Hrozby a příležitosti Českého zdravotnictví v roce 2015
Pod tímto názvem proběhla v průběhu ledna a února 2010 anketa mezi předních odborníky působících
v různých oblastech zdravotnictví. Dotazování se účastnilo 16 odborníků:
Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. – Přednosta kliniky a proděkan LF MU Brno
Prof. MUDr. Štěpán Svačina, CSc. - Přednosta III. Interní kliniky VFN
Doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. – Ekonomicko-správní fakulta MU, Brno
MUDr. Milan Cabrnoch – Lékař a poslanec evropského parlamentu
MUDr. Zorjan Jojko – Předseda sdružení ambulantních specialistů
Prof. MUDr.Tomáš Zima, DrSc. – Děkan I. Lékařské fakulty UK
Ing. Robert Weigl – Generální ředitel, Astra-Zeneca, s.r.o.
Prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – Přednosta I. Gynekologicko-porodnické kliniky VFN
MUDr. Martin Holcát, MBA – Ekonomický náměstek FN Motol
Prof. MUDr. Pavel Pafko, CSc. – Přednosta III. Chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol
Ing. Aleš Martinovský – Manažer vztahů s veřejnou správou, Johnson&Johnson, s.r.o.
Ing. Luboš Páleník – Generální ředitel Hartmann – Rico, a.s.
Prof. MUDr. Martin Fried, CSc. – OB Klinika, a.s.
Ing. Tomáš Černohorský – Generální ředitel Convatec, s.r.o.
Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. - Bývalý děkan LF MU, Brno
Bc. Vladimír Kothera, MBA – Generální ředitel ZP Metal- Aliance
Položené otázky byly dvě a vybíráme z nich nejzajímavější odpovědi:
Otázka 1: Jaká tři obecná (rámcová)ohrožení vidíte v nejbližší budoucnosti do roku 2015, pro České
zdravotnictví (struktura, finance, politika)?
Ohrožení politické:

Politizace zdravotnictví (příliš mnoho iracionálních rozhodnuti poplatných krátkodobé perspektivě
uspokojeni voličů). Druhým extrémem je přílišné zprivatizování většiny zdravotnictví.

Zdravotnická politika se stává pouhým populistickým prostředkem politických stran k získání moci,
nikoliv cestou k racionálnímu a ekonomicky optimálnímu zlepšování zdravotního stavu lidí.

Nedostatek politicko-společenské odvahy/vůle jednoznačně ve zdravotnictví stratifikovat/rozdělit
poskytovanou péči na hrazenou ze standardního pojištění a hrazenou připojištěním (či v horším případě,
přímo).

Levicové "socialistické" pojetí zdravotní péče "všechno všem" povede k velmi nízkým standardům péče,
protože navíc nebude.
BlueOceanSolutions, s.r.o.
Thámova 11 • Palác Karlín • Praha 8 • 189 00 • Česká republika
[email protected] • www.blueoceansolutions.cz

Přetrvávání amatérského řízení zdravotnictví politicky dosazenými lidmi bez potřebného vzdělání a
zkušeností. Přeceňování významu ministerstva ve věcech financování zdravotnictví (třeba instalace
nějakých poplatků nejsou vůbec věcí MZd, ale pojišťoven pokud ta či ona zjišťuje, že něco nechce či
neumí hradit). Je nutno znovu vyjasnit kompetence všech zúčastněných institucí, mnohé nebyly řádně
definovány, mnohé se nenaplňují či přeplňují. Zkrátka inventura po 20 letech je nutná!
Ohrožení strukturální:

Roztříštěnost zdravotnictví – příliš mnoho atestačních oborů, zbytečné nemocnice, zbytečné ústavy,
zbytečné a neefektivně rozmístěné ordinace.

Neřízený přechod na strategii „ušetři, jak můžeš“ (a kdyby se náhodou těch pár let žilo ve zdravotnictví
na dluh, pak alternativní strategie „carpe diem“ a „catch as you can“).

Odliv a nedostatek kvalifikovaných a motivovaných pracovníků (lékařů, sester).

Riziko netransparentního rozhodování ve prospěch jednotlivých zájmových skupin.

Neexistující zdravotní a léková politika státu – stát neví, čeho chce dosáhnout a tady ani kam investovat
a kam ne. Toto je nadále zhoršeno neexistujícím HTA pohledem.

Dosazování nekvalifikovaných manažerů do důležitých pozic, klientelizmus, nevyjasněnost kompetencí,
netransparentnost prostředí = nejistota.

Všeobecně nízká úroveň komunikace lékař versus pacient.

Pokračování v dogmatu, že "veškerá zdravotní péče na nejvyšší a neomezené úrovni" je zdarma (resp.
pokryta všeobecným zdravotním pojištěním).

Velmi nízká efektivita. Prostředky nejsou alokovány tam, kde jsou třeba, provádí se naopak řada zcela
zbytečných úkonů. Existuje příliš mnoho atestačních oborů, zbytečné nemocnice, zbytečné ústavy,
zbytečné a neefektivně rozmístěné ordinace.
Ohrožení finanční:

Nedostatek finančních prostředků ve zdravotnictví

Kombinace zhoršené fiskální situace s rigiditou vládních struktur a jejich neschopností tvořit a
implementovat účinnou veřejnou (zde zdravotní) politiku všeobecně, natož pak v dynamicky se
měnících podmínkách.

Největším problémem je nestanovení jasné koncepce rozvoje a financování zdravotnictví. Je nutné
stanovit priority a vizi dalšího rozvoje a poté i při změně vedoucích pracovníků v závislosti na volbách
tuto vizi dodržet.
BlueOceanSolutions, s.r.o.
Thámova 11 • Palác Karlín • Praha 8 • 189 00 • Česká republika
[email protected] • www.blueoceansolutions.cz

Nejasná alokace zdrojů, peníze nejdou racionálně za pacientem, samy jsou cílem, nikoliv zdraví nebo
zlepšení stavu pacienta. Lékaři mají stále menší možnost systémově ovlivnit tuto situaci.

Zvyšující se schodek rozpočtu a státní dluh povede k reálnému snižování objemu prostředků, jdoucích
do zdravotnictví.

Dosud nedostatečná kontrola nad všemi typy zakázek zdravotnických zařízení, která provozují svou
činnost majoritně z prostředků zdravotního pojištění. V tomto smyslu je u nás i ve skupině tzv.
privátních zařízení vskutku privátních jen málo, asi jen kosmetická plastika, některé rehabilitace apod.
Ve skutečnosti jen ta, kde se platí přímo z ruky. Vše ostatní by mělo mít nastaveno na stejný kontrolní
režim, nikoli pouze zřizovatelů (MZd, kraj, město, soukromý vlastník objektu a instituce), nýbrž
především plátců péče, lépe distributorů zdravotní daně, tedy pojišťoven. Pojišťovny v této roli
selhávají, platí i neúčelně, případně neplatí účelně. Společné zakázky pro využití efektu množstevní slevy
apod. by měly být samozřejmostí. Dosud nejsou.
Otázka 2: Jakými tři ohroženími se budeme v klinické oblasti v budoucnosti nejvíce potýkat?

Selhává řada oborů - endokrinologie, diabetologie, pneumologie, akutní neurologie=nedostatečná
péče, či nedostatečné počty lékařů.

Ve všech oborech selhává vtažení pacienta do rozhodování, nedostatek prevence.

Dopady stárnutí populace – požadavky na kapacity pro dlouhodobou péči, tzv. home care, kombinace
sociálních a zdravotnických služeb. Potřebné prostředky pro zvyšování kvality života v pokročilejším
věku.

Růst podílu onkologicky nemocných v kombinaci s předpokládaným pokrokem v technologiích.

Obecně bude klesat počet lékařů, zdravotníků a jejich zájem pracovat v českém zdravotnictví, což je
dáno nejen finančním ohodnocením, ale také nejasnou či často měnící se koncepcí např. vzdělávání a
také prostředím ve společnosti.

Bude narůstat péče pro seniory což vzhledem ke komorbiditám bude prodlužovat dobu hospitalizace a
bude nutná provázanost zdravotní a sociální péče v této oblasti.

Hlavní chronické nemoci: diabetes, kardio-vaskulární onemocnění, onkologické nemoci, penumologie.


Módní trend mediálního skandalizování zdravotnictví a zvlášť zdravotníků, růst počtu trestních oznámení
a žalob, velmi často "rentovního" charakteru.
Potlačování etických principů medicíny, někdy i ztráta schopnosti definovat optimální řešení, míjení
principů EBM.
BlueOceanSolutions, s.r.o.
Thámova 11 • Palác Karlín • Praha 8 • 189 00 • Česká republika
[email protected] • www.blueoceansolutions.cz

Riziko bagatelizování významu nozokomiálních infekcí (ročně v EU 37 000 pacientů zemře na následky
nozokomiálních infekcí a celkové náklady na léčení komplikací se odhadují na 5,5 miliardy eur).

Zavádění nových technologií bez ohledu na jejich skutečné/prokázané výhody.

Nedostatek flexibility/připravenosti ke změně ze strany zdravotníků) např. reorganizace, přesun z
hospitalizační do jednodenní péče, snížení počtu lůžek a jejich intenzivnější využití, atd., atd.

Špičková péče jen pro úzký okruh lidí a nekoordinovaný nákup technologií.

Nákladné typy léčby, bez standardů léčby.

Nekoordinovaný nákup technologií.

Za dvacet let je struktura zdravotnictví ČR zahlcena bujením balastu zbytného a chřadnutím
nezbytného. Je třeba definovat státem a plátci garantovanou síť služeb v jednotlivých oborech, je třeba
preferovat komplexnost služeb, nikoli zřizovat centra magnetické resonance či různých jiných
diagnostických lukrativních služeb po panelácích. Nechť existují, ale mimo síť komplexních
garantovaných služeb a v jiném smluvním i platebním režimu.
Na závěr uvádíme citát jednoho z účastníků ankety, který popsal, co je dle jeho názoru potřebné pro
zdravotnictví:
Zdravotnictví potřebuje SOLIDNOST, KONTINUITU, STABILITU – stejně jako pečení rohlíků, odvoz odpadků,
autobusová a vlaková doprava, pošta apod. Nic mimořádného na tom není. Zbavit se KRIZE KONZUMU ve
prospěch VIZE ROZUMU. Oněch 250 miliard ročně nemá být lákadlem pro zisk kdekoho, ale řádně zúčtovanou
vybranou daní pro služby a reprodukci potřebného a to podle principu, že lze spotřebovat jen tolik, na co
máme. Ostatně jako u normálních lidí doma.
Praha, 8. dubna 2010
BlueOceanSolutions, s.r.o.
Thámova 11 • Palác Karlín • Praha 8 • 189 00 • Česká republika
[email protected] • www.blueoceansolutions.cz
Download

Hrozby a příležitosti Českého zdravotnictví v roce 2015 (8. 4. 2010