MUDr. Tomáš Vaněk, Jihlava
„SonicFill systém“ pro přímé kompozitní výplně v postranním úseku.
Stále častěji řešíme přání pacientů zhotovit „bílé“ výplně v postranním úseku chrupu.
Amalgám, sebelépe zhotovený, „vyřezaný“, vyleštěný je v této „době estetiky“ diskvalifikován.
Volbou je „bílá výplň“.
Moderní stomatologie nám přináší nové materiály, technologie, pracovní postupy.
„SonicFill systém“ (vyvinutý ve spolupráci firem KaVo a Kerr), je dle mého názoru jednou
z nejvýraznějších změn na poli záchovné stomatologie. Rozšiřuje rozsah indikací pro přímé estetické
rekonstrukce v postranním úseku chrupu. Při dodržení pravidel „lege artis“ docílíme kvalitnější
kompozitní výplně jakéhokoliv rozsahu, při současné úspoře času a tím nákladů spojených
s ošetřením. V neposlední řadě snižuje míru stresu pro ošetřující tým.
Touto zásadní změnou je fakt, že aktivací ultrazvukového násadce dochází ke změně konzistence
kompozitního materiálu – ze stavu „tuhého“ - high viskosity, do stadia „tekutého“ - low viscosity, aby
se po vymodelování vrátil opět do původní konzistence. Kompozit patří do skupiny vysoce
naplněných nanohybridních materiálů (> 80% objemových) a je dodáván v kompulích o jedné
velikosti a ve čtyřech barevných odstínech (dle vzorníku Vitapan „klasik“ – A1, A2, A3, B1). Tyto
kompule se jednoduše našroubují do speciálního ultrazvukového kolínka, jehož aktivací měníme
konzistenci materiálu při jeho současné aplikaci do kavity. Dle výrobce je možné naráz aplikovat až 5
mm silnou vrstvu, a v mnohých případech tak zhotovit „jednokrokově“ kvalitní kompozitní výplň,
která je po polymeraci (10 – 20 s dle použitého zdroje) upravena do finální anatomie a vyleštěna.
Samozřejmě je možné postupovat také striktně dle pravidel inkrementační - vrstvící techniky.
Práce se systémem SonicFill je pro mne velmi příjemným a nečekaným překvapením. Funguje
bezchybně, materiál má během celého pracovního postupu ideální flow konzistenci – velmi snadno
se aplikuje, „drží“ přesně tam, kam je nanesen a vůbec se nelepí na žádný modelační nástroj (běžný
kovový, titanový, plastový). Umožňuje perfektní adaptaci materiálu ke všem stěnám kavity a
minimalizuje tím riziko nekvalitního kontaktu s hybridní vrstvou dentinu, či nebezpečí tvorby
bublinek. Zcela tak odpadá nutnost používat běžný flow kompozit jako první „smáčivou“ vrstvu,
stejně jako používání štětečků navlhčených v bondu pro lepší adaptaci a modelaci kompozit nebo
nutnost jakýmkoliv způsobem nahřívat kompozitní materiál. Rovněž obava z nedostatečné barevné
škály (A1, A2, A3, B1) není na místě – materiál má optimální opacitu i translucenci a v ústech vypadá
velmi dobře. Nicméně pro „náročné“ bych přivítal i tmavší barevné odstíny pro docílení opticky větší
„hloubky“ výplně. Vzhledem k ideální konzistenci se domnívám, že materiál lze použít i k adhezivní
fixaci
protetických
prací
typu
inlay,
onlay,
overlay,
fazeta,
korunka.
„SonicFill systém“ (speciální ultrazvukový násadec + kompozitní materiál ve specifických kompulích)
za předpokladu adekvátní přípravy povrchu zubu pro adhezivní techniku práce, umožňuje v kratším
čase – levněji a snadněji zhotovit kvalitní, homogenní kompozitní rekonstrukci jakéhokoliv rozsahu.
Oceňuji tento systém i ve všech případech, kdy je nutné postupovat rychle a přitom v souladu
s pravidly – tedy „lege artis“. Mám na mysli situace, které všichni dobře známe – časová tíseň,
neklidný pacient, problematické, či nemožné nasazení koferdamu.
„SonicFill systém“
ultrazvukový násadec + kompule unidose
barevná škála A1, A2, A3 – Vitapan „klasik“
Výchozí stav:
nevyhovující amalgamová výplň / sekundární, respektive recidivující caries
… po odstranění amalgamové výplně….
…množství kariezního dentinu
… postupná exkavace změklého, infikovaného dentinu…
( „caries detector“ - Sable seek – Ultradent,USA)
… kavita po ukončené preparaci…
(caries pulpae proxima bez perforace dřeňové dutiny )
selektivní „total etch“
37% kyselina fosforečná (EnaEtch, Micerium,Italy)
– cca 20 ´´ dentin / cca 15´´ sklovina
dentinosklovinné adhezivum
(Peak LC bond, Ultradent,USA) – cca 10´´
kavita před aplikací kompozita
1. vrstva - SonicFill A3
vyplnění cca ½ kavity, polymerace 20´´ (LED, Demi plus, Kerr co,USA)
2. vrstva - SonicFill A3
vyplnění podminovaných hrbolků/vytvoření distální aproximální lišty
polymerace 10´´ ( Demi plus)
3. vrstva SonicFill A1
vyplnění kavity, anatomická modelace / polymerace - DemiPlus 3x20´´ - okluzálně / vestibulárně /
palatinálně
dokončená výplň před / po sejmutí kofferdamu
Download

MUDr. Tomáš Vaněk, Jihlava „SonicFill systém“ pro přímé