MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC‑PRČICE
9 Kč
číslo 297
leden 2015
Město chce pokračovat v rekonstrukcích silnic
Vážení občané, jsme na začátku nového roku, je
tedy čas vyhodnotit upylnulých dvanáct měsíců
a zároveň představit plány města na rok 2015.
V právě uplynulém roce proběhlo na našem
území několik významných investičních akcí. Jednou z nich bylo zateplení kulturního sálu a bytového
domu v areálu naší základní školy. V rámci projektu
došlo nejen k zateplení fasád obou staveb, ale i k výměně oken a dveří a u kulturního sálu k zateplení
střechy a položení nové střešní krytiny. Obě stavby
byly prováděny v letních měsících a celkem bylo
z městského rozpočtu investováno více než 3,3
milionu korun bez DPH.
prostředky přesahující 2 miliony korun byly pak
převedeny na účet města.
V loňském roce také proběhly rekonstrukce místních komunikací. Konkrétně se jednalo o silnice
v místní části Uhřice a spojovací komunikaci k Sušeticím. Součástí této opravy byla i obnova a doplnění odvodňovacího systému. Dále prošly opravou
silnice Divišovice – Vozerovice a část komunikace
v Chotěticích. Na realizaci oprav získalo město
prostředky z dotačního programu ROP Střední
Teplého kabátu se dočkalo i zdravotní středisko
Zateploval se bytový dům u ZŠ a kulturní dům
Další důležitou akcí byla realizace projektu
Zajištění energetických úspor objektu zdravotního střediska v Sedlci-Prčici. Město předložilo
na Státní fond životního prostředí žádost o dotaci
na realizaci uvedené stavby a bylo úspěšné. Proto
byly na přelomu jara a léta loňského roku zahájeny práce, které spočívaly jednak ve výměně oken
a dveří a dále v zateplení fasády a střechy. Práce
prováděla firma Finarest z Bystřice u Benešova
a celkové náklady přesáhly 3,5 mil. Kč. V říjnu 2014
byl vydán kolaudační souhlas a následně bylo předloženo vyúčtování poskytovateli dotace. Dotační
Proběhly rekonstrukce místních komunikací
Čechy v celkové výši 5,8 milionu korun s tím, že
spoluúčast města byla téměř 1,5 milionu Kč.
pokračování na str. 8
Toulava uvedla do života zážitkové karty Toulavky
Nová oblast Toulava se na trhu turistického ruchu
pohybuje tři roky. Za tu dobu vyrostla z plenek,
pominulo již období prvních nesmělých krůčků
a začíná se rozhlížet po světě. A k tomu ji její duchovní otcové vybavili nástrojem, který by měl přispět k rozšíření služeb v regionu i zatraktivnění
nabídky – zážitkovou kartou Toulavkou.
Zážitková karta není nic nového, zakladatelé
Toulavy se nechali inspirovat vyspělými turistickými
destinacemi doma i v zahraničí. Způsob distribuce
i samotnou kartu ale přizpůsobili místním podmínkám. „Jsem nabitá k zbláznění,“ hlásá Toulavka
do světa a skutečně, hned při rozjezdu nabízí celou
řadu příjemných slev, bonusů a také překvapení
v podobě soutěže.
Jak karta funguje? Držitel Toulavky získává nejrůznější slevy a bonusy, které poskytují provozovatelé
restaurací a penzionů, služeb, muzeí, hradů, klášterů,
sportovních areálů a dalších subjektů působících
na území Toulavy. Slevy jsou rozděleny do čtyř skupin
– Památky, Povyražení, Pohyb a Pohostinství. Úplný
seznam poskytovatelů bonusů je uveden v brožuře,
kterou každý dostane spolu s Toulavkou.
Toulavku zájemce získá na výdejních místech,
stačí složit zálohu 100 Kč. V okamžiku, kdy kartu
již nebude chtít užívat, ji může zase na k tomu
určených sběrných místech odevzdat a dostane
svých 100 korun zpět. Toulavka je přenosná, její
majitel ji může půjčit jiné osobě nebo dokonce
i celé skupině osob. Nemusí se nikde registrovat
ani poskytovat osobní údaje. A co je nejdůležitější,
součástí systému je i soutěž o hodnotné ceny. Pokud
máte jen trochu hravého ducha a rádi cestujete,
je Toulavka pro vás jako dělaná.
Od 15. prosince je karta k dispozici na celém
území Toulavy a návštěvníci se s ní mohou potkat
na informačních centrech, v lyžařském areálu
Monínec, v soukromých provozovnách, muzeích
a dalších turistických cílech. Místa, kde je karta
návštěvníkům k dispozici, poznáte podle loga
Toulavy, tedy červeného srdce a zeleného nápisu
s upozorněním, že je zde k dispozici i Toulavka.
Nejbližšími výdejními místy Toulavky jsou Informační centrum Sedlec-Prčice, penzion Na Tvrzi
v Prčici a Ski areál Monínec. Veškeré informace
o Toulavce včetně seznamu výdejních a sběrných
míst a podrobného přehledu poskytovatelů slev
zájemce získá na webových stránkách Toulavy
v sekci Produkty.
Zvedá se základní cena zemědělských pozemků – str. 7
Jaký byl rok 2014 – str. 10 - 13
Ještě jednou si připomeneme, co se v právě uplynulých dnech a měsících přihodilo v našem kraji,
zemi i ve světě.
Natálce se splnil sen, prožila čtyři dny v království krásy – str. 14
Málokdo z nás je sám se sebou natolik spokojený,
že by na sobě nechtěl nic změnit.
Svět realit nemusí být džungle – str. 16
V nové rubrice Našeho domova vám zkušený realitní makléř poradí, jak se pohybovat ve světě realit.
Vyšel neobyčejný deník neobyčejné ženy
– str. 16. Bronislava Herbenová byla spisovatelkou, překladatelkou a manželkou Jana Herbena.
Hodnocení fotbalového podzimu TJ Sokol
Sedlec-Prčice a SK Přestavlky – str. 21 a 22
V tomto čísle se ještě dočtete:
Alice Valsová
INFORMACE Z RADNICE
Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice
v roce 2014 konaného ve čtvrtek 18. 12. 2014
Přítomni: při zahájení celkem 13 členů
Omluveni: T. Seidel, V. Pilík
Připomínky k zápisu ze dne 4. 11. 2014: bez
připomínek
Ověřovatelé zápisu: MUDr. Vl. Podzimková,
P. Dvořák
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 2 se zdrželi
Schválení programu:
Program obsahuje celkem 9 bodů a byl řádně zveřejněn v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Starostka navrhla doplnění jednoho bodu – zrušení
zvláštního účtu u KB, a.s. – a jeho zařazení před
původní bod 9. Program by tak měl celkem 10 bodů.
Program:
1. Složení slibu člena zastupitelstva
2. Úpravy rozpočtu města na rok 2014 č. 15
3. Návrh rozpočtu na rok 2015
4. Žádost o pořízení změny územního plánu část pozemku parc. č. 83/1, k. ú. Sušetice
5. Odkoupení části pozemku parc. č. 49/13, k. ú.
Šanovice - odměření samostatné parcely cca
2-3 m2 se spínacím bodem VO
6. Informace ke směně pozemků v k. ú. Šanovice
a v k. ú. Prčice - Město Sedlec-Prčice a manželé
Vocílkovi
7. Žádost o bezúplatný převod pozemku v ul.
Jetřichovická – parc. č. 751/1, k. ú. Sedlec
u Votic o rozloze cca 70 m2
8. Schválení bezúplatného převodu pozemku
parc. č. 366, k. ú. Bolechovice, do vlastnictví
Města Sedlec-Prčice
9. Zrušení zvláštního účtu u KB, a.s.
10. Různé a diskuze (pasport komunikací,
kontrola pracovníky ROP na projekt „Rekonstrukce místních komunikací v osadách
Sedlec-Prčice“, aktualizace programu MPZ,
záměr vykoupení pozemků pod komunikací
Sušetice-Kvasejovice, rekonstrukce víceúčelové nádrže v Sedlci).
Hlasování o doplněném programu: 13 pro, 0
proti, 0 se zdržel
Navržený program byl schválen.
1. Složení slibu člena zastupitelstva
Vzhledem tomu, že na ustavujícím zasedání zastupitelstva města dne 4. 11. 2014 byl omluven jeden
člen nově zvoleného zastupitelstva, byl jeho slib
v souladu se zákonem zařazen na nejbližší další
zasedání.
Starostka města v souladu s § 69 odst. 2 zákona
o obcích vyzvala MUDr. Vladimíru Podzimkovou
ke složení slibu. Před složením slibu starostka upozornila, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu
s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že starostka přečetla slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou
čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a budu
se řídit Ústavou a zákony České republiky.“
MUDr. Vladimíra Podzimková pronesením slova
„slibuji“ slib složila a podpisem na připraveném
archu stvrdila tento úkon.
2 strana
2. Úpravy rozpočtu města Sedlec-Prčice
na rok 2014 – pořadové č. úpravy 15/2014
Navržená úprava rozpočtu města na rok 2014
v pořadí č. 15 se týká obou stran rozpočtu - příjmů
i výdajů. Tato úprava zohledňuje plnění a čerpání
rozpočtu v roce 2014 a zároveň předchází schválení
rozpočtu města na rok 2015, kam jsou přesunuty
některé finanční položky z rozpočtu letošního.
Na příjmové straně rozpočtu jsou zohledněny vyšší
příjmy z daňové výtěžnosti v kapitolách:
– Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
– plus 350 000 Kč
– Daň z příjmu fyzických osob dle zvláštní sazby
– plus 100 000 Kč
– Daň z přidané hodnoty – plus 950 000 Kč
– a zvýšený příjem z poplatků – plus 140 000 Kč.
V kapitole příjmy z dotací jsou upraveny
konečné finanční prostředky dle skutečností.
Jedná se o:
– Úpravu haléřového vyrovnání – dotace ze SFŽP
na zateplení zdravotního střediska – minus
0,28 Kč
– Dotace z ROP – oprava komunikací dle skutečnosti – minus 2 238 164,53 Kč
– Dotace na volby do senátu a zastupitelstev obcí
– minus 73 810 Kč
– Dotace Středočeského kraje na opravy hasičských zbrojnic – snížení čerpání dle skutečnosti
a zároveň převod do roku 2015 – 125 036 Kč
– Příjem dotace z Úřadu práce – 23 666 Kč
– Příjem dotace na zpracování Lesního hospodářského plánu města – 29 721 Kč
a v kapitole Vlastní činnost – zvýšení příjmů v kapitole Lesnictví o 50 000 Kč.
Celkem se úprava č. 15 rozpočtu na rok 2014
týká snížení příjmů o 791 223,81 Kč.
Na straně výdajové městského rozpočtu je opět
upraveno čerpání některých paragrafů, u nichž je již
nyní zřejmé, že nebudou realizovány, případně, že
nedojde k dočerpání prostředků. Celkem se úprava
rozpočtu ve výdajové části týkají snížení výdajů
o částku 6 701 449,81 Kč.
Jde o následující paragrafy:
– Komunikace – snížení výdajů o 5 868 164,53 Kč
(z toho snížení o 2 238 164,53 Kč v položce
komunikace v osadách dotace z ROP; snížení
v položce rekonstrukce MK Sedlec-Prčice žádost o dotaci o 40 000 Kč; nečerpání prostředků
ve výši 3 800 000 Kč na homogenizaci vozovek
– přesunuto krajem na r. 2015 a naopak zvýšení
v položce údržba komunikací o 210 000 Kč)
– Ostatní záležitosti pozemních komunikací –
snížení čerpání o 200 000 Kč
– Dopravní obslužnost – čerpání dle skutečnosti
– snížení pro rok 2015 o 15 215 (naopak v roce
2015 bude dopravní obslužnost dražší o cca
50 000 Kč)
– ZŠ a Dětský domov – příspěvek na úhradu péče
– vyúčtování – snížení o 16 705 Kč
– Zdravotní středisko – zvýšení výdajů
o 79 999,72 Kč – doplacení nákladů za administraci dotace a vyúčtování se SFŽP
– Hřbitovy – snížení o 100 000 Kč
– Komunální služby – snížení o 176 334 Kč
(z toho o 100 000 Kč v položce Územní plán;
o 100 000 Kč spoluúčast k dotacím a naopak
výdaj ve výši 23 666 Kč – čerpání dotace z Úřadu
práce)
Náš domov
– Ostatní činnosti územního rozvoje – snížení
výdajů o 18 585 Kč (snížený poplatek do DSO
Čertovo břemeno)
– Dům s pečovatelskou službou – zvýšené výdaje
o 50 000 Kč – úhrada nákladů za instalaci měřáků tepla – od 1. 1. 2015 povinnost vlastníka
osadit měřidla
– Požární ochrana – snížení čerpání o 362 636 Kč
(z toho převod 240 000 Kč do roku 2015 – spoluúčast města na opravách HZ stejně jako převod
125 036 Kč do roku 2015 z dotace Středočeského
kraje; výdaj 2 400 Kč – čerpání dotace na školení
pro hasiče)
– Volby do Senátu a zastupitelstev obcí – snížení
výdajů dle skutečnosti o 73 810 Kč.
Úpravu rozpočtu č. 15 projednala rada města
a doporučuje zastupitelům její schválení.
Vzhledem k tomu, že úpravy rozpočtu na kalendářní rok mají proběhnout v daném roce a protože
je předpoklad, že do 31. 12. 2014 budou na účet
města převedeny další prostředky v rámci rozpočtového určení daní, je nutné rozhodnout o tom,
zda bude bod – úpravy rozpočtu na rok 2014 tímto
zasedáním přerušen a zastupitelstvo svoláno těsně
před koncem roku, nebo zda zastupitelstvo deleguje na radu města provedení úprav před koncem
roku. Rada doporučuje, aby zastupitelstvo pověřilo radu provedením případného rozpočtového
opatření č. 16 pro rozpočet města na rok 2014
pro účetní operace, které vzniknou v období 19.
12. – 31. 12. 2014 – přijetí a realizace výdajů účelově poskytnutých transferů a provedením změn
rozpočtu v důsledku upřesnění členění dle plné
rozpočtové skladby v případech přesunů příjmů
a výdajů bez konkrétní výše pro tyto rozpočtové
změny. V úpravách rozpočtu by nedošlo k významné změně výdajů, protože nebudou zahájeny
žádné investiční akce ani nejsou předpokládány
zvýšené výdaje v jednotlivých kapitolách rozpočtu.
Nebyly vzneseny připomínky a dotazy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje předložený návrh rozpočtového opatření č. 15/2014
rozpočtu Města Sedlec-Prčice na rok 2014 včetně
úprav jednotlivých kapitol a přesunů mezi položkami s tím, že na příjmové straně rozpočtu se jedná
o snížení příjmů o částku 791 223,81 Kč a na výdajové straně rozpočtu se jedná o snížení čerpání
celkem o částku 6 701 449,81 Kč.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice pověřuje Radu
města Sedlec-Prčice schválením rozpočtového
opatření č. 16/2014 pro operace, které vzniknou
v období 19. 12. – 31. 12. 2014 pro přijetí a případné
realizace výdajů účelově poskytnutých transferů
a provedením změn rozpočtu v důsledku upřesnění
členění dle plné rozpočtové skladby v případech
přesunů příjmů a výdajů bez určení konkrétní
výše pro tyto rozpočtové změny. Starostka a rada
města předloží na nejbližším zasedání zastupitelstva v roce 2015 zprávu o provedeném opatření
a jeho výši.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
pokračování na str. 3
číslo 297, leden 2015
INFORMACE Z RADNICE
pokračování ze str. 2
3. Návrh rozpočtu města Sedlec-Prčice na rok
2015
Zastupitelům byl v předstihu předložen návrh
rozpočtu města na rok 2015, který byl projednán
finančním výborem a radou města. Zastupitelé
měli možnost se k předloženému návrhu před jeho
zveřejněním vyjádřit a vznést případné připomínky.
Žádné podněty na úpravu rozpočtu nebyly ze strany
zastupitelů ani veřejnosti vzneseny, přesto došlo
k úpravě některých paragrafových položek ve výdajové i příjmové části návrhu rozpočtu s ohledem na aktuální požadavky osadních výborů, dále
s ohledem na předpokládané výkupy pozemků pod
komunikacemi, v čerpání dotace na opravu hasičských zbrojnic a spoluúčasti města a do výdajové
i příjmové části byla zařazena předpokládaná dotace
na opravu komunikací dle uzavřené smlouvy s Regionální radou soudržnosti Střední Čechy – ROP
Střední Čechy.
V příjmové části je úprava v kapitole Příjmy
z dotací – doplnění příjmu dotace z ROP na opravu
komunikací ve výši 15 403 876,77 Kč (jedná se
o částku ještě před úpravou dle skutečnosti podle výběrového řízení), další úprava se týká převodu části
dotace z rozpočtu Středočeského kraje na opravu
hasičských zbrojnic, která nebude dočerpána v roce
2014. Jedná se o částku 125 036 Kč. Celkově jsou
tedy příjmy města pro rok 2015 rozpočtovány
částkou 55 930 512,77 Kč.
Ve výdajové části rozpočtu byla upravena
položka Spoluúčast k dotacím – dle předpokládaných dotačních projektů byla snížena o částku
100 000 Kč na 200 000 Kč. Částka 100 000 Kč
byla přesunuta do § komunální služby, položka
– Údržba osad – zvýšeno na 600 000 Kč. Ve výdajové části je pak zařazeno čerpání dotací (viz
příjmu) – tedy z ROP Střední Čechy a dočerpání
z Fondu podpory dobrovolných hasičů (ze Středočeského kraje) a spoluúčast města na opravách
HZ – 240 000 Kč. S ohledem na letošní výdaje pak
byla upravena kapitola Údržba chodníků, ostatní
– o 100 000 Kč a kapitola údržba kanalizace a ČOV
s ohledem na nutnost výměny česlí na ČOV – celkem
zvýšení výdajů o 200 000 Kč.
Celkové výdaje jsou v rozpočtu města na rok
2015 naplánovány ve výši 59 838 476,77 Kč.
Rozpočet města pro rok 2015 je navržen jako
schodkový se zapojením přebytku hospodaření
z let minulých ve výši 5 275 964 Kč s tím, že do této
částky je samozřejmě zahrnuta splátka úvěru z roku
2013 za zateplení školy.
Již nyní je jasné, že výše rozpočtu bude v průběhu roku upravována, a to konkrétně u položky
Rekonstrukce komunikací, kde dojde k úpravě v příjmech i výdajích u dotace – dle skutečnosti. Další
možná úprava rozpočtu vyplyne podle případných
úspěšně schválených dotací – fondy Středočeského
kraje budou vyhlášeny až v novém roce stejně jako
případná dotace na rekonstrukci zázemí TJ Sokol –
vyhlášení výzev k předkládání dotací z MŠMT ČR.
Ing. Kobliha, předseda finančního výboru, připomněl podmínky pro sestavování rozpočtu, podmínky, které musí rozpočet splňovat, jaké jsou jeho
atributy, připomněl návrhy a výhledy na budoucí
období v návaznosti na případné dotační zdroje…
Starostka poděkovala členům finančního výboru
za odvedenou práci.
Nebyly vzneseny dotazy a připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje rozpočet Města Sedlec-Prčice na rok 2015 v členění
dle jednotlivých kapitol v příjmové části ve výši
číslo 297, leden 2015
55 930 512.77 Kč a ve výdajové části ve výši
59 838 476,77 Kč s tím, že rozpočet je schvalován
jako schodkový se zapojením přebytku hospodaření
z let minulých ve výši 5 275 964 Kč.
Zastupitelstvo pověřuje hlavní účetní města
zpracováním rozpisu schváleného rozpočtu v plném
členění dle vyhlášky o rozpočtové skladbě.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Starostka v souvislosti s projednáváním rozpočtu města poděkovala vedoucí ekonomického
odboru paní Marcele Tvrdé, která nejen velice kvalitně zpracovává veškeré podklady pro přípravu
rozpočtu a investičních akcí města, ale také zvládá
veškeré požadavky poskytovatelů dotací na zpracování účetních podkladů, zaúčtování prostředků
a předkládání požadovaných výkazů. Starostka
podotkla, že při pravidelných kontrolách hospodaření, které jsou prováděny pracovníky KÚ, je práce
hlavní účetní města vysoce hodnocena, stejně jako
při kontrolách, které proběhly ze strany auditního
orgánu MF ČR.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
4. Žádost o pořízení změny územního plánu
– část pozemku parc. č. 83/1, k. ú. Sušetice
Na MěÚ byla doručena žádost o změnu územního
plánu týkající se pozemku pč. 83/1 v k. ú. Sušetice – osada Sušetice. Jedná se o neurbanizovaný
pozemek na okraji osady ve směru na Chyšky, který
nenavazuje na stávající zastavitelné území. Majitelé
požadují změnu uvedeného pozemku na zastavitelné území venkovského charakteru.
Rada nedoporučuje zařazení žádosti do projednávání nového územního plánu jednak z důvodu
pozdního podání žádosti a také z důvodu nenávaznosti na zastavitelné území a nevhodný přístup.
Nebyly vzneseny dotazy a připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice zamítá zařazení
žádosti o změnu územního plánu do připravovaného nového územního plánu města Sedlec-Prčice,
která se týká pozemku pč. 83/1 v k. ú. Sušetice,
osada Sušetice – změna využití na zastavitelný
pozemek.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
5. Odkoupení části pozemku parc. č. 49/13,
k. ú. Šanovice - odměření samostatné parcely
cca 2-3 m2 se spínacím bodem VO
V roce 2013 byla schválena realizace rozšíření veřejného osvětlení v osadě Šanovice – nové stavební
pozemky tak, že bude instalován zároveň se stavbou
elektrických přípojek kabel pro budoucí osazení
lamp a zabezpečení osvětlení. Akce byla provedena tak, že kabelové vedení je uloženo v pozemku
pč. 49/18 v k. ú. Šanovice a se spolumajiteli bude
uzavřena smlouva o zřízení bezúplatného věcného
břemene. Spínací bod osvětlení je v elektro skříňce
na pozemku pč. 49/13 k. ú. Šanovice. Vzhledem
k možným problémům pro budoucího stavebníka
při vyřizování např. hypotéky nebo úvěru na stavbu
v případě zatížení pozemku věcným břemenem
doporučila rada projednat se stávajícím vlastníkem odměření části pozemku zastavěného sloupem spínacího bodu a jeho odkoupení ze strany
Města. Vlastník – p. František Polidar, Loudilka,
souhlasí s odměřením cca 3 m2, které by městu
prodal za celkovou cenu 100 Kč. Rada doporučuje
zastupitelstvu odkoupení schválit s tím, že geome-
Náš domov
trický plán a náklady na převod bude hradit Město
Sedlec-Prčice.
Nebyly vzneseny dotazy a připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schválilo odkoupení části pozemku pč. 49/13 v k. ú. Šanovice
od p. Františka Polidara, bytem Loudilka, o výměře cca 3m2 za celkovou cenu 100 Kč s tím, že
odměřovací geometrický plán a náklady související s převodem vlastnických práv uhradí Město
Sedlec-Prčice.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
6. Informace ke směně pozemků v k. ú. Šanovice a v k. ú. Prčice – Město Sedlec-Prčice
a manželé Vocílkovi
Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schválilo dne 27.
11. 2012 směnu pozemků či jejich částí mezi Městem Sedlec-Prčice a manželi Vocílkovými tak, aby
došlo k vyřešení majetkoprávních vztahů k pozemkům pod tréninkovým hřištěm u TJ Sokol Sedlec-Prčice a pozemků pod komunikací Ke Stadionu.
Zastupitelstvo zároveň schválilo postup pro
úhradu odměřovacího geometrického plánu na části
pozemků pod tréninkovým hřištěm a úhradu nákladů na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
V průběhu roku 2014 byl zpracován návrh geometrického plánu, kterým byly odměřeny části
pozemků pod tréninkovým hřištěm a geometrický
plán na pozemky pod komunikací. Protože dle geometrického plánu by došlo k záboru větší výměry,
než s kterou p. Vocílka souhlasil, byl geometrický
plán přepracován a následná výměra pro směnu
pozemků mezi městem a manželi Vocílkovými je
následující:
Z pozemků pč. 180 a 201/4 v k. ú. Prčice bylo
odměřeno 499 m2, které jsou zastavěny tréninkovým hřištěm (bez svahu) a jsou v majetku manželů
Vocílkových. Tyto odměřené pozemky budou směnnou smlouvou směněny za pozemek pč. pč.165/4
o výměře 9 292 m2 v k. ú. Šanovice ve vlastnictví
Města Sedlec-Prčice. Vzhledem k cenovým relacím a potřebnosti zachování sportovní plochy je
zdůvodnitelný zásadní rozdíl ve výměře.
Rada města projedná konečný návrh směnné
smlouvy mezi Městem Sedlec-Prčice a manželi Vocílkovými s tím, že v roce 2015 dojde k podpisu
smlouvy a k převodu vlastnického práva v katastru
nemovitostí. Dle rozhodnutí zastupitelstva z roku
2012 bude úhrada nákladů na převod vlastnictví
v KN hrazena oběma stranami stejným dílem.
Nebyly vzneseny dotazy a připomínky.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
7. Žádost o bezúplatný převod části pozemku
pč. 751/1 v k. ú. Sedlec u Votic ze Středočeského
kraje na Město Sedlec-Prčice – realizace chodníku v ul. Jetřichovická
Město Sedlec-Prčice již v roce 2012 připravilo projektovou dokumentaci na výstavbu chodníku v ul.
Jetřichovická v Sedlci. Na základě projektové dokumentace byla na Středočeský kraj předána žádost
o převod části pozemku 751/1 v k. ú. Sedlec u Votic,
která byla schválena a odměřený pozemek na město
převeden. Protože však pravidla pro výstavbu bezbariérových chodníků s podporou Státního fondu
dopravní infrastruktury nařizují striktní délku míst
pro přecházení, osazení a výškové uspořádání přechodů, obrubníků… musí být projektová dokumentace v souladu s těmito pravidly upravena a tím
dojde k dotčení další části pozemku ve vlastnictví
pokračování na str. 4
3 strana
INFORMACE Z RADNICE
pokračování ze str. 3
Středočeského kraje. Rada projednala úpravu projektové dokumentace a doporučuje zastupitelstvu
města schválit podání žádosti o bezúplatný převod
části pozemku pč. 751/1 v k. ú. Sedlec u Votic o výměře cca 70 m2 ze Středočeského kraje na Město
Sedlec-Prčice a zároveň zpracování geometrického
odměřovacího plánu, který by uhradilo město stejně
jako náklady na převod vlastnického práva v katastru nemovitostí. Vlastnictví pozemků dotčených
stavbou chodníku je podmínkou pro podání žádosti
o dotaci ze SFDI. Výzva k předkládání žádostí se
předpokládá v květnu 2015.
Nebyly vzneseny dotazy a připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schválilo
předložení žádosti na Středočeský kraj o bezúplatný
převod části pozemku pč. 751/1 v k. ú. Sedlec u Votic, která je dotčena předpokládanou výstavbou
chodníku v ul. Jetřichovická v Sedlci s tím, že Město
Sedlec-Prčice uhradí odměřovací geometrický plán
a náklady spojené s převodem vlastnického práva
v katastru nemovitostí a související náklady.
Zastupitelstvo pověřuje radu a starostku města
předložením žádosti a zadáním objednávky na zpracování geometrického oddělovacího plánu.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
8. Schválení bezúplatného převodu pozemku
pč. 366 v k. ú. Bolechovice na Město Sedlec-Prčice
Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schválilo dne 24.
10. 2013 záměr přijetí pozemku par. č. 366, druhem
pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní
komunikace, o výměře 821 m2, v k. ú. Bolechovice
včetně stromořadí z vlastnictví ČR, se kterým je
příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových, a to formou bezúplatného
převodu. Zastupitelstvo zároveň pověřilo starostku
a Radu města Sedlec-Prčice projednáním podmínek tohoto úkonu - podáním Žádosti o bezúplatný
převod a zajištěním odborného posudku ve věci
stavu stromořadí. Tyto úkony byly provedeny
a podklady předány Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových, pracoviště Benešov. Dne
8. 12. 2014 byla městu doručena smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti – pozemku pč.
366 v k. ú. Bolechovice. Podmínkou pro podpis
smlouvy je schválení bezúplatného přijetí nemovitosti (pozemku), takže rada města doporučuje
zastupitelstvu převod schválit.
Nebyly vneseny dotazy a připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schválilo bezúplatný převod pozemku pč. 366 včetně trvalých
porostů v k. ú. Bolechovice a podpis smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité
věci – pozemku pč. 366 v k. ú. Bolechovice včetně
všech součástí, zejména trvalých porostů mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
a Městem Sedlec-Prčice. Zastupitelstvo pověřuje
starostku města podpisem smlouvy.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
9. Zrušení účtu – Fond rozvoje bydlení u KB,
a.s.
Město Sedlec-Prčice zřídilo v souvislosti s půjčkami
poskytovanými na rozvoj bydlení v obcích a městech
na konci 90. let minulého století zvláštní účet u Komerční banky, a.s., č. účtu: 27-3827550207/0100.
Z tohoto účtu byly poskytovány půjčky občanům
4 strana
na opravy objektů určených k bydlení s výhodnou
úrokovou sazbou na základě půjčky poskytnuté
MMR ČR. Vzhledem k tomu, že tento podporovaný
program byl již ukončen a v současné době je zbytečné vedení samostatného účtu, ze kterého se navíc
hradí poplatky za vedení, které snižují deponovanou
částku, doporučuje rada a finanční výbor zrušení
zvláštního účtu a převedení prostředků na běžný
účet města. K 3. 12. 2014 je na účtu 687 371,37 Kč.
A. Podzimek připomněl podmínky založení
tohoto účtu, účel zřízení účtu v souvislosti s podmínkami Ministerstva pro místní rozvoj při poskytnutí finančních prostředků z fondu rozvoje
bydlení a doplnil, že další vedení samostatného
účtu je nadbytečné.
Dále nebyly vzneseny dotazy a připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schválilo zrušení účtu č. 27-3827550207/0100 vedeného u Komerční banky, a.s., a schválilo převod prostředků
z tohoto účtu na běžný účet města Sedlec-Prčice.
Zastupitelstvo pověřilo starostku a vedoucí ekonomického odboru MěÚ Sedlec-Prčice provedením
všech nutných kroků ke schválenému úkonu.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
10. Různé, diskuse
a) Určení zástupce Města Sedlec-Prčice
(zřizovatele příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Sedlec-Prčice) jako jednoho člena školské rady
při ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice – Zákon o školských
zařízeních nařizuje vznik školské rady, ta byla při ZŠ
Sedlec-Prčice zřízena v roce 2005. Poslední funkční
období jmenované rady skončilo v roce 2012. Školská rada má 3 členy, kteří jsou jmenování a voleni
– jednoho člena jmenuje zřizovatel, jednoho člena
volí zákonní zástupci žáků a jednoho člena volí
pedagogičtí pracovníci. Rada města po projednání
dalšího fungování školské rady navrhla jako člena
školské rady za zřizovatele Mgr. T. Míku, jmenovaný nominaci přijal. Dále starostka informovala
přítomné o právech a povinnostech školské rady
a seznámila zastupitele s dalšími jmenovanými
členy rady – za pedagogický sbor Ing. P. Ratajová
a člena za zákonné zástupce žáků p. P. Kabíček.
b) Audit MF ČR – Revitalizace Vítkova nám.
v Prčici – západní část – ze strany ministerstva
financí, které je auditním orgánem pro čerpání
dotací z EU, proběhla kontrola projektu Revitalizace
Vítkova nám. Prčice – západní část. Na základě
provedeného zkoumání veškeré dokumentace vztahující se k akci – výběrová řízení, účetní postupy
a doklady – a po fyzické kontrole byly konstatovány
dvě formální pochybení bez finančního postihu pro
příjemce dotace – Město Sedlec-Prčice.
c) Kontrola projektu Rekonstrukce místních
komunikací v osadách Sedlec-Prčice – pracovníci Úřadu regionální rady regionu soudržnosti
Střední Čechy provedli v listopadu 2014 kontrolu
realizace projektu – účetní dokumentace, fyzická
kontrola provedených prací s konstatováním, že
nebyly shledány nedostatky.
d) Aktualizace Programu regenerace Městské
památkové zóny Sedlec-Prčice – program byl
aktualizován na období 2011 – 2014. Vzhledem
k tomu, že některé objekty jak ve vlastnictví Města,
tak jiných osob byly v tomto období opraveny, je
nutná nová aktualizace, která by zohlednila tyto
skutečnosti a zároveň byla rozsáhlejší ve smyslu
doporučení pro vlastníky nemovitostí a posouzena
pracovníky NPÚ. Pro aktualizaci programu byl
osloven její autor – Ing. Arch. Petr Růžička, který
Náš domov
by aktualizovanou verzi dokumentu měl předložit
do konce února 2015. Následně budou podklady
předloženy radě a zastupitelstvu města, které je
schvalovacím orgánem programu.
e) Výkup pozemků pod komunikacemi – komunikace Sušetice - Kvasejovice – Při výstavbě
uvedené komunikace v minulosti nebyl zohledněn průběh původní obecní cesty po pozemcích
v současném vlastnictví města a došlo k výstavbě
komunikace po pozemcích v soukromém vlastnictví. Vzhledem k tomu, že se v poslední době
na Město obrátilo několik vlastníků se žádostí
o vyřešení majetkoprávních vztahů, rozhodla
rada o zpracování odborného posudku, kterým
bude stanovena výkupní cena za m2 zastavěného
pozemku. Tato cena bude navržena vlastníkům jako
cena konečná pro vykoupení pozemků. Navíc byly
v roce 1994 s některými vlastníky pozemků uzavřeny
smlouvy o smlouvách budoucích kupních a byla
vyplacena záloha ve výši 5 Kč/m2. Takto vyplacená
záloha bude při uzavírání smluv odečtena od ceny
dle znaleckého posudku. O dalším postupu bude
rada informovat.
f) Pasport komunikací – Město Sedlec-Prčice
nemělo dosud zpracovaný pasport komunikací,
který by odpovídal požadavkům vyhlášky a zákona
o pozemních komunikacích a zároveň není většina
komunikací ve vlastnictví města zařazena do jednotlivých kategorií místních komunikací. Rada
proto rozhodla o zpracování pasportu místních
komunikací ve dvou etapách – v roce 2014 byl proveden pasport komunikací v k. ú. Sedlec u Votic
a k. ú. Prčice a zároveň bylo zahájeno správní řízení
o zařazení komunikací do jednotlivých kategorií
tak, aby byly vymezeny silnice I. - IV. třídy. Pro
ostatní katastrální území bude pasport proveden
v roce 2015. Součástí pasportu je kromě mapových podkladů také grafické znázornění a popis
komunikací včetně dopravního značení, mostů,
lávek, chodníků… Dalším důvodem pro zpracování
pasportu komunikací je skutečnost, že je v některých případech vyžadován při žádostech o dotaci
a pro určování např. restitučních nároků.
Starostka předala slovo zastupitelům:
Mgr. Míka se dotázal na důvod zadané aktualizace
regenerace městské památkové zóny. Starostka
podrobněji informovala, že v současné době je
několik záměrů města i soukromých vlastníků
již realizováno a vyvstaly okolnosti podmiňující
úpravu a aktualizaci programu. Hlavním důvodem pro aktualizaci je nalezení shody s národním
památkovým ústavem a nastavení určitých možností pro vlastníky nemovitostí v MPZ, které by
již v první fázi vymezovaly možná řešení, např.
možnost barevnosti fasád, výškového a hmotového
objemu staveb, instalace střešních oken, stavby
arkýřů, vikýřů… Vše samozřejmě musí odpovídat
požadavkům zákona o památkové péči, ale snahou
města je vypracování takového dokumentu, který
by byl jakýmsi základním návodem pro občany
a vlastníky nemovitostí v MPZ pro přípravu jednání se zástupci památkového ústavu. Zpracovatel
původního programu i aktualizací Ing. arch. Růžička byl osloven se žádostí o předložení nabídky
na zpracování rozšířené aktualizace. Ta by měla
být vypracována do konce února s tím, že nejprve
bude předložena pracovní verze radě města, která
ji projedná a případně bude připomínkovat a následně, po zapracování připomínek, bude předložena zastupitelstvu k seznámení a schválení.
J. Sládek poděkoval starostce za rychlou nápravu jízdních řádů veřejné autobusové dopravy,
pokračování na str. 5
číslo 297, leden 2015
INFORMACE Z RADNICE
dokončení ze str. 4
a tím zajištění včasného příjezdu dětí do školy. Dále
upozornil na vzrostlý smrk v ulici Komenského,
který zasahuje do elektrického vedení, je proschlý
a hrozí pád větví na komunikaci a přilehlý chodník.
Starostka sdělila, že MěÚ bude kontaktovat
vlastníka se žádostí o pokácení stromu.
USNESENÍ 7/2014
Zastupitelstvo města na svém zasedání konaném dne 18. 12. 2014
Schválilo:
– ověřovatele zápisu sedmého zasedání zastupitelstva
– doplnění programu sedmého zasedání zastupitelstva o jeden bod
– předložený návrh rozpočtového opatření č.
15/2014 rozpočtu Města Sedlec-Prčice na rok
2014 včetně úprav jednotlivých kapitol a přesunů mezi položkami s tím, že na příjmové straně
rozpočtu se jedná o snížení příjmů o částku
791 223,81 Kč a na výdajové straně rozpočtu
se jedná o snížení čerpání celkem o částku
6 701 449,81 Kč
– rozpočet Města Sedlec-Prčice na rok 2015 v členění dle jednotlivých kapitol v příjmové části
ve výši 55 930 512,77 Kč a ve výdajové části
ve výši 59 838 476,77 Kč s tím, že rozpočet
je schvalován jako schodkový se zapojením
přebytku hospodaření z let minulých ve výši
5 275 964 Kč
– odkoupení části pozemku pč. 49/13 v k. ú. Šanovice od p. Františka Polidara, bytem Loudilka,
o výměře cca 3m2 za celkovou cenu 100 Kč s tím,
že odměřovací geometrický plán a náklady související s převodem vlastnických práv uhradí
Město Sedlec-Prčice
– předložení žádosti na Středočeský kraj o bezúplatný převod části pozemku pč. 751/1 v k.
ú. Sedlec u Votic, která je dotčena předpokládanou výstavbou chodníku v ul. Jetřichovická
v Sedlci s tím, že Město Sedlec-Prčice uhradí
odměřovací geometrický plán a náklady spo-
A. Podzimek zhodnotil výsledky práce zastupitelstva a hlavně paní starostky v tomto roce a poděkoval všem za odvedenou práci ve prospěch
města a občanů.
Závěrem starostka poděkovala všem členům
zastupitelstva, rady, občanským sdružením, prajené s převodem vlastnického práva v katastru
nemovitostí a související náklady
– bezúplatný převod pozemku pč. 366 včetně
trvalých porostů v k. ú. Bolechovice a podpis
smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického
práva k nemovité věci – pozemku pč. 366 v k.
ú. Bolechovice včetně všech součástí, zejména
trvalých porostů mezi Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových a Městem Sedlec-Prčice
– zrušení účtu č. 27-3827550207/0100 vedeného
u KB, a.s., a schválilo převod prostředků z tohoto
účtu na běžný účet města Sedlec-Prčice.
Pověřilo:
– Radu města Sedlec-Prčice schválením rozpočtového opatření č. 16/2014 pro operace,
které vzniknou v období 19. 12. – 31. 12. 2014
pro přijetí a případné realizace výdajů účelově
poskytnutých transferů a provedením změn
rozpočtu v důsledku upřesnění členění dle plné
rozpočtové skladby v případech přesunů příjmů
a výdajů bez určení konkrétní výše pro tyto rozpočtové změny. Starostka a rada města předloží
na nejbližším zasedání zastupitelstva v roce 2015
zprávu o provedeném opatření a jeho výši
– hlavní účetní města zpracováním rozpisu schváleného rozpočtu Města Sedlec-Prčice na rok 2015
v plném členění dle vyhlášky o rozpočtové skladbě
– radu a starostku města předložením žádosti
a zadáním objednávky na zpracování geometrického oddělovacího plánu pro převod části
pozemku pč. 751/1 v k. ú. Sedlec u Votic, která
je dotčena předpokládanou výstavbou chodníku
v ul. Jetřichovická v Sedlci
– starostku města podpisem smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité
O čem jednala rada města
Rada města Sedlec-Prčice na svém
zasedání dne 3. 12. 2014
Rozhodla:
– o finančním příspěvku ve výši 3 000 Kč z rozpočtu města na podporu o.p.s. Domácí hospic
Jordán z Tábora
– o postupu pro rozšíření veřejného osvětlení
v Jezerské ulici v Prčici
Schválila:
– zpracování aktualizace Programu Městské památkové zóny města Sedlec-Prčice dle popsaných požadavků za cenu 30 000 Kč a s termínem
dokončení v únoru 2015. Návrh aktualizace
bude před dokončením předložen k posouzení
radě města
– odměření samostatné parcely cca 2-3 m2 z pozemku parc. č. 49/13, k. ú. Šanovice na náklady
města, na kterém je umístěn spínací bod veřejného osvětlení
– uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene a o právu stavby, jejímž předmětem je budoucí zřízení práv odpovídajících
věcnému břemeni, a to práva zřizovat a provočíslo 297, leden 2015
–
–
–
–
zovat el. soustavu na pozemku a práva přetínat pozemky vodiči a umisťovat v něm vedení
na stavbou dotčených pozemcích parc. č. PK
1284, 1332 v k. ú. Kvasejovice za jednorázovou
náhradu celkem 1210 Kč (vč. DPH)
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene a o právu stavby, jejímž předmětem je budoucí zřízení práv odpovídajících
věcnému břemeni, a to práva zřizovat a provozovat el. soustavu na pozemku a práva přetínat pozemky vodiči a umisťovat v něm vedení
na stavbou dotčeném pozemku parc. č. 202/1,
v k. ú. Šanovice za jednorázovou náhradu celkem
1210 Kč (vč. DPH).
zpracování znaleckého posudku na ceny pozemků pod komunikací Sušetice Kvasejovice
a v ulici Luční v Sedlci
poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu
města občanskému sdružení Klubu přátel dlouhých kilometrů Sedlec-Prčice na rok 2015 ve výši
3 500 Kč
čerpání investičního fondu příspěvkové organizace Základní umělecká škola Sedlec-Prčice
Náš domov
covnicím a pracovníkům městského úřadu, městských organizací za odvedenou práci pro město
v roce 2014, veřejnosti poděkovala za účast při
zasedáních zastupitelstva a popřála všem krásné
a spokojené prožití svátků vánočních a hodně sil
do nového roku.
Zapsala Jana Typtová
věci – pozemku pč. 366 v k. ú. Bolechovice mezi
Městem Sedlec-Prčice a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
– starostku a vedoucí ekonomického odboru MěÚ
Sedlec-Prčice provedením všech nutných kroků
ke zrušení účtu č. 27-3827550207/0100 vedeného u KB, a. s.
Zamítlo:
– zařazení žádosti o změnu územního plánu
do připravovaného nového územního plánu
města Sedlec-Prčice, která se týká pozemku pč.
83/1 v k. ú. Sušetice, osada Sušetice – změna
využití na zastavitelný pozemek.
Vzalo na vědomí
– informace starostky ke směně pozemků v k. ú.
Šanovice a v k. ú. Prčice - Město Sedlec-Prčice
a manželé Vocílkovi
– jmenování člena zastupitelstva jako zástupce zřizovatele do Školské rady příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřské škola, Sedlec-Prčice
– informace starostky k auditu MF ČR na projekt
Revitalizace Vítkova nám. v Prčici – západní
část
– informace starostky o kontrole projektu Rekonstrukce místních komunikací v osadách
Sedlec-Prčice
– informace starostky k aktualizaci Programu
regenerace Městské památkové zóny Sedlec-Prčice
– informace starostky o plánovaném výkupu
pozemků pod komunikacemi – komunikace
Sušetice – Kvasejovice
– informace starostky ke zpracovanému pasportu
komunikací v Sedlci a v Prčici.
na zakoupení pianina pro výuku v ZUŠ do částky
130 000 Kč
– ukončení smlouvy o nájmu pozemků parc. č.
163/9, 180/2, k. ú. Sedlec u Votic
– uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Sedlec-Prčice a SDH Sedlec na údržbu pozemků parc.
č. 163/29 o výměře 2162 m2, pč. 163/11 o výměře 225 m2, pč. 172 o výměře 766 m2, pč.
175 o výměře 1357 m2 a pč.180/1 o výměře
1995 m2, vše k. ú. Sedlec u Votic v rozsahu:
pokračování na str. 6
VZP v Sedlci Prčici
Všeobecná zdravotní pojišťovna upozorňuje své klienty, že její pracovníci budou veřejnosti k dispozici
v přísálí zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice.
v těchto dnech:
2. 2., 2. 3., 13. 4., 4. 5., 1. 6. 2015
vždy od 13.00 do 16.00 hodin.
Zájemci zde získají veškerý informační servis
i některé služby zdravotní pojišťovny.
5 strana
INFORMACE Z RADNICE
pokračování ze str. 5
sečení trávy a její odklízení během vegetačního
období min. 2x, hrabání listí před zimou a jarní
úklid na uvedeném pozemku. Smluvní cena:
2 Kč/m2
Doporučila:
– zastupitelstvu města schválit předložení žádosti o bezúplatný převod části pozemku pč.
751/1 v k. ú. Sedlec u Votic o výměře cca 70 m2
na Středočeský kraj za účelem realizace projektu
výstavby chodníku v Jetřichovické ulici v Sedlci
– zastupitelům schválit odkoupení pozemku,
který vznikne odměřením samostatné parcely
cca 2-3 m2 z pozemku parc. č. 49/18, k. ú. Šanovice s tím, že náklady na zápis do katastru
nemovitostí uhradí město
– na zasedání zastupitelstva města navrhnout
a jmenovat za zřizovatele školského zařízení
člena školské rady
Jednala:
– o výročních zprávách o činnosti školy příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola, Sedlec-Prčice, které nejsou v posledních
třech letech řádně zveřejňovány
Vydala:
– kladné stanovisko k výstavbě dřevníku na pozemku parc. č. 36, k. ú. Prčice a souhlas k výjimce z odstupové vzdálenosti za podmínek:
stávající dřevník bude upraven tak, aby z pohledové strany z pozemku města nepůsobil
rušivě, srážkové vody budou likvidovány vsakem na pozemku žadatele a v budoucnu nedojde
k žádnému rozšíření stavby
– pokyn k uzavření kupní smlouvy za stanovených podmínek zastupitelstvem ze dne 17. 1.
2006 – prodej části pozemku ppč. 1297/3, k. ú.
Kvasejovice za cenu 35 Kč/m2, v souladu s novým občanským zákoníkem a dalšími právními
předpisy s tím, že geometrický plán a ostatní
náklady s převodem spojené uhradí strana
kupující
– kladné stanovisko ke studii rodinného domu
na pozemku pč. 211/1, 211/8, k. ú. Uhřice
u Sedlce vyhotovené architektonickou a projekční kanceláří R-D atelier s tím, že v další fázi
přípravy stavby – projektové dokumentace musí
být splněny podmínky stavebního zákona
Neakceptovala:
– nabídku na odkoupení obrazů, ale nabídla možnost bezplatného vystavení děl v prostorách
infocentra v Prčici a následný prodej návštěvníkům výstavy. Výstava je možná po dohodě
s pracovnicí IC
Vzala na vědomí:
– informace starostky o termínech jednotlivých
výzev SFDI ČR k předkládání žádostí – leden,
květen 2015
– Usnesení Ústředního krizového štábu ze dne
28. listopadu 2014 č. 1 k vyhlášení I. stupně
bezpečnostní ochrany vymezených objektů
– informace starostky o úpravě výdajové části
návrhu rozpočtu na rok 2015 v kap. §3113 (školská zařízení) na základě doporučení finančního
výboru, kdy došlo ke snížení příspěvku na provoz
ZŠ a MŠ o 200 000 Kč na částku 2,7 mil. Kč
– informace o zasedání valných hromad jednotlivých hasičských sborů a pověření členů rady
k zastupování města
– informace týkající se řešení věcného břemene
vedení veřejného osvětlení v lokalitě Šanovice
– informace starostky k návrhu rozpočtu na rok
2015
– informace starostky k auditu provedenému
ministerstvem financí u projektu Revitalizace
Vítkova nám. Prčice – západní část.
Rada města Sedlec-Prčice na svém
zasedání dne 18. 12. 2014
Rozhodla:
– že v roce 2015 provede nezbytně nutnou úpravu
cesty p. č. 37/33, k. ú. Kvasejovice s ohledem
na sjízdnost, ale konečnou úpravu bude možné
provést nejdříve v roce 2016
– o zachování stávajících nájemních podmínek
u bytu v čp. 329 v Sedlci
– že v současné době nebude měnit organizační
strukturu úřadu a zřizovat další pracovní místo
na MěÚ s ohledem na novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí, ale doporučuje MěÚ
Sedlec-Prčice spolupracovat s ORP v Sedlčanech jako dosud s tím, že ke spolupráci bude
vyzvána i ZŠ Sedlec-Prčice
Schválila:
– navržený odpisový plán hmotného investičního
majetku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ v celkové výši 653 134 Kč
– přemístění stožáru veřejného osvětlení u ohradní
zdi u kostela sv. Vavřince v Prčici za nabídkovou cenu 12 776 + DPH u společnosti Služby
Sedlec-Prčice s.r.o.
– SDH Vrchotice finanční příspěvek na nákup
materiálu na opravu hasičské zbrojnice a instalaci pískoviště ve Vrchoticích ve výši 25 000 Kč
z rozpočtu města na rok 2015 – kapitola Údržba
osad
– poskytnutí finančního přípěvku z rozpočtu
města na rok 2015 k účasti sboru SDH Uhřice
na celostátní setkání Uhřic z kapitoly Kultura.
Celková částka bude ještě upřesněna s ohledem na zajištění adekvátního dopravního
prostředku
– poskytnutí příspěvku ve výši 10 000 Kč na zakoupení drobného hmotného majetku pro vybavení
mateřského centra v části areálu MŠ Sedlec-
-Prčice s tím, že majetek bude ve vlastnictví
města a následně bude inventarizován
– zveřejnění předběžného oznámení o veřejné
zakázce na nákup hasičského vozidla v roce
2015
– uzavření smlouvy o bezúplatném věcném břemeni
pro stavbu veřejného osvětlení na pozemku ppč.
49/18, orná půda, katastrální území Šanovice
– vybudování přípojky el. energie pro parc. č.
163/31 s tím, že stavbou kNN dojde k zatížení dotčené části obecního pozemku parc. č.
168/17, vše k. ú. Sedlec u Votic a s podmínkou,
že pozemek bude uveden do původního stavu
– smlouvu o smlouvě budoucí pro zřízení el. přípojky pro parc.č. 163/31, na stavbou dotčeném
obecního pozemku parc. č. 168/17, vše k. ú.
Sedlec u Votic, za jednorázovou úhradu ve výši
1 000 Kč + příslušná sazba DPH
– zahájení výběrového řízení na zakázku malého
rozsahu – oprava komunikací – homogenizace vozovek po stavbě kanalizace v Prčici
– ul. Benešovská, Divišovická, Bří. Čechů,
K. Burky včetně podmínek výzvy a zadávací
dokumentace. Rada zároveň schválila termín
otevírání obálek a hodnocení nabídek s tím,
že komise pro oba úkony bude stejná a bude
složena z členů rady
Doporučila:
– zveřejnit záměr pronájmu pozemku vedeného
ve zjednodušené evidenci p. č. 422/17, o výměře
19 553 m2, k. ú. Přestavlky u Sedlce na úřední
desce městského úřadu dle zákona
– zastupitelům schválit předložený návrh rozpočtového opatření č. 15/2014 rozpočtu Města
Sedlec-Prčice na rok 2014
– zastupitelům schválit upravený návrh rozpočtu
Města Sedlec-Prčice na rok 2015
– doplnění jednoho bodu na jednání zastupitelstva
města 18. 12. 2014 – zrušení účtu u KB, a.s.
– zastupitelům schválit smlouvu o bezúplatném
převodu nemovitosti – pozemku pč. 366 v k. ú.
Bolechovice
Jednala:
– jako valná hromada společnosti Služby Sedlec-Prčice s.r.o.
Vydala:
– souhlas k ozdravenému prořezu porostů a odstranění padlých stromů na pozemku pč. 130/2,
k. ú. Šanovice, kompenzací za vytěžené palivové
dříví s upozorněním na dodržení právních předpisů při kácení mimolesních porostů
– sdělení, že na stavbou dotčené části obecního
pozemku parc. č. 168/17, k. ú. Sedlec u Votic,
se nacházejí inženýrské sítě: městský vodovod
– provozovatel Služby Sedlec-Prčice s.r.o.
Vzala na vědomí:
pokračování na str. 7
Nenechávejte platbu místních poplatků na poslední chvíli
Informujeme naše občany o výši a termínech splatnosti místních poplatků na rok 2015. Výše
poplatků zůstává stejná jako v předešlém roce.
Poplatky hrad’te na pokladně MěÚ Sedlec-Prčice.
Všechny poplatky jsou splatné k 31. 3. 2015.
Místní poplatek za odvoz domovního odpadu je stanoven ve výši:
– 600 Kč za dospělou osobu přihlášenou
v obci k trvalému pobytu
6 strana
– 400 Kč za dítě do 16 let, studující osoby do 26
let věku (u studentů nutno doložit potvrzením
o studiu) přihlášené v obci k trvalému pobytu
– 600 Kč za stavby určené k rekreaci a nemovitosti,
kde není hlášena osoba k trvalému pobytu
Poplatky za psa jsou dle platných
sazeb:
Náš domov
– 80 Kč pro psa chovaného na osadách
– 100 Kč pro psa chovaného ve městě Sedlec-Prčice
– 250 Kč za psa chovaného v bytovém domě.
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky
nebo část těchto poplatků obecní úřad navýší
o procenta z prodlení (viz obecně závazná vyhláška
č. 1/2013).
Jitka Pišková – pokladna MěÚ Sedlec-Prčice
číslo 297, leden 2015
INFORMACE Z RADNICE
dokončení ze str. 6
– informace starostky o zvolených členech Školské
rady při ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice za pedagogický
sbor a zástupce rodičů
– ustanovení nového občanského zákoníku
(§2285) – pokračuje-li nájemce v užívání bytu
po dobu alespoň 3 měsíců po dni, kdy měl nájem
skončit a pronajímatel nevyzve písemně v této
době nájemce, aby byt opustil, nájem je znovu
ujednán na tutéž dobu, na jakou byl ujednán
dříve, nejvýše ale na dobu 2 let
– oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu
přepracováním souboru geodetických informací
do digitální podoby ve správním území města
– sdělení Krajského úřadu Středočeského kraje
v oblasti metodické podpory a kontrolní činnosti výkonu přenesené působnosti v oblasti
sociálně-právní ochrany dětí
– informace starostky o finanční neinvestiční
dotaci na zpracování lesního hospodářského
plánu města ve výši 29 721 Kč
– informace starostky o školení k nákupu hasičského vozidla
– informace starostky o výběrovém řízení zahájeném Středočeským krajem na rekonstrukci
komunikací – homogenizace
– informace starostky o odpisu pohledávek
z účetnictví města od r. 2004 do r. 2012 ve výši
38 890 Kč
Odložila:
– zřízení veřejného osvětlení v Jezerské ulici
v Prčici vzhledem k finanční náročnosti s tím,
že v roce 2015 dojde k projektové přípravě a náklady budou případně zařazeny do rozpočtu
na rok 2016.
Zvedá se základní cena zemědělských pozemků
Dne18. 12. 2014 byla ve sbírce zákonů zveřejněna
nová vyhláška 298/2014 Sb., o stanovení seznamu
katastrálních území s přiřazenými průměrnými
základními cenami zemědělských pozemků. Touto
vyhláškou jsou průměrné ceny navýšeny téměř
kód ČSÚ
626279
626287
735086
659215
678104
678139
678155
746819
735108
kód ČSÚ
746827
659223
659231
659240
678171
786411
katastr. území prům. cena/m2
Sedlec u Votic 5,73
Sušetice 3,64
Šanovice 5,74
Uhřice u Sedlce 5,77
Veletín 3,23
Vrchotice 4,29
638587
778796
Heřmaničky
Velké Heřmanice
katastr. území prům. cena/m2
Bolechovice 4,24
Divišovice 5,10
Dvorce u Sedlce 4,07
Jetřichovice 3,92
Kvasejovice 4,19
Měšetice 6,65
Nové Dvory u Kvasejovic 3,16
Prčice 6,18
Přestavlky u Sedlce 5,96
4,33
3,97
Stěhuji se, kam změnu (ne)hlásit?
Víte, co dělat, když si měníte adresu trvalého pobytu? V životě jde o poměrně významnou událost
spojenou mimo jiné také s tím, že změnu musíte ohlásit na příslušných místech. Aby to pro občana nebyla
zdlouhavá, nepříjemná a mnohdy i finančně náročná procedura, o to se od 1. 7. 2012 starají základní
registry. Ty mimo jiné zajišťují, že už občan nemusí obíhat všechny úřady a hlásit změnu na každém
zvlášť. Většina úřadů si data, která potřebuje, předává díky registrům mezi sebou automaticky.
Správa základních registrů ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR připravila návod, který se týká
problematiky změny adresy trvalého pobytu. Leták (návod) popisuje, kam všude je třeba tuto změnu
(ne)hlásit. Můžete si ho stáhnout z internetových stránek města nebo si ho vyzvednout na Městském
úřadě Sedlec-Prčice. Na pokračování vás s letákem seznámíme i v Našem domově.
Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu?
Následujícím textem nás provede Jan Novák.
Česká správa sociálního zabezpečení
V případě, že Jan Novák pobírá důchod, musí
změnu nahlásit sám. Způsob hlášení změny u příjemců důchodu závisí na způsobu výplaty důchodu,
tj. zda v hotovosti na pobočce pošty nebo na účet
u peněžního ústavu.
1. Jan Novák pobírá důchod na poště
Pokud Janu Novákovi ČSSZ vyplácí důchod prostřednictvím pošty, změnu nahlásí na kterékoli
poště, která převede výplatu důchodu na poštu
v novém místě trvalého pobytu a následně změnu
adresy ohlásí ČSSZ.
2. Jan Novák pobírá důchod na účet u banky
Změnu musí Jan Novák nahlásit sám – třeba formou
vlastnoručně podepsaného dopisu, v němž uvede
svoje rodné číslo a novou adresu trvalého pobytu.
Ten musí poslat na adresu ČSSZ, Křížová 25, Praha
5, 225 08. Je možné však také použít formulář, který
je k dispozici na webových stránkách ČSSZ a také
na okresních správách sociálního zabezpečení.
číslo 297, leden 2015
Oznámení o změně je možné poslat též v elektronické podobě podepsaným uznávaným elektronickým podpisem na adresu e-podatelny: [email protected]
cz nebo datovou zprávou přes informační systém
datových schránek do datové schránky ČSSZ: ID
49kaiq3.
Jestli Jan Novák pobírá důchod a bydlí v cizině,
musí oznámit změnu adresy buďto písemnou formou vlastnoručně podepsaného dopisu, který zašle
na výše uvedenou adresu ČSSZ (s tím, že do adresy
připíše Oddělení výplat důchodů v oblasti mezinárodních důchodových agend), nebo na výše uvedený
e-mail či datovou schránku.
Další instituce, kam Jan Novák musí zatím
změnu trvalého pobytu hlásit
Jan Novák musí změnu i nadále ohlašovat především nestátním (komerčním) subjektům.
Jde především o:
 banky (či jiné finanční společnosti, kde má Jan
Novák např. úvěr)
 dodavatele elektrické energie
 plynárny
Náš domov
ve všech katastrálních územích. Vzroste tak i daň
ze zemědělských pozemků.
K úpravě cen přiřazených k jednotlivým katastrálním územím došlo zejména v návaznosti na přijetí nové „oceňovací vyhlášky“ 441/2013 Sb., která
od 1. 1. 2014 plošně zvýšila ceny základních cen
zemědělských pozemků dle BPEJ téměř ve všech
případech o 15 %. Nově stanovené ceny odrážejí
i aktualizace BPEJ provedené v předchozím období
v některých katastrálních územích.
Pro informaci uvádíme seznam katastrálních
území s přiřazenými průměrnými základními
cenami zemědělských pozemků dle vyhlášky č.
298/2014 Sb. Tato vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. ledna 2015.
Marie Dvořáková, MěÚ Sedlec-Prčice
komerční pojišťovny, u kterých má pojistku
ošetřujícího lékaře, zubaře
zaměstnavatele či školu
poštu (v případě SIPO, placení televizních
a rozhlasových poplatků)
 telefonního operátora, atd.




Připravujeme možnost, že i komerční subjekty
budou napojeny na základní registry a občanům se
tak v případě změny adresy trvalého pobytu zase
o něco zjednoduší komunikace nejenom s orgány
státní správy, ale rovněž i s komerčními subjekty.
Zpracovala Správa základních registrů a Ministerstvo vnitra ČR
Ministerstvo životního prostředí jako příslušný
úřad podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů v souladu s § 10c odst. 2 zákona č.
100/2001 Sb., předkládá oznámení koncepce
„Národní plán povodí Labe“ zpracované podle
přílohy č. 7 cit. zákona a sděluje, že tato koncepce
bude podrobena zjišťovacímu řízení podle § 10d
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Každý může na MŽP, odboru posuzování
vlivů na životní prostředí a integrované prevence, zaslat své písemné vyjádření do 20 dnů
ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce posledního kraje.
Do oznámení koncepce lze nahlédnout
v Informačním systému SEA na internetových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/
view/SEA100_koncepce pod kódem koncepce
MZP194K.
Ing. Petr Slezák, odbor posuzování vlivů
na životní prostředí a integrované prevence
7 strana
Z MĚSTA A REGIONU
Město chce pokračovat v rekonstrukcích silnic
dokončení ze str. 1
Na podzim 2014 byly zahájeny práce na rekonstrukcích hasičských zbrojnic na území města.
Jedná se o hasičské zbrojnice v Divišovicích, Přestavlkách, Měšeticích, Chotěticích a o vestavbu
klubovny mladých hasičů při SDH Sedlec. Město
bylo úspěšné se žádostí z Fondu podpory dobrovolných hasičů Středočeského kraje a získalo dotační
prostředky ve výši 500 000 Kč. Ty jsou ale určeny
pouze na nákup materiálu a práce musí provádět
členové jednotlivých SDH svépomocí. Je tedy
na místě poděkovat všem, kteří se na opravách
zbrojnic podílejí a v roce 2015 ještě podílet budou.
Město přispělo také na opravu kapličky U Dobré
vody
Klubovna hasičů v Divišovicích po rekonstrukci
Další investice se v loňském roce dočkala i vodohospodářská síť města. Provozovatel zařízení
– Služby Sedlec-Prčice, s.r.o. - prováděl opravy
zdrojů vody a vodáren, rekonstrukce elektroinstalací na těchto zařízeních, výměnu ovládacích
ventilů… Celkově se do vodovodů investovalo více
než 1 500 000 Kč.
Zároveň město investovalo do výkupu majetku
– podařilo se odkoupit větší část pozemků u „sedleckého koupaliště“ a tím zajistit případné budoucí
investice v této lokalitě. Městu se po dlouhých
jednáních podařilo odkoupit vodovodní přípojku
v ul. Luční v Sedlci. Tím se vyřešil problém s napojením nových staveb v této lokalitě, protože ihned
po podpisu kupní smlouvy a úhradě prostředků
byly provedeny kroky pro tzv. rekolaudaci zařízení
na vodovodní řad.
V průběhu loňského roku pak byly prováděny
běžné opravy a údržba majetku města – došlo k výměně oken v bývalé škole v Jetřichovicích, u hasičské
zbrojnice v Šanovicích; část prostředků z rozpočtu
města byla investována do zprůchodnění starých
cest; přibližně 200 000 Kč bylo vloženo do nového
ozvučení kulturního sálu; 130 000 Kč stála oprava
střechy na zázemí v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice;
za cca 200 000 Kč byly vyměněny a doplněny osvětlovací body veřejného osvětlení v osadách…
A co nás čeká letos? Opět několik investic, které
jsou zahrnuty v rozpočtu města. Konkrétně se jedná
o opravy komunikací v Sedlci a Prčici – část ulic
Komenského, Čsl. armády a Kvašťovská. Na tyto
opravy získalo město dotaci (s největší pravděpodobností již poslední) z ROP Střední Čechy. Práce
budou zahájeny nejpozději v březnu a dokončeny
musí být v květnu 2015. Součástí oprav jsou nejen
nové povrchy komunikací, ale také vybudování
a opravy chodníků, vytvoření parkovacích zálivů,
opravy a výměna vodovodních armatur…
Další akce se také týká komunikací – jedná se
o zafinancování podílu města na opravách silnic
ve vlastnictví Středočeského kraje, které byly v roce
2005 dotčeny stavbou kanalizace. Město se smluvně
zavázalo k provedení tzv. homogenizace vozovek,
která spočívá v celkové opravě silnice v šíři 3 metry
a její součástí je nejen oprava povrchu, ale také podkladních vrstev vozovky. Jedná se o silnice v ulicích
Benešovská, Divišovická, části ul. K. Burky a Bří
Divišovice ocenily práci města
Nový asfaltový povrch v Divišovicích, v pozadí rekonstruovaná hasičská zbrojnice
Dne 13. 12. 2014 se v místní hasičské zbrojnici
konala valná hromada Sboru dobrovolných hasičů
8 strana
Divišovice. Hasiči vyhodnotili činnost v roce 2014
a zvolili nové funkcionáře sboru. Vedení sboru se
Náš domov
Čechů. V této souvislosti bude zároveň provedena
výměna silničních obrubníků, aby v dalším období
bylo možné opravit povrchy chodníků ve vlastnictví
města bez zásahu do silničního tělesa.
V rozpočtu města jsou vyčleněny prostředky
na výstavbu vodovodu ve Vrchoticích a Měšeticích. Tady bude záležet na vyhlášení vhodného
dotačního titulu buď ministerstvem zemědělství,
nebo Státním fondem životního prostředí. Další
prostředky jsou připraveny na realizaci stavby chodníku v ulici Jetřichovická v Sedlci, kde však město
čeká jednání o bezúplatném převodu části pozemku
dotčeného plánovanou stavbou ze Středočeského
kraje na Město Sedlec-Prčice.
V roce 2015 budou dokončeny opravy hasičských zbrojnic, které započaly v roce 2014, jsou
plánované výměny a rozšiřování veřejného osvětlení, velká část prostředků města bude použita
na opravy komunikací v osadách Monín, Horní
Matějov, Malkovice… a samozřejmě budou probíhat
běžné opravy a údržba majetku města.
Vážení spoluobčané, doufejme, že se většinu
připravených a naplánovaných akcí podaří zrealizovat a že budeme schopni využít nejen v roce 2015,
ale i v dalších letech finanční prostředky v rámci
nového programovacího období evropských dotací.
Peníze jsou připraveny i na nový chodník v ulici Jetřichovická v Sedlci
Ještě jednou nám všem přeji rok 2015 naplněný
štěstím, pohodou, hodně zdraví a klidu a splnění
alespoň části našich přání.
M. Jeřábková, foto archiv města
ujali hasiči mladší generace. Starostou byl zvolen Michal Všetečka a místostarostou Jan Podařil.
Ke změně došlo i u funkce hospodáře, kterým se
stal Zdeněk Hudec mladší.
V následující diskuzi hasiči ocenili péči vedení
města Sedlec-Prčice o rozkvět osad a vyjádřili poděkování radě města a zejména pak paní starostce
Miroslavě Jeřábkové. Především díky ní se podařilo v roce 2013 provést zevrubnou rekonstrukci
přístřešku v návaznosti na hasičskou zbrojnici a
loni byla provedena generální rekonstrukce klubovny a příslušenství zbrojnice. Obyvatelé osady
Divišovice vyslovili poděkování paní starostce také
za položení nového asfaltového povrchu na komunikacích v obci a okolí. V diskusi bylo konstatováno,
že od doby výstavby nové hasičské zbrojnice v roce
1972 nebylo do osady Divišovice vloženo tolik investičních prostředků jako za poslední dva roky.
Hasiči i občané ocenili tuto skutečnost a chtějí
i touto cestou paní starostce Miroslavě Jeřábkové
a celé radě poděkovat.
Za SDH Divišovice a osadní výbor Divišovice
Miroslav Šustr, foto archiv města
číslo 297, leden 2015
Z MĚSTA A REGIONU
číslo 297, leden 2015
Náš domov
9 strana
PŘÍLOHA – SOUHRN ROKU 2014
Jaký byl rok 2014
Jen před několika málo dny jsme se rozloučili se
starým rokem, z měst ještě zcela nezmizela vánoční
výzdoba a v uších nám stále znějí vánoční koledy.
Píše se už ale rok 2015 a naše myšlenky se ubírají
kupředu. Jaký asi rok s patnáctkou na konci bude?
Bude nám přát? Ušetří nás přírodních pohrom,
válečných konfliktů, násilí, nemocí, politických
a ekonomických kolapsů…? Starý rok byl na události hodně bohatý, pojďme si je proto ještě jednou
připomenout. Zrekapitulujme, co se v právě uplynulých dnech a měsících přihodilo v našem kraji,
republice i ve světě.
Zima – boje o Krym, olympijské
zlato a zelené sjezdovky
Leden
Do roku 2014 jsme vstupovali s vědomím, že nás
čeká rok plný práce, ale také rok dvojích voleb, rok
100. výročí vypuknutí 1. světové války a dalších
významných politických, kulturních, společenských
a sportovních událostí.
Přelom roku 2013-14 provázelo teplé počasí,
které popletlo hlavu i přírodě. Padaly teplotní rekordy, v lesích rostly houby a začaly se probouzet
včely a klíšťata. Na sníh jsme čekali až do konce
ledna, a ani ten dlouho nepoležel. Teplé počasí
ovlivnilo provoz obou našich lyžařských středisek, Monínec jel jen na „půl plynu“ a Kvasejovice
nespustily provoz vůbec. Bez sněhu se samozřejmě
nedaly provozovat ani běžkařské stopy. S nedostatkem sněhu se však potýkaly také naše hory. Nejela
se ani slavná Jizerská padesátka. To v Americe měli
naprosto opačné problémy, na středozápadě teploty
klesly pod -50 stupňů Celsia, poprvé od roku 1942
zamrzly Niagarské vodopády a mrzlo například
i na Floridě.
Od 1. ledna začal platit nový občanský zákoník.
Po předčasných říjnových volbách 2013 se konečně
začala rýsovat nová vláda, 6. ledna lídři stran ČSSD,
ANO a KDU-ČSL ve Sněmovně podepsali koaliční
smlouvu a 17. ledna prezident Miloš Zeman jmenoval předsedu ČSSD Bohuslava Sobotku premiérem.
29. ledna byla jmenována vláda Bohuslava Sobotky.
6. ledna zemřel ve věku 86 let hokejista, hokejový
trenér a funkcionář Karel Gut a 9. ledna herečka
Věra Tichánková.
Nový rok v našem údolí jsme tradičně zahájili
novoroční vycházkou Novoroční čtyřlístek pořádanou Klubem českých turistů. Teplé počasí vylákalo
k výšlapu s cílem v pPoštovně na Javorové skále 250
turistů. Matrika města vydala pravidelný přehled
o stavu obyvatel, k 1. 1. 2014 bylo ve městě Sedlec-Prčice zapsáno 2778 obyvatel, což bylo nejméně
od roku 1990. Římskokatolická farnost uspořádala
další ročník Tříkrálové sbírky a vybralo se 9 605
korun. V půli ledna byly vyhlášeny výsledky ankety
Sportovec Benešovska, jedním z oceněných byl
Naplno se rozhořely boje na Ukrajině, foto ČTK
i fotbalový kanonýr TJ Sokol Sedlec-Prčice Michal
Davídek. Ve středu 22. ledna proběhl ve škole zápis
dětí do první třídy a v tom samém týdnu vyrazili
starší školáci na lyžařský kurz do Rokytnice nad
Jizerou. Hasiči se sešli na okrskové valné hromadě,
na které byli oceněni jednotliví zasloužilí hasiči
i celé sbory.
Nástup nového roku ve světě už tak idylický nebyl. 3. ledna 2014 vyhlásili v západoirácké provincii
Anbár islámští radikálové samostatný Islámský
stát. Jeho vůdcem se stal Abú Bakr al-Bagdádí,
jenž si přisvojil čestný islámský titul emíra. 5. ledna
přišla zpráva z Portugalska, zemřel slavný fotbalista Eusébio. 11. ledna bylo v centru ukrajinského
Kyjeva zraněno nejméně deset lidí při konfliktu
policie s davem opozičních demonstrantů. Nikdo
netušil, že tento střet bude předzvěstí rozsáhlých
nepokojů, které způsobí válečný konflikt, zmrazení
mezinárodních vztahů Západ-Rusko, vyhlášení
ekonomického embarga na Rusko a vyústí rozpadem Ukrajiny. 11. ledna zemřel ve věku 85 let
bývalý izraelský premiér Ariel Šaron. Koncem ledna
začali sportovci z celého světa balit kufry a stěhovat se do ruského Soči na zimní olympiádu. Ještě
před svým zahájením vyvolala olympiáda několik
kontroverzí včetně kritiky dodržování lidských práv
v Rusku. Panovaly rovněž obavy o dopadu zákazu
propagace homosexuality i o bezpečnost účastníků
kvůli reálným hrozbám džihádistů.
Únor
Ani únor nepřinesl sníh, teploty se přes den pohybovaly většinou hodně nad nulou a na obloze
převládalo sluníčko. Nezvykle teplé počasí využily
Služby města při úpravě cest v rámci nové naučné
stezky města, zejména kolem kapličky Ježovka a jejího okolí, ale také u svatého Isidora nebo kolem
židovského hřbitova. Proběhla valná hromada
TJ Sokol Sedlec-Prčice, na které byly vyhlášeny
výsledky ankety fotbalista roku, vyhrál ji Michal
Davídek.
Na našich horách se podařilo vytvořit dostatečnou zásobu sněhu a napadl i sníh přírodní,
konečně se lyžuje. 14. února byla novou veřejnou
ochránkyní práv (ombudsmankou) zvolena Anna
Šabatová. 18. února proběhlo v Poslanecké sněmovně hlasování o důvěře vládě, ta důvěru poslanců
získala. Hlasovalo pro ni 110 poslanců. 19. února
Olympijský park v ruském Soči, foto Wikipedia
10 strana
Náš domov
zemřel generál Štandera, poslední český letec z bitvy
o Francii a 27. února Richard Sacher, politik a polistopadový federální ministr vnitra.
7. února byly v ruském Soči zahájeny XXII.
zimní olympijské hry, skončily 23. února. Naše
výprava na hrách byla více než úspěšná, vzpomeňme
na heroické výkony biatlonistů, palce jsme drželi
také zlaté Martině Sáblíkové nebo snowboardistce
Evě Samkové a samozřejmě také našim hokejistům.
Celkem čeští sportovci vybojovali 2 zlaté, 4 stříbrné a 2 bronzové medaile. Dění v Soči mohli z dáli
sledovat i návštěvníci Olympijského parku, který
vyrostl v Praze na Letné. Zatím na Ukrajině, sílil
odpor proti vládě prezidenta Janukovyče, kyjevský
Majdan se stal jeho centrem. 18. února nepokoje
přerostly v ozbrojený konflikt. Hlášeni byli zranění
i mrtví. Vzbouřence podpořil i Západ. K výraznému
zlomu situace došlo 22. února. Nedlouho poté, co
prezident Janukovyč oznámil, že nehodlá rezignovat, ho parlament odvolal z funkce a vyhlásil
na 25. květen nové prezidentské volby. Janukovyč
následně tajně opustil Ukrajinu, azyl našel v Rusku.
To se stalo jeho spojencem a kritikem obrodných
procesů na Ukrajině. Země se začala čím dál víc
diferencovat na přívržence Ruska a přívržence
Evropské unie a USA.
Jaro – zmizelé letadlo, válka
na Ukrajině a doma sucho
Březen
Jestli únorové počasí připomínalo jaro, pak v březnu
jaro skutečně přišlo. Zimy jsme se až na pár mrazivých rán vůbec nedočkali, 11. března jsme již chodili
v tričku, teploty se na slunci dostávaly nad 20° C.
Jenže o týden později padal sníh – poslední záchvěv
zimy. V březnu bylo v místním kině nainstalované
prostorové zvučení, šel se 44. ročník pochodu Čertova podkova, v Ateliéru Prčice proběhla beseda
s majitelem pirátské plachetnice La Grace, sdružení
Našlose Sedlčany zahrálo v divadle slavné Lorcovo
drama Dům Bernardy Alby a na konci března se
konal první z řady Prčických farmářských trhů.
Český statistický úřad vydal informaci o počtu
obyvatel České republiky. V roce 2013, po desetiletém období růstu, počet obyvatel klesl. Ke konci
roku se snížil o 3,7 tisíce na 10 512 419 osob. V noci
na 3. března vypukl požár, který zničil chatu Libušín na Pustevnách v Beskydech, národní kulturní památku. Český duchovní, filozof a pedagog Tomáš Halík získal prestižní Templetonovu
cenu, která bývá označována za „Nobelovu cenu
za náboženství”. 15. března jsme si připomněli
75 let od vyhlášení protektorátu Čechy a Morava.
V pondělí 24. března odstartovala dlouho plánovaná
modernizace dálnice D1, s tím souviselo také zásadní omezení dopravy. 12. března zemřela filmová
režisérka Věra Chytilová, 14. března herec Otakar
Brousek starší a 23. března i bývalý přední komunistický činitel Miroslav Štěpán. Březen 2014 byl
s průměrnou teplotou 6,6 stupně Celsia nejteplejším
za posledních 50 let.
6. března přijal krymský parlament rozhodnutí
o připojení Krymu k Rusku a 7. března byly v ruském
Soči zahájeny zimní paralympijské hry, skončily
16. března. 8. března zmizelo nad Thajským zálivem
letadlo letu Malaysia Airlines 370 s 239 osobami
na palubě. Letadlo zřejmě spadlo do Indického oceánu, jeho trosky nebyly dosud nalezeny. 16. března
byl v krymském referendu uznán vznik Republiky
Krym, která požádala o přičlenění k Ruské federaci.
29. března byl novým slovenským prezidentem
zvolen Andrej Kiska, v druhém kole prezidentských
voleb porazil Roberta Fica. Na sklonku března Svěpokračování na str. 11
číslo 297, leden 2015
PŘÍLOHA – SOUHRN ROKU 2014
pokračování ze str. 10
tová zdravotnická organizace oznámila, že guinejské úřady na jihu země zachytily první případy
eboly. Nemoc rychle přerůstala v epidemii, která
se postupně šířila i do sousední Libérie a Sierra
Leone. V postižených oblastech začali operovat
Zmizelý malajsijský Boeing 777, foto ČTK
Lékaři bez hranic a další humanitární organizace,
nicméně hygienické podmínky i návyky lidí šíření
epidemie napomáhaly. Dne 30. září potvrdily USA
první případ eboly zachycený na americkém území,
nemoc se objevila i v Evropě. K 4. listopadu bylo
hlášeno 13 241 případů, z toho 4 910 úmrtí.
Duben
Je tu duben, po teplém březnu trochu sprcha, převládá zatažená obloha, sluníčka je pomálu. Po zimě
bez sněhu a slunečném březnu jsou koryta potoků
a řek prázdná a hydrologové varují před suchem.
V pátek 4. dubna proběhla závěrečná kolaudace
zrekonstruované sedlecko-prčické mateřské školky,
do nového se může přestěhovat i poslední třída
a knihovna. 12. dubna přijela milovníky dechovky
potěšit Strahovanka a v Ateliéru Prčice proběhla
vernisáž výstavy fotografií na téma Toulava.
18. dubna se mimořádným promítáním filmu
Křídla Vánoc představilo digitalizované kino.
Ten samý den v Ateliéru Prčice parta mladých lidí
ze Sedlčanska vyprávěla o svých zážitcích z cesty
po rumunském Banátu. Přivítali jsme nové občánky
města a rozjelo se jarní kolo fotbalových soutěží.
Sázení stromů podél naučné stezky, foto Z. Sedláček
Mládež pomohla vysázet nové stromy podél naučné
stezky. V sobotu 26. dubna požehnal P. Martin Vlček
polím a symbolicky tak zahájil zemědělský rok.
Velikonočním pondělím 21. dubna vyvrcholily Velikonoce, svátky jara. Na úklid města byla pořízena
nová čistící technika, mládež sázela stromy podél
nové naučné stezky, proběhla také jarní burza oblečení a na konci dubna se konaly další farmářské
trhy. 16. dubna zemřel ve věku 75 let významný
český malíř, sedlecký rodák prof. Jiří Načeradský.
3. dubna přicestoval na návštěvu České republiky generální tajemník OSN Pan Ki-mun. Ocenil,
že se ČR zasazuje o podporu lidských práv. Krátce
nato však kabinet Bohuslava Sobotky oznámil,
že chce zlepšit vztahy s Čínou, a proto nebude
číslo 297, leden 2015
kritizovat Čínu kvůli okupaci Tibetu a současně
neuzná tibetskou exilovou vládu. Vláda schválila
růst důchodů. Důchodci si v roce 2015 polepší v průměru o 205 korun. Lobbista Roman Janoušek byl
soudem uznán vinným v případu, kdy v opilosti
srazil ženu. 29. dubna pod koly vlaku ukončila svůj
život „princezna českého showbyznysu“, zpěvačka
Iveta Bartošová (* 8. dubna 1966). Dlouhodobě
se potýkala s psychickými problémy, bojovala se
závislostí na alkoholu a utišujících prášcích. Vláda
schválila podpůrná opatření, díky nimž bude těžba
v dole Paskov pokračovat ještě tři roky. 30. dubna
přestaly definitivně fungovat kontroverzní sKarty.
Firma Microsoft ukončila podporu operačního
systému Windows XP a kancelářského balíku
Microsoft Office 2003. 17. dubna se nedaleko
korejského ostrova Čedžu potopil trajekt Sewol
se 462 lidmi na palubě. Zahynulo 304 lidí, převážně
studentů. 27. dubna proběhla v Římě kanonizace
papeže Jana XXIII. a Jana Pavla II. a 29. dubna
bylo na jižní polokouli pozorovatelné prstencové
zatmění Slunce. 17. dubna zemřel Gabriel García
Márquez, kolumbijský spisovatel a nositel Nobelovy
ceny za literaturu.
Květen
Nástup května byl chladný a deštivý. V takovém
počasí se konala oslava 100 let činnosti místní or-
Včelaři oslavili 100 let činnosti, foto A. Valsová
ganizace Svazu včelařů, která probíhala v Ateliéru
Prčice. Ani 49. ročníku pochodu Praha-Prčice počasí
moc nepřálo, pršelo už od rána a 14 810 pochodníků do cíle docházelo zablácených, promoklých
a prokřehlých. Tradičního pietního aktu k uctění
památky obětí druhé světové války 7. května se
v Sedlci zúčastnil také tehdejší hejtman Středočeského kraje Josef Řihák. V sobotu 24. května
proběhla okrsková hasičská soutěž, kterou pořádal
SDH Měšetice. Tanečnice ze ZUŠ Sedlec-Prčice
pod vedením Venduly Dědové uspěly na celostátní
přehlídce dětských skupin scénického tance v Kutné
Hoře. 23. května proběhl na hřišti TJ Sokol Mezinárodní den fotbalu. Na sklonku května nás přijeli
pobavit herci divadelní společnosti Háta s komedií
Vztahy na úrovni. Hlavními hvězdami představení
49. ročníku pochodu Praha-Prčice počasí nepřálo,
foto A. Valsová
Náš domov
Proběhla Okrsková hasičská soutěž v Měšeticích,
foto V. Peterka
byli Lukáš Vaculík a Viktor Limr. Poslední květnový
týden si senioři udělali dvoudenní výlet na jižní
Moravu, do Lednicko-valtického areálu a na Pálavu.
2. května začaly na 1174 školách státní maturity. Prošlo jimi 87 500 studentů, celkově jich
18,7 procenta maturity nezvládlo. Česko navštívil
německý prezident Gauck. U příležitosti výročí
konce druhé světové války prezident Miloš Zeman
jmenoval nové generály. 23. a 24. května jsme volili jednadvacet českých poslanců do Evropského
parlamentu. Volební účast byla rekordně nízká,
k urnám se dostavilo pouze 18,2 % voličů. Volby
vyhrálo hnutí ANO, které porazilo TOP 09. Celou
druhou půlku května Česko trápily silné bouřky
a přívalové deště, které na mnoha místech způsobily i lokální záplavy a povodně. Koncem měsíce se
na povodeň začala připravovat i Praha.
Povodně trápily také další části Evropy,
na Balkáně stály život 44 lidí, převážně v Srbsku.
11. května se na Ukrajině uskutečnilo referendum
za odtržení Doněcké lidové republiky a Luhanské
lidové republiky. Přes 90 procent lidí se vyslovilo
pro samostatnost. 24. května zástupci Luhanské
lidové republiky a Doněcké lidové republiky podepsali dohodu o spojení a vytvoření státního útvaru
Nové Rusko. 22. až 25. května proběhly na území
EU volby do Evropského parlamentu. Volilo se 751
europoslanců. V prezidentských volbách na Ukrajině byl zvolen Petro Porošenko. 25. května zemřel
Wojciech Jaruzelski, polský generál a politik, poslední komunistický prezident Polska.
Léto ve stínu eboly, války na Ukrajině a sestřeleného letadla
Červen
Je tu červen, děti jsou už myšlenkami na prázdninách a teplé počasí dělá všem radost. V Sušeticích,
v Přestavlkách i v jiných osadách připravili dětem
u příležitosti jejich svátku Dětský den. Svátek děti
oslavily také ve škole. 4. června uspořádal oddíl
ASPV TJ Sokol Sedlec-Prčice další ročník Běhu
naděje. Na boj proti rakovině přispělo 230 účastníků
částkou 12 150 korun. 8. června si členové sboru
Českobratrské církve evangelické v Sedlci-Prčici
připomněli 90 let od položení základního kamene
kaple v Prčici. 11. června žáci výtvarného odboru
ZUŠ předvedli na zahradní slavnosti výsledky celoročního snažení. 14. června vyrazili uhřičtí hasiči
na tradiční setkání Uhřic, tentokrát do Uhřic na Šumavě. Konec měsíce už tradičně patřil nejrůznějším sportovním kláním. Konal se 15. ročník Derby
Sedlec versus Prčice, vítězem se stal Sedlec, konal
se i 7. ročník hasičského víceboje v Kvasejovicích
zvaného Chobot cup a konal se i další ročník Her
bez hranic, které pořádá Společenství obcí Čertovo břemeno. Malou slavností v Ateliéru Prčice
byla oficiálně otevřena nová naučná stezka kolem
města Sedlec-Prčice nazvaná Od vítkovské růže
pokračování na str. 12
11 strana
PŘÍLOHA – SOUHRN ROKU 2014
pokračování ze str. 11
k zázračnému prameni. Vedle toho se ale i pracovalo, konkrétně se rekonstruovaly další místní
komunikace. Na konci června pak proběhly letní
farmářské trhy. Uzavřel se další ročník fotbalových soutěží, tým SK Přestavlky skončil na 4. místě
a celek TJ Sokol Sedlec-Prčice muži A na 9. místě
tabulky. S neuvěřitelnou vlnou solidarity se setkala
sbírka pro Petra Kubáta z Prčice, vynesla téměř
milion korun. Peníze sloužily na stavební úpravy
rodinného domu, aby se Petr Kubát po těžkém úrazu
mohl vrátit ke svým nejbližším domů.
15. ročník Derby vyhrál Sedlec, foto A. Valsová
V prvním červnovém týdnu Česko zasáhla
vlna veder. 9. června v Klementinu padl 130 let
starý teplotní rekord, meteorologové naměřili
34,2°C. Po nich do Česka dorazily silné bouřky.
23. června rezignoval středočeský hejtman Josef
Řihák. 27. června dostaly děti vysvědčení a začaly
letní prázdniny a ten samý den byl novým středočeským hejtmanem zvolen Miloš Petera (ČSSD).
V červnu jsme si připomněli 100 let od atentátu
na Františka Ferdinanda d‘Este, arcivévodu a následníka rakousko−uherského trůnu. Atentát byl
spáchán 28. června 1914 v Sarajevu a je považován
za jednu z příčin vypuknutí první světové války.
Vzpomínkové akce probíhaly po celé republice.
Atentátu, osobě následníka trůnu i celé 1. světové
Vzpomínková akce k 100. výročí atentátu na F. F.
d´Este v Benešově, foto A. Valsová
válce bylo věnováno mnoho výstav, pořadů v televizi a historických přehlídek. Tematické pořady
probíhaly i na Konopišti a v Benešově.
19. června vystřídal na španělském trůnu krále
Juana Carlose I. jeho syn, kníže Filip. Přijal jméno
Filip VI. Španělský. 4. a 5. června proběhl v Bruselu 40. summit G8 a 6. června byly za přítomnosti
nejvyšších představitelů USA, Ruska, Británie,
Francie, Německa, Slovenska, Itálie a desítky dalších zemí zahájeny ve Francii oslavy 70. výročí vylodění spojenců v Normandii. 7. června složil Petro
Porošenko prezidentskou přísahu a stal se, i přes
odpor Ruska a nově vzniklých republik, novým
prezidentem Ukrajiny. 15. června se Andrej Kiska
12 strana
ujal prezidentské funkce na Slovensku. 12. června
začalo v Brazílii 20. mistrovství světa ve fotbale
a hostitelé pojali turnaj velmi prestižně. Turnaj zahrnoval 64 zápasů hraných ve 12 městech. Poprvé
byla na mistrovství použita technologie „jestřábího
oka“ na brankové čáře pro kontrolu uznání branky,
stejně jako speciální mizící sprej při rozehrávání
volných kopů. Šampionát vyhrál celek Německa,
když ve finále zdolal Argentinu poměrem 1:0. O třetí
místo se utkala domácí Brazílie s Nizozemskem,
zápas skončil 3:0 pro Nizozemsko. 29. června
byl vyhlášen na obsazených částech Sýrie a Iráku
chalífát „Islámský stát“. Současně s tím začal Abú
Bakr Bagdádí pod jménem Ibrahím užívat titulu
chalífy. 24. června zemřel americký herec Eli Wallach, „padouch“ z westernů Sedm statečný nebo
Hodný, zlý a ošklivý.
Červenec
Jsou tu prázdniny, dovolené, řada našich občanů
vyráží na cesty a naopak řada turistů přijíždí obdivovat náš kraj. 5. července si na náměstí v Sedlci dali
dostaveníčko běžci do vrchu, konal se již 10. ročník
Sedlecko-prčického trháku. Připomněli jsme si
také 150. výročí úmrtí Prokopa Chocholouška.
V týdnu od 5. do 10. července probíhal na Monínci
kemp malých fotbalistů, jehož patronem byl trenér
české fotbalové reprezentace hráčů do 21 let Jakub Dovalil. Na konci měsíce myslivci na střelnici
v Přestavlkách uspořádali další ročník střeleckého
turnaje a Na Starce se konal 11. ročník turnaje dvojic
v pétanque. Odstartoval nový ročník fotbalových
soutěží, do kterého se zapojily také naše kluby.
Vláda odhlasovala zrušení 30 korunových poplatků u lékařů, rovněž schválila nižší sazbu DPH
na léky, knihy a dětskou výživu. Desetitisíce věřících
se sjely na Velehradě na 15. Dnech lidí dobré vůle.
Česká tenistka Petra Kvitová podruhé v kariéře
vyhrála nejslavnější grandslam světa, Wimbledon.
8. 7. došlo na vojenské základně Bagrám v Afghánistánu k výbuchu nástražného zařízení umístěného
ve vestě sebevražedného atentátníka. Při výbuchu
zahynuli čtyři čeští vojáci a jeden byl vážně zraněn,
vedle vojáků zahynulo také sedm civilistů včetně
jednoho dítěte. K uctění památky padlých vojáků
zněly v celém Česku 10. 7. v pravé poledne zvony
a sirény. Na přátelskou návštěvu přicestoval prezident Slovenska Andrej Kiska. Poprvé v Česku
dostal umělé srdce také dětský pacient. ČR do pozice eurokomisaře nominuje úspěšnou a oblíbenou
ministryni Věru Jourovou (ANO).
1. července se předsednictví EU ujala Itálie.
15. 7. se novým předsedou Evropské komise stal
lucemburský politik a bývalý premiér Jean-Claude
Juncker. 17. července se v oblasti bojů na východní
Ukrajině ovládané proruskými separatistickými
silami zřítil Boeing 777, let MH17 malajsijských
aerolinií. Zemřelo všech 295 osob na palubě. Ihned
po nehodě se objevily spekulace, že letadlo bylo
sestřeleno protiletadlovým raketovým komplexem
Buk. Ukrajinská vláda odmítla, že by za pád letadla
byla odpovědná. Odpovědnost popřeli i představitelé separatistické Doněcké lidové republiky. Letoun
odstartoval z amsterdamského letiště Schiphol
ve čtvrtek 17. července a mířil na do Kuala Lumpuru.
Srpen
Zkraje srpna se začalo zateplovat zdravotní středisko, dostalo nejen novou fasádu, ale i okna a dveře.
Po roce odmlky vyšel nový vlastivědný sborník Český
Merán, zase v původní grafice a s původní obálkou.
Místní fotbalisté uspořádali 43. ročník Memoriálu
Františka Hájka. Ve dnech 8. až 10. srpna proběhlo
tradiční Prčické posvícení, v jehož rámci se konala
řada kulturních, sportovních i společenských akcí.
18. srpna jsme se rozloučili se Zdeňkem Sedláčkem,
Náš domov
který se i s rodinou odstěhoval do Laosu. Koncem
srpna si na hřišti Na Starce dali dostaveníčko hráči
v cvrnkání kuliček, konalo se tu mistrovství republiky. Léto se chýlí ke konci, končí prázdniny.
Pražská zoo byla vyhlášena sedmou nejlepší
na světě, zato ta táborská krachuje. Konečně začaly
růst houby. Prezident Zeman podepsal valorizaci
důchodů.
19. srpna světem otřásly záběry vysílané všemi
světovými televizními stanicemi. Americký novinář
James Foley byl popraven v syrské poušti neznámým
islámským radikálem odvolávajícím se na Islámský
stát. V následujících dnech byli popraveni další
rukojmí, válka proti „nevěřícím“ se šíří do dalších
částí světa. 30. srpna byl na summitu Evropské unie
předsedou Evropské rady zvolen polský premiér
Donald Tusk. 11. srpna si vzal život americký herec Robin Williams a 12. srpna zemřela americká
filmová star Lauren Bacallová.
V teplých srpnových dnech se konalo Prčické
posvícení, foto F. Vávra
Podzim – volby do zastupitelstev, tragédie na obchodní akademii i sprostý
prezident
Září
Dětem začal nový školní rok. Město pokračuje
v rekonstrukcích místních komunikací. Sedlečtí
hasiči pro malé požárníky přichystali další ročník
Memoriálu Míry Kabíčka a konal se 8. ročník pochodu Za kapličkami Českého Meránu. Pivovar
Vítek z Prčice získal nové zrací tanky na výrobu
piva a turistická oblast Toulava zveřejnila své první
video s Jiřím Langmajerem v hlavní roli. Žákům
devátých tříd začaly taneční.
V pátek 5. září v 17:00 SELČ začal ve východní
Ukrajině platit klid zbraní. Protokol o příměří
podepsali zástupci Kyjeva s předáky vzbouřenců
z Doněcké a Luhanské lidové republiky. I nadále
byly ale na mnoha místech hlášeny ozbrojené střety.
Radikálové z organizace Islámský stát obsadily severosyrské město Kobani. Na domorodém obyvatelstvu
byla páchána zvěrstva. Spojené státy a jejich spojenci
se rozhodli zaútočit na základny a pozice bojovníků
Islámského státu. Začala válka proti islámskému radikalismu. 18. září proběhlo ve Skotsku referendum
o nezávislosti na Spojeném království. Pro odtržení
hlasovalo 44,7 % lidí, proti bylo 55,3 %, Skotsko tak
dál zůstává součástí Velké Británie.
S příchodem září odstartovala volební kampaň
pro podzimní Senátní i komunální volby. 4. září se
ve Vilémově zřítil most přes místní potok, který se
právě opravoval. V sutinách zahynuli čtyři stavební
dělníci. Středočeský kraj vyhlásil další kolo takzvané kotlíkové dotace, stovky zájemců čekaly před
sídlem úřadu. 10. září získala Věra Jourová, česká
kandidátka na eurokomisařku, portfolio spravedlnosti, spotřebitelské politiky a rovnosti pohlaví.
Národní galerie vydala zástupcům církve obrazy
Petera Paula Rubense, Vyšebrodský oltář a části
pokračování na str. 13
číslo 297, leden 2015
PŘÍLOHA – SOUHRN ROKU 2014
dokončení ze str. 12
Zřícený most ve Vilémově, foto L. Pavlíček, ČTK
Puchnerova oltáře. Umělecká díla ale i nadále zůstanou ve stálých expozicích Národní galerie. Vláda
souhlasila s navýšením minimální mzdy. Od nového
roku by tak měla činit 9200 korun. 28. září zemřel
hudební skladatel Petr Skoumal. Po vydatných
deštích, které postihly jihomoravský kraj, došlo
na řadě míst Břeclavska (Dolní Věstonice, Bulhary,
Strachotín) k mohutným sesuvům půdy. Zásilka
s podezřelým práškem dorazila na Pražský hrad,
několik dnů nato i na ministerstvo zahraničí a úřad
vlády. Prezident oslavil 70. narozeniny.
Říjen
Po poměrně poklidném září přišel říjen a s ním záplava událostí. 4. října byl slavnostně otevřen nový
Trojský most v Praze, který je součástí tunelového
komplexu Blanka. 10. a 11. října proběhlo 1. kolo
voleb do Senátu Parlamentu České republiky a volby
do zastupitelstev obcí a měst. 14. října pobodala
žena trpící schizofrenií na obchodní akademii
ve Žďáru nad Sázavou tři studenty a policistu. Jeden ze studentů útok nepřežil. Útok otevřel debatu
o dostatečnosti zajištění škol a ministerstvo školství
zpřísnilo podmínky pro vstup do škol. 16. října
došlo ve Vrběticích k výbuchu muničního skladu
č. 16. Na místě zahynuli dva zaměstnanci skladu,
obyvatelé přilehlých obcí byli evakuováni. Tento
výbuch byl prvním z celé dlouhé řady neřízených
detonací. 17. října a 18. října proběhlo druhé kolo
voleb do Senátu Parlamentu České republiky. Ve volbách uspěly především vládní strany ČSSD, ANO
a KDU-ČSL. Novým senátorem se stal také starosta
blízkých Sedlčan Ing. Jiří Burian. 28. října prezident republiky rozdal vysoká státní vyznamenání.
Nejvyšší ocenění, Řád Bílého lva, propůjčil například zachránci 669 židovských dětí siru Nicholasi
Wintonovi, ale i slovenskému premiérovi Robertu
Ficovi. Výběr oceněných vyvolal řadu odmítavých
reakcí, neboť prezident vyznamenal i osoby, které
si, dle veřejného mínění, vyznamenání nezasloužily.
10. října zemřel herec a dramatik Pavel Landovský.
Volilo se také v Sedlci-Prčici a z voleb vzešli noví
členové zastupitelstva a rady města. Hospoda U Škrpálu v Prčici se stala zcela nekuřáckou. Proběhlo
podzimní vítání občánků i koncert v rámci festivalu
Podblanický hudební podzim. Lidkovičtí osadníci
přesunuli vzácný kříž na veřejné prostranství a hned
Trojský most v Praze, foto Pavel Šebor
číslo 297, leden 2015
to také oslavili. Klub důchodců se sešel u příležitosti
20 let činnosti a slavnostní schůze místní organizace Svazu včelařů završila oslavy 100. výročí
založení. 31. října se na Monínci setkali hejtmani
Středočeského a Jihočeského kraje, aby stvrdili
vzájemnou spolupráci krajů v oblasti turistického
ruchu. Byla úspěšně dokončena oprava střechy
na sedleckém kostele.
Listopad
4. listopadu proběhlo v kulturním sále základní
školy ustavující zasedání zastupitelstva města. Staronovou starostkou města byla zvolena Miroslava
Jeřábková. Děti i dospělí přivítali svatého Martina
a v pivovaru Vítek z Prčice proběhlo další setkání
kastelánů vítkovských majetků. Město navštívili
zasloužilí hasiči benešovského a táborského okresu.
Místní turisté si udělali výlet na Vrškamýk a mladí
odchovanci oddílu Taekwon-Do ITF Sedlec-Prčice
uspěli na mistrovství republiky. Prčický rodák Petr
Dlouhý byl za svůj hrdinský čin nominován na cenu
Michala Velíška. Služby města dostaly dvě nové
multikáry na svoz bioodpadu. Koncem listopadu
jsme přivítali advent a na obou náměstích rozsvítili
vánoční stromy. Konaly se také poslední farmářské
trhy. Město je vánočně nazdobené a osvícené, lidí se
zmocňuje sváteční nálada. Sedlecké náměstí bylo
doplněno dalším dopravním značením.
Nové Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice, foto
V. Peterka
V pravidelných nedělních Hovorech z Lán vysílaných v přímém přenosu Českým rozhlasem
použil prezident Miloš Zeman vulgarismy na adresu
členek ruské punkové kapely Pussy Riot a k postupu
vlády při prosazování služebního zákona. Nedávný
rozruch při udílení státních cen, prezidentova levicově vedená zahraniční politika i jeho vulgární
rozhlasový projev způsobily mezi lidmi mohutnou
vlnu nevole a začala se zvedat kampaň na jeho odvolání z funkce. Kritici Miloši Zemanovi vytýkali,
že nezvládá svou ústavní roli. Další příležitostí
k masovému vyslovení nespokojenosti s chováním a jednáním prezidenta byly oslavy 25. výročí
událostí 17. listopadu, kdy dav prezidentovi udělil
červenou kartu a posléze na něj na Albertově zaútočil
vejci a rajčaty. Vláda schválila, že muniční sklad
u Vrbětic, který stále prokazuje aktivitu, bude střežit
vojsko. Končí složitá povolební vyjednávání, své
starosty a primátory postupně volí všechny naše
obce a města. Poslanci jednají o navýšení svých
platů. Předsedou Senátu byl opětovně zvolen Milan
Štěch (ČSSD). V dole Karviná při důlním neštěstí
zahynuli tři horníci. Primátorkou Prahy se stala
Adriana Krnáčová (ANO). 25. listopadu zemřel
známý skladatel filmové hudby a šansonů a příležitostný zpěvák Petr Hapka (*13. května 1944).
Evropa prožívá nezvykle teplý podzim, Spojené
státy zase trápí velké mrazy. 9. listopadu začalo
v Katalánsku symbolické hlasování o nezávislosti
na Španělsku. Islámští radikálové popravili dalšího
západního zajatce.
Náš domov
V Sedlci i v Prčici se na náměstích rozsvítily vánoční stromy, foto A. Valsová
Zima až na závěr roku
Prosinec
Dobrá zpráva pro motoristy, klesá cena benzínu,
už překročila magickou hranici 30 korun a jde stále
dolů. V neděli 28. prosince po 13 letech oficiálně
skončila bojová mise spojenců v Afghánistánu,
které se zúčastnili i čeští vojáci. Operaci Trvalá
svoboda, která vedla v roce 2001 k pádu vlády
fundamentalistického hnutí Tálibán, nahradí další
s názvem Rozhodná podpora, která se má zaměřovat na výcvik místních ozbrojených sil. Během
mise zahynulo v Afghánistánu 10 českých vojáků
a několik dalších desítek jich bylo zraněno. Celkem v Afghánistánu od roku 2001 zahynulo 3845
spojeneckých vojáků. 23. prosince zemřel guru
českých chalupářů, zahrádkářů a domácích kutilů
a duchovní otec pořadu Receptář Přemek Podlaha.
Zatímco většina světa se připravovala na Vánoce, v pákinstánském Péšávaru bylo 16. prosince
tálibánským komandem ve škole postříleno 132
dětí ve věku 12 až 16 let a 16 dospělých. K útoku se
přihlásila pákistánská odnož extremistického hnutí
Tálibán. Byl to jeden z nejkrvavějších útoků v dějinách země. Rusko prožívá měnovou krizi, ruský
rubl postihl dramatický pád. Rusové vybírají své
vklady a horečně nakupují doma i ve světě. V neděli
28. prosince se při letu ze Surabaji do Singapuru
ztratilo další letadlo, Airbus A320-200 společnosti
Indonesia AirAsia se 162 lidmi na palubě. Jeho
trosky i těla obětí byly nalezeny v moři u pobřeží
Jávy. Přes vyhlášená příměří se v některých částech Ukrajiny stále bojuje. Konflikt na Ukrajině
si do prosince vyžádal přes 4700 obětí.
V naší kotlině počasí nevzalo příchod prosince
na vědomí. Vyjma pár chladných rán na začátku
měsíce se teploty držely stále vysoko nad nulou.
Občas pršelo, občas vykouklo sluníčko, i bouřky se
objevily, jen sníh nám byl zapovězen. Na Monínci se
sice pokusili nasněžit sjezdovku, ale tu trochu sněhu
záhy spláchl déšť. ZUŠ Sedlec-Prčice připravila vánoční koncert v kostele ve Střezimíři i v kapli v Prčici.
Toulava uvedla do života nový projekt, zážitkovou
kartu Toulavku, a proběhly výroční členské schůze
hasičů jednotlivých sborů. Naposledy v roce se sešli
také zastupitelé města a v Ateliéru Prčice se opět
konal předvánoční recitál Slávka Klecandra. A pak
už začaly svátky klidu a míru, Vánoce. A byly zase
na blátě, k tomu dul také silný vítr, ten ale předznamenával ochlazení. Jen co skončily sváteční dny,
v sobotu 27. prosince, se přihlásil první sníh a po něm
přišlo i silné ochlazení. Na Monínci začali horečně
zasněžovat, rozjezd lyžařské sezóny stihnou ještě
do konce roku. Další sněhová nadílka padá v pondělí
29. 12. a mráz klesá pod -15°C. Zamrzají rybníky,
děti si konečně můžou užít zimní radovánky. Přelom
starého a nového roku je tak vskutku zimní.
Připravila Alice Valsová
Zdroj: Wikipedia, Novinky. cz a měsíčník Náš
domov
13 strana
Z MĚSTA A REGIONU
Natálce se splnil sen,
prožila čtyři dny v království krásy
Málokdo z nás je sám se sebou natolik spokojený, že
by na sobě nechtěl nic změnit, alespoň u žen to platí
stoprocentně. Ten pocit měla i šestnáctiletá Natálie Benešová z Měšetic, když si loni začátkem léta
prohlížela facebook. Narazila tam na soutěž, kterou
vyhlásila kosmetická firma Garnier a která vyzývala mladé dívky k objektivnímu pohledu na sebe
samou. Šlo přitom o hodně, vítězka soutěže mohla
získat exkluzívní čtyřdenní pobyt v Praze v hodnotě
padesát tisíc korun, v jehož průběhu by se jí mělo
věnovat hned několik odborníků z oblasti módy,
kosmetiky, pohybu a zdravého životního stylu.
Výzvu „Splň si svůj sen“ s podtitulem „Máš něco,
co tě na sobě štve, a chtěla by ses toho zbavit?“ si
přečetla i Natálie. Zkusila své pocity zformulovat,
aniž by ale očekávala, že by se na ni snad mohlo
usmát štěstí. I ona však cítila, že by se sebou chtěla
něco udělat. Tato půvabná dívka totiž trochu labo-
rovala s životosprávou, vyhýbala se pohybu, a co ji
vůbec nejvíc trápilo, byl nedostatek pevné vůle něco
se sebou dělat. Poslala tedy svou odpověď spolu
s osobními údaji a fotografií na uvedenou adresu
a pak už jen čekala, co se bude dít.
A dělo se toho dost. Natálka sbírala od čtenářů
na facebooku jeden hlas za druhým, až se dostala
do užšího výběru. Tam bylo už jen třináct finalistek,
které hodnotila porota, a, světe div se, ona vyhrála!
Stala se tou vyvolenou, o kterou se po čtyři dny budou
starat profíci jako o filmovou hvězdu a ještě si s sebou do Prahy bude moci vzít kamarádku. „Napsali
mi, že jsem vyhrála, ale ani jsem tomu moc nevěřila.
Až když jsem to druhý den viděla napsané veřejně
na facebooku, začala jsem tomu věřit.“
Ihned oslovila kamarádku, která by ji do Prahy
mohla provázet, a pak začaly společně plánovat.
Nastal úkol nejtěžší, přesvědčit maminky, že mo-
hou děvčata do Prahy pustit samotné. Až když se
Natin tatínek uvolil, že děvčata do Prahy odveze,
zkontroluje serióznost celé akce a ubezpečí se, že
bude o dívky dobře postaráno, maminky souhlasily.
Konečně přišel den D. „Po příjezdu do firmy jsme
byly uvedeny do zasedací místnosti, kde se nás ujala
manažerka Míša. Vysvětlila nám celý program, fotografovaly jsme se, představila nám naši osobní
stylistku a pak se už šlo nakupovat.“
Jít nakupovat oblečení do pražských butiků se
špičkovou stylistkou a nehledět přitom na peníze,
to je zřejmě sen každé ženy. Jen málokterá z nás
přesně ví, co jí sluší, jak to zkombinovat a hlavně
kde to všechno pořídit! O tohle se teď ale Natálka
jako vítězka soutěže starat nemusela. Stylistka Rebeka byla opravdu prvotřídní. Protáhla děvčata
téměř celým městem, od malých butiků až po velké
značkové shopy. „Jen jsem řekla, co bych potřebovala, například černé sako, a šly jsme ho vybrat.
To bylo super.“ Rebeka také děvčatům poradila,
jaké jsou současné trendy a co jim nejvíce sluší.
Limit pro nákupy činil deset tisíc korun a za to se
dá pořídit už opravdu hodně hadříků. Při výběru
se soustředily především na universálnější kousky,
takové, jaké by neměly chybět v žádném šatníku
mladé dámy – šaty, kabelku, boty, sako… A zbylo
i na společenské šaty do tanečních.
Druhý den dívky zavítaly do luxusního fitness
centra Balance club Brumlovka, kde se musely cítit
jako v ráji. „Dostaly jsme osobního trenéra, který se
nám věnoval. A navíc to byl ještě neuvěřitelný fešák,
svalovec…“ Poté, co si dívky daly pořádně do těla
na nejrůznějších strojích, čekala na ně relaxace
ve vířivce a sauně, to už ale bez trenéra.
Následující dva dny se pak dívky věnovaly kráse
těla. Nejprve jim dermatoložka zkontrolovala pleť,
s tou ale naštěstí problém neměly. Pak už je čekala
nutriční specialistka, od které si Natálka odnesla
plné tašky zdravých dobrot, ale také spoustu rad,
jak se správně stravovat.
Poté se děvčata svěřila do péče kadeřnice ve vyhlášeném salonu Hugo Expert. Kadeřnice se s Natálčinou hlavou mazlila hodně dlouho a výsledek
stál za to.
Na závěr Natálku čekalo posezení s osobní
koučkou, paní Jankou Chudlíkovou. Odvíjelo se
v příjemné kavárničce a povídalo se o všem možném,
o životě, o osobních plánech i o trápeních a jak se
jim umět postavit.
Natálka se z Prahy vrátila plna dojmů, ale i předsevzetí. „Přijela jsem domů nalíčená a učesaná rovnou z focení, mamka mne pomalu ani nepoznala.
Všichni chválili, jak mi změna prospěla, já si ale
asi nejvíce cením toho, že jsem mohla ty čtyři dny
v Praze zažít.“
Zajímá vás, co bylo tou zázračnou odpovědí,
která Natálce zajistila čtyři pohádkové dny v království krásy? Je to zcela prosté: „Napsala jsem,
že bych se chtěla probudit s pocitem, že pro sebe
něco dělám.“
Alice Valsová, foto časopis Bravo
V Mezně se ketlovalo
Jistě nelitovali času ani vynaloženého úsilí všichni
ti, kteří se v předvánočním pozdním pátečním odpoledni vypravili do klubovny Mezeňáčka Poznáváčka v Mezně . Účastnili se zde totiž kurzu ketlování neboli korálkování, který vedla paní Hanka
Šimková. Pod jejím dohledem a za její pomoci si
účastníci vytvořili nádherné náušnice a náramky.
Práce to byla sice někdy náročná na trpělivost, ale
14 strana
odměnou všem byly opravdu hodnotné výrobky.
Práci zpříjemňovalo také pěkné prostředí klubovny,
teplý čaj a malé pohoštění. Děkujeme paní lektorce
a těšíme se na další pokračování v novém roce.
Za Mezeňák o. s. Jana Dvořáková
Náš domov
číslo 297, leden 2015
Z MĚSTA A REGIONU
Novoroční postřehy z Laosu
Díl 4.
Čas adventní, vánoční svátky a příchod nového
roku jsou za námi. Tady v Laosu s teplotami nad
dvacet a často i nad třicet stupňů Celsia to byly
ale trochu bláznivé dny. Abych pravdu řekl, tak
mi to pravé vánoční počasí, na jaké jsem zvyklý
z Evropy, tedy plískanice, první sněhové přeháňky
a občasné mrazíky, chybělo. Navíc se nám čtyři
dny před Štědrým dnem zatoulal kocour, šestý člen
rodiny, a i přes usilovné hledání se dosud nevrátil.
Již druhý měsíc zde trvá období sucha, vůbec
neprší a hladina vody v Mekongu výrazně klesla.
Klesla dokonce natolik, že se náš laoský břeh proměnil v písečnou pláž, která je místními využívaná
k vodním radovánkám, rodinným piknikům a podvečerním romantickým promenádám.
je to zde v Laosu ale velmi podobné. A že se zde
pije opravdu dost, mohu potvrdit.
Těsně před Novým rokem jsme využili školních
prázdnin a vyrazili s dětmi do sousedního Thajska.
K cestě do Bangkoku jsme si vyzkoušeli jediné
vlakové spojení, které zde v Laosu existuje. Tato
Trajektem jste na ostrově Koh Chang za půl
hodinky
Jediný vlaková trat' v Laosu měří 3,5 km
Ještě před dvěma měsíci byla tato písečná pláž
na břehu Mekongu pod vodou. Na protější straně
je Thajsko
neuvěřitelně krátká trať (3,5 kilometru) s jedinou
vlakovou soupravou byla zprovozněna v roce 2008.
Vlak vás z malého nádraží zhruba 20 km od centra
hlavního města Vientiane převeze přes Thajsko-laoský most přátelství do thajského městečka Nong
Khai. Zde přesednete na noční vlak do Bangkoku,
a jestli se v tamním mraveništi neztratíte, tak jsou
vaše další cestovatelské možnosti neomezené. My
jsme se minibusem, taxíkem a následně trajektem
přemístili na ostrov Koh Chang (Sloní ostrov),
druhý největší ostrov Thajska. Musím na tomto
místě poznamenat, že Thajské království (zkráceně
Thajsko) je skutečným ekonomickým asijským
Romantický západ slunce na jedné z mnoha písečných pláží ostrova Koh Chang.
V polovině prosince jsem v místních novinách
(deník Vientiane Times v anglickém jazyce) zaznamenal první článek o České republice. Bohužel nebyl
příliš pozitivní, neboť se v něm psalo o nutnosti
snížení spotřeby alkoholu v mé vlasti! Dozvěděl
jsem se, že českou drogou číslo jedna je alkohol
a že Češi jsou druzí největší pijáci v Evropě. Více
alkoholu se vypije už jen v Lucembursku. Celkem
1,5 milionu Čechů patří k rizikovým konzumentům, ve vysokém riziku vzniku závislosti či přímo
závislých je pak až 600 tisíc lidí. Hrůza! Jedním
z důvodů, podle laoského tisku, je hlavně nízká
cena alkoholu. S dostupností, zejména finanční,
Do nového roku vám přeji pevné zdraví
a úspěšné hledání životního optimismu.
Neděle, dne 4. 1. 2015, Vientiane. Zdraví Vás
Zdeněk Sedláček.
NAPSALI JSTE NÁM
Skromné poděkování
Termíny Prčických
farmářských trhů
v roce 2015
Také v roce 2015 se budete
setkávat s Prčickými farmářskými trhy, na obvyklém místě a v obvyklých
termínech.
28. 3. – Jaro, Velikonoce
25. 4. – Zahrádkář, kutil, chovatel
27. 6. – Léto, prázdniny
26. 9. – Podzim
28. 11. – Advent, Vánoce
číslo 297, leden 2015
Sloganem moderního Bangkoku s několikaúrovňovou
dopravou je „City of Live“ – v překladu „Město života“
či „Živoucí město“. Bangkok je doopravdy světovým
velkoměstem, ve kterém žije více než 8 milionů obyvatel
(v okolí metropolitní oblasti Bangkoku žije celkem
přes 14 milionů lidí).
red.
a v dobrém stavu, mají zde uklizeno. I proto mi
zpáteční cesta domů (do Laosu) připadala jako má
první porevoluční cesta z Rakouska do tehdejšího
Československa, psal se rok 1990. Samozřejmě
trochu přeháním, ale ne moc. Už pro ty odpudivé
rudé vlajky se symboly kladiva a srpu, které zde
všude vlají.
tygrem. Například se všude něco staví, vše funguje, obchody jsou plné lidí, cesty jsou moderní
Náš domov
V posledním čísle Našeho domova jsem si přečetl
upřímná slova poděkování naší paní starostky všem,
kteří se minulém roce podíleli na dobrém jméně
a rozvoji našeho městečka.
Trochu mě ale zamrzelo, že si nevzpomněla
na těch pár odvážlivců a někdy i „bláznů“, kteří
se rozhodli v našem městě podnikat a dát práci
místním lidem. Možná se pletu, ale asi právě tito
lidé budou rozhodovat o budoucí prosperitě Sedlce-Prčice. Stárnutí populace a útěk mladých do měst
je docela velká hrozba. Práce v místě a dobrý servis
veřejných služeb je podle mne jedna z cest, jak zde
mladé lidi udržet.
Mirka mi to určitě promine a tak to zkusím napravit a připojit ještě jedno skromné poděkování
všem, kteří jste našli odvahu se do něčeho pustit
a sehnat práci pro sebe, svou rodinu nebo pro pár
našich spoluobčanů.
Vím, o čem mluvím, a proto si vaší práce opravdu
vážím. Přeji vám nejen do nového roku 2015 hodně
zdraví, štěstí a odvahy.
Jaroslav Krejčí st.
15 strana
Z MĚSTA A REGIONU
Návrhy na blanické rytíře se mohou
podávat do 27. února 2015
V roce 2015 bude již posedmnácté udělováno ocenění Blanický rytíř fyzické osobě, která se významně zasloužila o ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví Podblanicka.
Ocenění udělují třem navrženým kandidátům
neziskové organizace Podblanicka. Od počátku
vyhlašování v roce 1999 obdrželo ocenění neziskových organizací již čtyřicet osm osobností,
o kterých se více podrobností dozvíte zde: www.
csopvlasim.cz/cs/oceneni-blanicky-rytir. Jsou mezi
nimi i osobnosti spjaté s městem Sedlec-Prčice
a Českým Meránem.
Návrhy lze podávat do 27. února 2015. Nominována může být fyzická (nikoli tedy právnická) osoba,
která se významně zasloužila o ochranu a rozvoj
přírodního a kulturního dědictví Podblanicka.
A to za mimořádný čin v uplynulém roce (popř.
dokončený v uplynulém roce) nebo za celoživotní
dílo (ve výjimečných případech může být ocenění
uděleno i in memoriam). Nominaci může podat kdokoli, tedy jednotlivý občan, obec či zájmový spolek
písemně na adresu: Podblanické ekocentrum ČSOP
Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim. Nominace
musí obsahovat titul, jméno a příjmení kandidáta,
datum jeho narození, odůvodnění nominace a jeho
kontaktní adresu, popř. telefon. Nominaci je třeba
podat písemně s podpisem a kontaktem na navrhující osobu nebo organizaci.
I tentokrát bude ocenění udělováno na Velký
pátek, letos tedy 3. dubna 2015 od 13 hodin v obřadním sále vlašimského zámku.
Jiří Pavelka
NÁŠ DOMOV RADÍ
Svět realit nemusí být džungle
Vážení čtenáři, s novým rokem jsme pro vás připravili zbrusu
novou rubriku. Postupně vás v ní seznámíme se světem realit,
jeho zákonitostmi ale i zrádnostmi. Povíme, jak se v něm orientovat, na co si dávat pozor při koupi či prodeji reality, jak
vybírat realitní kancelář, a prozradíme něco i o světě nemovitostí a jejich cenách. Nezapomeneme ani na platnou legislativu
s nemovitostmi spojenou. To vše prostřednictvím zkušeného
realitního makléře, který se v tomto prostředí pohybuje již dlouhé roky a má bohaté zkušenosti.
Díl 1.
Upozornění na praktiky takzvaných makléřů
S uveřejněním následujících řádků hned na začátku našeho cyklu jsem po pravdě řečeno váhal. To
proto, že tento sloupek má být především poradní,
nikoliv varovný. Nicméně všední praxe realitního
obchodu i mé osobní zkušenosti z posledních dnů
vypovídají o stále přítomných praktikách tzv. makléřů (věděl bych i o jiném označení). Proto je, dle
mého soudu, na místě na ně hned v úvodu upozornit a předejít tak dalším zklamáním, místy však
i tragédiím podvedených klientů. Uveřejňuji zde
některé z postupů těchto podvodných individuí
– záměrně nepoužívám označení realitní makléř,
protože bych tak znevážil jméno všech poctivých,
byť i konkurenčních kolegů makléřů.
Nabízení bez písemného souhlasu majitele – pro
klienta zdánlivě neškodné. Smlouva o zprostředkování sice nemusí mít ze zákona písemnou podobu,
ale bohužel ústní smlouvy mají velkou nevýhodu –
v případě sporu se obtížně prokazuje, co bylo vlastně
dohodnuto. To platí o výši provize, výši kupní ceny,
způsobu nabízení, termínech apod. Pokud si tedy
ústně objednáte pomoc při prodeji nemovitosti, tak
můžete být nemile překvapeni, s jakými službami
se setkáte či co to bude stát. V případném sporu to
pak bude tvrzení proti tvrzení.
Nabízení bez vědomí majitele – individuum si
vyhlédne nemovitost, zvenčí ji nafotí, případně
vykrade inzeráty jiných společností a bez vědomí
majitele ji nabízí k prodeji, často za cenu, která
vůbec neodpovídá požadavkům majitele. Objeví-li
se kupec, individuum psychologicky tlačí na maji-
tele, aby přistoupil k obchodu (a takovému tlaku
je mnohdy těžké odolat).
Blokace majetku – individuum se tváří přívětivě, přiměje klienta k podpisu zprostředkovatelské
smlouvy na krátkou dobu, záměrně odvádí pozornost od obsahu smlouvy. Až po podpisu klient zjistí,
že smlouva má možná platnost pouhý měsíc, ale
malým písmem na zadní straně stojí, že klient nesmí
svůj majetek prodat následujících 9 (i více) měsíců,
a to pod pokutou 50 % z ceny nemovitosti apod.
Zdánlivě neexkluzivní smlouva – zprostředkovatelská smlouva, na jejíž první straně bije do očí tučný
titulek NEEXLUZIVNÍ SMLOUVA. Individuum
postupuje podobně jako v předchozím případě,
klient po podpisu zjistí, že sice může svůj majetek
prodávat prostřednictvím jakékoliv kanceláře, ale
stane-li se tak v průběhu následujících 9 (i více)
měsíců, musí tomuto vykutálenému spolku, s nímž
bohužel podepsal zmíněnou smlouvu a který ani
nehnul prstem, vyplatit plnou provizi.
Kombinací a variací na výše uvedená témata
může být velmi mnoho, proto důrazně doporučuji
pečlivě vybírat partnera v realitním obchodu, důsledně trvat na objasnění všech pojmů a vyjednání
přijatelných podmínek ,nejlépe písemnou formou.
Příště už o příjemnějších starostech.
Jiří Dráb, RE/MAX
Z KULTURY
Vyšel neobyčejný deník neobyčejné ženy
Bronislava Herbenová, rozená Foustková (20. října
1861 Brno – 7. března 1942 Praha) byla českou
autorkou knih pro děti a překladatelka z ruštiny
a francouzštiny. Po krátké dráze učitelky, kdy jejich známost trvala již dvanáct let, se roku 1892
provdala za Jana Herbena, spisovatele, novináře
a politika z „masarykovského kruhu“ a dalo by
se říci, že Jan Herben byl šestapadesát let hlavou
vztahu a Bronislava krkem, který tou hlavou otáčí…
Díky deníku, který po sobě zanechala, se nejen
dozvídáme o rodinných strastech, jako jsou porody,
potraty nebo láska a nevraživost mezi příbuznými,
ale také mnohé o životě pražské a votické společnosti
končícího 19. století.
Díky nezpochybnitelnému vypravěčskému
talentu nás Bronislava zavede nejen do redakce,
kde vzniká v té době nejčtenější časopis Čas, ale
také do rodin tehdejší pražské elity – do rodiny
budoucího československého prezidenta T. G.
16 strana
Masaryka, básníka Josefa Svatopluka Machara
nebo českého filosofa Františka Drtiny. Jejím
prostřednictvím se také podíváme do hostišovské chalupy postavené na začátku století podle
plánů architekta Jana Kotěry v Hostišově u Votic.
Kniha „Deník Bronislavy Herbenové“, „Život
ženy na přelomu 19. a 20. století“ obsahuje řadu
dosud nepublikovaných fotografií a historických
dokumentů. Autorka Jana Špačková, která loni
v září vydala knihu Pamětní knihy obce Ješetice,
o ní říká: „Jde vlastně o můj první knižní počin,
který přesáhuje hranice regionu. Knížka vychází
v nakladatelství Nová forma a je k dostání na e-shopu www.stahuj-knihy.cz (žánr historie)
nebo v Městském kulturním centru Votice
na Komenského náměstí nebo přímo u autorky
(601 584 778).
Jana Špačková
Náš domov
číslo 297, leden 2015
Z KULTURY
Ješetice se mohou pochlubit novou knížkou
Obec Ješetice na Benešovsku se může pochlubit
pečlivě psanými pamětními knihami, na jejichž
obsahu se v letech 1929-1940 podíleli tři kronikáři:
Antonín Šavrda, František Koreš a Jan Heráň. Jejich
nástupkyní a pokračovatelkou ve vedení obecní
kroniky je Jana Špačková, která ručně psané a vzhledem k velkému záběru regionální historie Voticka,
Mladovožicka a Sedlecko-Prčicka i historicky cenné
pamětní knihy připravila k vydání.
Texty pamětních knih pocházejí sice z první poloviny 20. století, pečliví kronikáři však nahlédli
do urbáře, historických map, vyslechli pověsti
a ústně tradované příběhy, které do kroniky zaznamenali. Knihu autorka přepisu doplnila o dobové
fotografie, dokládající život v obci a její proměnu
během staletí.
„Předávat něco tak cenného, jako jsou vzpomínky
na domov a vše, co s tímto pro nás milovaným místem
souviselo, je jeden z důvodů, proč psát obecní kroniku. Místo, kde jsme vyrostli, kde žijeme, je naším
domovem až teprve tehdy, když ho důvěrně známe.
Je to naše dědictví po předcích, které udržujeme,
hýčkáme, rozmnožujeme a předáváme další generaci. A tohoto hýčkání, udržování, rozmnožování
a předávání se ješetičtí kronikáři zhostili se ctí a dnes
se, dle mého soudu, tyto pamětní knihy řadí mezi
jedny z nejlépe zpracovaných knih na Benešovsku.
Možná i díky tomu, že první kronikář, Antonín
Šavrda, sbíral cenné zkušenosti od významného
regionálního kronikáře a autora velkolepého díla
Sedlčansko, Sedlecko a Voticko Čeňka Habarta,“
říká Jana Špačková, vystudovaná historička, která
dnes pracuje jako novinářka.
Díky vstřícnosti obce Ješetice lze knihu zakoupit za zlevněnou cenu v Městském kulturním
centru na Komenského náměstí ve Voticích nebo
na e-shopu www.stahuj-knihy.cz (žánr historie)
nebo přímo u autorky přepisu Jany Špačkové (601
584 778, [email protected]
red.
Kalendárium na leden 2015
1115 – jsou záznamy o častých sněhových bouřích
v prvních měsících roku.
1215 – na začátku tohoto roku je zima popisována
jako „tuhá a sněživá“.
1515 – leden je popisován jako „mírný a vlhký“.
1615 – leden byl „mrazivý“.
1715 – v lednu bylo „nadnormálně teplo a vlhko
s výskytem vichřic“.
1815 v Klementinu byl naměřen průměr teplot
vzduchu -2,3° C, v roce 1865 -0,3° C. V roce 1915
byl leden poměrně teplý, v průměru +1,2° C; ještě
teplejší byl leden v roce 1964 – +2,4° C.
(Údaje o počasí jsou převzaty z knihy Jiřího Svobody,
Zdeňka Vašků a Václava Cílka „Velká kniha o klimatu zemí Koruny české“ vydané v nakladatelství
Regia v roce 2003.)
 1. 1. 45 př. n. l. začal platit juliánský kalendář.
Byl zaveden na příkaz římského vojevůdce a politika Gaia Julia Caesara (po něm se také jmenuje).
Nový kalendář měl napravit nesrovnalosti kalendáře
předchozího. Ale ani tento kalendář nebyl přesný,
v 16. století se zpožďoval proti realitě o 10 dní a byl
pak nahrazen kalendářem gregoriánským.
 1. 1. 1515 zemřel v Paříži ve věku 52 let Ludvík XII., francouzský král přezdívaný „otec lidu“
z dynastie Valois-Orleans. Za jeho vlády byla uskutečněna řada reforem (soudní, vojenské, daňové
i peněžního systému). Byl jediným synem Karla
Orleánského a Marie Klevské. Na francouzský trůn
nastoupil roku 1498 po nešťastném úmrtí svého
bezdětného bratrance Karla VIII.
 2. 1. 1905 – rusko-japonská válka: toho dne
padl po téměř ročním japonském obléhání Port
Arthur, klíčová ruská námořní pevnost na Dálném
východě. Port Arthur (dnes čínský přístav Lü-šün)
leží na jižní špici Liaotungského polostrova, který
vybíhá do Žlutého moře mezi Čínou a Korejským
poloostrovem. Dříve patřil Číně, za čínsko-japonské války ho sice v roce 1894 dobylo Japonsko, ale
na nátlak velmocí se ho muselo vzdát. Roku 1898 si
poloostrov i s přístavem a pevností od Číny na 25 let
pronajalo Rusko. Což bylo pro něj velmi výhodné,
neboť dosavadní hlavní ruská námořní základna
na Dálném východě, Vladivostok, od prosince
do března zamrzal. A právě útokem japonského
číslo 297, leden 2015
loďstva na Port Arthur, provedeným bez vypovězení
války pod velením admirála Tóga, začala v noci z 8.
na 9. února 1904 rusko-japonská válka. Skončila
v září 1905 vítězstvím Japonska. Poražené Rusko
ztratilo nejen území Port Arthuru, ale bylo donuceno
zříct se i jižní části ostrova Sachalin a uznat vrchní
panství Japonska nad Koreou. Dalším důsledkem
prohrané války bylo odhalení hospodářské a vojenské slabosti Ruska.
 2. 1. 1945 zemřel Vít Nejedlý, hudební skladatel,
syn politika Zdeňka Nejedlého. Bylo mu pouhých
32 let. Zahynul jako československý voják na následky onemocnění tyfem v době bojů o Dukelský
průsmyk. Byl zakladatelem někdejšího Armádního
uměleckého souboru, jenž pak nesl jeho jméno.
 2. 1. 1965 vysílala Československá televize
poprvé Večerníček, desetiminutový podvečerní
pořad pro děti. Postavičku Večerníčka nakreslil
výtvarník Radek Pilař, autorem hudby – znělky,
která je nejstarší znělkou ČT – byl Ladislav Simon.
Po animované postavě Večerníčka byla dokonce
pojmenována jedna planetka.
 3. 1. 1965 provedla palestinská organizace
Fatah teroristický útok na izraelský „Národní
přivaděč vody“, na kterém byl nedávno zahájen
provoz a díky němuž bylo odebíráno značné množství vody z řeky Jordán, která po většinu svého toku
tvoří hranici Izraele s Jordánskem. Útok však byl
v počátečním stadiu zmařen izraelskými bezpečnostními složkami.
 4. 1. 1945 – druhá světová válka: Jednotky
britské Čtrnácté armády se vylodily v Barmě.
Japonci téměř bez odporu ustoupili do vnitrozemí.
 8. 1. 2005 přes severní Evropu se přehnala nebývale silná bouře. Narušila námořní, leteckou
i pozemní dopravu, přerušila dodávky elektřiny
a vyvolala povodně. Nejvíce postižené bylo pobřeží
Anglie, Dánska a Švédska, zahynulo nejméně 14
osob.
 9. 1. 1945 – druhá světová válka: přes mnoho
sebevražedných útoků japonských kamikadze
na americké lodě se americké jednotky vylodily
na Filipínách, na hlavním ostrově Luzon.
 10. 1. 1055 zemřel ve věku asi 53 let Břetislav,
kníže z rodu Přemyslovců, syn knížete Oldřicha
a Boženy, prosté ženy z lidu. Měl sice starosti se
Náš domov
svým nemanželským původem, ale vyřešil to sňatkem se vznešenou nevěstou, dcerou bavorského
markrabího Jitkou, kterou údajně unesl z kláštera.
 10. 1. 1965 zemřel v 63 letech Antonín Bečvář,
rodák ze Staré Boleslavi, klimatolog a hlavně astronom světového jména, autor čtyř velkých hvězdných
atlasů, zakladatel astronomické observatoře u Skalnatého plesa pod Lomnickým štítem ve Vysokých
Tatrách, kde se také stal jejím prvním ředitelem
(1943-1950). Při ústupu německých vojsk na jaře
1945 se mu podařilo přesvědčit důstojníky wehrmachtu, aby hvězdárnu nevyhodili do vzduchu.
V roce 1951 byl padesátiletý světově uznávaný
vědec z observatoře na Skalnatém plese odvolán,
stal se nepohodlným tehdejšímu režimu. Vrátil se
zpět do Brandýsa nad Labem, opravil si hvězdárnu,
kterou si v mládí na zahradě postavil, a započal práci
na dalších hvězdných atlasech. Bečvář byl člověk
se širokým spektrem zájmů. Kromě astronomie se
věnoval meteorologii, rád fotografoval, hrál velmi
dobře na klavír a housle a v neposlední řadě byl
náruživým turistou a oddaným obdivovatelem hor.
V roce 1948 vydal barevnou publikaci Vysoké Tatry.
Napsal i novelu Jediné léto, která vyšla v roce 1940.
 10. 1. 1985 zemřel ve věku 71 let Beno Blachut,
operní pěvec, tenorista, působící v Národním divadle v Praze od roku 1941. Blachut byl vynikajícím
interpretem především českého repertoáru. Světovou kariéru mu přes několikeré nabídky znemožnil
nejprve nacistický a později komunistický režim.
 11. 1. 1945 – druhá světová válka: v Řecku, kde
proti německým a italským okupantům probíhal
národně osvobozenecký boj, bylo uzavřeno příměří
mezi řeckou vládou, komunistickými partyzány
a britskými jednotkami operujícími v této části
Středomoří.
pokračování na str. 18
A tuhle znáte?
Po cestě v parku jdou proti sobě
dva pánové a oba za sebou táhnou nohu. Jeden se na druhého
s porozuměním podívá, ukáže si
na nohu a říká: „Kuvajt, 1993.“
Druhý ukáže palcem za sebe a odpoví: „Psí lejno,
deset metrů zpátky.“
17 strana
Z KULTURY
pokračování ze str. 17
 13. 1. 1915 postihlo okolí středoitalského města
Avezzano silné zemětřesení o síle 6,9 Richterovy
škály, jedno z nejsilnějších v historii Itálie. Padlo
mu za oběť přes 30 tisíc lidí a téměř celé město (až
na několik budov a křídla hradu) bylo poničeno.
Avezzano bylo pak postaveno znovu.
 14. 1. 1915 – první světová válka: tento den
turecké jednotky o síle 25 000 mužů vyrazily
z Palestiny do sinajské pouště s cílem překvapit Brity a hlavně ovládnout Suezský průplav,
strategicky veledůležitou nejkratší komunikační
linii mezi Velkou Británií a jejími koloniemi v Asii
a východní Africe. Formálně byla akce pod tureckým, ale prakticky pod německým velením (akci
naplánoval i vedl německý vojenský poradce
v Turecku Kress von Kressenstein). Tažení však
bylo od počátku velice komplikované, vojáci museli
urazit 300 km pěšky a po třech týdnech narazili
na 30 000 vojáků britské indické armády, kteří
sem byli přesunutí po tureckém vstupu do války
po boku ústředních mocností. Turci neuspěli také
proto, že přišli o moment překvapení, neboť byli
včas odhaleni britským leteckým průzkumem.
 15. 1. 1995 zemřel ve věku 72 let Josef Kemr,
svérázný herec, osobitý představitel prostých,
obyčejných lidí. Skvěle vytvářel komediální postavy s nádechem tragiky, ale i dramatické role
v tragikomediích. Byl velmi humánně a katolicky
založeným samorostem. Kvůli tomu i kvůli odmítavému postoji vůči totalitnímu režimu, měl
omezenou uměleckou činnost a jeho práce byla
přehlížena. Rehabilitace a zadostiučinění se mu
dostalo až po roce 1989. Za celoživotní mistrovství v činohře byl odměněn čestnou Cenou Thálie
(1993). Josef Kemr hrál až do posledního dechu.
Např. snímky Malostranské humoresky a Golet
v údolí měly premiéru až po jeho smrti. Desítky
příležitostí mu poskytl rozhlas a televize.
 17. 1. 1995 v 5:46 japonského času zasáhlo
oblast města Kóbe zemětřesení o síle 7,2 stupně
Richterovy stupnice a vyžádalo si šest a půl tisíce
obětí. Otřesy trvaly přibližně 20 sekund. Zemětřesení silně poškodilo 200 000 budov, části dálnice
a zničilo nábřeží v přístavu Kóbe. Došlo i k přerušení dodávky elektřiny. Mnoho obyvatel se bálo
vrátit domů, protože následné otřesy trvaly několik
následujících dní. Před touto katastrofou nebylo
příliš obvyklé, aby dobrovolníci z řad japonských
civilistů pomáhali při živelních katastrofách. Právě
rok 1995 se považuje za převrat v této oblasti, kdy
na pomoc městu Kóbe a jeho okolí přijely masy
dobrovolníků z celého Japonska. Týden mezi 15.21. lednem je v Japonsku uznáván jako „Týdnem
prevence katastrof a týdnem dobrovolnictví“.
 18. 1. 1535 traduje se, že španělský dobyvatel
Francisco Pizarro (1475-1541) položil ten den
blízko západního pobřeží Jižní Ameriky (zhruba
12° jižně od rovníku) základní kámen pro město
Ciudad de las Reyes (Město králů), pozdější Limu,
nyní hlavní město Peru.
 19. 1. 1895 náhle zemřela (na mozkovou embolii) Marie Červinková-Riegrová, překladatelka,
spisovatelka a libretistka, vnučka Františka Palackého. Bylo jí pouze 40 let. Na svoji dobu mimořádně
Moudro na tento měsíc:
Armáda beranů, kterou vede lev, je silnější než armáda lvů, kterou vede beran.
Napolenon Bonaparte
18 strana
vzdělaná žena ovládala několik světových jazyků,
věnovala se literární činnosti, výtvarnému umění
a dobročinnosti.
 19. 1. 1915 – první světová válka: Němci provedli
svůj první nálet vzducholoděmi: Dva Zeppeliny
bombardovaly východní Anglii. Nálet si vyžádal
dvě desítky obětí.
 19. 1. 1945 – druhá světová válka: Po těžkých
bojích vytlačila Rudá armáda hitlerovce z Krakova,
dříve hlavního města Polska, sídla polských králů.
 20. 1. 1835 vybuchla sopka Cosiguina v severozápadní Nicaragui ve Střední Americe při pobřeží Pacifiku. Sopka vyvrhla obrovské množství
sopečného popela, který se rozlétl po celé Střední
Americe, jeho celkový objem byl odhadnut na 25
km3 (!). Naposledy sopka vybuchla v roce 1859,
ale v nedávných letech byla kolem ní zaznamenána
poměrně silná zemětřesení.
 20. 1. 1915 se v Berlíně narodil Kurt Wilhelm
Marek, německý novinář, spisovatel známý později
po celém světě jako C. W. Ceram. V roce 1949
napsal svoji nejslavnější knihu „Götter, Gräber und
Gelehrte“ (v češtině Bohové, hroby a učenci), klasické dílo literatury faktu, které představuje archeologii jako pracovní proces plný vzrušujících příhod
a dobrodružství. Vedle ní Ceram napsal ještě další
knihy o slavných archeolozích a průzkumnících,
jejich fascinujících objevech a jiných zajímavých
„klíčích“, které otevírají dveře do minulosti.
 20. 1. 1945 – druhá světová válka: Rudá armáda
osvobodila Prešov a Košice.
 21. 1. 1775 byl v Moskvě, za vlády Kateřiny
II., popraven 32letý Jemeljan Pugačov, původně
donský kozák, vůdce největšího selského povstání
v Rusku. Roku 1773 se začal vydávat za zavražděného cara Petra III., aby získal podporu rolníků,
věřících v „dobrého cara“. Přízeň si získával hlavně
tím, že sliboval odstranění nevolnictví, daní a vojenské služby. S malým oddílem kozáků podnítil
masové povstání rolnicko-kozáckého obyvatelstva
kolem řeky Ural a dobyl četná opevněná městečka
v této oblasti. U Kazaně byl poražen, zrazen vlastními lidmi a vydán vojsku Kateřiny II., které ho
stíhalo. Po jeho popravě následovaly kruté represe
proti ostatním účastníkům povstání.
 21. 1. 1945 zemřel ve věku 38 let Karel Bondy,
český advokát, finančník, politik a odbojář. Byl
předsedou pražského Společenského klubu, ale
na podzim 1938 z něj byl pro svůj židovský původ
vyloučen. Zároveň ztratil i své členství v advokátní
komoře, proto odešel do ilegality. 20. října 1941
byl u karlínského viaduktu zadržen tak rychle, že
nestačil požít jed, který měl pro ten případ vždy
u sebe. Dlouhou dobu byl vězněn v Praze, většinou
v samovazbě. V červnu 1944 byl odvezen do Gollnova (u Baltského moře, nyní Polsko) a koncem
roku do Neubrandenburgu a tam popraven.
 21. 1. 1955 zemřel ve valdické věznici Jiří Stříbrný, rokycanský rodák, účastník prvního odboje,
jeden z pěti mužů 28. října 1918, kteří vyhlásili Československou republiku, politik a novinář, za první
republiky několikanásobný ministr. Bylo mu 75
let. Za nacistické okupace se stáhl z politiky a žil
ve své vile v Káraném, odmítl se podrobit nátlaku
nacistů, aby veřejně kritizoval Beneše. I přes to,
že s nacisty v žádném případě nekolaboroval, byl
po osvobození postaven před Národní soud a odsouzen za spolupráci s nimi k doživotí.
 22. 1. 1905 (v neděli, podle ruského kalendáře 9.
1.), došlo v ruském Petrohradu k velkému krveprolití při pokojné demonstraci. Tomu předcházely
neúspěchy carského vojska v rusko-japonské válce.
Od té doby začali lidé, především studenti a část
šlechty, vytvářet na vládu nátlak, aby nesmyslnou
Náš domov
Soutěžíme
s Naším domovem
Jsou za námi vánoční svátky se všemi těmi dobrotami, lenošením u televize a chozením po návštěvách. Je na čase se začít zase hýbat. Tak proč
nevyrazit na pěknou procházku. Dnes vás zavedu
za jistým mládencem, i když jen vytesaným z pískovce.
Podle pověsti to byl dobrý křesťan, ale nevím,
nevím, jak by uspěl v dnešním tržním hospodářství.
Pracoval už od raného mládí u statkáře a ten si ho
pro jeho rozvážné jednání a poctivost vážil. Avšak
ostatním čeledínům byl trnem v oku, nelíbilo se jim,
že se pořád modlí a zanedbává svou práci. Žalovali
proto na něho u statkáře a ten se šel přesvědčit,
zda se stížnosti zakládají na pravdě. A skutečně,
jak zaklinkaly zvony, mládenec nechal práci prací
a zpoklekl k modlitbě. Jenže jeho práce nestála,
místo něj orali dva andělé. Proto je tento mládenec, který byl později kanonizován, zpodobňován
v selském oděvu s motykou v ruce nebo jako oráč
s pluhem a spřežením volků. Stal se patronem
rolníků, také města Madridu a věřící ho vzývají
na ochranu proti suchu. To proto, že dle pověsti
vykopal hlubokou studnu, aby měli unavení dělníci
a pocestní vždy čerstvou vodu k občerstvení. Už
víte, o jakého šikulu se jedná a kde ho u nás můžete
potkat? Vaše správné odpovědi očekávám do konce
měsíce na známých telefonních číslech a adresách.
Dlužím vám ale ještě odpověď na prosincovou
otázku. Ta byla opravdu hodně snadná, ptala jsem
se vás na Linhartův dům, dnes budovu Základní
umělecké školy Sedlec-Prčice. Ze správných
odpovědí, kterých se sešlo opravdu hodně, jsem
vylosovala jednoho výherce, který tradičně získává
hrneček města. Tentokrát je jím paní Hana Dohnalová z Velkých Heřmanic. Gratuluji.
Alice Valsová
válku ukončila. Nátlak vyvrcholil 22. ledna 1905,
kdy bylo uspořádáno procesí k carovi Mikuláši II.
s peticí obsahující žádosti o zlepšení pracovních
podmínek a návrh politických reforem. Radikální
byl požadavek, aby car svolal ústavodárné shromáždění. Samotné procesí bylo městskými úřady
pokračování na str. 19
číslo 297, leden 2015
Z KULTURY
pokračování ze str. 18
povoleno, ale za podmínky, že se nepřiblíží k Zimnímu paláci. Car preventivně odjel do své rezidence
na venkově. V neděli ráno se dělníci shromáždili
v různých částech města a poklidně se vydali směrem do jeho středu. Dav byl klidný, nechoval se nijak
agresivně. Demonstranti se brzy dostali k Zimnímu
paláci, kde už na ně čekaly ozbrojené jednotky.
Na příkaz „rozchod“ nabylo kam uhnout, protože
přední řady, které byly zezadu tlačeny, neměly kam
ustoupit. Po neuposlechnutí rozkazu ozbrojené
jednotky zahájily palbu. Výsledkem bylo na osm
stovek mrtvých (z asi 200 000 demonstrantů).
Proti masakru, který vešel do dějin jako „Krvavá
neděle“, se vzedmula velká vlna odporu. Statisíce
dělníků zahájily stávky v řadě velkých ruských měst,
k ní se přidali i obyvatelé venkova. To byl začátek
ruské buržoazní revoluce trvající do června 1907.
 24. 1. 1915 se v Brně narodila Vítězslava
Kaprálová, mimořádně talentovaná hudební
skladatelka a dirigentka. Svoji první kompozici
složila už v devíti letech, byla ale často nemocná,
už jako dítě onemocněla tuberkulózou. Hudební
geny zdědila po rodičích, otec byl skladatel a vedl
hudební školu a matka byla zpěvačka a učitelka
zpěvu. Když se rozhodla pro studium konzervatoře,
rodiče byli proti. Z deseti přijatých uchazečů byla
jediná dívka, ta nejschopnější a nejpilnější! Studovala u vynikajících profesorů - skladbu u Viléma
Petrželky, dirigování u Zdeňka Chalabaly. A jako
jediná z celé skupiny studium také dokončila. Svým
absolventským Koncertem pro klavír a orchestr d
moll vzbudila mimořádnou pozornost. Klavírní sólo
hrál Ludvík Kundera, Vitka, jak ji všichni říkali,
dirigovala. Bylo to poprvé, kdy se za dirigentský
pult postavila žena! Bylo jí dvacet a byla mimořádně
půvabná! Měla před sebou zářnou kariéru. Odešla
do Prahy a pokračovala ve studiu na mistrovské
škole pražské konzervatoře. I v Praze měla štěstí
na skvělé učitele – Vítězslava Nováka a Václava
Tallicha. Vojenská symfonieta, kterou svá studia zakončila, je dodnes asi její nejhranější a nejznámější
skladbou. Ještě před ukončením studia si na radu
Bohuslava Martinů, který byl na krátkém pobytu
v Československu, podala žádost o stipendium
na École Normale de Musique v Paříži. A dostala
ho! O generaci staršího skladatele, který žil v Paříži od roku 1923, zaujala jako umělkyně, ale též
jako okouzlující mladá žena. Zamiloval se do ní.
Nabídl jí dokonce, že ji bude soukromě učit. Bohuslav Martinů Vitku uvedl do prostředí pařížského
uměleckého světa, pomáhal jí ve studiu. A Vitka
studovala, komponovala a často se zamilovávala.
Bohuslav Martinů nebyl jedinou její láskou. Pak
v roce 1939 potkala Jiřího Muchu, syna slavného
malíře. S Muchou se o Vánocích 1939 zasnoubila. Postonávala, ale komponovala jako o život.
A současně slavila úspěchy v Paříži i v Londýně.
Tam dirigovala orchestr BBC. To byl fenomenální
úspěch! Do toho začala válka. V dubnu 1940 se
s Muchou vzali, on pak musel odjet do vojenského
výcvikového tábora. 16. června 1940 Vítězslava
Kaprálová zemřela. Bylo jí 25 let. Zkomponovala
čtyřicet skladeb. Neuvěřitelná bilance na tak mladý
věk, navíc když vezmeme v úvahu její velmi špatný
zdravotní stav.
 24. 1. 1965 zemřel Sir Winston Leonard Spencer Chuchill, britský politik, premiér Spojeného
království v letech 1940–1945 a 1951–1955, také
spisovatel (v roce 1953 dostal Nobelovu cenu za literaturu), historik, žurnalista, voják a zákonodárce. Je
považován za jednoho z nejvýznamnějších státníků
20. století. Bylo mu 90 let. V roce 1904 Winston
Churchill odchází z řad britských konzervativců
a stává se členem labouristické strany (byl jejím
členem až do roku 1924, kdy se opět vrátil mezi
konzervativce). V roce 1946 na konferenci v americkém Fultonu Winston Churchill vystoupil se svojí
kritikou bývalé protihitlerovské koalice, tzn., že
kritiku směřoval i do vlastních řad a zcela odsoudil
politiku stalinistického Sovětského svazu. Použil
zde později tolik známé sousloví „železná opona“
a tato jeho slova měla takový ohlas, že se fultonský
projev někdy označuje jako Řeč o železné oponě.
 25. 1. 1905 – v jihoafrickém dole Cullinan blízko
Johanesburgu byl nalezen obrovský bezbarvý diamant, největší diamant v historii o váze víc než
půl kilogramu. Jméno dostal podle dolu, kde byl
nalezen – Cullinan. Později byl rozdělen na devět
hlavních částí, z nichž ta největší, Hvězda Afriky,
se stala součástí britských korunovačních klenotů
(rozměry jsou 58,9 × 45,4 × 27,7 mm).
 27. 1. 1905 zemřel 69letý Paul Haenlein,
německý inženýr, rodák z Brna, průkopník létání
vzducholoděmi. Zkonstruoval první řiditelnou
vzducholoď se spalovacím motorem, kterou vyzkoušel v roce 1872 nad Brnem. Nepodařilo se mu
ale sehnat další peníze pro pokračování projektu
a nakonec spáchal sebevraždu.
 27. 1. 1945 – druhá světová válka: kolem třetí
hodiny odpoledne dorazily jednotky Rudé armády
do komplexu koncentračních táborů Osvětim
– Březinka. Naskytl se jim pohled tak hrůzný, že
i válkou zocelení a otrlí vojáci se zdráhali uvěřit, co
se tam odehrávalo. Bylo zde 7650 vyčerpaných a vyhladovělých vězňů a množství dokladů o zločinech
nacistů, kteří nestačili včas vše zničit. Na památku
onoho dne, kdy vyšlo najevo, jakých zvěrstev je
člověk schopen, si svět vždy 27. ledna připomíná
Mezinárodní den památky obětí holocaustu.
 28. 1. 1945 – druhá světová válka: byly ukončeny boje o Ardeny, Němci z nich byli definitivně
vytlačeni.
 28. 1. 1975 zemřel v 70 letech Antonín Novotný,
československý prezident. Po smrti Zápotockého
v listopadu 1957 byl údajně na pokyn N. S. Chruščova „zvolen“ prezidentem Československa. V roce
1960 Novotný směle prohlásil, že v Československu
je již socialismus vybudován, a nechal tak přejmenovat i stát na Československou socialistickou republiku (ČSSR). K této příležitosti Novotný vyhlásil
amnestii, při které byl mimo jiné propuštěn z vězení
také Gustav Husák, odsouzený jako „buržoazní
nacionalista“ v roce 1945 na doživotí.
Pořádáte ples? Pozvěte nás
Plesová sezóna je v plném proudu, a i když už plesy
nejsou to, co bývaly kdysi, jistě i vy máte ten svůj
oblíbený, který si nenecháte ujít. Na území Města
Sedlec-Prčice a v jeho bezprostředním okolí se pořádá řada plesů, bálů, tanečních večerů a dalších
kulturních akcí pro velké i malé. A protože návštěvnost rok od roku klesá, jistě, vážení pořadatelé,
číslo 297, leden 2015
uvítáte možnost propagovat svou akci zdarma
na stránkách měsíčníku Náš domov a na internetových stránkách města Sedlec-Prčice. Data
z našich internetových stránek přejímají i regionální internetové noviny Sedlčanský kraj.
Co tedy musíte udělat, aby se o vaší akci vědělo? Stačí k tomu málo: Napsat na známou ad-
Náš domov
 30. 1. 1945 – druhá světová válka: severozápadně od Gdaňska sovětská ponorka potopila
německou loď Wilhelm Gustloff. O život při tom
přišlo přibližně 9000 cestujících a členů posádky.
Jednalo se tak o největší počet obětí při potopení
jedné lodi v historii mořeplavby. Potopení lodi
provázejí rozpory: na jednu stranu se jedná o jeden z největších masakrů civilního obyvatelstva
(uprchlíků z východního Pruska), na stranu druhou
se na palubě nalézala i ponorková posádka přepravovaná na místo bojového určení. Loď měla navíc
status válečného plavidla. V roce 2008 německý
režisér Joseph Vilsmaier natočil o tragédii televizní
film Zkáza lodi Gustloff.
 30. 1. 1995 zemřel Gerald Durrell, britský
spisovatel, humorista, zoolog a popularizátor
ochrany přírody. Bylo mu 70 let. Jeho knihy jsou
určeny dětem i dospělým čtenářům, nejčastěji v nich
popisuje svoje zážitky z cestovatelských výprav
po celém světě, kde chytal zvířata pro zoologické
zahrady. Jako jeden z prvních se snažil upozornit
na význam ochrany ohrožených druhů zvířat, pro
které založil Jerseyskou ZOO. Durrell brzy poznal,
že nestačí jen odchovávat ohrožené zvířecí druhy,
ale že je především nutné vychovávat odborníky,
schopné postarat se o jejich přežití. Proto vzniklo
při jeho ZOO Mezinárodní školící středisko odborného výcviku. Durrellova zoologická zahrada
má dnes i dokonale vybavené veterinární oddělení
s operačními sály s nejmodernější technikou. V roce
2010 byl na jeho počest pojmenován nově objevený
masožravý druh šelmy galidie Durrellova.
 31. 1. 1915 – první světová válka: došlo k prvnímu použití bojového plynu. Němci ho použili
ve středním Polsku v bitvě o město Bolinów – vystřelili na Rusy asi 18 tisíc nádob s jedovatým plynem. Obrátil se ale vítr a nesl jedovatá oblaka zpět
k německým liniím. Kvůli mrazivému počasí plyn
naštěstí zmrzl a způsobil Němcům jen malé ztráty.
Výročí některých událostí u nás:
 1935 – 23. 1. vyšel měsíčník Vltavské proudy
(„hájící zájmy“ středního Povltaví), v němž byl
obsáhlý článek Jaroslava Spirhanzla, který se
podepisuje „Jaspid“. Píše v něm mj. o obnově kříže
u silnice na Grošíčku, o současném divném počasí –
v prosinci i v lednu kvetly ovocné stromy „...hotová
revoluce v přírodě!“ poznamenává. Také připomíná
úspěšnou pražskou výstavu obrazů prof. J. Vokálka,
v nichž zachycuje krásy naší kotliny. Dále píše, že „...
naše rolnictvo projevilo značný zájem o združstevnění
lihovaru z drobícího se velkostatku jetřichovického,
přípravný výbor koná kroky k převzetí lihovaru.“
 1915 – 17. 1. se v Prčici narodil Antonín Šít,
akademický malíř, který většinu života prožil v blízkém Nosetíně. Zde také zemřel v lednu 1983 a je
pochován na chyšeckém hřbitově.
 1975 – od 1. 1. se z prčické nemocnice,
ve střední Evropě jedné z nejstarších stále fungujících, stala Léčebna dlouhodobě nemocných.
Pro personál nemocnice to bylo velmi těžké období.
pokračování na str. 20
resu [email protected] nebo zavolat na tel.
čísla 317 834 328 nebo 603 201 583 název akce,
datum a místo konání, kdo akci pořádá a další
doplňkové informace (začátek, hudba, tombola,
předprodej lístků...).
Již tradičně budeme v průběhu celé plesové
sezóny pravidelně zveřejňovat tipy, kam si zajít
zatančit a pobavit se. Proto neváhejte a dejte nám
o své akci vědět včas.
red.
19 strana
Z KULTURY
dokončení ze str. 19
Nejen proto, že většinu pacientů začali tvořit starší
lidé, u nichž zdravotní péče má určitá specifika,
ale také proto, že minimálně opravovaný 130 let
starý objekt nemocnice chátral a nutně potřeboval
zásadní rekonstrukci. Po tom, co v roce 1960 přešla obec Sedlec-Prčice pod okres Benešov, neměli
představitelé tohoto okresu zřejmě zájem, aby tu
nemocnice fungovala ...
 1975 – 30. 1. zemřel ve věku 60 let Miloslav
Brož z Prčice, vojenský letec, bezpečnostní technik
v závodě Amati v Sedlčanech, ale hlavně amatérský astronom, jehož zásluhou se Prčice dostala
do světové astronomické literatury. Od roku
1955 pan Brož spolupracoval s Astronomickým ústavem ČSAV, s Dr. Zdeňkem Ceplechou.
Na zahradě u svého domku v Prčici (kterému
s oblibou říkal „Brožumberk“) měl zřízenou
meteorickou stanici s deseti fotokomorami orientovanými na různé části oblohy. Fotokomory
pečlivě obsluhoval a 7. 4. 1959 se mu podařilo
pořídit snímky letu velkého meteoritu – bolidu,
později nazvaného Příbram-Luhy. Tím významně
přispěl k lokalizaci místa jeho dopadu, což byl
jedinečný světový úspěch. Dokonce světové prvenství, kdy byla na základě pořízených snímků
vypočítána charakteristika letu a hlavně místo
dopadu vesmírného objektu.
 1995 – 22. 1. ráno ve čtvrt na osm začala v Sedlci
houkat siréna a přidala se i siréna prčická – hořelo
v čp. 89, v tzv okresním domě na sedleckém náměstí. Přímo ohněm byly z celkových šesti zasaženy
byty dvou rodin. Našim hasičům přijeli na pomoc
i hasiči z Votic a dokonce i z Benešova. Co bylo
příčinou požáru, není v Našem domově v článku
o této události uvedeno.
-MK-
ŠKOLY
Prosincové dění v ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice
S čerty nejsou žerty. Jsou to nebezpeční živočichové, je třeba si na ně zvykat postupně. Děti ze
školní družiny to dobře vědí. Proto si pozvaly čerty
z turistického kroužku již na 1. prosince. Ti pro
ně uvařili pravý kotlíkový čertovský čaj. Děti ho
ale nedostaly zadarmo. Musely splnit pět úkolů:
skok v pytli, běh s čertovským ocasem, kresbu čerta
podle modelu, hod uhlím a samozřejmě přikládání
pod kotel. Za splnění všech úkolů obdržely kromě
speciálního čaje také pekelně dobrý perník.
Planetárium v Praze se ve čtvrtek 4. 12. 2014
stalo cílem vzdělávací exkurze žáků ze čtvrté a páté
třídy. Tady společně zhlédli velmi zajímavý výukový
program s názvem Vesmír kolem nás a prohlédli
si expozici stálé výstavy s řadou interaktivních exponátů. A protože i počasí se vydařilo, vrátili se
všichni, bohatší o nové vědomosti, šťastně domů.
V pátek 5. prosince navštívili naši školu dokonce dva Mikuláši, dva andělé a dvě skupinky
čertů. Hodné děti byly pochváleny, zlobivé slíbily
Mikulášovi, ale hlavně čertům, že se do příštího
roku určitě polepší. Děti dostaly bohatou nadílku,
ovoce i sladkosti. Poděkování za ovoce v mikulášské
nadílce patří panu Peškovi.
Dne 5. 12. proběhl na naší škole mikulášský
turnaj ve stolním tenise. Zúčastnili se ho žáci ze
4. - 9. ročníku. Byla k vidění spousta napínavých
a vyrovnaných zápasů ve dvouhrách a čtyřhrách.
Přehled výsledků: 4. - 7. ročník: dvouhra: 1. Marek
Kaňka, 2. Petr Řezáč, 3. Fanda Koudela. Čtyřhra:
1. Michal Remeš a Martin Vítovec, 2. Václav Dolejší a Petr Řezáč, 3. Václav Burda a Marek Kaňka,
8. - 9. ročník: dvouhra: 1. Petr Ryant, 2. Zdeněk
Všetečka, 3. Filip Pech. Čtyřhra: 1. Marek Kroužil
a Ondřej Rataj, 2. Filip Pech a Zdeněk Všetečka,
3. Petr Ryant a Dominik Tůma.
V pátek 5. 12. 2014 se konal turnaj žáků 3., 4.
a 5. třídy ve vybíjené. Všichni hráči se za mohutného povzbuzování svých spolužáků velmi snažili.
Bronzovou příčku získali třeťáci. Zástupci žáků
ze čtvrté třídy skončili druzí pouze o jediný bod
za páťáky. Ti obsadili první místo. Mikulášská
vybíjená se i letos vydařila.
9. prosince se žáci 7. a 8. třídy vydali na exkurzi
do Prahy. Nejprve navštívili Muzeum Policie ČR.
Zde se seznámili s historií bezpečnostních sborů
na našem území, s kriminalistikou i známými kriminalistickými případy, ale také s dopravní a leteckou
službou, s činností cizinecké a pohraniční policie
i bývalé státní bezpečnosti. Nově získané poznatky
zúročili ihned na místě vyplněním pracovních listů.
Dalším cílem byly filmové ateliéry Barrandov. Zde
žáci zhlédli interaktivní výstavu o vzniku pohádky
J. a Z. Svěráka Tři bratři. Výstava žákům prozradila
20 strana
mnohé z toho, jak se vlastně rodí film. Zároveň byla
motivací pro to, aby se všichni těšili na poslední
školní den v letošním kalendářním roce, kdy tuto
pohádku žáci naší školy uvidí v sedleckém kině. Závěr exkurze děti strávily na vánočně vyzdobeném
Staroměstském náměstí, kde načerpaly sváteční
atmosféru před odjezdem domů. Vánoční těšení. Přesně tak by se dalo nazvat
úterý 9. 12. 2014. V tento den se vydali žáci třetí
a čtvrté třídy do Šestajovic, kde se v rodinné firmě
RODAS zúčastnili kurzu výroby svíček a mýdel. Pak
jejich cesta směřovala do Prahy. Na Staroměstském
náměstí spatřili krásně ozdobený vánoční strom,
který letos pochází z obce Nespeky nedaleko Benešova. Dále pokračovali k Betlémské kapli na staročeskou vánoční výstavu nazvanou Betlémské
zvonění. Cestou přes Václavské náměstí všichni
došli k Hlavnímu nádraží, kde společně nasedli
do autobusu a vydali se z vánočně vyzdobené Prahy
do Sedlce-Prčice. Den se vydařil a děti se spokojeně
rozešly do svých domovů.
Dne 10. 12. odpoledne se v rámci kroužku Sportovní hry - dívky uskutečnil turnaj ve florbalu pro
dívky z druhého stupně. Celkem se ho zúčastnila
tři družstva: 6. třída, 7. třída a 9. B. Hrálo se systémem každý s každým 20 minut. Suverénně zvítězila
7. třída, která oba zápasy vyhrála, na druhém místě
se umístily dívky z 9. B a třetí byly dívky ze 6. třídy.
Nejlepší brankářkou byla vyhlášena Denisa Melicharová z 9. B, nejlepší střelkyní Lucie Všetečková
ze 7. třídy a nejplatnější hráčkou Lucie Pomahačová
ze 6. třídy. Větší bojovnost a i lepší herní schopnosti
překvapivě ukázaly hráčky z nižších ročníků, takže
se vyrovnaly i našim nejstarším žákyním. Škoda, že
se na naší škole našlo pouze 15 dívek, které chtěly
odpoledne sportovat.
11. 12. vyjela pátá a šestá třída do Prahy. Nejdříve
děti zhlédly Muzeum Karla Zemana a seznámily
se s jeho režisérskou tvorbou. Dozvěděly se, jak
bez počítačů natáčel filmy jako Cesta do pravěku
a hlavně filmy na motivy J. Verna. Děti zde také
absolvovaly hru o poklad, v níž musely poctivě
vyřešit úkoly. A poklad byl. Pak se děti přesunuly
na Staroměstské náměstí a prohlédly si vánoční
výzdobu, nasály atmosféru vyzdobené Prahy. Posledním navštíveným místem byla Betlémská kaple,
kde byla v podzemí výstava betlémů z různých materiálů. Dětem se líbila hlavně procházka po Praze.
V pátek 12. 12. 2014 se v Sedlčanech, ve sportovní hale 2. ZŠ Propojení, uskutečnila soutěž
„BOREC A SKOKAN Sedlčanska“. Z naší školy
se účastnilo 17 žáků. Borec musel zvládnout v limitu 3 disciplíny – hod medicinbalem, střídat lehy
na zádech a na břiše a člunkový běh. Skokan skákal 1 minutu přes švihadlo a počítaly se přeskoky.
pokračování na str. 21
Rok 2014 žáci zakončili vystoupením „Kouzelné Vánoce“ v kulturním sále školy, foto archiv školy
Náš domov
číslo 297, leden 2015
ŠKOLY
dokončení ze str. 20
Z našich žáků byl nejlepším „skokanem“ Zdeněk
Všetečka, který se umístil na třetím místě.
Dne 16. 12. navštívili naši deváťáci Prahu.
Exkurzi zahájili na Staroměstském náměstí, kde
si prohlédli vánoční trhy a načerpali tak vánoční
atmosféru. Poté se děti vydaly do světoznámého
muzea voskových figurín Grevin v Celetné ulici.
Pro všechny to byl ojedinělý a dosud nepoznaný
zážitek. Na začátku poznali alchymii výroby voskových figurín a poté absolvovali 2,5 kilometrovou
trasu, během níž je průvodce postupně seznámil
s více než 70 osobnostmi naší i světové literatury,
historie, sportu, politiky i showbyznysu. Žáci tak
stáli vedle Jolany Voldánové, Dominika Haška,
Karla Gotta, Marie Terezie či Franze Kafky. Mohli
se se všemi vyfotit, obejmout je nebo si sáhnout
na jejich oblečení. Prohlídka byla zakončena tím,
že si všichni mohli vytvořit vlastní virtuální voskovou figurínu a poslat si ji na email. Po odchodu
z muzea deváťáci přejeli metrem na stanici Flora,
kde v Cinema City zhlédli nový český film Pohádkář vytvořený na motivy knihy Báry Nesvadbové.
Nakonec děti dostaly rozchod v obchodním centru
a pak vyrazily spokojeně domů.
Stalo se již tradicí, že žáci naší školy v předvánočním čase navštěvují LDN Prčice. Stejně tomu
bylo i letos, a to ve středu 17. prosince. Pěvecký
kroužek klientům zazpíval známé koledy, žáci ze
3. třídy a vybraní členové dramatického kroužku
přednesli básně se zimní a vánoční tematikou. Děti
s sebou nezapomněly přivést ani čerta a anděla.
Na závěr popřály všem přítomným hezké Vánoce
a rozdaly dárky, které vyrobili žáci 2. stupně v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností
a také perníčky upečené dětmi v kroužku vaření. Žáci 5. - 7. ročníku opět soutěžili v programu
„MALOVÁNÍ“. Měli namalovat obrázek na PC
na téma zima. Nejlépe se to povedlo Barboře Kovalové z 5. ročníku, druhé místo obsadila Libuše
Benešová a na třetím místě skončila Helena Benešová, obě z 6. ročníku.
S rokem 2014 se žáci naší školy rozloučili svým
kulturním vystoupením Kouzelné Vánoce. Jak bude
jejich umění působit na diváky, si vyzkoušeli dopoledne 18. 12. v programu určeném pro školu
a v podvečer se předvedli rodičům, příbuzným a kamarádům. Pořad složený z tanečních čísel, scének
a písniček odměnili diváci svým potleskem, škola
a jistě také rodiče zaslouženou pochvalou.
ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice přeje všem rodičům
a občanům města hodně zdraví, pohody a úspěchů v novém roce 2015.
Zápis do 1. třídy ZŠ Sedlec-Prčice proběhne 21. ledna 2015 od 13 hodin do 17 hodin v ředitelně školy.
ZE SPORTU
Příležitost dostali i mladí fotbalisté
Hodnocení fotbalového podzimu TJ Sokol Sedlec-Prčice
Skončila podzimní část fotbalových soutěží ročníku 2014-15, do které se zapojily také oddíly
Tělovýchovné jednoty Sokol Sedlec-Prčice. Jak si vedly?
Přípravku, která hraje okresní přebor 5+1, vedou trenéři Jiří Dolejší, Petr Košař. Po odchodu
klíčových hráčů do mladších žáků trenéři začali
pracovat s věkově mladšími hráči. V průběhu podzimní části hráči pracovali velmi dobře a sehráli
vyrovnané zápasy. V tabulce jim patří průběžné 10.
místo. Oporami týmu jsou D. Kabíček, J. Kabíček,
P. Košař, ale i ostatní hráči, V. Vnenčák, brankář
Ant. Koudela, K. Pištěková, L. Molnár, J. Stibor, M.
Buk, J. Budějský a Fr. Šonka, zaslouží pochvalu.
Mladší žáci pod vedením trenérů Pavla Kabíčka a Ant. Hrušky předvedli skvělou podzimní
sezonu. Po příchodů hráčů z přípravky se noví
hráči adaptovali ve starší kategorii a skvěle zapadli
do týmu. V podzimní části pomáhal týmu i Milan
Kaňka (asistent u ligové mládeže SK Benešov).
V okresní konfrontaci tým prošel bez porážky. Tým
doplňovali i hráči na střídavý start z SK Benešov,
M. Kaňka a V. Dolejší.
Starším žákům se věnují trenéři Josef Nádvorník a Jan Rataj a startují v soutěži okresního
přeboru Příbram. Rozhodnutí přihlásit starší žáky
pro soutěžní ročník 2014-15 do této soutěže mělo
logické opodstatnění, OFS Benešov okresní soutěž
jedenáctičlenných týmů z důvodu nezájmu klubů
neorganizoval. A jak se záhy ukázalo, rozhodnutí to
bylo přínosné. Příležitosti ke hře dostávali všichni
hráči, ve většině utkání byli zapojeni i hráči z nižší
věkové kategorie. Nevýhodou je poměrně velký
rozdíl ve výkonnosti družstev. Ve většině utkání měl
náš tým herní převahu a nemusel bránit (neučil se
bránit). Tato skutečnost nás potrestala v samotném
závěru soutěže, kdy jsme se utkali s týmy ze špičky
tabulky. Přesto trenéři hodnotí podzimní část sezóny pozitivně, hráči dobře a pravidelně trénovali
a atmosféra v týmu byla vždy výborná. Oporami
týmu byli Jan Rataj, Filip Pech, Václav Kabíček,
Pavel Starý, Štěpán Hůzl a Lukáš Dřevojan. Skokani roku Filip Pech a Jan Chocholoušek začali
číslo 297, leden 2015
hrát soutěžní fotbal až v tomto soutěžním ročníku
a po všech stránkách skvěle zapadli do týmu. Pochvalu si rovněž zaslouží trenéři, kteří trénovali
pravidelně a rádi.
Tým dorostu hraje I. A. třídu odd. E a pod vedením trenérů Jaroslava Mařince a Ladislava Švagra
před sezonou doznal několik změn. Do kádru přišli
noví hráči ze starších žáků a tým začal trénovat
spolu s B mužstvem. Některé zápasy podzimní
části se nepovedly a mužstvo přezimuje na 9. místě
s dvanácti body. Příjemné konstatování však je, že
na podzim v herní konfrontaci obstáli hráči z řad
žáků. Oporami týmu byli P. Kabíček, F. Dřevojan,
J. Švagr, J. Všetečka. Tým posílil příchod Jana Všetečky (hostování do 31. 12. z Tatranu Střešovice) a
Filip\ Dřevojana (střídavý start - Tatran Sedlčany).
Muži B bojují ve III. třídě odd. A. Trenéry jsou
Martin Hájek a Jaromír Jelen, vedoucím týmu je
Jan Milota. Vstup do nové soutěže se rezervnímu
týmu povedl na výbornou a hned se dostal na přední
místa v tabulce. Celkově po podzimní části soutěže
tým skončil na třetím místě. Startoval i v poháru
OFS, kde však vypadl ve druhém kole. V zápasech,
kdy byl zraněn brankář Zb. Dařena, dostal v bráně
šanci teprve sedmnáctiletý Filip Dřevojan a počínal
si bravurně. Mužstvo najelo na model společných
tréninků spolu s dorostem. Mužstvo opustil J. Neméth (host. Heřmaničky), naopak přišel P. Hudák
(přestup ze Sokola Mezno).
Muži A hrají I. B. třídu odd. D pod trenérským
vedením Pavla Hejhala a asistentů Miroslava Jelena
a Petra Jelena, vedoucím týmu je Pavel Müller.
Před začátkem podzimní části se přesunul
L. Pištěk do rezervního týmu a přípravu po ročním
zranění absolvoval R. Hedvík. V průběhu soutěže
mužstvo nepodávalo špatné výkony, ale chyběla
jiskra a zápal. Tým dával hodně branek, ale hodně
i inkasoval. Mužstvo vinou zranění a pracovní vytíženosti některých hráčů bojovalo s velice s úzkým
kádrem. Před koncem podzimních přestupů se
podařilo na šest zápasů přivést z FC Písek Milana
Nouska (asistent A mužů FC Písek). Do mančaftu
nakoukli i dorostenci P. Kabíček a F. Dřevojan a jsou
příslibem do dalších sezon. Tým ukončil podzimní
část na 10. místě se 14 body. Příchody: Marcel Nousek (host. do 31. 12. 2014), odchody: T. Davídek
(hostování Rapid Plzeň), J. Drahota (hostování
– PSK Union Strašnice). Střelci týmu: 11 branek
– Davídek, 8 – Marcel Nousek, 4 – M. Jelen, 3 –
D. Kotva, P. Bouška, 2 – T. Pištěk.
Všem hráčům patří poděkování za reprezentaci
klubu i Města Sedlec-Prčice a fukcionářům, správci
areálu a dalším spolupracovníkům za jejich časově
náročnou a obětavou práci pro sedlecko-prčický
fotbal. Poděkování patří rovněž i našim věrným
fanouškům a fanynkám. Do nového roku přeji všem
hodně zdraví a štěstí a krásný a úspěšný rok 2015.
Karel Pištěk – sekretář klubu TJ Sokol Sedlec-Prčice
Postavení týmů v jednotlivých soutěžích
Pořadí
Zápasy
+
0
–
Skóre
Body
Muži A
Mužstvo
10.
13
3
5
5
32:28
14
Muži B
3.
13
7
3
3
40:20
24
Dorost
9.
13
4
0
8
20:55
12
Starší žáci
2.
10
8
0
2
90:6
24
Mladší žáci
1.
9
9
0
0
73:13
27
Přípravka
9.
10
1
2
7
41:86
5
Náš domov
21 strana
ZE SPORTU
SK Přestavlky přezimuje na 5. místě tabulky
Podzimní část fotbalové soutěže 2014-15 ve IV.
třídě odd. B okresu Benešov začal tým SK Přestavlky
porážkou 3:0 na hřišti soupeře, kterou jim uštědřil
tým Mezna B sestupující ze III. třídy. Trenérskou
premiéru si prožil nově pověřený hrající trenér Filip
Král zastupující stále uvolněného Milana Kaňku.
Do naší skupiny, ze které z minulého ročníku
postoupily do vyšší třídy dva kluby – vítěz Úročnice
B a z druhého místa počtem bodů Sedlec-Prčice B
– se naopak vrátilo již zmiňované Mezno B a nově
pak Struhařov B a Zaječice. Tím se počet klubů
v soutěži ustálil na dvanáct.
Po prvním neúspěchu následovala série tří vítězných zápasů s přesvědčivým skóre 17:3 – SK
versus Vrchotovy Janovice B 2:1, Heřmaničky 9:1,
Neustupov 7:0.
Zbytek sezony pak pokračoval se střídavými
výsledky, převážně neúspěchy s mužstvy, která obsadila vyšší příčky tabulky než my. Celkově jsme
tak po podzimní části (11 zápasů) obsadili 5. místo
s 18 body za 6 vítězství a 5 proher, při skóre 40:27
a plus 3 body pravdy. Nejlepším střelcem se stal
s 11 góly Karel Sládek.
Půlmistrem ročníku 2014-2015 je Miličín s 27
body o skóre před Struhařovem B.
Rok 2014 jsme ukončili přátelským silvestrovským zápasem na umělce Sokola Sedlec-Prčice
s místními hasiči.
Tým SK Přestavlky, foto archiv klubu
Dovolte mi závěrem poděkovat všem hráčům,
funkcionářům, sponzorům a fanouškům za jejich
výkony a podporu v roce 2014 a popřát všem hodně
štěstí, zdraví a mnoho osobních i pracovních úspěchů v roce 2015. Budeme se společně s nimi těšit
na začátek jarní části fotbalové sezony ve fotbalovém klubu SK Přestavlky.
Za SK Přestavlky R. Trubač
Šupina v trávníku má fotbalistům pomoci k bodům
Z hlavní fotbalové plochy na stadionu v Sedlci-Prčici se budou soupeřům v příštím roce body
odvážet jen velmi těžko. Od Štědrého dne trávník
totiž opět chrání kapří šupiny, které do něho v jede-
náct hodin dopoledne tradičně pokládají příznivci
klubu. Štědrodenního rituálu se zúčastnili lidé, kteří
se kolem klubu pravidelně pohybují. Hrací plocha
se v loňském roce pořádně zelenala, a tak správce
povolil šupinu ukrýt uprostřed půlícího kruhu.
K. Pištěk
Novoroční čtyřlístek přispěl na trasy pro vozíčkáře
Novoroční pochod Čtyřlístek, který pořádá oddíl
Klubu přátel dlouhých kilometrů Sedlec-Prčice, se
šel již po jedenácté. Letos
se poprvé cílem pochodu
stala hospůdka Za Pecí
ve Veletíně. Pro čtyřlístek
si přišlo celkem 228 pochodníků, kteří tak první
den v roce udělali nejen něco pro své zdraví, ale
i přispěli na budování turistických tras pro vozíčkáře. Vybrané peníze ve výši 5019 Kč budou ihned
odeslány na konto KČT využívané k tomuto účelu.
Následující tabulka je přehledem počtu účastníků a vybraných peněžitých darů za dobu trvání
Čtyřlístku. Výtěžek prvních ročníků přispíval na
konto Světlo pro světlušku.
-mfd-
Ročník
Rok
Počet
účast.
Vybráno
v Kč
1.
2005
54
1100
2.
2006
82
1740
3.
2007
94
1940
4.
2008
130
2740
5.
2009
145
3070
6.
2010
172
3505
7.
2011
190
3944
8.
2012
150
3439
9.
2013
200
4251
10.
2014
250
5599
11.
2015
228
5019
Na novoroční pochod se vydaly často i celé rodiny. V cíli pochodu tak bylo veselo. Foto: V. Peterka, www.pete.cz
22 strana
Náš domov
číslo 297, leden 2015
PLACENÁ INZERCE
Řádková inzerce
Vyplněný kupón spolu s dokladem o zaplacení složenkou typu A zašlete na adresu MěÚ Sedlec-Prčice.
Inzerci můžete platit také přímo na IC v Prčici a na
pokladně MěÚ v Sedlci.
Dušek Roman
Montáže rozvodů vody, kanalizace a topení.
Rekonstrukce koupelen na klíč.
Montáže kotlů klasických, zplynovacích,
kotlů z programu „KOTLÍKOVÉ DOTACE“
s automatickým přikládáním BENEKOV.
Víska 15, 257 91 Sedlec-Prčice
tel.: 605 371 506, 607 537 114
www.stavebnipracesedlec-prcice.cz
PRODÁM:
 Prodám Multicar M-25, 4x2 sklápěč, rok výroby
1981, v roce 2011 GO, najeto 20000 km. Bližší
informace na tel.: 733 193 690.
DŘEVĚNÉ BRIKETY
z tvrdého dřeva
Vysoká výhřevnost, stále příznivá cena
Balení 10 kg, paleta
Vojkov – budova špejcharu
Tel.: 604 250 944, 603 837 146
Vyjížďky v saních tažených koňmi,
nebo kočárem
VZPOMÍNÁME
Dne 11. ledna uplynul čtvrtý rok,
co nás navždy opustila
paní Marie Doubravová ze Sušetic.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná manžel
a děti s rodinami.
Veletín
u Sedlce-Prčice
www.drabuvdvur.cz
tel.: 606 731 978
INFORMAČNÍ SERVIS
Co se kde koná?
VÝSTAVY
číslo 297, leden 2015
Městské muzeum Sedlčany a agentura FOIBOS
pořádají výstavu SLAVNÉ VILY STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Zahájení výstavy se koná ve čtvrtek
15. ledna od 18 hodin. Na výstavních panelech
jsou prezentovány vily či vilové komplexy. Panely
Náš domov
obsahují informace o stavitelích, stavebnících, příběhy o vilách či osobách s nimi spojených, včetně
fotografií a stavebních plánů. Výstavu můžete
navštívit do pátku 13. února.
pokračování na následující straně
23 strana
INFORMAČNÍ SERVIS
dokončení z předchozí strany
ŽIŽKA 1360? – 1424. Unikátní výstava k 590.
výročí úmrtí Jana Žižky z Trocnova je k vidění
v Husitském muzeu v Táboře. Kromě známých
sbírkových předmětů z Husitského muzea, např.
obrazů Jana Žižky od Adolfa Libschera a Vratislava
Hlavy, můžete na výstavě zhlédnout méně známé
grafiky, obrazy, plastiky, zbraně a archeologické nálezy dokumentující Žižkovu dobu. Další významný
exponát zapůjčilo Národní muzeum – originál hlavičky Jana Žižky z táborského kamenného znaku
od Wendela Roskopfa, umístěného v gotickém
sále Staré radnice. Na výstavu bylo vytvořeno osm
velkoformátových textových panelů, doplněných
bohatým obrazovým materiálem, na kterých je
zachycena životní pouť této výrazné osobnosti.
Při této příležitosti je vydána drobná publikace
shrnující informace o životě Jana Žižky, kterou si
návštěvníci mohou zakoupit v muzejním obchodě se
suvenýry. Po celou dobu konání výstavy je připraven
doprovodný program, jako např. komentované
prohlídky, přednášky a lektorský program pro školy.
Důležitá telefonní čísla
• Univerzální tísňové volání pro hlášení nehod
všeho druhu.................................. 112
• Hasiči ...........................................150
místní pohotovost .......... 602 666 150
• HZS Kladno .................... 950 870 444
• Lékařská záchranná služba ............155
• Policie ČR .................................... 158
Obvodní oddělení Votice: ...974 871 760
• Středočeská energetická
– pohotovost ................... 840 850 860
•
•
•
•
Středočeská plynárenská
– pohotovost ................... 261 153 500
Centrální ohlašovna poruch
– plyn ......................................... 1239
Městský úřad Sedlec-Prčice
– podatelna:317 834 384, 317 834 216
mobil: 722 128 780
Služby Sedlec-Prčice, s.r.o. – služby obyvatelům, vodovod a kanalizace: 317 834 514
mobil: 733 193 690
PLACENÁ INZERCE
DIVADLA A KONCERTY
V neděli 18. 1. od 15 hodin je v KDJS Sedlčany pro
malé diváky a jejich rodiče připraveno pohádkové
představení JAK VÍLA MODROVLÁSKA SPLNILA TŘI PŘÁNÍ aneb Mluvit stříbro, mlčet
zlato. Pohádkový příběh z Podkrkonoší na motivy
pohádky Svatavy Pavlové diváky zavede do lesního
království Modrovlásky, moudré a spravedlivé víly,
která Matěje s Andělkou odmění za dobrý skutek
kouzlem. Jak si Matěj s Andělkou s darem od víly
Modrovlásky poradí?
Ve středu 28. ledna v 19.30 hod. je pro příznivce
kvalitní hudby připravena skutečná lahůdka, koncert souboru HRADIŠŤAN s uměleckým vedoucím
Jiřím Pavlicou. Hradišťan je ojedinělým hudebním
tělesem s vysokou uměleckou i interpretační úrovní,
nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním
repertoárem, který v počátcích vycházel zejména
z folklóru. Neváhejte a přijďte na tento výjimečný
koncert – atmosféra bývá vynikající a zážitek z koncertu nelze nahradit domácím poslechem CD.
Plánované akce v KDJS na měsíc únor 2015:
7. 2. PRODANÁ NEVĚSTA (divadlo mimo předplatné)
9. 2. TECHTLE MECHTLE (travesti show)
22. 2. PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU
(pohádka)
28. 2. ŠIBŘINKY TJ TATRAN (maškarní ples)
10. 4. od 20 hodin se v KD Karlov v Benešově
uskuteční koncert hudební skupiny ARAKAIN
s LUCIÍ BÍLOU. Vstupenky na koncert jsou již
v předprodeji v Turistickém informačním centru
Benešov a prodejní síť Ticketportal. Vstupné 399 Kč.
PLESY A ZÁBAVY
Dobrovolné sdružení osadníků Včelákova Lhota
pořádá
17. 1. 2015 od 20 hodin
v hospodě Na Františku
XXII. LHOTECKÝ BÁL
Hraje Hošna band.
31. 1. 2015 pořádá SDH Vrchotice
od 20 hodin v hospodě Na Františku
HASIČSKÝ PLES
Hraje Milenium Vodňany.
31. 1. 2015 pořádá SDH Prčice
v Hospodě U škrpálu
HASIČSKÝ PLES
Začátek ve 20 hodin. Hraje Hošna band.
1. 2. 2015 pořádá SDH Vrchotice
v hospodě Na Františku
DĚTSKÝ KARNEVAL
Uzávěrka únorového čísla je v pátek 30. ledna 2015 v 11 hodin.
Na příspěvky došlé po tomto termínu nemusí být brán zřetel.
DALŠÍ AKCE
Ve dnech 31. ledna a 1. února proběhne v Táboře
MISTROVSTVÍ SVĚTA V CYKLOKROSU.
Program:
Sobota 31. ledna
– 11.00 hodin – junioři
– 14.00 hodin – ženy
Neděle 1. února
– 11.00 hodin – muži do 23 let
– 14.00 hodin – Elite muži
Vstupenky lze zakoupit on-line na Ticketstream
a také na místě ve dnech konání závodů v sedmi
pokladnách, umístěných při vstupech do areálu.
Pro návštěvníky akce bude zřízeno záchytné parkoviště na travnaté ploše u příjezdové komunikace
k OD Baumax.
PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO
DVORA V SEDLCI
PO DOBU ZIMNÍHO ČASU:
Pondělí, středa: 1200 - 1600 hod.
Sobota:
900 - 1200 hod.
Náš domov, měsíčník Města Sedlec–Prčice. Vydává Město Sedlec-Prčice, nám. 7. května 62, 257 91, IČO: 00232645. Šéfredaktor – Alice Valsová,
informace a příspěvky na čísle 317 834 328, mobil: 603 201 583, e-mail: [email protected] nebo přímo na infocentru. Cena 9 Kč včetně 15% DPH,
evidenční číslo MK ČR E 10761, náklad 600 výtisků, tiskne tiskárna Tria Olbramovice. Aktuální číslo v prodeji nejdéle do 15. dne kalendářního měsíce.
Cena inzerce: zadní strana 12 Kč, vnitřní strany 10 Kč, inzertní strana 8 Kč/1 cm2 + 21% DPH.
Redakce neodpovídá za obsah příspěvků od externích přispěvatelů a za názory čtenářů.
24 strana
Náš domov
číslo 297, leden 2015
Download

Město chce pokračovat v rekonstrukcích silnic Toulava uvedla do