Poznámky k vydání
pro Kerio Connect 8.0.0
Datum: 4. prosince 2012
 2012 Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena.
1 Významné zmˇ
eny v této verzi
Nové rozhraní Kerio Connect client
Webmailové rozhraní produktu Kerio Connect bylo kompletnˇ
e pˇ
repracováno. Architektura
i uživatelské rozhraní byly od základu zmˇ
enˇ
eny tak, aby výkon a uživatelská pˇ
rívˇ
etivost odpovídaly tomu, co uživatel oˇ
cekává od moderní webové aplikace. Tato verze je plnˇ
e funkˇ
cní.
Rozhraní má vyvážený pomˇ
er funkcí, použitelnosti a grafického designu.
Aˇ
ckoliv jsme se snažili vytvoˇ
rit nejlepšího možného klienta pro Kerio Connect, možná jsme
nˇ
eco opomnˇ
eli. Rádi bychom od vás získali zpˇ
etnou vazbu - co je dobré, co je špatné, a co Vám
chybí. V této verzi je rovnˇ
ež k dispozici p˚
uvodní rozhraní Kerio WebMail jako záložní klient.
Nová antispamová metoda - greylisting
Greylisting je velmi efektivní antispamová metoda. Její nosnou myšlenkou je zpoždˇ
ení prvního
pokusu o doruˇ
cení e-mailu. Všechny bˇ
ežné poštovní servery se pˇ
ri neúspˇ
echu snaží opakovat
doruˇ
cení zprávy pozdˇ
eji, tak, jak to urˇ
cuje pˇ
ríslušný standard. Mnoho spammer˚
u se již nepokouší odeslání zprávy opakovat, protože je to pro nˇ
e pˇ
ríliš nákladné.
Aˇ
ckoliv je greylisting efektivní, má jednu základní nevýhodu: Zpoždˇ
ení pˇ
ri doruˇ
cení první
zprávy mezi dvˇ
ema uživateli budí dojem, že zprávy nechodí okamžitˇ
e. Abychom zmírnili tento
problém, vytvoˇ
rili jsme službu greylistingu v cloudu.
Pokud je greylisting povolen, Kerio Connect nechává tuto službu rozhodovat, zda akceptovat pˇ
ríchozí zprávu ˇ
ci nikoliv. Služba si vytváˇ
rí seznam IP adres legitimních odesílatel˚
u (tzv.
whitelist). Zprávy odeslané z IP adres na tomto seznamu jsou doruˇ
covány okamžitˇ
e.
Ve výchozím nastavení je greylisting zakázán. Povolit jej m˚
užete v rozhraní Kerio Connect
Administration v nastavení filtrování spamu, záložka Greylisting.
Služba je dostupná pro všechny uživatele s platnou Software Maintenance.
1
Vylepšení antispamové kontroly - SMTP server:
SMTP server má dvˇ
e nové možnosti nastavení antispamové kontroly:
Do nastavení SMTP serveru byla pˇ
ridána nová volba pro blokování IP adres klient˚
u bez reverzního záznamu (PTR). Tato volba zvyšuje úˇ
cinnost antispamové ochrany pˇ
red botnety a zavirovanými poˇ
cítaˇ
ci. Pro bˇ
ežné SMTP servery rozesílající emailové zprávy je reverzní záznam PTR
nutností.
SMTP server v Kerio Connect verze 8.0 m˚
užete nakonfigurovat tak, aby vyžadoval ovˇ
eˇ
rení pˇ
ri
pˇ
rijetí zprávy odeslané z poštovní domény definované v Kerio Connect. Tato možnost výraznˇ
e posiluje úˇ
cinnost metod Caller ID a SPF. Umožˇ
nuje serveru odmítnout zprávy odeslané
z falešných adres maskovaných jako lokálních. Použití této nové metody je omezeno pouze
na klienty, kteˇ
rí nemohou odesílat e-maily do jiných než lokálních e-mailových domén, tj. na
všechny zprávy pˇ
richázející z Internetu.
Vylepšení zpráv „Mimo kanceláˇ
r“
Zpráva „Mimo kanceláˇ
r“ se zasílá pouze, je-li zpráva adresována uživateli (ne skupinˇ
e nebo
konferenci). Kerio Connect 8.0 automaticky detekuje zprávy zaslané skupinám uživatel˚
u a
neodpovídá zprávou „Mimo kanceláˇ
r“. To znamená, že zpráva „Mimo kanceláˇ
r“ se neodešle,
pokud adresa uživatele není souˇ
cástí hlaviˇ
cek zprávy.
Synchronizace poznámek s OS X a iOS
Kerio Connect 8.0 rozšiˇ
ruje podporu groupwarových klient˚
u, kteˇ
rí synchronizují poznámky.
Nová verze podporuje aplikaci Notes na OS X 10.8 a iOS. Poznámky jsou automaticky synchronizovány pˇ
res IMAP.
Aplikace Notes na systému OS X 10.8 je automaticky nakonfigurována bˇ
ehem nastavení aplikace Mail (pro typy úˇ
ct˚
u IMAP i Exchange IMAP). Synchronizace poznámek m˚
užete povolit v
System Preferences / Mail, Contact & Calendars.
Zaˇ
rízení iPhone a iPad s iOS 5 nebo 6 synchronizují poznámky, používá-li aplikace Mail IMAP.
Z integraˇ
cní stránky serveru Kerio Connect si m˚
užete stáhnout autokonfiguraˇ
cní nástroj pro
snadné nastavení zaˇ
rízení se systémem iOS.
Kerio Connect bude používat výhradnˇ
e integrovaný antivirus Sophos.
Ve svˇ
etˇ
e alternativních IT ˇ
rešení vyhrává vždy to nejjednodušší. Po mnoha letech podpory r˚
uzných externích antivir˚
u jsme se dostali do stavu, kdy vˇ
etšina našich zákazník˚
u volí antivirus
Sophos integrovaný pˇ
rímo v produktu Kerio Connect. Proˇ
c? Protože je to nejjednodušší.
Podpora pro všechny externí antiviry (AVG, avast!, ClamAV, Dr. Web a ESET) bude ukonˇ
cena.
Kerio Connect bude dodáván výhradnˇ
e s integrovaným antivirem Sophos.
Pokud nyní používáte nˇ
ekterý z podporovaných externích antivir˚
u, pˇ
ri aktualizaci na Kerio
Connect 8.0 bude zachováno uživatelské rozhraní, a zatím nezaznamenáte žádnou zmˇ
enu.
V další „major“ verzi bude kód pro podporu externích antivir˚
u kompletnˇ
e odstranˇ
en. Pokud
provedete aktualizaci ze starší verze, ve které byl nastaven externí antivirus, v dialogu pro
nastavení antiviru jej již neuvidíte a Kerio Connect s ním nebude nadále spolupracovat.
2
Podpora Microsoft Windows 8 a Windows Server 2012
Kerio Connect 8.0 m˚
uže být nainstalován na operaˇ
cní systém Microsoft Windows Server 2012
a poskytuje groupwarové funkce pro klienty.
Uživatelé se systémem Microsoft Windows 8 mohou pro pˇ
rístup k poštovním schránkám použít Kerio Connect client v prohlížeˇ
ci Internet Explorer 10. K poštovnímu klientu Mail v Microsoft Windows 8 lze použít IMAP a POP3.
Podpora pro Microsoft Outlook 2013
R Connector (Offline Edition) 8.0 nyní podporuje Microsoft Outlook 2013 (32 i
Kerio Outlook
64 bitové verze). Kerio Outlook Connector lze využít k synchronizaci pošty a groupwarových
dat mezi klientem Outlook 2013 a serverem Kerio Connect 8.0. Podporuje sdílení poštovních
schránek a veˇ
rejných složek.
R Connector (Offline Edition) spolupracuje se všemi edicemi Microsoft Outlook
Kerio Outlook
2013 kromˇ
e instalace Click-to-Run, která nepodporuje externí MAPI aplikace.
2 Zmˇ
eny v systémových požadavcích
•
•
•
•
•
•
•
Podpora Microsoft Windows Server 2012
Kerio Outlook Connector (Offline Edition) podporuje Microsoft Windows 8.
Kerio Outlook Connector (Offline Edition) podporuje Outlook 2013.
Kerio Connect client a Kerio WebMail podporují Microsoft Internet Explorer 10.
Kerio Exchange Migration Tool podporuje Microsoft Exchange 2010.
Byla ukonˇ
cena podpora systému Microsoft Windows 2000.
Byla ukonˇ
cena podpora Microsoft Outlook 2003 bez SP3 a KB2449798.
Kerio Connector for BlackBerry
V pˇ
ríští „major“ verzi produktu Kerio Connect bude ukonˇ
cen vývoj a podpora doplˇ
nku Kerio
Connector for BlackBerry.
Kerio Sync Connector for Mac
V pˇ
ríští „major“ verzi produktu Kerio Connect bude ukonˇ
cen vývoj a podpora doplˇ
nku Kerio
Sync Connector for Mac. Poˇ
cínaje OS X 10.6 lze klienty na systémech Mac synchronizovat a
Kerio Connect pˇ
rímo pomocí protokol˚
u CalDAV a CardDAV. Na Integraˇ
cní stránce serveru je
k dispozici autokonfiguraˇ
cní nástroj, kterým lze klienty snadno nakonfigurovat.
3
3 Známé problémy
Uživatelé s iCal musí pˇ
ri prvním pˇ
rihlášení do rozhraní Kerio Connect client odmítnout
všechny staré pˇ
ripomínky.
4 Aktualizace
Žádné známé problémy.
Aktualizace doplˇ
nku Kerio Outlook Connector (Offline Edition)
Žádné známé problémy.
5 Pˇ
rechod na starší verzi (downgrade)
Žádné známé problémy.
R Connector (Offline Edition)
Instalace nižší verze Kerio Outlook
R Connector (Offline Edition) nefunguje po pˇ
Kerio Outlook
reinstalování na verzi 7.4 a nižší.
Po instalaci nižší verze je tˇ
reba nainstalovat správnou verzi doplˇ
nku. Lze použít instalaˇ
cní
balíˇ
cek z integraˇ
cní stránky serveru.
6 Použitý software open source
Produkt Kerio Connect obsahuje software volnˇ
e šiˇ
ritelný ve formˇ
e zdrojových kód˚
u
(open source). Balíky kompletních zdrojových kód˚
u tˇ
echto komponent jsou k dispozici
v Softwarovém archivu na adrese http://download.kerio.com/archive/.
7 Právní doložka
Microsoft, Windows, Windows Mobile, ActiveSync, Outlook, Internet Explorer
a Entourage jsou registrované ochranné známky spoleˇ
cnosti Microsoft Corporation.
Firefox je registrovaná ochranná známka sdružení Mozilla Foundation.
Apple, Safari, iPhone and iPad jsou registrované ochranné známky nebo ochranné
známky spoleˇ
cnosti Apple Inc.
Linux je registrovaná obchodní známka, jejímž držitelem je Linus Torvalds.
Sophos je registrovaná ochranná známka spoleˇ
cnosti Sophos Plc.
Debian je registrovaná ochranná známka spoleˇ
cnosti Software in the Public Interest, Inc.
Kerberos je ochranná známka spoleˇ
cnosti Canonical, Ltd.
4
Red Hat a Fedora jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky spoleˇ
cnosti
Red Hat, Inc.
Palm, Treo a Pre jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky spoleˇ
cnosti
Palm, Inc.
Google, Nexus One a Android jsou ochranné známky spoleˇ
cnosti Google Inc.
DROID je ochranná známka spoleˇ
cnosti Lucasfilm Ltd. a jejích dceˇ
riných spoleˇ
cností.
Motorola je registrovaná ochranná známka spoleˇ
cnosti Motorola, Inc.
BlackBerry je registrovaná ochranná známka spoleˇ
cnosti Research In Motion Limited.
XPERIA je ochranná známka spoleˇ
cnosti Sony Ericsson Mobile Communications AB.
Samsung a Galaxy Tab jsou ochranné známky spoleˇ
cnosti Samsung Electronics Co., Ltd.
a/nebo souvisejících spoleˇ
cností.
ASUS Trademark registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka spoleˇ
cnosti Asustek
Computer Inc. v USA a dalších zemích.
Android je ochranná známka spoleˇ
cnosti Google Inc.
5
Download

Poznámky k vydání - Kerio Software Archive