19.1.2012
n očkování dnešního typu zahájeno v 18. století
– NÁZEV - variolizace
n Edward Jenner – očkování dítěte virem
kravských neštovic a po vyléčení očkování
virem pravých neštovic – variola, chlapec
neonemocněl = podstata očkování
n vakcinace vacca= latinsky kráva
n nezpochybnitelné úspěchy očkování
n 1958 – černý kašel – před 30 tis. nemocných,
50 úmrtí, poté žádné úmrtí
n 1960 – dětská obrna – před 50 úmrtí ročně,
600 nemocných, poté žádné úmrtí
n 1970 – spalničky – před 50 tis. nemocných, 60
úmrtí, poté žádné úmrtí
n příušnice, zarděnky, záškrt
n ČR – u některých očkování první na světe
1
19.1.2012
n je regulováno a hrazeno státem
n cíle povinného očkování:
- zabránit těžkému postižení jako následku
infekčního onemocnění
- vyloučit či zabránit úmrtí
- bránit nejen vzniku, ale především šíření
onemocnění
a) pravidelné – dle očkovacího kalendáře
b) zvláštní – u osob se zvýšeným rizikem vzniku
nemoci ( HBV u zdravotníků )
c) mimořádné – může nařídit hygienik, při
nebezpečí epidemie ( např. chřipka )
d) při cestě do ciziny – očkování dle lokální
epidemiologické situace
e) při úrazech, poraněních – tetanus, rabies
f) dobrovolné – meningokok, chřipka, klíšť.
encefalitida
n vysoce účinná a bezpečná očkovací látka
n očkování plošné
n cenová dostupnost
n dostatek dávky očkovací látky
n dodržení časového schématu
n adekvátní zdrav. stav očkované osoby
n správné provedení imunizace = správná
aplikace očkovací látky
2
19.1.2012
a) živé virové vakcíny – spalničky, příušnice,
zarděnky, dětská obrna, plané neštovice
b) inaktivované ( subjednotkové ) virové
vakcíny – HB, HA, chřipka, vzteklina, klíšť.
encefalitida
c) živé bakteriální vakcíny – TBC, břišní tyf
d) inaktivované ( subjednotkové ) bakteriální
vakcíny – tetanus, záškrt, hemofilus B,
meningokoky
n BCG primovakcinace – povinné očkování
n očkování dětí HbsAg positivních matek –
pasivní ( Hepatect, Neohepatect ), aktivní –
Engerix B
n jiná očkování ( RS virus – Synagis )
n Vyhláška MZ ČR o očkování proti infekčním
nemocem č. 439/2000 Sb…
n novela „Zákona o ochraně veřejného
zdraví č. 274, § 47a, odst. 1“…
n Metodický návod k provádění vyhlášky
o opatřeních proti přenosným nemocem,
Věstník MZ ČR 1985, částka 9-12…
n metodické doporučení pro činnost
kalmetizačního oddělení…
3
19.1.2012
n základní očkování proti TBC se provádí
u novorozenců, kteří dosáhli hmotnosti 2500g
a více nejdříve 4. den a nejpozději 42. den po
narození dítěte, a to bez předchozí
imunobiologické zkoušky (Mantoux test)…
n výjimečně lze očkovat zdravé novorozence
s nižší hmotností, pokud dobře prospívají…
n ČR – incidence TBC 20/100 000 obyvatel –
jedna z nejnižších na světě…
n očkování dětí s hmotností nižší než 2500 g
n očkování dětí před 4. dnem po narození
(časnější propouštění do domácí péče)
n očkování dětí předčasně narozených
(postkoncepční vs. postnatální věk)
n dobré prospívání?
n rozdílné přístupy v evropských zemích
- 1 dávka v dětském věku
- 1 dávka u novorozence
- 2 dávky
- bez vakcinace
4
19.1.2012
Komise MZd ČR pro preventabilní infekce 2005 –
primovakcinace co nejdříve po porodu, čím pozdější
vakcinace, tím menší efektivita (kontakt s jinými
bakteriemi a antigeny oslabuje účinnost
primovakcinace )
Česká pneumologická a ftizeologická společnost 2001
– odsunout primovakcinaci až po proběhlém
základním očkování (přibližně 7-12 měsíc věku)
n primovakcinaci provádějí lékaři
novorozeneckých a dětských oddělení
nemocnic
n vakcinaci po 42 dnu života provádějí
pracovníci kalmetizačních oddělení
n pokud dítě očkováno po 42 dnu života, pak
vždy až po provedení tuberkulinové zkoušky a
její negativitě
n všechny ve světě používané vakcíny jsou
derivovány z původního kmene
Mycobacterium bovis, izolovaného Calmettem
a Guerinem v roce 1921 v Pasteurově institutu
v Lille
n dnešní vakcíny se liší svými schopnostmi
indukovat imunitní odpověď
n v ČR – BCG vaccine SSI (Denmark, kmen
Copenhagen )
n živá lyofilizovaná vakcína
5
19.1.2012
n vakcína se aplikuje přísně intradermálně nad
distální úpon deltového svalu vlevo (hranice
horní a střední třetiny paže)
n novorozenci a děti do jednoho roku věku
dávka 0,05 ml rozpuštěné vakcíny
n starší 1 roku věku 0,1 ml vakcíny
n musí být zřetelný pupen alespoň 5mm
n 0,1 ml vakcíny = 100 – 300 tis. VBC (iable
bacterial count)
n 3-4 měsíce po primovakcinaci – kontrola
reakce (místo vpichu, jizva, reg. LU)
a) pokud reakce dostatečná (zaznamená se v
očk. průkazu) – revakcinace v 11 roce věku
b) pokud jizva negativní, do 2 let věku
tuberkulinová zkouška, u negativních
revakcinace (booster)
Očkování proti tuberkulóze se neprovádí:
- horečnatý stav
- podezření z akutního onemocnění
- rekonvalescence po nemoci
- imunodeficitní stav
- positivní tuberkulinová zkouška
- komplikace po předchozí BCG vakcinaci
- terapie systémovými steroidy či léky,
významně snižujícími imunitní odpověď
6
19.1.2012
Fyziologické - nehlásí se hyg. službě
- celková reakce – únava, nevolnost
- lokální reakce – erytém, edém, infiltrace, ulcerace
do 10mm 2-4 týdny po očkování
Nežádoucí – hlásí se hyg. službě
a) alergické (anafylaxe, šok, exanthem)
b) hyperreaktivní (ulcerace nad 10 mm, lupoidní kožní
reakce, lymfadenitis s fluktuací, píštěle)
c) neurologické (encefalopatie, křeče, neuritidy)
Nejzávažnější reakcí je generalizace infekce –
plicní i mimoplicní!
n pacienty s reakci po očkování, podléhající
hlášení, doporučeno odeslat na příslušnou
kalmetizační stanici
n abscesy a kolikvované LU doporučeno
neincidovat, ale punktovat silnější jehlou,
sterilně krýt, lokálně Framykoin ung.
n hlášení na tiskopise „Hlášení podezření na
nežádoucí účinek léčiva“
n neočkovat akutně nemocné dítě
n dotázat se na postvakcinační komplikace u
předchozích očkování
n dodržovat časové odstupy mezi jednotlivými
vakcinacemi
n informovat rodiče o průběhu postvakcinačních reakcí
n po očkování ponechat dítě 30 minut pod lékařským
dohledem
n hlásit nežádoucí reakce
7
19.1.2012
n od r. 2000 – žádná systémová infekce
n 5-6 nežádoucích reakcí ročně hlásí
kalmetizační středisko
n 30 -35 nehlášených postvakcinačních reakcí
ročně ošetří kalmetizační středisko
n záchyt?
n od roku 2001 nárůst komplikací, především
reaktivace již zhojené jizvy
Příčiny?
- druh a dávka vakcíny – NE
- technika aplikace – NE ?
- věk očkovaného – nejvíce komplikací u dětí,
vakcinovaných po porodu, nikoli u dětí,
vakcinovaných později ( HBsAg + )
- vliv jiného očkování – ANO ? – tetra-, penta- a
hexavakcíny
n Česká ftizeologická společnost navrhuje změnit
očkovací kalendář, BCG primovakcinace až po
základním očkování ( mezi 7-12 měsícem věku )
Možná positiva:
- očkovat budou kalmetizační sestry – minimalizace
nesprávné techniky očkování
- vymizí riziko nepoznaného imunodeficitu
- vymizí kostní komplikace ( nepozorované u později
vakcinovaných dětí )
- redukují se lokální komplikace
- nenaruší se očkovací kalendář (protrahované hojení)
8
19.1.2012
n Česká ftizeologická společnost navrhuje změnit
očkovací kalendář, BCG primovakcinace až po
základním očkování ( mezi 7-12 měsícem věku )
Možná negativa:
- možná snížená proočkovanost
- kalmetizační střediska bude nutno posílit
- nižší imunitní odpověď ?
- ekonomická náročnost
n děti propuštěné do 3 dne – očkovat či pozvat k
očkování později ? ( do 42 dne )- Dr. Škovránková –
FN Motol – NE před 4 dnem
n děti s hmotností nižší než 2500 g – pokud prospívají,
očkujeme
n předčasně narozené děti – postkoncepční či
postnatální věk? – Dr. Škovránková – postkoncepční
věk, spíše ale vakcinaci odložit
n odmítnutí očkování – důvody, řešení, postihy???
n zdrav. zařízení jsou povinna provést
pravidelná……očkování a pasivní imunizaci osob
n každé očkování nutno zaznamenat do zdrav.
dokumentace a očkovacího průkazu…
n podle § 46. odst.4 zákona č. 258/2000 Sb. odpovídá
za plnění povinností na úseku očkování osob
mladších 15 let její zákonný zástupce…
n nedodržení = přestupek, možná sankce??
n jestliže zdrav. zřízení nesplní svou povinnost dle
Zákona 258/2000 Sb., je hygienik povinen postihnout
takové jednání správní pokutou dle § 92 citovaného
zákona…
9
19.1.2012
n v ČR používané očkovací látky efektivní ve více
než 90 % (imunizace pacienta), nechrání tedy
absolutně
n očkování je nejbezpečnější cesta k získání
imunizace proti jinak nebezpečným infekcím
n proočkování populace brání šíření infekce a
postupně zajišťuje eradikaci
negativní přístup k očkování –
neproočkovanost – objevení se infekcí –
zvýšení nemocnosti a úmrtnosti
n indikována pasivní imunizace specifickým
hyperimunním globulinem ( Hepatect, Neohepatect
– Biotest ) – dávka dle hmotnosti, podává se i.v. jako
bolus či v infuzi ihned po porodu ( do 1-2 hodin ),
protektivita 6-12 měsíců…
n indikována aktivní imunizace Engerix B – podá
se i.m., do 12 (24) hodin po porodu, interval
očkování 0-1-6 měsíců, 6-8 týdnů po poslední dávce
odběr venózní krve na HbsAg a anti-HBs protilátek…
Očkování indikováno u dětí do 2 let věku, a to:
- nedonošení novorozenci s BPD narození do 28
t.g. a dříve, pokud před začátkem RS sezóny
dosáhli postkoncepčního věku 36 týdnů,
závislí na 02 či na ventil. podpoře
- novorozenci, narození ve vyšším gest. týdnu s
RTG potvrzenou emfyzematozně bulózní
formou BPD…
10
19.1.2012
n dle Lékopisu indikováno u všech dětí,
narozených do 36 týdne gestace ( i bez BPD )
n cena vakcíny!!
n v ČR ročně cca do 150 dětí…
n po 2 roce věku již nemá význam – vlastní
protilátky…
n preferenčně pneumonie a otitidy…
11
Download

Očkování, imunologie (podklady k prezentaci pdf)