Podkušnohorské domovy sociálnjích služeb Dubí -Teplice, příspěvková
organizace
Na Výšině 494, 417 01 Dubí
Datum:
Evidenční číslo:
Číslo jednací:
Vyřizuje/linka:
E-mail:
13.11.2013
VZ – 593/2013
Ing.J.Blaschkeová
[email protected]
Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s
názvem „ nákup čistících prostředků - smlouva “
Vážený dodavateli,
v souladu s § 12 odst. 3 a dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění (dále jen „zákon“), Vás
vyzývám
k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem
„nákup čistících prostředků - smlouva“
1.
Základní údaje o zadavateli :
Název :
Zastoupený:
Sídlo :
IČ:
Kontaktní osoba ve
věcech technických :
Kontaktní osoba ve
věcech organizačních
2.
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice,
příspěvková organizace
PhDr.Jaroslavem Zemanem, ředitelem
Na Výšině 494, 417 01 Dubí
63787849
Ing.J. Blaschkeová
telefon: 736 477 125
e-mail: [email protected]
Ing.J.Blaschkeová
telefon: 417 571 102
e-mail: [email protected]
Předmět nabídky:
Předmětem zakázky je dodávka čisticích, desinfekčních, pracích, hygienických a
úklidových prostředků dle specifikace.
Každý uchazeč o zakázku je povinen předložit zadavateli jediný, závazný návrh rámcové
kupní smlouvy a to na celý předmět zakázky, podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče
jednat.
Smluvní vztahy se budou řídit ustanoveními zákona 513/1991 Sb. obchodní zákoník ve
znění pozdějších předpisů. Uchazeč musí v návrhu smlouvy akceptovat nárok zadavatele na
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny zboží, které mělo být dodáno, za každý byť i jen
započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu škody.
Součástí návrhu kupní smlouvy bude dále:
- závazek dodat zboží do stanoveného termínu, 1x měsíčně celá dodávka,
- závazek dodat zboží bez jakýchkoliv vad a nedostatků,
- závazek dodat zboží v místě dle bodu 2) Zadávací dokumentace,
- zajištění bezplatné dopravy do místa plnění zakázky,
- způsob vyřizování reklamací, příp. další nabídnuté služby a poradenství,
strana 1 / 5
- dodržení kvality nabídnutých prostředků a záruka deklarovaných vlastností výrobků;
vybraný dodavatel doloží, že vlastní „Prohlášení o shodě“ a dále, že je schopen dodat
veškeré bezpečnostní listy na výrobky, které tyto listy vyžadují
- podmínky odstoupení od smlouvy,
- návrh výše smluvních pokut pro uvedené situace dle obchodního zákoníku: prodlení
dodavatele, nedodržení reklamačních lhůt apod.
Bude-li nabídka vyhodnocena jako nejvhodnější, bude upřesněno konečné znění smlouvy
tak, aby případné změny nebyly v rozporu s vyhlášenými podmínkami této poptávky.
Doba plnění předmětu veřejné zakázky
Předpokládaný termín plnění: od 01.01. 2014 do 31.12. 2014.
Nabídku uchazeče bude tvořit návrh smlouvy o mandátní a kontrolní činnosti a další
dokumenty dle této výzvy. Smlouva dle § 566 a následujících a dle § 591 a následujících
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů stanoví obsah,
rozsah a formy plnění předmětu zakázky, podmínky jejich poskytování a výši odměny za
poskytované služby.
Návrh smlouvy musí být podepsaný uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat jménem či
za uchazeče. Jednotlivé listy nabídky musí být očíslovány, opatřeny podpisem či parafou
uchazeče nebo osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče.
3.
Doba a místo plnění:
Předpokládaná doba plnění: Předpokládaný termín plnění: od 01.01. 2014 do 31.12.2014.
Místo plnění: Podkrušnohorské domovy sociálních služeb p.o.
Na Výšině 494, 417 01 Dubí;
4.
Prokázání kvalifikace:
Zadavatel požaduje prokázat v nabídce splnění kvalifikačních předpokladů
 Základní kvalifikační předpoklady
– dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona čestným prohlášením;
 Profesní kvalifikační předpoklady
– dle § 54 písm. a) zákona výpisem z obchodního rejstříku či z jiné obdobné
evidence, je-li v ní uchazeč zapsán, na starší 90 dnů k poslednímu dni lhůty
pro podání nabídek;
– dle § 54 písm. b) zákona dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních
právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,
zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci
Uchazeči mohou k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1
zákona a profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona využít za podmínek
stanovených v § 127 zákona výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne
staršího než 3 měsíce.
Uchazeči mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů využít za podmínek
stanovených v § 134 zákona certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných
strana 2 / 5
dodavatelů ne staršího než 1 rok. Tento certifikát nahrazuje prokázání kvalifikace
uchazeče v rozsahu v něm uvedených údajů.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis
z obchodního rejstříku nesmějí být v souladu s ustanovením § 57 odst. 2 zákona
k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90
kalendářních dní. Doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů se mohou předkládat
v prosté kopii, v českém nebo slovenském jazyce.
Uchazeči, kteří neprokážou kvalifikaci v požadovaném rozsahu, budou ze zadávacího
řízení vyloučeni. Zadavatel si vyhrazuje právo postupovat při posuzování kvalifikace
analogickým postupem, jako dle § 59 odst. 4 zákona.
5.
Hodnocení nabídek :
Zadavatel hodnotí předložené nabídky podle základního hodnotícího kritéria
ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími hodnotícími kritérii :
1. celková nabídková cena včetně DPH
Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici od 0 do 100 bodů a
obodování dílčích kritérií provede takto:
a) Pro kritéria, kde má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu (nabídková cena):
nejvhodnější nabídka
Počet bodů = ------------------------------ x 100
hodnocená nabídka
Metoda hodnocení
U dílčího hodnotícího kritéria „Celková nabídková cena v Kč včetně DPH, bude nejlépe
vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou včetně DPH.
6.
Požadavek na
způsob zpracování nabídkové
fakturačních podmínek:
ceny včetně platebních a
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za provedení předmětu plnění absolutní částkou v
českých korunách. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a
nepřekročitelná.
Nabídková cena bude uvedena v členění: cena bez daně z přidané hodnoty (DPH),
dále sazba DPH (procentní výše DPH) včetně jejího vyjádření v Kč v souladu se
zákonem 235/2004 Sb. ve znění pozdějších změn, a celková nabídková cena včetně
DPH v Kč.
Není-li uchazeč registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí a skutečnost, že
není jejím plátcem výslovně uvede v nabídce (v části, kde je vyčíslena nabídková
cena).
Nabídková cena (nabídnutá jednotková cena) vč. DPH (sazba platná v době vyhlášení)
bude zahrnovat veškeré náklady, které se mohou promítnout do fakturace předmětu
dodávky a bude stanovena jako nejvýše přípustná; její výši lze měnit jen v případě
změn daňových předpisů nebo státem schválené cenové inflace. V průběhu roku
nebude zadavatel akceptovat požadavky na dodatečné navýšení cen. Výše
nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu realizace.
strana 3 / 5
Pro účely výběrového řízení je vybrán pouze typický soubor produktů, které se
k zajištění úklidových prací používají. Stejně tak počet měrných jednotek je přibližný,
slouží pro účely vyhodnocení výběrového řízení, proto zadavatel není povinen odebrat
celé množství.
Pozn.:
Pro účely srovnání cen zadavatelem jsou v zadání v krycím listu uvedeny u
většiny produktů pro zjednodušení měrné jednotky např. 1 ks, 1l , 1kg přestože
je zboží dodáváno v jiném balení. Uchazeč si cenu za případné jiné balení
přepočítá na měrnou jednotku uvedenou v zadání krycího listu a uvede tuto
cenu.
Neúplné nebo nepřehledné zpracování tabulky (v příloze) bude důvodem k vyřazení
nabídky z hodnocení. (Nebylo by možné porovnat nabídkové ceny jednotlivých
uchazečů)
7.
Lhůta pro podání nabídky: do 29.11.2013 do 13.00 hodin
8.
Zadávací lhůta, po kterou je uchazeč nabídkou vázán:
30 kalendářních dnů ode dne následujícího po skončení lhůty pro podání nabídky.
9.
Požadavky na zpracování nabídky:
Nabídku podá uchazeč v listinné podobě v jednom vyhotovení dle formálních a
technických podmínek zadavatele uvedených v této výzvě. Elektronické podání ani
varianty nabídek se nepřipouští.
Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh bude zpracována v českém jazyce.
Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
Nabídka bude včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh řádně svázána do
jednoho svazku a bude dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci
s jednotlivými listy (pomocí provázku a pečetě nebo nálepkami opatřenými podpisem,
případně nezaměnitelným razítkem).
Uchazeč podá tištěnou nabídku v souladu s tímto doporučeným členěním :
a) doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů,
b) vlastní nabídka uchazeče, včetně cenové nabídky
Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky v souladu
s podmínkami uvedenými ve výzvě a uvede ji v následující tabulce, příp. uvede i
způsob a termín dodání, záruka, reklamace, příp. další nabízené výhody, možnost
náhradního plnění atd. (Příloha č. 2 – krycí list – k dispozici na : http://www.pdss.cz ).
10.
Způsob, místo pro podání nabídek a forma nabídky:
Uchazeči podají nabídku v uzavřené neporušené obálce či jiném obalu výrazně
označené
„ NABÍDKA ev.č. VZ- 593/2013 - „nákup čistících prostředků smlouva“ a výzvou
„NEOTVÍRAT“.
Obálka, či jiný obal, bude odpovídajícím způsobem zajištěn proti manipulaci (spoje
obálky musí být přelepeny a orazítkovány či jinak značeny identifikačním údajem
uchazeč). Při odeslání poštou nabídku zaslat doporučeně.
Nabídky je možno podávat osobně na adresu zadavatele v pracovních dnech, a to:
pondělí až pátek od 8.00 do 15.00 hod. do podatelny na níže uvedené adrese.
strana 4 / 5
Uchazeči mohou též podat nabídku poštou na adresu zadavatele:
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb
Dubí - Teplice
příspěvková organizace
Na Výšině 494
417 01 Dubí
11.
Práva zadavatele :
Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče, jehož nabídka nesplnila požadavky
zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, nebo jehož nabídka obsahuje
mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit
informace uváděné uchazečem v nabídce.
Výběrem nejvhodnější nabídky uchazeči nevzniká právní vztah, zadavatel si vyhrazuje
právo jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění.
Zadavatel si vyhrazuje právo využít jen část předložené nabídky nebo zadávací řízení
do doby uzavření smlouvy zrušit.
S pozdravem
PhDr. Jaroslav Zeman
Ředitel PDSS
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky (tabulka -vzor)
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení (vzor)
strana 5 / 5
Download

Krajský úřad - Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí