Chovatelský řád Bohemia Cat Club
BOHEMIA CAT CLUB - sekce chovatelů
•
•
si neklade za cíl mít velkou členskou základnu, ale chce být společenstvím chovatelů s morálním kodexem,
kteří nepotřebují desítky zákazů a přikázání, kteří se budou sami ve vlastním zájmu snažit o zvýšení úrovně
chovatelských záměrů své chovné stanice a tím přispějí i k dobré chovatelské úrovni členské základny
BOHEMIA CAT CLUB.
chce mít jen takové chovatele, kteří se na základě vlastního přesvědčení a rozhodnutí ztotožní se zákazem,
který je uplatněn ve všech chovných řádech klubů chovatelů koček.
Pro každého člena BOHEMIA CAT CLUB je etickým zákonem, že:
•
•
•
•
•
•
•
bude pokojnou cestou spolupracovat s ostatními členy, nezištně pomáhat začínajícím chovatelům,
důstojným způsobem prokazovat členskou příslušnost a přispívat k propagaci BOHEMIA CAT CLUBu
bude ctít a dodržovat zákon na ochranu zvířat nejen u svých koček, ale bude napomáhat tomu, aby byl
dodržován u všech zvířat, zejména koček bez domova
bude dodržovat zákaz prodeje koťat obchodníkům se zvířaty, překupníkům, ZOO prodejnám, na pokusy,
do kožešinových farem nebo jako živou potravu
zdrží se živnostenského rozmnožování koček a převezme jako cíl své chovatelské činnosti snahu o vylepšení
chované rasy čistokrevných koček a výchovu zdravých, lidem oddaných koťat
umožní svým kočkám volný kontakt s člověkem a jinými kočkami v rámci domácnosti. Ani chovné kocoury
nebude trvale držet v izolaci od koček, umožní jim trvalý kontakt s člověkem
mimo výběh - voliéru mimo dům - nebude kočky držet v klecích, které odporují přirozenému způsobu života
kočky a jsou tudíž nežádoucí
poskytne v případě nemoci své kočce odbornou pomoc a věnuje jí zvýšenou péči
A. USTANOVENÍ PRO CHOVATELSKÉ STANICE
1. Každý chovatel, člen BOHEMIA CAT CLUB, má název své chovné stanice. Všechna koťata narozená v této
chovné stanici nesou její jméno. Jméno chovné stanice se uvádí za vlastním jménem kočky.
2. Název chovatelské stanice bude veden centrálním registrem WCF.
3. Pokud chovatel dosud chovnou stanici nevlastní, požádá o její zřízení. V návrhu uvede tři jména. Pokud název
chovné stanice, napsaný jako první na seznamu, není ještě uveden v registru chovných stanic WCF, bude
schválen. Nesmí však obsahovat frekventovaná slova (např. Golden, Velvet, Murr, Magic, Silver, Panta apod.)
Chovatelský řád Bohemia Cat Club
B. USTANOVENÍ PRO REGISTRACI A CHOVNOST KOČEK
1. Chovatel nechá zaregistrovat v registru BOHEMIA CAT CLUB všechny kočky s průkazem původu, které vlastní.
K registraci předkládá originály rodokmenů a jednu kopii, která zůstane v evidenci.
2. Kočka získává chovnost věkem 12 měsíců. Z chovu jsou automaticky vyřazeny kočky s vadami - kýla,
sestouplá varlata u kocourů, hluchota u bílých koček (BAER test nutný k uchovnění), zálomek apod. Udělení
chovnosti bude přiděleno oproti potvrzení veterináře o zdravotním stavu a o tom, že kočka nevykazuje žádné
vady vylučující z chovu. Toto potvrzení bude dodáno nejpozději spolu s Krycím listem pro první vrh koťat od
konkrétní kočky.
3. Přeje-II si chovatel přepsání rodokmenu, vyjádří svou žádost písemnou žádostí. Při přepisu nemůže být
provedena žádná změna vyjma slovního vyjádření názvu barvy (česko-anglicky) dle uvedeného číselného
znaku.
4. Rodokmeny pro koťata budou vystaveny pouze těm kočkám, které jsou v registru BOHEMIA CAT CLUB.
C. USTANOVENÍ PRO POTVRZOVÁNÍ ZÍSKANÝCH TITULŮ
1. BOHEMIA CAT CLUB vede REGISTR TITULU KOČEK a vystavuje potvrzení - DIPLOMY o udělení titulů na
základě předložených hodnocení z mezinárodních/národních výstav.
2. Počet ocenění z výstav, která jsou nutná k dosažení titulů dle jednotlivých výstavních tříd, je specifikován ve
výstavním řádu.
3. Originály posuzovatelských listů a diplomů z výstav, které vedou k titulu, zašle chovatel po obdržení
posledního hodnocení.
4. Potvrzené tituly jsou součástí rodokmenu a budou v budoucnuzapsány u všech potomků. Zápis o dosažení
titulu do příslušné rubriky rodokmenu má právo provést chovatel (majitel).
5. Pokud chovatel obdržel titul pro svou kočku u jiné organizace (FIFe, TICA, CFA), nechá jej zapsat do registru
BOHEMIA CAT CLUB, event. požádá o přepis na ozdobný blanket.
D. USTANOVENÍ PRO CHOV A KRYTÍ
1. Při výběru chovných partnerů bude chovatel dbát, aby byla zachována pravidla genetiky a čistota rasy i u
dalších generací koček.
2. Chovatel bude pro krytí využívat pouze zdravé jedince, bez genetických vad skrytých i viditelných.
3. Všechna koťata odchovaná chovatelem musí být zaregistrována v Plemenné knize. Chovatel NESMÍ
odchovávat koťata bez PP.
4. Minimální věk pro odběr koťat od kočky je 84 dnů.
5. Každá chovná kočka musí být označena čipem. Číslo čipu bude uváděno na krycím listu a bude zaneseno do
rodokmene.
6. Po předložení certifikátu o vyšetření rodičů koťat na nemoci specifické pro chované plemeno , je možné
uvést negativní výsledek s datem testování do rodokmenu kotěte (např. HCM neg. 08/2012, PKD DNA neg.
apod.)
Chovatelský řád Bohemia Cat Club
2) ZÁSADY PRO VÝBĚR KRYCÍHO PARTNERA
a) Spojení polosourozencú, jakož i rodičů/dětí, jsou povolenapouze jednou ve třech generacích.
b) Spojení mezi sourozenci je výjimečně povoleno pouze tehdy,pokud chovatel sleduje určitý vážný
chovatelský záměr, který předem doloží písemnou žádostí. O povolení krytí rozhoduje DOZOR
CHOVU ve spolupráci s chovatelskou komisí WCF. Rozhodnutí bude chovatel respektovat.
c) Meziplemenné křížení není dovoleno. Může být povoleno na základě písemné žádosti pouze tehdy,
jde-li o cílené křížení za účelem zušlechtění plemene či vytvoření jiného.
3) KRYCÍ KOCOUR
a) Majitel kocoura není povinen vzít ke krytí kteroukoliv kočku.
b) Krycí kocour musí mít platné očkování zanesené v očkovacím průkazu.
c) Krytí se provádí za sjednanou finanční úhradu. Výše záleží na dohodě mezi zúčastněnými. Chovatel
kocoura zodpovídá za to, že kocour je skutečným otcem očekávaných koťat.
d) Jako karanténní opatření se doporučuje, aby krytí kočky bylo uskutečněno nejdříve 14 dní po
výstavě, které se krycí kocour zúčastnil.
e) chovný kocour smí být během 14 dnů použit k nakrytí nejvýše dvou koček
f) Reprodukce kocourů ode dne ukončeného 1. roku věku až neomezeně
g) Ve výjimečných případech je možné krytí ode dne ukončeného 9. měsíce věku, a to pouze na základě
potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete na začátku říje s dobrozdáním o celkovém
zdravotním stavu a tělesné vyspělosti konkrétního zvířete
4) CHOVNÁ KOČKA
a) Reprodukce chovných koček je přípustná ode dne ukončeného 1. roku věku do dne ukončeného 9.
roku věku.
b) Ve výjimečných případech je možné krytí ode dne ukončeného 9. měsíce věku, a to pouze na základě
potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete na začátku říje s dobrozdáním o celkovém
zdravotním stavu a tělesné vyspělosti konkrétního zvířete.
c) U koček, které ukončily 9. rok věku, je zabřeznutí možné pouze na základě potvrzení veterinárního
lékaře o vyšetření zvířete na začátku říje s dobrozdáním, že zdravotní stav březost umožňuje bez
nadměrných rizik.
d) maximální počet vrhů chovné kočky je 3 za období dvou kalendářních let, včetně vrhů, kdy kočka
porodí pouze jedno kotě.
e) Kočka smí kojit pouze takový počet koťat, který odpovídá její zdravotní kondici, podle posouzení
veterinárním lékařem. Ostatním životaschopným koťatům musí chovatel zajistit náhradní výživu.
f) Před krytím bude mít kočka platné očkování zanesené v očkovacím průkazu.
g) Jako karanténní opatření se doporučuje, aby krytí kočky bylo uskutečněno nejdříve 14 dní po
výstavě, které se kočka zúčastnila.
h) Chovatel se bude informovat předem na informace o výsledcích hodnocení rodičů, sourozenců,
případně i potomků vybraného kocoura s ohledem na možnost přenosu genetických vad (zálomek,
předkus, HCM atd.), i když vybraný kocour tyto vady sám nevykazuje.
i) Aby se zamezilo dvojitému krytí různými partnery, měla by být nakrytá kočka izolována od
akceschopných kocourů po 3 týdny. Kastrovaný kocour je schopen krýt ještě měsíc po kastraci.
Chovatelský řád Bohemia Cat Club
j)
Pokud bylo krytí bezvýsledné, může se uskutečnit opakovaně až za 3 týdny od předchozího. Toto
pravidlo platí i v případě, že se kočka v říji zaběhla, nebo byla kryta nežádoucím kocourem.
PRŮKAZY PŮVODU
1) BOHEMIA CAT CLUB vede CHOVNÝ REGISTR. Zápisy do chovného registru jsou prováděny plynulým
číslováním. Rodokmen/průkaz původu představuje potvrzení o registraci. Pro rasy a čísla barev
používáme EMS kódy, které jsou používány v organizaci FIFe.
2) Předtisk rodokmenů je v jazyce českéma anglickém. Vlastní údaje v rodokmenu jsou uváděny v
jazyce českém, na přání v jazyce českém i anglickém.
3) O provedení registrace a vystavení průkazů původu vrhu narozených koťat požádá chovatel
vyplněním a zasláním předepsaného formuláře KRYCÍ LIST do 10 týdnů po narození koťat. Hlášení
vrhu bude mít všechny náležitosti a přílohy dle pokynů uvedených na formuláři vč. potvrzení
veterinárního lékaře.
4) Chovatel oznámí v hlášení vrhu narození všech koťat, i uhynulých. U uhynulých koťat vepíše datum
uhynutí do kolonky Jméno kotěte". Dále na formuláři vyznačí, pro která koťata případně žádá
vystavení přetisku „NENÍ URČEN K CHOVU“ a to tak, že za jméno kotěte do rubriky poznámka vepíše
slova „přetisk" a připojí svůj podpis.
Do jednoho roku věku je možno na žádost majitele vystavit rodokmen bez přetisku. Žádost musí být doplněna
písemným souhlasem chovatele. V tomto případě hradí poplatek za vystavení nového rodokmenu majitel, nikoli
chovatel.
Pro koťata, u kterých byly zjištěny neodstranitelné závady, nebo závady genetického rázu bude uveden přetisk
NEVHODNÝ K CHOVU.
5) Chovatel ručí za správnost údajů ohledně rasy, barvy a pohlaví koťat. Změny jména nebo omyly v
určení pohlaví mohou být na rodokmenu opraveny pouze registrem chovu. Chyby v
rodokmenu,které vznikly vinou registru a byly zjištěny chovatelem, opraví registr bezplatně. Chovatel
hradí opravu chyb, které sám zavinil. Neopravené rodokmeny jsou neplatné.
6) Pro každé kotě, zapsané v registru, bude vystaven průkaz původu se čtyřmi generacemi předků.
7) Průkaz původu, který není podepsán chovatelem, je neplatný.
8) Kočka nesmí mít mužské jméno a kocour nesmí mít ženské Jméno. Pokud je ve jméně též barevné
označení, má být totožné se skutečnou barvou kotěte.
9) Pokud chovatel splnil ustanovení pod bodem 3, obdrží od registru chovu BOHEMIA CAT CLUB
průkazy původu během 4 týdnů.
a) Rodokmeny budou zaslány na adresu chovatele a budou uhrazeny obratem složenkou typu „C“
nebo převodem na bankovní účet klubu. Pokud nebudou uhrazeny, další rodokmeny nebudou
vyhotoveny, dokud nebudou zaplaceny předchozí.
Chovatelský řád Bohemia Cat Club
10) U plánovaného meziplemenného křížení je nutné žádat o posudek, k jaké rase kočka náleží. O tom
rozhodne posuzovatel na výstavě, které se mláďata mohou zúčastnit po 6. měsíci života. Podmínkou
vystavení průkazu původu je ocenění známkou VÝBORNÁ. Bez těchto náležitostí nemohou být kočky
zařazeny do chovu a nebude jim vydán průkaz původu.
EXPERIMENTÁLNÍ PRŮKAZY PŮVODU
1. Experimentální průkazy původu se zásadně vystavují v tom případě, když tři generace předků nejsou
téže rasy.
2. Experimentální' rodokmen může být vystaven pro kočku určité uznané rasy, kterou chovatel získal
bez průkazu původu. Kočka bude vystavena od 6. měsíce věku na některé mezinárodní/národní
výstavě BOHEMIA CAT CLUB nebo jiné výstavě WCF a pokud obdrží hodnocení VÝBORNÁ a posudek
bude podepsán 2 posuzovateli, obdrží experimentální rodokmen a k vlastnímu jménu může být
připojen název chovné stanice. Kočka může být vystavena jen jednou a jen v tuzemsku.
KOŤATA, JEJICH VÝCHOVA A PRODEJ
1. Vrhy koťat budou pojmenovány v abecedním pořadí. Chovatelé, kteří přešli z jiných organizací,
pokračují ve sledu abecedy své chovné stanice. Nově začínající chovatelé nemusí začínat písmenem
„A", ale mohou si vybrat libovolné písmeno z abecedy.
2. Koťata budou vychovávána tak, aby byla oddaná člověku a navyklá udržovat čistotu.
3. Každý chovatel, který je členem BOHEMIA CAT CLUB, je plně zodpovědný za vyhledání nových
domovů pro koťata narozená v jeho chovné stanici. Bude se sám snažit nalézt zájemce o svá koťata
na prodejních výstavách BOHEMIA CAT CLUB nebo jiných svobodných klubů u nás i v zahraničí. Bude
využívat inzertních možností u nás i v zahraničí. Pokud opakovaně neuspěje, sám ze své vůle omezí
nebo zamezí narození koťat pomocí vhodných antikoncepčních prostředků.
4. Chovatel může prodat koťata až po dovršení 12 týdnů života. Koťata budou očkovaná, odčervená a v
dobré fyzické kondici. Předá novému majiteli průkaz původu a očkovací průkaz. V případě potřeby
bude vystaven i transfer na žádost chovatele. K jeho vystavení je nutné dodat adresu budoucího
majitele. Bez tohoto údaje NEBUDE transfer vystaven.
5. Prodej koťat obchodníkům se zvířaty, překupníkům, ZOO prodejnám, na pokusy, do kožešinových
farem nebo jako živá potrava je zakázán. Prohřešek proti tomuto ustanovení má za následek zánik
členství.
6. Chovateli se doporučuje, aby, pokud je to v jeho moci, zkontroloval vývoj a způsob chovu kotěte u
nového majitele. Má možnost tento nárok zakotvit do smlouvy o prodeji kotěte, kterou jistě ve
vlastním zájmu uzavře.
7. Chovatel si vede evidenci vrhů koťat pro vlastní potřebu i pro případ, že by byl nucen se jím prokázat
s ohledem na bod 5 článku PRŮKAZY PŮVODU. Formulář není pro chovatele závazný.
Chovatelský řád Bohemia Cat Club
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
a) Členové BOHEMIA CAT CLUB mohou být členy dalších klubů chovatelů koček se zaměřením na
určitou rasu, zejména zahraničních zájmových klubů. Průkazy původu mohou nárokovat pouze u
jednoho chovatelského klubu.
b) Zejména s ohledem na internacionální propojení BOHEMIA CAT CLUB budou chovatelé chránit
pověst svou i pověst BOHEMIA CAT CLUB tím, že pokud ve svém chovu zjistí nějakou přenosnou
chorobu, provedou striktní karanténu chovu, nebudou se zúčastňovat výstav, vyžadovat nebo
poskytovat krytí či prodávat koťata. Vyčkají vyjádření veterinárního lékaře. Karanténa by měla trvat 3
měsíce.
c) Členové Bohemia Cat Clubu se zavazují k tomu, testovat své kočky na rizikové choroby vyskytující se
u jimi chovaného plemene (HCM, PKD apod). Zavazují se, že pozitivně testované kočky nebudou
nadále využívány v chovu a budou neprodleně kastrovány.
Chovatelský řád Bohemia Cat Club
Uznané rasy koček:
Dlouhosrsté
* Turkish Van TUV
CelticShorthair KKH
Persian PER
Nebelung NEB*
BritishShorthair BRI
BritishLonghair BLH
Ural RexLonghair URL
Korat KOR
Colourpoint PER
York YOR
Burmese BUR
Deutsch-Langhaar DLH.
Krátkosrsté
LaPermShorthair LPS
TraditionalLonghair TLH
Aphrodite'sGiant APS
Manx MAN
Polodlouhosrsté
Ceylon CEY
EgyptianMau MAU
Aphrodite'sGiant APL
Abyssinian ABY
MunchkinShorthair MNS
NorwegianForestCat NFO
Chartreux CHA
Ocicat OCI
AmericanCurlLonghair ACL
AmericanCurlShorthair ACS
Russian Blue RUS
OrientalSemi-Longhair OSL
CornishRex CRX
ScottishFold SFS
Balinese BAL Ragdoll RAG
Anatoli ANA
Singapura SIN
BurmillaLonghair BML
Devon Rex DRX
Sphynx SPH
Ragamuffin RGM
ArabianMau ARM
SelkirkRexShorthair SRS
Cymric CYM
Don Sphynx DSX
Ural RexShorthair URS
SacredBirman SBI
AmericanShorthair ASH
Siamské a orientální
Household Pet HHP
ExoticShorthair EXO
Mekong Bobtail MBT
HighlandFold SFL
Asian ASI
Siamese SIA
Japanese Bobtail Longhair JBL
GermanRex GRX
OrientalShorthair OKH
Siberiancat / Neva Masquerade
SIB
AustralianMist AUM
Thai THA
Household Pet HHP
Peterbald PBD
AmericanWirehair AWH
Tonkinese TON
Karelian Bobtail Longhair KAL
Somali SOM
Kurilian Bobtail Langhaar KBL
SelkirkRexLonghair SRL
LaPermLonghair LPL
* Tiffanie TIF*
Maine Coon MCO
Turkish Angora TUA
MunchkinLonghair MNL
Japanese Bobtail Shorthair JBS
Bengal BEN
Karelian Bobtail Shorthair KAS
BurmillaShorthair BMS
Kanaani KAN
Bombay BOM
Kurilian Bobtail Shorthair KBS
BrazilianShorthair BRA
Download

ZDE - Nový Chovatelský řád Bohemia Cat Club.