zÁří 9/2014
MAGAZÍN
MVK
Masarykovaveřejná
knihovnaVsetín
Dolnínáměstí1356
75501Vsetín
tel.:575755141
email:mvk@mvk.cz
http://www.mvk.cz
http://www.facebook.
com/mvk.vsetin
TuristickéinformačnícentrumVsetín
Dolnínáměstí1356
75501Vsetín
tel.:575755111
ic.vsetin@mvk.cz
http://vsetin.mic.cz
http://www.facebook.
com/ic.vsetin
knihovnaDolnínáměstí
aturistickéinformačnícentrum
pondělí-pátek 10:00-18:00
středa
08:00-18:00
sobota
09:00-12:00
turistickéinformačnícentrum
+půjčovna2.patro
městsképobočky
Luh,Rokytnice
pondělí,středa 10:00-12:00
13:00-17:00
10:00-12:00
úterý,pátek
13:00-16:00
čtvrtek,sobota zavřeno
ÚVODNÍK
internet)nebozpracování
digitálnífotografie,opět
nabídnemeitrénování
paměti….Vnabídcejsou
idalšíkurzy.Nesmímetaké
zapomenoutnadalšíběh
Virtuálníuniverzitytřetího
věku,kterásinacházístále
novépříznivce.Tématem
letošníhopodzimujeumění
ranérenesancevItáliiaje
Začínáopětnovýškolnírok…..Asnímzase
pravidelnýřád,škola,práce,povinnosti….
Achjo!Povzdychnenejenmnohýstudentík,ale
ijehorodiče.Knihovnavámchcevprocesu
vzděláváníopětbýtnablízku:
Povinnoučetbunajdetenejen
přímovknihách,alemůžetesiji
půjčittakéjakomluvenéslovona
"Knihovna je vÁm nablízku v procesu
CD.Mnohéztitulůjsou
vzdělÁvÁní napříč všemi generacemi"
kdispozicinačtečkách,které
vknihovnětaképůjčujeme.
možnostseještěpřihlásit!
Aplnétextypovinnéčetby(Čapek,Němcová,
Rádabychvásjižteďtaké
Mácha,Vančura,Orten….)jsoukdispozicitaké
upozornilanablížícíseDen
nawebechvětšíchknihoven–vtomtosměruje
proseniory,kterýproběhne
velmiiniciativníMěstskáknihovnaPraha
hned1.října.Tentokrátve
(mlp.cz).Podzimvšaknenípoznamenánjen
valašskémduchuaza
povinnoučetbou.Novinkou,nakteroubychom
doprovoduPěveckéhosboru
vásrádipozvali,jecyklusLiterárníchvečerů,
SONGMGVsetínna
kterébudouprobíhatvKklubu.(JiříMiček,
Maštaliskách.Partnerem
VladimíraKlimecká,RobertGoláňaPavel
akcejeCharitaVsetín.
Kotrla).Přijďtesepodívatnazajímavéautory,
kteřížijímezinámi….Podzimbudeovšem
Přijďtedoknihovny-jsme
probíhattakéveznamenívzdělávacíchakci:
tuprovás!
Jsouprováspřipravenykurzyprácestabletem,
HelenaGajdušková
internetprakticky(např.jaknakupovatpřes
PŘEČTĚTE SI, CO NÁS ZAUJALO
Pravidelně VÁm doporučujeme knihy, které jsme
četli, a které nÁs zaujaly. Nechte se zlÁkat
některými z našich tipů. Dnes doporučuje helena
gajduškovÁ a hana malÁ. VíCE RECENZí NAJDETE NA
WEBOVýCH STRÁNKÁCH KNIHOVNY v rubrice "čteme
a doporučujeme".
nonstop eufrat němci
veronika bendovÁ Jakuba Katalpa
Napsatotakzávažnémtématučtivý
příběh-totedykloboukdolů!Knížečka
VeronikyBendovéjeútlá,přečtetejiza
chvíli.Přemýšletalenadníbudete
rozhodnědéle....Příběhjejednoduchý
adásevystihnoutjednouvětou:
Katolickýknězsenasetkáníse
spolužákysblížísesvoubývalou
spolužačkou,zamilujesedoníaoženíse
sní.Tématkzamyšleníjealevknížce
načrtnutovícealzejechápatvdaleko
širšíroviněnežjepouzekněžský
celibát...Jakjezávaznýjednoudaný
„věčný"slib?Cokdyžjejporuším?Jakýje
rozdílmezi„pohoršenímveřejným"
a„pohoršenímsoukromým"?Jakmoc
násovlivňujedlouhodobásamota?
Autorkananecelých150stránkáchvede
intimnídialogmeziknězem,Bohem
azbytkemspolečnosti.
Ktématu2.světovéválkyseipotolika
letechpřekvapivěvracíněkteřímladí
češtíautoři.StejnějakoKateřina
Tučková(VyhnáníGertySchnirch)nebo
PetrČichoň(Slezskýromán)takéJakuba
Katalpasicenezvlastnízkušenostis
válečnýmobdobím,alezprostředkovaně
azčástipodlesvýchpředstavrozehrává
vrománu„Němci„nesmírnězajímavý
příběh.Napohřbuotcesesetkávajíjeho
dětiajenevyhnutelné,abyprávěvtéto
situaciještěvícnežkdypředtímzačaly
řešitotázku,pročjejichotcekdysipo
válcejehomatkaKláranechalavpéči
příbuznýchaodešladoNěmecka.Pokud
jiktomunutilytehdejšípoválečné
okolnosti,pročsianipozdějiprosvého
synanepřijelaanevzalasihoksobě...
Takéotomjetentozdařilýromán,který
stojízapřečtení.
DOPORUČUJE helena gajduškovÁ DOPORUČUJE hana malÁ
NOVÉ KNIHY
Pokudneníknihadostupnávpůjčovně,můžetesijisnadnozarezervovat.
Sherill SellmanovÁ jaroslava dvořÁkovÁ
doba jedovÁ 4 toulky po provence
SherillSellmanovápovažuje
přirozenouhormonální
rovnováhuzazákladtělesného
ipsychickéhozdravíženy
vkaždémvěku.Vtétoknize
upozorňujenanebezpečí
syntetickýchhormonů
vpodoběléků,jakoje
hormonálníantikoncepceči
hormonálnísubstitučníléčba,
naendokrinnídisruptory
vživotnímprostředíanadalší
faktory,kterémajínegativní
dopadnalidskézdraví.
Zároveňvšaktakévysvětluje
funkciapůsobenípřirozených
hormonůanabízírůzné
možnostiřešenízdravotních
potížízpůsobených
hormonálnínerovnováhou.
Najdetemezinovinkami.
Provence–jedenznejkrásnějšíchregionůFrancie.
Vydejtesenacestukrajemprovoněnýmlevandulí,
tymiánemamořem.Čekávásjižníslunce,milílidé,
krásnápřírodaabohatáhistorie.
Stímtonetradičnímprůvodcemsedostanete
Provencepodkůži.Dozvíteseinformace,které
vběžnýchprůvodcíchnenajdete.Zajímavosti
zoblastihistorie,kultury,sportuneboživota
slavnýchosobností.
Průvodce,kterývásbudebavit!
Taylor StevensovÁ
loutka
VanessaMichaelMunroeová,úspěšnálovkyně
informací,sivysloužilareputacičlověka,který
dotáhnedokonceinebezpečnézakázkynahranici
zákona.Jednohodnejeunesenaauvrženado
podzemníhosvěta,kdeženyjsoupouhýmzbožím.
KaždýpohybřídípostavajménemLoutkář.
PODZIM V KNIHOVNě
VE ZNAMENí VZDěLÁvÁní
Napodzimknihovnavypisujekurzyproveřejnost,kterézpravidlabudouprobíhat
vpondělkyavestředyvodpoledníchhodinách.VzářízačínámekurzemZáklady
zpracovánídigitálnífotografievPC.PokračujemevříjnukurzemPráce
stabletem(tentokurzjebonusovýbezplatný-vrámciTýdneknihoven)akurzem
Internetprakticky(vyhledávání,nakupování,bankovnictví,fotoalbaatd.).
Pokračovatbudeodpodzimuiangličtinaprosenioryve4úrovních–od
začátečníkůažpopokročilé.Nabízímetakéjinékurzypřevážnězoblasti
informačníchtechnologiíaleijiných(čeština,mladíkronikářiatd.).Kurzyjsou
placenéajepotřebasenaněpřihlásit.OdříjnapokračujedalšísemestrVirtuální
univerzity3.věku,tentokrátkurzemUměníranérenesancevItálii.Jarnísemestr
natémaMichelangeloBuonarrotiukončiloúspěšně42studentů,kteříužseteď,
spolusnovými,těšínatenpodzimní.Začínáse1.říjnaastálejemožnése
přihlašovat.Cenapodzimníhosemestruje380,-Kč.
SohledemnapředchozíúspěšnéročníkyotevírámeiletosAkademickýrok
(nejen)proseniory.Tentopodzimbudesestávatzedvoumodulů(nakaždýje
možnosepřihlásitsamostatně)–Trénovánípamětiamozek(listopad)aZdravý
životnístylvkaždémvěku(zaměřísenazásadyzdravéhostravování,pohybui
prevenciaprvnípomoc)–proběhnevespolupráciseVsetínskounemocnicía.s.
RegistrovaníčtenářivMasarykověveřejnéknihovněVsetínmajímodulyzdarma,
ostatnízaplatí100,-Kčzamodul.Těšímesenababílétoazvemenaturistické
vycházkysMgr.MilanemDrlíkemacyklovyjížďkysIng.DušanemAndělem.Jejich
putovánípozajímavýchmístechnašehoregionumájižstálýširokýokruhpříznivců.
Začínámevzáří.
Veškeréinformaceokurzechadalšíchakcíchknihovnyvčetněpřihlášekjsou
kdispozicinawebuknihovnyaplakátech.Kontaktujtenásiosobněpřímovknihovně.
zajímavé tipy a novinky V KNIHOVNĚ
ZMĚNYVKNIHOVNÍMŘÁDUOD1.9.2014
týkajísevýpůjčníchlhůtupůjčování
zvukovýchdokumentů(prodlužujesena14
dní)avracenípůjčenýchdokumetnů-
změnyvesmluvníchpokutách.Veškeré
informacekezměnámbudousoučástí
knihovníhořádu
vpůjčovnách,najdetejejnawebuknihovny
(www.mvk.cz)abudeteinformovániiformou
letákunapůjčovnách.
PŘECHODNAVYŠŠÍVERZI
AUTOMATIZOVANÉHOKNIHOVNÍHO
SYSTÉMU
Začalijsmepracovatsnovýmsystémem
Verbis(přechodzačátkemsrpna2014).
Věříme,žeivy,jakouživatelé,poznátejeho
přednosti
NOVÁSLUŽBAeDDO
Zajišťujemezhotoveníkopiíčástíknihnebo
sborníkůvmax.rozsahu20strannajednu
objednávku,akopiečlánkůzperiodik.Kopie
jsoudodáványvpdfformátudo48hodinod
zadánípožadavku.
Máte-lizájem,kontaktujteobsluhuupultu.
OSOBNOST MĚSÍCE
josef černocký
JosefČernockýprožilcelýsvůjživotve
svémrodnémVsetíně.Vmládísevyučil
řezníkem.Roku1893bylzvolenstarostou
Vsetínaabyljímaždoroku1919.Během
jehostarostenstvídošlokpřeměně
zapadléhoměstečkanarozvíjejícíse
průmyslovéměsto,bylazřízenaměstská
elektrárna,postavenanemocnice,dolní
škola,nováradnicečivybudovánměstský
vodovodakanalizace.Jakostarostaměl
JosefČernockýpověstrozšafnéhočlověka
adobréhohospodáře,dovedlproměsto
nazákladědobřevypracovanýchprojektů
získatpotřebnéfinančnísubvenceažu
císařskéhodvora.Prosvoubudovatelskou
aktivitubyldokoncecísařemFrantiškem
JosefemI.vyznamenánzlatýmastříbrným
záslužnýmkřížem.
JosefČernockýmělvesvémdoměna
Hornímměstěřeznictvíakromětohovedl
zemědělskéhospodářství.Vjehodomějej
navštívilitehdejšíříšskýposlanec
T.G.Masarykapožádaljejopodporu
vpolitickémaosvobozeneckémúsilípři
jednáníchvříšskémparlamentuveVídni.
SpolusesvouženouRozáliívychoval
Černockýčtyřisyny,jehozáliboubylo
řezbářstvíaamatérskávýrobanábytku.
Aktivněsetakéúčastnilmístního
společenskéhoazejménanáboženského
života.
Poprvnísvětovéválceaodchoduzfunkce
sestáhlzveřejnéhoživotaapřenechal
řízeníměstasvýmnástupcům.Zemřelve
svémrodnémměstě.
Zdroj:
Vsetín:oficiálníwebměsta[online].Dostupnéz:
http://www.mestovsetin.cz/
SNÍŽKOVÁ,Helena.VzpomínkanaJosefaČernockého.
NašeValašsko.2003,č.89(17.7.2003),s.12.
politik
* 6. zÁří 1854 Vsetín
† 21. červenec 1939 Vsetín
čTVRTKY v knihovně
VENEZUELOUKŘÍŽEMKRÁŽEM
čtvrtek11.září,17:00hodin,
společenskýsálknihovny
Putovánímýtyopředenoukrajinoustolových
hor,přespralesy,nekonečnérovinyIlanosaž
povysokéhory,jejichžvrcholkydosahují5000
mn.m.
VečeremprovedeRNDr.DušanTrávníček
ŽILNÍPROBLEMATIKA
čtvrtek18.září2014,17:00hodin,
společenskýsálknihovny
Nejenokřečovýchžiláchamožnostechléčbys
lékařemchirurgickéhoodděleníVsetínské
nemocnicea.s.MUDr.PetremPovýšilem.
Partner:Vsetínskánemocnicea.s.
JIŘÍMIČEK
čtvrtek25.září2014,17:00hodin,
Kklub
Besedasevsetínskýmprozaikem,autorem
románuSlavíkzamříží
PŘIPRAVUJEME
DENSENIORŮanebROKNAVALAŠSKU
středa1.října2014,14:00hod.,Maštaliska
11.ročníktradičníakceproaktivníseniory
tentokrátvevalašskémduchuazadoprovodu
PěveckéhosboruSONGMGVsetín.
Partner:CharitaVsetín
ZÁří V KNIHOVNě
VZÁŘÍSVĚTLUŠKYZÁŘÍ
Knihovnaseletosjižpodruhézúčastnítradiční
celorepublikovésbírkyproSvětlušku.
Celézáříbudetemocivevšechodděleních
Masarykovyveřejnéknihovnykoupitoriginální
světluščísbírkovépředměty,atímpřispětna
pomocnevidomýmdětemadospělým.
COSANAHOVĚZÍPRVNOSILO,
VČEMSACHODILOACOOSTALO
úterý2.září,15.00hodin
společenskýsálknihovny
tradičnísetkáníveZvukovéknihovně
sAloisemŠtrbíkemnadjehonovouknihou
ČTEMEPRORADOST
ANEBLOUČENÍSLÉTEM
středa3.září,10:00hodin
Kklub
společnéčtenísevsetínskýmiosobnostmi
VZÁŘÍSVĚTLUŠKYZÁŘÍ
odpoledneplnéher,zábavyahudby
středa24.září,15:00hodin
společenskýsálknihovny
charitativníodpoledne
jakohostvystoupípěveckýsborZŠHuslenky
sdramatizacíknihyDaisyMrázkové
NádhernéúterýčilislečnaBrambůrková
chodíposvětě.
HRAVÁMOUCHAPOMÁHÁSVĚTLUŠCE
středa24.září,14:00hodin
Kklub-UMouchyCC
setkánífanouškůstolníchhertentokrátspojené
scharitativnísbírkou
ZÁří V KNIHOVNě
KURZPROMLADÉKRONIKÁŘE
anebstaňtesespolutvůrciměstskékroniky
Lektorka:Ing.JanaJanovská,
kronikářkaměstaVsetína
určenoprožákyažákyně6.-9.tříd
Jakčasto:1xza14dní,čtvrtek14:30hodin(od
18.září2014)
Kde:vknihovně-Dolnínáměstí
Přihláškyainformace:Mgr.JanaMachalová
jmachalova@mvk.cz
Zápisné:
-čtenářiknihovny:100,-Kč/ročně
-nečlenovéknihovny:200,-Kč/ročně
.
KURZZÁKLADYZPRACOVÁNÍDIGITÁLNÍ
FOTOGRAFIEVPC
15.,17.,22.,24.9.od16.00do19.00hodin
(pondělkyastředy),16:00–19:00hod.,
počítačováučebna
cenakurzu:600,-Kč
KURZYANGLIČTINYPROSENIORY
začátečníci,mírněpokročilí,středněpokročilí,
pokročilí
cena:1300,-Kč
Hlastesena
VIRTUÁLNÍUNIVERZITU3.VĚKU
UměníranérenesancevItálii
Kontaktníosobakekurzům–podrobné
informaceapřihlášky:
Mgr.KateřinaJanošková,tel.:575755136,
kjanoskova@mvk.cz,
MasarykovaveřejnáknihovnaVsetín,
Dolnínáměstí1356
Použitéobrázky:Tiaisonfire,passionandthecamerasulded4i8fuy,inmysolitude43,Mariaper,Vsetín:oficiálníwebměsta
[online].Dostupnéz:http://www.mestovsetin.cz/
© MASARYKOVA VEŘEJNÁ KNIHOVNA VSETÍN
ZÁŘÍ 2014
Download

Stáhnout v PDF - Masarykova veřejná knihovna Vsetín