ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA
TEMMUZ / 2014 ĠLE ÖNCEKĠ DÖNEM BAġVURULARININ
TEKNĠK DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI
17/09/2014
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğin 10 uncu maddesi gereğince,
değerlendirmesi olumlu sonuçlanan başvurular için listenin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Şirketimize yazılı olarak başvuruda
bulunulması durumunda, Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu şahsen veya vekâleten tebellüğ ettirilerek verilecektir. Aksi takdirde, ilgili
mevzuat gereğince bağlantı görüĢü kendiliğinden geçersiz hale gelecektir.
Bir irtibat merkezi itibariyle rüzgar ve/veya güneş enerjisine dayalı başvurular için TEİAŞ görüşü sorulan başvurular için teknik değerlendirme
durdurulmuştur. Söz konusu TEİAŞ görüşünün Şirketimize ulaştığı ay, durdurulmuş olan başvuruların teknik değerlendirilmesine kaldığı yerden
devam edilecektir.
27.11.2013 tarihli ve 1390 sayılı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) yazısında, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine
İlişkin Yönetmelik kapsamında kurulması planlanan rüzgar ve güneĢ enerjisine dayalı teknik değerlendirme formları ile güneş enerjisine
dayalı çatı uygulamaları ve kurulu gücü 11 kW altında olan güneş uygulamaları haricindeki başvurular için koordinatlı aplikasyon krokisinin
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü'ne (YEGM) Şirketimizce gönderilmesi gerektiği bildirilmiştir. Bahse konu dokümanlar gerek Teknik
Değerlendirme Raporunun gerekse Teknik Etkileşim Analizi (TEA) başvurusunun girdisini oluşturacak olması nedeniyle, başvuru sahiplerince
hatasız ve eksiksiz bir biçimde hazırlanması büyük önem arz ettiği ifade edilmiştir. Ayrıca, YEGM tarafından yapılacak teknik değerlendirme
sürecinin kısaltılması amacıyla, dokümanların yazılı ve elektronik ortamda (Microsoft Excel formatında) gönderilmesi gerektiği ifade edilmiştir.
Rüzgar ve güneş enerjisine dayalı teknik değerlendirme formları için formatlar Şirketimiz internet sayfasında yayınlanmıştır.
(www.meramedas.com.tr – Bilgi Bankası – Lisanssız Elektrik Üretimi)
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik kapsamında Şirketimize yapılan ve bağlantısı uygun görülen rüzgar ve/veya
güneş kaynaklı başvurunuz/başvurularınız için yukarıda ifade edilen belgelerin (imzalı olarak yazılı hali ve CD ortamında elektronik olarak teknik
değerlendirme formu ve koordinatlı aplikasyon krokisi) istenilen formatta hazırlanması ve Şirketimize ivedilikle gönderilmesi gerekmektedir.
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) tarafından Şirketimize gönderilen Teknik Değerlendirme Sonuçları, Şirketimiz internet sayfasında
yayınlanmaktadır. Dolayısıyla, Şirketimiz internet sayfasında yayınlanan değerlendirme sonucuna göre başvuru sahibinin gerekli işlemleri tesis
etmesi gerekmektedir.
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
BaĢvuru
BaĢvuru Sahibi
No
Üretim Tesisi Adresi
Kurulu
Kaynak
Güç
Değerlendirme Sonucu
Türü
(kW)
115854
Aksaray İli Eskil/0 İlçesi Merkez
Mahallesi Kavaklı Mevkii 10281
Seg Akdeniz En.Ür.San.Tic. Ltd. Şti. Parsel
1000
Güneş
115835
Seg Anadolu Alternatif
En.Ür.San.Tic. Ltd. Şti.
Aksaray İli Eskil/0 İlçesi Merkez
Mahallesi Kavaklı Mevkii 10281
Parsel
1000
Güneş
115840
Aksaray İli Eskil/0 İlçesi Merkez
Mahallesi Kavaklı Mevkii 10281
Seg Ege Yen.En.Ür.San.Tic.Ltd. Şti. Parsel
1000
Güneş
115844
Seg Karadeniz Yeşil En.Ür.San.Tic.
Ltd. Şti.
Aksaray İli Eskil/0 İlçesi Merkez
Mahallesi Kavaklı Mevkii 10281
Parsel
1000
Güneş
115850
Smart Solar Ar.Gel.En.San. Ve Tic.
Ltd. Şti.
1000
Güneş
159316
159642
159314
Abdulkadir Çelik
Abdurrahman Çelik
Abuzer Çelik
159313
Alaiddin Ercan
159310
Yamaner İnş.Mim.Peyzaj San.Tic.
Ltd. Şti.
161012
Aksaray Solar Enerji İnşaat
Otomotiv A.Ş.
Aksaray İli Eskil/0 İlçesi Merkez
Mahallesi Kavaklı Mevkii 10281
Parsel
Aksaray İli Merkez İlçesi Armutlu
Köyü Amaratişletmesi Mevkii
2054 Parsel
Aksaray İli Merkez İlçesi Armutlu
Köyü Amaratişletmesi Mevkii
2054 Parsel
Aksaray İli Merkez İlçesi Armutlu
Köyü Amaratişletmesi Mevkii
2054 Parsel
Aksaray İli Merkez İlçesi Armutlu
Köyü Amaratişletmesi Mevkii
2054 Parsel
Aksaray İli Merkez İlçesi Armutlu
Köyü Amaratişletmesi Mevkii
2054 Parsel
Aksaray İli Merkez İlçesi Armutlu
Köyü Aşağıkarabaydın Mevkii
2262 Parsel
1000
1000
1000
1000
1000
500
Güneş
Güneş
Güneş
Güneş
Güneş
Güneş
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
12
161043
Nortan Enerji A.Ş.
13
161780
Aypanel En.İnş.İth.İhr. A.Ş.
14
161778
Akpanel Enerji A.Ş.
15
161020
Aksaray Solar Enerji İnşaat
Otomotiv A.Ş.
16
161052
Necipoğlu Enerji İnşaat Otomotiv
A.Ş.
17
161027
Nortan Enerji A.Ş.
18
161071
Yıldız Solar En.Ür. A.Ş.
158905
Altı Güneş Enerjisi Ür.San. Ve Tic.
A.Ş.
158942
Dokuz Güneş Enerjisi Ür.San. Ve
Tic. A.Ş.
158932
Sekiz Güneş Enerjisi Ür.San. Ve
Tic. A.Ş.
158916
Yedi Güneş Enerjisi Ür.San. Ve Tic.
A.Ş.
23
151927
Yapılcanlar Turizm Petrol Nak. Gıda
Hay.San. Ve Tic. Ltd. Şti.
24
151935
Yapılcanlar Turizm Petrol Nak. Gıda
Hay.San. Ve Tic. Ltd. Şti.
25
151938
Yapılcanlar Turizm Petrol Nak. Gıda
Hay.San. Ve Tic. Ltd. Şti.
19
20
21
22
Aksaray İli Merkez İlçesi Armutlu
Köyü Aşağıkarabaydın Mevkii
2262 Parsel
Aksaray İli Merkez İlçesi Armutlu
Köyü Delihalil Mevkii 896 Parsel
Aksaray İli Merkez İlçesi Armutlu
Köyü Tekebuyduran Mevkii 2144
Parsel
Aksaray İli Merkez İlçesi Armutlu
Köyü Tekebuyduran Mevkii 996
Parsel
Aksaray İli Merkez İlçesi Armutlu
Köyü Tekebuyduran Mevkii 996
Parsel
Aksaray İli Merkez İlçesi Armutlu
Köyü Tekebuyduran Mevkii 996
Parsel
Aksaray İli Merkez İlçesi Armutlu
Köyü Tekebuyduran Mevkii 996
Parsel
Aksaray İli Merkez İlçesi İncesu
Köyü Kombina Mevkii 1239
Parsel
Aksaray İli Merkez İlçesi İncesu
Köyü Kombina Mevkii 1239
Parsel
Aksaray İli Merkez İlçesi İncesu
Köyü Kombina Mevkii 1239
Parsel
Aksaray İli Merkez İlçesi İncesu
Köyü Kombina Mevkii 1239
Parsel
Aksaray İli Merkez İlçesi
Taşpınar/Erenler Mahallesi
Köyönü Mevkii 323 Ada 1 Parsel
Aksaray İli Merkez İlçesi
Taşpınar/Erenler Mahallesi
Köyönü Mevkii 323 Ada 1 Parsel
Aksaray İli Merkez İlçesi
Taşpınar/Erenler Mahallesi
Köyönü Mevkii 323 Ada 1 Parsel
500
Güneş
1000
Güneş
1000
Güneş
500
Güneş
1000
Güneş
500
Güneş
1000
Güneş
1000
1000
1000
1000
Güneş
Güneş
Güneş
Güneş
1000
Güneş
1000
Güneş
1000
Güneş
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
26
27
28
29
30
31
158216
165153
165156
165158
165157
163585
Arınna 4 Enerji Ür. A.Ş.
Karaman İli Ayrancı İlçesi
Dokuzyol Köyü Yukarı Göçer
Mevkii 939 Parsel
Karaman İli Ayrancı İlçesi
Hüyükburun Köyü Balas Mevkii
124 Ada 9 Parsel
Karaman İli Ayrancı İlçesi
Hüyükburun Köyü Balas Mevkii
124 Ada 9 Parsel
Karaman İli Ayrancı İlçesi
Hüyükburun Köyü Balas Mevkii
124 Ada 9 Parsel
Karaman İli Ayrancı İlçesi
Hüyükburun Köyü Balas Mevkii
124 Ada 9 Parsel
Ceren
Elk.En.Ür.Dağ.Paz.San.Tic.Ltd.Şti.
Karaman İli Merkez İlçesi
Akçaşehir Köyü 458 Ada 2
Parsel
500
Güneş
1000
Güneş
Başaran Entegre Gıda San. Ve Tic.
A.Ş.
Arınna 1 Enerji Üretim A.Ş.
Arınna 2 Enerji Üretim A.Ş.
Arınna 3 Enerji Üretim A.Ş.
800
1000
1000
1000
1000
Güneş
Güneş
Güneş
Güneş
Güneş
32
163606
Çağ Enerji Harita İnş.Dan.Ltd.Şti.
Karaman İli Merkez İlçesi
Akçaşehir Köyü 458 Ada 2
Parsel
33
163591
Dara Güneş
Karaman İli Merkez İlçesi Çoğlu
Köyü 374 Ada 10 Parsel
1000
Güneş
34
163580
Güneşyüzü En.Ür.Dan.San.Ve
Tic.A.Ş.
Karaman İli Merkez İlçesi Çoğlu
Köyü 374 Ada 10 Parsel
1000
Güneş
35
163600
Günres Dan.En.Ür.San.Ve
Tic.Ltd.Şti.
Karaman İli Merkez İlçesi Çoğlu
Köyü 374 Ada 10 Parsel
1000
Güneş
36
163588
Günyüzü En.Ür.Dan.San.Ve
Tic.A.Ş.
Karaman İli Merkez İlçesi Çoğlu
Köyü 374 Ada 10 Parsel
1000
Güneş
37
163597
1000
Güneş
38
142228
Karaman İli Merkez İlçesi Çoğlu
İzzet Seferbeyoğlu
Köyü 374 Ada 10 Parsel
Duru Çiftlik Organik Tarım Ürn. San. Karaman İli Merkez İlçesi
Tic. Ltd. Şti.
Selerek Köyü 1745 Parsel
500
Güneş
39
142230
Duru Çiftlik Organik Tarım Ürn. San. Karaman İli Merkez İlçesi
1000
Güneş
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkması ve hat
kapasitesi nedenleriyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkması ve hat
kapasitesi nedenleriyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkmasından dolayı,
bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkmasından dolayı,
bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkmasından dolayı,
bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkmasından dolayı,
bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkmasından dolayı,
bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
40
41
42
43
44
142297
117327
142939
117525
117487
Tic. Ltd. Şti.
Selerek Köyü 1745 Parsel
olumsuz sonuçlanmıştır.
Biriktir Enerji San. Ve Tic. A.Ş.
Karaman İli Merkez İlçesi
Sudurağı Köyü İbrala Akçaşehir
Yol 1672 Parsel
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Adse Enerji Yazılım Elk. Elektr. İnş.
Tic. Ve San. Ltd. Şti.
Konya İli Akören İlçesi Ahmediye
Köyü Kabalık Mevkii 108 Ada 53
Parsel
750
Güneş
Solaren S5 Enerji Üretim A.Ş.
Konya İli Akören İlçesi Ahmediye
Köyü Kabalık Mevkii 108 Ada 59
109 Ada 76 108 Ada 60 Parsel
1000
Güneş
Solaren S2 Enerji Üretim A.Ş.
Konya İli Akören İlçesi Ahmediye
Köyü Kabalık Mevkii 108 Ada 59
Ve 60 Parsel 109 Ada 76 Parsel
1000
Güneş
Solaren S1 Enerji Üretim A.Ş.
Konya İli Akören İlçesi Ahmediye
Köyü Kabalık Mevkii 108 Ada 61
Ve 62 Parsel
500
Güneş
1000
Güneş
1000
Güneş
45
117537
Solaren S2 Enerji Üretim A.Ş.
Konya İli Akören İlçesi Ahmediye
Köyü Kabalık Mevkii 108 Ada 61
Ve 62 Parsel
46
117462
Alkay Tarım Amb. Pet. Gıda. İnş.
San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Konya İli Altınekin İlçesi Dedeler
Köyü Nasuhlu Mevkii 188 Parsel
1000
Güneş
Solaren S4 Enerji Üretim A.Ş.
Konya İli Altınekin İlçesi Dedeler
Köyü Şekerbayırı Mevkii 177 Ve
189 Parsel
1000
Güneş
Solaren S4 Enerji Üretim A.Ş.
Konya İli Altınekin İlçesi Dedeler
Köyü Şekerbayırı Mevkii 177 Ve
189 Parsel
1000
Güneş
500
Güneş
1000
Güneş
47
48
117407
117438
49
113420
Als Enerji Üretim Ltd. Şti.
50
113392
Gün Işığı Enerji Üretim Ltd. Şti.
Konya İli Altınekin İlçesi Kale
Mahallesi Suluk Mevkii 254 Ada
35 Parsel
Konya İli Altınekin İlçesi Kale
Mahallesi Suluk Mevkii 254 Ada
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
35 Parsel
51
52
53
54
55
113398
113404
113409
163271
161180
Als Enerji Üretim Ltd. Şti.
Konya İli Altınekin İlçesi Kale
Mahallesi Suluk Mevkii 254 Ada
36 Parsel
1000
Güneş
Gün Işığı Enerji Üretim Ltd. Şti.
Konya İli Altınekin İlçesi Kale
Mahallesi Suluk Mevkii 254 Ada
36 Parsel
500
Güneş
1000
Güneş
Gün Işığı Enerji Üretim Ltd. Şti.
Rameks Turizm Seyahat A.Ş.
Selçuker Gayrimenkul Yat. A.Ş.
Konya İli Altınekin İlçesi Kale
Mahallesi Suluk Mevkii 254 Ada
45 Parsel
Konya İli Altınekin İlçesi Ölmez
Mahallesi Celkuyusu Mevkii 227
Ada 12 Parsel
Konya İli Altınekin İlçesi Ölmez
Mahallesi Tıngır Mevkii 233 Ada
37 Parsel
Konya İli Altınekin İlçesi Ölmez
Mahallesi Tıngır Mevkii 233 Ada
38 Parsel
161188
Rameks Turizm Seyahat A.Ş.
111308
Konya İli Çumra İlçesi
Abh Elektrik Üretim Tarım. Hay. İnş. Alibeyhüyüğü Köyü Oburcak
Tic. A.Ş.
Mevkii 3940 Parsel
117333
Cevherler Gıda San. Ve Tic. Ltd.
Şti.
142953
Rumi1 En. Ür. Mim. Dan. San. Ve
Tic. A.Ş.
60
117294
Fanes Enerji Elk. Üretimi San. Ve
Tic. Ltd. Şti.
61
117293
Karakuş Enerji Elk. Üretimi San. Ve
Tic. Ltd. Şti.
56
57
58
59
300
250
90
Güneş
Güneş
Güneş
500
Güneş
Konya İli Çumra İlçesi Apa Köyü
Ardıcınardı Mevkii 192 Ada 59
Parsel
1000
Güneş
Konya İli Çumra İlçesi Apa Köyü
Eskihancivarı Mevkii 186 Ada 20
Parsel
1000
Güneş
1000
Güneş
1000
Güneş
Konya İli Çumra İlçesi Apa Köyü
İnkökez Mevkii 185 Ada 13
Parsel
Konya İli Çumra İlçesi Apa Köyü
İnkökez Mevkii 185 Ada 13
Parsel
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
62
117322
Mehmet İsmet Ergin
63
117307
Alp Erkin
64
161171
Fuat Ali
65
161160
Nermin Ali
66
161166
67
117301
68
141567
69
159002
70
159004
71
72
73
74
134590
143844
143874
143858
Tuba Ali
Konya İli Çumra İlçesi Apa Köyü
Muhalıç Mevkii 189 Ada 12
Parsel
Konya İli Çumra İlçesi Apa Köyü
Muhalıç Mevkii 190 Ada 38
Parsel
Konya İli Çumra İlçesi Apa Köyü
Ovacık Mevkii 179 Ada 6 Parsel
Konya İli Çumra İlçesi Apa Köyü
Ovacık Mevkii 179 Ada 6 Parsel
Konya İli Çumra İlçesi Apa Köyü
Yıkıkağıl Mevkii 184 Ada 1
Parsel
Konya İli Çumra İlçesi Apa Köyü
Ekofan Enerji Elk. Üretimi İnş. San. Yıkıkağıl Mevkii 184 Ada 18
Ve Tic. Ltd. Şti.
Parsel
Konya İli Derbent İlçesi Yukarı
Mh. Akbayır Mevkii 434 Ada 5
Işın Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. Parsel
Konya İli Derebucak İlçesi
Saylam En.Ür.Tur.İnş.Taah.San. Ve Tepearası Köyü Güvercinlik
Tic. Ltd. Şti.
Mevkii 115 Ada 38 Parsel
Konya İli Derebucak İlçesi
Saylam En.Ür.Tur.İnş.Taah.San. Ve Tepearası Köyü Güvercinlik
Tic. Ltd. Şti.
Mevkii 115 Ada 38 Parsel
Konya İli Ereğli İlçesi K.
Karabekir Mh. Zengen Köyü
Dost Petrol Nakl. Tarım San. Tic.
Kumkuyu Mevkii 318 Ada 3
Ltd. Şti.
Parsel
Konya İli Ereğli İlçesi Zengen
Gesi Enerji Mak. Müh. Dan. San. Ve Köyü Köy Civarı Mevkii 161 Ada
Tic. Ltd. Şti.
91 Parsel
Konya İli Ereğli İlçesi Zengen
Gesim Enerji Mak. Müh. Dan. San. Köyü Köy Civarı Mevkii 161 Ada
Ve Tic. Ltd. Şti.
91 Parsel
Konya İli Ereğli İlçesi Zengen
Gesis Enerji Mak. Müh. Dan. San.
Köyü Köy Civarı Mevkii 161 Ada
Ve Tic. Ltd. Şti.
91 Parsel
1000
Güneş
1000
Güneş
1000
Güneş
1000
Güneş
1000
Güneş
1000
Güneş
1000
Güneş
450
Güneş
450
Güneş
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkmasından dolayı,
bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
500
500
500
500
Güneş
Güneş
Güneş
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
75
143882
Kadir Kalkan
Konya İli Ereğli İlçesi Zengen
Köyü Köy Civarı Mevkii 161 Ada
91 Parsel
500
Güneş
76
118130
Özdenler Elektrik Üretim Tic. Ltd.
Şti.
Konya İli Ilgın İlçesi Argıthan Mh.
Kuyubeleni Mevkii 11503 Parsel
1000
Güneş
77
118089
Alihan Enerji Ür. Ltd. Şti.
Konya İli Ilgın İlçesi Karaköy Boz
Mevkii 1324 Parsel
1000
Güneş
78
118100
Als Enerji Üretim Ltd. Şti.
Konya İli Ilgın İlçesi Karaköy Boz
Mevkii 1324 Parsel
1000
Güneş
79
118094
Gün Işığı Enerji Ür. Ltd. Şti.
Konya İli Ilgın İlçesi Karaköy Boz
Mevkii 1324 Parsel
1000
Güneş
80
118104
Zeynep Elif En.Ür. Ltd. Şti.
Konya İli Ilgın İlçesi Karaköy Boz
Mevkii 1324 Parsel
1000
Güneş
114760
Anfa Makina San.Ve Tic. A.Ş.
Konya İli Karapınar İlçesi
Fevzipaşa Mh. Kurtbasan Mevkii
1708 Ada 36 Parsel
500
Güneş
114740
Tekno Doğalgaz Çevrim Enerji
Elektrik Üretim A.Ş.
Konya İli Karapınar İlçesi
Fevzipaşa Mh. Kurtbasan Mevkii
1708 Ada 36-37 Parsel
500
Güneş
114751
Tekno İnşaat Makinaları Tic. Ve
San. A.Ş.
Konya İli Karapınar İlçesi
Fevzipaşa Mh. Kurtbasan Mevkii
1708 Ada 38 Parsel
500
Güneş
500
Güneş
1000
Güneş
81
82
83
84
117800
85
134594
Konya İli Karapınar İlçesi
Yararlar Tarım Ürn. Hayv Nak. San. Reşadiye Mh. Eşeli Yaylası
Ve Tic. Ltd. Şti
Mevkii 2025 Ada 31 Parsel
Konya İli Karapınar İlçesi
Gesi Enerji Mak. Müh. Dan. San. Ve Sandıklı Mh. Deper Mevkii 1186
Tic. Ltd. Şti.
Ada 55 Parsel
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkması ve hat
kapasitesi nedenleriyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
143829
Gesim Enerji Mak. Müh. Dan. San.
Ve Tic. Ltd. Şti.
Konya İli Karapınar İlçesi
Sandıklı Mh. Deper Mevkii 1186
Ada 55 Parsel
87
134600
Gesis Enerji Mak. Müh. Dan. San.
Ve Tic. Ltd. Şti.
Konya İli Karapınar İlçesi
Sandıklı Mh. Deper Mevkii 1186
Ada 55 Parsel
1000
Güneş
88
163319
Omega Enerji Ve Yatırım A.Ş.
Konya İli Karatay İlçesi Acıdort
Köyü Keşlik Mevkii 743 Parsel
1000
Güneş
89
163322
Omega Enerji Ve Yatırım A.Ş.
Konya İli Karatay İlçesi Acıdort
Köyü Keşlik Mevkii 743 Parsel
1000
Güneş
90
163327
Omega Enerji Ve Yatırım A.Ş.
Konya İli Karatay İlçesi Acıdort
Köyü Keşlik Mevkii 743 Parsel
1000
Güneş
91
163332
Omega Enerji Ve Yatırım A.Ş.
Konya İli Karatay İlçesi Acıdort
Köyü Keşlik Mevkii 743 Parsel
1000
Güneş
92
163336
Omega Enerji Ve Yatırım A.Ş.
Konya İli Karatay İlçesi Acıdort
Köyü Keşlik Mevkii 743 Parsel
1000
Güneş
144061
Bir Güneş Enerji Üretim San. Ve
Tic. A.Ş.
Konya İli Karatay İlçesi Obruk
Köyü Obruk Yolu Mevkii 1469
Parsel
1000
Güneş
144021
Kelebek Enerji Üretim San. Ve Tic.
A.Ş.
Konya İli Karatay İlçesi Obruk
Köyü Obruk Yolu Mevkii 1469
Parsel
1000
Güneş
144044
Sunergie Güneş Enerjisi Üretim
San. Ve Tic. A.Ş.
Konya İli Karatay İlçesi Obruk
Köyü Obruk Yolu Mevkii 1469
Parsel
1000
Güneş
96
144224
Bes Güneş Enerji Üretim San. Ve
Tic. A.Ş.
1000
Güneş
97
161897
Bilecik Elektrik Üretim A.Ş.
1000
Güneş
86
93
94
95
Konya İli Karatay İlçesi Obruk
Köyü Obruk Yolu Mevkii 1471
Parsel
Konya İli Karatay İlçesi Obruk
Köyü Obruk Yolu Mevkii 1475
1000
Güneş
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkması ve hat
kapasitesi nedenleriyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkması ve hat
kapasitesi nedenleriyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
Parsel
98
99
161900
161906
Ökten Elektrik Üretim A.Ş.
Konya İli Karatay İlçesi Obruk
Köyü Obruk Yolu Mevkii 1475
Parsel
1000
Güneş
Sengün Elektrik Üretim A.Ş.
Konya İli Karatay İlçesi Obruk
Köyü Obruk Yolu Mevkii 1475
Parsel
1000
Güneş
1000
Güneş
100
161903
Tomris Elektrik Üretim A.Ş.
Konya İli Karatay İlçesi Obruk
Köyü Obruk Yolu Mevkii 1475
Parsel
101
144199
Energ Güneş Enerji Üretim San. Ve
Tic. A.Ş.
Konya İli Karatay İlçesi Obruk
Yolu Mevkii 1470 Parsel
1000
Güneş
102
144201
İki Güneş Enerji Üretim San. Ve Tic. Konya İli Karatay İlçesi Obruk
A.Ş.
Yolu Mevkii 1470 Parsel
1000
Güneş
103
144209
1000
Güneş
104
1000
Güneş
105
1000
Güneş
144212
Üç Güneş Enerji Üretim San. Ve
Tic. A.Ş.
Abc Güneş Enerji Üretim San. Tic.
A.Ş.
Konya İli Karatay İlçesi Obruk
Yolu Mevkii 1470 Parsel
Konya İli Karatay İlçesi Obruk
Yolu Mevkii 1471 Parsel
144216
Dört Güneş Enerji Üretim San. Ve
Tic. A.Ş.
144241
Can Yunus Değer
144244
Oba Konut Gayrimenkul İnş. Nakl.
Turizm Teks. San. Tic. Ltd. Şti.
108
147014
Oruç Mimarlık Müh. Jeotermal
En.Tar.Tur.San.Tic. Ltd. Şti.
Konya İli Karatay İlçesi Obruk
Yolu Mevkii 1471 Parsel
Konya İli Sarayönü İlçesi Gözlü
Köyü Tekne Çukuru Mevkii 2731
Parsel
Konya İli Sarayönü İlçesi Gözlü
Köyü Tekne Çukuru Mevkii 2731
Parsel
Konya İli Selçuklu İlçesi
Bağrıkurt Köyü Sakarnama
Eskiköy Mevkii 1281 Parsel
109
144008
Ayges Elektrik Üretim A.Ş.
Konya İli Selçuklu İlçesi Kale
106
107
600
600
Güneş
Güneş
910
Güneş
1000
Güneş
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
Köyü 656 Parsel
110
143986
Canges Elektrik Üretim A.Ş.
Konya İli Selçuklu İlçesi Kale
Köyü 656 Parsel
1000
Güneş
111
143991
Eceges Elektrik Üretim A.Ş.
Konya İli Selçuklu İlçesi Kale
Köyü 656 Parsel
1000
Güneş
112
144001
Efeges Elektrik Üretim A.Ş.
Konya İli Selçuklu İlçesi Kale
Köyü 656 Parsel
1000
Güneş
113
116141
Yeşildere En.San. Ve Tic. A.Ş.
Konya İli Seydişehir İlçesi
Akçalar Köyü 283 Ada 1 Parsel
1000
Güneş
114
116153
Yeşildere En.San. Ve Tic. A.Ş.
Konya İli Seydişehir İlçesi
Akçalar Köyü 283 Ada 1 Parsel
1000
Güneş
115
116156
Yeşildere En.San. Ve Tic. A.Ş.
Konya İli Seydişehir İlçesi
Akçalar Köyü 283 Ada 1 Parsel
1000
Güneş
116
116157
Yeşildere En.San. Ve Tic. A.Ş.
Konya İli Seydişehir İlçesi
Akçalar Köyü 283 Ada 1 Parsel
1000
Güneş
117
116160
Yeşildere En.San. Ve Tic. A.Ş.
Konya İli Seydişehir İlçesi
Akçalar Köyü 283 Ada 1 Parsel
1000
Güneş
118
116161
Yeşildere En.San. Ve Tic. A.Ş.
Konya İli Seydişehir İlçesi
Akçalar Köyü 283 Ada 1 Parsel
1000
Güneş
119
116164
Yeşildere En.San. Ve Tic. A.Ş.
Konya İli Seydişehir İlçesi
Akçalar Köyü 283 Ada 1 Parsel
1000
Güneş
120
116166
Yeşildere En.San. Ve Tic. A.Ş.
Konya İli Seydişehir İlçesi
Akçalar Köyü 283 Ada 1 Parsel
1000
Güneş
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
121
144322
Aht Ges Enerji Üretim A.Ş.
122
164216
Namres Enerji Üretim A.Ş.
123
164217
Florya Enerji San. Tic. Ltd. Şti.
124
164225
Sures Enerji Üretim A.Ş.
125
164223
Renavel Enerji Üretim A.Ş.
126
164221
Renavel Enerji Üretim A.Ş.
127
164209
Denres Enerji Üretim A.Ş.
128
165129
Denres Enerji Üretim A.Ş.
129
165150
Erges Enerji Üretim A.Ş.
130
165151
Erges Enerji Üretim A.Ş.
131
165144
Mayges Enerji Üretim A.Ş.
132
165137
Denres Enerji Üretim A.Ş.
133
165141
Denres Enerji Üretim A.Ş.
134
165149
Erges Enerji Üretim A.Ş.
Konya İli Tuzlukçu İlçesi
Tursunlu Köyü Paylar Mevkii 977
Parsel
Nevşehir İli Avanos İlçesi Yeni
Mahalle 431 Ada 17 Parsel
Nevşehir İli Avanos İlçesi Yeni
Mahalle Beşağıl Mevkii 417 Ada
4 Parsel
Nevşehir İli Avanos İlçesi Yeni
Mahalle Beşağıl Mevkii 431 Ada
18 Parsel
Nevşehir İli Avanos İlçesi Yeni
Mahalle Beşağıl Mevkii 431 Ada
20 Parsel
Nevşehir İli Avanos İlçesi Yeni
Mahalle Beşağıl Mevkii 431 Ada
25 26 Parsel
Nevşehir İli Gülşehir İlçesi
Hamzalı Köyü Martgediği Mevkii
101 Ada 34 Parsel
Nevşehir İli Gülşehir İlçesi
Hamzalı Köyü Martgediği Mevkii
101 Ada 34 Parsel
Nevşehir İli Gülşehir İlçesi
Hamzalı Köyü Martgediği Mevkii
101 Ada 34 Parsel
Nevşehir İli Gülşehir İlçesi
Hamzalı Köyü Martgediği Mevkii
101 Ada 34 Parsel
Nevşehir İli Gülşehir İlçesi
Hamzalı Köyü Martgediği Mevkii
101 Ada 36 Parsel
Nevşehir İli Gülşehir İlçesi
Hamzalı Köyü Martgediği Mevkii
101 Ada 37 Parsel
Nevşehir İli Gülşehir İlçesi
Hamzalı Köyü Martgediği Mevkii
101 Ada 37 Parsel
Nevşehir İli Gülşehir İlçesi
Hamzalı Köyü Martgediği Mevkii
101 Ada 37 Parsel
1000
Güneş
1000
Güneş
1000
Güneş
1000
Güneş
1000
Güneş
1000
Güneş
500
Güneş
500
Güneş
500
Güneş
500
Güneş
500
Güneş
500
Güneş
500
Güneş
500
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
İrtibat merkezi kapasite tahsisi için TEİAŞ’tan
gelecek cevaba göre değerlendirme
sonuçlandırılacaktır.
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
Akınsan Enerji San. Ve Tic. A.Ş.
Nevşehir İli Hacıbektaş İlçesi
Köşektaş Köyü Acı Mevkii 116
Ada 39 Parsel
Nevşehir İli Kozaklı İlçesi Kapaklı
Köyü Çöl Mevkii 101 Ada 247
252 Parsel
142343
Berden Enerji Ve Denizcilik San.
Tic. A.Ş.
Nevşehir İli Kozaklı İlçesi Kapaklı
Köyü Çöl Mevkii 101 Ada 247
252 Parsel
142353
Berden Enerji Ve Denizcilik San.
Tic. A.Ş.
142379
Özden Güneş Enerjisi İnş. Ve Tic.
A.Ş.
142365
Umman Enerji Ve Denizcilik San.
Tic. A.Ş.
Nevşehir İli Kozaklı İlçesi Kapaklı
Köyü Çöl Mevkii 101 Ada 247
252 Parsel
Nevşehir İli Kozaklı İlçesi Kapaklı
Köyü Çöl Mevkii 101 Ada 247
252 Parsel
Nevşehir İli Kozaklı İlçesi Kapaklı
Köyü Çöl Mevkii 101 Ada 247
252 Parsel
Akınsan Enerji San. Ve Tic. A.Ş.
Nevşehir İli Kozaklı İlçesi Kapaklı
Köyü Çöl Mevkii 101 Ada 247
Parsel
150487
142388
142384
142386
142329
142335
142340
Levent Uçar
700
390
Güneş
Güneş
390
Güneş
390
Güneş
390
390
Güneş
Güneş
390
Güneş
390
Güneş
Karaner Enerji San. Ve Tic. A.Ş.
Nevşehir İli Kozaklı İlçesi Kapaklı
Köyü Çöl Mevkii 101 Ada 247
Parsel
Nevşehir İli Kozaklı İlçesi Kapaklı
Köyü Çöl Mevkii 101 Ada 247
Parsel
Nevşehir İli Kozaklı İlçesi Kapaklı
Köyü Çöl Mevkii 101 Ada 247
Parsel
Nevşehir İli Kozaklı İlçesi Kapaklı
Köyü Çöl Mevkii 101 Ada 247
Parsel
390
Güneş
390
Güneş
Akınsan Enerji San. Ve Tic. A.Ş.
Karaner Enerji San. Ve Tic. A.Ş.
Karaner Enerji San. Ve Tic. A.Ş.
146
142374
Özden Güneş Enerjisi İnş. Ve Tic.
A.Ş.
Nevşehir İli Kozaklı İlçesi Kapaklı
Köyü Çöl Mevkii 101 Ada 247
Parsel
147
142382
Özden Güneş Enerjisi İnş. Ve Tic.
Nevşehir İli Kozaklı İlçesi Kapaklı
390
390
390
Güneş
Güneş
Güneş
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkmasından dolayı,
bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
A.Ş.
148
149
150
151
152
153
154
Köyü Çöl Mevkii 101 Ada 247
Parsel
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
142361
Umman Enerji Ve Denizcilik San.
Tic. A.Ş.
142369
Umman Enerji Ve Denizcilik San.
Tic. A.Ş.
Nevşehir İli Kozaklı İlçesi Kapaklı
Köyü Çöl Mevkii 101 Ada 247
Parsel
Nevşehir İli Kozaklı İlçesi Kapaklı
Köyü Çöl Mevkii 101 Ada 247
Parsel
Güneşden Enerji San. Ve Tic. A.Ş.
Nevşehir İli Kozaklı İlçesi Kapaklı
Köyü Çöl Mevkii 101 Ada 252
Parsel
390
Güneş
Güneşden Enerji San. Ve Tic. A.Ş.
Nevşehir İli Kozaklı İlçesi Kapaklı
Köyü Çöl Mevkii 101 Ada 252
Parsel
390
Güneş
Nev Enerji San. Ve Tic. A.Ş.
Nevşehir İli Kozaklı İlçesi Kapaklı
Köyü Çöl Mevkii 101 Ada 252
Parsel
390
Güneş
Nev Enerji San. Ve Tic. A.Ş.
Nevşehir İli Kozaklı İlçesi Kapaklı
Köyü Çöl Mevkii 101 Ada 252
Parsel
390
Güneş
Sürekli Enerji San. Ve Tic. A.Ş.
Nevşehir İli Kozaklı İlçesi Kapaklı
Köyü Çöl Mevkii 101 Ada 252
Parsel
390
Güneş
Nevşehir İli Kozaklı İlçesi Kapaklı
Köyü Çöl Mevkii 101 Ada 252
Parsel
390
Güneş
175
Güneş
1000
Güneş
1000
Güneş
142305
142310
142321
142325
142315
155
142316
Sürekli Enerji San. Ve Tic. A.Ş.
156
161150
Nevşehir Belediyesi
157
164226
Tiriton Enerji Üretim A.Ş.
158
164227
Artemis Enerji Üretim A.Ş.
Nevşehir İli Merkez İlçesi Nar
Köyü Burgaz Mevkii 6723 Parsel
Niğde İli Çamardı İlçesi
Bademdere Köyü Koyak Mevkii
1420 1421 Parsel
Niğde İli Çamardı İlçesi
Bademdere Köyü Koyak Mevkii
390
390
Güneş
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkmasından dolayı,
bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkmasından dolayı,
bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
1420 Parsel
159
163623
Engolde Güneş Enerji Sis. San. Tic. Niğde İli Merkez İlçesi Aktaş
Ve A.Ş.
Köyü Kurtbeli Mevkii 2280 Parsel
160
163617
Mepa Güneş Enerji Sis. San. Tic.
A.Ş.
161
163630
Özener Güneş Enerji Sis. San. Tic.
Ve A.Ş.
162
163
164
117646
117671
117662
165
164091
166
164089
167
168
169
170
Niğde İli Merkez İlçesi Aktaş
Köyü Kurtbeli Mevkii 2280 Parsel
Niğde İli Merkez İlçesi Aktaş
Köyü Kurtbeli Mevkii 2280 Parsel
Niğde İli Merkez İlçesi Aktaş
Av-Can En. Elk. Bil. İnş. Taah. Mak. Köyü Kurtbeli Mevkii 6 Ada 2297
İmalat San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Parsel
Niğde İli Merkez İlçesi Aktaş
Mavisolar Enerji Üretim Paz. Dan.
Köyü Kurtbeli Mevkii 6 Ada 2297
İnş.Taah.İth.İhr.San.Ve Tic. Ltd. Şti. Parsel
Niğde İli Merkez İlçesi Aktaş
Yeşilsolar Enerji Üretim Paz. Dan.
Köyü Kurtbeli Mevkii 6 Ada 2297
İnş.Taah.İth.İhr.San.Ve Tic. Ltd. Şti. Parsel
Niğde İli Merkez İlçesi Çavdarlı
Duydu Enerji Elektrik Üretim Paz.
Köyü Yapılıgöl Mevkii 1607
San. Tic. Ltd. Şti.
Parsel
Niğde İli Merkez İlçesi Çavdarlı
Enprom Enerji Elektrik Üretim
Köyü Yapılıgöl Mevkii 1607
Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti.
Parsel
Niğde İli Merkez İlçesi Gölcük
Köyü Alay Yolu Mevkii 3117
Parsel
1000
Güneş
1000
Güneş
500
Güneş
1000
1000
1000
Güneş
Güneş
Güneş
1000
Güneş
1000
Güneş
1000
Güneş
63283
Satürn Güneş Enerji Üretim A.Ş.
252761
Niğde İli Merkez İlçesi Gölcük
Köyü Kağıllı Mevkii 17 Pafta 309
Ekogün Enerji Üretim San. Tic. A.Ş. Parsel
1000
Güneş
252757
Niğde İli Merkez İlçesi Gölcük
Köyü Kağıllı Mevkii 17 Pafta 309
Güneko Enerji Üretim San. Tic. A.Ş. Parsel
750
Güneş
500
Güneş
62901
Cenal Elektrik Üretim A.Ş.
Niğde İli Merkez İlçesi Gölcük
Köyü Yalvaç Ve Ağca Mevkii
2255 Parsel
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkmasından dolayı,
bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkmasından dolayı,
bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkmasından dolayı,
bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
TEİAŞ TM kapasitesi nedeniyle bağlantı
başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkmasından dolayı,
bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Bağlanabilirlik oranının Yönetmelikte izin
verilen değerden düşük çıkmasından dolayı,
bağlantı başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize
süresi içerisinde başvuru yapılması
gerekmektedir.
171
161137
172
161095
173
161090
174
161109
175
161100
176
161080
177
142301
Ada Harita Müh. Eml. Ve İnş. San.
Tic. Ltd. Şti.
Ceren
Elk.En.Ür.Dağ.Paz.San.Tic.Ltd.Şti.
Çağ Enerji Harita İnş.Dan.Ltd.Şti.
Doğru-İş Bak. Züc. Lkt. Pet. Hır.
Pet. San. Tic. Ltd. Şti.
Konya Grup Toptan Gıda
Oto.Pet.Tur.Tic.San.Ltd.Şti.
Mavideniz İnş.Taah.Gıda
Tar.Mdn.San.Tic.Ltd.Şti.
Niğtav Niğde Tavukculuk Üretim
San. A.Ş.
Niğde İli Merkez İlçesi Hıdırlık
Mh. 55 Ada 5 Parsel
Niğde İli Merkez İlçesi Hıdırlık
Mh. 55 Ada 5 Parsel
Niğde İli Merkez İlçesi Hıdırlık
Mh. 55 Ada 5 Parsel
Niğde İli Merkez İlçesi Hıdırlık
Mh. 55 Ada 5 Parsel
Niğde İli Merkez İlçesi Hıdırlık
Mh. 55 Ada 5 Parsel
Niğde İli Merkez İlçesi Hıdırlık
Mh. 55 Ada 5 Parsel
Niğde İli Merkez İlçesi Sazlıca
Köyü Çakıllık Mevkii 1955 Parsel
1000
Güneş
1000
Güneş
1000
Güneş
1000
Güneş
1000
Güneş
1000
Güneş
503
Güneş
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Hat kapasitesi nedeniyle bağlantı başvurusu
olumsuz sonuçlanmıştır.
Download

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.