Kariéra verzus rodina
Seriál Biznis očami žien - 5. časť
Začal sa nový školský rok a s ním pribudli opäť nové povinnosti nielen pre školopovinné deti, ale aj ich rodičov. Čo v slovníku podnikateľky a manažérky znamená pridať si opäť do svojho diára aj program detí, aby zvládla všetky úlohy.
K tejto zaujímavej téme ma inšpirovala diskusia na jednej z obľúbených
sociálnych sietí v skupine Československej komunity profesionálov
a rozhodla som o nej písať aj v seriáli
BIZNIS OČAMI ŽIEN. Téma diskusie
je: Ako by mala žena – manažérka
riešiť dilemu deti verzus kariéra?
Muži to chápu
PRINT IN TIME
K O M P L E X N O S ˇT
K V A L I T A
R Ý C H L O S Tˇ
ˇ
...budúcnost
v p o ly g r a f i i
Do diskusie prispeli nielen ženy manažérky, ale aj muži, čo dodalo
náboj dvoch pohľadov na riešenie
problému. Potešujúce je, že muži
plne podporili ženy s deťmi, či už
názorom, že je úplne normálne, ak
sa žena s deťmi rozhodne pracovať
v manažérskej pozícii, ale aj pozitívnymi vyjadreniami o ženách manažérkach, ktoré popri starostlivosti
o svoje deti sú vnímané ako skvelé
manažérky. Mne imponoval názor,
že starostlivosť o deti výlučne matkami je predsudok, otcovia sú predsa
tiež rodičmi.
Nie vždy je v rodine s deťmi ideálna
situácia, keď sa partneri môžu striedať v starostlivosti o malé deti, ale
myslím si, že sa vždy nájde riešenie,
aby žena mohla pracovať, aj keď má
malé deti. Závisí však na dohode
oboch partnerov, aký je optimálny
spôsob pracovnej kariéry a rodinného života. Popri kariére by sa však
nemalo zabúdať na deti.
Nemusí to byť dilema
AD TEAM, s.r.o.
Mikovíniho 2/6903
917 02 Trnava
Viničnianska cesta 19
902 01 Pezinok
tel./fax: 033/55 31 260
[email protected]
www.adteam.eu
10
marketingová
komunikácia
Ženy – manažérky, ktoré prispeli do
diskusie ako riešiť spomínaný problém, boli aktívne pracujúce manažérky, ktoré boli úspešné na svojich
postoch aj vďaka podpore svojich
partnerov. Dilema kariéra alebo rodina by v súčasnosti nemusela byť
dilemou, ale skôr hľadaním cesty
rodina a kariéra, hľadaním rovnováhy medzi pracovným a rodinným
životom. Väčšina žien je naplnená
poslaním a rolou matky, čo však
neznamená, že je to jediná oblasť,
v ktorej žena chce a rada pôsobí.
Riešenia existujú
Už som naznačila, že starostlivosť
o deti nie je iba záležitosťou žien, ale
oboch rodičov a ich vzájomnej dohody. Otázku pracovnej kariéry ženy
alebo muža s deťmi môžu pomôcť
riešiť aj zamestnávatelia a to najmä
alternatívnymi pracovnými úväzkami
a možnosťou nastavovania si pracovného času.
Počas návštevy Štrasburgu som si
v jednej z Európskych inštitúcii
všimla zariadenie pre deti, ktoré bolo
umiestnené na prízemí tejto inštitúcie a do ktorého ženy zamestnané
v inštitúcii mohli každé ráno priniesť
svoje deti, ktoré mali počas pracovného dňa stále na blízku.
Keďže podnikám viac ako 10 rokov,
a sama mám 3 synov, pozerám sa na
riešenie problému kariéra a rodina
z oboch strán. Ako žena – matka by
som uvítala viac alternatívnych možností pracovného uplatnenia nielen
klasickú a najrozšírenejšiu formu
zamestnávania - plný pracovný úväzok. Aj v našich podmienkach je síce
možnosť polovičného úväzku, čo
v preklade (zväčša) znamená polovičná mzda za plný úväzok. Objavujú
sa aj formy ako je home office (práca
z domu, pozn. red.), vo väčšine prípadov iba ak pracujete pre medzinárodnú firmu. Samozrejme alternatívne pracovné formy zamestnávania
závisia od druhu podnikania, od
veľkosti firmy a v neposlednom rade
aj od legislatívy platnej v pracovnoprávnych vzťahoch.
Z pohľadu podnikateľky v oblasti
vzdelávania musím povedať, že ako
zamestnávateľka v malej firme nemám veľké možnosti, ako prispieť
ženám s malými deťmi riešiť ich
dilemu kariéra a rodina. V oblasti
ProgressLetter 16/2010
vzdelávania je prevaha žien a je to
na nich ako si nastavia rovnováhu
medzi prácou a rodinou.
Jednou z možností ako zamestnávateľ môže pomôcť ženám – matkám so starostlivosťou o ich deti sú
firemné detské zariadenia, ktoré sú
prevádzkované v priestoroch firmy.
Je to však riešenie pre veľké, možno
stredne veľké spoločnosti. Ak žena –
matka vie, že o jej dieťa je postarané,
je pokojnejšia a výkonnejšia, keďže
sa môže viac sústrediť na prácu.
Ďalšou možnosťou môže byť príspevok na komerčné detské zariadenie
pre deti zamestnaných žien v manažérskych pozíciách. Ich pracovná
doba je často do neskorých popoludňajších hodín a vo väčšine prípadov im otváracie hodiny štátnych
materských škôl nevyhovujú.
Veľkou pomocou by bolo uvoľnenie súčasnej legislatívy, najmä
aby ženy na materskej neboli obmedzované pracovať pod hrozbou
straty rodičovského príspevku, veď
žena si plní úlohu matky a zároveň
prispieva svojou prácou k rozvoju
spoločnosti.
Napĺňať kariérne ambície môže
žena-matka aj vlastným podnikaním,
kde si svoj čas organizuje sama a nepotrebuje žiadne povolenia od nadriadených, ak potrebuje riešiť ochorenia svojich detí. Na druhej strane
vlastné podnikanie neznamená odpracovať istý pracovný čas, vlastný
biznis je ako ďalšie dieťa, nárokuje si
na celú osobnosť ženy aj jej čas.
Poďme o tom hovoriť!
V súčasnej dobe teda otázka neznie
deti alebo kariéra, ale ako umožniť
ženám - matkám, ktoré chcú rásť
a svojimi schopnosťami, vedomosťami a nápadmi rozvíjajú firmu, hospodárstvo, spoločnosť. Tak ako sa
v poslednej dobe hovorí o prefeminizovanom školstve, o príčinách tohto
javu, tak isto je na druhej strane viditeľné nižšie zastúpenie žien vo vrcholovom manažmente a v politike.
Prečo?
Ako umožniť ženám - matkám bez
uplatnenia pozitívnej diskriminácie
presadzovať sa vo vyšších pozíciách
hospodárskeho a spoločenského
života?
Zamestnávatelia, aké podporné
formy zamestnávania žien –matiek máte vo Vašich firmách? Vaše
nápady, skúsenosti môžeme prediskutovať v budúcich častiach seriálu BIZNIS OČAMI ŽIEN. Alebo sa
môžete zapojiť do on-line polemiky
v sieti LinkedIn.com (skupina „Czech
& Slovak Professional Community“).
Mgr. Ľudmila Hurajová
CLIP CENTRUM, s.r.o.
www.clipcentrum.sk
www.smileschool.sk
MÔJ NÁZOR
Věci se mění.
K lepšímu.
V dnešní době jsou podmínky pro
ženy, které chtějí mít svou kariéru
a zároveň i děti, spokojenou rodinu,
mnohem lepší, než bývaly před
20 lety, kdy jsem svou kariéru začínala já. Můj názor vychází z celkem
dlouhé praxe zaměstnance zahraničních firem, manažerky, nejprve
obchodní a později generální ředitelky, ale i matky.
Mým dětem bylo 7 a 5 let, když
jsem začala pracovat tzv. od nevidím do nevidím, jezdila i přes noc
na služební cesty. Rodiče jsem neměla, manžel podnikal, najala jsem
si studentku, a ta byla s dětmi, dokud jsme já nebo manžel nepřijeli
domů, většinou kolem sedmé večer. Důležitá je souhra s partnerem,
i když většina starostí a organizace
kolem dětí a rodiny leží na ženě manažerce. Je skvělé, když partner
pomáhá, postará se o děti, když
žena musí na delší služební cestu
a rodina je v pohodě bez nějakých
hádek. Mobil byl přelomový vynález
ProgressLetter 16/2010
pro management rodiny a komunikaci mezi mnou a partnerem.
Dnes se často mluví o tom, že by ženy
měly mít více možností tzv. part-time,
částečných nebo zkrácených úvazků.
Já jsem proti, aby to bylo nějak legislativně nařízeno. Nechala bych
to na individuálním řešení každého
případu mezi ženou a jejím zaměstnavatelem. Několikrát jsme jako top
management řešili situaci, kdy nám
otěhotněla důležitá žena, a pokud
jsme si jí vážili, byla dobrý pracovník,
vždy jsme vzájemnou dohodu našli,
ale určité ústupky musely udělat obě
strany, nejen zaměstnavatel. Je rozdíl,
zda je žena manažerka ve státní instituci, kde je dle mého na každou funkci 2x tolik lidí než v zahraniční firmě
nebo soukromé. Dalším kritériem je
druh pozice. Pokud je žena manažerkou ve financích, personalistice, marketingu, je snadné, aby měla home
office, pracovala part-time a do práce
docházela jen v určité dny třeba jeden rok. Pokud je ale obchodní, výrobní nebo generální ředitelkou, je
to složité. Tyto funkce vyžadují hodně
cestování, dennodenní jednání s klienty, nebo řízení firmy a jejích lidí.
Vše tedy záleží na jednání mezi ženou a jejími nadřízenými. Často slýchám názor od žen: „Ti chlapi manažeři mezi sebe ženy nepustí, neudělají
žádné ústupky pro ženy matky…,“
apod. Nesouhlasím s tím. Za prvé
jsou muži této generace už mnohem
vstřícnější k ženám než dříve, a za
druhé, pokud tohle ženy říkají, měly
by se podívat nejprve na sebe. Ony
jsou ty, které vychovávají nejvíce své
dcery a syny, jsou s nimi více času
než jejich partner. Matka jim dává do
vínku, jak se jednou budou synové
chovat k ženám, až budou manželé
a manažeři v práci. Chlapi jsou fajn
a je normální, že hodnotí často
všechny ženy podle svých osobních
zkušeností, dle své manželky, matky
a žen v jejich okolí.
Jana Yahoda Peterková
Business Management Consultant
Top Managers Coach & Trainer
www.topbusinessfans.com
marketingová
komunikácia
11
Download

Kariéra verzus rodina Seriál Biznis očami žien - 5