THOVT
brány Atlantidy
ANCH BOOKS
kerstin simoné
Kerstin Simoné žije i se
svou rodinou nedaleko
Berlína.
Již jako dítě projevila jasnozřivé schopnosti. Kromě psaní
knih se aktivně zabývá ochranou zvířat a pořádá praktické
semináře.
Kontaktu s vyššími frekvenčními úrovněmi se věnuje už
asi dvacet pět let. Zpočátku prakticky studovala různé metody channelingu a poté vyvinula svoji vlastní techniku
tlumočení.
Thovt je jejím blízkým přítelem, učitelem a stálým průvodcem od roku 2003, kdy prožila jistou tragickou událost.
Ve svých knihách tlumočí jeho praktická a universální poselství, jež byla v minulosti vyhrazena pouze úzkému okruhu adeptů tajných nauk.
THOVT
brány Atlantidy
Kerstin Simoné
ANCH BOOKS
z německého originálu:
Kerstin Simoné: Thoth – Die Pforten von Atlantis
Copyright © SMARAGD Verlag 2007
www.smaragd-verlag.de
přeložila:
Zuzana Helešicová REDIGO
© ANCH BOOKS 2014
www.anch-books.eu
1. vydání
jazyková redakce: Pavel Pokorný
redakce: Ingrid a Anton Modory
obálka: ANCH BOOKS
grafická úprava a sazba: ANCH BOOKS
tisk: HELBICH, a.s.
ISBN 978-3-9815576-6-4
OBSAH
Poděkování
9
Předmluva11
Úvod 15
1.
Symfonie stvoření
21
2.
Moc rozumu nad svobodným duchem
47
3.
Měřítka lidského hodnocení a jejich následky 59
4.
Pravda o vzájemné souhře člověka
a zvířete na pozemské úrovni bytí
71
5.
Zvířata a jejich význam
v procesu uvědomění lidstva
95
6.
Brány Atlantidy
103
7.Atlantida
125
8.
Obyvatelé Atlantidy
133
9.
Křišťálová města 143
10.
Atlantský Chrám uzdravení 159
11.
Odkaz Atlantidy
169
12.
Zákony vesmíru a jejich praktické využití
v přítomném okamžiku
179
13.
Jak vznikly pyramidy v Gíze
a nač byly vytvořeny
199
14.
Síně Amenti 219
15. Pravda o delfínech
a velrybách na planetě Terra
231
16.
Znovuzrození energie Atlantidy
243
17.
Plamen Atlantidy a probuzení lidstva
253
18.2012 – rok přechodu
259
Doslov
279
285
Slovenské texty meditací
Poděkování
Děkuji všem lidem, kteří mi důvěřují a milují mě
takovou, jaká jsem, protože z jejich lásky mohu čerpat
skutečnou životní sílu.
Děkuji své rodině, že mě ve chvílích nejistoty podpořila svou láskou a důvěrou.
Děkuji všem, kdo se vůči mně chovali odmítavě,
nebo dokonce nenávistně, protože jsem tak mohla najít
cestu ke Světlu – díky vám totiž nyní vím, co ve svém
životě nechci.
Děkuji Thovtovi, že je mým učitelem a přítelem,
a děkuji všem jemnohmotným bytostem, jež mě provázejí na mé cestě a osvětlují ji.
Srdečně zdravím ty, jejichž srdce tepe pro naši
úžasnou planetu Terra, a také všechna lidi i zvířata, jež
ji obývají.
Všichni jsme JEDNO.
Děkuji vám, že jste!
Kerstin Simoné
9
10
Předmluva
Milé čtenářky a milí čtenáři,
jsem velmi ráda, že vás mohu přivítat při četbě mé
druhé knihy spojené s bytostí Thovta. Mnohé v mém
prvním projektu vyvolalo otázky. Nemohly být detailně
zodpovězeny, neboť by se dílo jinak rozrostlo do nevídaných rozměrů. Pro Thovta bylo velmi důležité, aby
se dotkl všech podstatných procesů v nás i okolo nás
a aby vás naladil na druhou knihu. Chtěla bych vás
požádat, abyste si nejdříve přečetli Projekt lidstvo, který
vám otevře ducha a připraví vás na informace obsažené
v tomto svazku.
Člověk má na základě naučených vzorců chování sklon k tomu, aby se uchyloval do světa odsouzení
a hodnocení; přesně tyto vzorce se nám na hrubohmotné úrovni stávají osudnými, poněvadž nás vzdalují od
naší touhy po zvýšení tělesných vibrací. Všichni jsme
natolik pevně zakořeněni v našich obvyklých způsobech
chování, že je nám zatěžko podívat se pravdě do očí.
Při psaní druhé knihy jsem byla často konfrontována
s vlastními postoji, a nezbývá mi než s tím souhlasit.
Nebylo pro mě snadné uvědomit si, jak moc ve mně
stále dřímá něco, co mě odkazuje do vžitých lidských
hranic, přestože mě na to připravila již má první kniha. Uplatnění Thovtových moudrostí v mé realitě není
vždy jednoduché. Avšak je pro mě i nadále nevýslovně
11
cenným učitelem. Hluboko ve svém nitru cítím, že mám
vedle sebe rovněž opravdového přítele. Dostávám se do
situací, které mi říkají „postav se k této skutečnosti s radostí a dosáhneš úspěšného konce“. Jistě není lehké
vymanit se ze starých struktur našeho života, ale – jak
se říká – „poznání je prvním krokem k nápravě“. Celou
řadu prožívaných situací je třeba vnímat jako zkoušku.
Pro člověka není snadné ne-odsuzovat, nebo alespoň ve svém nitru – byť jen na okamžik – nepocítit něco
negativního, což mu může uškodit, či jej dokonce zabít.
Je to jedna z mých nejtěžších životních zkoušek. Lidé,
kteří se ke mně nechovají zrovna přívětivě, jsou pro
mě opravdovou zkouškou. A já jsem odhodlaná vyléčit
v sobě i toto. Žádný učený z nebe nespadl. Každý z nás
má své úkoly a chová se podle určitých vzorců, čemuž je
třeba se postavit.
Chtěla bych vás poprosit, abyste k sobě nebyli příliš
tvrdí, ba k cíli směřovali s láskyplnou trpělivostí. Jen
tak se nám podaří tuto životní zkoušku plnohodnotně
ustát. Dopřejte si potřebný čas, zdokonalujte se nezávisle sami a nesrovnávejte se s lidmi z vašeho okolí. Myslete na to, že ve zkouškách musí každý obstát „pouze“
sám před sebou. Často je pocit, že jiný člověk je (možná)
pokročilejším, pouhým zdáním. Prosím vás, abyste nikdy nikoho neobdivovali, nikomu nezáviděli a podobně,
neboť tak automaticky snižujete své tělesné vibrace. Životní situace a okolnosti jiných lidí můžete vnímat jako
pozitivní nebo hezké, ale emoce, které s těmito situacemi spojujete, by měly být vždy neutrální a nehodnotící.
K tomu se však ještě dostaneme.
Uvědomila jsem si, že pro náš vývoj je důležité, abychom k ostatním nevzhlíželi ani se před nikým neponižovali; brání nám to v cestě k mistrovství. Prosím vás,
abyste se sebou uzavřeli vnitřní mír, vystoupili z kruhu
12
hodnotících myšlenek a přestali dělat rozdíly. Všechny
tyto vzorce chování jsou v této knize podrobně vysvětleny a doplněny o tipy, jak se jich můžete zbavit. Předpokládá to však vnitřní ochotu každého z vás, ba především láskyplný přístup k sobě samotným.
Všichni máme možnost vydat se novým směrem
a dospět k hlubokému vhledu či pochopení. Neočekávejte však žádné bleskurychlé výsledky. Jsme uvězněni
v procesech, vzorcích chování a myšlení naší doby. Budeme-li ale na sobě pracovat, uděláme významný krok
k radostné budoucnosti. Navíc každé hluboce prožité
poznání a jeho uplatnění v naší realitě okamžitě vyvolá
zvýšení vibrací, což nás přiblíží k vytouženému vzestupu.
Velmi mě těší, že vám mohu tlumočit tato slova. Přeji vám mnoho úspěchů, štěstí, trpělivosti, světla a lásky.
Přeji vám, abyste ve svých životních zkouškách obstáli
a nabyli mistrovství. Ze srdce si přeji, aby všechny bytosti této nádherné planety zažili úžasný vzestup do
vyšších sfér bytí. Ať světlo a láska urovnají vaši cestu
a přivedou vás k vytouženému osvícení i k duchovní
svobodě.
Jsem s vámi.
Kerstin Simoné
13
14
Úvod
Buďte pozdraveny, úžasné bytosti lidské rasy. Jsem
rád, že vám mohu předat další z mých poselství. Informace obsažené v předchozím projektu vás přivedly
k jistému poznání – jedno bylo možná bolestivé, jiné radostné. Není snadné si v zaběhlých společenských pravidlech či zvycích zachovat jasného ducha a vymanit se
z tlaků pozemského bytí.
V současnosti všichni podléháte pochodům lidského rozumu a slepě se necháváte vést klamnými pocity
a představami. Jako v polospánku brázdíte cesty života
a necháváte se ovlivňovat strukturami, které vás mají
„v hrsti“. U několika mála z vás se zdá, že je potkalo štěstí, oplývají všemi možnými materiálními statky
a prožívají situace, jež jsou pro jiné nedosažitelné.
Hrajete ruletu o štěstí a doufáte, že jednou jej také
dosáhnete. Máte úžasné sny, které ovšem ve většině případů zůstanou z nevysvětlitelných důvodů nenaplněné.
Sníte o životě, ale neprožíváte svůj sen. Na úrovni vašeho současného poznání to ani není možné, protože
se dobrovolně necháváte svazovat společenskými pravidly a zákony. Jste pevnou součástí všech svých tíživých
životních situací a neuvědomujete si, že tyto struktury vlastně spoluutváříte. V každé vteřině svého života
budujete svůj životní prostor se všemi jeho okolnostmi
a naplňujete ho vlastními projekcemi. Nechápete, proč
15
se stále pohybujete ve stínu života, a vzhlížíte k těm, kdo
mají k dispozici více materiálních či emočních statků.
Vidíte se být mimo, stranou těchto odlišných světů, vždy jako tichý a většinou mírně žárlivý pozorovatel.
Tímto obrazným vnímáním a emocemi, které tyto představy ve vás vzbuzují vytváříte v sobě nová zrcadlení.
Projektujete je pak navenek do svého světa a následně
je musíte též prožívat. Jak přesný je výrok „každému se
děje to, v co věří“! A přesto se tato slova ztrácejí ve větru,
neboť neumíte prozkoumat hluboký smysl, jenž se za
nimi skrývá.
Tak je to ve vašem životě často: okrajově rozpoznáte
pravdu nebo narazíte na moudrá slova, ale než je stačíte
vyslovit, poznání je to tam. Kolik jen moudrých vět je
okolo vás slyšet! Na konci dne odezní, aniž by jakkoliv
změnily vaši realitu. Co vás k nim táhne, pokud ve vás
stejně nezanechají hluboké poznání? Jak je možné, že
je nechápete? Proč ignorujete pravdu a s ní spojené poznání, a místo toho svůj život zaplňujete pochybnostmi,
starostmi a problémy? Proč tak tvrdě spíte uprostřed
svých možností, a nevidíte souvislosti, které se před
vámi každý den zjevují? Co vám brání v dosažení svobody ducha a naplněného života? Kdo nebo co vás omezuje a zatemňuje vám vidění?
O souvislostech ve vaší společnosti toho bylo hodně napsáno v předchozím díle. Slova se dotkla vašeho
srdce a přiměla vás k zamyšlení. Řada informací vás
pozměnila, či rozrušila v rámci vašeho tělesného bytí.
Něco zůstalo nepochopeno a vy v sobě stále nenalézáte odpovědi na „proč a jak“. V dalších kapitolách vám
ukážu, jak můžete zdokonalit svůj život a najít v srdci vytoužený klid. Vysvětlím vám souvislosti, díky nimž
pochopíte procesy v jejich celistvosti.
16
Pocítíte bolestivé poznání a nastanou chvíle, kdy budete chtít odvrátit zrak. Zažijete okamžiky, v nichž byste
pochody, které se ve vás již daly do pohybu, měli chuť
nejraději zvrátit. Je jenom na vás, nakolik tyto informace vpustíte do svého srdce a ducha. Pravda někdy bolí
a není vždy tím, co někdo navenek demonstruje, nebo
předstírá. Každý z vás může jen sám dovolit a přijmout,
aby se v něm tento proces spustil, jelikož nebude spojen
pouze s radostí. Budete muset totiž být k sobě upřímní
a přestat potlačovat, nebo „zamlouvat“ a zastírat věci,
které se vás bytostně týkají. Bude to zkouška, zdali jste
k sobě upřímní. A ukáže vám, jste-li zralí k tomu, abyste zvýšili své tělesné frekvence. Máte na to, abyste v ní
obstáli. Důležitými jsou opravdová slova a činy, nikoliv
hraná zbožnost.
Stanete se svými vlastními žáky; je to pravděpodobně ta nejtěžší zkouška v rámci vaší současné inkarnace, přestože je v podstatě snadná a radostná. Jenže vy
jste velmi pevně uvězněni ve strukturách společnosti
a vzorcích chování vaší úrovně bytí. S tím jsou spojené odsuzování, předsudky, „lidské“ zákony, omezování
a nejrůznější způsoby hodnocení, v nichž jste vy sami
většinou mírou všech věcí. Vaše způsoby chování a myšlení jsou téměř vždy destruktivní, jelikož vytvářejí rozdíly a hranice.
Ukážu vám, jak moc jste zajati ve světě, jenž jste si
sami vytvořili. A ukážu vám, jak tyto struktury v sobě
rozpoznáte, ba především vyléčíte. Poznání samotné
ještě není východiskem z bludného kruhu. Teprve jeho
uplatněním ve vámi prožívané realitě nastane proměna;
a zkoušku zralosti též složíte úspěšně. V každé situaci vašeho života musíte projít vnitřní zkouškou, kterou
vám nemůže potvrdit nikdo zvenčí. Na to žádné vysvědčení neexistuje.
17
Ve vašem životě existuje řada oblastí, do nichž můžete vnést světlo. Je na vás, pro jakou cestu se rozhodnete. Každé vaše rozhodnutí, ať je jakékoliv, je opravdu
rovno-cenné; nicméně je tu cesta pravdy a moudrosti,
jež představuje životní cíl, po němž touží vaše duše. Nezáleží ani na tom, kdy ji absolvujete. Nikdo vás nebude soudit; jedině, že se odsoudíte vy sami. V nebeských
sférách neexistuje hierarchizované myšlení, jak je tomu
u vás. Nedělají se rozdíly ani se nevyslovují soudy.
Před Stvořitelem jsou si všichni rovni. Rozpoznání
této skutečnosti je významnou součástí procesu zrání, bez toho, aniž by se negativní přikrášlovalo. Zaměřím se na to a povedu vás do hlubin vašeho já. Zavedu vás k branám Atlantidy a umožním vám pochopit
tento úžasný svět. Uvědomíte si, nakolik je Atlantida ve
vaší úrovni bytí dodnes přítomna. Ukážu vám „zázraky“
a rozjasním vašeho ducha, aby byl připraven na okamžik hlubokého vhledu.
Nejste sami. Otevřu vám možnosti, abyste v zkoušce
zralosti v této inkarnaci obstáli. Po dobu učení a poznávání buďte k sobě láskyplní, nebuďte netrpěliví a neuchylujte se ke starým přesvědčením či vzorcům chování.
Vnímejte má slova a staňte se moudrými bytostmi. Vymaňte se z pout omezujícího rozumu a poznejte pravdu
na Zemi. Obrňte se trpělivostí a buďte k sobě upřímní
– zde je potřeba opravdového a hlubokého poznání, nikoliv hrané svatosti. To by vám jen uškodilo a oddálilo
vás od vytouženého cíle. Buďte moudří a k sobě kritičtí,
ba především upřímní.
Zde začíná škola vašeho života a proces zrání vašeho opravdového bytí. Nyní se ukáže, zda jste sami před
sebou schopni tuto zkoušku ustát. Sami rozhodnete,
jakého stupně moudrosti dosáhnete; což se projeví prostřednictvím vašeho ducha.
18
Skutečný mistr nepotřebuje svoji moudrost demonstrovat navenek. Zkoušku mistrovství složil svými láskyplnými činy a opravdovým bytím. Poznáte jej srdcem,
nikoliv podle vnějších charakteristik či vyznamenání.
Této otázce se budu věnovat podrobněji a upozorním vás
na vaše myšlenkové struktury. Nebude pro vás snadné
podívat se pravdě do očí. Přesto je důležité, abyste rozpoznali, nakolik jste se stali obětí společenských procesů a přesvědčení. Pamatujte si, že přijetí pravdy může
být často bolestivé, ale je důležité, abyste ji v sobě nepotlačovali. Nalezněte v sobě klíč; osvoboďte svého neomezeného ducha od svazujících pout a od moci „lidského“
rozumu ohraničeného vlastními strukturami! Přeji vám
mnoho úspěchů na cestě za poznáním a jeho uplatnění
ve vaší realitě.
Vezmu vás za ruku, a pokud mi to dovolíte, povedu vás. Nasměruji vás k pravdě o vás; brány poznání
se před vámi otevřou, pocítíte lehkost bytí. Zavedu vás
k branám Atlantidy a ukážu vám dávno zapomenuté
chrámy. Společně objevíme skrytou část vás samotných, která vám připomene uplynulé dny té doby. Připomenu vám neprozkoumané záhady oněch dnů a vy vše
pochopíte – včetně jejich zázraků. Přistupte ke zkoušce
vnitřní dospělosti s radostí; až ji složíte, začnou se vám
dít nové věci.
Vaše vnější realita se podstatně změní. Budete svědky vzniku nového světa --- a ve vaší současné inkarnaci zažijete jeho možnosti. Nabudete moudrosti, již byste měli uplatnit ve své realitě. Dosáhnete tak osvícení
v konkrétních životních situacích či okolnostech.
Ať má slova naplní vašeho ducha a vyjeví mu vytouženou neomezenou svobodu. Ať máte dostatek trpělivosti a síly, ať zvítězíte nad vnějšími i vnitřními vlivy,
19
které vás nyní ovládají. Ať se před vámi otevřou brány
moudrosti, abyste spatřili Celek.
Ať se tak stane!
V hluboké lásce
Thovt
20
8. KAPITOLA
Obyvatelé Atlantidy
Ve vašich knihách se píše, že Atlanťané oplývali znalostmi drahých kamenů, barev a zvuků i učení alchymie. A také je využívali – pozitivně, i negativně ve válkách. Pomocí křišťálu, jenž „nesl“ oblohu, v ní vytvořili
trhlinu, a vaši domovskou planetu zaplavily obrovské
masy vody. Tato a jiné podobné zvěsti se mezi vámi šíří.
Nuže, poslouchá se to senzačně, ba mám pocit, že
vás to rovněž uspokojuje. Věříte spekulacím, přesto však
pro vás tato kapitola lidských dějin zůstává hádankou.
Ve vašich spisech ale není to, co se zde za oněch dnů
opravdu událo. Inu, co se tehdy stalo? Jací byli Atlanťané ve skutečnosti? Byli vypočítaví či zlí ničemové? Měli
válečné úmysly, nebo byli ve své podstatě mírumilovní?
Jak si je představujete? Jak žili?
Dobře, vezmu vás s sebou na cestu do minulosti,
v níž většina z vás žila. Do doby, která je důvěrně známá
vaší duši a po které touží vaše pravé Bytí. Tuto etapu
života jste nemohli dokončit, poněvadž jste přišli o svoji dokonalou DNA. O dokonalost vás však nepřipravili
Atlanťané. Byly to bytosti cizí rasy, jež si vás chtěly zotročit. Dovedly vás zmanipulovat. Sice nevědomě, avšak
ze své svobodné vůle jste přistoupili na jejich plány,
a způsobili tak svoji „záhubu“. Přesto bych vám neradil
kohokoliv obviňovat. Vše je spolu propojeno. Jak jsem
133
vám již jednou řekl, světlo je poznatelné teprve v kontrastu se stínem, což opravňuje i jeho existenci.
Nicméně, cílem každé bytosti je rozpoznat v sobě
světlo, ba stoprocentně jím i navenek žít. Rovněž díky
zdánlivě negativním zkušenostem dosáhne duše skutečné zralosti; a její poznání neustále narůstá. Každá
bytost dozrává výhradně opravdovým poznáním a vyléčením konkrétní okolnosti. Je to samoregulační systém, do něhož nelze uměle zasahovat. Pokaždé, pokud
využijete poznané v každodenním životě, se vaše tělesné
vibrace zvýší a napomohou vám v procesu vzestupu.
Všichni máte k dispozici stejné možnosti a schopnosti. Svobodně se rozhodujete o tom, nakolik chcete
zvýšit své vibrace. Tento klíč nosíte v sobě a můžete jej
využít. Všichni se můžete účastnit úžasného okamžiku
sjednocení s vaší domovskou galaxií. Je pouze na vás,
zda proděláte ještě jedno inkarnační „kolečko“, nebo
pokročíte ve vývoji dále. Ať uděláte cokoliv, nikdo a nikdy vás za to nebude soudit, posuzovat či hodnotit. Jste
neoddělitelnou a milovanou součástí Celku, Prvotního
zdroje, Prastvořitele veškerého bytí, matky-otce Božství
– její/jeho láska k vám je nesmírná!
Nyní vám blíže osvětlím časy staré Atlantidy. Ukážu
vám, jak Atlanťané žili. Vy se můžete svobodně rozhodnout, jaká z realit se vám zdá být nejpravděpodobnější.
Pravda je jen jedna, avšak vy si můžete vybrat, s jakým
průběhem událostí souhlasíte. Naslouchejte těmto slovům svým srdcem; pak se rozhodněte. Vzpomeňte si na
dobu, již nosíte uloženou v hlubinách svého nitra. Atlantida nezmizela na dně oceánu. Je v každém z vás
pevně ukotvena; její plody sklízíte i dnes. Nastal čas,
aby lidstvo ještě jednou podniklo tento rozhodující krok.
Den, kdy se vaše duše osvobodí a kdy bájný kontinent
opět povstane ve vaší realitě, se blíží.
134
Jak jsem již zmínil, veškerá moudrost a veškeré vědomosti pocházejí z Atlantidy. Byly uchovávány atlantskými kněžími a mudrci dodnes. Pochopí je však pouze
ti, kteří skutečně hledají; porozumí pak též moudrosti
jejího a jejich jazyka. Tyto vědomosti jsou ovšem dostupné všem. Vůbec nestojí námahu otevřít se této moudrosti – její pravda je jasná, prostá a všudypřítomná. Určuje
veškeré cykly i děje na Zemi; jejím základem jsou všeregulující zákony vesmíru.
Moudří atlantští kněží toto dědictví pečlivě střežili.
Věděli, že planeta Terra se všemi inkarnovanými bytostmi dostane v průběhu lidských dějin ještě jednu možnost vzestupu. Tento proces se tehdy nezavršil, a nyní
prahne po svém naplnění. Vzpomínka na tehdejší katastrofu je uložena hluboko ve vašich buňkách a dodnes
naplňuje vaše bytí. Vaše duše touží po tom, aby se cyklus završil a abyste se připojili ke zbytku vaší domovské galaxie. Vzhlížíte ke hvězdám a ony naplňují vaše
srdce touhou. Pátráte po inteligenci ve vesmíru, a často
se cítíte opuštění. Vaše duše je rozervaná a stejné pocity zmítají i vaší domovskou planetou. Není to jen rozháranost vztahů mezi lidskými bytostmi, ale též ztráta
skutečné svobody či neomezenosti. Již několik tisíciletí
jste součástí tohoto cyklu; a nyní se toužíte znovu spojit
s harmonickou rotací vaší domovské galaxie.
Ten čas se blíží. Bytosti z Atlantidy jsou opět zde,
aby vyléčily rány v Universu. Ale nikoliv všichni z vás
byli v oněch dobách inkarnováni. Nyní obývá planetu
Terra i mnoho nových mladých duší, a také ji obývají bytosti z vyšších dimenzí vaší galaxie. Všichni vám chtějí
svojí energií pomáhat při vzestupu. Mnozí teď pozitivně
působí na Zemi. Uvědomte si, že v celém vesmíru se
nikdy předtím takový proces neuskutečnil. Tudíž je pro
jeho hladký průběh důležité, aby vás provázely i nejvyš-
135
ší formy energie.
Vraťme se ale zpět k Atlanťanům. Zdokonalovali
se ve starých školách moudrosti a dosažené stupně
poznání si ověřovali v různých chrámech zasvěcení.
Chrámy měly rozdílnou kvalitu vibrací a zkoušely adepty v konkrétních oblastech vědomí či poznání. Adepti
se tam zdokonalovali v zacházení s duchovní silou v podmínkách hrubé hmoty. I tyto bytosti lidské rasy si musely umění manifestace nejdříve osvojit, ba v procesu zrání
je tříbit. Jak jsem již uvedl, tyto schopnosti se získávaly
řadu pozemských let. Ovšem bylo to za mnohem příhodnějších podmínek, než jaké máte dnes. Vzpomeňte si, že
lidstvo tehdy disponovalo dokonalou 12vláknovou DNA,
což každému další vzdělávání podstatně ulehčovalo.
Vše bylo naplněno láskyplným vědomím a neexistovaly
rozkoly. Bytosti jedna druhou neponižovaly, nezabíjely,
neodsuzovaly, a ani se nevymezovaly vůči ostatním. Každý měl právo projevovat se podle svých možností na
úrovni hmoty. Závěrem se každý adept podrobil zasvěcení. Na úrovni dosažených tělesných vibrací byl zkoušen
v nejrůznějších schopnostech a dovednostech, což byla
příprava na vyšší stupínek vibrací i poznání.
Ve školách moudrosti se každý učil působení duchovních sil na hmotu. Proto se často mluví o alchymii,
telekinezi, telepatii nebo čarodějnictví. Tyto disciplíny
dosáhly tehdy svého vrcholu. Vědění o hmotě bylo dekódováno. Díky těmto poznatkům se materie stále prosvětlovala a byla průhlednější. Tajemství byla rozluštěna, omezení rozpoznána i odstraněna. Jediným úkolem
inkarnované duše bylo poznat, jak hmotu opět přeměnit, jak z ní uvolnit či osvobodit ducha a jak potom oba
prvky znovu propojit a sladit. Tyto hádanky či záhady si
přeje vyřešit každá duše v hrubohmotném světě – rozložit a znovu sloučit hmotu v podmínkách nízkých frek-
136
vencí. Naučit se hravě přetvářet materii, jež ve skutečnosti neexistuje, a toto kouzlo využít formou úžasných
vědomých manifestací. Mluvím zde o vědomém a láskyplném tvoření v materii. Tento proces se děl na nejrůznějších stupních výcviku duchovní síly. Tak se s lehkostí
mohli adepti neustále zlepšovat ve svých schopnostech,
aby vyzráli k pravému tvůrčímu potenciálu. Tudíž se
i mozková kapacita využívala na 100 %. Svými schopnostmi lidé zrušili omezení tělesnosti a zdokonalovali
hodnoty svých zkušeností. Vědomí každé bytosti lidské
rasy se zcela soustředilo na získání těchto divuplných
schopností.
Nikoliv všechny bytosti však měly stejnou úroveň
vědomí. Každá z nich si byla nucena tyto dovednosti nejdříve osvojit a pomalu je v sobě nechat dozrát.
I ve starých dobách bylo nutné neustále procvičovat duchovní sílu a možnosti s ní spojené. Patřilo k tomu vědomé utváření realit, rozpouštění a opětovné slučování
pevné hmoty.
To přesně odpovídá původnímu tvůrčímu záměru
Prvotního zdroje: vytvořit místo s velkou hustotou hmoty a na této úrovni se poté jako tvůrce projevit. Ve stejné
frekvenční hladině pak hmotu zase rozpustit a poznat
sebe sama v hranicích své tělesnosti. V žádném případě
však nebylo cílem, aby bylo na této úrovni hmoty tolik
nesnází, jako je tomu teď.
Nicméně je na vás, abyste neprodleně aktivovali
své duchovní síly a začali je vědomě využívat navzdory
omezené DNA. Je to ve vaší moci a já vám nabízím pomocnou ruku, abyste tohoto cíle dosáhli. Objevte sami
v sobě, co bylo vaším skutečným cílem, proč jste se
inkarnovali do hmotné roviny. Vzpomeňte si, že se tu
opakuje něco velkého, co touží po vyřešení a vyléčení.
Nyní máte všichni jedinečnou příležitost vyhojit bolesti-
137
vá zranění v jádru své duše a proces dovést do zdárného
konce.
Nechejte si říct, že kouzelní obyvatelé Atlantidy neměli nízké úmysly, a již vůbec ne válečné. Vlastnili plamen moudrosti a toužili po společném vzestupu. Touto
moudrostí žili a uchovávali ji. Láska, již opatrovali coby
dědictví, žije v bytostech v podobě plamínku i nadále.
Skutečností je, že ničeho nezneužívali, technologií ani
atomových zbraní. Zbraně sem přinesly teprve bytosti
cizí rasy. Použily v této hrubohmotné úrovni jistý druh
nukleární energie. Ta je svým účinkem zcela nesrovnatelná s atomovou energií, jež je známa vám. Podařilo
se jim do této úrovně zasáhnout, neboť Atlanťané se jimi
nechali „nevědomě“ ovlivnit.
Tyto cizí bytosti neměly natolik vyvinuté vědomí
jako Atlanťané, ale měly speciální technologické znalosti v oblasti dělení buněk a genové manipulace. Aktivně
zkoumaly na poli genetiky a skvěle se vyznaly v otázkách hmoty i tělesnosti. Díky tomu se jim podařilo způsobit na planetě Terra známý kolaps. Zasáhly do harmonického vzestupného procesu všech bytostí i planety,
a zničily její magnetické pole. Vznikla trhlina mezi dimenzemi; dvě silné a zcela odlišné frekvence na sebe
narazily a smísily se. Na planetě Terra to způsobilo silné
bouře. Obloha se zatemnila a přetínaly ji pouze mohutné energetické blesky. Zdálo se, že nebe exploduje.
Nebylo nijak snadné tyto obrovské frekvence utišit
a vyvážit. Bylo nutné rychle zasáhnout, neboť hrozilo, že
se planeta roztříští. Z toho důvodu byly na Zemi povolány mocné energetické bytosti. Poté na planetě zavládly
temnota a chlad. Zemský povrch bičovaly silné bouře;
katastrofa si vyžádala četné oběti. Pohled na planetu
skýtal žalostný obraz. Mnozí zemřeli ve svých uhořelých
tělech; a voda zaplavila celou Zemi.
138
Bytosti, jež přišly na pomoc, se snažily zachránit co nejvíce lidí i zvířat. Vyváděly je do vysokých hor
a vytahovaly z vod oceánu. Jeho hladina neustále stoupala; mnozí se zachránili ve velkých člunech. Silný déšť
trval mnoho dlouhých dní. Obloha byla šedá a temná;
veškerá úrodná půda zmizela. Kam oko pohlédlo, zůstala jenom zpustošená krajina. Pro ty, kdož přežili, to
bylo strašlivé. Slunce dlouhou dobu nevycházelo, a proto bylo nakonec pro Zemi – coby záchrana – vytvořeno
ochranné vakuum. Postupně vše utichlo, i burácející
vody se upokojily.
Následkem katastrofy se však přesunuly zemské
póly. To vedlo k dalším potopám, těžkým zemětřesením,
sopečným výbuchům či bouřím. Několik mudrců tuto
dobu přežilo a uchránilo atlantskou moudrost i plamen
poznání pro další pokolení. Ovšem chyběla jim jedna
podstatná věc — přišli o svobodného ducha, poněvadž
nyní byli odkázáni na zbylé dva řetězce DNA. Jejich vědomí bylo nadále naplněno moudrostí, ale oni ji nebyli
již schopni (vy)užívat jako dříve. Pocítili svoji omezenost
a tíhu hmoty. Poznali, co se stalo, a pocítili bolest. Rozhodli se, že plamen moudrosti znovu zažehnou a planetu Terra se všemi jejími obyvateli přivedou do původního stavu.
Věděli, že jsou nyní pevně svázáni se svým fyzickým
tělem, a rozhodli se roznést plamen moudrosti Atlantidy do celého světa. Na různých místech planety chtěli
zanechat sémě pro ty, kdož se inkarnovali na tuto úroveň a zamotali se do pout hmoty. Bylo jim jasné, jak
musí postupovat, aby bylo jednoho dne možné proces
vzestupu dokončit. Klíč k němu však najde pouze ten
či ta, kdo opravdu hledá a chce se osvobodit. Teď nastal čas, úžasné bytosti, abyste ho použily a vysvobodily
se z omezení této úrovně bytí.
139
Nadešel čas, abyste přijali moji pomoc a oživili odkaz Atlantidy. Její plamen je připraven znovu zazářit
v srdci každé(ho) z vás. Máte šanci učinit tento krok ještě jednou a naplnit touhu své duše. Vaše duševní jádro
chce vyléčit tuto bolestnou zkušenost; duši to přitahuje
k vaší domovské galaxii. Ona přesně ví, kde jste již mohly být. Vaše skutečné vědomí, váš úžasný duch přesně
ví, kam směřuje, a vy přitom cítíte pouta materie. Zbavte se této bídy. Rozpoznejte svoji skutečnou touhu a důvod, proč jste teď na tomto místě. Poznejte a uvědomte
si přání své duše a probuďte se! Chtěli jste tento dosud
nevyléčený proces dovést do zdárného konce. Vaše duše
touží zažehnout plamen teď a tady, jelikož přišel čas nového a neodvratného vzestupu planety.
Stane se tak. Kdysi vám bylo ve společném vzestupu
zabráněno. Nyní se uskuteční, je-li to vaší vůlí, vyprostit se z labyrintu této úrovně. Předávám vám poznatky
a moudrost, již k tomu budete potřebovat. Nabízím vám
veškerou svoji lásku, abyste se vysvobodili z této úrovně
otroctví. Pozvednu vás do ráje v rámci hmoty, abyste
byli připraveni na setkání se svojí domovskou galaxií
a svými druhy, kteří vás již toužebně očekávají, neboť
váš příběh znají.
Rovněž oni pociťují v jádře své duše odloučenost
a všemi možnými způsoby se vás snaží podporovat.
Přesto, vysvobodit se můžete jen z vlastního popudu,
jakmile v sobě opět objevíte všeobjímající lásku, ba začnete ji i projevovat v životě. Uvědomte si, že bytosti, jež
obývají pátou dimenzi vaší domovské galaxie, tímto poznáním a láskou žijí již mnohá tisíciletí. Způsobili byste
velké škody, kdybyste do této úrovně vystoupali s vaším
nynějším stavem vědomí. Vaše tělesné vibrace i vědomí
se nejprve musí přizpůsobit novým podmínkám, jinak
byste nepřežili! Nesnažte se proto nic urychlit. Pouze po-
140
vrchní přijetí moudrosti nezpůsobí zvýšení vašich vibrací! Jenom byste se znovu vzdálili od vytouženého cíle.
Ať se vám zjeví plamen poznání a přivede vás k hluboké
moudrosti.
Ať má slova zasáhnou vaše srdce a naplní vašeho
ducha pravdou. Ať váš omezený rozum otevře své hranice a umožní vám spatřit možnosti vaší dokonalé duchovní síly. Ať vás srdce vede ke svobodě a zjeví vám
pravý smysl vaší existence.
Ať se poznání Atlantidy projeví u každé bytosti
a vaše úroveň bytí zazáří novým světlem a vědomím.
Ať se vám podaří vysvobodit a splynout se svojí domovskou galaxií. Okamžik, jenž vám umožní vysvobození
se z pout této úrovně bytí, ať je pro vás velkým požehnáním. Ať je má prosba vyslyšena a zasáhne vašeho ducha
i vaše srdce. Toto je „budíček“ pro vaše duševní jádro.
Vy, úžasné bytosti, je na čase probudit se a opět zažehnout plamen poznání!
Ať se tak stane!
V hluboké lásce
Thovt
141
142
Bájná Atlantida – země, již většina z nás nosí v hlubinách svého nitra a která čeká na to, aby ji lidstvo probudilo. Ve druhém díle svých poselství Thovt
připomíná, že řada lidí je někdejšími obyvateli Atlantidy. Podle něj jsme zde v této době proto, abychom
společně se Zemí dokončili dílo vzestupu.
Prostřednictvím Kerstin Simoné předává Thovt
dnešním zájemcům o dávná tajná učení metody, jak se
vysvobodit ze zažitých vzorců společenského chování
a jak si vytvořit opravdový vztah k sobě i ke svému
okolí.
Nezanedbatelnou součástí tohoto procesu je vyvážení
vlastních vnitřních disharmonií a vyléčení fyzického těla. Thovt seznamuje čtenáře s atlantským
Chrámem uzdravení, jehož léčivé frekvence si na
sobě může každý vyzkoušet, a díky nimž může uvést
v soulad i své tělesné funkce.
Při čtení tohoto textu se před vámi odemknou
iniciační chrámy minulých dob. Spatříte a procítíte
průběh zasvěcení tehdejších adeptů tajných nauk.
Dozvíte se, co jsou doopravdy Síně Amenti; kdy a jak
je do nich možné vstoupit; jak s vesmírnými zákony
zachází vědomý člověk, i jakým způsobem je ve svůj
prospěch můžete využívat také vy.
ANCH BOOKS
Tato kniha „se dostane“ mnohým čtenářům doslova
pod kůži; vzbuzuje pozitivní, ale v prvních okamžicích
možná i nepříjemné pocity z hlubokého poznání.
Pro čtenáře je nenucenou výzvou, aby ve svém srdci
a duchu opětovně i radostně rozžehli plamen Atlantidy a prošli branami do dalších dimenzí.
978-3-9815576-6-4
Download

brány Atlantidy