Odborné sociální poradenství Bělušice - Most k naději
OSP Bělušice
Přímá působnost programu:
Věznice Bělušice
Vedoucí projektu
Lubomír Šlapka
Ředitel organizace
Lubomír Šlapka
Webové stránky
organizace
Adresa realizace
projektu
Adresa sekretariátu
ředitele
IČO a Registrační
číslo MV
Supervize a Intervize
602338092
[email protected]
www.mostknadeji.eu
Věznice Bělušice, Bělušice 66,
435 26 Bečov
P. Jilemnického 1929, 434 01 Most 1
tel.: 476 104 877
IČO: 63125137
Registrační číslo MV ČR: II/OS/1 – 27632/95-R
PhDr. Ludmila Houdková
Osoby zodpovědné za realizaci aktivit projektu
Bc. Stanislav Šloser, Bc. Roman Mézl – Sociální
pracovníci/skupinové poradenství
Martin Motl, DiS. – Sociální pracovník/individuální
poradenství
PhDr. Ludmila Houdková – Lektor/kurz Keramiky
Bc. Jan Brož – Lektor/kurz Včelařství
Ing. Danuše Vránová – Odborný asistent/vstup klientů
do služby
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Základní principy, poslání, služby a cíle projektu
Projekt realizuje Most k naději ve spolupráci s partnerem věznicí Bělušice v zařízení pro výkon
trestu odnětí svobody Bělušice v Ústeckém kraji.
Posláním sociální služby OSP Bělušice, sdružení Most k naději, a věznice Bělušice jako partnera je
předcházení sociálnímu vyloučení, snižování míry sociálního vyloučení jednotlivců prostřednictvím
kvalitních a profesionálních terénních a ambulantních sociálních služeb. Pracovníci služby OSP
Bělušice, bezplatně poskytují službu odborné sociální poradenství podle zákona o sociálních
službách č.108/2006Sb. Projekt reaguje na současnou situaci osob propouštěných z výkonu trestu
odnětí svobody, jejichž situace je na trhu práce velice nepříznivá. Během jejich výkonu trestu
probíhají podstatné změny právě na trhu práce a bydlení. Tato skutečnost způsobuje u mnoho z nich
nemožnost získat legální zaměstnání a zajistit legálním způsobem svou obživu, po velmi krátké
CZ.1.04/3.1.02/86.00063
Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR
době opětovně propadají do kriminálních struktur, drogové či jiné závislosti. Hlavním cílem
projektu je předcházení sociálnímu vyloučení u těchto osob důrazem především na prevenci
sociálně patologických jevů včetně prevence kriminality. Klient se podílí na řešení své problémové
situace společně s pracovníkem. Součástí služby není poskytování finančních prostředků nebo
materiální podpory.
Co je naším cílem
Minimálním cílovým stavem poskytované služby je zastavit zhoršování sociální situace klienta.
Optimálním cílovým stavem je zlepšení jeho sociálních dovedností, životní úrovně a spokojenosti.
Nedílnou součástí nabízených služeb je také snaha o zapojení klienta do širších sociálních struktur.
Výše zmíněné cíle se dosahují mimo jiného preventivním působením terénních (sociálních)
pracovníků na uživatele služby.
Hlavním cílem projektu je předcházení sociálnímu vyloučení s důrazem především na prevenci
sociálně patologických jevů včetně prevence kriminality. Projekt je zaměřen na odsouzené s
diagnostikovanou poruchou MKN - 10, konkrétně (F11.1, F11.2, F13.1, F13.2, F15.1, F15.2)
Cíl projektu je plněn:
• individuálním odborným poradenstvím na specializovaném oddělení a výstupním oddělení
věznice Bělušice,
• skupinovou a komunitní prací s odsouzenými na specializovaném a výstupním oddělení věznice
Bělušice,
• arteterapií zaměřenou na získání teoretických a praktických zkušeností v oblastech práce s
keramikou a včelařstvím.
Aktivity projektu umožní odsouzeným zapojení na trh práce či udržení se na trhu práce, čímž dojde
k předcházení vzniku sociálně patologických jevů včetně kriminality.
Komu jsou služby určeny
Osoby v krizi a pachatelé trestné činnosti, starší 18 let. Zpravidla ze specializovaného a výstupního
oddělení zařízení pro výkon trestu odnětí svobody Bělušice
Co program nabízí
Program nabízí systém aktivit, které klientům umožní zapojit se na trh práce či se na něm udržet a
tím předejít vzniku sociálně patologických jevů včetně kriminality.
Skupinově terapeutická sezení
Služba přímo uspokojuje základní společenské potřeby a dále s nimi pracuje při použití
terapeutických prvků a hry:
• Potřeba umět vytvářet bezpečné a zdravé vztahy ve společnosti založené na respektu a
porozumění druhých.
• Potřeba poznat své limity a hranice ve vztahu k druhým a naučit se je respektovat.
• Potřeba snížit úzkost a agresi.
• Potřeba identifikace se svojí obvyklou rolí ve skupině a schopnost naplnit či obsáhnout změnu
požadované role.
CZ.1.04/3.1.02/86.00063
Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR
Individuální poradenství
• pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob,
• sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení
osobních sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování osob,
• poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto
rizik.
Arteterapie - Keramika
Služba nabízí klientům osvojení si manuální zručnosti, rozvíjení dovedností a tvořivostí v rámci s
keramickou hmotou, respektování skupinové dynamiky a pomoc slabším a pomalejším osvojit si
získané dovednosti.
Klade si za cíl naučit klienty vnitřnímu sebeovládání, motivaci a respektování zákonitostí práce s
keramickou hlínou.
Kurz je nabízen Odsouzeným ze Specializovaného oddělení pro odsouzené s poruchou chování
způsobenou užíváním psychotropních látek.
Každý kurz je kapacitně naplněn při 8 klientech trvá 6 měsíců, na konci 6 měsíce jsou realizovány
výstupní zkoušky, po jejich absolvování obdrží každý úspěšný absolvent osvědčení o řádném
ukončení kurzu keramiky.
Arteterapie - Včelařství
Služba nabízí klientům osvojení si vědomostí a praktických dovedností k práci se včelstvem.
Kurz je nabízen odsouzeným na výstupním oddělení, jeden kurz je kapacitně naplněn při 8 osobách
a trvá v průměru 8 měsíců, závěrem jsou realizovány výstupní zkoušky, po jejich absolvování
obdrží každý úspěšný absolvent osvědčení o řádném ukončení kurzu včelařství. V závislosti na
přirozeném ročním cyklu včel je využívána kombinace výkladu, prezentace a přímé práce se
včelstvy.
Aktivita umožní propuštěnému uspět či zařadit se do společnosti v úrovni základních místních či
okresních včelařských organizací. Aktivita má přímou vazbu na trh práce. Přímo a dlouhodobě
ovlivňuje chování odsouzených vně i po výkonu trestu.
Projekt je realizován od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2015
Na konci projektu bude podpořeno v rámci všech aktivit 114 osob
Statutární zástupce Mostu k naději,
Ředitel organizace
Lubomír Šlapka
CZ.1.04/3.1.02/86.00063
Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR
Download

Asistent pro terénní kontakt Most – územní pracoviště Most k naději o