CHATA JAVORNÁ
Milan Sedláček 2012
Vycházky a výlety v jejím okolí
Historie Chaty
Chata Javorná byla původně budova německé školy. Byla přízemní s kamenným
zdivem a slouţila z jedné poloviny jako jednotřídka, z druhé jako byt učitele o dvou
místnostech. Roku 1790 bylo přistavěno dřevěné srubové patro o dalších dvou
třídách a zpředu přistavěny dřevěné pavlače jako toalety.
Od roku 1945 budova slouţila různým místním potřebám a značně chátrala. V
roce 1953 ji do nájmu získal závod JITONA n.p. STOD a později byla budova odkoupena. V této době byl za pomoci zaměstnanců vybudován vodovod, koupaliště, lyţařský vlek, tenisové a volejbalové hřiště.
V 90. letech došlo k útlumu návštěvnosti chaty a pomalu mizela také ochota návštěvníků k brigádnické činnosti. Ve Stodě skončila činnost podniku JITONA a
hrozilo, ţe chatu Javorná převezme ústřední odborová organizace. Záchranou se
stala aktivita několika příznivců chaty, kteří zaloţili novou odborovou organizaci,
pod kterou byla chata převedena do uţívání. Následné roky se objekt udrţoval
více méně ve stávajícím stavu a návštěvnost byla pouze průměrná. Zařízení stárlo
a přestávalo vyhovovat.
Milan Sedláček
tel: 728 063 829
Chata Javorná
Javorná č.p. 9
Čachrov 339 01
www.chata-javorna.cz
V roce 2012 převzal chatu nový provozovatel a po dlouhé době nečinnosti začal s
rekonstrukcí objektu.
Trasy
Chata Javorná 2012

Vycházka na Buchar

Vycházka na Svinnenský vrch

Výlet na Krásnou Bídu

Výlet na Suché
Studánky

Výlet na Zhúří a Keply

Výlet na Pancíř
Vycházka na Buchar
Náročnost
Od chaty se vydáme nahoru alejí po asfaltce aţ k hotelu Stavař (momentálně mimo provoz). Za tímto objektem se dáme vlevo z kopce aţ dojdeme do vesničky
Buchar. Ve vesnici přejdeme můstek a dáme se vlevo údolím potoka Ostruţná.
- 3 km
Na konci vesnice přejdeme další dřevěný můstek přes potok Ostruţná a lesní
cestou do kopce zpět k chatové oblasti na Javorné. Odtud kolem koupaliště zadem ke kostelu a jsme zpět u Chaty Javorná.
Jezírko ve vesnici Buchar
- nenáročná trasa
Vycházka na Svinnenský vrch
Náročnost
Od chaty se vydáme nahoru alejí po asfaltce aţ k hotelu Stavař (momentálně mimo provoz). Za tímto objektem se dáme vlevo z kopce aţ dojdeme do vesničky
Buchar. Ve vesnici přejdeme můstek a dáme se vpravo po ţluté.
- 6 km
Za vesnicí dojdeme k nově vybudované restauraci a pokračujeme ke křiţovatce
turistických cest. Dále jdeme po zelené a hned na dalším rozcestí odbočíme doprava z kopce a přejdeme po lávce potok Ostruţná. Dostaneme se ke Gerlovu
Dvoru, kde odbočíme opět doprava a dojdeme zpět po asfaltové silnici aţ na Javornou.
- restaurace na trase
Gerlův Dvůr
- nenáročná trasa
Výlet na Krásnou Bídu
Náročnost
Od chaty se vydáme z kopce k hlavní silnici a po 50m směrem na Ţeleznou Rudu
odbočíme po lesní cestě dolů k hájovně. Dojdeme aţ k Šimandlovu Dvoru, před
kterým zahneme doleva do kopce. Lesní cestou dojdeme kolem horní stanice
vleku aţ na Krásnou Bídu.
- 7 km
Odtud pokračujeme mírně stoupající cestou aţ k rozcestí, kde narazíme na ţlutou
značku. Po ní se dáme vpravo dolů, aţ dojdeme k restauraci U Silnice. Pokračujeme po ţluté a po 1,5km, aţ před prvními domy vesnice Buchar, odbočíme doprava na lávku přes potok a dále jdeme po lesní cestě aţ na Javornou.
Výhled z Krásné Bídy na Javornou
- mírně náročná trasa
- restaurace na trase
Výlet na Suché Studánky
Náročnost
Od chaty se vydáme z kopce k hlavní silnici a po 50m směrem na Ţeleznou Rudu
odbočíme po lesní cestě dolů k hájovně. Dojdeme aţ k Šimandlovu Dvoru, před
kterým zahneme doleva do kopce. Lesní cestou dojdeme kolem horní stanice
vleku aţ na Krásnou Bídu.
- 12 km
Odtud pokračujeme mírně stoupající cestou aţ k rozcestí, kde se vydáme po ţluté
značce směrem vlevo. Dojdeme na rozcestí U Obrázku a zahneme po neznačené cestě doprava. Po 3,5 km narazíme na modrou značku a dáme se po ní směrem vpravo aţ k rozcestí Suché Studánky.
Na rozcestí odbočíme vpravo po zelené značce směrem na Šukačku a Javornou.
Po této cestě dojdeme zpět kolem restaurace U Silnice na Javorné aţ k chatě.
Suché Studánky - zpět po modré, označeno křížkem
- mírně náročná
- restaurace na trase
Výlet na Zhúří a Keply
Náročnost
Od chaty se vydáme z kopce k hlavní silnici a po 50m směrem na Ţeleznou Rudu
odbočíme po lesní cestě dolů k hájovně. Dojdeme k Šimandlovu Dvoru, před kterým zahneme doleva do kopce. Lesní cestou dojdeme kolem horní stanice vleku
na Krásnou Bídu.
- 17 km
- náročná trasa
Odtud pokračujeme mírně stoupající cestou k rozcestí, kde narazíme na ţlutou
značku. Po ní se vydáme vlevo a dojdeme k rozcestí U Obrázku, zahneme opět
vlevo a vyjdeme na hlavní silnici. Pokračujeme po ní směrem na Ţeleznou Rudu a
po 800 metrech v zatáčce zahneme vlevo směrem na Ţhúří. Pokračujeme kolem
nově vybudované kapličky a úmrlčích prken aţ narazíme na modrou turistickou
značku a po ní jdeme vlevo směrem na Keply.
Těsně před místem, kde tne modrá značka hlavní silni v Keplech, zahneme naposled vlevo na neznačenou cestu směrem na Gerlův Dvůr. Po této cestě pokračujeme stále rovně, aţ dojdeme zpět na Javornou.
Zhůří
Výlet na Pancíř
Náročnost
Od chaty se vydáme z kopce k hlavní silnici a po 50m směrem na Ţeleznou Rudu
odbočíme po lesní cestě dolů k hájovně. Dojdeme k Šimandlovu Dvoru, před kterým zahneme doleva do kopce. Lesní cestou dojdeme kolem horní stanice vleku
na Krásnou Bídu.
- 20 km
Odtud pokračujeme mírně stoupající cestou k rozcestí, kde narazíme na ţlutou
značku. Po ní se vydáme vlevo a jdeme přes rozcestí U Obrázku, Šmauzy aţ na
Tomandlův kříţek, kde zahneme vlevo a po červené značce dojdeme aţ na Pancíř. Odtud se na Hofmanky můţeme dostat buď pešky nebo lanovkou (pouze do
přestupní stanice).
- náročná trasa
- restaurace na trase
- rozhledna Pancíř
Dále jdeme po zelené směrem na Prameniště Řezné a Nový Brunst, kde zahneme vlevo na modrou turistickou značku a dojdeme opět na rozcestí Šmauzy. Dále
jdeme stejnou trasou jako směrem na Pancíř. Tedy rozcestí U Obrázku, Krásná
Bída, Šimandlův Dvůr, Javorná.
Rozhledna Pancíř - 1234 m.n.m.
Download

Náročnost - Chata Javorná