VĚDA NÁS BAVÍ je obecně prospěšná společnost, která se zabývá podporou vzdělávání mladých lidí.
Naším cílem je podnítit zájem o vědu a poznání.
Projekt VĚDA NÁS BAVÍ nabízí mimoškolní aktivitu formou krouţku, kde se ţáci hravou a zábavnou formou
seznámí s taji vědních oborů (chemie, fyzika, biologie, vědy o zemi, kosmické vědy a aplikované vědy).
Podporuje nás prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc. Předseda Učené společnosti ČR.
Náplň lekcí:
Forma:
Platba:
Děti v krouţku provádějí experimenty
zabývající se např. magnetismem,
vulkanismem, mechanickou energií,
vlastnostmi kapalin, plynů a pevných
látek a mnoha jinými jevy kolem nás.
Skupinová výuka, 10—15 dětí, 35členné vědecké týmy
Sloţenkou nebo převodem na účet, informace na webu nebo na první hodině.
Nahrazení výuky v případě prázdnin či
svátku.
Přihlášky:
Jak dlouho trvá jedna lekce, jak často probíhá?
60 minut, jednou týdně
Cena:
90Kč / lekce (1350Kč = 15 lekcí)
Pro koho je krouţek určen?
Pro zvídavé ţáky první stupně , od 2.
do 5. třídy ZŠ
Dětem bude poskytnut veškerý potřebný materiál a pomůcky.
Kde a kdy budou krouţky probíhat?
1. LEKCE: …………………………………………
TŘÍDA: …………………….………………………..
DEN: …………………. ČAS………………………
Začínáme od druhého pololetí nové
lekce s dalšími experimenty!
ONLINE na našem webu
http://www.vedanasbavi.cz/prihlasit.php
KONTAKT:
VĚDA NÁS BAVÍ o.p.s. ČVUT, Horská
2040/3, 128 00 Praha 2
PhDr. Kateřina Švandová
+420 601 558 076
[email protected]
www.vedanasbavi.cz
PŘIHLÁŠKA DO KROUŢKU VĚDA NÁS BAVÍ — prosíme vyplnit online
Název a adresa školy: .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Příjmení a jméno dítěte: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Příjmení a jméno rodiče: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresa: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Email rodiče: ………………………………………………………… Mobil, telefon rodiče: …………………………………………………………
Prohlášení: Nejsem si vědom (a) ţádných omezení u výše přihlášeného dítěte, která by ohrozila jeho zdravotní stav či bezpečnost během krouţku. Prohlašuji, ţe budu respektovat pokyny lektorů při vyuţívání poskytnutých pomůcek a materiálu.
Souhlasím s účastí dítěte na krouţku VĚDA NÁS BAVÍ a všeobecnými podmínkami společnosti VĚDA NÁS BAVÍ o.p.s.
Datum: ………………………………………………………… Podpis rodiče: …………………………………………………………
Kontakt: VĚDA NÁS BAVÍ o.p.s.; ČVUT v Praze; Horská 2040/3; 128 00 Praha 2; www.vedanasbavi.cz ; [email protected]
Download

PŘIHLÁŠKA DO KROUŢKU VĚDA NÁS BAVÍ — prosíme vyplnit online