SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY
2012/2013 * EVROPA * ERASMUS * INFO K FINANČNÍ DOHO DĚ
Internetové stránky OZS (http://ozs.vse.cz)
Popis administrativních náležitostí a další užitečné informace: http://ozs.vse.cz/vymenne-pobyty-vyjizdejici/.
Často kladené otázky/FAQ: http://ozs.vse.cz/faq/faq-semestralni-vymenne-pobyty-vyjizdejici-studenti/.
Formuláře a jiné dokumenty ke stažení: http://ozs.vse.cz/download/download-studenti/#vyjizdejici_studenti.
ISIS: Portál studenta / Moje studium / Moje zahraniční studium
Checklist – evidence administrativních náležitostí a usnadnění komunikace mezi Vámi a OZS (upravovat tabulku může
jen OZS; na změnu checklistu Vás upozorní automaticky generovaný e-mail).
Hodnocení zahraničního pobytu – NEVYPLŇUJTE!!!, Erasmus má vlastní databázi zpráv (dtb NAEP, viz níže).
Zdravotní pojištění
Po dobu studia v zahraničí zůstáváte studentem VŠE; vyhovujete-li podmínce věku do 26 let, veřejné zdravotní pojištění za Vás jako
za studenta nadále platí stát. Pojištění systémem veřejného zdravotnictví se v zahraničí prokazuje Evropským průkazem zdravotního
pojištění (European Health Insurance Card, EHIC). Pozor, EHIC zaručuje „pouze“ právo na takové podmínky zdravotní péče, které
platí pro občany daného státu, tj. včetně případné úhrady ošetření pacientem!!! Proto se doporučuje na dobu pobytu v zahraničí
uzavřít i komerční cestovní pojištění (ověřte si, zda zahraniční škola vyžaduje zvláštní druh pojištění). Podpisem finanční dohody se
přímo zavazujete zařídit si na dobu studijního pobytu v zahraničí pojištění léčebných výloh platné pro cílovou zemi; viz bod 4.7
Bankovní spojení
Ověřte si, jaké bankovní spojení máte evidováno v ISISu (Nastavení informačního systému / Kontrola osobních údajů:
https://isis.vse.cz/auth/kontrola/?_m=274), příp. údaj prostřednictvím své studijní referentky aktualizujte/zadejte. Právě
na toto číslo účtu, na nějž dostáváte od VŠE např. ubytovací či prospěchové stipendium, obdržíte také stipendium Erasmus.
Výplata stipendia
Stipendium se vyplácí v CZK obvykle jako jedna částka odpovídající celkovému stipendiu v EUR vypočtenému ve finanční
dohodě. Výjimečně může výplata proběhnout ve dvou splátkách. Kurz pro přepočet EUR na CZK:
http://ozs.vse.cz/vymenne-pobyty-vyjizdejici/llp-erasmus/#vyplata.
Stipendia se rozesílají průběžně dle výplatních termínů Ekonomického oddělení VŠE; pořadí výplat závisí na datu začátku
pobytu a na tom, zda již byla podepsána finanční dohoda a je k dispozici bankovní spojení.
Přesný termín výplaty stipendia nelze bohužel zaručit předem, prosíme Vás tedy, abyste se nejméně na první měsíc pobytu
vybavili vlastními finančními prostředky v dostatečném množství.
Zda stipendium již bylo odesláno, zjistíte v ISISu: Portál studenta / Moje studium / Financování studia a stipendia /
Vyplacená stipendia. Stipendium Erasmus bude označeno jako mimořádné ostatní.
Studenti, kteří absolvují jazykový kurz EILC, obdrží stipendium na dobu pobytu na kurzu zároveň se stipendiem vztahujícím
se k vlastnímu studijnímu pobytu (výjimka: jazykový kurz se koná v letním termínu a vlastní studium proběhne až v letním
semestru).
Learning Agreement/studijní smlouva
Nemáte-li dokument dosud potvrzen zahraniční školou, požádejte o potvrzení co nejdříve po příjezdu.
Případné ZMĚNY konzultujte e-mailem s příslušným proděkanem. E-mail schvalující změny si uschovejte, po návratu
požádáte proděkana dodatečně o podpis strany změn (datum podpisu předepište dle schvalujícího e-mailu).
Zaznamenejte úpravy na stranu změn Learning Agreementu (Changes) a nechte si dokument opět potvrdit přijímající
školou, a to co nejdříve po začátku pobytu, nikoli až na jeho konci. Potvrzení změn by mělo být s datem nejpozději
1 měsíc po začátku studia (resp. krátce po začátku dílčího studijního období, např. trimestru, bloku).
Nemůže-li přijímající škola potvrdit změny, aniž by tyto byly viditelně stvrzeny podpisem Vašeho proděkana, požádejte, aby
stranu změn poslali faxem/naskenovanou na OZS, podpis proděkana zajistíme.
Není nutné pracovat vždy s originálem, je přijatelné použití a vzájemná kombinace faxových/naskenovaných kopií.
Dokument se všemi získanými podpisy si pečlivě uschovejte, počítejte, že po návratu budete muset odevzdat na OZS
kompletní originál/kopii.
Prodloužení délky pobytu a případný doplatek stipendia
Dle vnitřních pravidel VŠE nelze výměnný studijní pobyt prodloužit o celý další semestr (Kvalifikační podmínky – čl. 6),
v odůvodněných případech je však možné studium prodloužit v rámci semestru, na který jste byli vysláni.
Pokud tedy ze studijních důvodů (předmět navíc, zkoušky apod.) budete potřebovat na zahraniční škole strávit více času,
než bylo předpokládáno finanční dohodou, uvědomte prosím co nejdříve, vždy však před uplynutím původně plánované
doby pobytu a zároveň nejpozději do data, které Vám OZS případně sdělí v průběhu Vašeho pobytu, svou kontaktní osobu
na OZS. Bude připraven dodatek k Vaší finanční dohodě a na základě posouzení důvodů prodloužení Vašeho pobytu
a v souladu s aktuálními rozpočtovými možnostmi Vám bude po návratu případně poskytnut doplatek stipendia.
Stránka 1 ze 2
Děkujeme předem za spolupráci!
OZS, verze červenec 2012
Confirmation of Erasmus Study Period/potvrzení o skutečné délce pobytu
Nechte si jej vystavit na konci svého pobytu (tj. max. cca týden před ukončením); lze použít formulář, který je ke stažení na
stránkách OZS, nebo jakýkoli doklad stejného obsahu vydaný přijímající školou.
Dokládá dobu, kdy jste se účastnili úvodního programu na přijímající škole (příp. jazykového kurzu místního jazyka
pořádaného přijímající školou, zvlášť pokud je započítán do doby pobytu, na niž Vám bylo přiděleno stipendium) a plnili jste
tam studijní povinnosti (studium, zkoušky, odevzdávání prací, prezentace projektů apod.). Data zkoušek/závěrečných
studijních povinností vyžadujících Vaši přítomnost v místě zahraničního studia musí být v potvrzení uvedena.
Pozor! Jde o jeden z podkladů vyúčtování stipendia. Je-li délka pobytu v měsících vyplývající z potvrzení kratší než délka
pobytu uvedená ve finanční dohodě, budete vyzváni k vrácení poměrné části stipendia.
Po návratu
VŠICHNI:
1. Confirmation of Erasmus Study Period/potvrzení o skutečné délce pobytu – nutno odevzdat OZS do 14 dnů po skončení
pobytu: osobně nebo jakkoli jinak: poslat naskenované, faxem, poštou, po kamarádech apod.
2. Learning Agreement/studijní smlouva – pokud jste využili stranu změn a dosud na ní chybí podpis proděkana, je třeba jej
zajistit (s datem podle schvalujícího e-mailu, viz výše); kompletní dokument nutno odevzdat OZS do 14 dnů po skončení
pobytu, resp. co nejdříve je to možné (po letních/vánočních prázdninách, po začátku dalšího semestru).
3. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zahraničí – vyplnit do 14 dnů po skončení pobytu do databáze NAEP (Národní
agentura pro evropské vzdělávací programy, http://erasmus-databaze.naep.cz), NE do ISISu!!!; přihlašovací údaje do
databáze NAEP obdržíte e-mailem v průběhu studia v zahraničí (v listopadu/prosinci, resp. v dubnu/květnu).
4. Transcript of Records/výpis výsledků zahraničního studia – je podkladem pro podání žádosti o uznání zahraničního studia;
hostitelská škola jej obvykle zašle za určitou dobu po Vašem odjezdu (1-3 měsíce) buď přímo Vám (v tom případě prosím
předejte OZS kopii), nebo OZS (doručení Vám oznámíme prostřednictvím ISISu - Checklistu).
5. Na základě Transcriptu podáte k proděkanovi pro studium žádost o uznání studia v zahraničí; dle studijního řádu je tak
nutno učinit nejpozději do konce semestru následujícího po semestru stráveném v zahraničí. Nicméně, budete-li žádost
o uznání skutečně podávat až po začátku nového semestru, doporučujeme, abyste na tuto skutečnost upozornili svou
studijní referentku, a předešli tak potenciálním nedorozuměním. Žádost je povinná. Formulář ke stažení na stránkách OZS.
ÚČASTNÍCI KURZŮ EILC:
1. Certifikát o absolvování kurzu – do 14 dnů po ukončení kurzu/celého pobytu (stačí naskenované mailem/faxem);
2. Závěrečná zpráva z kurzu EILC – je součástí závěrečné zprávy z celého pobytu.
Často kladené otázky (více na http://ozs.vse.cz/faq/faq-semestralni-vymenne-pobyty-vyjizdejici-studenti/)
Mám v době studia v zahraničí přerušené studium na VŠE?
Ne. V době studia v zahraničí zůstáváte (a musíte zůstat) studentem VŠE se všemi právy (např. přístup do ISISu) a povinnostmi.
Musím svůj odjezd hlásit na studijní oddělení a/nebo na kolej?
Studijní oddělení informovat nemusíte. Máte-li kolej, spojte se s příslušnou vedoucí koleje a domluvte si další postup.
Jaké dokumenty je nutno přivézt s sebou ze zahraničí? Co a kdy je třeba splnit v souvislosti s ukončením pobytu?
Tyto požadavky jsou specifikovány ve finanční dohodě, výše v tomto dokumentu i na internetových stránkách OZS 
Je nutno odevzdat potvrzení o skutečné délce pobytu/Confirmation of Study Period a kompletní studijní smlouvu/Learning
Agreement. Dále vyplnit závěrečnou zprávu. Posledním dokumentem je výpis výsledků/Transcript of Records, jehož vydání závisí
na zahraniční škole; na jeho základě se povinně podává žádost o uznání zahraničního studia.
Potvrzení o skutečné délce pobytu: Jaké datum se považuje za konec pobytu? Datum poslední zkoušky?
Nemusí jít přímo o datum poslední zkoušky/poslední studijní povinnosti, potvrzené datum konce pobytu by však nemělo být od
data poslední zkoušky neúměrně vzdáleno nebo se výrazně lišit od ostatních studentů, kteří pobývali na stejné škole, aniž by pro
to existovalo věrohodné vysvětlení.
Co když v zahraničí některý předmět nedokončím úspěšně? Budu muset vracet stipendium?
Přestože je ve finanční dohodě uvedeno, že v případě neplnění studijních povinností může být příjemce stipendia požádán
o vrácení stipendia nebo jeho části, přivezete-li si ze zahraniční úspěšně splněných alespoň 20 ECTS (příp. méně a Váš proděkan
pro studium takový výsledek pobytu uzná za dostatečný), vracení stipendia Vám nehrozí.
Do jakých skupin se uznávají předměty ze zahraničí, uznávají se i známky?
Předměty se obvykle uznávají do skupin (povinně) volitelných předmětů. Výsledek příslušné zkoušky je v ISISu obvykle vyplněn
slovem „Uznáno“, nikoli vlastní známkou. Konkrétní dotazy nutno konzultovat s proděkanem.
Jaký je termín pro podání žádosti o uznání předmětů?
Dle studijního řádu je nutno žádost podat do konce semestru následujícího po semestru stráveném v zahraničí.
Může mít uznání předmětů až po začátku nového semestru vliv na mou žádost o kolej a na registrace a zápisy?
Teoreticky ano (před uznáním nebudete mít započítány kredity za poslední semestr, tj. nebude aktualizován průměr ani celkový
počet kreditů). V praxi se však problémy často nevyskytují. Více k ubytování na koleji na http://suz.vse.cz. Ohledně potíží se
zápisem se lze případně obrátit na studijní oddělení/proděkana pro studium.
Stránka 2 ze 2
Děkujeme předem za spolupráci!
OZS, verze červenec 2012
Download

Informace pro studenty vyjíždející na výměnný studijní pobyt v ramci