Obèasník Diecézní charity
ostravsko-opavské
Nejnovìjší informace ze života Diecézní charity
Javorník
Krnov
Opava
Hluèín
Hrabynì
Bohumín
sv. Alexandr
Studénka
Odry
Pomáhejte s námi...
Ostrava
Èeský Tìšín
Frýdek-Místek
Kopøivnice
Nový Jièín
Tøinec
Frenštát p. R.
Jablunkov
BØEZEN 2013
OBSAH:
Úvodní slovo øeditele...........................................................................................2
Úvodní slovo prezidenta......................................................................................2
Diecézní charita ostravsko-opavská................................................................3
Národní cena ÈR za spoleèenskou odpovìdnost
Øeditel Diecézní charity ostravsko-opavské se stal øeditelem Charity ÈR
Právì probíhá
Postní almužna
Pøipravované akce
Pou charit 2013
Slezská lilie
Tøíkrálová sbírka 2013.......................................................................................4
Rekordní výtìžek
Potøíkrálová soutìž
Støedisko humanitární pomoci.........................................................................5
Rozvojová a humanitární pomoc na Ukrajinì a v ÈR
Poradenské a informaèní centrum...................................................................6
Èinnost v roce 2012
Vesnièka soužití.................................................................................................7
Únor ve znamení internetu
Dìti se posouvají ve svých životních možnostech
Støedisko Horizont
Šance domova
Z našich Charit...................................................................................................9
Návštìva ministra prùmyslu a obchodu MUDr. Martina Kuby
Nová služba pro seniory v Charitì Javorník
Fotosoutìž „Mùj svìt”
Bìh Benedikta Labre na podporu lidí bez domova
1
Obèasn?k Diecézn?charity ostravsko-opavské
Vážení ètenáøi,
základním posláním Diecézní charity ostravsko-opavské je reflektovat potøeby
spoleènosti v sociálnì-zdravotní oblasti a to nejen u nás, ale i v zahranièí. Toto poslání
jsme se snažili naplòovat v roce minulém a budeme v tomto úsilí pokraèovat i v roce
2013. Velice nás potìšilo a zároveò povzbudilo, že jsme za práci v sociálnì-zdravotní
oblasti získali Národní cenu Èeské republiky za spoleèenskou odpovìdnost pro rok
2012.
První èíslo našeho Obèasníku v roce 2013 informuje nejen o stávající èinnosti DCHOO a oblastních
charit, ale také o plánovaných událostech v nadcházejícím období. Charity na našem území poskytují služby
pro pomoc lidem v nouzi, handicapovaným, matkám s dìtmi a mnoho dalším. I když se nacházíme v dobì
ekonomické krize, snižování rozpoètù, jsme nesmírnì rádi, že se nám na našem území daøí zachovat rozsah
služeb a jejich kvalitu. V souèasnosti chybí ve srovnání s minulým rokem 25 mil. Kè pro zajištìní èinnosti našich
charit. Díky letošnímu opìt rekordnímu výnosu Tøíkrálové sbírky se nám snad podaøí opìt zvýšit úroveò námi
poskytovaných služeb a snad je i zachovat tam, kde by bez této pomoci hrozil zánik této služby.
Doufáme, že Vám Obèasník poskytne nejen informace o dìní v charitách na území Diecéze ostravskoopavské, ale také podnìty k zamyšlení a možnost zapojení se do podpory charitního díla.
Dìkujeme, že nám zachováváte pøízeò a spolu s námi pomáháte druhým.
V úctì
Mgr. Lukáš Curylo, øeditel
Vážení pøátelé,
opìt se vám dostává do rukou náš charitní èasopis a s tím i otázka, co nového se v
charitì dìje, co se v tomto èísle dozvíme.
Vìøím, že následující stránky a øádky nám všem potvrdí, že charity ostravskoopavské diecéze mají plné ruce práce a že jejich øeditelé i pracovníci musí znovu a znovu
øešit množství oèekávaných i neoèekávaných situací konkrétní pomoci všude, kde je
potøeba.
Rád bych však na tomto místì pøipomenul nìkolik slov papeže Benedikta XVI., který ve svém dopise o
charitní službì z listopadu roku 2012 píše: „Niterná povaha církve (intima Ecclesiae natura ) se vyjadøuje ve trojí
službì: zvìstováním Božího slova, slavením svátostí a službou lásky.“ Zdrojem života církevního spoleèenství
je niterný pohyb pulsující v lidském srdci, který je prožíván ve vztahu Bùh – èlovìk a èlovìk – èlovìk. Tato
niternost je pro svìdectví života charity klíèová a rozhodující. Nestaèí jen informace ve smyslu technického
sdìlování toho, co se podaøilo, ale je nutná informace ve smyslu vnitøního formování (in = dovnitø, formatio =
promìna), která se stává souèástí tohoto papežem naznaèeného pohybu. Pokusme se tedy následující øádky
èíst tak, aby se „vzdìlával nejen rozum, ale formovalo i naše srdce“.
P. Jan Larisch, Th.D.,
prezident DCHOO
2
Národní cena ÈR za spoleèenskou odpovìdnost
Diecézní charita ostravsko-opavská získala Národní cenu ÈR za
spoleèenskou odpovìdnost v rámci programu CSR. DCHOO získala titul
"Spoleèensky odpovìdné organizace". Slavností pøedávání cen
probíhalo 27.11. 2012 v Praze.
Organizace byly oceòovány v rámci programu Národní ceny
kvalita ÈR a Národní ceny ÈR za spoleèenskou odpovìdnost organizací.
V obou programech byly ocenìny jak podnikatelské subjekty, tak
nekomerèní organizace a organizace veøejné správy. Obdobnì jako v
jiných státech svìta pøedali Národní ceny nejvyšší pøedstavitelé ÈR a
další významné osobnosti veøejného života.
Zástupcùm ocenìných poblahopøál pøedseda horní komory parlamentu Milan Štìch, námìstek ministra
prùmyslu a obchodu Jiøí Jirka, námìstek ministra školství mládeže a tìlovýchovy Jiøí Nantl, námìstek
ministrynì práce a sociálních vìcí Jan Dobeš a mnoho dalších významných hostù.
Národní ceny kvality jsou udìlovány ve více než 80 zemích svìta podle stejných principù a pravidel. V
zahranièí je získání Národní ceny kvality nejvyšší metou, jíž mùže firma dosáhnout.
Øeditel Diecézní charity ostravsko-opavské se stal øeditelem CHÈR
Novým øeditelem Charity ÈR je od 1. února 2013 Lukáš Curylo, který je souèasnì øeditelem Diecézní
charity ostravsko-opavské. Ve funkci øeditele Charity ÈR vystøídal Oldøicha Haièmana, kterému k 31. lednu 2013
skonèil jeho mandát. V souèasnosti se vážnì zvažuje o zmìnì zpùsobu øízení CHÈR, kdyby v èele mohl stát
èlovìk, který by se vìnoval pouze øízení CHÈR, v tom pøípadì by byl mandát Lukáše Curyla doèasný.
Nového øeditele jmenovala do èela Charity ÈR Èeská biskupská konference, která je zøizovatelkou Charity
ÈR. Podle stanov je øeditel statutárním orgánem Charity ÈR.
Souèasnì Èeská biskupská konference schválila nové stanovy Charity ÈR a na další ètyøleté období
potvrdila ve funkci prezidenta Charity ÈR èeskobudìjovického svìtícího biskupa Mons. Pavla Posáda.
Právì probíhá
Postní almužna
V roce 2013 probíhají Velikonoèní svátky již na konci bøezna 2013. Doba postní, která nás pøipravuje na
oslavu zmrtvýchvstání Ježíše Krista, proto zaèala již 13. února. Charita ve spolupráci s Biskupstvím ostravskoopavským pro tuto pøíležitost zorganizovala tzv. „Postní almužnu“.
Projekt „Postní almužna“ probíhá v rámci celé ÈR a zapojeny jsou do nìj všechny diecéze. Vìøící tak mají
možnost návratu k starobylé postní tradici – almužnì. Peníze za požitky, které si lidé bìhem postu odøekli,
mohou vložit do tzv. postnièek. Tyto prostøedky poté církev prostøednictvím Charity použije na pomoc
potøebným. Podstatou je, že èlovìk do malé papírové schránky vloží obnos pøibližnì ve výši ceny požitku, který
si odøekl.
Finanèní prostøedky použije církev prostøednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi a na podporu
charitního díla. Na spodní stranu papírové schránky mohou vìøící napsat jak nebo ve prospìch koho by se
mohla darovaná almužna použít. Proto ústøedním posláním postní almužny je spojit úsilí farností a místní
Charity pro konání milosrdné lásky k bližním v nouzi.
Pøipravované akce
Pou charit
pøi pøíležitosti 70. výroèí biskupského svìcení Josefa Martina Nathana bude pou charit v roce 2013
probíhat v obci Branice (dnes Polsko, cca 3 km od Úvalna). Pou charit se uskuteèní ve støedu 15. kvìtna 2013.
Od 10:00 hod. bude probíhat mše svatá v bazilice Svaté Rodiny v Branicích. Tato je srdcem „Mìsteèka
Milosrdenství“ v komplexu nemocnice pro nervovì a psychicky nemocné, která byla postavena pøedevším díky
charitní angažovanosti olomouckého svìtícího biskupa J. M. Nathana na poèátku 20. století. Po mši svaté bude
následovat prohlídka muzea. Pou bude zakonèena spoleèným posezením a diskuzí.
P. Jan Larisch, Th.D., prezident DCHOO
3
Slezská lilie
Benefièní festival Slezská lilie se uskuteèní 15. – 16.
èervna 2013. Festival divákùm nabídne kombinaci kvalitní
moderní hudby, køesanských i soudobých populárních
interpretù, ale i tradièní etnické kapely. Mimo interpretù z
Moravskoslezského kraje, vystoupí také hosté z Polské a
Slovenské republiky. Prostor pøedvést svùj talent nabídneme
dìtem a mládeži se zdravotním handicapem èi ze sociálnì
znevýhodnìného prostøedí. Tøetí roèník festivalu se uskuteèní
v otevøeném prostranství pøi Øímskokatolické farnosti v
Ostravì Kunèièkách.
V hlavním programu 15. èervna mezi úèinkujícími
vystoupí napøíklad slovenská cigánská kapela, Gospel bi gy a
polské skupiny.
Jako speciální hudební host vystoupí Iva Bittová. Druhý festivalový den zprostøedkuje duchovní slovo P.
Vojtìcha Kodeta, ThD., OCarm. Samozøejmostí je také vystoupení dalších interpretù, napøíklad se mùžete tìšit
na skupinu Kapøi.
Tøíkrálová sbírka
Rekordní výtìžek
Tøíkrálová sbírka v roce 2013 na území Moravskoslezského kraje a Jesenicka pøekonala loòský výtìžek o 203
502 Kè. V období od 2. – 14. ledna vykoledovali koledníci Diecézní charity ostravsko-opavské 12 546 881Kè.
Vykoledovaná èástka je rozdìlena podle pravidel urèených Charitou Èeská republika. Naprostá vìtšina
vykoledovaných prostøedkù zùstává v regionu, kde byly vykoledovány. Èást putuje na Humanitární pomoc a
rozvojovou spolupráci, projekty Charity ÈR a režie sbírky. Na území ostravsko-opavské diecéze využívají
jednotlivé charity prostøedky podle vlastních zámìrù, které schválila Tøíkrálová komise.
Støediska a projekty, které jsou podporovány, mùže vidìt každý z nás ve vìtšinì mìst a obcí. Tøíkrálová
sbírka ukazuje nám vše, že velmi jednoduchým zpùsobem mùžeme pomoci lidem kolem nás. Pøesto, že se
potácíme v dobì finanèních a dluhových krizí najde se stále mnoho lidí, kteøí Tøíkrálovou sbírku podporují napø.
formou finanèního pøíspìvku, nebo vyrazí koledovat v prvních dnech nového roku.
Je radostné, že každý z nás mùže vidìt malé koledníky, kteøí neúnavnì chodí dùm od domu. Jsou to
právì oni, kteøí vytváøejí Tøíkrálovou sbírku. Bez jejich dobrovolné èinnosti a odhodlání pomoci druhým, by tato
dnes již nejvìtší sbírka na území Èeské republiky nemohla existovat. I když koledníci chodí jen v prvním mìsíci,
mùžeme je podvìdomì vidìt chodit každý den, když tøeba projíždíme kolem zrekonstruovaného centra pro
seniory nebo nové peèovatelské služby. Provoz zaøízení a vùbec jejich vznik je v øadì pøípadù bez podpory nás
všech nemyslitelný. Každého z nás tak mùže každý den potìšit nejen napsané K † M † B na dveøích našich
domovù, ale i viditelné výsledky práce, kterou tak všichni spoleènì podporujeme.
Konkrétnímu využití finanèních prostøedkù bude vìnován Obèasník pro èerven 2013.
Tøíkrálová sbírka poøádaná Charitou ÈR je nejvìtší dobrovolnickou akcí u nás. Sbírky se úèastní více
než padesát tisíc koledníkù (vìtšinou dìtí a mládeže) a dalších dobrovolníkù. Její výnos podpoøí služby pro
seniory, nemocné a handicapované, pro lidi bez domova a v hmotné èi sociální nouzi, podobnì jako aktivity pro
dìti. Vìtšina prostøedkù zùstává v regionu, kde byly vykoledovány.
Sbírku mùžete ještì podpoøit také finanèním darem na bankovní úèet Tøíkrálové sbírky èíslo
66008822/0800 vedený u Èeské spoøitelny, nebo zasláním dárcovské SMS ve formì DMS KOLEDA na èíslo 87
777 (cena jedné DMS je 30 Kè, Charita obdrží 27 Kè).
Více o Tøíkrálové sbírce najdete na na www.trikralovasbirka.cz
Potøíkrálová soutìž
Jako formu podìkování koledníkùm, kteøí koledovali v Tøíkrálové sbírce roku 2013, zvolila Diecézní charita
ostravsko-opavská Potøíkrálovou soutìž.
Potøíkrálová soutìž o nejlepší kostým byla urèena pro všechny koledníky z Ostravsko-opavské diecéze.
Fotografii v tøíkrálovém kostýmu bylo možno zasílat do 28. února 2013. Kostýmy hodnotila Jitka Stauder, módní
návrháøka scénických kostýmù.
Vítìzné kostýmy a výherce si mùžete prohlédnout na facebooku Diecézní charity ostravsko-opavské nebo na
www.dchoo.caritas.cz
4
Støedisko humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské
nabízí možnost realizace
pøednášek na téma
ROZVOJOVÁ A HUMANITÁRNÍ POMOC
NA UKRAJINÌ A V ÈR
Projekty:
Adopce na dálku
Humanitární a povodòová pomoc
Dùstojný život
Domov pokojného stáøí
Terapeutické komunity
Pøednášku je možno uskuteènit v jakýchkoliv podmínkách a v kterémkoli
oboustrannì vhodném termínu, vèetnì víkendu. Finanèní krytí spojených
nákladù není podmínkou, ale za jakýkoliv pøíspìvek budeme vdìèni a bude
využit na režijní náklady spojené s prací støediska humanitární pomoci DCHOO.
Více informací jak o nás a naší práci najdete na:
http://shp-ukrajina.caritas.cz/o-nas/.
Pøednášející:Mgr. Ondøej Rozkopal
Mgr. Martin Okáè
tel.: 733 741 216, 599 525 946
e-mail: [email protected]
[email protected]
Tento projekt byl podpoøen z prostøedkù Ministerstva zahranièních
vìcí ÈR v rámci Programu zahranièní rozvojové spolupráce ÈR.
5
Støedisko humanitární pomoci
Støedisko humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské (SHP DCHOO) oslavilo minulý rok 10 let
projektu Adopce na dálku na Ukrajinì, a jsme vdìèni všem, kdo se námi na pomoci této krásné zemi podílejí. Z
dobu trvání Adopce se podaøilo pomoci více než tisícovce dìtí z chudých rodin. Na Ukrajinì roky ubíhají, mìní se
politické podnebí, ale chudoba zùstává stejná.
Minulý rok se rozvojová pomoci SHP DCHOO zamìøovala na spolupráci s ukrajinskými partnery v oblasti
drog/AIDS, která je reakcí na velký problém Ukrajiny v posledním desetiletí. Ukrajina má bohužel spolu s
Ruskem smutné prvenství v obou oblastech na našem kontinentu. Naše èinnost pokraèovala také v podpoøe
necelých 300 konkrétních seniorù a zdravotnì postižených v Projektu Dùstojný život, a z Tøíkrálové sbírky byl
podpoøen provoz Domova pokojného stáøí v horské vesnici Us Èorna pro 15 nemohoucích seniorù.
V Ivano-Frankivské oblasti jsme podporovali Mìsteèko milosrdenství pro dìti, matky v tísni a nemocné ženy,
které založila pùvodnì argentinská kongregace sester Vtìleného Slova. Šest sester se zde namáhavì stará o
více než 60 potøebných. Dále jsme pomáhali také onkologicky nemocným dìtem a dìtem v dìtských domovech.
K další èinnosti patøí naše práce s cizinci na území Moravskoslezského kraje a zapojení se do Integrovaného
záchranného systému pøi mimoøádných událostech typu povodnì.
V pøíloze zasíláme letáèek o naší èinnosti a nabízíme možnost realizace pøednášek na téma rozvojová a
humanitární pomoc Diecézní charity ostravsko-opavské na Ukrajinì a v ÈR.
Pøednášku je možno uskuteènit v jakýchkoliv podmínkách a v kterémkoli oboustrannì vhodném termínu, vèetnì
víkendu.
Máme k dispozici data projektor a notebook, takže je potøeba pouze pøipojení na elektøinu.
Finanèním krytí spojených nákladù není podmínkou, ale za jakýkoliv pøíspìvek budeme vdìèni a bude využit na
režijní náklady spojené s prací støediska humanitární pomoci DCHOO.
Více informací o nás a naší práci najdete na: www.shp-ukrajina.caritas.cz
Mgr. Ondøej Rozkopal, vedoucí Støediska humanitární pomoci
Poradenské a informaèní centrum
V uplynulém roce 2012 pracovnice Poradenského a informaèního centra navštìvovaly v rámci projektu
Nedejte dluhùm šanci spolufinancovaného z rozpoètu Moravskoslezského kraje azylové domy, kde realizovaly
pøednášky na téma dluhy. Uskuteènìní tìchto bezplatných pøednášek v oblasti celého Moravskoslezského
kraje ocenili klienti azylových domù a také sociální pracovníci, kteøí si rovnìž odnesli praktické poznatky pro
svou práci. V dùsledku tohoto projektu byla navázána spolupráce s azylovými domy v Moravskoslezském kraji,
která probíhá formou pøeposílání klientù azylových domù do poradny a pøedávání informací mezi pracovníky
azylových domù a pracovnicemi poradny.
V roce 2012 byly pracovnice poradny proškoleny v práci s cizinci. Tímto byla rozšíøena práce sociálních
pracovnic s touto cílovou skupinou, došlo k navýšení zájemcù o sociální poradenství z této cílové skupiny a
navýšil se poèet klientù v oblasti mezinárodního práva, v nìmž je poradenství poskytováno ve spolupráci s
externí právnièkou poradny.
V minulém roce byly pracovnice poradny proškoleny v institutu oddlužení, což je nová služba, kterou
poradna nabízí klientùm bezplatnì. Rovnìž v této oblasti byl zaznamenán nárùst poètu zájemcù.
V roce 2012 byly aktualizovány informace uvádìné o Poradenském a informaèním centru na facebooku,
jehož prostøednictvím mohou klienti poradnu také kontaktovat.
Mgr. Eva Koláøová, sociální pracovnice PIC
6
Vesnièka soužití
Únor ve znamení internetu
Bìhem celého mìsíce února jsme se snažili dìtem poodkrývat možné nebezpeèí, které na internetu a
sociálních sítích hrozí. Dìtem jsme zdùraznili citlivost osobních údajù a ochrany své osobnosti.
Toto téma považujeme za velice dùležité a to také z toho dùvodu, že pro dnešní mládež pøedstavuje
internet svìt, který se v mnohém pøibližuje „svìtu reality“, kolikrát jej i zastíòuje, a to podle nás není dobøe.
Kromì toho, ale èekala dìti spousta aktivit, pøi kterých mohly dát prostor svojí kreativitì a fantazii, vždy zima je
sama o sobì velkou inspirací pro nejrùznìjší výtvarné techniky a pracovní èinnosti.
Naplánovali jsme také nìkolik akcí, první z nich byl výlet za pøírodou v Ostravì, konkrétnì jsme s dìtmi
vystoupili na Haldu Emu a v pùlce mìsíce se konala tolik oèekávaná valentýnská diskotéka v maskách.
Posláním našeho nízkoprahového zaøízení pro dìti a mládež (dále NZDM) je poskytovat informace,
odbornou pomoc, podporu a zázemí skupinám dìtí a mladých lidí, kteøí se ocitli v nepøíznivé situaci; usilovat o
sociální zaèlenìní a pozitivní zmìnu v jejich životním zpùsobu a doprovázet je bìhem životního období dìtství a
dospívání.
Naše èinnost podoruje u uživatelù služby zvládnutí obtížných životních událostí zvýšit sociální schopnosti
a dovednosti uživatelù služby podpoøit sociální zaèlenìní uživatele služby do skupiny vrstevníkù i do
spoleènosti, vèetnì zapojení do dìní místní komunity, zlepšovat kvalitu života uživatelù, pøedcházet nebo snížit
zdravotní rizika související se zpùsobem života uživatelù služby, zlepšit orientaci uživatelù v jejich sociálním
prostøedí.
V komunitním centru mùžou obyvatelé Vesnièky a lidé z blízkého okolí využívat krom NZDM služeb:
Sociální poradenství (dluhové poradenství, zamìstnanost – pracovní vztahy, rodinné vztahy, bydlení,
atd.)
Sociální bydlení „Šance domova“
Odpolední aktivity (tvoøivá èinnost, keramika, capoiera, ping pong, „kalèo“, malování, angliètina,
žonglování, divadelní a hudební workshop, taneèní, atd.
Dìti se posouvají v svých životních možnostech
Dìti, které pravidelnì každou støedu navštìvují kadeønický kroužek na Vesnièce soužití v Ostravì –
Muglinovì, se úèastní programù, které tyto dìti posouvají v jejich životních možnostech a
zkušenostech do budoucího života tj. výbìru odborné školy, kurzu aj. èi budoucího zamìøení na
práci, která by je živila.
Tyto dìti se zde uèí odbourávat to špatné, co doposud mìli negativnì nauèené a všemu, co aktivnì
ovlivní jejich postoj a pohled na prevenci (vlasová hygiena, nemoc vlasù aj.) a jejich hygienické
návyky. Uèí se dovednostem jako je komunikovat s potencionálním zákazníkem. Sami sobì sedí
modelem, na kterých se uèí obsluze. Demonstrují jeden na druhém rùzné úpravy a úèesy dle daného
programu. Manipulace s nástroji a dodržování dávkovacích prostøedkù jim již jde skvìle. Za
pravidelnou docházku do tohoto kroužku jsou pak odmìnìni buï exkurzí, asistencí pøi støíhání nebo
jsou sami ostøíháni od toho, kdo kroužek vede.
7
Støedisko Horizont
HORIZONT
Dne 20.února 2013 se v rámci projektu OPVK uskuteènila další exkurze pro dìti z
vyššího stupnì místní ZŠ, ve spolupráci s naším støediskem Horizont. Tyto exkurze slouží
k lepšímu a snadnìjšímu rozhodování dìtí pøi volbì budoucího povolání, i díky tomu, že
mohou na vlastní oèi vidìt, jak to v provozu jednotlivých firem a zamìstnáních chodí. Dìti
také získají vìtší pøehled o trhu práce.
Tentokrát byla exkurze naplánovaná do místní Charity sv. Alexandra. Akce se úèastnilo 45 dìtí ze ZŠ
Škrobálková. Dìti tak byly rozdìleny do dvou skupin, na 6. + 7., a 8. + 9. tøídu. Doprovod tvoøily tøídní uèitelky
jednotlivých roèníkù, vždy s jedním pracovníkem našeho støediska.
Pøi pøíchodu nás pøivítal pan Bc. Zdenìk Stanìk. Dis. Nejprve mìl pro nás pøipravenou prezentaci o Charitì
sv. Alexandra, jak a kdy vznikla, a jak se postupnì jejich získané prostory úspìšnì rozšiøují a rekonstruují. Výklad
byl spojený i s ukázkou snímkù a s prostorem pro dotazy. Dozvìdìli jsme se spoustu zajímavých informací.
Napøíklad o provozování jejich chránìných dílen, ve kterých jsou poskytovány pracovní pøíležitosti zejména
osobám se zdravotním znevýhodnìním. Pro zmínku je dobré podotknout, že Charita sv. Alexandra k 31. 12. 2011
zamìstnávala 50 zdravotnì znevýhodnìných osob z celkového poètu 71 pracovníkù. Tím patøí k nejvìtším
zamìstnavatelùm tìchto osob v regionu. Nabídka dílen je široká-jedná se o dílnu stolaøskou, textilní, keramickou
a šperkaøskou, a také mají dílnu na zpracování plastù. V nabídce služeb je také Chránìné bydlení. V OstravìKunèièích pak nalezneme chránìnou dílnu Separace odpadù. Støedisko má svou poboèku ještì v OstravìVítkovicích, kde sídlí Odborné poradenství, a také služba Podporované zamìstnání-Target.
Pan Stanìk nám následnì provoz ukázal v praxi. Mìli jsme tak možnost podívat se do vìtšiny typù
chránìných dílen, bohužel keramická a šperkaøská byla zrovna uzavøená, ale v nabídce byl i prodej jejich
krásných výrobkù. Pan Stanìk nás také seznámil s lidmi, kteøí v dílnách pracují, èím se jednotlivé dílny zabývají,
ukázal nám také jejich hotové i rozpracované produkty. Hlavnì v textilní dílnì mìli opravdu napilno.
Dìti mìly po celou dobu prostor na svoje dotazy.
Exkurze byla velice pøínosná, dìti mìli možnost poznat nejen, co znamená pojem chránìná dílna, ale také
se seznámit s organizací, pro vìtšinu zúèastnìných dìtí, sídlící pøímo v jejich bydlišti.
Michala Kupková, kontaktní pracovník NZDM Horizont
Šance domova
Projekt Kunèièky - místo pro život reagující na potøeby obyvatel ze sociálnì
vylouèené lokality v Ostravì – Kunèièkách, jenž Diecézní charita realizuje za finanèní
podpory nadace OKD, jde do své druhé poloviny.
Nejpalèivìjší problém obyvatel, kterým je bezesporu bytová problematika, se daøí Diecézní charitì øešit s
pozitivními výsledky ke spokojenosti obyvatel. V souèasné dobì pronajímá charita 11 bytù rodinám, které jsou
zaøazeny do programu sociálního bydlení.
Výhodou programu je nejen to, že rodiny mají možnost za jistých podmínek bydlet v pøijatelném prostøedí,
ale rovnìž mohou využívat sociálních služeb pracovnic støediska na ul. Pstruží nebo støediska Horizont na ul.
Holvekova. Obyvatelé se mohou na soc. pracovnice obracet z dùvodu øešení své aktuální sociální situace
(nezamìstnanost, dodržování podmínek uzavøených smluv aj.) èi sledování zájmu svých dìtí.
Prostøednictvím finanèní podpory Nadace OKD se podaøilo støedisko vybavit posilovacím stroji a
keramickou pecí, èímž se nabídka volnoèasových aktivit opìt rozšíøila.
Co je tøeba vyzdvihnout, je provázanost služeb, která se snaží øešit rùzné rodinné situace a pøedcházet
výskytu soc. patologických jevù. Pøestože je Diecézní charita poskytovatelem širokého spektra sociálních
služeb, prostøednictvím partnerské firmy RPG mùže klientùm nabídnout více, a to støechu nad hlavou.
Schopnost komunikace mezi dvìma velkými institucemi ve prospìch zvyšování životní úrovnì obyvatel, je
známkou pøetrvávající spoleèenské odpovìdnosti, díky které jsou obyvatelé o krok blíže ke svému zaèlenìní.
Mgr. Kateøina Cyrusová, koordinátorka projektu
8
Z našich Charit
Návštìva ministra prùmyslu a obchodu MUDr. Martina Kuby
V pátek dne 22.2. navštívil Charitu sv. Alexandra v OstravìKunèièkách, jejímž hlavním zamìøením je provozování Chránìných dílen
(textilní, stolaøská, na zpracování plastù a separaci odpadù), sociálního
poradenství vèetnì sociálního bydlení, ministr prùmyslu a obchodu MUDr.
Martin Kuba. Pøi jednání s øeditelem Charity sv. Alexandra Ing. Pavlem
Foltou projednali problematiku zaøízení tohoto typu od zamìstnávání
handicapovaných spoluobèanù, pøes legislativní problematiku vytlaèování
tìchto zaøízení do normálního tržního prostøedí až po zneužívání,
nìkterými subjekty, tzv. „náhradního plnìní“.
Pan ministr slíbil, že na základì tìchto závažných podnìtù, zejména z hlediska velmi složitého umístìní
tìchto našich spoluobèanù na trhu práce, se touto problematikou bude zodpovìdnì zabývat. Øeditel Charity sv.
Alexandra následnì pana ministra provedl celým areálem, který je umístìn v prostorách bývalého hlubinného
dolu Alexandr, který je vyhlášen kulturní technickou památkou. Seznámil zároveò pana ministra s dalšími
zámìry èinnosti Charity sv. Alexandra zejména v oblasti dalších aktivit, které by mìly za úkol rozšíøit poèet
pracovních míst pro takto postižené spoluobèany.
Charita sv. Alexandra byla založena v roce 2001 a v souèasné dobì zamìstnává 71 zamìstnancù.
Vedení charity vnímáme dostatek pracovních pøíležitostí pro OZT/TZP plánuje rozvoj chránìných dílen a chce
své zkušenosti zapojit do aktivit podporovaného zamìstnávání.
Vìromír Merta, Charita sv. Alexandra
Oblast pùsobení Charity sv.Alexandra je:
provoz chránìných dílen;
chránìné bydlení;
odborné sociální poradenství;
podporované zamìstnávání;
humanitární aktivity.
Charita sv. Alexandra poskytuje:
?
Pøíležitost pro osoby zdravotnì znevýhodnìné (OZZ, OZP, TZP):
- nároèné tržní prostøedí (vhodná práce, výkon, èas. flexibilita apod.)
- míra nezamìstnanosti (odbytová krize, útlum oboru, ….)
- nedostatek chránìných pracovních míst (poèet uchazeèù na ÚP);
?
Pracovní rehabilitace dle Zk. 435/2004 Sb. – zákona o zamìstnanosti;
?
Pomoc osobám pøi øešení problémù sociální nouze (dluhová služba zamìstnancù, kontakt s
prostøedím, bytové problémy apod.), øešení atypických problémù OZP (podmínky pro výplatu ÈID, integrace
nepøizpùsobivých osob apod.);
?
garantuje – kvalifikované vedení, odborné poradenství, vysoký stupeò tolerance, integrace do
pracovního kolektivu, èas na zapracování, pøizpùsobování pracovní èinnosti zbytkovému pracovnímu
potenciálu adresným schopnostem OZP/TZP, pomoc pøi øešení mimopracovních problémù apod.
Nová služba pro seniory v Charitì Javorník
Od 1. ledna 2013 zaèala Charita Javorník ve Vidnavì poskytovat novou službu Charitní dùm sv. Anežky.
Jedná se o domov se zvláštním režimem, který je urèen osobám trpícím staøeckou demencí (napø. demence u
Parkinsonovy nemoci, Alzheimerova choroba) od 60 let vìku. Charitní dùm sv. Anežky ve Vidnavì vznikl
pøemìnou 14 lùžek Domova pokojného stáøí sv. Hedviky. Díky finanènímu pøíspìvku Nadace Èeské spoøitelny
byly dosavadní prostory upraveny a pøizpùsobeny uživatelùm. Byl rozdìlen vícelùžkový pokoj a pøepažena èást
jídelny, byla rozvedena vodoinstalace do jednotlivých pokojù a vybudována bezbariérová koupelna a dvì WC.
Celkovì došlo ke zvýšení kvality služby.
Charitní dùm sv. Anežky je jediným zaøízením tohoto typu na Jesenicku. Dosavadní zájemci o domov se
zvláštním režimem museli èasto využít vzdálené služby v jiných okresech. Otevøením tohoto domova tak bylo
završeno dlouhodobé snažení poskytovatelù sociálních služeb zøídit tuto specifickou službu v tomto regionu.
Mgr. Helena Paschkeová, øeditelka Charity Javorník
9
Fotosoutìž „Mùj svìt”
Již známe vítìze 5. jubilejního roèníku celonárodní soutìže „Mùj svìt“, který uspoøádala
Charita Opava ve spolupráci s firmou ASEKOL pro zamìstnance a dobrovolníky Charit Èeské
republiky.
V únoru zasedla odborná porota ve složení Jiøí Siostrzonek, pedagog Institutu tvùrèí fotografie
Slezské univerzity, Jitka Šimková, manažerka komunikace firmy ASEKOL a Štefan Gúber, který je
duchovním otcem soutìže, v èele s fenomenálním fotografem Jindøichem Štreitem. Do soutìže se
pøihlásilo 121 amatérských fotografù, kteøí do tøí kategorií „Portrét“, Život kolem nás“ a „Recyklace a
životní prostøedí“ zaslali celkem 297 snímkù. Jak uvedl pøedseda odborné poroty Jindøich Štreit, vybrat
nejlepší fotografie nebylo jednoduché: „Pøedevším kategorie „Portrét“ nám dala zabrat, pøišlo
množství skvìlých snímkù, takže se špatnì rozhodovalo. Hodnì jsme se dohadovali.“ Profesor Štreit
rovnìž dodal, že nová kategorie soutìž obohatila, aè toto téma je podle nìj tìžce zpracovatelné.
Pøekvapilo jej však, jak se amatérští fotografové se zadáním každý po svém vyrovnali. „Pøišlo mnoho
zajímavých a kvalitních fotografií, a ani tady nebylo lehké vybírat.“ Dodejme, že porota hodnotila
anonymnì, aniž by znala jména autorù. Rozhodla takto:
V kategorii Portrét:
1. Miloš Kolman, Oblastní charita Žïár nad Sázavou, 2. Marie Milièková, Oblastní charita Žïár nad
Sázavou, 3. Eva Malùšková, Oblastní charita Uherské Hradištì.
V kategorii Život kolem nás:
1. Petra Hahnová, dobrovolnice Charita Opava, 2. Martin Žídek, dobrovolník Charita Opava, 3.
Markéta Knotková, Oblastní charita Uherské Hradištì.
V kategorii Životní prostøedí a recyklace:
1. Miloš Kolman, Oblastní charita Žïár nad Sázavou, 2. Karla Marešová, Oblastní charita Znojmo,
3. Petr Vlèek, Charita Ostrava.
Zvláštní cenu pak odborná porota udìlila Richardu Boudovi z Oblastní charity Brno.
Všichni ocenìní obdrží pozvání na slavnostní vernisáž, která se uskuteèní 25. bøezna v 19
hodin ve Slezském zemském muzeu v Opavì. Vítìzùm zde budou pøedány diplomy a ceny Výstava
potrvá od 26. bøezna do 7. dubna. Poté bude putovat po mìstech Èeské republiky.
Ivona Hahnová, Tisková mluvèí Charity Opava
Bìh Benedikta Labre na podporu lidí bez domova
V sobotu 20. 4. 2013 se uskuteèní sportovnì- benefièní akce Bìh Benedikta Labre, jejíž smyslem je
podpora lidí bez domova v Charitním domì sv. Benedikta Labre Charity Ostrava. Výtìžek ze startovného bude v
rámci veøejné sbírky využit na úhradu polévek vydávaných uživatelùm sociálních služeb tohoto nízkoprahového
denního centra. Závod bude probíhat v 6 kategoriích (4 bìžecké – ½ a ¼ maratón pro muže a ženy a 2 cyklistické
– horská kola a silnièní kola).
Trasy závodu povedou nároèným, kopcovitým terénem v oblasti Ostravy-Plesné, Dobroslavic a Jilešovic,
pøièemž start i cíl je situován v Ostravì-Porubì poblíž hypermarketu Globus. Závod se uskuteènil již v roce 2012
a cílem pøípravného týmu zamìstnancù charitního domu je vytvoøit z této události tradici.
Posláním charitního nízkoprahového denního centra v Charitním domì sv. Benedikta Labre na ul. Lidická
54 v Ostravì-Vítkovicích s kapacitou 60-80 uživatelù služeb je poskytovat pomoc lidem bez pøístøeší v
nepøíznivé sociální situaci, která je smìøována do oblastí sociálního poradenství a uspokojování základních
lidských potøeb (strava, hygiena, ošacení, pobyt v teple), ve snaze podpoøit tyto osoby øešit svou situaci.
Centrum je otevøeno Pondìlí – Pátek, 8-17 h.
V Charitním domì sv. Benedikta Labre je za podpory Statutárního mìsta Ostravy zajišováno také
nízkoprahové noèní zimní centrum - krizová noclehárna, která je otevøena pouze v dobì mrazù s kapacitou 50
lùžek (z toho 15 žen) a 25 tzv. volných židlí.
Více informací a kontakt pro registraci do závodu na webu: www.benedikt-labre.cz
Ing. Dalibor Kraut, vedoucí útvaru pro vztahy s veøejností Charity Ostrava
10
Støediska Diecézní charity
?
Vesnièka soužití
Betonáøská 790/12
712 00 Ostrava – Muglinov
www.vs.charita.cz
?
Støedisko humanitární pomoci
Kratochvílova 3
702 00 Ostrava
www.shp-ukrajina.caritas.cz
?
Poradenské a informaèní centrum
Puchmajerova 10
702 00 Ostrava
www.dchoo.caritas.cz
Diecézní charita ostravsko-opavská
Kratochvílova 3
702 00 Ostrava
Odpovìdná osoba: Ing. Jana Hajnová
[email protected]
mobil: 733 741 036
Download

Občasník Diecézní charity ostravsko-opavské