Program schůzky s rodiči
1/
Informace vedoucí školní jídelny:
Pani vedoucí seznámila rodiče s vnitřním řádem školní jídelny pro školní rok 2013/2014.
Seznámení potvrdili rodiče na prezenční listině svým podpisem.
Poplatky za stravné vybírá vedoucí školní jídelny v hotovosti, po rozdání lístečků, od 10. do 15.
dne v měsíci. Obědy odhlašujte buď den předem nebo do 8.00hod daného dne. Do jídelníčku
zařazujeme mléčné výrobky i méně obvyklé pokrmy. Výška stravného je 26,- Kč – celý den a 20
Kč – bez 1 svačiny. Děti s odkladem školní docházky mají, podle zákona, sazbu jako děti
v 1.třídě ZŠ - tj. 29,-Kč- celý den, 23,-Kč bez 1 svačiny.
2/
Informace ředitelky:
Rodiče se seznámili se školním řádem pro školní rok 2013/2014. Seznámení potvrdili rodiče na
prezenční listině svým podpisem.
Pracujeme podle rámcového programu. Využíváme vlastní školní program Všechno, co opravdu
potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské škola. /Robert Fulghum/
Společně s paní učitelkou Luckou Ducháčkovou a Alenkou Vránovou vytváříme nové třídní
programy.
Zařazujeme sezónní činnosti: cyklistiku, turistiku, lyžování, sprchování a již tradičně saunování.
Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena směrnicí 1/2013. Za jeden měsíc činí 250 Kč, pro děti
s odpolední docházkou 170Kč.
Děti si po obědě čistí zuby. Zubní pasty opět rádi přijmeme, jako dar od rodičů.
3/
V letošním školním roce pokračuje taneční kroužek ve spolupráci se ZUŠ Jilemnice.
Školné se platí 2x ve školním, za jedno pololetí činí 400,- Kč. Zahájení 12.září.
Kroužek angličtiny v letošním školním roce nebude.
4/
Logopedie:
Logopedickou péči dětem poskytuje PeaDr Hana Hrubcová.
5/
Plavecký výcvik:
V tomto školním roce zahájíme 25.listopadu 2013 ukončíme 24.2.2014 Jezdit budeme v pondělí
od 10,15 do 11,45. Cena za 10 lekcí je 480,- Kč. Poplatek vybereme ještě v prosinci. Cena za
dopravu pravděpodobně vzroste na 450,- Kč za 1 jízdu.
6/
Divadelní představení:
V minulém školním roce jsme absolvovali celkem 30 kulturních a společenských akcí.
Zatím máme objednaná představení:
Ve čtvrtek 26.9. v MŠ Zlatovláska.
V úterý 1.10. Já jsem muzikant
Ve čtvrtek 10.10. v MŠ Jak šel Kozlík do světa.
V pátek 15.10. O Palečkovi.
Při nabídce kvalitních představení objednáme další.
7/
Další informace:
Naše nadřízené orgány jsou: zřizovatel Obecní úřad Víchová nad Jizerou
a Odbor školství mládeže sportu a tělovýchovy Krajského úřadu v Liberci.
Kapacita školy je 45 dětí. Všechna místa jsou obsazena. Do mateřské školy dochází 50 dětí,
z toho 5 je přijato na odpolední vzdělávání. V Malé třídě je 10 holčiček a 13 chlapců, ve Velké
třídě je 14 holčiček a 13 chlapců. Letos máme 13 předškoláků. Do ZŠ odešlo 12 dětí, z toho 7
do Víchové.
Přijali jsme 12 nepřijali 8 dětí.
Šetření školní zralosti projednáme v průběhu I.pololetí jednotlivě.
Pokud odvádí děti z MŠ zákonnými zástupci pověřená osoba, musí být sepsáno písemné
zmocnění.
Ráno přinášejte dětem boty do šatny.
Provoz MŠ je v letošním roce od 6,30 do 16,15 hod. Provoz v malé třídě začíná v 7,00hod.
8/
Rodiče nemají připomínky k programu školy ani k režimovým požadavkům zařízení.
Informace, které potřebujeme sdělit všem rodičům jsou vyvěšené na nástěnkách a na webových
stránkách školky.
Čtěte, prosím nástěnky!
Pro komunikaci s MŠ slouží rodičům pevná linka 481 541 121 nebo mobilní telefon ředitelky
I.Vinklářové 737 341 644 nebo e-mail [email protected] Od 1.9.2010 jsou v provozu naše
webové stránky www.msvichovanj.cz.
4.9. 2013 zapsala: Irena Vinklářová
ředitelka MŠ
Download

Program schůzky s rodiči - Mateřská škola Víchová nad Jizerou