LEDEN
2015
Zpravodaj
profesionálních včelařů
Asociace profesionálních včelařů, z. s.
Sebevíce zabetonovaný „pilíř“
začne být časem méně funkční
Tradiční setkávání v Nasavrkách je projevem naší každoroční snahy o vykročení
do dalšího roku s novými nápady. Situace
v oboru včelařství to vyžaduje.
Ta není zrovna jednoduchá.
Pomalu ale jistě mnohým dochází, že je jiná doba a že i sebevíce zabetonovaný „pilíř“ začne být
časem méně funkční. Proto je nutné stále hledat
nové nápady, odhalovat omyly, poučit se z nich
a věcně provádět nápravu. Není jednoduché stanovit, co je nejdůležitější pro směrování našeho
spolku, případně pro celý včelařský obor.
značně rozdílnými názory na dění v oboru.
Je to slovo do pranice – přesněji úvodní slovo
do zahájení diskuse o tom, zda by svaz nemohl
tento fond spravovat i pro nečleny ČSV.
V posledním vydání časopisu Včelařství jsme se
dočetli, že svaz má eminentní zájem pomáhat
včelařům bez ohledu na členství v ČSV nebo
v tom či onom spolku. Měl by tak konat v rámci
národní dotace poskytované svazu. Zrovna
v tomto případě by mohl ukázat, jak to největší
včelařská organizace doopravdy myslí.
PRÁVA V OBORU
To, co by mělo být v popředí důležitosti pro proFOND JAKO MAGNET
fesionály, zmiňujeme téměř v každém vydání EJe tu ještě jeden paradox. V důsledku existence zpravodaje asociace. Neškodí si ale některé přisvépomocného fondu Českého svazu včelařů je pomenout. Hlavně proto, že se stále vyvíjejí.
mnoho chovatelů, kteří právě proto zůstávají V této překotné době se mění ze dne na den.
stále členy ČSV, i když tito chovatelé včel působí
(Pokračování na straně 2)
(a mnohdy i velmi aktivně) v jiných spolcích se
Strana 2
(Pokračování ze strany 1)
● Zdraví včel: Velmi důležitá jsou pro nás jednoznačná a vymahatelná práva v oboru. Například v oblasti zdraví včel je každá nově přijatá
vládní či ministerská vyhláška o stupeň horší
než ta předchozí.
● Včelařský zákon: Legislativní norma je stále v popředí našeho zájmu. Shodujeme se v tom,
že by zákon byl prospěšný všem. Při nynějším
způsobu tvorby zákonů však existuje obava, že
z předloženého návrhu vzejde zmetek, který ještě více zkomplikuje již tak špatnou situaci.
● Převčelení: Je to nový vážný problém. Na
převčelení některých lokalit Česka by byl nejlepším lékem včelařský zákon. Stačilo by uzákonění
povinnosti mít k umístění včelstev souhlas Státní veterinární správy a doklad o nabytém vzdělání v oboru. Řešením by bylo i zpracování mapy zavčelení České republiky. Aktualizaci údajů
by měla na starosti SVS. Na to by se docela dobře hodila dotace, třeba zrovna 1.D.
● Eradikační program: Ještě je tu dotační
politika jako taková. Stále vyvolává při komunikaci mezi spolky ale i obecně v oboru velký spor.
Jeho podstatou je problém v podobě vyvstávajících nových nebezpečí v oblasti výskytu nemocí
Zpravodaj profesionálních včelařů
včel. Chybí eradikační program. Nedotažený je
vzdělávací systém a z toho vyplývající skutečná
úroveň (spíše neúroveň) vzdělanosti včelařů.
A ejhle! Hned máme celou řadu bodů pro jednání a ani tento rok nám nebude stačit k jejich řešení.
ZMĚNY
Pro naše čtenáře chystáme několik změn.
Původně jsme chtěli opustit tento systém informací a soustředit se jen na kvalitní zpravodajství na našich webových stránkách. Protože mi
ale plno čtenářů sdělilo, že se jim E-zpravodaj
asociace líbí, že si jej vždy vytiskne a potom
s chutí čte, tak je nemůžeme zklamat. To je pochopitelné a jistě všem srozumitelné.
Přesto ale E-zpravodaj asociace trochu zjednodušíme. Budeme se v něm věnovat jen nejpodstatnější problematice a upozorňování na projednávaná legislativní opatření. Podrobněji se
potom budeme o všem vyjadřovat na stránkách
www.vcelifarmy.cz (až se nám je podaří zcela
dopracovat).
Stále platí, že se budeme zabývat každým názorem, který bude vysloven k věci a slušnou formou, byť svým obsahem může být nesouhlasný.
Zkusme společně vrátit dvouslovnému označení
přítel včelař jeho původní význam.
Text a ilustrační foto: Petr TÁBORSKÝ
Spolupráce SVS s celníky se vyplatí
V souvislosti s nařízením č. 125/2011 Sb.,
o stanovení informační povinnosti příjemcům živočišných produktů v místě určení, zkontrolovalo 96 hlídek celní správy v blízkosti vybraných bývalých silničních hraničních přechodů bezmála 1 500
vozidel.
din předem, ale také neodpovídající jednotková
cena atd.). Druhým nejčastějším prohřeškem
byly nedostatky v průvodních dokladech.
Nejvíce zásilek se závadou pocházelo z Německa
(23), dále ze Slovenska (15), Dánska (8), Polska
(6) a Rakouska (5). Ve všech případech pochybení následovaly sankce — a to pokuta příkazem
nebo ve správním řízení. Celkem se jedná o 810
Inspektoři SVS soustředili své aktivity do 9 pří- tisíc korun.
hraničních krajů a celkově provedli 73 akcí. U
Zdroj: SVS ČR
40 z nich zjistili alespoň jednu závadu, celkový
počet závad se však vyšplhal k číslu 67. Mezi zá- Poznámka redakce: Při kontrole nebylo zjištěvadami převládalo zanedbání povinnosti infor- no pochybení při vývozu nebo dovozu včelích
movat krajskou veterinární správu o příchodu produktů. Asi to ale neznamená, že se přestalo
zásilek na místo určení (např. nenahlášení zásil- obchodovat s falšovanými medy a ostatními
ky, nedodržení povinnosti hlášení zásilky 48 ho- produkty včel.
Opisujeme ze staré literatury...
Quido Sklenar
Moje včelí matička
(1928)
Asociace
profesionálních včelařů
z. s.
Adresa:
Včelařské centrum
Československé armády 184
435 11 Lom u Mostu
Mobil:
602 43 43 44
605 31 57 55
E-mail:
[email protected]
Web:
www.vcelifarmy.cz
Leden
Úvodní slovo: Nejsem přítelem určitých rozměrů, nerad
chodím vyšlapanou cestou. Jdu vlastními cestami, byť bych
měl s počátku jen málo stoupenců. Z bohatých včelařských
zkušeností všech zemí uveřejňuji jen poznatky, které jsou
společné a nutné i nejmenšímu včelaři. Můj celý život byla
jedna velká „zkouška“. Radím, jako jsem již dříve psal, každému včelaři, aby pilně zkoušel. Zkouškami nabýváme zkušenosti a obohacujeme vědu. Mají-li tvoje pokusy končiti
zdarem, tedy vyplň první radu: Kup si hlavní neboli kmenovou knihu a tužku. Nemáš-li však dostatek prostředků, kup
si alespoň včelařský kalendář, který má volné místo pro záznamy. Budeš-li jej snad užívati jen pro záznamy, již vyplnil
dostatečně svoje poslání. Kdo zapisuje, tomu zůstává.
FOTO MĚSÍCE LEDNA
Pranostika: V lednu roste-li tráva, neúroda se očekává
Download

Leden