ČASOPIS FAKULTY
FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ
Vysoká škola ekonomická v Praze | Fakulta financí a účetnictví | 3.číslo | ročník 2012
Vydejte se s námi
na cestu za poznáním!
Úvodní slovo
šéfredaktorky
Vážení čtenáři,
po uplynulých letních dnech se nyní na podzim opět vracíme
s
naším
časopisem
Fakulty
financí
a
účetnictví
Cesta
za poznáním, abychom vám tak zprostředkovali nejrůznější informace. Hřejivé
letní dny přinesly mnohdy velmi rozmanité nápady a nové myšlenky redakční
rady, které budeme postupně přenášet do budoucích čísel časopisu.
Těšilo by nás, pokud byste i vy v případě vašeho zájmu s námi navázali spolupráci
ve smyslu zasílání svých námětů či přání, ze kterých bychom vytvořili pro vás více
zajímavých a užitečných témat. Tento nový směr, tato nová cesta by tak posílila
vaše nové poznání.
V tomto čísle jsme pro vás připravili různorodé informace. Budoucí maturanty
jistě zaujmou výsledky studentské ankety, kterou jsme uskutečnili na začátku října
mezi studenty 1. ročníku Fakulty, s cílem zjistit jejich hlavní motivy pro studium na Fakultě financí a účetnictví a první dojmy
ze studijního systému. Toto číslo nabízí i zajímavosti ze světa manažerského účetnictví, aktuality pro učitele ekonomických předmětů
v souvislosti s finálem soutěže „Nejlepší studentská společnost JA“, které se uskutečnilo na Vysoké škole ekonomické. Celá akce
byla zajištěna organizací Junior Achievement. Dozvíte se bližší informace o studentské společnosti jako výukovém předmětu.
Naleznete také rekapitulaci uskutečněných událostí pořádaných Fakultou a mnoho dalšího.
Nepřehlédněte zajímavý příspěvek naší členky redakce o asertivitě v každodenní praxi, který přináší vhled
do různorodých asertivních technik.
Věříme, že společnými silami můžeme posunout časopis do roviny přinášející prospěch všem našim čtenářům – příznivcům!
Za redakci
Ing. Kateřina Berková, Ph.D.
šéfredaktorka
http://kdep.vse.cz
2
Manuál studenta,
aneb jak funguje studijní systém na VŠE
autor: Ing. Libor Klvaňa
Dne 28. srpna 2012 proběhly na naší Fakultě financí
a účetnictví (dále jen „Fakulta“ nebo „F1“) přijímací zkoušky
do magisterského stupně. Pokud uvažujete do budoucna
o studiu navazujícího magisterského stupně, pak další přijímací
zkoušky proběhnou až za rok – 27. srpna 2013. Podmínky
budou pravděpodobně obdobné jako u přijímacích zkoušek
v srpnu 2012, kdy bylo možné získat maximálně 200 bodů
(z testu z ekonomie + z testu z prvního oboru nebo z testu
z ekonomie + z testu z druhého oboru). Vodítkem pro intenzitu
vaší přípravy vám mohou být minimální bodové hranice pro
jednotlivé hlavní studijní obory (hlavní specializace) F1 v roce
2012 v níže uvedené tabulce (přičemž vždy bylo potřeba
dosáhnout z každého testu minimálně 50 bodů).
Do 4. září 2012 proběhly na bakalářském a magisterském
studijním stupni registrace studijních předmětů pro zimní
Studijní obor (hlavní specializace)
Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy
Finance a oceňování podniku
Účetnictví a finanční řízení podniku
Finance
Zdanění a daňová politika
Bankovnictví a pojišťovnictví
Finanční inženýrství
semestr 2012/2013 (více viz Harmonogram registrací
na: http://www.vse.cz/kategorie/810), které byly následně
vyhodnoceny v rámci tří automatizovaných kol. Budoucí zájemci
o studium na F1 se mohou již nyní seznámit s tím, na jakých
principech funguje registrace předmětů (http://f1.vse.cz/
wp-content/uploads/2010/06/Navod_registrace.pdf).
Abyste měli již nyní přehled, jaké předměty si můžete
na F1 registrovat, doporučujeme vám navštívit níže uvedené
internetové odkazy pro bakalářské a magisterské studium
dle studijních plánů E (starší studijní plány již nově začínající
studenti nemohou studovat). Pokud vás zajímají studijní obory
bakalářského studia F1 a příslušné bakalářské předměty,
najdete je na: http://f1.vse.cz/studium/bakalarskestudium/; magisterské studijní obory F1 a příslušné
magisterské předměty na: http://f1.vse.cz/studium/
magisterske-studium/. Rovněž si můžete na adrese:
http://isis.vse.cz (informační systém ISIS VŠE v Praze) v rámci
skupiny „Studijní informace“ prohlédnout „Veřejný katalog
předmětů“, kde najdete ke každému předmětu maximum
potřebných informací, včetně počtu přidělených kreditů.
Celá VŠE v Praze (mimo doktorského studia) realizuje studijní
programy v rámci systému ECTS, což je kreditní systém
založený na Evropském systému převodu a akumulace
kreditů. V rámci tohoto systému je každý předmět ohodnocen
určitým počtem kreditů, které by měly odrážet náročnost studia
daného předmětu. Pokud požadavky, které jsou pro daný
předmět stanoveny, student řádně zvládne, pak ve většině
případů získává za úspěšně absolvovaný předmět příslušné
kredity. Výjimkou jsou dva zápočty z tělesné výchovy, které
musí studenti bakaláři povinně získat, ale neobdrží po jejich
absolvování žádné kredity. Většina předmětů (mimo např.
cizích jazyků) bývá zakončena zkouškou. Pokud ji student
řádně složí, získává dle počtu dosažených bodů hodnocení
1, 2 nebo 3 a současně i příslušný počet kreditů
daného předmětu bez ohledu na to, jakou známku
ze zkoušky obdržel. Aby
Minimální počet bodů
si student vůbec mohl
(potřebných pro přijetí)
předmět zapsat, musí mít
130
dostatek volných kreditních
poukázek. Jak celý kreditní
135
systém na F1 funguje,
140
na co je dobré se při studiu
140
zaměřit a čeho se vyvarovat,
se dozvíte více v příštím
150
čísle.
155
160
Ing. Libor Klvaňa
katedra didaktiky ekonomických předmětů
http://kdep.vse.cz
3
Ekonomické aktuality
Aktuální vývojové trendy
v manažerském účetnictví
autor: Ing. Zbyněk Halíř
Díky skutečnosti, že manažerské účetnictví není (a ze své
podstaty ani nemůže být) předmětem žádné mimopodnikové
regulace, je jeho vývoj nejen neustálý, ale zároveň velmi
dynamický. Řada moderních a úspěšných podniků souhlasí,
že k jejich pozici významně přispívá kvalitní informační systém,
jehož jazykem je manažersky orientované účetnictví.
Nástroje a metody manažerského účetnictví jsou neustále
formovány aktuálními podmínkami v ekonomickém prostředí,
které dopadají na život podniků a posléze ovlivňují i požadavky
vedoucích pracovníků na manažerské řídicí systémy.
Jednou z velmi zřetelných vývojových tendencí je v tomto
kontextu stále sílící snaha o interdisciplinární nadhled. Systémy
řízení jsou stále šířeji zaměřeny a na významu nabývají
příčinné souvislosti a systémové vazby mezi jednotlivými
nástroji a obory. Manažerské účetnictví se tak dostává
na hranice marketingu (při řízení vztahů se zákazníky), logistiky
(při řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů a výroby),
managementu, ale třeba také psychologie (při motivačním
působení na zaměstnance) a dlouhé řady dalších odborných
disciplín.
Dalším markantním trendem, který se aktuálně prosazuje, je
využívání manažerského účetnictví v dlouhodobém horizontu
strategického řízení. Středobodem zájmu je v této oblasti
měření a řízení výkonnosti. Důraz je aktuálně kladen zejména
na ty nástroje, které pomáhají transformovat strategické cíle
na kratší časové úseky a podrobnější výkonové, odpovědnostní
a procesní cesty jejich dosažení. Stále většího významu nabývají
otázky spojené s řízením nehmotných aktiv, intelektuálního
kapitálu a dalších prvků, které jsou vnímány jako zdroj
potenciálu budoucího růstu.
Vědeckovýzkumné aktivity na poli manažerského účetnictví
jdou pochopitelně ruku v ruce s praxí. To dokumentuje
například tradiční zářijová konference pořádaná katedrou
manažerského účetnictví Fakulty financí a účetnictví (letos
proběhl již její 8. ročník), která se věnuje inovativním přístupům
v oblasti řízení výkonnosti a jejich informační podpoře.
Konference je platformou pro spolupráci vědecké komunity
a zástupců praxe. Na půdě Vysoké školy ekonomické se při
této příležitosti setkávají top manažeři významných českých
i nadnárodních firem s celosvětově uznávanými experty
na manažerské otázky řízení výkonnosti (letos např. prof. Chris
Ittner z Wharton University of Pennsylvania, USA).
Ing. Zbyněk Halíř
Studentská anketa určená 1. ročníkům Fakulty financí a účetnictví
katedra manažerského účetnictví
http://kmu.vse.cz
1. Jaké byly vaše hlavní motivy pro výběr Fakulty financí a účetnictví?
2. Jaké jsou vaše první dojmy ze studia a studijního systému na Fakultě financí a účetnictví?
studentka 1. ročníku FFÚ
1. „Můj zájem o předmět účetnictví - je to jeden
z mých nejoblíbenějších předmětů“.
2. „Systém je dost složitý, kdybych neměla
přítele ve vyšším ročníku, který mi pomáhá,
neporozuměla bych mu. Jinak studium je podle
očekávání náročné, ale zajímavé“.
studentka 1. ročníku FFÚ
1. „Účetnictví mě bavilo již na střední škole, proto jsem
chtěla v jeho studiu pokračovat. V budoucnu bych
ráda pracovala pro některou z auditorských společností
„velké čtyřky“ a studium Fakulty financí a účetnictví mi
přijde jako dobrá volba pro přiblížení se ke splnění
tohoto cíle“.
2. „Oproti střední škole bude toto studium náročnější.
Na dlouhých přednáškách je těžké udržet pozornost
až do konce, ale jsou zajímavé. Bodový systém bude
vyžadovat důkladnou přípravu během celého semestru.
Doufám, že to zvládnu, a úspěšně zakončím všechny
zapsané předměty“.
4
student 1. ročníku FFÚ
1. „O Fakultě financí a účetnictví a vlastně i o VŠE
jsem se dozvěděl od referencí svých známých, kteří tuto
školu studovali. Takže jsem se rozhodoval na základě
informací od kamarádů, ale taky rozhodlo, že tato
škola je jedna z nejlepších ekonomických vysokých škol
v České republice a vždycky jsem chtěl studovat
v Praze. To jsou moje motivy“.
2. „První týden na vysoké škole byl jedno velké
překvapení, ale rozhodně ne zklamání. Je to rozhodně
něco úplně jiného než na střední škole. Zatím si to tu
pořád stále užívám“.
studentka 1. ročníku FFÚ
1. „Moje motivy byly celkem prosté, rozhodla jsem se
věnovat účetnictví a FFÚ byla tedy jasná volba“.
2. „První dojmy jsou zatím pozitivní, až na vyčerpání
po každém dni stráveném výukou, neboť ta se odehrává
od rána do večera. Co se studijního systému týče, ještě
nechci příliš brzy soudit, nicméně zatím jsem taktéž
spokojená“.
5
Novinky na fakultě
• Celoživotní vzdělávání zajišťováno Fakultou financí
a účetnictví.
Nabídka odborných kurzů pro akademický rok
2012/2013:
• Peněžní ekonomie a bankovnictví
• Finanční účetnictví pro pokročilé
• Mezinárodně uznávané účetní standardy
• Využití účetních informací v řízení podniku
• Doplňující pedagogické studium
• Písemná a elektronická komunikace (pro střední
a vyšší odborné školy ekonomického zaměření)
• Oceňování nemovitostí
• Oceňování podniku
•
Odborná literatura vydaná v roce 2012 na F1:
Skripta:
• Müllerová, L., Skálová, J. Případové studie
a testy na daně v účetnictví. Praha: VŠE, 1. vyd.
2012. ISBN 978-80-245-1849-7. (118 stran,
A4, 147 Kč)
•
Šmídová, R. Finanční analýza a plánování
podniku. Sbírka neřešených příkladů. Praha: VŠE,
3. vyd. 2012. ISBN 978-80-245-1851-0. (54
stran, A4, 81 Kč)
•
Randáková, M. a kol. Finanční účetnictví pro
podnikatele v příkladech. Praha: VŠE, 4. přeprac.
vyd. 2012. ISBN 978-80-245-1852-7. (134
stran, A4, 142 Kč)
Podrobnější informace o charakteristice odborných kurzů jsou
uvedeny na:
http://f1.vse.cz/kurzy-pro-verejnost/celozivotni-vzdelavani/.
Více informací o nově vydaných publikacích či slevách
na odborné knihy naleznete na:
http://nakladatelstvi.vse.cz/.
•
Pražská mezinárodní manažerská škola (PIBS) nabízí
ve spolupráci s Českou asociací pro finanční řízení
(CAFIN)
a
katedrou
manažerského
účetnictví
Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze nové MBA
studium primárně zaměřené na rozvoj vědomostí
v oblasti finančního řízení podniku a jeho informační
podporu. Bližší informace naleznete na této stránce:
http://kmu.vse.cz/vzdelavani-pro-praxi/studium-mba/.
•
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví otevírá v zimním
semestru 2012/2013 nový kurz Odborná praxe 1BP599
(3 kredity), který je určen studentům magisterského
programu.
•
didaktiky ekonomických předmětů otevírá
v akademickém roce 2012/2013 nové volitelné kurzy
určené studentům bakalářského programu Systémy
Katedra
managementu kvality v ekonomickém vzdělávání 1DP048
(3 kredity) a Prezentační a komunikační technologie
v moderních koncepcích vzdělávání 1DP522 (6 kreditů).
•
Katedra veřejných financí zařadila do výuky několik
nových předmětů (již od letního semestru 2011/2012):
v rámci bakalářského studia Praktika ze zdanění 1VF329
a v rámci magisterského programu Odborná praxe
1VF599 a Taxation of international employment 1VF462.
Více informací na: http://kvf.vse.cz/ v sekci Informace
o nových předmětech.
•
Vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší publikace
děkanem Fakulty financí a účetnictví
Nejlepší článek v časopise s oponentním řízením:
- Ing. Tepperová a doc. Klazar – Vliv sociálních
systémů a jejich koordinace na ekonomickou
migraci vydaný v Politické ekonomii.
-
Ing. Buus – Daně z příjmů versus daň z přidané
hodnoty v malé otevřené ekonomice vydaný
v Politické ekonomii.
Nejlepší odborná knižní publikace:
- prof. Mařík a kol. – Metody oceňování podniku
pro pokročilé (hlubší pohled na vybrané problémy)
Nejlepší publikační činnost studentů doktorského
studia:
- Mgr. Baran a doc. Witzany – A Comparison of
EVT and Standard VaR Estimations vydaný v Bulletin
of the Czech Econometric Society
5
STALO SE NA F1
•
•
V
předchozím
čtvrtletí
se
na
Fakultě
financí a účetnictví
Vysoké školy ekonomické
v Praze uskutečnilo opět několik zajímavých
společenských událostí:
•
5. června 2012 se v prostorách atria Rajské
budovy Vysoké školy ekonomické v Praze
konalo
národní
finále
soutěže
„Nejlepší
Studentská
společnost
JA
2011/2012“,
kterou pořádala organizace Junior Achievement.
Ve dnech 6. a 7. září 2012 pořádala katedra
finančního účetnictví a auditingu v prostorách
Vysoké školy ekonomické v Praze „8th
Workshop on European Financial Reporting“.
Podrobnější informace o tomto workshopu
a organizaci EUFIN jsou uvedeny na webových
stránkách katedry finančního účetnictví a auditingu:
http://kfua.vse.cz/eufin2012/general-information/.
Připravuje se na F1
•
Ve dnech 8.–14. července 2012 pořádala katedra
didaktiky ekonomických předmětů kvalifikační
a koordinační meeting v rámci projektu
Tempus IV., který nese název „Entwicklung
und Implementierung nachhaltig wirksamer
Strukturen zur Entrepreneurship Erziehung
in
Russland
und
Tadschikistan“.
•
Katedra finančního účetnictví a auditingu pořádá
2. ročník „Účetní olympiády pro střední školy“, která
opět bude organizována dvoukolovým způsobem.
Na vítězné týmy studentů čekají hodnotné odměny.
Nejlepší týmy postoupí do druhého kola, které
se uskuteční 23. listopadu 2012 v prostorách
Vysoké školy ekonomické v Praze. Vyhlášení výsledků
a předání cen bude součástí programu 12. ročníku
Pedagogické konference dne 24. listopadu 2012.
Podrobnější informace o organizaci olympiády,
zadání modelové studie 1. kola, kontaktních osobách
naleznete na: http://kfua.vse.cz/olympiada/.
•
Katedra didaktiky ekonomických předmětů
pořádá
23.
listopadu
2012
workshop
„Řízená
pedagogická
praxe“
na
téma
Optimalizace řízených pedagogických praxí
na fakultních školách. Bližší informace budou
zveřejněny na webových stránkách katedry http://
kdep.vse.cz/.
Meetingu
se
zúčastnilo
kolem
70
představitelů
z významných vzdělávacích institucí a ministerstev
z Vídně, německé Universität Paderbon, Ruské
federace zastoupené institucemi z Moskvy, Petrohradu,
Nižniho Novgorodu, Barnaulu. Účastnily se také
vzdělávací instituce z Dushanbe z Tádžikistánu.Více
informací o meetingu a jeho programu naleznete na:
https://kdep.vse.cz/mezinarodni-kvalifikacnia-koordinacni-meeting-v-ramci-projektutempus/.
•
8
6
21. 9. 2012 se uskutečnilo v prostorách Vysoké
školy ekonomické setkání učitelů fiktivních firem
u příležitosti 20 let působení fiktivních firem
v ČR. Setkání se vztahovalo k tématům historie
a současnost fiktivních firem a přínos zahraniční
spolupráce. Vystoupili např. Ing. Lukáš Hůla
z Národního ústavu pro vzdělávání, doc. Ing.
Miloslav Rotport, CSc. a Ing. Alena Králová, Ph.D.
z katedry didaktiky ekonomických předmětů Fakulty
financí a účetnictví, dále zástupci NÚV a MŠMT
a další.
•
24. listopadu 2012 se uskuteční 12. ročník
Pedagogické konference pořádané katedrou
finančního účetnictví a auditingu pod záštitou
děkana Fakulty financí a účetnictví doc. Ing. Petra
Dvořáka, Ph.D. na téma Nové požadavky na
účetní výkazy v ČR. Bližší informace naleznete na:
http://kfua.vse.cz/media/Konference/peko/2012/PEKO2012_web.pdf.
•
7th Biennial Conference of the Czech Economic
Society
24. listopadu 2012 se uskuteční v prostorách Vysoké
školy ekonomické 7. ročník bienální konference,
kterou pořádá Česká společnost ekonomická.
Informace o této konferenci jsou k dispozici na:
http://www.cse.cz/cs/aktuality/195.html.
•
11. ledna 2013 se uskuteční Den otevřených
dveří Fakulty financí a účetnictví
•
http://f1.vse.cz/zajemci-o-studium/prijimaci-rizeni/
den-otevrenych-dveri/.
Zajímavosti z praxe pro učitele ekonomických předmětů
Studentská společnost Junior Achievement
autor: Markéta Ředinová
Studentská společnost Junior Achievement (JA) je výukový
předmět pro studenty SŠ a VOŠ ve věku 15–22 let. Studenti
v rámci výuky tohoto programu založí vlastní obchodní
společnost, která funguje pod vedením učitele a případně
i konzultanta po dobu jednoho školního roku. Studentská
společnost umožňuje účastníkům proniknout do problematiky
fungování společnosti (firmy) od jejího založení až po likvidaci.
Jedná se o reálnou činnost, nikoliv fiktivní. V průběhu činnosti si
studenti zvolí management své společnosti, vyberou si výrobek
nebo službu, kterou bude firma poskytovat. Dále sestaví
právní rámec studentské společnosti, vytvoří podnikatelský
plán, získají kapitál, a následně realizují výrobu a prodej svého
výrobku či služby. Studenti si rovněž pro svou propagaci vytvoří
webové stránky své společnosti. Nedílnou součástí po celou
dobu fungování Studentské společnosti JA je vedení účetnictví.
Na závěr školního roku svou společnost zlikvidují a sestaví
výroční zprávu.
Jako součást výuky Studentské společnosti je zařazován také
program Etika v podnikání, ve kterém se studenti zapojují do
diskuzí z oblasti etiky v podnikání. Strukturu programu tvoří 12
případových studií, kdy každá je zaměřena na jeden tematický
celek. Obsahem případových studií jsou eticky sporné příběhy
z reálných firem.
Cílem programů Junior Achievement je rozvoj přenositelných
dovedností, které vyžaduje trh práce. Například schopnost
studentů pracovat v týmu, komunikovat, samostatně
organizovat a rozhodovat, nést odpovědnost za svá rozhodnutí.
Pro
studenty
a
učitele
připravuje
v
průběhu
školního roku Junior Achievement ve spolupráci se
svými partnery akademie a workshopy, které jsou
zaměřeny na rozvoj dovedností potřebných nejen
k podnikatelské činnosti, ale i k osobnímu rozvoji.
Do výuky programů Junior Achievement se rovněž zapojují
konzultanti z řad manažerů a zaměstnanců partnerských
firem. Studenti tak mají jedinečnou možnost být v kontaktu
s představiteli obchodního světa.
Vyvrcholením celoročního úsilí je pro ty nejaktivnější studenty
z celé České republiky soutěž „Nejlepší Studentská společnost
JA“, kde studenti v rámci prezentace a interview před
odbornou porotou prezentují výsledky své práce, úspěchy,
ale i nezdary či nesnáze, se kterými se v průběhu roku museli
vypořádat, a díky kterým se mnohému naučili. Od školního
roku 2011/12 je součástí soutěže rovněž veletrh, kde mají
studenti možnost obchodovat nejen mezi svými Studentskými
společnostmi JA. Studenti zde mají jedinečnou možnost
vyzkoušet si nabyté znalosti v praxi – prezentovat své výrobky
či služby zákazníkům, komunikovat s nimi a přesvědčit
zákazníky o kvalitě a jedinečnosti studenty nabízené služby
či výrobku.
Programy Junior Achievement rovněž rozvíjí řadu kompetencí
dle potřeb Rámcových vzdělávacích programů (RVP). Ke všem
programům Junior Achievement obdrží učitelé metodického
průvodce.
Markéta Ředinová
Vedoucí programová manažerka / Senior Program Manager
Junior Achievement, o.p.s.
Jindřišská 20, P.O.Box 571, 111 21 Praha 1
Czech Republic
www.jacr.cz
7
Asertivita v každodenní praxi
autor: Ing. Lenka Holečková
zda je skutečně nutné jet. Je totiž třeba šetřit
a v den odjezdu bychom se navíc měli zúčastnit důležité
porady. Pokud odpovíme: „Když myslíte, tak nepojedu,“
jedná se o reakci pasivní. Nicméně můžeme odpovědět
následovně: „Myslíte si skutečně, že bych měl cestu odložit?
Jak to ale uděláme se zamluvenou jízdenkou? Musíme taky
oznámit druhé straně, že nepřijedu – a co když mají kvůli mé
přítomnosti už předem připravený program?“ Tyto úvahy musí
náš nadřízený odsouhlasit a nabídnout nějaké řešení.
Pokud nakonec rozhodne, že připravená služební cesta je
důležitější než účast na poradě, bude to považovat za svůj nápad
a vlastní správné řešení.
Minulé číslo přineslo nastínění pojmu asertivita. Vysvětlili
jsme si, co asertivita znamená a jaký je rozdíl mezi chováním
asertivním, agresivním a pasivním.
Jak ale využít asertivitu v každodenní komunikaci? Odpověď
na tuhle otázku přináší právě dnešní článek!
Existuje několik asertivních technik, které pomohou člověku
se v každé situaci zdravě prosadit. My si zde představíme
následující tři:
•
•
•
sebeotevření,
kompromis,
pokaženou gramofonovou desku.
Při technice sebeotevření sdělíme druhé osobě svůj jasný
vztah k věcem, událostem, lidem či situaci. Přitom nesmíme
trpět pocitem viny ani obavami z toho, co si o nás druzí
pomyslí.
Představme si například následující situaci: Dobrý přítel nás
požádá o půjčení určité finanční částky, kterou ale zrovna tento
měsíc potřebujeme. Navíc si nemyslíme, že půjčování peněz
mezi přáteli je ideální pro vzájemné vztahy. Pokud svému příteli
řekneme: „Samozřejmě, že ti peníze půjčím,“ s tím, že vše už
přece nějak vyřešíme, pravděpodobně se brzy dostaví stres
a další negativní pocity ze situace, do níž jsme se sami dostali.
Jednalo se v zásadě o pasivní reakci. Přitom asertivní reakci
bychom mohli vyjádřit následovně: „Nezlob se, rád bych ti
pomohl, ale s půjčováním peněz nemám dobrou zkušenost.
Navíc tuhle částku nyní potřebuji.“
Co se týče kompromisu, jde o řešení, v němž nabídneme
druhé straně střední cestu. Přitom je ideální, když partner bude
přesvědčen, že výsledný kompromis byl jeho nápadem.
Konkrétní příklad je následující: Čeká nás dlouho
plánovaná služební cesta. Těsně před jejím konáním
si nás však zavolá nadřízený a významně se zeptá,
8
Pokažená gramofonová deska je technikou, v níž poklidně
opakujeme svůj požadavek, aniž použijeme argumentů, a to
bez sebemenšího náznaku zloby, nervozity či lítosti. Pokaženou
gramofonovou deskou tak zastavíme manipulativní chování
druhých.
Ilustrujme si to na následujícím příkladu: Stojíme ráno ve frontě
u novinového stánku a již pospícháme do práce na důležitou
schůzku. Prodavač nás zvýšeným nervózním hlasem žádá
o drobnější hotovost. Pokud mu odpovíme: „To přece není
moje starost!“, půjde o agresivní reakci. Asertivní technika by
byla následující. „Drobné opravdu nemám... Rád bych vám
je dal, ale nemám je...“ Podobné věty je třeba opakovat tak
dlouho, dokud si prodavač s danou situací neporadí sám.
Nesmíme se přitom nechat odradit ani případnými nevraživými
poznámkami lidí, kteří stojí za námi.
Příští číslo naváže na asertivitu a nabídne konkrétní návody,
jak se vypořádat s kritikou – a to jak s kritikou oprávněnou,
tak neoprávněnou.
Těšíme se na vás v příštím čísle při dalším rozvoji komunikačních
dovedností!
Ing. Lenka Holečková
katedra didaktiky ekonomických předmětů
http://kdep.vse.cz
Připomínáme:
VŠE představí od 30. října do 2. listopadu 2012 nabídku všech studijních oborů na veletrhu Gaudeamus
na výstavišti Brno v pavilonu F.
23. listopadu 2012 bude probíhat 2. kolo účetní olympiády pro střední školy.
Rovněž se bude konat workshop pro fakultní cvičné školy „Řízená pedagogická praxe“ pořádaný
katedrou didaktiky ekonomických předmětů.
24. listopadu 2012 se uskuteční 12. ročník Pedagogické konference katedry finančního účetnictví
a auditingu.
11. ledna 2013 se uskuteční Den otevřených dveří Fakulty.
V příštím čísle naleznete:
• Zajímavosti z ekonomického světa
• 10 rad, jak studovat s úspěchem!
• Zaostřeno na osobní rozvoj se zaměřením na kritiku
• Stalo se na F1
• A mnoho dalšího...
Příští číslo 4/2012 vychází v prosinci 2012.
Členové redakční rady
Ing. Kateřina Berková, Ph.D., šéfredaktorka
Ing. Lenka Holečková
Ing. Libor Klvaňa
Bc. Jan Bubeníček
Vaše případné náměty či přání zasílejte na adresu: [email protected]
Obálku navrhl a graficky zpracoval Bc. Jan Bubeníček: [email protected]
Download

3_2012 - Katedra didaktiky ekonomických předmětů (KDEP)