náš COLAS
Časopis společností skupiny COLAS v České a Slovenské republice
Časopis spoločností skupiny COLAS v Slovenskej a Českej republike
Cesta cez Horný Zemplín
Číslo 1
ročník 64
březen/marec 2015
obsah
str 3–5
editorial
Úvodní slova vedení: regionálního
ředitele COLASu pro ČR a SR, generálního
ředitele COLASu na Slovensku
a generálního ředitele COLAS CZ
str 12–13
kaleidoskop
Výběr některých významných akcí,
kterými se COLASáci mohou chlubit
Časopis Náš COLAS
Vydávají společnosti COLAS CZ, a.s., Čermák
a Hrachovec a.s., Silnice Horšovský Týn a.s.,
Inžinierske stavby, a. s. a CESTY NITRA, a.s.
Redakční tým: Markéta Altrichterová,
Kvetoslava Sarvašová.
Grafické zpracování, sazba a tisk:
Agentura Bravissimo, Znojmo.
Redaktoři: Eva Obůrková (Česko), Anton
Oberhauser, Communication House, s.r.o.
(Slovensko).
Časopis Náš COLAS je na Slovensku
nasledovníkom Mostov východu
Inžinierskych stavieb, a. s. a Spravodaja
CESTY NITRA, a.s.
editorial
téma
COLAS CZ, a.s. se podílí na modernizaci dálnice D1
Jak pokračuje modernizace dálnice D1 /
Cesta na Hornom Zemplíne
Hlavní články z obou republik:
O modernizaci dvou dálničních úseků D1
a o rekonštruovanom úseku cesty 1. triedy v okrese Vranov nad Topľou
str 14–17
servis / BOZP
Aktuality z dění v našich společnostech,
zajímavé zakázky, nové provozy
i revoluční technologie
Informácie o tom, ako neustále
vylepšujeme naše postupy a princípy
Mosty jako umělecká díla / Oblast
Jih: co nás čeká v roce 2015? /
Pripravili novú budovu / V Malackách
opäť ako doma
Riadenie ľudských zdrojov
v Nitre: Nový začiatok /
Cieľ: nulová úrazovosť
str 22
Kontaktní e-mail:
[email protected]
str 18–19
lidé
COLASáci ako ich možno nepoznáte
alebo Profily zaujímavých ľudí, ktorí
pracujú medzi nami
Jiří Hlaváček / Peter Pitoňák
2 náš COLAS
str 20–21
stavby
www.colas.cz
www.iske.sk
www.cestynitra.sk
Opravená cesta I. triedy vo východoslovenskom
regióne Horného Zemplína
Vše nejlepší
do roku
2015
str 6–11
Ekonomická situace v Evropě obecně
a zvlášť v České republice a na Slovensku
je stále problematická. Nicméně nám už
některé ukazatele naznačují, že začínáme
vidět na konec tunelu…
Náš objem nasmlouvaných zakázek
na rok 2015 se v celé oblasti pomalu
stejnoměrně plní. Rok 2015 by pro nás
měl být podobný, ne-li lepší než 2014.
I přesto bude třeba dalšího úsilí. Zimní
období bychom proto měli využít k přípravě
na novou sezónu 2015 a vyvinout úsilí
v oblasti obchodu spolu se selektivitou
obchodních záležitostí a odběratelů.
Dobrá příprava našich prací pro rok 2015
by měla zahrnovat oblasti:
Bezpečnost (tradičně)
Organizace a výroba
Kvalita prováděných prací
Přeji všem velmi dobrý rok 2015.
Ať je synonymem úspěchu, prosperity,
ale také zdraví pro vás všechny, vaše
blízké a také pro COLAS v České republice
a na Slovensku.
Eric Biguet
regionální ředitel COLASu pro Českou
a Slovenskou republiku
Všichni mají stanoveny jasné cíle a já
na vás spoléhám, že je splníte a dokonce
možná překročíte.
rozvoj firem
Best wishes for 2015
Rok 2014 byl pro závod
Lomy rekordním rokem
prodeje, výroby a investic
The economic situation in Europe generally and in
particular in the Czech Republic and in Slovakia remains
difficult. Certain indicators, however, make us see the light
at the end of the tunnel…
Good preparation of our works for 2015:
Safety obviously
Organization and production
Quality of performed works
str 23
Our backlog for 2015 is getting full progressively, evenly
in the area. And 2015 should be similar if not better than
2014.
Clear performance objectives have been given and I count
on you that you will fulfil them and even go beyond them.
svět kolem nás
Články o tom, jak rozvíjíme své
dovednosti, pomáhame sobě i okolí,
tipy pro zdravý život
Spolupráce COLAS CZ se Sborem
dobrovolných hasičů v Bašnici /
Všetko s mierou
Nevertheless, much effort still needs to be made and we
should use this winter period to prepare us for the new
season 2015.
I wish you all a very good year 2015. May it be the
synonym for success, prosperity but also for health for
all of you, your families but also for COLAS in the Czech
Republic and Slovakia.
Efforts in the sphere of the trade with selectivity of
business cases and clients…
Eric Biguet
Area Manager Czech Republic and Slovakia
náš COLAS 3
editorial
editorial
Ohlédnutí za úspěšným
rokem 2014
Buďme
pripravení
na úspech
Milé kolegyně, milí kolegové,
z nového roku již uplynuly dva měsíce
a další stavební sezóna se zanedlouho
naplno rozběhne. Co od ní můžeme
očekávat? S jakými cíli do ní vstupujeme?
Dříve než se budeme věnovat stavební
sezóně nadcházející, podívejme se společně,
v jaké kondici jsme uzavřeli tu minulou.
Vážení kolegovia,
rok 2015 začal pozitívne. Niektoré stavby boli
zazmluvnené ešte minulý rok a v súčasnosti na nich
naše stavebné tímy realizujú prípravné práce.
Hovorím napríklad o projektoch PSK Cesty západ
a PSK Mosty západ. Medzi diela, na ktorých sa už
pracuje, patria napríklad most a moriaca linka
pre U. S. Steel, kanalizácia v Poproči, čistiareň
odpadových vôd v Moldave či stokové siete
v aglomerácii Bardejov. Projekt R2 bude pokračovať,
hneď ako to dovolia klimatické podmienky.
Naše komerčné a cenové oddelenia pripravujú veľký
počet tendrov pre cestné, mostné a špeciálne závody
na celom Slovensku.
Očakávame, že nám rok 2015 prinesie
veľkú zásobu práce.
A preto vás potrebujeme. Očakávame, že na týchto
projektoch budete pracovať na vysokej bezpečnostnej
úrovni, na špičkovej kvalitatívnej úrovni, podľa
rozpočtu a harmonogramu. Potrebujeme zlepšovať
naše pracovné zručnosti a vykonať činnosti na týchto
stavbách tak, aby naši klienti boli spokojní.
Z týchto dôvodov vyjadrujem istotu, že od vás môžem
očakávať najvyššiu profesionalitu a snahu. Spoločne
tak dosiahneme to, že rok 2015 bude pre nás
všetkých veľmi dobrý.
Let us meet expectations!
Dear colleagues,
the year 2015 has started in a positive way. Some
projects were signed last year and are under
preparation by our construction teams. This is for
example PSK Road west and PSK Bridges west.
Some projects have started like U. S. STEEL bridge,
U. S. STEEL ML1, Poproč sewerage, Moldava WWTP or
Bardejov. R2 project is ready to start again as soon as
meteorological conditions are better.
In parallel, our commercial and price estimating teams
are preparing numerous tenders for projects of roads
or civil works all over Slovakia.
We are expecting a year 2015 with a lot of work.
Therefore, we need you. We need you to perform these
projects with a very high Safety level, Quality level,
within the budgets and the schedule of works. We
need to improve our work skills and to perform these
projects in order to get satisfaction of our clients and
to be proud of our work.
Therefore, I am sure that I can expect from you the
best of the professionalism and all efforts in order to
get a very good year 2015.
generálny riaditeľ pre Slovensko
4 náš COLAS
Philippe Corbel
General manager of COLAS in Slovakia
Rok 2014 byl pro COLAS v České republice
v mnoha ohledech rokem výjimečným.
Z hlediska konsolidovaného obratu skupiny
se nám poprvé v historii podařilo překročit
hranici pěti miliard korun. Naši lomaři
vyrobili bezmála dva a půl miliónu tun
drceného kameniva, obalovny téměř šest set
padesát tisíc tun obalovaných asfaltových
směsí, což jsou opět historicky nejvyšší
hodnoty, a ASTECH s více než třiceti šesti
tisíci tunami prodaného PMB také přepsal
historické tabulky. Kolegové z divize Silniční
stavitelství dosáhli velmi dobrých výsledků
v tradičně silných oblastech Sever a Jih.
Východ se po dvou letech samostatnosti
zařadil mezi naše ziskové organizační
jednotky s perspektivou dalšího rozvoje
a růstu ziskovosti. Díky aktivitě týmu
na západě a nových kolegů ze společnosti
Silnice Horšovský Týn se výrazně navýšil
tržní podíl skupiny v této části republiky.
Rok 2014 byl prvním rokem, kdy jsme
skutečně aktivně působili ve všech regionech
ČR. Inženýrské divizi v čele s Čermákem
a Hrachovcem se také podařilo dosáhnout
významného růstu objemu realizovaných
prací, a konečně nemohu nezmínit probíhající
realizaci prestižního projektu modernizace
D1, kde COLAS v náročných podmínkách
jednoznačně potvrdil své odborné kvality. Vše
výše uvedené navíc při dosažení plánované
hodnoty zisku skupiny. Podobnými výsledky se
za loňský rok může pochlubit jen málokterá
konkurenční firma na českém trhu.
Rok 2014 byl pro nás všechny také rokem
velmi náročným a za všemi těmito čísly
a výsledky je mnoho úsilí a obětavé
profesionální práce našich zaměstnanců –
bez rozdílu pracovní pozice nebo zařazení.
Možná právě díky této náročnosti se nejlépe
ukázala některá slabá místa, která musíme
co nejdříve zesílit, a limity, které nás omezují
v našem dalším rozvoji. I když jsou vyhlídky
na následující roky pro české stavebnictví
optimističtější než tomu bylo v letech
minulých, budou jistě i další stavební sezóny
velmi náročné a uspějí v nich jen ti nejlépe
připravení.
Kdo plánuje uspět v budoucnosti, musí
investovat nyní! Mám na mysli nejen
stroje, zařízení a technologie, kde je jistě
letošní nejvýznamnější investicí „Nový
ASTECH“ v areálu obalovny v Holubicích
v hodnotě cca padesát milionů korun, ale
Looking back at the successful year 2014: For COLAS in the Czech Republic, 2014 was
exceptional in many respects. In terms of the Group’s consolidated turnover, for the first time
in history we managed to exceed the 5 billion CZK ceiling. Our quarry teams excavated nearly
2,5 million tons of aggregate and HAMPs produced almost 650 thousand tons of hot mix, which
are again the highest numbers in company history. ASTECH with over 36 thousand tons of sold
PMB rewrote the historical charts as well. Our colleagues from the traditionally strong North and
South Centres of the Road Construction Agency also reached very good results. After two years of
independent performance, the East Centre ranked among our profitable units with the prospect
of future development and increase in profitability. Thanks to the activities of our team in the
west as well as new colleagues from the Silnice Horšovský Týn company, the Group’s market
share in this part of our country has significantly risen. 2014 was the first year in which we
actively participated in all Czech regions. The Engineering Agency with Čermák a Hrachovec as
its head also succeeded in a significant increase in volume of executed work. Last but not least,
I cannot omit the ongoing execution of a prestigious project of the D1 motorway modernization
where, in rather difficult conditions, COLAS unequivocally confirmed its professional skills. All the
above mentioned has been performed reaching the planned Group’s profit. Hardly any competing
company on the Czech market can pride itself on similar results.
také investice do dalšího rozvoje lidských
zdrojů. Jednak kontinuálním doplňováním
a zvyšováním kvalifikace týmu našich
stávajících zaměstnanců, ale také náborem
a výchovou nových talentů. Vychovat
kvalifikovaného odborníka trvá mnoho let
a právě systematické vzdělávání na všech
pozicích a úrovních je jednou z našich
priorit pro následující období.
Skutečnou výzvou do budoucnosti jsou pro
nás velké projekty, kde je potenciál trhu
v porovnání se západní Evropou stále značný.
Tyto projekty nabízejí mimořádné příležitosti,
ale skrývají i velká rizika. S ohledem
na silné zázemí skupiny COLAS a na naše
rozvojové ambice však musí být jejich
pravidelná a úspěšná realizace v budoucnu
samozřejmostí. Proto je nezbytné v maximální
možné míře zúročit zkušenosti, které dnes
získáváme například při modernizaci D1,
a tyto poznatky aplikovat do efektivního
uspořádání společnosti a způsobu řízení tak
významných zakázek. Neméně důležité je
implementovat nabyté zkušenosti již ve fázi
nabídky, přípravy, ale samozřejmě i samotné
realizace dalších stavebních zakázek
podobného rozsahu.
Aktuální pozice skupiny COLAS na trhu, kvalita
a nasazení týmu našich zaměstnanců, stav
nasmlouvané zakázky pro rok 2015, to vše
nás může naplňovat střízlivým optimismem.
Pokud budeme systematicky pokračovat
v rozvoji našich schopností a dovedností
směrem ke stále vyšší profesionalitě
a efektivitě, věřím, že loňská čísla umíme
nejen zopakovat, ale i překonat!
Ondřej Komrska
generální ředitel COLAS CZ
náš COLAS 5
téma
téma
Co mají společného úsek 14 a tunel Blanka?
V jaké fázi tedy nyní úsek 14 je?
Když to shrnu, máme hotové dvě třetiny
stavby. Dokončené jsou úpravy středního
dělicího pásu (SDP), které se prováděly
v roce 2013, tedy přeložky kabelů, výměna
kanalizačního potrubí, napojení přípojek
uličních a horských vpustí, výstavba
trativodů a obnova bezpečnostního zařízení.
A co se stalo loni v létě?
V roce 2014 jsme kompletně
modernizovali pravý jízdní pás a v srpnu
bylo dopravní značení připravené tak,
abychom na něj převedli provoz při
Časový skluz se táhne už od samého začátku
v roce 2013, upozorňuje Jiří Kárník. Staveniště
nám mělo být podle podmínek soutěže
předáno začátkem března a 1. dubna 2013
jsme měli zahájit práce. Místo toho
jsme staveniště dostali 12. dubna 2013
a fyzicky jsme začali až 9. května. Společně
s výskytem nepředvídatelných potíží o rok
později jsme se dostali do dnešního stavu,
a zásahem objednatele jsme najednou
v roce 2015.
Na snímku probíhá osazování kluzných trnů do spodní vrstvy cementobetonového krytu. Skládají se z ocelových prutů betonářské výztuže
s minimálním průměrem 25 mm a minimální délkou 500 mm, obalených plastovým povlakem. Umísťují se v jedné rovině rovnoběžně
s povrchem a osou pruhu do příčných spár cementobetonového krytu. Jednostranný pohyb jednotlivých desek v ose trnů odstraňuje riziko
vzájemného ovlivňování dvou nestejně pracujících desek.
Jak pokračuje
modernizace dálnice D1
Je to jednoduché: stejně jako v pražském
tunelovém komplexu Blanka, i na 8,5 km
dlouhém úseku 14 mezi exitem 104 Větrný
Jeníkov a 112 Jihlava se už v červenci 2014
měla stříhat páska a auta měla svištět
po novém povrchu. Proč se zatím jezdí
po starém povrchu nám vysvětlil vedoucí
výstavby úseku 14 Jiří Kárník.
uzavřít staveništní přejezdy středního
dělicího pásu, přejezdy integrovaného
záchranného systému či provést výškovou
úpravu ocelových svodidel v SDP
na normové hodnoty, zkrátka komplikací
vzniklo hodně. A samozřejmě to zasáhlo
do všech činností, zejména do termínů
smluvních vztahů s objednatelem, ale
hlavně se subdodavateli. Máme docela
problémy je z důvodu prodloužené doby
výstavby do roku 2015 udržet, protože
na letošní rok už mají dohodnuté další práce
a může se stát, že někteří bohužel smlouvy
neprodlouží a budeme muset sehnat jiné.
Vstřícnost od objednatele není jaká
by měla být, a zatím nedošlo k dohodě
modernizaci opačného směru. Jenže
10. srpna jsme přímo od objednatele
prostřednictvím správce stavby Ředitelství
silnic a dálnic, Závodu Praha dostali pokyn,
že nás nepustí modernizovat levý jízdní
pás, protože na Vysočině bývá zima dřív
a zkomplikovala by se zimní údržba.
Co následovalo?
Úsek 14 jsme museli na pět zimních
měsíců vrátit do standardního provozu bez
omezení, což znamenalo například odstranit
provizorní žluté vodorovné dopravní značení,
Co pro vás znamená zastavení stavby?
To si zřejmě nikdo nedovede přestavit.
Znamená to vlastně začít znovu od začátku.
Končily nám platnosti i dalších smluvních
vztahů, jako jsou například kupní smlouvy,
smlouvy na nájmy pozemků nutných pro
výstavbu, pronájmy železobetonových
rozdělovacích svodidel a další. Samozřejmě
to pro nás znamená také finanční náklady
navíc, například na prodloužené bankovní
záruky anebo jsme už měli částečně
nakoupené materiály, které bylo potřeba
někde přes zimu uložit.
Po půl roce se na stránkách časopisu opět vracíme na dálnici D1. Leccos zůstalo
stejné, například to, že modernizace dálnice je stále nejsledovanější českou
stavbou a média se sem opakovaně vrací.
A dodejme, že dálnice z televizních
obrazovek, novinových stránek
a internetových portálů hned tak nezmizí.
Opravy celkem 160 kilometrů by totiž
měly trvat přibližně deset let a stát
6 náš COLAS
do nich investuje zhruba 24 miliard.
Modernizace je rozdělena do 21 úseků,
z nichž na čtyřech se už pracuje –
a na dvou z nich působí Sdružení CPI pro
D1 s vedoucím účastníkem COLAS CZ, a.s.
Mnohé se ale změnilo – například to, že
po zbrusu novém úseku 09 se jezdí už
od začátku prosince 2014, zato situace
na úseku 14 se zkomplikovala způsobem,
který nikdo nečekal.
Oba dálniční úseky, které modernizuje společnost COLAS CZ, a.s., jsou v současné době kvůli zimní údržbě v provozu bez omezení. Úsek 09 mezi exitem
66 Loket a 75 Hořice je hotový, na 8,5 km dlouhém úseku 14 mezi exitem 104 Větrný Jeníkov a 112 Jihlava budou práce pokračovat na jaře.
náš COLAS 7
téma
O to větší smůla, že očekávaná dlouhá
zima se sněhovými přívaly nepřišla…
To nemusím komentovat, všichni víme,
že v listopadu se dokončovaly oba úseky
u Prahy, jak Eurovia úsek 05, tak naše
sdružení úsek 09. Počasí bylo příznivé,
úsek bylo možné dokončit, ale v době, kdy
jsme pokyn dostali, byla předpověď počasí
čistá spekulace a klient rozhodl tak, jak
rozhodl. Pro nás to znamená obrovské
téma
komplikace a samozřejmě jednání
o řešení dodatečných finančních nákladů
z důvodů přerušení stavby. Jednání sice
probíhají, ale vstřícnost od objednatele
není taková, jaká by měla být, a zatím
nedošlo k dohodě.
Čili příští rok se počítá s tím, že se dostaví
zbývající jízdní pruh a konečně se úsek
otevře?
Za předpokladu, že to dovolí klimatické
podmínky a nebude sníh, můžeme
pokračovat od 1. dubna. Podle nového
harmonogramu je kompletní zprovoznění
nového úseku naplánováno na 29. 7. 2015
a pak máme několik týdnů na dokončovací
práce, například na dokončení definitivních
přejezdů středního dělícího pásu,
bezpečnostních zařízení, dopravního
značení a dalších nezbytností.
Úsek 09 se chystá na papírovou válku
Na úseku 09 mezi exitem 66 Loket
a 75 Hořice se modernizovalo 9,6 km.
V létě 2014 byl hotový jak střední
dělicí pás, tak pravý jízdní pás, a začal
se modernizovat jízdní pruh ve směru
z Brna do Prahy. Na začátku září vedoucí
výstavby úseku 09 Borek Růžek tvrdil, že
vše probíhá podle plánu a do zimy bude
hotovo.
přibližně o 15 dní rychleji než ta první.
Což pro nás v danou chvíli bylo velké plus,
protože pak bychom těžko stíhali termíny.
Splnila se vaše slova?
Ze zkušeností z první poloviny stavby,
tedy ze stavby jízdního pruhu ve směru
Praha–Brno, jsme převzali řadu zkušeností
a druhá strana byla díky tomu hotová
Stavbu ostře sledovala nejen média
Úsek 09 je v současné době v režimu
předčasného užívání, říká Borek Růžek.
Předání a převzetí je zatím v nedohlednu.
Je to jedna z velkých bolestí českého
stavebnictví; v režimu předčasného užívání
je řada nových dálničních úseků, po kterých
se jezdí už řadu let.
Jak víme, loni koncem léta jste řešili
podobně náročnou situaci jako při snášení
mostů o rok dříve?
V devátém měsíci minulého roku jsme
prováděli osazování nosníků nad dálnicí
na nadjezdových objektech za jednotlivých
krátkých uzávěr. Jeden most jsme osazovali
z pátku na sobotu, další hned ze soboty
na neděli. Když pominu riziko noční
stavby, kterou se nikdy nepodaří dokonale
nasvětlit, vcelku se nám všechno povedlo
v termínech, které jsme měli dány. Snad
jen u prvního mostu jsme měli problémy
se silným větrem, takže první nosník se
nepodařilo osadit v rychlosti, v jaké bychom
byli chtěli. Stavbu ostře sledovala nejen
média, ale hlavně policie a Národní dopravní
informační centrum; navíc v noci z pátku
na sobotu se přibližně kilometr od toho
místa stala dopravní nehoda, vzápětí
vznikla osmi nebo devítikilometrová kolona
a policie nás pak nenechala udělat uzávěru
pro poslední nosník v čase, jaký jsme měli
v harmonogramu, a museli jsme čekat, až
havárii odstraní.
Tušil jste, když stavba úseku 09 začínala,
že to bude tak náročné?
8 náš COLAS
Ne; pracovní harmonogram sedm dní
v týdnu musel člověk opravdu držet,
a to od nevidím do nevidím. Stroje
a technologie se prostě zastavit nemohou,
ale důležité byly zkušenosti, které jsme
nasbírali během první poloviny stavby,
protože přece jenom šlo o první projekt
takového rázu a nic podobného se
v republice dosud nedělalo. Kapacity, které
tady byly, jak technologické, tak lidské, byly
opravdu velké, a tímto bych chtěl nejen
našim zaměstnancům COLASu, ale všem,
kteří se na stavbě devátého úseku podíleli,
poděkovat.
Skutečně je tedy stavba dokončená?
Dokončená stoprocentně není; chybí
ale jen některé malé dokončovací
práce ve středním dělicím pásu
a na nadjezdových objektech. Jakmile
nám tedy počasí dovolí, řekněme během
čtvrtého měsíce, během pár týdnů je
dokončíme. Pak už nás čeká jen papírová
válka s předáním a převzetím.
How does the D1 motorway modernization
continue? Whereas on the section 09 it is
necessary to perform only minor finishing
work in 2015, the whole last third of the
work on the section 14 is to be started
from April 1st, 2015. The project managers
of both sections talk about work progress
as well as problems they needed to tackle
during the modernization.
Slávnostný prestrih pásky 15. decembra 2014 pri otvorení zrekonštruovaného 16-kilometrového úseku cesty
1. triedy medzi Sedliskami a Holčíkovcami v okrese Vranov nad Topľou. Uprostred Juraj Serva za COLAS, štvrtý sprava
Roman Žembera, generálny riaditeľ Slovenskej správy ciest.
Cesta na Hornom Zemplíne
Región v lepšej fazóne
Ešte v lete by na to nikto nestavil ani deravý groš. No napokon
sa diali veci. Veľkú stavbu za vyše 8 a pol milióna eur dokončili Inžinierske
stavby s predstihom piatich mesiacov. A čo je podstatné, aj k spokojnosti
kľúčového klienta.
Obec Malá Domaša leží
na severovýchode Slovenska, pri
rovnomennej vodnej nádrži. Kalendár
ukazuje 15. december 2014. Pokojný,
ešte takmer jesenne teplý deň
s presvitajúcim slnkom spestrujú
v neveľkej dedine vari len prechádzajúce
autá. Vrátane kamiónov, ktoré tadiaľto
poldruha roka nesmeli jazdiť vôbec.
Práve dnes tu odovzdajú do užívania
16 kilometrov stavby Horný Zemplín –
rekonštrukcia, riešenie bezpečnosti cesty
I/15 Sedliská–Holčíkovce. Dielo malo
byť podľa zmluvy hotové až v júni 2015.
Najvýchodnejšia slovenská severojužná
cesta I. triedy bola práve v tomto
úseku ešte pred dvomi rokmi v takom
katastrofálnom stave, že autá sa pri
vyhýbaní dieram posúvali priam slimačím
tempom. Situáciu počas rokov zhoršoval
nárast intenzity predovšetkým nákladnej
náš COLAS 9
téma
téma
dopravy, keďže týmto smerom pravidelne
prechádzajú kamióny nielen z Poľska,
ale i z Bieloruska či pobaltských krajín.
Slovenská správa ciest ako investor už
nemohol dlhšie čakať a i vďaka európskym
peniazom mohol prosby konečne vypočuť.
Všetci znova pokope
Vo útulne vyzdobenej zasadacej miestnosti
obecného úradu sa zišli ľudia, ktorí
na tento deň tak dlho čakali. Kým si
ich zástupcovia vezmú oficiálne slovo,
rozprávam sa s Adriánom Zacharským,
vedúcim Regionálneho hospodárskeho
strediska Vechec. Patrí pod závod Cestné
staviteľstvo, ktoré sa ujalo zákazky
po víťazstve Inžinierskych stavieb vo
verejnej súťaži. Obaľovacia súprava
Vechec obstarala asfaltové zmesi,
z tamojšieho lomu kúpili COLASáci kameň.
Adrián sumarizuje. Z celkovej dĺžky
opravovaného úseku sa opravy dotkli
Poldruha roka bolo potrebné využívať semafory na usmerňovanie dopravy
v práve voľnom jazdnom pruhu. Na snímke pohľad od obce Benkovce.
Kvalita pripraveného projektu mala rezervy,
kolegovia tak potrebovali riešiť občas aj
nečakané situácie. Práce bežali v polovičnom
profile, jeden pruh musel byť stále prejazdný,
čo kládlo veľké nároky na dodržiavanie
bezpečnosti. Na realizácii sa podieľal aj
mostný závod, chlapi mali na starosti opravu
piatich objektov.
Časový sklz sme dohnali aj vďaka
dočasnej úplnej uzávierke
približne 14 kilometrov. Veľká časť opráv,
asi na 10 kilometroch, šla do hĺbky – tam,
kde si poškodenie vyžadovalo výmenu
celej konštrukcie vozovky. Navyše,
na miestach s nevyhovujúcim podložím
ho zhotoviteľ musel vymeniť, zároveň
sme vybudovali novú konštrukciu vozovky.
Projekt si vyžiadal aj sanačné
opatrenia na svahoch dotknutých opravou cesty.
10 náš COLAS
Štafeta pochvál
Slávnosť sa začína. Jozef Fabian
z Investičnej výstavby a správy ciest
Košice ďakuje ISK za kus odvedenej
poctivej roboty i Európskej únii,
konkrétne Operačnému programu
doprava, z ktorého prišlo 85 %
prostriedkov na stavbu. Jeho námestník
Roman Šplíchal vyzdvihuje, že sa
stavalo za plnej premávky s výnimkou
časti cesty v lesnom prostredí, kde to
pomery neumožňovali. Pripomína, že
v intravilánoch obcí sa pri pokládke
nových vrstiev využili výstužné geomreže
z vysokopevného skleneného vlákna,
zhotoviteľ vykonal hĺbkové drenáže,
či komplexné riešenie bezpečnosti.
A navyše, po celom úseku boli vynovené
autobusové zastávky. „Ukázalo sa, že boli
nutné aj sanačné opatrenia na svahoch
dotknutých opravou cesty, keďže
dochádzalo k menším zosuvom. Kolmé
skaly sanovali použitím kotiev.“ Samotný
riaditeľ SSC Roman Žembera dáva
„klobúk dole“ pred časovým náskokom,
s akým dokázali COLASáci odovzdať dielo
do užívania...
Práce na moste prechádzajúcom
po hrádzi vyrovnávacej vodnej nádrže Malá Domaša.
Cesta I/15 bola v tomto úseku roky notoricky známa výtlkmi a dierami. Dnes vodiči prechádzajú
cez Horný Zemplín pohodlne. Na snímke lesný úsek medzi obcami Sedliská a Benkovce.
K slovu sa dostáva i manažér COLASu pre
stavbu ciest Juraj Serva, ktorý odkrýva
pozadie pretekov s časom. „Počasie si
s nami v júli zahralo svojskú hru a takmer
na mesiac skoro nepretržité dažde prakticky
zastavili prácu. Následne však samosprávny
kraj a dopravná polícia v auguste umožnili
dočasnú úplnú uzávierku časti stavby, a tým
dohnanie sklzu. Ďakujeme aj občanom
za ich trpezlivosť, že znášalli prašnosť
a hluk,” dodáva, pričom jeho slová smerujú
k viacerým miestnym starostom, úradníkom
i primátorovi Vranova. Práve predstavitelia
miest a obcí v okolí počítajú s tým, že nová
cesta priláka do kraja viac turistov.
Na diaľku sa spájam aj s Ľubomírom
Gmitrom, ktorý spolu s Mariánom
Adamčíkom pôsobil na diele v pozícii
prvolíniového manažéra od začiatku
do konca. „Stavba bola finančne
a personálne poddimenzovaná. Tiež
rozdelenie jej fáz nebolo celkom podľa
našich predstáv, v inom prípade by nám
Prestrih pre život
Séria príhovorov na obecnom úrade
sa chýli ku koncu. Hostia stále živo
diskutujú o tom, čo bude znamenať
nová cesta pre región. Blíži sa štrnásta
hodina... Prichádza čas na jednoduchý,
ale silný moment. Tradičné prestrihnutie
pásky. Ľudia vychádzajú von, polícia
dáva pokyn na krátkodobé zastavenie
dopravy, kým významní hostia stavby
spolu vyjdú na tmavý asfalt kontrastujúci
so snehobielymi vodorovnými značkami.
Túto chvíľu si bude väčšina prítomných
pamätať. Dlhoočakávané zvýšenie kvality
života v kraji, ktorý po rokoch znova čaká
na svoje objavenie. Láka vodnou nádržou
Veľká Domaša, ktorá je rajom pre rybárov
Z minima sme vyťažili maximum
možno práce trvali ešte kratší čas. Ale musím
vyzdvihnúť všetkých kolegov, dobre sa
prispôsobili reálnej situácii. Dá sa povedať,
že sme vyťažili z minima maximum,“
komentuje Ľ. Gmitro.
a ľudí, ktorí na severovýchod Slovenska
prídu za kúpaním. Celý región však ešte
čaká dlhá cesta k svojim cieľom. COLAS
svoj diel pri ich dosahovaní splnil. A rád
sa opäť pripojí v budúcnosti.
Upper Zemplín road reconstruction: Of 16 kilometers of first class road between Sedliská and
Holčíkovce in north-east Slovakia, some 14 kilometers had been reconstructed by ISK Roads
agency since May 2013. The damaged communication had to be overhauled and on about
10 kilometers the workers and machines had to dug to the deepest layer to virtually build
the road anew. COLAS teams needed to juggle the works with continued traffic for almost
18 months. The works cost over 6.5 million euros and, despite summer rains which halted the
operations, were completed six months before the agreed deadline date.
Úsek zrekonštruovanej cesty I. triedy pri Malej Domaši. Slávnostné otvorenie prebehlo o pol roka skôr oproti plánovanému termínu.
náš COLAS 11
kaleidoskop
kaleidoskop
Kaleidoskop
1
7
2
2
1
Rekonstrukce zpevněných ploch
na Havlíčkově náměstí v Ostravě-Porubě
Oprava lesní cesty Linie
Investor: Lesy České republiky
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., divize Silniční
stavitelství, oblast Sever, region Liberecký
Termín dokončení prací: 10/2014
Cena: 5,89 mil. Kč bez DPH
3
Investor: ŘSD ČR
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., divize
Silniční stavitelství, oblast Sever, region
Královéhradecký
Termín dokončení prací: 10/2014
Cena: 36,73 mil. Kč bez DPH
4
Liberec
Cena: 10,33 mil. Kč bez DPH
6
1
Cena: 13,42 mil. Kč bez DPH
Ústí nad
Labem
3
Hradec Králové
Karlovy Vary
oblast Sever
PRAHA
Plzeň
Pardubice
4
Olomouc
Jihlava
Cestný hraničný priechod
Vyšné Nemecké–Užhorod, rekonštrukcia
6
Cena: 1,4 milióna € bez DPH
Žilina
4
Trenčín
Banská Bystrica
Kanalizace a ČOV Puklice
Cena za COLAS CZ: 93,00 mil. Kč bez DPH
Cena: 83,19 mil. Kč bez DPH
Investor: Obec Puklice
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., divize Silniční
stavitelství, oblast Jih, region Vysočina
Termín dokončení prací: 09/2015
3
1
Košice
6 7
Trnava
Nitra
Objednávateľ: Strabag, s.r.o.
Zhotoviteľ: ISK, Mosty a špeciálne projekty
Termín dokončenia prác: 08/2015
Cena: 1,67 milióna € bez DPH
BRATISLAVA
5
4
6
Rekonštrukcia cesty III/06118
Trnava–Zeleneč (km 0,950–3,200)
Investor: Svazek vodovodů a kanalizací
Ivančice
Zhotovitel: Sdružení za účasti COLAS CZ,
a.s., divize Silniční stavitelství, oblast Jih,
region Jihomoravský
Termín dokončení prací: 06/2015
ČOV Moldava nad Bodvou
Prešov
2
Cena za Č+H: 114,99 mil. Kč bez DPH
SV – Ivančice – Rosice, zajištění kvality
pitné vody
3
Zlín
Brno
Výstavba kanalizace a intenzifikace ČOV
Starý Plzenec
7
Cena: 1,921 milióna € bez DPH
oblast Východ
5
Investor: Město Starý Plzenec
Zhotovitel: Sdružení za účasti Čermák
a Hrachovec a.s.
Termín dokončení prací: 10/2014
Objednávateľ: Strabag, s.r.o.
Zhotoviteľ: ISK, Mosty a špeciálne projekty
Termín dokončenia prác: 06/2015
5
oblast Jih
České
Budějovice
5
12 náš COLAS
7
Ostrava
Kanalizácia Poproč – rozšírenie
Objednávateľ: SR – Finančné
riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ: ISK, závod Cestné staviteľstvo
Termín dokončenia prác: 07/2015
2
oblast Západ
III/2098 Modernizace silnice – průtah
Loučky
Investor: KSÚS Karlovarského kraje, p.o.
Sokolov
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., divize Silniční
stavitelství, oblast Západ, region
Karlovarský
Termín dokončení prací: 12/2014
Investor: Statutární město Ostrava –
Městský obvod Ostrava-Poruba
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., divize Silniční
stavitelství, oblast Východ
Termín dokončení prací: 05/2015
I/35 Hořice – obchvat, OŽK + Milovice–
Hořice v Podkrkonoší, OŽK
Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj
Zhotoviteľ: CESTY NITRA, stredisko Trnava
Termín dokončenia prác: 11/2014
Cena: 711 tisíc € bez DPH
Trnava – okružná križovatka
Bratislavská-Strojárenská, 1. etapa
Objednávateľ : ViOn
Zhotoviteľ: CESTY NITRA, stredisko Trnava
Termín dokončenia prác: 12/2014
Cena: 118 tisíc € bez DPH
Železnice SR, Modernizácia trate
Nové Mesto n. V.–Púchov, VI. etapa
(asfaltovanie Beluša)
Objednávateľ: Váhostav – SK, a.s.
Zhotoviteľ: CESTY NITRA, stredisko Trenčín
Termín dokončenia prác: neurčený (stavba
je pozastavená)
Železnice SR, Modernizácia trate Nové
Mesto n. V.–Púchov, UČS 31, III. etapa
Objednávateľ: Skládky a odpady, s.r.o.
Zhotoviteľ: CESTY NITRA, stredisko Trenčín
Termín dokončenia prác: 12/2015
(predbežne)
Cena: 545 tisíc € bez DPH
Cena: 410 tisíc € bez DPH
náš COLAS 13
stavby
stavby
Mosty jako umělecká díla
Oblast Jih: co nás čeká v roce 2015?
Podobně jako je jez na Lužnici v jihočeském Dráchově pověstný mezi
vodáky, byl mezi řidiči proslulý dráchovský most. Býval, ale už není.
Starý železný silniční most, dlouhé roky
vybavený dřevěnou mostovkou a navíc
s jediným jízdním pruhem, nahradil
v loňském roce nový. Největší most, který
loni v Jihočeském kraji vznikl, stavěl
COLAS CZ, a.s., oblast Mosty a monolitické
konstrukce. Most, dokončený těsně před
Vánoci, je již v režimu předčasného
se stavěla nová, budovala se svodidla
i kryt vozovky, jinde se jen upravovaly
římsy. Zakázka byla o to složitější, že
nešlo o jednolitý celek, ale o různě
dlouhé úseky v celkové délce přibližně
250 metrů. Stavba byla dokončena
v termínu dohodnutém s investorem a bez
vad a nedodělků předána do užívání.
Dráchov je pěkný most.
A je to hezký pocit, když člověk okolo
projede a řekne si „to je naše“.
užívání. Je hotová vozovka, osazená
zábradlí i veřejné osvětlení, takže
zdálky už vypadá jako hotový, nicméně
zbývají ještě některé dokončovací práce.
Samozřejmě to ale nebyla jediná stavba,
kterou loni oblast realizovala.
Horská silnice v údolí Labe
V žebříčku loňských nejvýznamnějších
projektů oblasti Mosty a monolitické
konstrukce se na druhém místě
za dráchovským mostem umístila stavba
Vrchlabí–Špindlerův Mlýn – rekonstrukce
opěrných zdí, 2. etapa, za 22 milionů
korun. K zakázce oblast přistupovala
s jistými obavami, a kdo tuto krkonošskou
silnici zná, chápe i důvody. Komunikace
vede strmým svahem, na dně údolí teče
Labe – tady v horách zdaleka ne klidné
a široké, ale dravé a nevyzpytatelné.
Opěrná zeď, která drží silniční těleso, se
na některých úsecích bourala a místo ní
Mosty „s přidanou hodnotou“
Cílem oblasti pro rok 2015 je pokračovat
v postupném rozvoji spolu s navyšováním
obratu. Cestou k danému cíli je využití
strategických výhod COLAS CZ, a.s.
v oblasti silničního stavitelství a rozšíření
činností do nových oblastí. Podobně jako
loni se oblast bude podílet na stavbách
a rekonstrukcích mostů na dálnici D1
i na interních stavbách pro divizi Silniční
stavitelství, jejíž součástí se stala v roce
2015. Největší vysoutěžená zakázka
oblasti, Žďákovský most, nemohla být
Oblast Mosty a monolitické konstrukce vznikla
v roce 2012. V následujícím zaznamenala
celkový obrat 70 milionů Kč, v roce 2014 pak
189 milionů. Dnes ji tvoří sedmičlenný tým,
vedený ředitelem Peterem Bobáněm.
do současné doby zahájena, a to kvůli
soudním obstrukcím vyloučeného
uchazeče. Velkou výzvou jsou pro
oblast Mosty a monolitické konstrukce
železniční stavby; státní organizace
Správa železniční dopravní cesty uvolňuje
značné množství prostředků a nabízí řadu
zajímavých příležitostí.
Ředitel oblasti Peter Bobáň i jeho
lidé jsou velkými fanoušky zajímavých
konstrukcí a mají rádi mosty, které nejsou
úplně běžné – nikoli pouhé masivní
betonové stavby, ale inovativní, odlehčené
a efektivní konstrukce, kdy výsledný most
není pouhým kusem betonu či kovu,
spojujícím dvě místa, ale uměleckým
designovým dílem v krajině. Přejme jim,
aby taková zakázka přišla právě v roce
2015 – a pokud přijde, rádi vám ji
představíme v našem časopise.
Takže pane řediteli, jak vypadá
rekapitulace roku 2014?
Uplynulý rok hodnotím jako úspěšný –
podařilo se nám dosáhnout nejen všech
cílů, které na nás byly kladeny v rámci
Budgetu II, ale také proniknout na trh
vodohospodářských staveb na Vysočině.
Z toho důvodu bych rád poděkoval
všem zaměstnancům Jihu za dobře
odvedenou práci.
A co čeká oblast Jih v novém roce?
Rok je velice dlouhá doba. České
stavebnictví je závislé na politické
stabilitě, která zásadním způsobem
ZÁSADNÍ AKCE
ROKU 2014 A ROKU 2015
ovlivňuje rozsah investic
do infrastruktury. Pokud bude dosavadní
politické uspořádání trvat až do řádných
voleb, tak bych výhled na roky 2015
a 2016 viděl pozitivně. V této chvíli
ovšem není problém v množství
investic, které vláda uvolnila, ale
spíše v připravenosti zřizovatelských
organizací. Jen za poslední dva roky
se vystřídalo několik ministrů dopravy
a nejméně pět ředitelů Ředitelství silnic
a dálnic (dále ŘSD), měnily se koncepce,
rozpočty i strategie.
V této situaci je tedy složité hovořit
o projektech, které se chystají?
Naším primárním investorem je stát, ať už
prostřednictvím obcí, pozemkových úřadů,
krajských úřadů či ŘSD. O konkrétních
projektech se dá proto hovořit až ve chvíli,
kdy se nám podaří uspět ve výběrovém
řízení, anebo alespoň odevzdat nejlevnější
nebo ekonomicky nejvýhodnější nabídku.
Mezi takové pravděpodobně patří nabídka,
investor
Kč bez DPH
realizace
Jihlava ul. Brněnská, ul. Křižíkova,
rekonstrukce kanalizační a vodovodní sítě
Město Jihlava
63 180 642
COLAS 100 %
Puklice, kanalizace a ČOV
Obec Puklice
83 190 000
COLAS 100 %
II/360 Pocoucov, ul. Rafaelova
Kraj Vysočina
81 200 825
COLAS 100 %
II/405 Příseka – obchvat
Kraj Vysočina
114 200 865
COLAS 50 % 1)
Ivančice–Rosice, zajištění kvality pitné vody
SVAK Ivančice
286 219 759
COLAS 33 % 2)
II/413 Prosiměřice–Suchohrdly
SÚS JmK
41 455 333
COLAS 100 %
Tučapy–Rousínov
Jihomoravský kraj
88 888 888
COLAS 30 % 1)
Přeložka silnic II/156 a II/157
v Českých Budějovicích
Jihočeský kraj
39 280 733
COLAS 50 % 1)
Opravy komunikací II. a III. třídy
Jihočeský kraj
35 248 216
COLAS 100 %
Modernizace silnic II. a III. třídy (P8 C)
Jihočeský kraj
18 933 425
COLAS 100 %
Kraj Vysočina
Výsledkem stavby, do níž Jihočeský kraj investoval 45,4 milionu korun,
je 78 metrů dlouhý třípolový monolitický železobetonový most u obce Dráchov,
po němž silnice III. třídy překračuje řeku Lužnici. Spodní stavbu tvoří dvě opěry na březích
a dva pilíře v řece, součástí mostu jsou i opěrné zdi s celkovou délkou 140 m.
Jihomoravský kraj
Jihočeský kraj
Bridges as a work of art: The Agency
Director for Bridges and Reinforced Concrete
Structures, Peter Bobáň, summarizes his
agency’s most significant projects of last
year – Dráchov bridge as well as Vrchlabí –
Špindlerův Mlýn – reconstruction of retaining
walls – along with the objectives for the
2015 year.
14 náš COLAS
Již 1. ledna se na řadě zpravodajských
serverů objevila zpráva, že Českou
republiku letos po mnoha letech
nečekají žádné volby. Zdá se, že stavaři
mají z této informace větší radost
než lidé z jiných oborů – alespoň to
vyplynulo z rozhovoru s Michalem
Altrichterem, ředitelem oblasti Jih.
1)
s Eurovií
2)
s OHL ŽS
Snažíme se zakázku provést tak rychle, jak jen
to je v dané době možné, samozřejmě s tím, že
pečlivě dbáme na vysokou kvalitu i bezpečnost.
Pro francouzské majitele je to záležitost téměř
rovnocenná ekonomickým výsledkům, říká
ředitel oblasti Jih Michal Altrichter.
kterou jsme pro ŘSD kraje Vysočina podali
těsně před Vánoci ve sdružení s dalšími
dvěma společnostmi – ale zdůrazňuji
slovo pravděpodobně, protože soutěž
nebyla dosud vyhodnocena. Jedná se
o obchvat Pelhřimov–Božejov, což je
stavba zhruba za 450 milionů korun,
s termínem výstavby 2015–2017. Pro naši
společnost je zakázka důležitá zejména
tím, že se prolíná do několika let. Takový
projekt představuje určitý zásobník práce
pro naše zaměstnance a do požadovaného
obratu se ho budeme snažit doplňovat
drobnějšími komunálními zakázkami.
Jaké cíle má oblast Jih pro rok 2015?
Musíme se zaměřit na doplnění stavu
našich techniků, abychom byli schopni
flexibilně zareagovat na zvýšený objem
investic na trhu stavebních prací, postupně
navyšovat náš obrat a posilovat pozici
na trhu. V řádných termínech bychom také
rádi dokončili dva velice náročné projekty,
a to Obchvat Příseky na Vysočině a projekt
Zajištění kvality pitné vody v Ivančicích
a Rosicích na jižní Moravě.
Agency South – what lies ahead? Michal Altrichter, the Agency South Director, considers the year 2014 a successful one. Provided the current political
arrangement lasts until the regular election, he sees the outlook for the years 2015 and 2016 positively. However, as the company’s main investor
is represented by the state, the future prospect is highly influenced by the preparedness of organizations “particularly ŘSD” which are in charge of
investment implementation in the real construction world. He also emphasized that the Agency South must focus on replenishing the workforce –
technicians to be able to flexibly respond to the increased volume of investment on the construction market and gradually raise our turnover.
MÍSTO NA ANOTACI
náš COLAS 15
stavby
stavby
Pripravili novú budovu
Veľká administratívna budova
na Priemyselnej 7, ktorá od roku
1978 spoluvytvára siluetu Košíc
v industriálnej časti širšieho
centra, bola pre Inžinierske
stavby (ISK) už pár rokov
priveľká. Otázka znela, kam
sa presťahovať? Voľba padla
na blízky objekt na druhej strane
ulice s adresou Priemyselná 6.
Nová budova ISK je v skutočnosti
od svojej predchodkyne staršia. Šéf
Dopravy a mechanizácie Vojtech Riník
si ako pamätník spomína, že svojho času
patrila závodom 07, 08 či 03. Popri veľkej
budove sa z nej časom stal „satelit“, ale
nikdy nebola podmočená ani podobne
poškodená. Myšlienka jej opätovného
využitia sa s meniacimi potrebami firmy
stala znova aktuálnou.
Na vlastnom ihrisku
Komu inému ako partii pozemných
stavbárov ISK okolo stavbyvedúceho
Tomáša Kuchára mala byť zverená
rekonštrukcia? Opravovať svoj
rodinný dom – to zažije veľa ľudí. Ale
pripravovať na fungovanie budovu
svojho zamestnávateľa – takáto možnosť
sa nenaskytne každému. Dokonca ani
v stavbárskej brandži.
Majstrom, ktorý si odžil prakticky
celé dielo a naberal popri tom cenné
skúsenosti, je Košičan Peter Návesňák.
Počas deviatich mesiacov sa pod
rukami majstra a jeho tímu objekt
premenil na modernú administratívnu
budovu – energeticky úspornú (trieda
A 2+), esteticky príťažlivú a dotiahnutú
do detailov.
„Po nástupe na stavbu bola na hornom
treťom podlaží už prázdna hala. Z prvých
dvoch podlaží bolo potrebné ešte
vybúrať priečky, vyviezlo sa vyše 230 ton
ručne nazbíjaných sutín,” rozpráva Peter.
„Po obnažení nosnej konštrukcie sme
urobili nanovo všetky rozvody – elektrinu,
vodu, kanál, ďalej kúrenie aj klimatizáciu,”
pokračuje. Nasledoval nový výťah, výmena
všetkých okien, podlahy, priečky, stropy,
strecha, fasáda. Do budovy sa výrazne
investovalo tak, aby prinášala úspory
a vyhovovala normám a štandardom aj
o päť rokov.
Nová budova ISK sa veľkosťou nevymyká z okruhu podobných na celom svete.
V Malackách
opäť ako doma
Až na vyše 350 tisíc eur bez DPH sa vyšplhala
hodnota prác, ktoré CESTY NITRA prostredníctvom
trnavského strediska zrealizovali v meste Malacky
v druhom polroku 2014. Znamenalo to návrat
do mesta po ôsmich rokoch, keďže naposledy sme
rekonštruovali Záhorácku ulicu ešte v roku 2006,
ako upozornil vedúci strediska Ľubomír Rác.
Pri výstavbe boli využité moderné
materiály a postupy, aby budova pôsobila
účelne a príjemne.
S firemnými „otcami“
Veľkou školou bolo pre Petra aj
komunikovanie s robotníkmi. „Bolo mi
jasné, že viacerí z nich by mi mohli byť
otcami. Zozačiatku mali tendenciu dať
mi pocítiť moju pozíciu nováčika. Ale
vždy sme nakoniec našli spoločnú reč,”
stručne načrtáva Peter prístup k dobre
zvládnutej komunikácii so služobne
nižšie postavenými kolegami. Vyskúšal si
fungovanie vo veľkej firme vo všetkých
stránkach – na pľaci, pri komunikácii so
subdodávateľmi, administratívu – tak
vnútrozávodnú ako mimozávodnú.
Začínal vo februári 2014 s jedným
človekom, v prvý mesiac počet stúpol
na päť – boli to robotníci stiahnutí
z depozitu. Celkove prišlo na domovskú
stavbu v tom či onom momente prispieť
približne 25 kmeňových zamestnancov
COLASu. Do budovy sa osadenstvo ISK
sťahovalo v polovici novembra, slávnostné
otvorenie 16. decembra poctila návštevou
skupina lídrov stredoeurópskeho COLASu
na čele s Thierrym LeRochom.
New home for ISK: ISK company in Košice
has moved to a smaller building, of very
standard size in comparison with other
COLAS agency buildings throughout the
world. During the construction phase,
high quality materials and technologies
were used. ISK special projects division
coordinated the job.
16 náš COLAS
V rámci ťažiskovej zákazky sme mestu
odovzdali 400 metrov chodníka zo
zámkovej dlažby na ulici Oslobodenia.
Na Záhradnej položila dodávateľská firma
520 m obrubníkov, asfaltové vrstvy mala
v réžii trnavská „kobercová čata“. Naši
asfaltéri sa činili aj na Továrenskej ulici,
kde pred položením zmesi bolo potrebné
zhotoviť 16 vsakovacích vpustí kanalizácie
a pripraviť 1 100 metrov obrubníkov.
Celkovo položili CESTY NITRA v rámci
najväčšej zákazky v Malackách okolo
dvetisíc ton asfaltových zmesí z obaľovacej
súpravy Smolenice.
V Malackách na Záhorí využili CESTY NITRA pri pokládke na jednej
z ulíc aj recyklovaný asfalt.
Zaujímavosťou bola recyklácia asfaltu.
„Na ulici J. Kubinu sme opravili povrch
spevnenej komunikácie pomocou materiálu
vyfrézovaného z Továrenskej a následnou
aplikáciou penetračného postreku
na výmere okolo 1 800 m2“, spresňuje
stavbyvedúci Pavol Velický. V rámci tejto
menšej zákazky prebehlo asfaltovanie
i na Boreckého ulici.
Druhá menšia zákazka zahŕňala budovanie
asi kilometra chodníkov na dvoch
uliciach a parkoviska s plochou 630 m2
na Tillnerovej ulici. „Tu bola projektová
dokumentácia riešená za pochodu, vopred
nebolo jasné, aký tvar bude parkovisko
mať,” poznamenáva P. Velický. Novozvolený
primátor Malaciek pokladá rekonštrukcie
miestnych komunikácií za jednu zo svojich
priorít. Už na rok 2015 majú CESTY NITRA
zazmluvnené práce na dvoch projektoch
v meste za bezmála milión eur bez dane.
Oba budú spolufinancované z fondov EÚ.
Back in Malacky: CESTY NITRA came
back to work for Malacky town (Bratislava
region) after eight years. The 2014
reconstructions of local roads and
pavements cost over 350 000 euros
without VAT.
Partnerstvo pokračuje
Po úspornom režime, ktorý krajské
mesto Trenčín nasadilo pri míňaní
svojich financií od roku 2011, sa
karta postupne obrátila a COLASáci
tu pre svoje stredisko znova získa-
vajú zaujímavé projekty. „Stále platí
rámcová zmluva pre súvislú opravu
miestnych pozemných komunikácií
uzavretá už od roku 2008. Preto
nás potešilo, že mesto chce znova
V Trenčíne majú CESTY NITRA pri obnove mestských
komunikácií výbornú povesť.
viac investovať do svojich ciest
a chodníkov,“ uvádza stavbyvedúci
trenčianskeho strediska CESTY NITRA Michal Zbýňovec.
V roku 2014 získali už druhý rok
po sebe balík zaujímavých projektov. Robili celkovo na 17 objednávkach v celkovej sume 740 tisíc eur
s DPH. „Patrili k tomu nové asfaltové povrchy na miestnych komunikáciách, rekonštrukcie ulíc vrátane výmeny konštrukcií vozoviek, opravy
starých chodníkov a vybudovanie
nových,“ pripája M. Zbýňovec.
Z menej štandardných, ale stále
vyhľadávanejších činností Trenčania upravovali križovatky pre
väčšiu bezpečnosť a plynulosť premávky. Konkrétne, rozširovali a doplňovali ostrovčeky, pripravili nové
nasvietené priechody pre chodcov.
Na Sídlisku Juh pribudli vďaka
nim parkovacie miesta. Primátor
Richard Rybníček potvrdil, že spolupráca bude pokračovať. Mesto
oceňuje najmä kvalitu a pružnosť
pri nástupoch na objednané práce.
Partnership continues: Trenčín city in 2014 launched another pack
of civil works in terms of framework agreement with CESTY NITRA.
COLAS colleagues repaired city roads, pavements, crossroads and built
new parking places.
náš COLAS 17
lidé
ľudia
Jiří Hlaváček: od oceli přes potraviny
k dopravnímu značení
Jiří Hlaváček (58) je doma na Kladensku;
s manželkou žije v Družci, obci na okraji
Křivoklátských lesů, má dva syny, kteří
bydlí v Kladně. Narodil se ve Slaném,
absolvoval střední průmyslovou školu
hutní a patnáct let pracoval v ocelárnách
Poldi Kladno. Když opustil ocelárny,
působil v potravinářství a obor znovu
změnil o devět let později. Až do loňského
roku byl vedoucím provozu společnosti
SOMARO CZ, s.r.o., která patřila mezi čtyři
největší výrobce dopravního značení
v tuzemsku. Firma se během roku 2014
začlenila do společnosti COLAS CZ, a.s.,
ale Jiří Hlaváček dál dělá to co dřív:
organizuje a řídí výrobu varovných
signálních a hmatných pásů MEDIALINE.
Zastihnout ho můžete na dvou místech:
v kanceláři na okraji Prahy a ve výrobní
pobočce ve Vinařicích. Přesněji řečeno
ve věznici Vinařice, tedy v místě, kam se
většina lidí nikdy nepodívá.
Jak se vlastně výrobní pobočka dostala
do věznice?
Jiří Hlaváček: From steel to food to traffic
signage: Although SOMARO has been
integrated into COLAS CZ, Jiří Hlaváček still
performs the same job as the manager of
a profit centre with two offices. One office
is on the outskirts of Prague city and the
other is in a production branch in Vinařice
prison where about 20 sentenced people
work for COLAS CZ producing MEDIALINE
technology.
Výrobu pásů MEDIALINE jsme v Česku
zahájili koncem roku 2005 v tehdejší
provozovně na Kolbenově ulici v Praze,
vzdušnou čarou 100 m od sídliště
Hloubětín. Okamžitě začaly stížnosti
z okolí na pach chemikálií, ale měli
jsme problém sehnat jiné prostory
i zaměstnance. Tehdy jsem se náhodou
podíval na internetové stránky
ministerstva spravedlnosti, kde věznice
Vinařice nabízela pronájem prostor
s možností zaměstnávat odsouzené.
Podmínkou bylo, že budovy na své
náklady opravíme a vybavíme technikou.
Tak se také stalo a na podzim roku 2006
jsme zahájili výrobu.
Neměl jste z takového prostředí obavy?
Pocházím z Kladenska, kde vězni celou
řadu let pracovali v hutích, dolech
i ve stavebnictví. I když pocit při prvním
vstupu, když za mnou zaklapla brána,
byl zvláštní. Teprve postupně si člověk
AKTUÁLNĚ
Od 1. 1. 2015 Jiří Hlaváček zastává pozici
vedoucího obchodního oddělení závodu
Obalovny, doprava a mechanizace. Jeho
hlavní zodpovědností a pracovní náplní
je obchodní činnost tohoto závodu.
Ale zvykli jsme si my i lidé z firem, které
s námi spolupracují.
Jak si mezi odsouzenými vybíráte
zaměstnance?
První výběr provádí věznice a přibližně
polovina z těch, kteří se vůbec přihlásí, že
by měli zájem pracovat, neprojde sítem
kvůli bezpečnostním rizikům, ze zdravotních
důvodů nebo kvůli předchozímu chování
ve věznici. Další úbytek odsouzených je
v průběhu zaučování, kdy se potýkáme
s problémem absence základních pracovních
návyků a neschopností manuální zručnosti.
Pocit při prvním vstupu, když za mnou
zaklapla brána věznice, byl zvláštní
uvědomí, že mezi lidmi uvnitř a venku
vede jen velice tenká linie… Stačí
chvilková nepozornost a dopravní nehoda,
kdy někdo zahyne, a jste uvnitř.
Vy jste ovšem uvnitř běžně, a zřejmě
musíte dodržovat velice ostré podmínky.
Dodržování přísných pravidel je jednou
z podmínek našeho působení ve věznici.
Občas se vyskytnou drobné problémy při
zásobování a expedici výrobků. Důkladné
prohlídky vozidel a poměrně časté čekání
před vjezdem, které však nelze ovlivnit
ani předpokládat, komplikují dodržování
časového harmonogramu přepravců.
V neposlední řadě svou roli hraje i prostředí
ve výrobních prostorách, kde je silný zápach.
Kdybych měl firmu, myslím, že bych si mezi
odsouzenými vybral i pár spolehlivých
lidí. Právě takoví se k nám po propuštění
na svobodu vrací.
Kde a jak dobíjíte baterky?
Rád si zahraju fotbal nebo hokej, pokud
se tedy najde dostatek stejně starých
spoluhráčů, někdy karty, a s manželkou
jsme také dlouholetí členové Manchester
United. Právě letos se chystáme na výlet
na fotbalové utkání svého klubu a už se
na to oba moc těšíme.
Recept na nejlepší odpočinek? Není to ani na kole nebo na houbách v Křivoklátských lesích, ani
u krbu na chalupě v Křivoklátu, ale v létě na některém z řeckých ostrovů. „Ideální rovnováha,
tedy vzduch třicet, voda třicet. A já ležím na pláži, vyhřívám se a čtu si. Ovšem tohle je potřeba
dodržovat celé dny a neuhnout,“ varuje Jiří Hlaváček a dodává: „Člověk na sebe musí být tvrdý.“
18 náš COLAS
Peter Pitoňák: Tímový
duch je nenahraditeľný
Charizmatický rodák z Popradu strávil väčšinu svojho profesionálneho
života v Brne. V zlomovom momente, keď uvažoval o zmene, ho
oslovil COLAS. Slovo dalo slovo, a tak je Peter Pitoňák od januára
2014 členom nášho tímu ako zástupca technického riaditeľa
v Inžinierskych stavbách, s dosahom na celé Slovensko.
Patrí k ľuďom, akých na stavebnom trhu
nie je veľa.Trinásť rokov v českej Skanske
z neho urobilo veľkého odborníka na mosty
a zároveň výkonného a schopného – aj
keď toto slovo nemá rád – manažéra.
Človeka, ktorý sa vyzná v ľuďoch, vie, čo
hľadá a kde to má hľadať. A keď to nájde,
dokáže si svoje postoje a ľudí obhájiť aj
zoči-voči protichodným názorom. Za rok
si získal úctu a rešpekt nielen u svojich
podriadených, ale aj u topmanažmentu
našich spoločností.
Neoceniteľné skúsenosti vo svojom
profesionálnom živote získaval ako statik
a v dopravnom staviteľstve ako prípravár.
Postupne sa vypracoval na vedúceho
technickej skupiny. Odvtedy vie, čo všetko
patrí k tomu, aby bola stavba kvalitne
pripravená. „Poznať produkty, technológie,
trafiť správnu mieru, aby sme boli efektívni
a zároveň produktívni. Ideálne je mať
dokonalý prehľad o vlastných zdrojoch
napríklad na poddodávku pre chorvátsky
COLAS pri výstavbe čistiarne odpadových
vôd v prímorskom meste Poreč. Pre
poľský COLAS sme zasa ocenili 19 mostov
na diaľničnom úseku Znin–Gniezdno.
Úspech nám zatiaľ zahraničné tendre
nepriniesli, cenné skúsenosti však áno.
Práca Petra Pitoňáka je previazaná
medzi komunikáciou s členmi svojho
tímu i s partnermi a investormi. Často
práve on rozhoduje o tom, čo kto nacení,
aký technologický model sa zvolí, aký
časový plán sa navrhne. Vie, že ISK majú
vo svojom strede dobrých prípravárov
a kalkulantov, ktorý vedia čerpať vedomosti
z bežiacich stavieb, lebo bez spätnej väzby
nie je možné nájsť reálnu cenu. Na svojej
pozícii zistil Peter Pitoňák aj ďalší dôvod,
prečo je dobrá príprava ponúk nevyhnutná.
„Nie všetci investori na Slovensku dokážu
pripraviť zadania pre súťaže v rovnako
vysokej kvalite.“
Príprava ponúk do zahraničia prináša
nášmu tímu cenné skúsenosti
a vedieť, ako zahrnúť do prípravy stavby aj
dosah možných nepredvídaných činiteľov,“
vraví Peter Pitoňák.
Čaká nás kľúčový rok
Rok 2014 nepatril v slovenskom COLASe
medzi tie úspešnejšie. Neboli vypísané
žiadne veľké súťaže a o to viac sme
sa snažili pripraviť na tendre, ktoré sa
očakávajú v tomto roku. Zamerali sme
sa aj na prípravu ponúk do zahraničia,
Slovo robí chlapa
Tímový duch sa posilňuje nielen pri
úspechoch, ale aj pri každodennej tvrdej
práci. „Chcem tu vybudovať stabilný
tím šikovných ľudí a chcem sa na nich
spoľahnúť, rovnako ako oni sa môžu
spoľahnúť na mňa,“ komentuje. Veľa sa
hovorí aj o potrebe znalosti angličtiny – aj
pre vnútornú komunikáciu vo firme. Peter
Pitoňák to však nepovažuje za rozhodujúci
činiteľ. „Nie je dobré, ak strácame
Tím prípravárov a kalkulantov musí vedieť
čerpať vedomosti z bežiacich stavieb. S takouto
spätnou väzbou dokážeme nájsť reálnu cenu.
naslovovzatých odborníkov len preto, že
majú hendikep v znalosti cudzieho jazyka.“
I keď jedným dychom uznáva, že dnešný
svet je prepojenejší než v minulosti,
minimálne vzdialenosťami a možnosťami aj
v medzinárodnej firme, akou COLAS je.
Peter Pitoňák so svojou životnou
partnerkou vychováva 11-ročného
syna. Jednou z právd, ktorú sa mu snaží
vštepovať, je tá, že chlap si má stáť
za svojím slovom.
„Najväčším zadosťučinením v práci je ,
keď uspejete s reálnou a presnou cenou,
za ktorú sa dielo dá postaviť v požadovanej
kvalite a bez skĺznutia do červených čísel.
To je potom cesta k ďalšej hrdosti, keď
pri cestách po Slovensku môžete povedať
svojím blízkym: Toto je náš most, ten
postavila naša firma. Ak po nás zostáva
robota aj pre úžitok budúcich generácií,
vieme, že všetka tá drina má zmysel.“
Team spirit essential: Deputy technical
director of Slovak COLAS Peter Pitoňák is
supervising the team, which prepares price
pitches for various tenders. The team has
already acquired experience in foreign
competitions and will focus on winning new
tenders in Slovakia in 2015. „Word makes
a man“ is his everyday creed.
náš COLAS 19
servis
BOZP
Cieľ: nulová úrazovosť
Riadenie ľudských zdrojov
v Nitre: Nový začiatok
Mať správnych ľudí na správnych miestach. Znie to už ako
ošúchaná fráza, ale o samozrejmosť tu nejde v nijakom prípade.
Moderné oddelenia ľudských zdrojov môžu urobiť veľa, aby
poskytovali kolegom kvalitný personálny servis. O plánoch,
ktoré majú v tomto smere CESTY NITRA, hovorí špecialistka
ľudských zdrojov (ĽZ) Eva Hrašková.
Na čo ste po príchode do COLASu
nadviazali?
Prišla som z potravinárskeho priemyslu.
Rôzne spoločnosti majú personálne procesy
nastavené rozdielne, hoci podstata je
veľmi podobná. Práca na oddelení ĽZ nikdy
nespadne do stereotypu. CESTY NITRA mi
ponúkli výzvu dostať tieto procesy na novú
úroveň, keďže predtým sa tu personálne
oddelenie zaoberalo najmä základnými
vecami ako príprava miezd či evidencia
dochádzky.
Čo konkrétne ste už spolu s kolegami
od júna zvládli?
Spolu s kolegami v ISK sa nám podarilo
efektívne nastaviť nový informačný
systém EGJE, ktorý sprehľadňuje prácu
v oblasti vzdelávania. Oceňujeme to
najmä pri legislatívnych školeniach,
spôsobilostiach a evidencii preukazov.
Na konci roka sme úspešne vytvorili plán
vzdelávania na rok 2015.
Začali sme sprehľadňovať zdravotné
a psychické spôsobilosti nevyhnutné
na výkon práce, zefektívnili sme nábor
na THP aj R pozície a začali sme
využívať aplikáciu HR Mark. Pomáha
nám riadiť výberové konania, ktoré
zverejňujeme na portáli Profesia. Ďalším
New beginning: CESTY NITRA has
started a new era of personal services for
its managers and employees, including
information systems, performance
management and education plans.
20 náš COLAS
veľkým „sústom” bude riadenie výkonu
zamestnancov, kde sme momentálne len
na začiatku.
Prezraďte trochu viac...
V rámci riadenia výkonu chceme začať
od pracovných náplní, kde by sme
všetkým zamestnancom v spolupráci
s ich priamymi nadriadenými presne
definovali nielen pracovné povinnosti
a zodpovednosti, ale aj kompetencie –
a tak presne vyšpecifikovali požiadavky
na jednotlivé profesie. Potom nás čaká
zatraktívnenie hodnotiacich rozhovorov,
ktoré by mali medzi podriadeným
a nadriadeným viesť k dialógu, z ktorého
vyplynú nielen ciele oddelenia, ale aj
jednotlivca. Mojím osobným cieľom
by bolo, aby sme v nasledujúcom
roku pri tvorení tréningového plánu
mohli implementovať aj požiadavky
Informačné systémy, riadenie výkonu, plány
vzdelávania a ešte oveľa viac zahŕňajú ciele
oddelenia ĽZ pre CESTY NITRA
s Evou Hraškovou.
na rozvoj a vzdelávanie, ktoré vyplynú
z hodnotiacich rozhovorov.
Akú spätnú väzbu zatiaľ dostávate
od kolegov?
Od prvého momentu sa snažím budovať
korektné vzťahy. A mám pocit, že sme
na dobrej ceste. Práve dávanie aj prijímanie
spätnej väzby pokladám za veľmi dôležité,
teším sa všetkým návrhom, pripomienkam.
Niektoré procesy ĽZ sú v našej spoločnosti
skutočne nové, snažím sa preto pri ich
implementácii dôkladne zvážiť spôsob
komunikácie. S prípadnými nejasnosťami
rada pomôžem, vysvetlím, poradím. Snažím
sa, aby dvere na našom oddelení boli vždy
pre každého otvorené.
HODNOTIACE ROZHOVORY
Od januára do marca začali ISK, IS-Lom aj CESTY NITRA so sériou hodnotiacich rozhovorov. Ide o proces riadenia výkonu, pri ktorom nadriadený diskutuje s podriadeným o priebehu uplynulého roka a plnení cieľov. Spoločne nastavujú ciele na nový
rok, dávajú si spätnú väzbu na rôzne oblasti výkonu, hovoria o možnom rozvoji. Úlohou manažéra je stavať na pozitívach a byť schopný podávať aj konštruktívnu spätnú
väzbu. Priestor dostáva aj názor zamestnanca, najmä prostredníctvom sebahodnotenia. „Riadenie výkonu prostredníctvom cieľov a podávania spätnej väzby je efektívny
manažérsky nástroj ,ktorý pomáha budovať dôveru medzi nadriadeným a podriadeným a zefektívňovať výkon zamestnanca aj celej spoločnosti,” dodáva Kvetoslava
Sarvašová, riaditeľka ĽZ pre Colas na Slovensku.
Stabilné výsledky a postupné
zlepšovanie v oboch našich
krajinách – to je trend
v ukazovateľoch bezpečnosti
v slovenskom a českom
COLASe za rok 2014. Čiernou
škvrnou roka sa stal smrteľný
úraz v spoločnosti Čermák
a Hrachovec, ktorý tak vrhá
tieň na inak pomerne pozitívne
štatistiky. Spoločným cieľom
zostáva nulová úrazovosť. Nie
je to méta nedosiahnuteľná;
kľúč k nej leží v trvalej zmene
myslenia.
manažérka COLASu CZ Olga Volfová.
Indexy indikátorov bezpečnosti sa tak
v oboch krajinách v súčasnosti pohybujú
na podobnej úrovni.
Dosiahnuť, aby sa bezpečné správanie
prirodzene stalo súčasťou nášho myslenia,
nie je ľahké. Môže nám pomôcť, ak
budeme pamätať, že príčinou väčšiny
nehôd sú ľudské chyby.
v Prahe, kde bolo príčinou zanedbanie
bezpečnostných opatrení, konkrétne
správneho paženia výkopu.
„Z nástrojov, ktorými budeme chcieť
priblížiť našu úrazovosť v tomto roku
k nule, chcem uviesť zlepšenie povinných
školení či starostlivosť o nových
zamestnancov. Z dôvodu zvýšeného
počtu poistných udalostí a drobných
Pamätajme, že najlepším „bezpečákom“
sme pre seba vždy my sami.
Dôraz na cielený prístup k bezpečnosti
ako top-priorite kladie celá skupina
COLAS od jesene 2012. Aktuálne štatistiky
za rok 2014 tak môžeme vyhodnotiť už
v porovnaní s celým predošlým rokom.
Pripojené grafy naznačujú, že výsledky
oboch krajín majú zlepšujúcu sa
tendenciu. V Českej republike sa počet
pracovných úrazov podarilo medziročne
znížiť dokonca o 37 % a dopravné
nehody o 18 %, vyzdvihuje bezpečnostná
„Komunikačné a prezentačné školenia
„starters“, aktivity na analýzu a riadenie
rizika, týždne bezpečnosti, návštevy
manažérov na stavbách, kalendáre
a ďalšie pomôcky – to všetko nám
pomáhalo upevňovať v našich
zamestnancoch dôležitosť bezpečného
postoja,“ komentuje bezpečnostná
manažérka ISK Katarína Hannelová.
V Česku sa tiež osvedčili návštevy
riaditeľov a členov manažmentu, dobré
výsledky prinieslo aj zvýšenie počtu
kontrol či systém bonusov a sankcií.
dopravných nehôd bez zranení v roku
2014 sa chceme zamerať aj na pomoc
vodičom pri práci v zmenených
podmienkach,“ hovorí K. Hannelová.
„Po analýze výsledkov kontrol
a dopravných nehôd sa zameriame
na opakujúce sa chyby a nedostatky a aj
na analýzu skoronehôd, lebo tak máme
šancu zamedziť vzniku pracovných
úrazov,“ uzatvára za českú stranu
O. Volfová.
Safety in 2014: The year 2014 has
seen positive safety trends in both
our countries, with the fatal accident
in Prague being the darkest point.
Both tried and new measures will be
implemented in 2015 in order to push the
level of accidents closer to zero.
2015: aj analýza „skoronehôd“
Napriek všetkým preventívnym aktivitám
sme sa nevyhli úrazom a nebezpečným
udalostiam, vrátane smrteľného úrazu
Štatistiky úrazovosti v COLASe nám pomáhajú vyhodnocovať grafy. Tieto dva približujú vývoj v počte úrazov s práceneschopnosťou za posledné
štyri roky v ČR i SR a tiež tzv. Safety Indicator - Index bezpečnosti, vyratúvaný na základe frekvencie a závažnosti pracovných úrazov.
Počet pracovných úrazov s práceneschopnosťou
– ČR
ČR
17
10
Index bezpečnosti – závisí od frekvencie a závažnosti PÚ
– SR
9
15
9
5,06
9
7
3,65
9
1
1
2011
2012
SR
2013
2014
1,35
1,15
2011
0,66
2012
1,2
2013
0,54
0,45
2014
náš COLAS 21
rozvoj firem
svět kolem nás
Rok 2014 byl pro závod Lomy rekordním
rokem prodeje, výroby a investic
Vzhledem ke zvýšení investic státu do stavebnictví v roce 2014
došlo u závodu Lomy k historicky nejvyšší výrobě a prodeji.
Vyrobilo se 2,44 miliony tun kameniva a prodalo více než
2,3 miliony tun. Značný objem putoval také na obalovny
a na stavby společnosti COLAS CZ, a.s.
Výroba drceného kameniva
(v tunách)
2010
1 924 227
2011
Podobně vysoká čísla se objevila
i v investicích, které v minulém roce
dosáhly výše 71 268 003 Kč. Staré stroje
v některých kamenolomech se tak mohly
vyměnit a investovalo se i do bezpečnosti.
Například dempry značky Caterpillar pro
lomy Rančířov a Čenkov nejsou pouze
nové stroje s nosností 50 tun, ale nabízejí
také lepší pracovní prostředí v kabinách;
jsou vybavené prachovými filtry, mají
menší hlučnost a moderní motory šetří
pohonné hmoty. U řady investic sehrálo
INVESTICE V ROCE 2015
Rančířov / Jihlava
Císařský / Děčín
Čenkov / Praha-východ
20 925 003 Kč
9 239 500 Kč
14 380 000 Kč
Tasovice / Znojmo
5 967 500 Kč
Tasovice, Vícenice
370 000 Kč
Mirošov / Žďár nad Sázavou
11 108 500 Kč
Bory / Žďár nad Sázavou
1 130 000 Kč
Svržno / Domažlice
1 965 000 Kč
šest lomů
4 020 000 Kč
Mobilní linka
2 475 000 Kč
Celkem investice v Česku
Celkem investice na Slovensku
71 268 003 Kč
730 217 €
For the Quarries Agency, 2014 was a record
year for sales, production and investment:
Due to the fact that the state increased
investments for the building industry last
year, the Quarries Agency experienced the
record breaking volume of production as well
as of aggregate sales in its entire history.
2,44 million tons of aggregate was produced
and over 2,3 million tons sold. A substantial
amount headed directly to either COLAS
CZ HAMPs or projects. The amount of
investment realized in the agency last year
reached over 71 M CZK. In Slovakia, that
amount was 730 217 €.
22 náš COLAS
důležitou roli zvýšení bezpečnosti práce.
Kupříkladu v lomu Svržno bylo zakoupeno
hydraulické příklepové kladivo používané
na uvolňování vzpříčených kamenů v tlamě
drtiče. Obsluha ovládá kladivo od řídicího
pultu v bezpečné vzdálenosti od drtiče,
takže nehrozí prakticky žádný úraz.
Řada lomů také přikročila k vybudování
oplocení podél silnic lemujících areály;
ploty zajistí bezpečnost kolemjdoucích
a zároveň zabrání v přístupu zvědavcům,
kteří si rádi chodí prohlížet atraktivní stroje
zblízka. Trend oplocování a ohrazování
bude pokračovat, protože přes některé
areály procházejí silnice či veřejné cesty.
Investice, plánované pro rok 2015,
dosahují částky 33 milionů Kč.
Na Slovensku investice mířily především
do lomu Maglovec. Hlavní investicí byla
přestavba technologické linky, která
zjednodušila, zlevnila a zkvalitnila
výrobu, dokončena byla též výstavba
nájezdové expediční váhy. Expedice se
přesunula do nových prostor ke vstupu
do lomu a tím se zlepšila i dopravní
1 786 772
2012
1 718 960
2013
2 005 787
2014
2 440 519
situace. Stará nákladní vozidla Tatra byla
prodána a pro vyvážení byl zakoupen starší
nákladní vůz Renault Kerax. Složitější
situace je na západním Slovensku. Zatímco
technologická linka v kamenolomu Čierne
Kľačany byla demontována a vyrábět se zde
bude pouze mobilním zařízením, v pískovně
Veľký Grob se výroba zastavila úplně.
Částka 11 427 € zde byla investována
do kamerových systémů na ostrahu objektů
s přenosem dat na centrální pult ochrany
strážní služby v Nitře.
Jednou z investic v lomu Císařský byla obnova drtiče a výměna třídiče konečného třídění. Práce
probíhaly za náročných technických podmínek v uzavřené betonové budově ve výšce 28 metrů, a to
navíc za drsných klimatických podmínek, typických pro Šluknovský výběžek.
Spolupráce COLAS CZ se Sborem
dobrovolných hasičů v Bašnici
Když se v Bašnici na Královéhradecku
začala stavět obalovna, rozhodla se
společnost COLAS CZ podpořit obec
v některých činnostech. A protože se dění
v obci točí kolem Sboru dobrovolných
hasičů (SDH), volba padla právě
na něj. Sbor, založený roku 1911,
má dlouholetou historii, akční členy,
pravidelně se účastní četných soutěží
a řadí se mezi nejúspěšnější sportovní
družstva v kategorii „požární útok“
v České republice.
Pomoc hasičskému sboru tak byla zároveň
pomocí celé Bašnici a také cestou, jak se
společnost COLAS CZ pozitivně zapsala
do povědomí občanů. „Vzájemná důvěra
a dnes již letitá spolupráce jasně ukazuje,
že jsme se vydali dobrou cestou, ve které
pochopitelně chceme pokračovat i nadále,“
říká Pavel Litera, vedoucí provozu
Obalovny.
Jak konkrétní spolupráce vypadá?
COLAS CZ místním hasičům každý rok
pomáhá nejen s doplněním vybavení nebo
při zajišťování cen do tomboly na hasičský
ples či dětský karneval, ale také s opravou
komunikací a dalšími pracemi. Hasiči
naopak se svou technikou vypomáhají
při mytí areálu obalovny, cest i některých
staveb v okolí. Navíc díky spolupráci
s firmou COLAS CZ je bašnický sbor
dobrovolných hasičů nejen akceschopnou
hasičskou jednotkou v případě
Závodní sezona roku 2014 se bašnickým
hasičům opravdu vydařila. V posledním kole
extraligového závodu v jihomoravských
Vacenovicích získali druhé místo. Tento
výsledek je také historicky první extraligová
„bedna“ pro SDH Bašnice.
COLAS CZ’s cooperation with the Association
of volunteer firemen (AVF) in Bašnice:
Ever since the construction of Bašnice
HMAP, COLAS CZ decided to support the
municipality in some of its activities. As the
AVF, which regularly takes part in numerous
competitions and ranks among the best
teams in the “fire attack” category, is highly
rooted in the village, the cooperation was
logically headed in this direction.
vyhlášeného poplachu, ale má také
prostředky, které může věnovat na další
aktivity – třeba na renovaci a údržbu
hasičské historické techniky. V současné
době SDH renovuje vozidlo Praga RN
a družstvo veteránů se s opravenou
koňskou stříkačkou Smékal a historickou
stříkačkou Stratílek účastní „závodů“
a setkání majitelů historické techniky.
Sponzorské dary od firmy COLAS CZ
napomáhají družstvu účastnit se
závodů Extraligy ČR v požárním sportu
po celé republice. Účastní se ale
i závodů Východočeské hasičské ligy
(Královéhradecký a Pardubický kraj)
a Jizerské ligy (Liberecký a Středočeský
kraj). Mezi historické úspěchy patří dvě
prvenství v dnes již zrušeném závodě
v Českém Krumlově, kterého se účastnilo
vždy přes 100 týmů. SDH Bašnice soutěž
vyhrálo v roce 2005 a 2006. Do povědomí
všech hasičů v Česku se ale SDH Bašnice
zapsal vítězstvím v prestižním nočním
závodu na náměstí v Telči. Závod má díky
unikátnímu místu konání a jedinečné
atmosféře veliký věhlas nejen v České
republice.
Všetko s mierou
Nový seriál prináša tipy pre zdravý život
Počuli ste o ľuďoch z japonského ostrova Okinawa? Dožívajú sa nadpriemerne
vysokého veku a jedným z dôvodov sú ich stravovacie návyky. Je známe, že
prestávajú jesť predtým, než sa cítia plní. Lekári označujú tento prístup
za veľmi prospešný zdraviu. Kto to vyskúšal, vie, že pocit plného žalúdka sa
do pol hodiny tak či tak dostaví. Náš nový seriál chceme venovať tipom
na zdravý život. Pri jedle, rovnako ako inde, platí: všetko s mierou. Čoho
by malo byť viac a čoho menej, ukazujú potravinové pyramídy. Čím sú
jedlá nižšie, tým častejšie sa odporúča ich konzumácia a naopak.
Na obrázku je Dánska potravinová pyramída, aktualizované
vydanie z roku 2013.
náš COLAS 23
Modernizace dálnice D1 je prestižní projekt, v němž COLAS CZ, a.s.
v náročných podmínkách potvrdil své odborné kvality. Hlavní téma tohoto čísla
se na stránkách 6–8 věnuje situaci na již téměř dokončeném úseku 09 (EXIT 66
Loket – EXIT 75 Hořice) a úseku 14 (EXIT 104 Větrný Jeníkov – EXIT 112
Jihlava), který by měl být uveden do provozu letos v létě.
The D1 motorway modernization is a prestigious project where, in difficult
conditions, COLAS CZ, a.s. proved its professional skills. The topical issue on
pages 6–8 describes the situation on the almost finished section 09 (EXIT 66
Loket – EXIT 75 Hořice) and the section 14 (EXIT 104 Větrný Jeníkov –
EXIT 112 Jihlava), which should be open to traffic this summer.
Download

2015-01 - COLAS CZ, a.s.