Nová Guinea
aneb Tam a zase zpátky
Kulturologické výzkumy v lokálních komunitách
Papuy Nové-Guineje
PhDr. JuliE HubEŇákoVá; PhDr. MaRTin SoukuP, Ph.D.
Katedra teorie kultury (kulturologie) Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
Celetná 20, Praha 1, 110 00; e-mail: [email protected]; [email protected]
V
e spolupráci s profesorem Vojtěchem Novotným, CSc. z Entomologického ústavu Akademie věd ČR, v.
v.i a New Guinea Binatang Research Centre
začal v roce 2009 pilotní výzkumný pobyt
v lokálních komunitách Papuy-Nové Guineje. V roce 2009 uskutečnil Martin Soukup sondy ve vesnicích Wannang (provincie Madang), Kegesugelo (provincie Simbu)
a Yawan (provincie Morobe). Volba těchto
komunit byla motivována ziskem dat ze tří
typů novoguinejských komunit, které jsou
dány lokalitou a ekosystémem: novoguinejské nížiny a dvou horských pásem (centrální Vysočina a Finisterre). Na základě získaných dat a kulturologické relevantnosti
možných témat výzkumu měl následující výzkum probíhat pouze v jedné z uvedených komunit. Druhá fáze nastala v roce
2011, kdy se Martin Soukup a Julie Hubeňáková vypravili do vesnice Yawan.
yawan SE PřEDSTaVuJE
Vesnice Yawan se rozkládá v údolí Uruwa
v provincii Morobe. Nachází se v horách Finisterre ve výšce přibližně 1200 m.n.m.
Tato lokalita je součástí chráněné oblasti
YUS, jež byla otevřena v roce 2009 jako vůbec první svého druhu na PNG. Tato komunita dosud nebyla předmětem žádného antropologického výzkumu. Její příslušníci
dosud hovoří místním jazykem; pidgin angličtinu používají jen při mluvě s cizinci.
Společenské uspořádání je založeno na systém patrilineárních klanů. Jsou
drobní pěstitelé, kteří na svých zahradách
sklízejí zejména taro a jamy. Chovají vepře a drůbež. Jídelníček doplňují lovem.
Vzhledem k existenci YUS však mohou lovit jen na některých územích. Některé druhy se nesmějí lovit vůbec. Zákaz se vztahuje především na stromové klokany druhu
Dendrolagus matschiei, který žije pouze
v této části Nové Guineje.
V populární formě si o Yawanu můžete
přečíst: Soukup, Martin, Hubeňáková, Julie (2011): „Jíst, či nejíst stromové klokany“. In: Sedmá generace XX(6).
zaMěřEní TERénníHo VýzkuMu
Přirozeně nás zajímá tato lokální kultura jako celek. Studujeme všechny tři strukturální úrovně kultury: ideje, sociokulturní regulativy i artefakty. Zvláštní pozornost
však věnujeme otázkám vizualizace a reprezentace kultury. Jako nástroj studia
těchto témat jsme zvolili kresbu. Zatím
jsme tento výzkumný nástroj použili dvakrát (2009, 2011). Výsledky jsme publikovali v dílčích studiích. V letošním roce vyjde
také kniha, kterou na toto téma připravuje
Julie Hubeňáková a Martin Soukup. l
Další RElEVanTní liTERaTuRa:
• Soukup, M. (2011): „A Visualization and Representation of the
Culture in Yawan, Papua New Guinea: Drawings in the Context of
a Visual Anthropology“. In: Anthropologia integra 2(2).
• Soukup, Martin (2011): „Vizualizace a reprezentace kultury
v Yawanu, Papua-Nová Guinea“. In: Slovenský národopis 59(3).
Mezinárodní
výstava
Fetiš modernity
Do Náprstkova
muzea míří
mezinárodní
etnografický
projekt
Mgr. Jana JiRouškoVá, CSc.
Národním muzeum – Náprstkovo muzeum asijských,
afrických a amerických kultur, Betlémské náměstí 1,
Praha 1, 110 00; e-mail: [email protected]
O
d 17. června do 18. září 2012 se bude
konat v Národním muzeu – Náprstkově muzeu asijských, afrických
a amerických kultur mezinárodní výstava s názvem Fetiš modernity. Výstava je
součástí evropského projektu „Etnografická muzea a světové kultury“ (RIME), v kterém jsou zapojena nejvýznamnější evropská etnografická muzea (Belgie, Španělsko,
Rakousko, Švédsko, Itálie, Německo, Holandsko, Velká Británie, Francie). Jedná se
o putovní výstavu, jež bude prezentována
celkem v šesti evropských muzeích.
Výstava akcentuje pocit Západu, který se
cítí nadřazen zbytku světa, jako by se jediný těšil privilegiu modernity. Tento postoj
je výsledkem identifikace západní společnosti s moderním diskursem, jenž slouží k pozorování, klasifikaci a posuzování
světa. Výsledkem tohoto procesu je binární diskurs, který konstruuje protiklad mezi
vírou a vědou, „civilizovanou“ a „primitivní“ společností nebo dokonce mezi industriálním technologickým světem a rurálním nebo „tradičním“ světem. l
Culturologia / vol. 1 • 93
Download

Fetiš modernity