Úspory tepla
Neobvykle mírná zima a zateplení všech budov školy přináší ovoce. V roce 2014 jsme měli
ve finančním rozpočtu na teplo vyčleněnou částku 1 400 000 Kč, ale zaplatili jsme pouze asi 850 000
Kč. Z uspořených peněz jsme pořídili nový nábytek do některých učeben, interaktivní tabuli do
1. třídy a zrekonstruovali podlahy ve čtyřech učebnách. Ještě zbylo přes 100 000 Kč, které použijeme
na plánovanou rekonstrukci sociálního zařízení u školní jídelny.
Zlivská kytara 2015
Letos se uskuteční již 19. ročník populární krajské soutěžní přehlídky kytarové hry Zlivská
kytara 2015. Letos poprvé se soutěž koná bez finanční dotace Jihočeského kraje. Současná krajská
pravidla pro poskytování příspěvku jsou natolik omezující, že by Zlivská kytara zcela ztratila svůj
osobitý formát, na který se účastníci těší. Finále Zlivské kytary bude opět od 16 hodin v kulturním
domě ve Zlivi. Srdečně zveme veřejnost k účasti na tomto kytarovém svátku, kde uslyší nejzdařilejší
soutěžní skladby, a také koncert hosta, kterým letos bude někdejší několikanásobná vítězka Zlivské
kytary Barbora Kubíková.
60 let od otevření školy
V roce 1957 byla dostavěna a otevřena naše zlivská škola. Ve své době to bylo velkorysé
stavební dílo, i když po dalším čtvrtstoletí přestala škola kapacitně vyhovovat a musela být
přistavěna nová budova. K příležitosti 60. výročí otevření školy připravujeme almanach, tj. publikaci
popisující historii školy s výčtem
učitelů i žáků, kteří ji absolvovali.
Z toho důvodu prosíme širokou
zlivskou veřejnost, a zejména bývalé
žáky školy, o spolupráci. Máte-li
jakékoliv dokumenty, fotografie, ale
i vzpomínky, které mají vztah k naší
škole, uvítáme, když se s námi o ně
podělíte. Vše, co nám půjčíte, po
zpracování zase vrátíme. Veškerý
dokumentární materiál shromažďuje
ředitel školy Jan Režný. Pro všechny,
kdo přispějí do našeho almanachu,
budeme mít jeden výtisk zdarma.
Změna uvedených informací vyhrazena.
Vydala ZŠ a ZUŠ Zliv nákladem 350 výtisků dne 18.3.2015
Redakce Jan Režný
Zpravodaj ZŠ a ZUŠ Zliv
školní rok 2014/2015
číslo
3
Vážení rodiče, milí žáci! Přinášíme další informace o tom co se ve škole děje a co se připravuje.
Naše škola má nové webové stránky. Adresa je stejná: www.zszliv.eu. Naší snahou je, aby naše
stránky byly přehledné, uživatelsky příjemné, podávaly dostatek informací a zároveň
nezahlcovaly informacemi zbytečnými. Budeme rádi, stanete-li se pravidelnými hosty našich
stránek, a zároveň uvítáme Vaše připomínky nebo návrhy na zlepšení, které můžete zasílat na
[email protected]
Školní jídelna
Problematika školního stravování je věčné téma naší školy. Neustále vnímáme
připomínky ke kvalitě obědů, školní jídelna se řeší ve školské radě, v žákovském parlamentu
i v radě města. Nejčastější připomínky směřují k používání polotovarů a přemíry luštěnin. Jedním
z argumentů, proč nelze vařit jinak, je malý počet kuchařek a příprava dvou různých jídel. Na
doporučení školské rady se proto bude po celý měsíc duben vařit pouze jedno jídlo. Po
skončení tohoto období vyhodnotíme spokojenost strávníků a rozhodneme o dalším postupu.
Možnost výběru ze dvou jídel nabízí naše jídelna od roku 2008. Tento komfort není u jídelen naší
velikosti samozřejmostí, je spousta jídelen, které vaří jen jedno jídlo. V takových jídelnách je
práce určitě jednodušší a vystačí s menším počtem kuchařek.
Minulý týden naši jídelnu přepadla kontrola Krajské hygienické stanice, která dospěla
k tomuto závěru: Ryby, luštěniny a čerstvá zelenina jsou zařazovány na 100 % doporučeného
množství spotřebního koše. Sušené dehydratované směsi (dochucovadla) jsou používány
výjimečně, strava je připravována z čerstvé nebo mražené zeleniny. Nebyly zjištěné žádné
závady.
Zápis do 1. tříd
Do
1.
ročníku
příštího školního roku by
mělo nastoupit 39 nových
žáčků, to znamená, že určitě
otevřeme dvě první třídy.
V tuto chvíli ještě není jisté,
kdo bude v těchto třídách
vyučovat.
Konečné
rozhodnutí padne do konce
června.
Zabezpečení školy
Školská rada
V poslední době v českých školách přibývají případy neoprávněného vniknutí cizích osob,
často doprovázené fyzickým násilím na žácích nebo zaměstnancích školy. Mediálně známý je případ
vraždy studenta ve Žďáru nad Sázavou. Ministerstvo školství vydalo metodické doporučení
k zabezpečení škol. Naše škola v tuto chvíli připravuje zhodnocení možných rizik a studii možného
řešení. Jeho základem bude kamerový systém u všech vstupů do budovy. Výsledkem by mělo být
důslednější monitorování pohybu cizích osob ve škole a větší bezpečí všech jejích obyvatel.
Plán akcí ZŠ a ZUŠ Zliv ve druhém pololetí školního roku
19.3. Projekt Výlet do pravěku
23.3. Exkurze do Temelína 9. ročník
25.3. Zábavné odpoledne v knihovně
27.3. Program prevence THEIA I. st.
27.3. Den učitelů
31.3. Finále velikonoční soutěže
31.3. Koncert učitelů ZUŠ
13.4. Třídní schůzky
15.4. Petrklíč - soutěž v recitaci
21.4. Školní turnaj ve vybíjené I. st.
30.4. Zlivská kytara (bude ředitelské volno)
14.5. Dopravní soutěž
19.5. Mrkviáda – soutěž v lehké atletice s účastí okolních škol
3.6. Běh pro Afriku
15.6. Konzultační odpoledne pro rodiče
17.6. Projektový den v SOŠE Hluboká nad Vltavou 7. ročník
26.6. Den s rodiči
29.5. Den dětí
Dále připravujeme:
Kurz jízdy na koni pro 8. ročník
Divadelní představení Rožmberkové
Exkurze do Mauthausenu pro 9. a 8. ročník
Žákovské koncerty ZUŠ
Představení loutkového divadla
Návštěva žáků z partnerské školy ve Freistadtu
Cvičný poplach a evakuace školy
a další…
Upřesnění a informace o dalších akcích budou postupně uvedeny na našich webových stránkách.
Od 1. ledna 2015 pracuje Školská rada při ZŠ a ZUŠ Zliv v novém složení:
Předseda:
Členové:
Mgr. Jana Kubištová, MBA – zástupce rodičů
Bc. Pavla Dušková – zástupce rodičů
Mgr. Kateřina Vlčková – zástupce školy
RNDr. Yveta Smíšková – zástupce školy
Bc. Marika Skoblíková – zástupce zřizovatele
Mgr. Lenka Dierzé – zástupce zřizovatele
Na webových stránkách školy má školská rada vlastní oddělení v sekci Základní škola, kde si také
můžete přečíst zápis z prvního zasedání.
Petr Čech
je mistrem České republiky!
Petr chodí do 7. třídy. Ve škole je to
obyčejný, skromný a docela nenápadný kluk,
který občas chybí. Málokdo ale ví, že Petr je
velká sportovní osobnost. Pilně trénuje se
svým tatínkem v lyžařském oddíle TJ MOTOR
České Budějovice, a ve škole občas chybí, aby
se mohl zúčastnit tréninkových soustředění
nebo závodů. Přes intenzivní a náročný
trénink Petr velmi dobře zvládá i školní
povinnosti, i když je to pro něj mnohem těžší,
než pro ostatní spolužáky.
1. března Petr Čech zvítězil na
Mistrovství České republiky v alpských
disciplínách ve Špindlerově Mlýně v slalomu.
Jsme rádi, že máme ve škole tak šikovného
žáka.
Download

Zpravodaj ZŠ a ZUŠ Zliv 3 - Základní škola a Základní umělecká