Abram - Abraham
Hospodin přikazuje Abramovi, aby opustil zemi:
Ur (odtud odchází rodina Terachova) – Cháran (zde dostává Abram příkaz) – Šekem
1. ve starověku byla země vždy spojena s doménou božstva – Ur i Cháran byly území
měsíčního božstva Sina => odejít ze země znamenalo zříci se i božstev a náboženství
s ní spojeného
2. Abram má opustit své rodiště, oddělit se od pokrevního společenství a duchovního
obecenství
3. Odděluje se od domu otce (ve starověku měl smysl kontinuity tradice a náboženství)
4. Má vlastně opustit vše, co bylo doposud náplní a smyslem jeho života
5. Abram odchází s neplodnou manželkou zdánlivě do beznaděje, spoléhaje se výhradně
na Boha
6. Dostává od Boha příkaz a zaslíbení a požehnání požehnání – „učiním tě velkým
pronárodem, tvé jméno učiním velkým“ (v kontrastu s neplodnou Sárou…právě
plodnost byla starověkým požehnáním)
7. Abram vyšel na cestu, aby se už nevrátil zpátky, navěky se rozloučil s modloslužbou
8. A Abram s sebou bere úplně všechno – zdůraznění totální změny života, není už cesty
zpět
Šekem, božiště Móré
• kultické místo pohanských božstev – zde dostává Abram zaslíbení, že země,
kterou vidí, dostane od Boha – země zaslíbená – Abram staví oltář, obětuje
Bohu a vzývá jeho jméno – vyhlášení Boží vlády nad pohanským územím
Kenaanu přírodních božstev
• následuje nomádský život Abramovy rodiny
Abram sestupuje do Egypta
• místo blahobytu hlad – odchod do Egypta (území cizích božstev), aby se Abram
osvědčil
• sestup = není to země pro něho, je to jen přechodné řešení
• cesta Ur-Cháran-Šekem-Negeb-Egypt = cesta celým tehdy známým světem –
manifestace Boží svrchovanosti na celým světem, i nad Egyptem
• farao si bere za ženu Sáru, kterou Abram ze strachu prohlásil za svou sestru (i když
vlastně jeho sestrou byla?) – farao pak obdaří Abrama vším, co potřebuje – ještě
nedokonalá víra Abramova
• Bůh ranní Egypt ranami, farao zjistí proč, vyčiní Abramovi a se vším, co mají je
vyhostí z Egypta – jediná možnost a vůle Boží, návrat do země zaslíbené – Bůh včas
zasahuje navzdory lidskému selhání – Boží zaslíbení nemá být ohroženo ani lidskou
nedověrou
Rozchod Abrama a Lota (synovce)
• vystoupili z Egypta – vítězný návrat, opět se vším, co mají
• nesváry mezi oběma rody => rozdělení, neznamená však ale přetrhání svazků a
závazků
• Abram nechává vybrat Lota, ví, že jeho zaslíbení tím nebude ohroženo
• Lot si vybírá nížiny Jordánu – tendence tíhnout k „egyptu“ – okolí Jordánu nebylo
závislé na dešti, navíc tam jsou hříšná města – pro Lota je zajištění živobytí důležitější
než úsudek o obyvatelích země – Sodoma a Gomora
• další zaslíbení Abramovi + příkaz projít zemi křížem krážem = nejen ji poznat, ale
vyhlásit Boží nárok
• zaslíbení, že potomstva bude jako prachu země, jako hvězd na nebi =
nespočitatelnost znamenala neovládnutelnost a nepřemožitelnost => zaslíbení
nezničitelnosti národa
• Rozchodem s Lotem přichází Abram v té době o jediného dědice a pokračovatele rodu
1
Bitvy králů
• Lot spolu se Sodomou a Gomorou se dostává do nesnází, oblast je napadena
východními králi
• Abram vyrazí na pomoc Lotovi – nikoliv kvůli sobě, ale kvůli Lotovi = pouto
společného povolání nebylo přetrženo Lotovým rozhodnutím pro život v Sodomě
• Abram vítězí, ale jakoukoliv kořist odmítá, nechce nic, co patří k Sodomě – kořist ale
připadá spojencům Abrama, pro které so kořist od Sodomy vyžádá
• Zajímavé je setkání při vítězném návratu z boje – Abram se setkává
s Malkísedechem, který ho vítá a hostí chlebem a vínem – je zde uveden někdo, kdo
žehná Abramovi ve jménu šálemského (později Jeruzalém Davidův) boha – země vítá
předka Davidova
• posvátný hod chleba a vína je vnímán jako předjímka Večeře Páně – postava
Melkísedecha nadřazeného Abramovi vyvolává předobraz Krista – Abram mu
odevzdává desátky a tím se jeví vystoupení této tajemné postavy jako působení
Hospodinovo
Sodoma a Gomora (a další – celkem 5 měst)
proč byly zničeny, byly opravdu tak výjimečně zkažená?
jedna z možných odpovědí: města ležela na území Izraele, v zemi, kde je potřeba chovat se
více než „normálně“
po Abrahamově slavném smlouvání Lot s rodinou zachráněn – Abrahamovi se protiví princip
kolektivní viny a není to ani v Božím záměru
Obětování Izáka
když bylo Abrahamovi 100 let, narodil se mu se Sárou syn Izák, který byl předpovězen
tajemnými hosty ještě před zničením Sodomy
Abraham však dostal od Boha příkaz Izáka obětovat – tím se mu „hroutil“ celý jeho svět
Proč? a/ zkouška Abrahama – popření sebe sama; zkouška na druhou zvrátit nakonec své
těžké rozhodnutí; nekritické přijetí příkazů; b/ zkouška Izáka jako Abrahamova dědice;
zkouška úspěšnosti Abrahamovy výchovy
kde? na hoře Moria – Adam a Eva, Noe, akeda, Jákobův sen, chrámy
První svatba
po smrti Sáry – pohřbena v Makpele, kde Abraham koupil hrob – za mnoho peněz, nechtěli
mu ho prodat, protože rodinné pohřebiště zakládalo občanství, nakonec však zvítězila
chamtivost Efronova
výběrem manželky pověřen Elíezer, Izák, jako Bihu zasvěcená oběť nesměl opustit
Zaslíbenou zemi
nevěsta Rebeka nalezena v Cháranu (nesměla být kenaanka) – zároveň zemřel její otec,
místní stařešina s právem první noci, asi aby byla Rebeka uchráněna
typická židovská svatba: dohodnutá a zprostředkovaná, svatba z praktických důvodů,
manželství pevné a spokojené
Smlouvy
1. učiním z tebe velký národ – odchod z Cháranu
2. tuto zemi dám tvému potomstvu – už v Palestině
3. ujištění o darování země po rozchodu s Lotem
4. skutečná smlouva se vším všudy – „mezi kusy“ – ujištění o potomstvu a předpověď
egyptského otroctví
5. změna jmen a obřízka na znamení výběru vyvoleného národa
2
Download

Abraham