Adobe Photoshop
pro pokročilé
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Vrstvy •
•
•
•
•
•
•
•
•
Každý dokument obsahuje vrstvy (jednu a více) Vrstva umožňuje pracovat s částí obrázku, aniž bychom zasahovali do dalších částí Objekty na vrstvě můžeme nezávisle pohybovat Pořadí vrstev můžeme libovolně měnit Vrstvám můžeme přidávat speciální efekty Vrstvy se dají seskupovat do skupin Skupinám vrstev se dají přidávat speciální efekty Práce s vrstvami umožňuje vzájemné ovlivňování jednotlivých vrstev (prolínání, opacita atp.) Objekty na vrstvách se dají jednoduše editovat (např. text, inteligentní objekt atp.) Můžete také změnit krytí (míru průhlednosti) vrstvy a tím změnit její obsah na částečně průhledný. Přes průhledné oblasti vrstvy jsou vidět spodní vrstvy. V panelu Vrstvy se zobrazuje seznam všech vrstev, skupin vrstev a efektů vrstev v obraze. Panel Vrstvy můžete použít k zobrazení a skrytí vrstev, vytváření nových vrstev a k práci se skupinami vrstev. Další příkazy a volby jsou k dispozici v nabídce panelu Vrstvy. Panel Vrstvy aplikace Photoshop A. Nabídka panelu Vrstvy B. Skupina vrstev C. Vrstva D. Rozbalit/Sbalit efekty vrstvy E. Efekt vrstvy F. Miniatura vrstvy Zobrazení panelu Vrstvy Zvolte Okna > Vrstvy. Volba příkazu z nabídky panelu Vrstvy Klepněte na trojúhelník v pravém horním rohu panelu. Změna velikosti miniatur vrstev V nabídce panelu Vrstvy vyberte položku Volby panelu a zvolte velikost miniatury. Změna obsahu miniatur Zvolte Volby panelu z nabídky panelu Vrstvy a vyberte Celý dokument, aby se zobrazil obsah celého dokumentu. Vyberte Hranice vrstvy, abyste omezili miniaturu na obrazové body objektu na vrstvě. Vypněte miniatury, abyste zlepšili výkon a ušetřili místo na obrazovce. Rozbalení a sbalení skupiny Klepněte na trojúhelník vlevo od složky skupiny. Zámek: Chcete-­‐li zamezit tomu, aby se vrstva při editaci např. posunula, nebo abyste při korekcích „zajeli“ štětcem mimo obrazový obsah vrstvy do transparentní oblasti, můžete vrstvu částečně zamknout kliknutím na některou ze zamykacích ikonek v horní části paletky. U vrstvy tak můžete ochránit její transparentní oblasti, zakázat editaci nebo ochránit vrstvu proti posunutí; nebo také všechno najednou. Vytváření vrstev a skupin Nová vrstva se objeví buď nad vybranou vrstvou nebo uvnitř vybrané skupiny v panelu Vrstvy. Vytvoření nové vrstvy nebo skupiny
1.Proveďte jeden z následujících úkonů: •
Chcete-­‐li vytvořit novou vrstvu nebo skupinu pomocí výchozích voleb, klepněte na tlačítko Vytvořit novou vrstvu nebo na tlačítko Vytvořit novou skupinu v panelu Vrstvy. •
Zvolte Vrstva > Nová > Vrstva nebo zvolte Vrstva > Nová > Skupina. •
Z nabídky panelu Vrstvy zvolte Nová vrstva nebo Nová skupina. •
Chcete-­‐li zobrazit dialogové okno Nová vrstva a nastavit volby vrstvy, klepněte se stisknutou klávesou Alt v panelu Vrstvy na tlačítko Vytvořit novou vrstvu nebo Vytvořit novou skupinu. •
Chcete-­‐li přidat vrstvu pod právě vybranou vrstvu, podržte klávesu Ctrl (Windows) nebo Apple (Mac OS) a klepněte na tlačítko Vytvořit novou vrstvu nebo Vytvořit novou skupinu v panelu Vrstvy. 2.Nastavte volby vrstvy a klepněte na OK: • Název Určuje název vrstvy nebo skupiny. • Použít předcházející vrstvu k vytvoření ořezové masky Tato volba není dostupná pro skupiny. • Barva Přiřadí vrstvě nebo skupině barvu v panelu Vrstvy. • Režim Určuje režim prolnutí vrstvy nebo skupiny. • Krytí Určuje úroveň krytí vrstvy nebo skupiny. • Vyplnit neutrální barvou pro režim prolnutí Vyplní vrstvu předem nastavenou neutrální barvou. Poznámka: Chcete-­‐li přidat právě vybrané vrstvy do nové skupiny, zvolte Vrstva > Seskupit vrstvy nebo podržte Shift a klepněte na tlačítko Nová skupina dole v panelu Vrstvy. Vytvoření vrstvy ze stávajícího souboru 1.Přetáhněte ikonu souboru ze systému Windows nebo Mac OS do otevřeného obrazu v aplikaci Photoshop. 2.Přesuňte nebo otočte importovaný obraz nebo změňte jeho velikost. 3.Stiskněte Enter nebo Return. Ve výchozím nastavení vytvoří aplikace Photoshop vrstvu inteligentního objektu. Chcete-­‐li vytvořit standardní vrstvy z přetažených souborů, zrušte v předvolbách položky Všeobecné výběr možnosti Umístit nebo přetáhnout rastrové obrazy jako inteligentní objekty. Pokud umístěný soubor představuje obraz s více vrstvami, v nové vrstvě se obrazí verze sloučená do jedné vrstvy. Chcete-­‐li raději kopírovat samostatné vrstvy, duplikujte je v jiném obraze. Vytvoření vrstvy s efekty z jiné vrstvy 1.Vyberte existující vrstvu v panelu Vrstvy. 2.Přetáhněte vrstvu na tlačítko Vytvořit novou vrstvu dole v panelu Vrstvy. Nově vytvořená vrstva bude obsahovat všechny efekty jako stávající vrstva. Převedení výběru na novou vrstvu 1.Vytvořte výběr. 2.Proveďte jeden z následujících úkonů: •
Zvolte Vrstva > Nová > Vrstva kopírováním. Výběr se zkopíruje do nové vrstvy. •
Zvolte Vrstva > Nová > Vrstva vyjmutím. Výběr se vyjme a vloží se do nové vrstvy. Poznámka: Aby bylo možné tyto příkazy použít pro inteligentní objekty nebo vrstvy tvarů, musíte je nejdříve rastrovat. Masky • Slouží k „vymaskování“ části obrázku na vrstvě • Výhoda je zachování v současnosti „nepotřebné“ části obrázku, ke kterému se v budoucnu můžeme vrátit • Masky mohou mít difuzní okraje • Masky mohou mít částečnou opacitu Každá vrstva může obsahovat až dvě masky najednou (jednu rastrovou a jednu vektorovou) a jejich funkcí je ochrana či skrytí částí vrstvy tak, aby zůstaly dostupné (či viditelné) jen ty části vrstvy, o které stojíte. Vliv masek na zobrazení vrstvy je zcela zásadní a přímočarý: vrstva svůj obsah zobrazí nebo nezobrazí (nebo jen částečně zobrazí) právě podle charakteru přítomné masky. Je-­‐li tedy použitá maska polopropustná (což se týká např. tonálních masek založených na podobě samotné fotografie), i obsah vrstvy pak získává tuto vlastnost a vrstva začíná propouštět obsah níže umístěných vrstev. Maska je definovaná pouze od černé do bílé škálou šedi: v místech, kde se uvnitř masky vyskytuje bílá, zůstane obsah vrstvy bez omezení; v místech s černými maskovacími oblastmi je ochranná funkce naopak maximální, místa se šedými plochami uvnitř masky budou chráněna pouze do jisté míry (podle intenzity šedé). Masky určují, jak jsou různé oblasti v rámci vrstvy nebo sady vrstev skryté nebo odkryté. Provedením změn v masce můžete na vrstvu aplikovat různé speciální efekty, aniž byste opravdu změnili obrazové body v této vrstvě. Masku pak můžete použít a změny aplikovat trvale nebo můžete masku odstranit bez aplikování změn. Existují dva druhy masek: •
•
Masky vrstvy jsou bitmapové obrazy závislé na rozlišení, které se vytvářejí malovacími nástroji nebo nástroji pro výběr. (Photoshop) Vektorové masky jsou na rozlišení nezávislé a vytvářejí se nástrojem pero nebo nástroji tvarů. Masky vrstvy i vektorové masky se v paletě Vrstvy zobrazí jako další miniatury vpravo od miniatury vrstvy. U masky vrstvy tato miniatura představuje kanál ve stupních šedi, který se vytvoří, když do dokumentu přidáte masku vrstvy. Miniatura vektorové masky představuje cestu, která ořízne obsah vrstvy. Maskování vrstev A. Vybraná maska vrstvy B. Ikona svázání masky vrstvy C. Miniatury masky vrstvy D. Miniatura vektorové masky E. Ikona svázání vektorové masky F. Nová maska vrstvy Efekty a Styly • Styly slouží k definici série speciálních efektů na vrstvě a jejich aplikaci na jinou vrstvu A. Photoshop nabízí různé efekty – jako jsou stíny, záře a zkosení – které mění vzhled obsahu vrstvy. Efekty vrstvy jsou svázané s obsahem vrstvy. Když přemístíte nebo upravíte obsah vrstvy, na změněný obsah se aplikují stejné efekty. Pokud například aplikujete vržený stín na textovou vrstvu a pak přidáte nový text, k novému textu se automaticky přidá stín. B. Styl vrstvy je jeden nebo více efektů aplikovaných na vrstvu nebo skupinu vrstev. Můžete aplikovat některý z přednastavených stylů, které se instalují s Photoshopem, nebo můžete pomocí dialogového okna Styl vrstvy vytvořit vlastní styl. Vpravo od názvu vrstvy v panelu Vrstvy se objeví ikona efektů vrstvy . Styl můžete v panelu Vrstvy rozbalit, chcete-­‐li zobrazit nebo upravit efekty, ze kterých se styl skládá. Zobrazení vrstvy s několika použitými efekty pomocí panelu Vrstvy A. Ikona efektů vrstvy B. Klepnutím rozbalíte a zobrazíte efekty vrstvy C. Efekty vrstvy Když uložíte vlastní styl, stane se z něho přednastavený styl. Přednastavené styly se zobrazují v panelu Styly a můžete je aplikovat na vrstvu nebo skupinu jedním klepnutím. Aplikování přednastavených stylů Přednastavené styly můžete aplikovat z panelu Styly. Styly vrstev, které se instalují s Photoshopem, jsou seskupeny do knihoven podle funkce. Například jedna knihovna obsahuje styly pro vytváření webových tlačítek; jiná knihovna obsahuje styly, přidávající efekty k textu. Chcete-­‐li tyto styly použít, musíte načíst příslušnou knihovnu. Poznámka: Styly vrstev nemůžete aplikovat na pozadí, na zamknutou vrstvu ani na skupinu. Zobrazení panelu Styly Zvolte Okna > Styly. Aplikování přednastaveného stylu na vrstvu Aplikování přednastaveného stylu normálně nahradí současný styl vrstvy. Atributy druhého stylu ale můžete i přidat k atributům současného stylu. Proveďte jeden z následujících úkonů: • Klepnutím na styl v panelu Styly aplikujte styl na právě vybrané vrstvy. • Přetáhněte styl z panelu Styly na vrstvu v panelu Vrstvy. • Přetáhněte styl z panelu Styly do okna dokumentu a uvolněte tlačítko myši, když je ukazatel nad obsahem vrstvy, na kterou chcete styl aplikovat. Poznámka: Podržte stisknutou klávesu Shift při klepnutí nebo přetažení, chcete-­‐li přidat (místo nahrazení) styl ke všem stávajícím efektům v cílové vrstvě. • Zvolte Vrstva > Styl vrstvy > Volby prolnutí a v dialogovém okně Styl vrstvy klepněte na slovo Styly (horní položka v seznamu na levé straně dialogového okna). Klepněte na styl, který chcete aplikovat, a klepněte na OK. • Když používáte nástroj tvaru nebo pero v režimu vrstvy tvaru, vyberte styl z rozbalovacího panelu v pruhu voleb před kreslením tvaru. Aplikování stylu z jiné vrstvy • V panelu Vrstvy zkopírujte styl do jiné vrstvy přetažením ze seznamu efektů vrstvy se stisknutou klávesou Alt. • Chcete-­‐li styl přesunout do jiné vrstvy, klepněte na požadovaný styl a přetáhněte jej ze seznamu efektů vrstvy v panelu Vrstvy. Změna způsobu zobrazení přednastavených stylů 1. Klepněte na trojúhelník v panelu Styly, v dialogovém okně Styl vrstvy nebo v rozbalovacím panelu Styl vrstvy v pruhu voleb. 2. Zvolte volbu zobrazení z nabídky panelu: • Pouze text pro zobrazení stylů vrstvy v podobě seznamu. • Malé miniatury nebo Velké miniatury, chcete-­‐li styly vrstev zobrazit jako miniatury. • Malý seznam nebo Velký seznam, chcete-­‐li styly vrstev zobrazit jako seznam se zobrazením miniatury vybraného stylu vrstvy. Dialogové okno Styl vrstvy – přehled Styly použité na vrstvu je možné upravit nebo pomocí dialogového okna Styl vrstvy vytvořit nové styly. Dialogové okno Styl vrstvy. Klepněte na zaškrtávací pole, chcete-­‐
li aplikovat současné nastavení bez zobrazení voleb efektu. Klepnutím na název efektu zobrazte jeho volby. Vlastní styly můžete vytvořit s použitím jednoho nebo více z následujících efektů:
Vržený stín Přidává stín, který dopadá za obsah vrstvy. Vnitřní stín Přidává stín, který dopadá pouze dovnitř obsahu vrstvy, čímž dodává vrstvě zahloubený vzhled. Vnější záře a Vnitřní záře Přidávají záři, která vychází z vnějších nebo vnitřních okrajů obsahu vrstvy. Úkos a reliéf Přidávají do vrstvy různé kombinace světel a stínů. Satén Aplikuje vnitřní stínování, které vytváří saténový povrch. Překrytí barvou, přechodem a vzorkem Vyplní obsah vrstvy barvou, přechodem nebo vzorkem. Vytažení Obtáhne objekt v aktivní vrstvě s použitím barvy, přechodu nebo vzorku. To je zvlášť užitečné při práci s tvary, které mají ostré okraje, jako je například text. Aplikování nebo úpravy vlastního stylu vrstvy Poznámka: Styly vrstev nemůžete aplikovat na vrstvu pozadí, na zamknutou vrstvu ani na skupinu. Chcete-­‐li aplikovat styl vrstvy na vrstvu pozadí, nejdříve převeďte vrstvu pozadí na normální vrstvu. 1. Vyberte vrstvu v panelu Vrstvy. 2. Proveďte jeden z následujících úkonů: • Poklepejte na vrstvu, mimo název vrstvy nebo miniaturu. • Klepněte dole v panelu Vrstvy na ikonu Přidat styl vrstvy a zvolte požadovaný efekt ze seznamu. • Zvolte efekt z podnabídky Vrstva > Styl vrstvy. • Poklepáním na efekt zobrazený pod názvem vrstvy v panelu Vrstvy upravíte existující styl. (Klepnutím na trojúhelník vedle ikony Přidat styl vrstvy zobrazte efekty, obsažené ve stylu.) 3. Nastavte volby efektu v dialogovém okně Styl vrstvy. 4. Podle potřeby přidejte i ostatní efekty stylu. Klepnutím na zaškrtávací pole vlevo od názvu efektu přidejte efekt bez toho, že byste ho vybrali. Můžete upravit více efektů najednou bez zavření dialogového okna Styl vrstvy. Klepnutím na název efektu na levé straně dialogového okna zobrazte jeho volby. Změna výchozích nastavení stylů na vlastní hodnoty
1. V dialogovém okně Styl vrstvy přizpůsobte nastavení podle potřeby. 2. Klepněte na tlačítko Nastavit jako výchozí. Při dalším otevření dialogového okna budou automaticky použita vaše vlastní výchozí nastavení. Pokud upravíte nastavení a chcete se vrátit k vlastním výchozím nastavením, klepněte na tlačítko Obnovit výchozí nastavení. Volby stylu vrstvy Výška Nastaví výšku zdroje světla pro efekt Úkos a reliéf. Hodnota 0 je ekvivalentní úrovni plochy, 90 je přímo nad vrstvou. Úhel Určuje úhel osvětlení, se kterým se efekt aplikuje na vrstvu. Tažením v okně dokumentu můžete nastavit úhel pro efekty Vržený stín, Vnitřní stín nebo Satén. Vyhlazení Prolne okrajové obrazové body profilu okraje nebo profilu lesku okraje. Tato volba je užitečná pro menší stíny se složitými okraji. Režim prolnutí Určuje, jak se styl vrstvy prolne se spodními vrstvami, což může i nemusí zahrnovat také aktivní vrstvu. Například vnitřní stín se prolne s aktivní vrstvou, protože efekt se vykresluje nad tuto vrstvu, ale vržený stín se prolne jen s vrstvami pod aktivní vrstvou. Většinou poskytuje nejlepší výsledky výchozí nastavení režimu pro každý z efektů. Další informace najdete v části Režimy prolnutí. Vyseknutí Před rozostřením zúží hranice podkladu pro Vnitřní stín nebo Vnitřní záři. Barva Určuje barvu stínu, záře nebo zvýraznění. Můžete klepnout na pole barvy a vybrat barvu. Profil okraje U záře s plnou barvou umožňuje profil okraje vytvářet průhledné kruhy. U záře vyplněné přechodem umožňuje profil okraje vytvářet variace opakování barvy a krytí přechodu. U úkosu a reliéfu umožňuje profil okraje vytvarovat hřebeny, sedla a výstupky, které se při vykreslení úkosu vystínují. U stínů umožňuje profil okraje určit odeznívání. Vzdálenost Určuje vzdálenost odsazení pro efekty stínu nebo saténu. Vzdálenost odsazení můžete nastavit tažením v okně dokumentu. Hloubka Určí hloubku úkosu. Také určuje hloubku vzorku. Použít globální světlo Pomocí tohoto nastavení můžete určit jeden společný úhel světla, který je pak dostupný pro všechny efekty vrstvy, které používají stínování: Vržený stín, Vnitřní stín a Úkos a reliéf. Pokud v libovolném z těchto efektů vyberete Použít globální světlo a nastavíte úhel světla, stane se tento úhel globálním úhlem osvětlení. Všechny další efekty, které mají vybranou volbu Použít globální světlo, automaticky zdědí stejné nastavení úhlu. Pokud volba Použít globální světlo není vybraná, úhel osvětlení, který nastavíte, bude lokální, a použije se pouze pro tento efekt. Globální úhel osvětlení můžete nastavit také pomocí příkazu Styl vrstvy > Globální světlo. Profil lesku Vytvoří lesklý kovový vzhled. Profil lesku se aplikuje po vystínování úkosu nebo reliéfu. Přechod Určuje přechod efektu vrstvy. Klepnutím na přechod zobrazte Editor přechodu nebo klepněte na obrácenou šipku a zvolte přechod z rozbalovacího panelu. Pomocí Editoru přechodu můžete upravit přechod nebo můžete vytvořit nový přechod. Barvu nebo krytí můžete v panelu Překrytí přechodem upravovat stejně jako v Editoru přechodu. Pro některé efekty můžete nastavit další volby přechodu. Volba Obrátit změní orientaci přechodu, volba Zarovnat podle vrstvy použije ohraničovací rámeček vrstvy k výpočtu výplně přechodem a volba Velikost nastaví měřítko pro aplikování přechodu. Můžete použít myš k přemístění středu přechodu klepnutím a tažením v okně obrazu. Volba Styl určuje tvar přechodu. Režim světel nebo stínů Určuje režim prolnutí světel a stínů úkosu nebo reliéfu. Kolísání Mění aplikování barvy a krytí přechodu. Vrstva vysekne vržený stín Určuje viditelnost vrženého stínu v poloprůhledné vrstvě. Šum Určuje množství náhodných prvků v krytí záře nebo stínu. Zadejte hodnotu v procentech nebo přetáhněte jezdec. Krytí Nastavuje neprůhlednost efektu vrstvy. Zadejte hodnotu v procentech nebo přetáhněte jezdec. Vzorek Určuje vzorek efektu vrstvy. Klepněte na rozbalovací panel a zvolte vzorek. Klepněte na tlačítko Nové přednastavení , aby se na základě současného nastavení vytvořil nový přednastavený vzorek. Klepněte na volbu Na počátek, chcete-­‐li počátek vzorku umístit na počátek dokumentu, když je vybraná volba Svázat s vrstvou, nebo na levý horní roh vrstvy, pokud tato volba není vybraná. Vyberte Svázat s vrstvou, chcete-­‐li určit, že se má vzorek při přemísťování vrstvy pohybovat spolu s ní. Přetažením jezdce Velikost nebo zadáním hodnoty určete požadovanou velikost vzorku. Přetáhněte vzorek do požadované polohy ve vrstvě; vraťte vzorek do počáteční polohy tlačítkem Na počátek. Volba vzorku není dostupná, když není načtený žádný vzorek. Poloha Určuje polohu efektu vytažení: Vně, Uvnitř nebo Na střed. Rozsah Určuje, která část nebo rozsah záře je cílem pro profil okraje. Velikost Určuje poloměr a velikost rozostření nebo velikost stínu. Změkčit Rozostří výsledek vystínování, aby se potlačily nežádoucí artefakty. Zdroj Určí zdroj záře pro vnitřní záři. Zvolte Střed, pokud chcete, aby záře vycházela ze středu obsahu vrstvy, nebo Okraje, pokud chcete, aby záře vycházela z vnitřních okrajů obsahu vrstvy. Rozšíření Před rozostřením rozšíří hranice podkladu. Styl Určí styl úkosu: Vnitřní úkos vytvoří úkos podle vnitřních okrajů obsahu vrstvy; Vnější úkos vytvoří úkos podle vnějších okrajů obsahu vrstvy; Reliéf vytvoří efekt vystupujícího obsahu aktivní vrstvy nad spodními vrstvami; Poduškový reliéf vytvoří efekt zapuštění okrajů obsahu aktivní vrstvy do spodních vrstev; Reliéfní tah omezí reliéf jen na okraje efektu vytažení, aplikovaného na vrstvu. (Uvědomte si, že efekt Reliéfní tah nebude viditelný, pokud není na vrstvu aplikované žádné vytažení.) Metoda Pro efekty Úkos a reliéf jsou dostupné volby Hladká, Tvrdá a Měkká; pro efekty Vnitřní záře a Vnější záře jsou dostupné volby Měkčí a Přesná. Hladké Mírně rozostří okraje podkladu a hodí se pro všechny typy podkladu, ať jsou jejich okraje měkké nebo tvrdé. Při větších velikostech nezachová detaily. Tvrdá Používá postup založený na měření vzdáleností a nejlépe se hodí pro podklady s ostrými okraji z tvarů s vyhlazením, jako je například text. Detaily zachová lépe než Hladká metoda. Měkká Využívá modifikovaný postup měření vzdáleností, a přestože není tak přesná jako volba Tvrdá, je vhodnější pro větší rozsah různých podkladů. Detaily zachová lépe než Hladká metoda. Měkčí Aplikuje rozostření a je užitečná pro všechny typy podkladu, ať jsou jejich okraje měkké nebo ostré. Při větších velikostech nezachová detaily. Přesná Používá k vytvoření záře postup založený na měření vzdáleností a hodí se hlavně pro podklady s ostrými okraji z tvarů s vyhlazením, jako je například text. Detaily zachová lépe než Měkčí metoda. Textura Aplikuje texturu. Volba Velikost umožňuje změnit velikost textury. Vyberte Svázat s vrstvou, chcete-­‐li určit, že se má textura při přemísťování vrstvy pohybovat spolu s ní. Volba Invertovat texturu obrátí. Volba Hloubka mění míru a směr (nahoru/dolů), se kterým se texturování aplikuje. Volba Na počátek umístí počátek vzorku na počátek dokumentu, když není vybraná volba Svázat s vrstvou, nebo do levého horního rohu vrstvy, pokud je tato volba vybraná. Přetažením umístěte texturu ve vrstvě. Modifikování efektů vrstvy pomocí profilů okrajů Když vytváříte vlastní styly vrstev, můžete použít profily okrajů k nastavení tvaru efektů Vržený stín, Vnitřní stín, Vnitřní záře, Vnější záře, Úkos a reliéf a Satén v daném rozsahu. Například Lineární profil u Vrženého stínu způsobí lineární pokles krytí. K vytvoření jedinečného přechodu stínu lze využít vlastní profil. Profily okraje můžete vybrat, obnovit, odstranit nebo změnit jejich náhled v rozbalovacím panelu profilů a ve Správci přednastavení. Detail dialogového okna Styl vrstvy pro efekt Vržený stín A. Klepnutím zobrazte dialogové okno Editor profilu
B. Klepnutím zobrazíte rozbalovací panel. Vytvoření vlastního profilu okraje 1.Vyberte efekt Vržený stín, Vnitřní stín, Vnitřní záře, Vnější záře, Úkos a reliéf nebo Satén v dialogovém okně Styl vrstvy. 2.Klepněte na miniaturu profilu okraje v dialogovém okně Styl vrstvy. zadejte hodnoty pro Vstup a Výstup. 3.Klepnutím na profil přidejte body a tažením profil upravte. Nebo 4.Chcete-­‐li místo hladké křivky vytvořit ostrý roh, vyberte bod a klepněte na Rohový. 5.Chcete-­‐li uložit profil okraje do souboru, klepněte na Uložit a profil pojmenujte. 6.Chcete-­‐li profil okraje uložit jako přednastavení, zvolte Nový. 7.Klepněte na OK. Nové profily okraje se přidávají na konec rozbalovacího panelu. Nastavení globálního úhlu osvětlení pro všechny vrstvy Použitím globálního světla získá obraz vzhled, jako by byl nasvícen jednotným zdrojem světla. Proveďte jeden z následujících úkonů: • Zvolte Vrstva > Styl vrstvy > Globální světlo. V dialogovém okně Globální světlo zadejte hodnotu nebo přetáhněte poloměr úhlu, abyste nastavili úhel a výšku, a klepněte na OK. • V dialogovém okně Styl vrstvy pro Vržený stín, Vnitřní stín nebo Úkos vyberte Použít globální světlo. Zadejte hodnotu v poli Úhel nebo přetáhněte poloměr a klepněte na OK. Globální osvětlení se aplikuje na každý efekt vrstvy, který používá globální úhel osvětlení. Zobrazení nebo skrytí stylů vrstvy Když má vrstva nějaký styl, objeví se v panelu Vrstvy vpravo od názvu vrstvy ikona „fx“ . Skrytí nebo zobrazení všech stylů vrstev v obraze Zvolte Vrstva > Styl vrstvy > Skrýt všechny efekty nebo Zobrazit všechny efekty. Rozbalení nebo sbalení stylů vrstev v panelu Vrstvy Proveďte jeden z následujících úkonů: • Klepnutím na trojúhelník vedle ikony Přidat styl vrstvy rozbalte seznam efektů vrstev aplikovaných na tuto vrstvu. • Klepnutím na trojúhelník sbalte seznam efektů vrstev. • Chcete-­‐li rozbalit nebo sbalit všechny styly vrstev, aplikované na vrstvy obsažené ve skupině, podržte klávesu Alt při klepnutí na trojúhelník nebo obrácený trojúhelník pro skupinu. Styly vrstev, aplikované na všechny vrstvy patřící do skupiny, se rozbalí nebo sbalí. Kopírování stylů vrstvy Kopírování a vkládání stylů je snadný způsob, jak aplikovat stejné efekty na více vrstev. Kopírování stylů vrstev mezi vrstvami 1.Z panelu Vrstvy vyberte vrstvu obsahující styl, který chcete zkopírovat. 2.Zvolte Vrstva > Styl vrstvy > Kopírovat styl vrstvy. 3.Vyberte z panelu cílovou vrstvu a zvolte Vrstva > Styl vrstvy > Vložit styl vrstvy. Vložený styl vrstvy nahradí existující styl vrstvy v cílové vrstvě nebo vrstvách. Kopírování stylů vrstev mezi vrstvami přetažením Proveďte jeden z následujících úkonů: • V panelu Vrstvy podržte klávesu Alt a přetáhněte jeden efekt vrstvy z jedné vrstvy do druhé, abyste tento efekt duplikovali, nebo přetáhněte z jedné vrstvy do druhé pruh Efekty a tím duplikujte styl vrstvy. • Přetáhněte jeden nebo několik efektů vrstvy z panelu Vrstvy do obrazu a tím aplikujte výsledný styl vrstvy na nejvyšší vrstvu v panelu Vrstvy, která obsahuje obrazové body v místě, kde pustíte tlačítko myši. Změna měřítka efektu vrstvy Styl vrstvy můžete doladit, aby vypadal co nejlépe při cílovém rozlišení, kdy jednotlivé prvky mají určenou velikost. Příkaz Změnit velikost efektů umožňuje nastavit měřítko efektů ve stylu vrstvy, aniž by se změnila velikost objektu, na který je styl vrstvy aplikovaný. 1.Vyberte vrstvu v panelu Vrstvy. 2.Zvolte Vrstva > Styl vrstvy > Změnit velikost efektů. 3.Zadejte hodnotu v procentech nebo přetáhněte jezdec. 4.Chcete-­‐li zobrazovat náhled změn v obrazu, vyberte Náhled. 5.Klepněte na OK. Odstranění efektů vrstvy Můžete odstranit jednotlivé efekty ze stylu aplikovaného na vrstvu nebo odstranit celý styl z vrstvy. Odstranění efektu ze stylu 1.V panelu Styly rozbalte styl vrstvy, abyste viděli jeho efekty. 2.Přetáhněte efekt na ikonu Odstranit . Odstranění stylu z vrstvy 1.V panelu Vrstvy vyberte vrstvu obsahující styl, který chcete odstranit. 2.Proveďte jeden z následujících úkonů: •
•
•
V panelu Vrstvy přetáhněte pruh Efekty na ikonu Odstranit . Zvolte Vrstva > Styl vrstvy > Odstranit styl vrstvy. Vyberte vrstvu a pak klepněte na tlačítko Odstranit styl dole v panelu Styly. Převedení stylu vrstvy na vrstvy obrazu Abyste mohli vzhled stylů vrstvy přizpůsobit nebo doladit, můžete převést styly vrstvy na normální vrstvy obrazu. Poté, co styl vrstvy převedete na vrstvy obrazu, můžete výsledek vylepšit malováním nebo použitím příkazů a filtrů. Styl vrstvy ale již nemůžete dále upravovat v původní vrstvě a při změně obrazu původní vrstvy se styl vrstvy již nebude aktualizovat. Poznámka: Při vytvoření vrstev tímto postupem nemusí být výsledek zcela shodný s verzí, která je založena na stylech vrstvy. Při vytváření nových vrstev se může zobrazit výstražná zpráva. 1.V panelu Vrstvy vyberte vrstvu obsahující styl vrstvy, který chcete převést na vrstvy. 2.Zvolte Vrstva > Styl vrstvy > Vytvořit vrstvy. Nové vrstvy nyní můžete upravovat a měnit jejich pořadí, stejně jako pro běžné vrstvy. Některé efekty – například Vnitřní záře – se převedou na vrstvy v ořezové masce. Vytvoření a správa přednastavených stylů Když si vytvoříte vlastní styl a uložíte ho jako přednastavený, bude dostupný v rámci panelu Styly. Přednastavené styly můžete uložit do knihovny a v případě potřeby je načíst nebo odstranit z panelu Styly. Vytvoření nového přednastaveného stylu 1.V panelu Vrstvy vyberte vrstvu obsahující styl vrstvy, který chcete uložit jako přednastavení. 2.Proveďte jeden z následujících úkonů: •
Klepněte do prázdné oblasti v panelu Styly. •
Ve spodní části panelu Styly klepněte na tlačítko Vytvořit nový styl. •
Zvolte Nový styl z nabídky panelu Styly. •
Zvolte Vrstva > Styl vrstvy > Volby prolnutí a v dialogovém okně Styl vrstvy klepněte na Nový styl. 3.Zadejte název přednastaveného stylu, nastavte volby stylu a klepněte na OK. Přejmenování přednastaveného stylu Proveďte jeden z následujících úkonů: • Poklepejte na styl v panelu Styly. Pokud je panel Styly nastavený tak, že zobrazuje styly jako miniatury, zadejte nový název v dialogovém okně a klepněte na OK. Jinak zadejte nový název přímo v panelu Styly a stiskněte Enter (Windows) nebo Return (Mac OS). • Vyberte styl v oblasti Styly v dialogovém okně Styl vrstvy. Pak zvolte Přejmenovat styl z rozbalovací nabídky, zadejte nový název a klepněte na OK. • Když používáte nástroj tvaru nebo pero, vyberte styl z rozbalovacího panelu Styl vrstvy v pruhu voleb. Pak zvolte Přejmenovat styl z nabídky rozbalovacího panelu. Odstranění přednastaveného stylu Proveďte jeden z následujících úkonů: • Přetáhněte styl na ikonu Odstranit dole v panelu Styly. • Podržte Alt a klepněte na styl vrstvy v panelu Styly. • Vyberte styl v oblasti Styly v dialogovém okně Styl vrstvy. (Viz Aplikování přednastavených stylů.) Pak z rozbalovací nabídky zvolte Odstranit styl. • Když používáte nástroj tvaru nebo pero, vyberte styl z rozbalovacího panelu Styl vrstvy v pruhu voleb. Pak zvolte Odstranit styl z nabídky rozbalovacího panelu. Uložení sady přednastavených stylů jako knihovny 1.Proveďte jeden z následujících úkonů: •
Zvolte Uložit styly z nabídky panelu Styly. •
Vyberte Styly na levé straně dialogového okna Styl vrstvy. Pak z rozbalovací nabídky zvolte Uložit styly. •
Když používáte nástroj tvaru nebo pero, klepněte na miniaturu stylu vrstvy v pruhu voleb. Pak z rozbalovací nabídky panelu zvolte Uložit styly. 2.Zvolte místo, kam chcete knihovnu uložit, zadejte název souboru a klepněte na Uložit. Knihovnu můžete uložit kamkoliv. Pokud ale umístíte soubor knihovny do složky Přednastavení/Styly uvnitř výchozího umístění přednastavení, objeví se název knihovny na konci nabídky panelu Styly, až aplikaci příště spustíte. Poznámka: K přejmenování, odstranění a uložení knihoven přednastavených stylů můžete také použít Správce přednastavení. Načtení knihovny přednastavených stylů 1.Klepněte na trojúhelník v panelu Styly, v dialogovém okně Styl vrstvy nebo v rozbalovacím panelu Styl vrstvy v pruhu voleb. 2.Proveďte jeden z následujících úkonů: • Zvolte Načíst styly, chcete-­‐li přidat knihovnu k platnému seznamu. Pak vyberte soubor knihovny a klepněte na Načíst. • Zvolte Nahradit styly, abyste nahradili současný seznam jinou knihovnou. Pak vyberte soubor knihovny a klepněte na Načíst. • Zvolte soubor knihovny (zobrazený na konci nabídky panelu). Pak klepněte na OK, pokud chcete současný seznam nahradit, nebo na Přidat, pokud chcete položky přídat do aktuálního seznamu. Otázky 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Kolik vrstev obsahuje soubor v Photoshopu (0, 1, 10, 1 A VÍCE) Vrstvy mají fixní pořadí (ano, NE) Ve skupině vrstev se mohou jednotlivé vrstvy editovat (ANO, ne) Maska vrstvy je ve stupních šedi (ANO, ne) Efekty ovlivňují vrstvu na které jsou aplikovány a všechny vrstvy pod ní (ano, NE) Styly efektů jsou určeny pro snadnou aplikaci efektů na další vrstvy (ANO, ne) Globální úhel osvětlení slouží pro identifikaci světla v různých místech zeměkoule (ano, NE) Měřítko efektu vrstvy udává jak moc se daná vrstva projeví ve výsledném obrázku (ano, NE) Pokud se převede styl vrstvy na vrstvy obrazu, je možný zpětný převod na styl vrstvy (ano, NE) Knihovny stylů složí pro ukládání stylů a jejich následné využití (ANO, ne) 
Download

Adobe Photoshop pro pokročilé