VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNÍ,
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A GYMNÁZIUM,
PRAHA 6, EVROPSKÁ 33
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Vzdělávací program
„Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ
a SŠ běžného typu“
MODUL A
Distanční text k přednášce
Systém poradenských služeb pro zdravotně postižené občany v ČR
PhDr. Václava Masáková
Sylabus přednášky
 Historie poradenského systému:
1963 – směrnice MŠK, kterou byla zřízena funkce poradce pro výchovu k volbě povolání
1967 – pokyn MŠK k budování sítě krajských odborných psychologicko – výchovných
pracovišť – v té době vznikla Psychologicko-výchovná poradna hl. m. Prahy
1976 – byla vydána „Instrukce o soustavě výchovného poradenství v oblasti působnosti
MŠ ČSR“, která vymezila jednotlivé články systému – výchovný poradce, okresní
Pedagogicko-psychologická poradna – v její kompetenci byla péče o žáky
mateřských a základních škol, krajská pedagogicko psychologická poradna, která
měla v kompetenci žáky středních škol a učilišť a žáky škol speciálních a jako další
úkol metodické vedení příslušných okresních poraden a výchovných
poradců. Zároveň se podílela i metodicky na řízení odborných pracovníků
diagnostických ústavů.
V Praze to byla Pedagogicko-psychologická poradna hl. m. Prahy – na úrovni
poradny krajské a z odloučených pracovišť původní Psychologicko- výchovné
poradny vznikly Obvodní pedagogické poradny.
1991 – v návaznosti na reformu státní správy byly krajské články poradenského systému
zrušeny a kompetence v péči o žáky středních škol přešly na poradny okresní, v Praze
obvodní.
1
VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNÍ,
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A GYMNÁZIUM,
PRAHA 6, EVROPSKÁ 33
1991 – 1998 vznikl krom toho další typ specializovaných poradenských služeb –
Speciálně pedagogická centra, jejichž cílem je péče o populaci dětí s různým
typem defektu/ pro mentálně retardované, smyslově a tělesně postižené/ a
Střediska výchovné péče, která dlouhodobě poskytují servis klientům s výraznou
poruchou chování a klientům v osobní krizi ve věku do19 let/ tedy v rámci období
předpokládané školní docházky nebo návštěvy střední školy/
Rozvoj poradenských služeb v podobě školních poradenských pracovišť
 Současná podpora v legislativních předpisech
 Školský zákon - § 116
 Vyhlášky:
116/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č.72/2005 o poskytování poradenských
služeb ve školách a školských zařízeních
147/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/5005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků
a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů
mimořádně nadaných
Jednotlivá poradenská pracoviště a jejich formy práce s problematikou
péče o zdravotně postiženého žáka
Pedagogicko-psychologická poradna
Krom jiných úkolů je oprávněna vyšetřovat a vypracovávat zprávy a odborné posudky na
žádost rodičů. Vlastnímu vyšetření předchází žádost rodičů o vyšetření, zpravidla po
dohodě se školou/ z podnětu školy/. Vyšetření je podmíněno souhlasem rodičů, který při
příchodu do zařízení podepisují. Rodiče obvykle přicházejí k vyšetření s očekávání změny
v péči o dítě zejména ve škole. Je však nutné podotknout, že ne všichni rodiče v první fázi
jsou schopni vidět obtíže dítěte ve všech souvislostech, někdy i viní školu z neadekvátního
přístupu bez náhledu na vlastní příčiny problému, se kterým do poradny přicházejí. I proto
je součástí vyšetření a následné péče práce s rodiči důležitá.
Vlastní vyšetření má tři spolu související části.
Po navázání kontaktu s cílem navození atmosféry důvěry a pocitu bezpečí pro „klienty“,
kterými jsou rodiče/e a žák následují další kroky.
V první fázi je to anamnestický rozhovor s rodičem, který mapuje jak rodinnou tak
osobní anamnézu dítěte. Ten obvykle vede sociální pracovnice. V průběhu rozhovoru
mohou vyplynout různé souvislosti a faktory, ovlivňující vývoj, vzdělávání dítěte a
naplňování jeho psychických potřeb. Při dobře nastavené týmové spolupráci je pohled
sociální pracovnice stejně důležitý, jako je psychologické a speciálně pedagogické
vyšetření.
2
VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNÍ,
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A GYMNÁZIUM,
PRAHA 6, EVROPSKÁ 33
Psycholog obvykle souběžně s tím si bere dítě na vlastní vyšetření. Cílem standardního
vyšetření je zmapování schopností dítěte jak v oblasti rozumové tak socioemoční. Častou
představou laiků se psychologické vyšetření rovná použití testů. Ty jsou samozřejmou
součástí komplexního vyšetření, ale k němu patří i řízený rozhovor, pozorování, u větších
dětí osobnostní dotazníky, práce s kresbou, někdy využití tzv. projektivních metod.
Na základě vlastního psychologického vyšetření psycholog uzavře tuto část závěrem,
vycházejícím ze získaných výsledků a informací, které posléze předá speciálnímu
pedagogovi za účelem dokončení komplexního vyšetření.
Speciální pedagog se v diagnostice věnuje zejména řešení školních obtíží a hledání
optimální formy péče o žáka jak ve škole tak případně formy intervence přímo v poradně.
Speciálně pedagogické vyšetření v sobě zahrnuje nejen didaktickou část – tedy zjištění, co
dítě vlastně umí, ale jeho součástí jsou i speciálně pedagogické testy orientované na
percepci, popř. poruchy ve specifických oblastech.
V průběhu všech vyšetření se jak psycholog, tak speciální pedagog orientuje také na
průběžnou podporu dítěte a závěrem srozumitelně i dítěti sděluje rámcový výsledek spolu
s možnosti další perspektivní péče. Totéž probíhá i s rodičem. V ideálním případě je dobré
sdělovat výsledky a návrhy dalších opatření rodiči i dítěti dohromady. Výjimku tvoří
skupina malých dětí, pro které by bylo sdělování výsledků nesrozumitelné a žáku
s výraznou mentální retardací, kde by jasné a transparentní sdělení se mohlo odrazit
v jejich vnitřní sebedůvěře. S rodiči v tomto případě je i samotná komunikace složitá,
často souvisí s jejich obrazem dítěte, který se nemusí slučovat s reálnými možnostmi
dítěte ve vzdělávacím procesu. Školské poradenské zařízení je někdy první instituce, kde
se pojmenuje problém s nastíněním reálných možností dítěte ve škole.
Vlastní zpráva vypracovaná pro účely integrace spolu s navrhovanými podpůrnými a
vyrovnávacími opatřeními.
Zpráva obvykle neobsahuje podrobnosti a citlivé údaje související s rodinnými poměry a
atmosférou v rodině. Omezuje se na konstatování vlastního průběhu vyšetření včetně
konstatování i dalších podkladů ze zařízení jiných – obvykle zdravotnických, či
specializované organizace/ např. APPLY u dětí s dg. PAS/.
Výsledky vyšetření jsou shrnuty do základní diagnózy a na jejich základě jsou doporučena
patřičná opatření ve vzdělávacím procesu. A to jak škole, tak rodičům. Součástí zprávy u
žáků se zdravotním postižením, popř. zdravotním znevýhodněním bývá tzv. “Posudek
k integraci ….“, na základě kterého škola vypracovává individuální vzdělávací plán.
Zpráva se předává pouze rodičům a v jejich kompetenci, zda zprávu škole předají, či
nikoliv.
Charakteristika zdravotně postižených žáků v pedagogicko-psychologické poradně:
Obvykle se jedná o žáky s poruchou pozornosti, s dg.ADHD a ADD, často podmíněnou i
vyšetřením neurologa, popř. psychiatra, žáků, kteří přicházejí s podezřením na poruchu
chování a dalším podrobnějším vyšetřením se potvrdí dg. PAS ve smyslu Aspergerova
3
VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNÍ,
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A GYMNÁZIUM,
PRAHA 6, EVROPSKÁ 33
syndromu. Tam, kde rodiče usilují přes opakované školní neúspěchy dítěte pramenící
z dg. mentální retardace, je i poradna místem, kde se dg. MR objeví a vzhledem k tomu,
že dítě dochází do ZŠ běžného typu poradna stejně, jako u jiných poruch vystavuje
odborný posudek s návrhem podpůrných a vyrovnávacích opatření.
Pro ostatní typy postižení jsou v systému vhodnější speciálně pedagogická centra.
Speciálně pedagogické centrum
Je školské poradenské zařízení, obvykle při speciální škole pro děti s již jasným
smyslovým či tělesným postižením.
Na rozdíl od pedagogicko-psychologické poradny je úzce specializované a zabývá se
převážně již konkrétním druhem zdravotního postižení. Z toho vyplývá i jiná struktura
profesního zastoupení – zatímco v pedagogicko-psychologické poradně převažuje profese
psychologa a speciální pedagog doplňuje jak vyšetření tak návrhy konkrétních opatření
/ pochopitelně ve spolupráci s psychologem, popř. sociální pracovnicí/, speciálně
pedagogické centrum navrhuje vyrovnávací a podpůrná opatření pro žáky s konkrétním
zdravotním omezením. Základní psychologické vyšetření je doplněno výrazně více
speciálně pedagogickou diagnózou, která vystihne konkrétní potřeby žáka ve vzdělávacím
procesu.
Výhodou tohoto typu pracovišť je, že jsou obvykle součástí speciální školy a mají tak
možnost navrhnout konkrétní opatření včetně kompenzačních pomůcek směrem ke
konkrétnímu postižení žáka.
Problémem, který může nastat, je neadekvátní očekávání rodičů jak od dítěte, tak od
školy, kterou dítě navštěvuje. Práce s rodiči je právě v tomto případě důležitá ve smyslu
jejich přijetí omezení dítěte a reálného zhodnocení možností ve vzdělávacím procesu.
Střediska výchovné péče
Jsou zařízením historicky nejmladším. Legislativně jsou ukotvena v zákoně 109/2005 Sb.
a jsou obvykle součástí diagnostických ústavů pro děti, popř. pro mládež. V jejich náplni
je práce s dětmi s dg. poruchy chování. Poruchy chování jsou nejsložitějším problémem,
protože se tam často střetávají problémy sociálně-psychologické s dg. vlastních
předpokladů dítěte.
I proto je významnou součástí práce ve střediscích terapeutická složka. Terapie ve smyslu
rodinné terapie a vlastní – spíše socioterapie žáka. Porucha chování je sice dg.,
vycházející ze zdravotnické nomenklatury, nezřídka se však snoubí s chybnou interpretací
zejména u rodičů.
Proto je charakteristikou práce středisek výchovné péče krom základní diagnostiky i
terapeutická složka v podobě práce individuální, skupinové i rodinné terapie.
4
VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNÍ,
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A GYMNÁZIUM,
PRAHA 6, EVROPSKÁ 33
Školní poradenské pracoviště
Je součástí konkrétní školy a v ideálním případě jsou jeho součástí:
 Školní psycholog
 Školní speciální pedagog
 Výchovný poradce
 Metodik prevence
Školní psycholog – pracuje jak se školními kolektivy, včetně zdravotně postižených žáků,
spolupracuje s pedagogy a je v kontaktu se školským poradenským zařízením, kde je
zdravotně postižený žák diagnostikován včetně návrhu opatření.
Školní speciální pedagog – pracuje individuálně s žáky, kde má k dispozici podklady ze
školského poradenského zařízení. Může to být podoba jak skupinové intervence (nápravy),
tak individuální práce s žákem.
Výchovný poradce – v optimálním případě by měl korigovat a upravovat pedagogické
přístupy k žákům se zdravotním postižením včetně koordinace přístupů jednotlivých
pedagogů, pracovat i s rodiči zdravotně postižených žáků. Měl by být orientován ve všech
základních diagnostických kategoriích zdravotně postiženého žáka včetně schopnosti
komunikace s pedagogy a rodiči.
Školní metodik prevence – měl by být orientován zejména v oblasti poruch chování a
schopen navrhnout i sociálně terapeutickou práci jak s třídním kolektivem, tak s žáky s dg.
porucha chování.
Náměty a úkoly pro samostudium


Školský zákon - § 116
Vyhlášky:
116/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č.72/2005 o poskytování poradenských služeb
ve školách a školských zařízeních
147/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/5005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a
studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně
nadaných
5
VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNÍ,
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A GYMNÁZIUM,
PRAHA 6, EVROPSKÁ 33
Doplňující otázky:





Jak postupovat při podezření na zdravotní znevýhodnění žáka?
Jaké by bylo možné zvolit pracoviště k doporučení rodičům žáka?
Znáte základní podmínku, která umožní vyšetření zdravotně postiženého žáka?
Individuální vzdělávací plán je možné realizovat pouze se souhlasem rodičů?
Která í instituce je oprávněná vystavit „Odborný posudek k integraci zdravotně
postiženého žáka“ a za jakých předpokladů?
 Jaký je potřebný rozsah a obsah odborného posudku ke stanovení individuálního
vzdělávacího programu?
Kontakty na školská poradenská pracoviště v Praze
Název
telefon
e-mail
adresa
PPP pro Prahu 3 a 9
PPP pro Prahu 11 a 12
PPP pro Prahu 1,2 a 4
OPPP pro Prahu 5
PPP pro Prahu 6
PPP pro Prahu 7 a 8
PPP pro Prahu 10
Pražská PPP, s r.o.
Křesťanská PPP
222 717 193
272 942 004
224 239 393
251 611 803
220 612 131
286 585 191
272 651 082
241 481 253
222 322 625
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Lucemburská 40, Praha 3
Kupeckého 576, Praha 4
Francouzská 56, Praha 2
Kuncova 1/1580, Praha 5
Vokovická 32/3, Praha 6
Šiškova 2, Praha 8
Jabloňová 30, Praha 10
Ohradní 20, Praha 4
Pernerova 8, Praha 6
SPC při škole J. Ježka
SPC vady řeči, s r.o.
SPC Vinohradská
SPC Ječná
SPC nám. Míru
SPC V Pevnosti
SPC Horáčkova
SPC Hurbanova
SPC Holečkova
SPC Výmolova
SPC Deylova
SPC Na Zlíchově
SPC Trávníčkova
SPC Arabská
SPC Rooseveltova
SPC Štíbrova
SPC Libčická
SPC Chotouňská
SPC Starostrašnická
220 514 481
222 518 280
224 256 954
224 942 153
224 252 771
241 083 507
241 173 406
241 471 805
257 323 038
251 555 356
257 225 043
251 550 192
235 516 651
733 710 467
233 321 054
284 688 941
233 559 745
274 772 945
721 450 105
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Loretánská 19 a 17, Praha 1
Tyršova 13, Praha 2
Vinohradská 54, Praha 2
Ječná 27, Praha 2
nám. Míru 19, Praha 2
V Pevnosti 4, Praha 2
Horáčkova 1095, Praha 4
Hurbanova 1285, Praha 4
Holečkova 4, Praha 5
Výmolova 169, Praha 5
Deylova 3, Praha 5
Na Zlíchově 19, Praha 5
Trávníčkova 1743, Praha 5
Arabská 681/20, Praha 6
Rooseveltova 8, Praha 6
Štíbrova 1691, Praha 8
Libčická 399, Praha 8
Chotouňská 476, Praha 10
Starostrašnická 45, P-10
6
Download

Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami