školní vzdělávací program
Podnikání - dálkové studium
RVP 64-41-L/51 Podnikání
Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4
HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS
Obsah
1
Identifikační údaje
2
2
Profil absolventa
3
3
Charakteristika školy
6
4
Charakteristika ŠVP
8
4.1
Podmínky realizace
9
4.2
Začlenění průřezových témat
10
5
Učební plán
13
6
Spolupráce se sociálními partnery
15
PLACE HERE
Podnikání - dálkové studium
Identifikační údaje
RVP 64-41-L/51 Podnikání
1 Identifikační údaje
Název ŠVP
Podnikání - dálkové studium
Datum
1. 9. 2010
Název RVP
RVP 64-41-L/51 Podnikání
Platnost
1.9.2010
Dosažené vzdělání
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělávání
dálková forma vzdělávání
Délka studia v letech:
3
Název školy
Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4
Adresa
U Hradiska 4, Olomouc, 779 00
IČ
602 035
REDIZO
600017125
Kontakty
585230856
Ředitel
Ing. Jaroslav Sauer
Telefon
585206011
Fax
585206013
Email
[email protected]
www
www.szes-olomouc.cz
Zřizovatel
Olomoucký kraj
Adresa
Jeremenkova 40 a, Olomouc, 779 00
IČ
60609460
www
www.kr-olomoucky.cz
datum, podpis, razítko
Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4
2
SMILE verze 2.4.1
Podnikání - dálkové studium
Profil absolventa
RVP 64-41-L/51 Podnikání
2 Profil absolventa
Škola
Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4, U Hradiska 4, Olomouc, 779 00
Název ŠVP
Podnikání - dálkové studium
Platnost
1.9.2010
Délka studia v letech:
3.0
Kód a název oboru
RVP 64-41-L/51 Podnikání
Forma vzdělávání
dálková forma
vzdělávání
Střední škola zemědělská Olomouc, U Hradiska 4, 779 00 Olomouc
zřizovatel Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
název ŠVP: Podnikání - denní studium
obor vzdělávání: 64-41-L/51 Podnikání
platnost ŠVP: od 1.9.2010
Absolvent tohoto oboru je připraven zahájit a rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity. Je připraven zajistit běžný
chod podnikatelského subjektu od zásobování (včetně výběru vhodného dodavatele), pořízení dlouhodobého
majetku, zajištění financování provozu a rozvoje firmy, posouzení vhodnosti a výhodnosti jednotlivých investic
až po jednání s odběrateli, uzavření kupní smlouvy a propagaci svých produktů.
Vedle toho se uplatní na trhu práce především jako pracovník na nižších ekonomických pozicích, účetní,
pracovník marketingu, zásobování a logistiky, pojišťovací pracovník, finanční referent a v dalších ekonomickoadministrativních funkcích a pozicích, a to ve výrobních a obchodních firmách, ve firmách služeb a veřejné
správy.
Výuka v jednotlivých odborných předmětech v součinnosti se zařazenou praxí vede žáky k aplikování
teoretických dovedností nabytých ve výuce a z jiných zdrojů (internet, masmédia) na konkrétní situace. Důraz je
kladen na schopnost si potřebnou informaci z dostupných zdrojů vyhledat a využít. Žáci jsou vedeni ke
kritickému myšlení tak, aby byli schopni v množství informací vybrat ty potřebné, posoudili jejich věrohodnost
a nenechávali sebou v pracovním i soukromém životě manipulovat. Finanční gramotnost je vyučována nejen pro
potřeby firemního financování, ale žáci se ji učí aplikovat i pro zpracování a vedení rodinného rozpočtu tak, aby
se absolventi nedostávali do těžko řešitelných životních situací z důvodů velké zadluženosti. Důraz je kladen
nejen na čistě odborné znalosti a dovednost, ale i na to, aby se žáci, jako součást společnosti, nechovali v rozporu
s udržitelným rozvojem a aby svým chováním a jednáním nezasahovali do práv spoluobčanů.
Očekávaný profil absolventa tak naplní výsledky vzdělávání, které jsou vymezeny v RVP.
Mezi obecné osobnostní předpoklady pro výkon budoucích pracovních činností, které si během studia osvojí,
patří:
− řídí se profesní etikou
− chápe důležité společenské normy a dodržuje je, umí jednat s lidmi, pohotově a kultivovaně se vyjadřuje
v mateřském i cizím jazyce
− řeší samostatně, pohotově a zodpovědně úkoly na svěřeném pracovišti a pracuje podle stanovených
technologických postupů
− umí pracovat v týmu, vytváří vstřícné mezilidské vztahy a adekvátně jedná s lidmi
− flexibilně se přizpůsobuje měnícím se životním a pracovním podmínkám
− sleduje vývojové trendy oboru v rámci systému celoživotního vzdělávání
− je schopen být loajálním zaměstnancem
− je schopen být odpovědným a samostatným podnikatelem
− umí se jasně a srozumitelně vyjadřovat, umí prezentovat své názory
Odborné znalosti, které získá absolvováním studia:
- umí se orientovat v obchodně podnikatelských aktivitách tržních subjektů
− je schopen samostatného vedení evidence podnikatelské činnosti
− zná důležité legislativní normy upravující obchodní činnost a umí ji aplikovat v praxi
− potřebná k orientaci na trhu práce, v podnikových činnostech a acovněprávních vztazích
− zná základní marketingové metody pro zajištění nákupu a prodeje zboží, pro průzkum trhu a tvorbu cen
- získává aktuální informace z dostupných zdrojů (sdělovací prostředky, internet..)
- pracuje se základním a aplikačním programovým vybavením
− zná problematiku manažerských činností
− zná makroekonomické a mikroekonomické vazby v národním hospodářství
− orientuje se v činnosti bank a pojišťoven
− umí zpracovávat běžné písemnosti podle pravidel normalizované úpravy
Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4
SMILE verze 2.4.1
3
Podnikání - dálkové studium
Profil absolventa
RVP 64-41-L/51 Podnikání
− umí vést obchodní jednání s obchodními partnery a umí prezentovat výrobek nebo službu
− umí řešit konfliktní situace
− využívá jazykové vědomosti a dovednosti v praktickém životě
− snaží se vyjadřovat srozumitelně a souvisle
− komunikuje v cizím jazyce a umí tuto dovednost využít pro podnikatelské aktivity ve vztahu k zahraničí
v písemné i verbální formě
- ovládá účetnictví a daňovou evidenci a jejich použití v činnosti podnikatele
− orientuje se v daňovém systému, umí řešit daňové povinnosti
− má základní znalosti právního vědomí
− orientuje se v posouzení hospodářských oblastí světa
− respektuje lidská práva a zamýšlí se nad přístupem k občanskému životu a k řešení problémů
- má základní znalosti psychologie
- v odborné praxi si ověřuje své teoretické poznatky a provádí praktické činnosti
− zpracovává písemnosti v normalizované úpravě na počítači
− pracuje s textem, tabulkami, grafikou a multimédii
− komunikuje pomocí elektronické pošty – včetně cizojazyčné
− vyhledává a třídí informace z internetu
− pracuje s databázovým a prezentačním programem
Očekávané kompetence absolventa:
-celoživotní vzdělávání
-metody učení a autoevaluace
-aktivní přístup k uplatnění na trhu práce
-podstata podnikání
-určení životních cílů a priorit
-mezilidské vztahy
-využívání výpočetní techniky
-využívání různých informačních zdrojů
-řešení problémů
-ústní komunikace
-písemná komunikace
-komunikace v cizím jazyce
-využití matematických úpostupů
-finanční gramotnost
-udržitelný rozvoj
-jedinec jako součást společnosti
-tradice a kulturní hodnoty
Ukončení studia:
Studium je zakončeno maturitní zkouškou. Abslolventi jejím úspěšným vykonáním dosáhnou úplného
středoškolského vzdělání zakončeného maturitní zkouškou.
Po absolvování maturitní zkoušky mohou žáci pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách, či se ucházet
o přijetí na vysoké školy, zejména ekonomického zaměření.
Kompetence absolventa
Absolvent má rozvinuty tyto kompetence:
Klíčové kompetence
• Kompetence k celoživotnímu učení
• Celoživotní vzdělávání
• Metody učení a autoevaluace
• Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání
• Podstata podnikání
• Aktivní přístup k uplatnění na trhu práce
• Personální a sociální kompetence
Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4
4
SMILE verze 2.4.1
Podnikání - dálkové studium
Profil absolventa
RVP 64-41-L/51 Podnikání
• Určení životních cílů a priorit
• Mezilidské vztahy
• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s
informacemi
• Využívání výpočetní techniky
• Využívání různých informačních zdrojů
• Kompetence k řešení problémů
• Řešení problémů
• Komunikativní kompetence
• Písemná komunikace
• Komunikace v cizím jazyce
• Ústní komunikace
• Matematická a finanční gramotnost
• Využití matematických úpostupů
• Finanční gramotnost
• Občanské kompetence a kulturní povědomí
• Udržitelný rozvoj
• Tradice a kulturní hodnoty
• Jedinec jako součást společnosti
Odborné kompetence
• Provádět administrativní činnosti
• Administrativní činnosti
• Provádět základní podnikové činnosti
• vedli jednání s obchodními partnery
• vedli jednání s obchodními partnery
• Národní hopodářství a jeho dopad na fungování podniku
• se orientovali v právní úpravě podnikání, občanských a pracovněprávních vztazích
• Evidence a zpracování majetku a závazků firmy
• Evidence podnikatelské činnosti
• Marketing a management
• Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
• BOZP
• Péče o zdraví a poskytování první pomoci
• Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb
• Kvalita prováděné práce
• Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje
• Ekonomické a ekologické jednání
Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4
SMILE verze 2.4.1
5
Podnikání - dálkové studium
Charakteristika školy
RVP 64-41-L/51 Podnikání
3 Charakteristika školy
Název školy
Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4
Adresa
U Hradiska 4, Olomouc, 779 00
Název ŠVP
Podnikání - dálkové studium
Platnost
1.9.2010
Vzdělávací program
RVP 64-41-L/51 Podnikání
Dosažené vzdělání
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka studia v letech:
3
OBECNÉ
Střední škola zemědělská Olomouc v současné podobě vznikla v létě 2005 sloučením Střední zemědělské školy
v Olomouci a Středního odborného učiliště zemědělského v Olomouci.
V současné době patří mezi kmenové středoškolské vzdělávací instituce svého zřizovatele - Olomouckého kraje.
Poskytuje sekundární a celoživotní vzdělání potřebné lidem na venkově, v zemědělství, zahradnictví
a příbuzných oblastech, což je v souladu s tradicí regionu, ve kterém se škola nachází. Škola sleduje teze ze
základních strategických dokumentů státu a kraje a rozvíjí se v souladu s nimi. Vzdělává v souladu s novou
politikou EU a ČR a užívá při tom moderní vzdělávací programy a metody.
ŘÍZENÍ
Vedení školy vytváří dobrou atmosféru pro práci jasným a včasným informováním o problémech a postupu,
kterým se budou řešit, je kladen důraz na prevenci patologických jevů, vedení podporuje spolupráci s institucemi
v regionu a dbá na osvětu. Na škole zahájilo v roce 2009 činnost poradenské středisko, jehož součástí je externí
psycholog, preventista, speciální pedagog a kariérový poradce.
Kladem je dobrá komunikace vedení s úředníky OŠMT KÚ, úředníky ÚP a zaměstnavateli v regionu
Vedení školy podporuje principy kurikulární reformy a snaží se vzděláváním sebe sama i podřízených učitelů
zajistit dobrou výchozí pozici při přechodu na nový systém
Škola má zpracovány všechny legislativně požadované dokumenty týkající se nezbytných oblastí chodu školy.
VZDĚLÁVACÍ
Skladba vzdělávacích programů školy v oblasti tříletých oborů je kultivovaná, pružná většinoui
i konkurenceschopná, škola poskytuje speciální vzdělávací programy pro žáky s psychologickým doporučením.
Čtyřleté studijní obory poskytují střední vzdělání s maturitní zkouškou. Orientují se na výchovu odborníků pro
zemědělskou a zahradnickou prvovýrobu a do provozů na ni navazujících nebo poskytujících služby pro
zemědělství a zahradnictví.
Škola využívá potenciál v oblasti celoživotního vzdělávání. Pravidelně otevírá dálkovou formu studia oboru
Podnikání, cílem je zapojit se do stálé vzdělávací základny zemědělských SŠ a od roku 2008 provozuje pobočku
Univerzity 3. věku řízené Mendlovou zemědělskou a lesnickou univerzitou Brno.
Se zmíněnou univerzitou jsou díky profesionální spřízněnosti a tradiční spolupráci spjaty i další aktivity, jako je
statut trenérské školy pro stáže studentů univerzity nebo spolupráce v oblastech studentské vědecké činnosti.
Škola se pravidelně zapojuje do programů souvisejících se strukturální a kurikulární reformou (nová maturita,
nové ZZ, srovnávací testy, využití dotačních titulů).
PERSONÁLNÍ
Převážná většina učitelů je plně kvalifikovaná, aprobovaná a zkušená, jsou mezi nimi osobnosti, na kterých se dá
postavit budoucnost školy. Vedení školy podporuje odborný růst učitelů a umožňuje jim účast na vzdělávacích
akcích. Rovněž je systémově kultivováno aprobační spektrum učitelského sboru, kdy jsou vytypovaní učitelé
vysíláni na rozšiřující studium univerzitního typu.
MATERIÁLNÍ
Část školy je moderně rekonstruovaná a vybavená před 10 lety a splňuje většinu psychohygienické podmínek.
Dobrá je vybavenost odloučených pracovišť – nová prodejna květin, kovárna. Škola se v uplynulých letech
zbavila nepotřebného nemovitého majetku a pokračuje v jeho restrukturalizaci a modernizaci – rekonstrukce
inženýrských sítí v budově U Hradiska a domova mládeže tamtéž.
Škola z vedlejší hospodářské činnosti získává další prostředky, kterých využívá ke zlepšení podmínek ve výuce.
Nadační fondy zřízené při škole soustřeďují peníze od sponzorů a dárců a pomáhají financovat nadstandardní
pomůcky a další aktivity školy.
Vedení školy dbá na rozvoj IT technologií a struktury k naplnění IT standardů vypsaných MŠMT (3 počítačové
učebny, kabinety vybaveny PC, 3 interaktivní tabule, projektory) LAN struktura byla optimalizována
a sjednocena na stejné bázi, obě budovy školy jsou propojeny bezdrátovým spojem.
Je zavedeno vhodné a rychlé připojení k internetu včetně domova mládeže
V rámci školy funguje moderně vybavená kuchyň s jídelnou zapojená i v rámci hospodářské činnosti školy a dále
Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4
6
SMILE verze 2.4.1
Podnikání - dálkové studium
Charakteristika školy
RVP 64-41-L/51 Podnikání
posilovna a fitcentrum se soudobým vybavením, malá a velká tělocvična.
Snahou školy je vybudování školního víceúčelového hřiště financovaného z ROP a v budoucnu v souladu se
strategií rozvoje kraje i rekonstrukce tělocvičny na malou sportovní halu.
Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4
SMILE verze 2.4.1
7
Podnikání - dálkové studium
Charakteristika ŠVP
RVP 64-41-L/51 Podnikání
4 Charakteristika ŠVP
Název školy
Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4
Adresa
U Hradiska 4, Olomouc, 779 00
Název ŠVP
Podnikání - dálkové studium
Platnost
1.9.2010
Vzdělávací program
RVP 64-41-L/51 Podnikání
Dosažené vzdělání
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka studia v letech:
3
Dálkové studium se realizuje formou konzultačních hodin a je doplněno samostudiem.
V jednotlivých ročnících je pevně stanoven počet povinných konzultačních hodin
v jednotlivých předmětech. Ve druhém ročníku žáci absolvují čtrnáctidenní praxi ve
firmách.
Podmínky pro přijetí ke studiu
Do prvního ročníku jsou přijímáni uchazeči, kteří získali výuční list a kteří při přijímacím
řízení splnili podmínky pro přijetí.
Podmínky přijímacího řízení pro daný školní rok stanoví ředitel školy a zveřejní je nejdéle do
konce března příslušného roku.
Celkové pojetí vzdělávání
Pojetí středního odborného vzdělávání vychází z celoživotně pojatého a na principu znalostní
společnosti vybudovaného konceptu vzdělávání, ve kterém je vzdělávání cestou i nástrojem
rozvoje lidské osobnosti. Záměrem středního odborného vzdělávání je připravit absolventa na
úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího
se světa.
Společnou vzdělávací strategií ŠVP je:
· učit se poznávat, tj. osvojit si nástroje pochopení světa a rozvinout dovednosti potřebné k
učení se, prohloubit si v návaznosti na základní vzdělání poznatky o světě a dále je
rozšiřovat – vzdělávání probíhá také ve spolupráci s firmami;
· učit se pracovat a jednat, tj. naučit se tvořivě zasahovat do prostředí, které žáky obklopuje,
vyrovnávat se s různými situacemi a problémy, umět pracovat v týmech, být schopen
vykonávat povolání a pracovní činnosti, pro které byl připravován – samostatné zpracování
dílčích úkolů a prací v reálných podmínkách firem;
· učit se být, tj. porozumět vlastní rozvíjející se osobnosti a jejímu utváření v souladu
s obecně přijímanými morálními hodnotami, jednat s větší autonomií, samostatným
úsudkem a osobní zodpovědností – podpora individuality jednotlivce;
· učit se žít společně, tj. umět spolupracovat s ostatními, být schopen podílet se na životě
společnosti a nalézt v ní své místo – zahrnutí problematiky ochrany životního prostředí,
týmová příprava projektů.
Z důvodů této strategie je výuka orientována k:
· autodidaktickým metodám,
· sociálně komunikativním aspektům učení a vyučování,
· metodám činnostně zaměřeného vyučování,
· důrazu na motivační činitele
Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4
8
SMILE verze 2.4.1
Podnikání - dálkové studium
Charakteristika ŠVP
RVP 64-41-L/51 Podnikání
Zařazení jednotlivých metod do ŠVP je konkretizováno na úrovni jednotlivých předmětů.
Součástí výše uvedené strategie vzdělávání je absolvování čtrnáctidenní praxe na půdě
vybraných firem, absolvování tělovýchovných kurzů se zaměřením na lyžování a cyklistiku.
Organizace výuky
Výuka některých všeobecně vzdělávacích předmětů (např. cizích jazyků, informačních
a komunikačních technologií, chemie) probíhá ve speciálně vybavených učebnách, kde jsou
žáci děleni na skupiny. Pro některé odborné předměty jsou vybudovány odborné učebny.
V nich probíhá nejen teoretická výuka, ale i výuka formou cvičení. Na cvičení jsou žáci děleni
do skupin. Praktická výuka se v rámci předmětu praxe formou učební nebo odborné praxe.
Výuka odborné praxe je zajištěna v jednotlivých smluvních firmách. S tímto subjektem musí
být uzavřena „Dohoda o praktickém vyučování“ v souladu s platnými předpisy. Učebnín
praxe se realizuje v odborných učebnách a je zařazena do rozvrhu.
Další podrobnosti organizace výuky praxe uvádí mj. učební osnova předmětu praxe a tabulka
přehledu využití týdnů v období školního roku.
Hodnocení žáků a diagnostika
Žáci jsou hodnoceni průběžně v celém klasifikačním období. Celkové hodnocení spočívá
v kombinaci individuálního zkoušení, klasifikovaných testů, písemných prací a hodnocení
praktických činností. Hodnocení žáků musí splňovat především motivační, informativní
a výchovné funkce. Jeho pravidla jsou součástí školního klasifikačního řádu. Specifickou částí
je hodnocení praktického vyučování, zejména učební a odborné praxe, probíhající v reálných
pracovních podmínkách. Stoupající význam musí mít sebehodnocení žáků. Bližší podrobnosti
a specifika hodnocení uvádí učební osnovy jednotlivých předmětů.
Společná a profilová část maturitní zkoušky
Pro společnou část maturitní zkoušky škola zajišťuje přípravu na volitelnou zkoušku z
občanského a společenskovědního základu základu, matematiky nebo informační
a komunikační technologie.
Profilovou část maturitní zkoušky budou tvořit povinné zkoušky z předmětů ekonomika,
účetnictví a daňová evidence, právo.
Nepovinnou zkoušku bude moci žák vykonat z předmětů informační a komunikační
technologie.
4.1 Podmínky realizace
Výuka je velmi dobře personálně zajištěna. Převážná většina učitelů je plně kvalifikovaná, aprobovaná a zkušená,
jsou mezi nimi osobnosti, na kterých se dá postavit budoucnost školy. Vedení školy podporuje odborný růst
učitelů a umožňuje jim účast na vzdělávacích akcích. Rovněž je systémově kultivováno aprobační spektrum
učitelského sboru, kdy jsou vytypovaní učitelé vysíláni na rozšiřující studium univerzitního typu.
Část školy je moderně rekonstruovaná a vybavená a splňuje tak psychohygienické podmínky. Dobrá je
Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4
SMILE verze 2.4.1
9
Podnikání - dálkové studium
Charakteristika ŠVP
4.2 Začlenění průřezových témat
RVP 64-41-L/51 Podnikání
vybavenost odloučených pracovišť – nová prodejna květin, kovárna. Škola se v uplynulých letech zbavila
nepotřebného nemovitého majetku a pokračuje v jeho restrukturalizaci a modernizaci – rekonstrukce
inženýrských sítí v budově U Hradiska a domova mládeže tamtéž.
Škola z vedlejší hospodářské činnosti získává další prostředky, kterých využívá ke zlepšení podmínek ve výuce.
Nadační fondy zřízené při škole soustřeďují peníze od sponzorů a dárců a pomáhají financovat nadstandardní
pomůcky a další aktivity školy.
Vedení školy dbá na rozvoj IT technologií a struktury k naplnění IT standardů vypsaných MŠMT (3 počítačové
učebny, kabinety vybaveny PC, 3 interaktivní tabule, projektory) LAN struktura byla optimalizována
a sjednocena na stejné bázi, obě budovy školy jsou propojeny bezdrátovým spojem.
Je zavedeno vhodné a rychlé připojení k internetu, včetně domova mládeže.
V rámci školy funguje moderně vybavená kuchyň s jídelnou zapojená i v rámci hospodářské činnosti školy a dále
posilovna a fitcentrum se soudobým vybavením, malá a velká tělocvična.
Přespolní žáci mají možnost ubytování na dvou domovech mládeže, které poskytují nejen ubytování, ale bohatý
volnočasový program.
Snahou školy je vybudování školního víceúčelového hřiště financovaného z ROP a v budoucnu v souladu se
strategií rozvoje kraje i rekonstrukce tělocvičny na malou sportovní halu.
Při přímém výučování, během pobytu ve školních prostorách v rámci volna mezi vyučováním a při mimoškolní
činnost žáci dodržují pravidla bezpečnosti práce, se kterými jsou každoročně seznamování během prvního
školního dne. Škola spolupracuje s bezpečnostním technikem, který pravidelně ve škole provádí kontroly.
4.2 Začlenění průřezových témat
globální problémy
Občan v demokratické společnosti
zásady udržitelného rozvoje
Integrace do výuky
ochrana přírody a krajiny,nástroje společnosti na
ochranu ŽP a odpovědnost jedince
Český jazyk
1. ročník
Literatura
Řeč a jazyk
Literatura jako součást umění
Pojmenování nových skutečností
Nejstarší slovesné projevy
Tvarosloví
2. ročník
Renesance a humanismus
Projev mluvený a psaný
Klasicismus, osvícenství, preromantismus
Chování a řeč
3. ročník
Národní obrození
Národní jazyk a jeho členění
2. ročník
Anglický jazyk
1. ročník
Realismus a naturalismus ve světové literatuře
Komunikace
Moderní umělecké směry
Písemný projev
Odraz 1. světové války v literatuře
Poslech s porozuměním
2. ročník
3. ročník
3. ročník
Světová próza na počátku 20. století
Poslech s porozuměním
Česká próza na počátku 20. století
Reálie anglicky mluvících zemí
České drama 1. pol. 20. století
Čtení s porozuměním
Česká literatura v době okupace a odraz války v
naší literatuře
Světová literatura 2. pol. 20. století
Svět, československá a česká společnost ve 20.
století
Soudobý svět a česká společnost na prahu 21.
století
Praktická filosofie a filosofická antropologie
Česká próza po r. 1945
Česká poezie po r. 1945
Vývoj českého dramatu po 2. světové válce
Psychologie
Zdravotní a sociální péče
2. ročník
Sociálně patologické jevy
1. ročník
Psychologie osobnosti
Psychické vlastnosti osobnosti
Problematika rodiny
Psychické procesy osobnosti
Problematika stáří
Psychopatologie
Problematika bezdomovectví
Sociální psychologie
Biologie a ekologie
1. ročník
Česká poezie na počátku 20. století
Reálie anglicky mluvících zemí
Dějepis
1. ročník
Přechod k realismu
Psychologie práce
dopady činností člověka na životní prostředí
Právo
Základní právní pojmy
Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4
10
SMILE verze 2.4.1
Podnikání - dálkové studium
Charakteristika ŠVP
4.2 Začlenění průřezových témat
RVP 64-41-L/51 Podnikání
Pracovní právo
zásady udržitelného rozvoje
Ústavní právo
ochrana přírody a krajiny,nástroje společnosti na
ochranu ŽP a odpovědnost jedince
Populace, společenstvo, vztahy mezi
populacemi
Listina základních práv a svobod
2. ročník
Občanské právo procesní
Obchodní právo
3. ročník
Literatura
Občanské právo hmotné
Renesance a humanismus
Živnostenské právo
Baroko
Správní právo
Klasicismus, osvícenství, preromantismus
Trestní právo hmotné
Národní obrození
Trestní právo procesní
2. ročník
Romantismus ve světové literatuře
Právo EU
Romantismus v české literatuře
Rodinné právo
Realismus a naturalismus ve světové literatuře
Soudnictví
Realismus a naturalismus v české literatuře
Májovci, ruchovci, lumírovci
Podnikání
Předpoklady k podnikání a podnikatelský záměr
3. ročník
Česká poezie na počátku 20. století
Česká poezie po r. 1945
Účetnictví a daňová evidence
1. ročník
Vymezení účetnictví a daňové evidence
2. ročník
DPH a její účtování
Vývoj českého dramatu po 2. světové válce
Psychologie
1. ročník
Pokryto předmětem
Psychologie práce
Pokryto předmětem
Občanská nauka
Biologie a ekologie
Informační a komunikační technologie
Ekologie přesunuta do 1. roč. do biologie
Ekonomika
Informační a komunikační technologie
Podnikání
Informační a komunikační technologie
Marketing a management
Integrace do výuky
Praxe
Český jazyk
Účetnictví a daňová evidence
1. ročník
Slovní zásoba
Člověk a životní prostředí
Slohový postup popisný
Integrace do výuky
2. ročník
Jazyková a stylizační cvičení
Čtení s porozuměním
3. ročník
Písemný projev
2. ročník
3. ročník
Funkční styl administrativní
Výpověď a věta
Anglický jazyk
1. ročník
Sloh a komunikace
Jazyk a styl žurnalistiky
Poslech s porozuměním
Mediální komunikace
Reálie anglicky mluvících zemí
Funkční styl odborný
Stavba souvětí
Písemný projev
Poslech s porozuměním
Anglický jazyk
Reálie anglicky mluvících zemí
1. ročník
Komunikace
Poslech s porozuměním
Čtení s porozuměním
Biologie a ekologie
Výslovnost a fonetika
1. ročník
Gramatické struktury
Biologie - pojem a vznik a vývoj života na Zemi.
Cytologie - stavba buňky, druhy buněk, životní
projevy buňky
Vlastnosti živých soustav
Reálie anglicky mluvících zemí
2. ročník
Poslech s porozuměním
Biologie člověka, zdraví a nemoc
Gramatické struktury
Dědičnost a proměnlivost
základní ekologické pojmy
abiotické faktory prostředí
potravní řetězce, tok energie, koloběh látek
biosféra, biodiverzita, biomy, typy krajiny
Reálie anglicky mluvících zemí
Dějepis
1. ročník
Soudobý svět a česká společnost na prahu 21.
století
Literatura
vzájemné vztahy mezi člověkem a životním
prostředí
dopady činností člověka na životní prostředí
přírodní zdroje energie surovin,
odpady,recyklace
globální problémy
Komunikace
Literatura jako součást umění
Literatura ve středověku
Renesance a humanismus
2. ročník
Realismus a naturalismus v české literatuře
Moderní umělecké směry
Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4
SMILE verze 2.4.1
11
Podnikání - dálkové studium
Charakteristika ŠVP
4.2 Začlenění průřezových témat
RVP 64-41-L/51 Podnikání
3. ročník
Česká poezie po r. 1945
Vývoj českého dramatu po 2. světové válce
Informační a komunikační technologie
1. ročník
Hardware
Operační systém
Zálohování a komprimace dat
MS-Word
2. ročník
PC viry a ochrana
Power Point
MS-Excel
3. ročník
PC sítě, Internet
Vektorová a rastrová grafika
Databáze
Podnikání
Předpoklady k podnikání a podnikatelský záměr
Účetnictví a daňová evidence
1. ročník
Doklady
3. ročník
Inventarizace
Pokryto předmětem
Informační a komunikační technologie
Obchodní korespondence
Podnikání
Marketing a management
Praxe
Účetnictví a daňová evidence
Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4
12
SMILE verze 2.4.1
Podnikání - dálkové studium
Učební plán
5 Učební plán
RVP 64-41-L/51 Podnikání
5 Učební plán
Učební plán ročníkový
Povinné předměty
1. ročník
2. ročník
3. ročník
Český jazyk
10
10
20
40
cizí jazyk
30
30
30
90
Dějepis
20
-
-
20
Občanská nauka
-
20
-
20
Zdravotní a sociální péče
-
10
-
10
Biologie a ekologie
20
-
-
20
Matematika
20
20
20
60
Literatura
10
10
10
30
Informační a komunikační technologie
20
20
20
60
Ekonomika
20
10
10
40
Obchodní korespondence
10
10
-
20
Psychologie
10
-
-
10
Právo
10
10
20
40
Podnikání
-
-
10
10
Marketing a management
-
10
10
20
Praxe
-
20
20
40
20
20
30
70
Celkem základní dotace
200
200
200
600
Celkem disponibilní dotace
0
0
0
0
Celkem v ročníku
200
200
200
600
Účetnictví a daňová evidence
Volitelné předměty
1. ročník
cizí jazyk
Anglický jazyk
30
Německý jazyk
30
2. ročník
cizí jazyk
Anglický jazyk
30
Německý jazyk
30
Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4
SMILE verze 2.4.1
13
Podnikání - dálkové studium
Učební plán
RVP 64-41-L/51 Podnikání
3. ročník
cizí jazyk
Anglický jazyk
30
Německý jazyk
30
Přehled využití týdnů
1. ročník
2. ročník
3. ročník
Výuka dle rozpisu učiva
Odborná praxe
null
Celkem:
• Výuka dle rozpisu učiva
Výuka probíhá formou konzultačních hodin po dobu tří let. Každý školní rok je stanoveno 200
konzultačních hodin všech předmětů celkem dle rozvrhu.
• Odborná praxe
Praxe probíhá deset pracovních dnů ve druhém ročníku. Žáci se účastní reálného provozu ve
firmách.Pokud některý žák není schopen si nasmlouvat praxi sám, škola mu toto zajistí.Výstupem
z praxe je protokol s předepsanou osnovou, který je podkladem ke klasifikaci.
Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4
14
SMILE verze 2.4.1
Podnikání - dálkové studium
Spolupráce se sociálními partnery
RVP 64-41-L/51 Podnikání
6 Spolupráce se sociálními partnery
Jedním z předpokladů pro dobře a stabilně fungující odborné vzdělávání ve studijním oboru Podnikání je vytvoření funkčních
vazeb s okolním pracovním a sociálním prostředím. Školní vzdělávací program dává sociálním partnerům možnost ovlivňovat
obsah a v konečném důsledku i cíle při přípravě a realizaci vzdělávacího procesu. Klíčovými představiteli sociálních partnerů
jsou regionální zaměstnavatelé jako významní zástupci světa práce, kteří mohou ovlivnit vzdělávací nabídku školy a poptávku
po kvalifikovaných absolventech Střední školy zemědělské v Olomouci. Škola dlouhodobě spolupracuje s Úřadem práce
v Olomouci, s cílem vysokého uplatnění absolventů na trhu práce. Při tvorbě hlubších vazeb je sociální partnerství chápáno
jako průběžně se měnící a přizpůsobující proces, na který nelze aplikovat striktní, nebo jednotná pravidla. Je potřebné mít
trvale na mysli fakt, že představy jednotlivých sociálních partnerů jsou často velmi rozdílné a vyplývají z výrobního zaměření
firmy. Pro funkční proces sociálního partnerství v odborném vzdělávání jsou důležití představitelé firem, kde je možné
realizovat odbornou praxi a kde mohou absolventi školy případně najít pracovní uplatnění. Výstupem z účasti na odborné
praxi je zpráva o vykonané praxi, kterou každý žák zpracuje a odevzdá vyučujícímu. Zpráva o vykonané praxi je součástí
hodnocení předmětu Praxe. Škola kvalifikuje své žáky pro výkon profese tak, aby jejich zapojení do světa práce co nejvíce
odpovídalo požadavkům na absolventy z pohledu sociálních partnerů. Žáci si na základě osobních zkušeností a poznatků
z praxe vytváří žádoucí postoje, hodnotovou orientaci a způsoby chování. Mají možnost vnímat různé sociální role. Pracoviště
má tedy socializační a integrační roli. Sociální partner zaujímá i personalizační funkci - podporuje individualitu každého žáka
a jeho rozvoj v samostatně jednající osobnost. Zájemci o zaměstnání z řad absolventů školy musí dokázat vyzvednout své
kvality a jasně vyjádřit své představy o budoucím zaměstnání.
Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4
SMILE verze 2.4.1
15
Download

PODNIKÁNÍ dálková - Střední škola zemědělská Olomouc