informační občasník
vydání 6/2012
report
„Naší snahou je být u přípravy projektů již od
počátku a zadavatelům předložit komplexní řešení,“
říka Ing. Martin Švehlík, obchodní ředitel TENZA, a.s.
M
artin Švehlík vystudoval strojní
fakultu v Brně, obor Tepelné
a jaderné stroje a zařízení.
V roce 1998 začal pracovat ve společnosti
SAGE ENERGO, a.s., v Brně jako produktový
manažer zodpovědný za zpracování nabídek, zajištění kompletní realizace investičních celků. Od roku 2002 pokračoval ve své
profesní kariéře ve firmě Wärme, spol. s r.o.,
kde se zabýval prodejem čerpací techniky,
tepelných výměníků a doplňkového sortimentu. Do společnosti TENZA, a.s., nastoupil
v roce 2004 na pozici obchodního manažera.
Od ledna 2011 působí na pozici obchodního
ředitele společnosti TENZA, a.s., je zodpo-
nutím ke všem aspektům jejich vlivu na přirozený rozvoj energetiky.
Naše společnost v minulosti realizovala zejména výstavby a rekonstrukce rozvodů tepla, které zvyšují
účinnost, snižují tepelné ztráty a přispívají k rozšiřování počtu odběratelů. S touto investicí byla spojena
změna způsobu vytápění přechodem na modernější
dvoutrubkový systém a výměna předávacích stanic
v objektech odběratelů tepla. Modernizace tepelných
rozvodů byly již v minulosti ve velké míře provedeny
a již několik let dochází ke stabilnímu poklesu objemu
těchto zakázek. Zaznamenávám nyní posun k rekonstrukcím a modernizaci tepelných zdrojů. Podle finančních možností zadavatele a místních podmínek tyto
investice mohou zahrnovat kompletní rekonstrukci tepelného zdroje, instalace parních nebo plynových turbín, kogeneračních jednotek, bioplynových stanic,
technologie na čištění spalin apod. To jsou příležitosti
pro rozvoj naší společnosti v blízké budoucnosti.
vědný za obchodní a marketingové aktivity
a efektivní řízení nákupu a logistiky.
• Věk: 37
• Stav: ženatý
• Znamení: Vodnář
• Vzdělání: FS VUT, obor Tepelné
a jaderné stroje a zařízení
• Záliby: sport, kutilství amatérské úrovně,
relaxace v přírodě
Současná situace na domácím i evropském energetickém trhu dodavatelům investičních celků
příliš nenahrává. Rychle se měnící legislativní
prostředí zatížené nejrůznějšími dotacemi
i zdlouhavé schvalovací procesy ovlivňují vývoj
investic v oblasti energetiky a tím i množství reálných obchodních příležitostí. Jak vnímáte tuto
situaci Vy? Jaké jsou Vaše zkušenosti?
Je pochopitelné, že v prostředí častých legislativních
změn i nedořešené energetické politiky státu velké
energetické společnosti pečlivě zvažují investice do
rozvoje nových zdrojů. Ve hře je mnoho nejistých faktorů, které investičnímu prostředí moc nenahrávají. Já
však naštěstí nevnímám příliš zásadní pokles, ale
spíše v čase se měnící strukturu zakázek, která je
ovlivňována i zmiňovanou dotační politikou. Společnosti vyrábějící teplo a elektrickou energii se snaží při
přípravě svých investičních záměrů využívat dotační
pobídky stejně, jako to dělá jakýkoli jiný komerční
subjekt, ať už podniká ve stavebnictví, službách nebo
třeba v dopravě. Struktura připravovaných zakázek je
pak dotační politikou ovlivněna více, než může být na
první pohled zřejmé. Pokud se investor rozhoduje
mezi dvěma investičními projekty, které mají podobnou dobu návratnosti investice, právě možnost dotace
rozhoduje o konečné volbě. Jde o to, aby tyto dotační
pobídky byly připravovány s rozmyslem a s přihléd-
Český trh je pro aktivity Tenzy stále zásadní,
v minulém roce jste více než zdvojnásobili obrat
na Slovensku. Máte i jiné obchodní záměry v zahraničí? Pokoušeli jste se získat zakázky v sousedních zemích?
Česká republika a Slovensko jsou pro nás stále prioritní
trhy, kde se nám daří držet silné postavení. Slovenský
trh je v současnosti dynamicky se rozvíjející a my zde
realizujeme zajímavé zakázky jak v oblasti energetiky,
tak v oblasti čištění odpadních vod a kanalizací. Napomáhá nám při tom znalost místního prostředí, podobná
legislativa a samozřejmě neexistence jazykové bariéry.
V ostatních zemích byly doposud naše aktivity zaměřeny spíše na spolupráci s místními dodavateli, jejichž
know-how využíváme v rámci realizace zakázek
v České a Slovenské republice. V nabízení realizace
zakázek v zahraničí jsme ve fázi získávání zkušeností.
Zúčastnili jsme se výběrového řízení na výstavbu
Slovo
úvodem
V
ážení přátelé,
další rok je za
námi a s ním přichází i období bilancování.
Období, kdy se můžeme na
chvíli zastavit a ohlédnout
se za nejdůležitějšími událostmi roku 2012.
Přenechám jiným téma senátních a krajských
voleb, schválení zákona o církevních restitucích či stále nekončící metanolovou aférou.
Mne zaujal osud dokumentu určujícího směřování české energetiky v dalších třiceti letech.
Česká vláda po dlouhých peripetiích vzala na
vědomí aktualizaci Státní energetické koncepce, a jasně tak deklarovala, že se chce
vydat cestou využití jaderné energie a omezit
podporu obnovitelných zdrojů energie. Vyvolala tím nesouhlas asociací zastupujících výrobu z obnovitelných zdrojů, které mají strach
ze zhoršení konkurenceschopnosti české ekonomiky. Koncepci ještě čeká posouzení
dopadů na životní prostředí. Já věřím, že se
z výsledné verze klíčového dokumentu nevytratí hlavní cíle - maximální nezávislost ČR při
zajišťování dodávek energií, bezpečnost
a ochrana životního prostředí.
Uplynulý rok nebyl jednoduchý, máme za sebou
obrovský kus práce v podobě mnoha realizovaných projektů. Rád bych proto poděkoval Vám
všem, obchodním partnerům, zákazníkům a zaměstnancům, kteří se s námi podíleli na chodu
a rozvoji společnosti TENZA, a.s.
Dovolte mi, abych Vám na závěr popřál
úspěšný a pohodový nový rok.
Ing. Michal Hrubý
Předseda představenstva a generální ředitel
pokračování str. 3
Energoblok na biomasu v Mydlovarech
vyrábí teplo a elektrickou energii
V
polovině září 2012 proběhlo slavnostní
zahájení provozu energobloku v Mydlovarech za účasti zástupců investora, generálního dodavatele, hlavních subdodavatelů,
zástupců mnoha tepláren a zastupitelů několika
okolních obcí. Závěrečná etapa jednoho z největších projektů společnosti TENZA, a.s., se tak pomalu uzavírá…
Historie výstavby nového bloku sahá do roku 2008,
kdy společnost E.ON Trend schválila záměr realizovat výstavbu bloku s kotlem a turbosoustrojím
v areálu současné teplárny v Mydlovarech na jihu
Čech. Dnes již nový zdroj vyrábí elektrickou energii
www.tenza.cz
pro zhruba 6000 domácností ročně a dodává teplo
do soustavy zásobující Mydlovary a přilehlou Zliv.
Jako palivo pro nový energoblok slouží lesní
štěpka, které se denně spotřebuje kolem 90 tun.
Podle odhadu investora tento výkon odpovídá
ročně úspoře zhruba 15000 tun hnědého uhlí,
které by se na výrobu odpovídajícího množství
elektřiny muselo spálit v uhelných elektrárnách.
S tím souvisí i výrazný pokles emisí CO2 v Teplárně
Mydlovary, a to o 70 %.
Realizace projektu
Pro umístění skladu paliva byla vybrána plocha
v místě bývalé kotelny. Velmi brzy se ukázalo, že za-
ložení budovy bude velmi komplikované. Nedostatečně zmapované podzemní prostory, zasypané při
demolici kotelny, zcela znemožňovaly klasické založení stavby, a proto bylo nutné usadit celou budovu
na desítky mikropilotů. Současně s výstavbou skladu
štěpky prováděl realizační tým rozsáhlé úpravy objektu budoucí kotelny a strojovny.
Vzhledem k průtahům u stavebních činností byla
montáž jednotlivých technologií zahájena současně
s dokončováním stavebních objektů. Výstavbu objektu kotelny se nakonec podařilo připravit pro montáž částí kotle v požadovaném termínu.
pokračování str. 2
1
report
Energoblok na biomasu v Mydlovarech vyrábí teplo...
pokračování ze str.1
Aktuality:
ČOV Doubravice
nad Svitavou
Výstavba čistírny odpadních vod v Doubravici nad Svitavou o finančním objemu
25 mil. Kč je součástí velké stavby odkanalizování obcí Doubravice nad Svitavou,
Kunčičky, Obora a Újezd u Boskovic. Stavba
se provádí ve Sdružení Doubravice a Újezd se
členy IMOS, a.s., DiS, spol. s r.o, a TENZA, a.s.
Společnost TENZA, a.s., má na starosti stavební objekt ČOV umístěný na kraji obce
Doubravice nad Svitavou. Předpokládaná
doba výstavby je od 8/2012 do 7/2013.
Parametry ve zkratce
• Sklad paliva o kapacitě 1 000 t lesní štěpky
stačí na zásobování kotle po dobu 10 dnů.
• Systém dopravy paliva (jeřáb s drapákem na
7 m3, posuvné hydr. podlahy a řetězový dopravník) dopraví do kotle 90 t / 24 hod.
• Kotel o výkonu 9,07 MWt vyrobí s účinností
88 % 11,7 tun páry/hod. o parametrech
32 bar a 400 °C.
• Při plné kondenzaci je výkon turbosoustrojí
2 661 kWe el. energie
• Při využití tepelného výměníku je výkon turbosoustrojí 1800 kWe a 5 400 kWt.
• Zařízení je navrženo na provoz 8 000 hodin za
rok a po tuto dobu spotřebuje 30 000 t paliva.
• Ročně vyrobí energoblok elektřinu pro zhruba
6000 domácností.
Způsob montáže roštového kotle byl v průběhu realizace projektu výrazně změněn. Původní záměr montáže střechou kotelny se ukázal jako nerealizovatelný
bez výstavby zcela nové střechy. Proto byla vybrána
jiná varianta způsobu přepravy dílů kotle do budovy,
a to zavěšením na vnitřní a vnější jeřáb, což umožnilo
zasunutí částí kotle štítovou stěnou bez nutnosti
použít speciální ocelové podpěrné konstrukce. Instalace kotle pak byla úspěšně dokončena po čtyřech
měsících provedením tlakové zkoušky. Následovaly
vyzdívky a izolace kotle a dokončení montáže technologií celé kotelny.
.
Souběžně mohl projektový tým připravit i ostatní části
stavebních objektů, a začít tak s montáží dalších
technologických celků. Stejně jako části kotle i části
2
turbosoustrojí a kondenzace byly postupně zasunuty
otvorem ve stěně budovy. Začalo se nejdříve částí
rámu s generátorem a následně turbínou a převodovkou. Tato část byla kompletně smontována ve výrobním závodě dodavatele s cílem maximálně zkrátit
montážní čas na stavbě. Unikátní uložení turbosoustrojí na šest ocelových válcových sloupů také výrazně zkrátilo instalaci turbosoustrojí a umožnilo
umístění kondenzátoru souběžně s turbínou. Jak byly
postupně dokončovány montáže jednotlivých částí
technologie, z těch nepřehlédnutelných lze jmenovat
zejména chladicí věže, elektroodlučovač, komín s cel-
kovou výškou 30 m, záložní dieselagregát 125 kW
a dvě bloková trafa 22/0,4 kV pro vlastní spotřebu
a 22/6 kV pro vyvedení výkonu do vnější sítě, byly propojovány potrubím a kabely napájení a ovládání. Po
několika měsících, kdy byla technologie propojena
téměř 4,5 kilometry potrubních tras a mnoha kilometry kabelů, bylo možné začít se zkouškami zařízení
a postupným uváděním do provozu.
Po vysušení vyzdívky kotle následovalo první zapálení, pak v rychlém sledu zásaditá vyvářka kotle
a profuky částí kotle a potrubí ostré páry. Následující
Připojení lokalit
Lázně a Prosetice
na SCZT Teplice
TENZA, a.s., realizuje výstavbu horkovodního rozvodu v lázeňském městě Teplice,
která bude sloužit k dopravě tepla z centrálního zdroje výměníkové stanice lázeňského domu Beethoven do lokalit Lázně
a Prosetice. Součástí díla je i zhotovení
nové parní přípojky z městského kolektoru
do lázní Beethoven. Projekt je rozdělen na
dvě etapy: první v letošním roce, druhá pak
od 04/2013.
období, kdy probíhalo čištění ostré páry na parametry
požadované turbínou, byly prováděny izolace potrubí,
nátěry konstrukcí a potrubí, dokončovány kabeláže
a nadřazený systém měření a regulace.
Závěrečná etapa uvádění do provozu začala poslední červnový týden prvním nafázováním turbosoustrojí do vnější elektrické sítě. Hlavním cílem
této části bylo zajištění spolehlivého a stabilního
provozu energobloku, bezproblémový přechod mezi
jednotlivými režimy provozu a nalezení nejslabších
míst celé technologie včetně realizace případných
opatření. V průběhu optimalizace provozu byla dokončena průvodně-technická dokumentace, provozní předpisy, předpisy pro údržbu a v neposlední
řadě projekty skutečného provedení.
www.tenza.cz
report
Bílina CZT Ledvice
Další projekt centrálního zásobování
teplem v severočeské lokalitě
Š
patná kvalita ovzduší není jen tíživým
problémem regionů dotčených těžbou,
po roce 1999 dochází k mírnému vzestupu množství polétavého prachu ve vzduchu
vlivem nárůstu dopravy, návratu k nekvalitnímu
spalování pevných paliv a klimatických změn
i v dalších regionech. Právě projekt teplofikace
Ledvic si klade za cíl především zlepšení životního
prostředí tamních obyvatel. Realizace projektu
začala po dvouleté přípravě 9. října slavnostním
výkopem přímo v centru města Ledvice za účasti
zástupců města Ledvice, investora – Skupiny ČEZ
a generálního dodavatele společnosti TENZA, a.s.
Teplofikací Ledvic dojde k nahrazení stávajících neekologických individuálních způsobů vytápění. Na systém
dálkového vytápění bude do konce roku 2013 napojeno 101 bytových a rodinných domů, což představuje
většinu bytového fondu v Ledvicích. Čísly to znamená
odstranění 7,6 tuny emisí tuhých znečišťujících látek
proti navýšení méně než 100 kg na straně elektrárny.
Další výhodou pro obyvatele města Ledvice bude spolehlivá dodávka tepla s vyšším uživatelským pohodlím.
Výstavba nového horkovodního rozvodu z Elektrárny
Ledvice do obce Ledvice k jednotlivým odběratelům
si vyžádá 38,5 mil. Kč. Jedná se o liniovou stavbu
v kombinaci nadzemního rozvodu a bezkanálového
předizolovaného potrubního systému. V rámci projektu položí společnost TENZA, a.s., 3,5 km podzemních rozvodů s použitím předizolovaného potrubí,
0,6 km nadzemních rozvodů a dodá a nainstaluje 101
objektových předávacích stanic pro vytápění i ohřev
teplé užitkové vody.
Realizační skupina zahájila stavební práce na nadzemní části potrubního vedení, provedeného klasickou technologií nadzemního rozvodu uloženého
na nízkých ocelových konstrukcích a výrobou
objektových předávacích stanic. Vzorový model
jedné z nich je vystaven na Městském úřadě v Ledvicích, kde si jej místní obyvatelé mohou detailně
prohlédnout.
Napojení města Ledvice na soustavu centrálního zásobování teplem naplňuje jedno z hlavních opatření
společné iniciativy místních spolků pod názvem Stop
prach, které si klade za cíl zejména zlepšování životního prostředí zdejších obyvatel. Hlavními aktéry této
iniciativy jsou obce a města ležící v blízkosti Lomu Bílina a Skupina ČEZ, respektive Severočeské doly,
Elektrárna Ledvice a ČEZ Teplárenská.
Naší snahou je být u přípravy...
biomasové kotelny v Maďarsku nebo odsíření teplárny
v rumunském Temešváru. S rostoucími zkušenostmi
roste i motivace rozšiřování našich aktivit do dalších
zemí, zejména Polska, Maďarska a do balkánských
zemí. Své aktivity plánujeme do budoucna rozšiřovat.
Pro úspěch jakéhokoli investičního projektu je
zásadní správná příprava již v rané fázi realizace. Občas slýcháme narážky na neúplnost zadávací dokumentace. Jak probíhá příprava
nabídek u Vás?
Projektovou přípravu pro zdárnou realizaci zakázky
považuji za zcela zásadní. Bohužel s kvalitními podklady pro ocenění připravovaného záměru se setkávám stále méně. U některých případů investor svůj
záměr specifikuje až ve fázi poptávkového řízení, kdy
se z dotazů a sdělení jednotlivých nabízejících dozvídá, že existuje lepší technické řešení, než měl původně v záměru zrealizovat. V krátkém čase pro
podání nabídky již není prostor pro zadavatele svou
dokumentaci radikálně přepracovat a je na jednotlivých nabízejících, jaké technické řešení i finanční ocenění do nabídky zapracují. Při vlastní realizaci pak
dochází ke zcela logickým problémům, kterým se dalo
kvalitní projektovou přípravou vyhnout.
Co se týče vlastní přípravy nabídek v obchodním oddělení TENZY, rozdělil bych je do tří kategorií. V první
zákazník ví přesně, co chce, a zapracoval si tento požadavek jasně do zadání. Pak není příprava nabídky
tak komplikovaná. Jsme schopni ukázat našim dodavatelům, jak má technické řešení vypadat, a taková
nabídka je spíše rutinní záležitostí. U složitějších zakázek, což je druhá kategorie, zadavatel definuje
vstupní a výstupní podmínky, obecně popíše, jak má
být cíle dosaženo a je na odbornosti a technické vyspělosti nabízejícího, jaké řešení nabídne. Tento případ již vyžaduje vyšší stupeň spolupráce jednotlivých
oddělení TENZY, zejména oddělení projekce a realizace. V mnoha případech je vyžadována úzká spolupráce i s našimi dodavateli, kteří svým technickým
řešením ovlivňují garantované parametry celku. Pro
tyto nabídky vytváříme pracovní týmy různých profesí.
Poslední třetí kategorii bych raději ani nezmiňoval, ale
bohužel se tyto případy také vyskytují. Zákazník si teprve v nabídkovém řízení ujasňuje, co chce, i způsob,
jak toho dosáhnout. Nemá představu o technickém
řešení a v mnoha případech ani o skutečné výši investičních nákladů. Těmto případům se snažím vyhýbat,
protože proces tvorby nabídky je časově i finančně
velmi náročný a realizace takových záměrů je již od
fáze přípravy na kritické cestě.
pokračování ze str.1
Naší snahou je být u přípravy projektů již od počátku
a zadavatelům předložit komplexní řešení. Můžeme
nabídnout odpovídající zázemí společnosti s vysokou
odborností a velkou zkušeností v daném oboru.
K 1. dubnu 2012 vstoupila v platnost novela zákona o veřejných zakázkách, která přinesla
spoustu podstatných změn pro všechny subjekty
vstupující do procesu zadávání veřejných zakázek a podávání nabídek. Jak se promítla v praxi
ve Vaší společnosti?
Novelizace zákona řeší více okruhů změn. Zpřísňuje limity zadávání zakázek, snižuje limit pro zadávání zakázek malého rozsahu, ruší dokládání ekonomické
a finanční způsobilosti. Zadavatelé mají nyní nově povinnost více informovat o zakázce na svém profilu ve
fázi přípravy zakázky i po ukončení soutěže. Zákon
klade důraz na zrušení omezení počtu uchazečů losováním nebo účelově nastavenými kvalifikačními kritérii.
V principu novelizace zákona definuje přísnější pravidla pro zadavatele, zvyšuje transparentnost zadávání veřejných zakázek a rozšiřuje okruh nabízejících.
Oproti předešlému stavu vidím největší změnu
ve větší konkurenci mezi nabízejícími. U zakázek, které
byly dříve dominantou firem orientovaných na dodávky
technologií, se jako uchazeči objevují ve stále větší míře
stavební firmy, zaměřené doposud na dopravní a bytovou výstavbu. Účastnit se veřejné soutěže na realizaci
energetických staveb je nutí neutěšený stav v jejich
mateřském sektoru. Pro tradiční dodavatele energetických celků tak kladou nároky na zvýšení konkurenceschopnosti a my se tomuto trendu musíme přizpůsobit.
Jak vypadá takový normální pracovní den obchodního ředitele?
Ráno se celá rodina vypravuje za svými povinnostmi
společně. Musím přiznat, že si chvíle před vstáváním
snažím co nejvíce prodloužit a starosti o přípravu snídaně našim dvěma dětem nechávám trochu neohleduplně na své manželce.
Po rozvezení dětí do školy a školky se zapojuji do pracovního procesu. Většinou se jedná o pracovní jednání
s obchodními partnery nebo s kolegy ohledně přípravy
nabídek a stanovení obchodní strategie. Diář mívám na
celý následující týden plný a jednání přecházejí za sebou
tak rychle, že si ani nestačím všímat, jak se za okny
stmívá. K večeru pracovní shon opadá a já se mohu věnovat kontrole smluv připravených k uzavření, vyhodnocení splněných úkolů a vyřízení důležitých e-mailů.
Večer trávím většinou s rodinou, ale občas si najdu
chvilku a potrápím tělo fotbalem s kamarády.
Druhá etapa napojení Bíliny na CZT dokončena
K
aždý realizovaný projekt směřující ke
snížení emisí škodlivin je dobrým počinem, obzvlášť když se týká regionu
s nejvyšším stupněm znečištění ovzduší.
Do této kategorie patří i společný projekt města Bíliny
a teplárenské společnosti ze Skupiny ČEZ, řešící přepojení plynových kotelen v Bílině na horkovodní napáječ
z Elektrárny Ledvice. Společnost TENZA, a.s. se z pozice
člena „Sdružení Bílina PP1, PP2 TENZA – MARTIA“, které
bylo Generálním dodavatelem, podílela na realizaci
prvních dvou etap projektu v průběhu let 2011 a 2012.
V rámci té první od srpna do prosince 2011 se rekonstruovala TENZA část objektu výměníkové stanice SUNN
a instalovaly nové technologie výměníkové stanice
pára-voda o jmenovitém výkonu 14,3 MW, deset objektových předávacích stanic a položilo 1,5 kilometru
tepelných rozvodů ve středu města. Výkopové práce
v historickém centru probíhaly souběžně se záchranným archeologickým průzkumem, který přinesl několik
cenných objevů objasňujících historický vývoj Bíliny.
www.tenza.cz
Ve druhé etapě od ledna do srpna tohoto roku byly instalovány tři objektové předávací stanice a bylo položeno 1,5 km tepelných rozvodů na Pražském Předměstí. Jednotlivé stanice jsou propojeny optickým kabelem pro zajištění přenosu dat z měřičů tepla
a vodoměrů do řídicího systému výměníkové stanice
a na dispečink provozovatele.
Na základě požadavku investora a města Bílina bylo
v průběhu výstavby zadání rozšířeno o provedení dalších přípojek z páteřní větve DN 250 a úpravu a realizaci nových částí technologie v objektech zimního
stadionu a plavecké haly.
Podle obchodního ředitele ČEZ Teplárenská Petra
Hodka bylo smyslem celé akce zefektivnění soustavy
CZT, což obnáší zásadní snížení ztrát tepelné energie
a nižší náklady na obsluhu a údržbu. Poklesem emisí
z lokálních zdrojů, zejména NOx dojde ke zlepšení
životního prostředí ve městě. Jde také o udržení
dlouhodobě výhodných cen za teplo pro domácnosti
i organizace.
3
report
Instalace kogeneračních jednotek ve Vrchlabí
J
edna z významných oblastí, které Skupina
ČEZ rozvíjí, zasahuje také do oblasti tzv.
chytrých sítí, Smart Grids. Cílem tohoto
konceptu je najít odpověď, jak je možné rozvíjet
energetiku v udržitelném rámci, který by respektoval ekonomické, technické, ekologické
i další požadavky. Kromě plné automatizace,
která zahrnuje digitální kontrolní a řídicí systém
a integraci zákazníků, spočívající v instalaci digitálních měřidel pro oboustranný přenos infor-
mací, je základním atributem těchto sítí nové
generace adaptace na různé způsoby výroby
elektřiny. Do sítí budou elektřinu dodávat nejen
běžné velkokapacitní elektrárny, ale navíc
budou zapojeny menší lokální či regionální
zdroje, především kogenerační jednotky a zdroje
využívající OZE.
Pro vyzkoušení konceptu inteligentních sítí si Skupina
ČEZ zvolila oblast Vrchlabí, kde bude v rámci pilotního
projektu Smart Region zavádět a testovat prvky inteligentních sítí v období let 2010 – 2015. Vrchlabí bylo
vybráno díky vhodné velikosti, dostatku obnovitelných
zdrojů energie i možnostem pro výstavbu několika
jednotek kombinované výroby elektřiny a tepla.
Společnost TENZA, a.s., se stala generálním dodavatelem hned dvou projektů v této lokalitě, které na
sebe technologicky úzce navazují. Pod názvem
„Energetické úspory v nkt cables Vrchlabí – II. etapa“
a „Instalace kogenerační jednotky LK Vrchlabí“ rekonstruovala TENZA, a.s., centrální zdroj tepla – parní plynovou kotelnu, umístěnou ve Vrchlabí na ulici Žižkova.
Po demontáži původní parní technologie a stavebních
úpravách objektu nainstalovala dva nové teplovodní
plynové kotle o výkonech 3,5 MW a 2,8 MW a dvě kogenerační jednotky o jmenovitém elektrickém výkonu
1600 kW v protihlukové kapotě.
Z kotelny byl vyveden nadzemní teplovod ocelovým potrubím DN 200 a DN 250 do areálu firmy
NKT CABLES, kde je vybudována nová tlakově oddělená centrální předávací stanice. Druhá větev teplovodu v provedení z předizolovaného potrubí Lögstor
ústí do stávající kotelny na Liščím kopci, která je napojena na okruh vytápění pro město Vrchlabí.
Součástí stavebních úprav bylo ubourání komínu z původní výšky 80 metrů na 39 metrů, do nějž jsou nově
vyvedeny spaliny od veškerého zařízení. V objektu
kotelny byly nainstalovány dvě akumulační nádrže
o objemech 150 m3. Součástí rekonstrukce kotelny na
T-PROJECT GROUP, spol. s r.o.
Specialista na nízkoemisní spalování
S
palinový výměník v Teplárně Kyjov,
biomasový kogenerační zdroj Žatecké
teplárenské, pneudoprava popílku a roštové kotle v Teplárně Trmice, napájecí a palivová
čerpadla rafinérie Homs v Sýrii, plynový kompresor pro energoblok v Bangladéši a mnoho dalších
mají jedno společné. Zde všude můžeme nalézt
zařízení navrhovaná a dodávaná pod značkou
s modročerveným T. Nápadná podobnost loga
společnosti T-PROJECT GROUP, spol. s r.o., s grafickou značkou společnosti TENZA, a.s., není
PROJECT
GROUP
vůbec náhodná. Firmu s domovskou adresou
v Brně-Králově Poli na Křižíkově ulici vlastní ze
šedesáti procent právě TENZA, a.s., zbylý podíl
je v rukou současného managementu. Společnost založená pod názvem Teplotech, s.r.o., již
v roce 2001 se původně zabývala pouze poradenstvím v oboru teplárenské techniky. Po
vstupu Tenzy o sedm let později změnila společnost název a zaměřila svoji činnost výhradně na
projekty v energetice.
Uhelný hořák Teplárna Písek
Na současné aktivity společnosti jsme se zeptali jejího
jednatele a ředitele Vlastimila Podluckého: „Naše společnost řeší problematiku rekonstrukcí a dodávek
kotlů, spalovacích systémů a tepelných výměníků
nejen v České republice, ale i na Středním východě.
Proto u nás pracují specializovaní odborníci i zkušení
obchodníci v oblasti teplárenství a energetiky pro tuzemský i zahraniční trh,“ říká Vlastimil Podlucký. „Disponujeme vlastním know-how v oboru teplárenských
a elektrárenských kotlů, které spalují uhlí. Práškové
nízkoemisní hořáky vlastní konstrukce jsou již provozovány na uhelných kotlích v několika teplárnách
u nás. Jedná se o novou koncepci spalování uhelného
prášku určenou pro retrofit kotlů klasického provedení,“ dodává. Zde se záměry firmy doplňují s aktivitami mateřské společnosti TENZA, a.s., v oblasti
snižování emisí ve spalinách dodávkami zařízení pro
tzv. primární opatření DENOx.
Eletrárna AL-Zara, Sýrie
4
Kromě klasických projektů dokáží odborníci T-PROJECTU procesně navrhnout a vyprojektovat i různé
technické speciality. „Příkladem z nedávné doby je
projekt konverze napájecího turbočerpadla do turbo-
Žižkově ulici byly nové elektrické rozvody, měření
a regulace a zbudování centrálního dispečinku. Objekt
kotelny na Liščím kopci bylo nutné vybavit novým systémem měření a regulace.
Součástí zakázek byla instalace kabelů VN pro vyvedení
elektrického výkonu. První kabel o výkonu 35 kV je
vyveden na sloup u plynové kotelny a druhý o výkonu
10 kV pak do trafostanice na Liščím kopci.
generátoru, kde jsme zákazníkovi navrhli využití starého, neprovozovaného zařízení k výrobě několika
megawattů elektrického proudu,“ vysvětluje Vlastimil
Podlucký. Dalším příkladem může být spalinový výměník teplonosného oleje kazetového provedení. Zde
specialisté T-PROJECTU vyřešili jinak obtížnou dostupnost teplosměnných ploch k čištění nánosů ze spalování biomasy. Velmi aktuálními projekty současné
doby jsou rekonstrukce starých roštových kotlů.
„V několika případech jsme pomohli provozovateli
s rozhodnutím, zda kotel zbourat, nebo rekonstruovat. Po důkladné analýze jsme navrhli řešení modernizace okruhů spalování uhlí na roštu ve směsi
s biomasou, takže se zákazníkovi zlepšily provozní,
ekonomické a emisní podmínky u zařízení mnohdy
i padesát let starého,“ doplňuje jednatel společnosti
a na závěr dodává: Jsme-li u problematiky spalování
a zejména emisí dusíku, nemohu nezmínit velmi
povedenou realizaci společného projektu s TENZA,a.s.,
v Teplárně Otrokovice na kotli K4. Podařilo se nám bez
nákladných zásahů do kotle upravit spalovací systém
a hlavně uhelné práškové hořáky do té míry, že připravovaná opatření DENOx mají velmi výhodnou startovací pozici. Se stejnou filozofií přistupujeme
k aktuálnímu projektu na úpravu spalování kotle K5
v Plzeňské teplárenské, a.s.“
Současné potřeby a trendy v energetice směřují
ke snižování emisí, zlepšování ekonomiky provozu
a hledání možností využití alternativních zdrojů
tepla a právě zde má T-PROJECT GROUP, spol. s r.o., co
nabídnout.
Řez hořákem pro Plzeňskou teplárenskou
www.tenza.cz
report
Tradice slévárenství v Adamově Aktuality:
má další pokračování
Komplexní
Poslední část projektu zahrnovala přestavbu chemického krytu na sklad pro uložení rozpracované výroby
a finálních výrobků.
Rozšíření výrobních a přidružených prostor umožnilo
zakoupit dalších pět licích automatů s uzavírací silou
od 7 do 125 tun, na kterých se vyrábí komponenty
pro zámkové systémy do nových modelů Škoda Rapid,
třetí generace Octavie, Volkswagen Polo apod. Tyto
stroje vyrábí odlitky v hmotnostním rozsahu od 0,1 do
1 500 gramů. Jedním z nich je nejmodernější licí stroj
v tzv. plné výbavě, který dokáže odlévat nejkomplikovanější díly z hlediska vnitřní struktury, tvaru a povrchu
odlitku a uspokojit nadstandardní nároky kladené na
jakost odlévaných dílů pro automobilový průmysl.
Dalším úkolem bylo snížit energetickou náročnost
provozu. K přetavení odpadního sekundárního zinku
slévárna používala třicet let starou stacionární tavicí
pec, jež byla z hlediska snížení provozních nákladů
a požadované výrobní kapacity nedostačující. Instalace nové přetavovací pece, transportující a přečerpávající tekutý kov přímo do licích strojů, snižuje
spotřebu elektrické energie na tavení až o 20 %.
obnova EPRU II
Se společností ŠKODA POWER Doosan byla
uzavřena smlouva na dodávku a montáž
potrubí pro tři bloky 250 MW tepelné elektrárny Prunéřov. Jedná se cca o 439 tun potrubí včetně uložení a pomocné ocelové
konstrukce. Termín realizace je od 03/2013
do 05/2014.
Tepelný napáječ
Libeň-Holešovice
Projekt byl v souladu se smlouvou dokončen a předán v požadovaném termínu bez
vad a nedodělků. Dílo bylo rozděleno na
čtyři dílčí plnění: podchod Vltavy raženou
štolou v délce cca 170 m a tři liniové úseky
Z
ačátkem tohoto října byla založena nová
společnost pod názvem TENZA cast, a.s.,
která vznikla odštěpením slévárny zinkových odlitků v Adamově od mateřské společnosti TENZA, a.s. Tradice téměř čtyřicetileté
historie výroby zinkových odlitků v Adamově má
tak další pokračování….
TENZA, a.s., nabyla slévárnu zinkových slitin v Adamově v roce 2004, kdy byla slévárna malým ztrátovým provozem. S pomocí potřebného zázemí včetně
prostředků na investice ze strany společnosti
TENZA, a.s., zaznamenala slévárna dynamický rozvoj
a v současné době dosahuje takových výsledků, že je
schopna fungovat zcela samostatně a být spolehlivým
a důvěryhodným partnerem pro své zákazníky. Protože předmět činnosti slévárny je odlišný od hlavního
předmětu podnikání mateřské firmy, bylo její odštěpení se vznikem nové společnosti TENZA cast, a.s.
logickým krokem vedoucím k oborové specializaci
a tudíž k zefektivnění činností obou společností.
S příchodem dalších investorů do Adamova postupně
dochází k oživení strojírenské výroby, i když zdaleka
nedosahuje doby největšího rozmachu, kdy v areálu
Adamovských strojíren pracovalo až 5000 lidí.
Samotná slévárna dnes zaměstnává sedmdesát pracovníků ve třísměnném provozu. Ročně zpracují na
třinácti licích automatech 1500 tun zinkové slitiny.
TENZA cast, a.s., se tak zařadila mezi dva největší
www.tenza.cz
výrobce zinkových dílů v České republice. Ty jsou dodávány zákazníkům z České republiky, Německa, Slovinska, Polska, Švédska, Slovenska a Dánska. Některé
míří i do vzdálenějších destinací, jako je Mexiko, USA,
Brazílie a Čína. Devadesát procent produkce směřuje
k zákazníkům z automobilového průmyslu. Vyrobené
díly vstupují do různých systémů automobilů úspěšných značek jako VW, Škoda, GM, Fiat, Audi a Bentley.
Zinkové odlitky dodává TENZA cast, a.s., výrobcům
chladírenských termostatů, elektrotechnických zařízení a zámkových systémů.
v celkové délce 2800 metrů. Výstavba od-
Slévárně se podařilo získat nové zakázky, za poslední
dva roky téměř zdvojnásobila obrat. Výrobní prostory již
kapacitně nestačily, a tak není divu, že vedení zvažovalo
různé varianty rozšíření objektu. Pro zajištění plnění
množstevních a kvalitativních požadavků zákazníků se
začal od loňského podzimu realizovat projekt na rozšíření provozu a nákup nových výrobních technologií.
rozdělil na tři samostatné subjekty –
V první etapě byla provedena rekonstrukce stávajícího
objektu slévárny, která spočívala v rozšíření kancelářských ploch a sociálního zázemí pro zaměstnance,
vybudování vlastního zdroje tepla spojeného s rekonstrukcí stávajícího topného systému. Administrativní
část objektu získala nový vnější plášť, byl upraven
vstup do budovy. Ve druhé etapě došlo k rekonstrukci
historického objektu „Staré kompresorovny“, která je
nyní využívána pro provádění finálních výrobních operací – balení, kontrolu, tzv. sorting a expedici výrobků.
bočky v ulici U Průhonu byla z rozhodnutí
investora přesunuta na rok 2013.
ŽDB
Společnost TENZA, a.s., realizuje jako vítěz
tendru modernizaci tepelného hospodářství bývalých Železáren a drátoven Bohumín, a.s., který se od srpna tohoto roku
VIADRUS, a.s., ŽDB DRÁTOVNA, a.s.,
a MS UTILITIES & SERVICES, a.s. V rámci
modernizace se buduje nová výměníková
stanice pára – voda 8 MW s komplikovaným zchlazením páry zástřikem na mez syTENZA cast, a.s., má dobrou pozici pro další úspěšný
rozvoj a nechybí ani ambice zaujmout přední postavení
i na evropském trhu. V letošním roce zákazníci nominovali slévárnu na nové projekty pro sériové dodávky
v období 2013 až 2017. Bude tak nutné vynaložit další
investice na pořízení technologií – licí stroje, zařízení
pro měření chemického složení slitiny, tryskací zařízení
na úpravu povrchu odlitků a rozšířit výrobní a skladové
plochy. V lednu příštího roku bude zahájena výstavba
nové výrobní haly o ploše 600 m2, která by měla být
v provozu již ve třetím čtvrtletí 2013.
tosti, více než 4 km potrubních tras
zakončených v repasovaných předávacích
stanicích v jednotlivých 15 odběrných místech. Předizolované potrubí DN 300-DN 80
typu Spiro nahrazuje stávající klasické potrubní trasy zavěšené pod energo mosty
a po stěnách hal ve výškách od 4 m do 16 m
s obtížným přístupem.
5
report
Průběh výstavby
kanalizace a ČOV
na Slovensku
Z
ačátkem června 2011 začala TENZA, a.s.,
s výstavbou splaškové kanalizace a ČOV
v obcích Hubová, Ľubochňa, Stankovany
a Švošov ležících podél řeky Váhu na úpatí Národních parků Malá a Velká Fatra. Projekt v celkové hodnotě 7,7 mil. EUR umožňuje dosáhnout
89% napojení na veřejnou kanalizaci, a vyřešit
tak odvádění a čištění komunálních odpadních
vod v této krásné přírodní lokalitě.
Jak realizace projektu od té doby postoupila, jsme
se zeptali manažera projektu Kamila Hranického:
„V počáteční etapě jsme začali s pokládkou potrubí
v obcích Stankovany a Ľubochňa. V současnosti již
máme vybudovanou kanalizaci v těchto obcích
i v Hubové v plném rozsahu. V obci Švošov však bylo
nutné vyřešit staré, ale funkční železniční kabely
ovládání návěstidel. Museli jsme tak realizovat překládku sítí s výlukou provozu železniční dopravy na
trati Bratislava – Košice, a tím nám zůstalo posledních 950 metrů kanalizace v této lokalitě na začátek
roku 2013.“
Díky příznivému podzimnímu počasí stihl realizační
tým Tenzy provést pokládku asfaltového povrchu na
třech čtvrtinách všech ploch, a zajistit tak optimální
6
podmínky pro zimní údržbu. Všech 12 přečerpávacích stanic tlakové kanalizace již bylo osazeno
a technologicky vybaveno a zbývá pouze zapojení řídicí automatiky.
Další práce probíhaly na výstavbě čistírny odpadních vod, která od začátku roku do konce září
vyrostla na břehu řeky Váh v lokalitě obce Stankovany-Rojkov. Cestující po silnici Kralovany-Ružomberok tak mohli v průběhu několika měsíců
pozorovat průběh výstavby sdruženého objektu
čištění. Použitá technologie dlouhodobé aktivace
s úplnou stabilizací kalu odpovídá nejmodernějším
trendům a zabezpečí požadovanou účinnost čištění
odpadních vod. Stavba byla v průběhu dvou měsíců
vybavena kompletní technologií a v těchto dnech
se dokončují práce na zprovoznění a oživení veškerých zařízení.
„I přes drobné komplikace, které snad doprovázejí
všechny stavební projekty, věříme, že bude možné
celé dílo předat investorovi minimálně v 1 až 2měsíčním předstihu. Za to vděčíme především skvělé
souhře všech spolupracujících subjektů a v neposlední řadě našemu realizačnímu týmu,“ dodává na
závěr Kamil Hranický.
TENZA dokončuje projekty
v chemickém průmyslu
S
polečnost Lučební závody Draslovka
a.s. Kolín bude prvním průmyslovým výrobcem etandinitrilu (EDN) na světě.
TENZA, a.s., se podílela na výstavbě nové jednotky EDN v areálu kolínského závodu hned
dvěma zakázkami najednou v celkové hodnotě
60 mil. Kč.
První projekt „Výroba EDN, dodávka a montáž strojního potrubí“
Montáž výrobního zařízení dodaného investorem
i zhotovitelem začala v květnu tohoto roku. Vzhledem k charakteru prostředí muselo být veškeré výrobní zařízení montované v nové budově o rozloze
12 x 12 x 20 m v pěti podlažích v nevýbušném prostředí. Hlavním předmětem dodávky bylo propojit
jednotlivé části výrobního zařízení procesním potrubím v provedení z titanu, nerezu, plastu nebo uhlíkové oceli s ohledem na druh média, které výrobní
zařízení produkuje. Technické řešení stavby si vynutilo dodržení přesných rozměrů potrubních větví
a zatížení hrdel jednotlivých výrobních aparátů.
Z důvodu agresivity, jedovatosti a výbušnosti chemických látek byl kladen důraz na kvalitu svářečských prací a na těsnost celého systému. Veškerá
výroba je v nevýbušném provedení a jednotlivá podlaží jsou zabezpečena čidly na případný únik médií.
Pro izolaci zařízení a potrubních větví byla použita
jako chladová izolace PUR pěna a na parní části
klasická tepelná izolace v podobě minerální vaty.
Po samotné montáži proběhly výchozí revize zařízení
a stavební a tlakové zkoušky potrubních větví,
včetně účasti notifikovaných osob u vyhrazených zařízení. Po provedení komplexních zkoušek jednotlivých zařízení byla stavba koncem listopadu 2012
zkolaudována a mohl být postupně zahájen zkušební provoz zařízení. V průběhu měsíce prosince
probíhají závěrečné zkoušky technologie a začíná již
zkušební výroba nové chemické látky.
Druhý projekt „Likvidace odplynu z nové výroby EDN“
zahrnoval modernizaci koncového spalovacího zařízení pro likvidaci odplynu z výroby. Hlavní část realizace spočívala ve výměně stávajícího spalovacího
zařízení firmy Dumag za moderní spalovací zařízení
německé firmy Saacke. Zařízení umožní současné
spalování jednotlivých odplynů z nové výroby EDN
a odplynů z výroby kyanidu za použití minimálního
množství zemního plynu, který slouží pouze pro stabilizaci hoření. Nové zařízení zajistí plnění emisních
limitů platných od roku 2015.
Vedle výměny spalovacího zařízení byla provedena
rekonstrukce části technologie spalovny zahrnující
výměnu vzduchovodů, ventilátorů, vzduchotechniky,
MaR a dodání nového řídicího systému. Případný
nežádoucí únik nebezpečného plynu z potrubí zaznamená plynová detekce s návazností na blokační a havarijní systémy spalovny.
Podstatná část modernizace se s ohledem na provoz
stávající technologie spalovny realizovala v krátkém
čase hlavní odstávky výroby od 24. září do 5. října
tohoto roku. Největším problémem při realizaci byl
mimořádně krátký termín odstávky, objem prací
a zkoordinování činností při realizaci od demontážních prací, stavebních úprav až po montáž nové
technologie a zařízení.
Zprovoznění hořáku bylo rozděleno na tři části:
• Spalování odplynu z výroby HCN a zemního plynu
• Spalování kyanovodíku
• Spalování odplynu z výroby EDN
Kompletní zprovoznění spalovny včetně veškerých
návazností na novou výrobu EDN je plánováno na polovinu prosince 2012.
www.tenza.cz
report
ZE ŽIVOTA SPOLEČNOSTI
Sportovní odpoledne
TENZA opět vedle Riviéry
Z
ačátkem léta se v areálu SKP Kometa Brno
vedle koupaliště Riviéra odehrálo historicky
druhé sportovní setkání zaměstnanců společnosti TENZA, a.s. Většina z nich využila příležitost zase
po roce protáhnout svá ztuhlá těla a poměřit své síly
s kolegy ve vybraných týmových sportech. Někteří dali
přednost méně aktivní formě odpočinku a sportovní
klání sledovali pouze z povzdálí. Odměnou všem sportovcům i nesportovcům nebylo jen krásné slunečné
počasí, ale především příjemně strávený čas s kolegy.
Wellness
v hotelu
Panorama
N
etradiční firemní dárek si mohly užít zaměstnankyně Tenzy v podobě wellness víkendového pobytu v půlce letošního
listopadu. Víkend nabitý tělesným cvičením i relaxačními procedurami sice na obnovu fyzické i duševní kondice asi nepostačí, ale určitě je velmi
příjemným vytržením z běžných pracovních i rodinných povinností.
www.tenza.cz
7
report
PODPORUJEME
Brněnské Pells MTB Kriterium
C
entrum města patřilo od brzkého rána 16. září
2012 cyklistům. Letošní čtvrté pokračování
Pells MTB Kritéria se jelo opět v atraktivním
centru moravské metropole. Diváci se mohli těšit
z účasti nejlepších českých cyklistů na horských kolech, kteří projížděli zajímavou okružní tratí s tech-
nicky náročným sjezdem po schodech v lesoparku pod
Špilberkem. Mezi bikery nechyběl zlatý olympijský
medailista Jaroslav Kulhavý ani mistr světa Ondřej
Cink, který nakonec v brněnské exhibici zvítězil. Pořadatelé pamatovali i na závod dětí, který byl připraven na Dominikánském náměstí.
VÍTÁME
Sociální družstvo Andělka
J
e to místo, kde lidé se zdravotním znevýhodněním mají nejen možnost výdělku, ale i práce
v malém kolektivu, vyhovujícím prostředí s možností využití psychické podpory a profesionálního poradenství. Andělka se zabývá jednoduchou manuální
výrobou, kompletací a balením výrobků papírenského
průmyslu, výrobou reklamních a dekoračních před-
mětů. Družstvo rodinného typu založené v roce 2008
se transformovalo ve dvě chráněné dílny zaměstnávající dnes dvacet lidí, z toho devatenáct v invalidním
důchodě. První dílna vznikla v areálu PAPÍREN BRNO
a.s., druhá v direct marketingové firmě 5P Agency
v Rajhradicích, kde zaměstnanci dílny připravují tiskoviny k distribuci a kompletují reklamní letáky.
BLAHOPŘEJEME
Řady zaměstnanců společnosti TENZA, a.s., rozšířili v poslední době tito kolegové:
V tomto období slaví jubilea tito naši kolegové - všem jim srdečně blahopřejeme.
Pavol Cyprich montér
Ing. Radek Drdla manažer projektu
Ing. Libor Fajmon stavbyvedoucí
Ing. Jana Gregorová referent nákupu
Ing. Jan Grym manažer projektu
Aleš Horák montér
Ing. Milan Husár manažer projektu
Petr Janek montér
Ing. Jiří Katolický obchodní manažer
Ing. Martin Kovář projektant
Ing. Ondřej Kozumplík
PRACOVNÍ JUBILEA
Ing. Filip Burjanek
Ing. Michal Janča
David Nový
Ing. Mikuláš Šétaffy
Libor Vozár
Ing. René Crha
Božena Smejkalová
Lenka Novotná
Libor Pospíšil
specialista technolog
Miroslav Kurej manažer projektu
Ing. Vít Lipinský asistent manažera projektu
Ing. Michal Lochman manažer projektu
Ing. Tomáš Malinovský ředitel výstavby
Michal Mandík montér
Ing. Marek Maša asistent manažera projektu
8
Ing. Richard Mičan specialista elektro a MaR
Milan Minařík montér
Jiří Pokorný montér
Oldřich Sádlík montér
Ivo Sedláček montér
Ing. Miloslav Sedlák
vedoucí odd. realizace projektů III
Adam Schrimpel technik
Lukáš Skoblej stavbyvedoucí
Marcela Skříčková samostatný projektant
Ing. Ján Sládeček manažer controllingu
MSc. Pavel Svoboda manažer projektu
Ing. Lukáš Vlašaný manažer pro Slovensko
Ing. František Zápeca
hlavní inženýr projektu
Ing. Aleš Zeman manažer projektu
David Žitný montér
Tenza Report
firemní periodikum, vydává:
TENZA, a.s. Brno
Svatopetrská 7, PSČ 617 00
5
5
5
5
5
10
10
15
15
ŽIVOTNÍ JUBILEA
MgA. Andrea Kadrnožková
Ing. František Procházka, Ph.D.
Libor Vozár
Ing. Barbora Vraná
Ing. Milan Husár
Miluše Musilová
Ing. Zdeněk Navrátil
Redakční rada:
Ing. Michal Hrubý
Ing. František Paulík
Ing. Martin Švehlík
Ing. Igor Dvořák
Ing. Boris Hemzal
Ing. Barbora Vraná
40
40
40
40
50
50
60
telefon: 545 539 366
e-mail: [email protected]
www.tenza.cz
Výtisk zdarma
Design, layout a tisk:
JEREWAN s.r.o.
telefon: 549 210 798-9
www.jerewan.cz
www.tenza.cz
Download

Tenza report zima 2012