Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Projekt MZe ČR č. QI92A012
Hodnocení realizací protierozních
a vodohospodářských zařízení v KPÚ z pohledu ochrany a
tvorby zemědělské krajiny
ÚČINNOST POZEMKOVÝCH ÚPRAV
V OCHRANĚ PŮDY A VODY
Ing. Jana Konečná
Legislativa pozemkových úprav
Pozemkovými úpravami (zák. č. 139/2002 Sb.) se uspořádávají
vlastnická práva k pozemkům a s nimi související věcná břemena,
pozemky se jimi prostorově a funkčně upravují, scelují nebo dělí a
zabezpečuje se jimi přístupnost pozemků a vyrovnání jejich hranic.
Současně se jimi vytvářejí podmínky k racionálnímu hospodaření,
k ochraně a zúrodnění půdního fondu, zvelebení krajiny a zvýšení její
ekologické stability.
Předmětem pozemkových úprav jsou všechny pozemky v určitém
území bez ohledu na dosavadní způsob využívání, pokud nejsou
z pozemkových úprav vyloučeny (zástavba, hřbitovy, vojenské prostory,
chráněné objekty, apod.).
Legislativa pozemkových úprav
Návrhu nového uspořádání pozemků vlastníků předchází zpracování plánu
společných zařízení (§9 zák. č. 139/2002 Sb.) , kterými jsou zejména
a) opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků jako polní nebo lesní cesty,
mostky, propustky, brody, železniční přejezdy a podobně,
b) protierozní opatření pro ochranu půdního fondu jako protierozní
meze, průlehy, zasakovací pásy, záchytné příkopy, terasy, větrolamy,
zatravnění, zalesnění a podobně,
c) vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení
povrchových vod a ochraně území před záplavami jako nádrže, rybníky,
úpravy toků, odvodnění, ochranné hráze, suché nádrže a podobně,
d) opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, zvýšení ekologické
stability jako místní územní systémy ekologické stability, doplnění,
popřípadě odstranění zeleně a terénní úpravy a podobně.
Vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav
Bilance KPÚ v
ČR k 30.6.2013
Ukončené Realizovaná Realizovaná
pozemkové protierozní vodohospod.
úpravy
opatření
opatření
Kraj
Jihočeský
224
9
28
Jihomoravský
207
28
28
Karlovarský
57
3
2
Královéhradecký
109
11
16
Liberecký
24
5
2
Moravskoslezský
30
3
8
Olomoucký
95
19
27
Pardubický
99
4
12
Plzeňský
Středočeský
Praha
163
30
24
230
16
16
Ústecký
75
4
3
Vysočina
124
13
9
Zlínský
10
21
Součet
47
1484
155
196
% z ukončených
100
11
13
a
Ukončený proces KPÚ = 11 % k.ú. ČR
Realizované alespoň jedno PE nebo VH opatření = 2 % k.ú. ČR
VÝBĚR MODELOVÝCH ÚZEMÍ PRO HODNOCENÍ REALIZACÍ
PROTIEROZNÍCH A VODOHOSPODÁŘSKÝCH ZAŘÍZENÍ
POZEMKOVÝCH ÚPRAV
Vybráno bylo celkem 25
k.ú., kde bylo podle
databáze ÚPÚ realizováno
alespoň 1 protierozní nebo
vodohospodářské zařízení.
Hrobčice
Chyjice
Bojiště u Trutnova
Hřivice
Střednice
Zápy
Librantice
Kozinec
Milínov
Hořany u K.H.
Lichnov
Lubník
Pustá Polom
Nová Ves
Lejčkov
Borkovice
Brodek u Konice
Hubenov
Mirošov
Želeč
Ořechov
Skaštice
LEGENDA
PÚ hodnocené v roce
2011
Staré Město p.L.
Starovice
Slavkov u U.B.
PÚ hodnocené v roce
2012
Hodnotící kritéria
Srovnání 3 stavů – před PÚ, po realizaci a podle PSZ
Protierozní opatření - dlouhodobý průměrný odnos půdy (85 %
území splnit limit a zacílení PEO na všechny významně erozně
ohrožené lokality),
Dimenzování vodohospodářských zařízení podle TNV 752102
(menší sídla Q20 – Q50, větší sídla Q50 – Q100).
Hodnotící kritéria
Ekologická stabilita pomocí indexu KES
Průchodnost (pro člověka) podle hustoty cestní sítě
Za dostatečný vliv na průchodnost považujeme stav, když hustota sítě zůstane v kategoriích
vyhovující, velmi dobrá a vysoká průchodnost. Dojde-li vlivem realizace nových cest k posunu
hustoty z jedné kategorie do vyšší, označujeme ji jako významnou.
Hodnotící kritéria
Estetická hodnota pomocí bodovacího systému ve čtvercové síti 16 ha
Pokud dojde realizací společných zařízení o zvýšení estetiky krajiny o 1 stupeň na 5 % území,
považujeme vliv na estetiku za nedostatečný. Pokud tato plocha se zvýšením o 1 stupeň činí 5 – 15
%, vliv je dostatečný.Významné ovlivnění krajiny nastane při zvýšení na více než 15 % plochy území.
KPÚ Hubenov
Pozemková úprava probíhala v letech 1996 až 2001. Realizace byly
dokončeny v roce 2005.
Převažujícím degradačním procesem území je vodní eroze. Dále projektant
přihlížel k podmínkám ochrany vody, protože v k.ú. se nachází vodárenská
nádrž Hubenov.
Navržená opatření v PSZ byla již plně realizována:
- ochranné protierozní plošné zatravnění,
- protierozní meze,
- záchytné vodní nádrže,
- lokální vyloučení pěstování erozně nebezpečných plodin.
Realizace KPÚ Hubenov
Půdoochranná opatření jsou navržena dobře
a splňují i požadavky na ochranu kvality
vody.
Limit dlouhodobého odnosu půdy pro k.ú. je
2,6 t/ha/rok. Před pozemkovou úpravou byl
překročen na 14 % ZPF v území. Po realizaci
protierozních zařízení splňuje limit plošné
eroze 90 % zemědělské půdy a zejména
překročení extrémních odnosů (nad 4
t/ha/rok) se podařilo redukovat na 2 %
zemědělské půdy.
Tři retenční nádrže jsou umístěny
kaskádovitě nad sebou a jsou dimenzovány
na Q100 = 1,85 m3/s (v PSZ využit údaj
ČHMÚ). Jsou to menší nádrže, vhodně
zasazené do okolní krajiny. Kaskáda ústí
přímo do vodárenské nádrže a zabezpečuje
nejen transformaci povodňové vlny ale i
omezení transportu znečišťujících látek do
vodárenské nádrže.
Realizace KPÚ Hubenov
Realizace KPÚ Hubenov
Realizace KPÚ Hubenov
Příklady hodnocených zařízení
Bojiště
Hořany
Příklady hodnocených zařízení
Pustá Polom
Borkovice
Němčice
Příklady hodnocených zařízení
Nová Ves u Kdyně
Střednice
Kozinec
Příklady hodnocených zařízení
Hřivice
Účinnost
realizací PÚ
v
modelových
územích
Poz. úprava
PE
VH
ES
PR
EST
CELK
Pořadí
Hubenov
5
5
3
3
3
3,8
1
Lichnov
5
3
5
3
3
3,8
1
Staré Město
5
5
5
3
1
3,8
1
Lejčkov
4
0
1
5
5
3,75
2
Hořany u K.H.
4
5
1
3
5
3,6
3
Hřivice
5
4
1
3
5
3,6
3
Bojiště
2
5
3
3
3
3,2
4
Librantice
4
3
1
3
5
3,2
4
Voděrady
4
5
1
3
3
3,2
4
Milínov
3
5
5
1
1
3
5
Nová Ves
2
4
3
3
3
3
5
Slavkov u UB
3
5
3
3
1
3
5
Želeč na Hané
5
5
1
3
1
3
5
Střednice
4
0
1
3
3
2,75
6
Brodek
3
3
1
3
3
2,6
7
Starovice
1
5
1
3
3
2,6
7
Borkovice
0
5
3
1
1
2,5
8
Skaštice
0
5
1
3
1
2,5
8
Chyjice
4
1
1
3
3
2,4
9
Pustá Polom
2
5
1
1
3
2,4
9
Kozinec
2
0
1
3
3
2,25
10
Mirošov
3
3
1
3
1
2,2
11
Zápy
1
5
1
3
1
2,2
11
Ořechov
3
0
1
3
1
2
12
Hrobčice
2
0
1
3
1
1,75
13
Průměr
3,30
4,30
1,88
2,84
2,52
2,88
Dobrá
Výborná
Slabá
Dobrá
Slabá
Dobrá
Účinnost
KPÚ Hrobčice
Dosažené poznatky
Hodnocené plány společných zařízení jsou po odborné stránce na velmi
dobré úrovni a většinou komplexně řeší problematiku ochrany půdy, vody
a krajiny s ohledem na konkrétní podmínky a požadavky v daném území.
Větší pozornost je nutné věnovat analytické dokumentaci a návrhu
protierozních opatření v územích ohrožených větrnou erozí.
V území, které je z hlediska ekologické stability velmi labilní až nestabilní, je
její zvýšení přes všechna opatření velmi obtížné, protože by vyžadovalo
velkoplošné změny druhů pozemků (např. zatravnění nebo zalesnění).
Míra dosud realizovaných protierozních a vodohospodářských zařízení
pozemkových úprav v ČR je neuspokojivá z hlediska potřeby ochrany půdy
a vody.
Restrikce finančních prostředků se začínají negativně odrážet v útlumu
následné péče o realizovaná společná zařízení.
Děkuji vám za pozornost,
týmu za spolupráci,
pozemkovým úřadům za poskytnuté údaje
Download

Účinnost pozemkových úprav v ochraně půdy a vody