Martin
Drlička
realitní makléř
Zdeňka
Houžvičková
soudní znalec
č.2
Mgr. Petr
Měšťan
učitel ZŠ
č.3
Ing. Petr Rýpar
č.8
systémový inženýr
v IT
č.9
PhDr. Zuzana
Foglarová
redaktorka
Václav Růth
manažer
č.4
č.10
Jan
Škrle
ředitel hotelu
Bc. Ivan
Liška
důchodce
č.5
č.11
Bc. Jaroslav
Kočí
pedagog-trené​r
Pavlína
Doušová
účetní
č.6
č.12
Pavel
Ciboch
učitel hudby
Ing. Arch.
Jiří Danda
důchodce
č.7
č.13
Richard Stára
jednatel společnosti
kandidát na starostu
č.1
Občanská demokratická strana
a Nezávislé Horní Počernice
– do voleb jdeme společně!
Další kandidáti:
14. Bc. Vladimír Kule, 15. Lucie Křížová, 16. Růžena Hurychová, 17. Jan Štim, 18. Ing. Josef Straka, 19. Ing. Jiří Trávníček,
20. Alice Stárová, 21. Kateřina Staňková, 22. Barbora Škrleová, 23. Ing. Josef Zuklín, 24. Jan Moravec, 25. Vlastimil Blahut
Společnými silami a s Vaší důvěrou
navážeme na vše dobré,
co se v posledních letech
v Horních Počernicích udělalo!
Kandidátní listina č. 3
Komunální volby 10. - 11. října 2014
Volební program
pro komunální
volby 2014
Naším cílem je:
2) Bezpečnost
5) Městská část pro rodiny, děti a seniory
pečnost občana a účinnou ochranu jeho
nicích, respektování a podpora vedení škol,
zdraví i majetku, více strážníků v ulicích i jejich smys-
omezení přemíry administrativy při správě školských
luplná a každodenní aktivita vůči občanům
zařízení
• nulová tolerance vůči hazardu, pomoc osobám
• rozšíření a účinná podpora volnočasových pro-
ohroženým závislostmi i předlužením
gramů pro děti a mládež jako prevence kriminality
• posílení všech vlivů správy městské části na bez-
• udržení vysoké kvality školství v Horních Počer-
• podpora akcí zvyšujících tělesnou odolnost a prevenci
3) Doprava
proti civilizačním chorobám pro vyšší věkové kategorie
• nastavení jasných pravidel pro účinnou údržbu
• podpora sportu jako prevence kriminality, dlou-
• naprosto otevřená politika a transparentní spo-
místních komunikací a chodníků a jejich postupnou
hodobě podporujeme vznik nových sportovišť
lupráce samosprávy městské části s jejími občany
a reálnou dostavbu
a výstavbu nové sportovní haly
• otevřená radnice, dobré služby poskytující úřadem,
• zintenzivnění bezpečnostních prvků v dopravě
• podpora rodin s dětmi, pomoc sociálně
vysoce profesionální a odborný výkon úřadu, kvalitní
• řízení dopravní obslužnosti (např. pokračování
potřebným občanům, spravedlivé využívání pro-
komunikace s využitím nezávislého, objektivně infor-
v projektu mimoúrovňové křižovatky Beranka)
gramů a prostředků poskytovaných státem i obcí
mujícího HZP (šéfredaktor bez politické funkce)
• snaha odklonit průjezd přes Počernice
včetně jejich důsledné kontroly
i dalších komunikačních prostředků
• zajistíme další rozšiřování cyklostezek pro
• spravedlivá a aktivní podpora spolků a zlepšení
• včasné a úplné poskytování všech informací z čin-
lepší a bezpečnější návaznost na okolní
podmínek společenského života v Horních Počer-
nosti správy městské části
cyklistickou síť
nicích, úcta k historii našich obcí a připomínání
1) Řízení městské části
• našim občanům chceme být zárukou demokratické
a upřímné diskuze na jakékoliv téma
• všechny zásadní otázky, problémy a návrhy, které
významných výročí
4) Životní prostředí
• pokračování systematické péče a rozvoje veřejné
6) Hospodaření
mohou ovlivnit život v Horních Počernicích, s Vámi
zeleně, podpora všem prostředkům a programům
• účelná a důsledná spotřeba všech dotačních titulů
budeme veřejně diskutovat
zkvalitnění životního prostředí
ve vyrovnaném rozpočtu městské části
• vstřícná spolupráce všech zvolených zastupitelů,
• snížení hlukové zátěže v Horních Počernicích
• hospodaření odpovídající dlouhodobému progra-
upřímné vztahy založené na úctě a respektu, směřu-
• snaha o dobudování kanalizační sítě i v těch nejob-
mu rozvoje a finančnímu výhledu
jící ke společnému dosažení vytyčených cílů rozvoje
tížnějších oblastech
• respektování soukromého vlastnictví občana
obce, bez ohledu na politickou příslušnost
• snaha vyřešit problémy s ČOV Čertousy
a podpora svobodného podnikání
Kandidátní listina č. 3
Komunální volby 10. - 11. října 2014
Download

Občanská demokratická strana a Nezávislé Horní Počernice – do