TÜRKÇE
5. SINIF
Dinleme Kuralları
1. Katılımlı dinlemek
Aşağıdaki sorulardan hangisi bir öykü
okunduktan sonra sorulursa dinleme
amaçlarına ters düşülür?
2. Not alarak dinlemek
3. Seçici dinlemek
4. Bilgi edinmek için dinlemek
A) Yazar acaba bu öyküde, kendi yaşadıklarını mı anlatıyor?
Aşağıdakilerden hangisi bu yöntem ve
tekniklere uymamıştır?
B) Yarınki Türkçe dersinde hangi konuyu
işleyeceğiz?
A) Ayşe, konuşmacıdan söz isteyerek
C) Öyküde geçen olaylar hangi yöremizde geçiyor?
D) Semra, yeni bilgiler kazanmak amacıyla dinler.
Zeka Küpü Yayınları 
kendi görüşlerini belirtir.
C) Emre, bütün konuşulanları olduğu gibi
kabul eder.
TEST-1
3. Öğretmen bir metni okuduktan sonra
öğrencilerin soru sorma etkinliğine katılmalarını ister.
1. İyi bir dinleyici olmak için aşağıdaki yöntem ve tekniklere uyulmalıdır.
B) Uğur, dinlerken önemli gördüğü ayrıntıları bir kâğıda yazar.
OKULA YARDIMCI
VE SINAVLARA HAZIRLIK
D) Öyküde kullanılan yöresel sözcüklerin
anlamlarını hangi kaynaktan araştırabilirim?
4. Bir metin okunurken öğretmen metnin
herhangi bir yerinde durarak öğrencilerden metnin sonrasını tahmin etmelerini ister.
2. Özge, dinleme etkinliğinde önemli bulduğu ifadeleri ve soracağı soruları defterine yazmaktadır.
Buna göre Özge, dinleme tekniklerinden hangisine başvurmaktadır?
A) Metin okumak
B) Amaç belirlemek
C) Not tutmak
D) Görgü kurallarına uymak
Buna göre, hangi öğrencinin söylediği
doğrudur?
A)
Katılımlı dinleme
yapıyoruz.
B)
Seçici dinleme yapıyoruz.
C)
Sorgulayıcı dinleme
yapıyoruz.
D)
Not alarak dinleme
yapıyoruz.
TEST - 1
TÜRKÇE
5. Öğrenci, dinlemeye hazır olmak için şu
kuralları benimser:
7. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi dinleme
kurallarına uymamaktadır?
* Görgü kurallarına uygun olarak dinlemeliyim.
* Dikkatimi dinlediklerime yoğunlaştırmalıyım.
* Dinleme amacımı belirlemeliyim.
A)
Dinlemek için hazırlık yaparım.
B)
Dinleme sırasında yemek
yerim.
C)
Dinleme amacımı belirlerim.
* Dinlemek için hazırlık yapmalıyım.
D)
Bu açıklamaya göre, aşağıdakilerden
hangisi dinlemeyi verimsizleştirir?
B) Zihnini okunan metin üzerinde yoğunlaştırmak
C) Ne için dinlediğini öğretmenden öğrenmek
D) Sıramda dik ve düzgün oturmak
Zeka Küpü Yayınları 
A) Sıra arkadaşıyla konuşmak, fısıldaşmak
8. Öğretmenin okuduğu metnin ardından
Yavuz, metinle ilgili bazı ayrıntıları öğretmeninden öğrenmek istiyor.
Buna göre Yavuz, hangi etkinliği gerçekleştirmelidir?
A) Soru sorma
B) Hazırlık yapma
6.
DİNLEME
C) Not tutma
D) Dikkatini yoğunlaştırma
.......................
SORU SORMA
ANLAMA
............. ile gösterilen yere aşağıdakiler-
9. “Katılımlı dinleme“ etkinliği içinde olan öğrenciler, aşağıdakilerden hangilerini gerçekleştirir?
den hangisi gelmelidir?
1. Soru sorma
A) Tekrarlama
2. Tahminde bulunma
B) Not alma
3. Hazırlık yapma
C) Amaç belirleme
A) Yalnız 1
B) 1 ve 3
D) Hazırlık yapma
C) 2 ve 3
D) 1, 2 ve 3
TÜRKÇE
5. SINIF
OKULA YARDIMCI
VE SINAVLARA HAZIRLIK
TEST-6
Terim Anlamlı Kelimeler
1.
3.
t eği
Bilgi Pe
Bir bilim dalında veya meslek
alanında kullanılan kelimelere
“terim“ denir.
açı
?
Sonuç: 40°
kenar
50
Aşağıdakilerden hangisinde bir terimin
anlamı verilmiştir?
köşe
A) sabır: Dayanma gücü
Yukarıdaki işlemde hangi kelime terim
olarak kullanılmamıştır?
B) su: Başlıca içeceğimiz
A) açı
B) kenar
C) hala: Babamızın kız kardeşi
C) sonuç
D) köşe
D) sedef: Bir deri hastalığı
Zeka Küpü Yayınları 
4. ................. için kaleye yöneldi.
2. Ayakkabıcı çırağı olarak işe başladığımda ustam, “astar, saya“ gibi kelimeler
kullanırdı. Bunların anlamlarını ayakkabı
yapmaya başlayınca öğrenebildim.
Bu metinde geçen “astar“ ve “saya“ kelimelerinin birer terim olduğunun kanıtı,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anlamları herkesçe bilinmektedir.
B) Sadece ayakkabıcılık mesleğinde kullanılmaktadır.
C) Yetişkinlerin kullandıkları kelimelerden
ikisidir.
D) Uzun bir deneyim sonunda öğrenilebilmektedir.
Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle başlatılırsa bir futbol terimi kullanılmış olur?
A) Topu getirmek
B) Seyircileri selamlamak
C) Penaltı vuruşu
D) Düşen arkadaşını kaldırmak
5.
fotosentez
kemik
protein
?
“?“ ile gösterilen yere verilen terimlerin
hangi alana ait olduğu yazılacaktır.
Buna göre “?“ ile gösterilen yere hangisi
yazılmalıdır?
A) Türkçe
B) fen
C) teknoloji
D) spor
TEST - 6
6.
TÜRKÇE
9. Aşağıda verilen birbiriyle bağlantılı
cümleler arasındaki D “Doğru“, Y “Yanlış“ anlamındadır. Terim anlamlı kelimeler hakkında yeterli bilgiye sahip olan
bir öğrenci, kaçıncı çıkışa ulaşır?
silgim
Bu örnekte “sil“ köktür,
“-gi“ ve “-m“ ise ektir.
“Plato“ sosyal bilgiler ile
ilgili bir terimdir.
Okan, cümlesinde hangi kelimeleri terim
anlamıyla kullanmıştır?
B) örnek - el
C) örnek - sil
D) gi - m
7. Aşağıdaki “yazı“ kelimelerinden hangisi
“alfabe“ anlamında kullanıldığı için terim anlamını vermektedir?
A) Dokuzuncu yüzyıla kadar Göktürk yazısını kullandık.
B) Yazının bulunuşu, insanlık için bir dönüm
noktasıdır.
C) Herkesin birbirinden farklı bir yazı karakteri vardır.
D) Ben düşüncelerimi yazı ile anlatmayı
seviyorum.
8. Temiz hava ihtiyacımızı gidermek için
yeşil alanlara yönelmeliyiz.
Bu cümlede bir terim kullanmak için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?
A) “Temiz hava“ yerine “oksijen“ kullanılmalı.
B) “Yeşil“ yerine “ormanlık“ kelimesine
yer verilmeli.
C) “Gidermek“ yerine “karşılamak“ kelimesi yazılmalı.
D) “Temiz“ kelimesi atılmalı.
Y
“Nota“ bir tıp
terimidir.
Zeka Küpü Yayınları 
A) kök - ek
D
D
D
Y
1. çıkış
2. çıkış
A) 1
B) 2
10.
1
“ev,masa, kalem“
terim değildir.
3. çıkış
C) 3
1
2
3
4
A
D
A
Y
Y
4. çıkış
D) 4
2
Soldan Sağa
1. Bir görev için hazır olan kişi.
2. Bir denizcilik terimi.
Yukarıdan Aşağıya
1. Bağışlama.
2. Müzikte bir nota.
3. Utanma duygusu.
4. Bir hayret bildirme ünlemi.
Yukarıdaki bulmaca çözüldüğünde soldan sağa 2’de sorulan soru ortaya çıkacaktır.
Bu kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) DORA
C) FARE
B) FORA
D) PARA
TÜRKÇE
5. SINIF
OKULA YARDIMCI
VE SINAVLARA HAZIRLIK
TEST-10
Eş Sesli (Sesteş) Kelimeler
1.
3. Kendisine söz hakkı verilmeyince kızdı.
eteği
B ilgi P
Söylenişleri ve yazılışları aynı,
anlamları farklı olan kelimelere “eş sesli (sesteş) kelimeler“
denir.
“Kızdı“ kelimesinin eş seslisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kızdı ama sesini yükseltmedi.
B) Bana kızdı, acaba özür diler mi?
C) Öğretmen gürültü çıkaranlara kızdı.
Bu tanıma uygun örnek aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
D) Her söze karışan bir kızdı.
A) • Yarın kır gezisine çıkıyoruz.
• Kır saçlı, uzun boylu bir adamdı.
B) • Kıvrımlı sarp bir yoldu.
4.
• Arabamız yolda mola verdi.
• Kaynak suyu, mineralce zengindir.
D) • Sorular, son konulardan çıktı.
• Bu konu hakkında bilgim yok.
2.
“Takı“m
çoğu zaman
aynanın
önünde
durur.
1
100
Yeni bir takım kurduk.
Zeka Küpü Yayınları 
C) • Su, temel içeceğimizdir.
2
3
İkinci cümlede tırnak işaretinin(“ “)kullanılma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
4
A) Birinci cümledeki kelimeyle anlamca
farklı olduğunu göstermek
Yukarıdaki görsellerden hangileri eş
sesli kelimelere örnek verilebilir?
A)
1
B)
2
C)
3
D)
4
B) Birinci cümledeki kelimeyle eş anlamlı
olduğunu belirtmek
C) Kelimenin değerine dikkati çekmek
D) Eşyanın kendisine ait olduğunu kanıtlamak
TÜRKÇE
5. SINIF
OKULA YARDIMCI
VE SINAVLARA HAZIRLIK
Eş Anlamlı-Zıt Anlamlı- Eş Sesli Kelimeler
5. İsmi: ............
1. Son yıllarda dilimize yeni bir kelime girdi: Şov. Türkçemizde bu kelimenin yerine
kullandığımız bir kelime var: .......... Ben
Türkçe olanı yeğliyorum.
Soyadı: ....
......................
Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Gösteri
B) Eğlence
C) Program
D) Yarışma
Sevim
Cüneyt’in konuşmasında boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) oyuncudur
B) yıldızdır
C) şarkıcıdır
D) sanatçıdır
3. Gözlük takmazsam dağları, ağaçları,
evleri bulanık görüyorum.
Altı çizili kelimenin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) karıncalı
B) dağınık
C) puslu
D) biraz
4. 100 lira fatura borcum vardı. 80 lirasını
yatırdım. Sonra ekranda “Bakiye: 20 TL“
yazısı belirdi.
Zeka Küpü Yayınları 
Cüneyt
“Soyadı“ yerine
“soyismi“ yazılmamışken “ismi“
yerine
neden
“.......................“ yazılmamış, anlayamadım.
Sevim’in değerlendirilmesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
2. Sahne ve beyaz perde yeni bir starla
tanıştı.
Birden yükselip ün kazanan
kişiler için “star“ kelimesi kullanılıyor. Bu kelimenin dilimizdeki karşılığı .............
TEST-11
A) Cisim
B) Adı
C) İsim
D) Sınıfı
6. Yazar, araştırmasında olayları parça................ ilişkisi içinde ele alıyor.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse zıt anlamlı
kelimeler elde edilir?
A) ayrıntı
B) bölüm
C) bütün
D) sonuç
7. Dilimizdeki bazı ikilemeler zıt anlamlı
kelimelerle kurulur:
aşağı yukarı
yaşlı
içli

başlı
dışlı
allı pullu
Metinde geçen “bakiye“ kelimesinin eş
anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
Açıklamaya uygun kurulmuş ikilemelerin
sembolleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) borç
B) alacak
A) 
B)
C) para
D) kalan
C) 
D) 

TÜRKÇE
5. SINIF
OKULA YARDIMCI
VE SINAVLARA HAZIRLIK
TEST-19
Karşılaştırma Bildiren İfadeler
1.
3. 1. Bu olayı senden duydum.
eteği
B ilgi P
İki varlığı yan yana getirerek
farklı ve benzer özelliklerini
ifade etmeye "karşılaştırma"
denir.
2. Ben senden büyüğüm.
3. Senden farklı düşünüyorum.
4. Senden olayı özetlemeni istiyorum.
Bu cümlelerin hangilerinde karşılaştırma
vardır?
Buna göre, aşağıdaki "ev" ile "apartman"
karşılaştırılırsa aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A) 1 ve 3
B) 2 ve 3
C) 2 ve 4
D) 3 ve 4
B) Evin penceresi apartmana bakıyor.
C) Apartman, evden büyüktür.
D) Ev ile apartman arasından yol geçiyor.
Zeka Küpü Yayınları 
A) Ev, apartmanın çok uzağındadır.
4. Öğretmen, öğrencilerinden "sis" ile
"bulut"u karşılaştırmalarını istiyor.
2. Geziye giderken yanından geçtiğimiz
göl .......................... .
Bu cümlenin karşılaştırma bildiren bir
ifade olabilmesi için aşağıdakilerden
hangisi ile tamamlanamaz?
A) Sapanca Gölü'nden küçüktü.
B) gökyüzünden daha maviydi.
C) denize göre daha az dalgalıydı.
D) balıkçılar için bir geçim kaynağıydı.
Aşağıdaki öğrencilerden hangisi sisle
bulutun farkını belirten bir karşılaştırma
ifadesi kuramamıştır?
A) Tülin: Bulut yağmur bırakır, sis bırakmaz.
B) Ender: Bulut yüksekte durur, sis alçağa iner.
C) İlker: Bulut her zaman oluşabilir, sis
sabahleyin çöker.
D) Sevil: Bulut ve sis birer doğa olayıdır.
TEST - 19
TÜRKÇE
5. Ayla Hanım, markette satılan ürünleri
karşılaştırma yaparak seçiyor.
7. 1. Kuş sesleri güneşin doğmaya yakın olduğunun habercisiydi. 2. Dal uçları aydınlandı ilkin. 3. Bir kuş kesik kesik öttü. 4. Bu,
öncekilerden daha güçlü bir sesti.
Aşağıdakilerden hangisi Ayla Hanım'ın
ürün seçme yöntemine uymaz?
Bu metnin kaçıncı cümlesinde karşılaştırma ifadesi vardır?
A) Bu deterjan, ötekinden ucuz.
B) Bu sütün son kullanma tarihi şundan
farklı.
A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
C) Bu ekmek bol tahıllı, şu ise sadece kepekli.
Zeka Küpü Yayınları 
D) Her zaman taze meyve ve sebze alırım.
6.
radyo
televizyon
işitsel
görsel
gazete
dergi
günlük
haftalık
Yukarıdaki görseller, seçeneklerde verilen araştırma konularından hangisine
yönelik olarak sunulmuş olabilir?
A) Basın yayın izleyicilerini karşılaştırınız.
B) Basın yayın organlarını karşılaştırınız.
C) Basın yayın tarihimizi araştırınız.
D) Basın yayın araçlarını izleme oranlarını araştırınız.
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma bildiren ifade yoktur?
A) Candan da Engin kadar cömerttir.
B) Azra, Asude'ye göre daha uzundur.
C) Geciktiğiniz için sizi içeri alamam.
D) Elif, Sena'dan farklı olarak kıvırcık
saçlıdır.
9. Adnan, dünya yıkılsa kılını kıpırdatmaz.
Yağız ise buluttan nem kapar, kılı kırk
yarar.
Bu karşılaştırmalarda aşağıdaki kişilik
özelliklerinden hangisine yer verilmemiştir?
A) gamsız
B) şüpheci
C) çalışkan
D) titiz
TÜRKÇE
5. SINIF
OKULA YARDIMCI
VE SINAVLARA HAZIRLIK
TEST-23
Destekleyici ve Açıklayıcı İfadeler
1. Dağcılığın bir doğa sporu olduğu görüşüne .............. katılıyorum.
4. Hepimiz temiz bir çevre istemiyor muyuz? Öyleyse ...................
Bu cümlede boş bırakılan yere hangi kelime getirilirse, ileri sürülen görüş desteklenmiş olur?
Cümlenin sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) bazen
B) yine de
B) çevre dostu yakıtları tüketelim.
C) sonunda
D) kesinlikle
C) molozları sokak ortasında bırakmayalım.
A) çöpleri, ayrılan yerlere bırakalım.
D) çevremizdeki insanlarla iyi geçinelim.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümlenin sonunda kullanılması gereken bir açıklama
ifadesidir?
A) Vahşi köpek sürüleri Afrika'da yaşarlar.
B) Alfa, sürüyü yönetir.
C) Köpek sürüsü avlanarak beslenir.
D) "Alfa" kelimesini bir belgeselde duymuştum.
Zeka Küpü Yayınları 
2. Köpek sürüsünün liderine "alfa" denir.
Bunu şöyle açıklayabilirim: ..............................
5. Şair, bu şiirinde çocukluğunu anlatmış.
Onu "hayal dünyası zayıf" diye kınayanları anlayamıyorum. Şair ....................... yaşadıklarını yazacaktır.
Bu metinde sözü edilen şairi desteklemek için boş bırakılan yere, hangi kelime
getirilmelidir?
A) elbette
B) burada
C) şiirlerinde
D) çocukken
6. Irmaklar denize akarlar; yani ...........
3. Deniz kaplumbağaları, yumurtalarını kumsala gömerler. ...................... yumurtaların sıcakta gelişeceğini biliyorlar.
Bu cümleyi, açıklayıcı bir ifadeyle bitirmek için, cümlenin sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Yukarıda boş bırakılan yere hangi ifade
getirilebilir?
A) denizi beslerler.
A) Veya
B) Fakat
C) denizden uzaktadırlar.
C) Demek ki
D) Ama
D) tatlı su kaynaklarıdır.
B) dereler ırmaklarla birleşirler.
TEST - 23
TÜRKÇE
10.
7. Sağlıklı kalmak için sofrada doyana kadar yemek gerekmez. Yediklerimizde
denge gözetmek, vitamin çeşitliliğine
yönelmek, yeterince yemek gerekir.
Açıkçası benden korkmanıza gerek yok.
Aşağıdakilerden hangisi, bu metni destekleyen bir ifadedir?
Altı çizili ifade için hangisi söylenebilir?
A) Herkesin bir beslenme alışkanlığı vardır.
A) Destekleyici ve açıklayıcı ifadedir.
B) Bu, iyi beslenme demektir.
B) Farklı düşünmeye yönlendiren ifadedir.
C) Yemeklerin çoğunu yemek kitaplarından öğreniriz.
C) Özel durum bildiren ifadedir.
D) Duygusal ifadedir.
8. Tatilde en az bir tane hikâye kitabı okumalıyız.
Aşağıdakilerden hangisi bu öneriyi desteklemektedir?
A) Bence denemeye değer.
Zeka Küpü Yayınları 
D) Her yemeğin lezzeti farklıdır.
11. Yeşil yandı yani karşıya geçebiliriz.
 Begüm, Berkay gibi uzundur.
 Sütü hatta sütlü tatlıları sevmem.
 Doğrusu kendimi yalnız hissediyorum.
D) Birçok öykü yazarımız var.
Sembollerle gösterilmiş cümlelerin hangisinde açıklayıcı veya destekleyici ifade yoktur?
E) Tatil denince akla deniz gelir.
A) 
C) Şiir kitabımı bitiremedim.
9. Pazar günü el sanatları sergisine gidelim, ne dersin?
Aşağıdakilerden hangisinde bu öneri
desteklenmiştir?
A) Bu pazar mı?
B) Düşünmeliyim.
B) 
C) 
D) 
12. Şeyma: Bugün derste destekleyici ve
açıklayıcı ifadeleri öğrendik.
İlkay: Peki, bana bu ifadelere örnek verir misin?
Şeyma: ............................................................................
Şeyma'nın İlkay'a vereceği yanıt, hangisi
olamaz?
C) Kiminle?
A) örneğin
B) üstelik
D) Katılıyorum.
C) ama
D) yani
Download

TÜRKÇE - Zeka Küpü Yayınevi