Staroměstské náměstí
4/2014
Zpravodaj Hospodářské komory hlavního města Prahy
Jaké
legislativní
změny
podnikatele
čekají
v roce 2015
JUDr. Petr Michal, Ph.D.:
Posláním advokacie je provést klienta
nedokonalým právním prostředím
editorial HKP
Slovo z HKP
Vážení
přátelé,
chci vám jménem
zaměstnanců Úřadu
HKP popřát klidné
a příjemné prožití
vánočních
svátků.
Zároveň vám také
přejeme hodně zdraví a elánu do nového
roku 2015. Ten bude zcela určitě v mnohém
zajímavý.
Praze bude poprvé vládnout žena. Jak si
asi povede? Alespoň základní obraz o tom,
čeho chce dosáhnout, můžete získat, když
si na stranách 12 a 13 přečtete její odpovědi
na otázky, které jí kladli podnikatelé na Fóru
s lídry komunálních voleb, organizovaném
pražskou komorou.
Všichni pevně věříme, že pražským
podnikatelům se bude dařit stále lépe
a že jim nové vedení magistrátu bude
maximálně vycházet vstříc. O tom, jaká mají
naši členové přání a předsevzetí do nového
roku, se dočtete v anketě na stranách 4 a 5.
A jaká přání a předsevzetí máme my –
pracovníci Úřadu HKP? Být i nadále vašimi
spolehlivými partnery, na něž se budete
s důvěrou obracet s problémy, které vás
tíží. Být i nadále těmi, kdo českým firmám
pomáhají otevírat dveře na zahraniční trhy
a naopak – lákat podniky z ciziny, aby zde
investovaly.
Takže ještě jednou: šťastné a veselé,
šťastný a veselý!
■
Zdeněk Kovář, ředitel Úřadu HKP
Co čeká
podnikatele
v roce 2015
strana
9
strana
12
Primátorka Krnáčová
o své vizi pro Prahu
Aby byl internet
dobrým sluhou
strana
20
strana
4/2014
24
Chceme hrdou
českou značku
Hospodářská komora hl. m. Prahy
Posláním Hospodářské komory hl. m. Prahy je ochrana zájmů malých, středních a velkých podnikatelů i veškeré formy pomoci těmto subjektům. Své služby poskytuje jak členům komory, tak i ostatním podnikatelům z celého území České republiky.
HKP – předseda představenstva: Bc. Petr Kužel, MBA; místopředsedové: Ing. Václav Okleštěk, Ing. Petr Kuchár,
Ing. Pavel Finger, MBA, Josef Šindelář; členové představenstva: Ing. Martin Dvořák, Ing. Filip Dvořák, Ing. Vlastimil
Navrátil, JUDr. Petr Michal, Jaroslav Pajonk, LL.M., MBA, Richard Vojta, Ing. Petr Klauda, Stanislav Brunclík, Ing. Josef
Piták; dozorčí rada: Ing. Zdeňka Vostrovská, CSc., Ing. Radek Lanč, Gabriel Lukáč; Úřad HKP – ředitel: Zdeněk
Kovář; vedoucí vnitřních vztahů: Jana Vlčková; oddělení vnitřních vztahů, recepce: Liduše Schoberová; manažer
projektu Rating MSP a InMP: Jiří Svoboda; vedoucí oddělení vzdělávání: Ing. David Janata; oddělení vzdělávání:
Aleš Levý; oddělení zahraničí a EU: MgA. Petra Verflová; manažer projektu Elektronické mýtné a kontaktní
místa: Roman Pommer; asistent předsedy představenstva HKP: Alexandr Fikart; oddělení PR: Andrea Kábelová
Kontakt: Hospodářská komora hl. m. Prahy
nám. Franze Kafky 7, Praha 1
tel.: (+420) 224 818 197–8, fax: (+420) 222 329 348
e-mail: [email protected], www.hkp.cz
www.hkp.cz | 3
Jak tráví Vánoce
členové HKP a co
chtějí od Ježíška?
Vánoce jsou tu a nový rok se blíží. Svátky jsou spojeny nejen s dárky,
ale i s bilancováním posledních 12 měsíců. A jak letošní sváteční
období vnímají členové pražské hospodářské komory? Zeptali jsme se.
1. Jak nejlépe se zaměstnanci
oslavit Vánoce?
2. Co by si vaše firma přála
od Ježíška?
3. Jaká jsou předsevzetí vaší
společnosti do příštího roku?
Pečovatelská služba – Klestilová
1. Zatím jsme neměli možnost Vánoce
oslavit společně. Loni, kdy jsem svoje služ­
by rozjížděla, jsem upřednostnila svoje
klien­ty – seniory, které mám v domácí péči
a kteří mají doma jako jediného společníka
nějaké zvířátko. Povedlo se mi oslovit pár
firem, které darovaly konzervy a granule.
Letos nám například společnost Hartman
zaslala dárkové balíčky vytvořené ze svých
zdravotnických produktů. Bohužel, některé
firmy na mé oslovení vůbec nereagovaly.
Kdyby se povedlo vybrat nějaké reklamní
vzorky vitaminů, kosmetiky, zubních past,
kávy, čaje, bonboniér a kdyby se našlo
i něco pro zvířátka, bylo by to fajn. Pomoc
firem seniorům bychom propagovali na so­
ciálních sítích, na našich webových strán­
kách a případně i ve Vesteckých listech.
2. Moc bychom si pro potřeby našich so­
ciálních služeb přáli nové auto. Bohužel to
asi není příliš reálné. Aktuálně máme 15 se­
niorů v domácí péči a dalších 50, k nimž za­
4 | www.hkp.cz
vážíme oběd a případně je dopravujeme
k lékaři. Zdarma pro ně rozvážíme pečivo,
jehož cenu mají navíc zvýhodněnou díky
vestecké rodinné pekárně. Bezesporu by se
nám hodily jakékoliv potřeby pro invalidní
občany, které by firma mohla svým klien­
tům bezplatně zapůjčit.
3. Vzhledem k tomu, že se stále rozrůstá­
me, nerada bych, aby naše služby ztrácely
na kvalitě a vytratil se osobní přístup. Pe­
čovatelská služba – Klestilová by také ráda
získala partnery, díky nimž by se mohla stát
soběstačnou firmou, která nebude závislá
na dotacích a zabezpečí seniorům služby
s potřebným komfortem.
Lenka Klestilová,
ředitelka
AAA Auto, a. s.
1. Již řadu let se nám velmi osvědčuje
pořádání vánočního večírku v showroomu
centrály AAA AUTO v Praze, kde jsou jinak
vystaveny luxusní vozy naší prémiové znač­
Foto: Shutterstock
anketa HKP
ky Mototechna. Na akci vždy vyhlašujeme
nejlepší zaměstnance roku a máme pro ně
připravenu spoustu zábavního programu.
Večerem zpravidla provází známá osobnost.
2. Určitě bychom si přáli zejména úspěš­
ný návrat na polský trh, který plánujeme
na příští rok, a úspěšné pokračování expan­
ze v České republice i dalších zemích. Nyní
máme 35 poboček a rádi bychom jejich po­
čet do pěti let zdvojnásobili. Vstup do Polska
by se na tom měl významnou měrou podílet.
3. Nadále pokračovat v růstu počtu proda­
ných vozů, kterých bude letos přes 630 000.
Příští rok by se mohl přiblížit možná i se­
dmdesáti tisícům. Bude to pro nás důležitý
rok, protože poprvé od svého vzniku před
dvaceti lety naše společnost mění majitele.
Chceme proto zvýšením počtu prodaných
vozů i obratu a zisku novému vlastníkovi
většinového podílu ve firmě dokázat, že
zvolil dobrou investici.
Mgr. Karolína Topolová,
generální ředitelka AAA AUTO
Prague Safe Deposit
1. Společnost Prague Safe Deposit je ote­
vřena celoročně 24 hodin denně, sedm dní
anketa HKP
v týdnu včetně Vánoc a Nového roku, a tu­
díž chceme vnést do našich prostor sváteční
atmosféru. Nejen tím, že děláme vánoční
výzdobu a posloucháme koledy, ale přede­
vším dobrou náladou, kterou se snažíme
přenést i na klienty. Každoročně pořádáme
pro zaměstnance vánoční oslavu, a protože
někdo z nás musí být ve službě, děláme ji
v našich prostorách, aby to nikomu nebylo
líto. Máme rádi zábavu i bublinky a vzájem­
ně si dáváme malé tajné dárečky od Ježíška.
2. Cílem naší společnosti je vyvolat v na­
šich klientech bezstarostný pocit, že jsou
jejich cennosti v naprostém bezpečí. Kdyby
nám Ježíšek nadělil nové klienty, znamenalo
by to více bezstarostných lidí, kteří mají o své
drahocenné předměty perfektně postaráno.
3. Naše novoroční předsevzetí se týka­
jí zavedení doplňkových služeb do praxe.
Vedle pronájmu bezpečnostních schránek
nyní nově nabízíme i mezinárodní úschovu
pro korporátní klientelu, poradenský servis
na míru ohledně správy majetku či možnosti
krytého financování. No a pochopitelně chce­
me ještě více zlepšit naše služby, například
formou různých bonusů a věrnostních slev.
Lucie Stotter,
PR & Marketing Manager
Česká podnikatelská pojišťovna, a. s.
1. Již tradiční předsváteční aktivitou je
pořádání vánočních trhů pro zaměstnance.
Součástí akce jsou vánoční dílny s progra­
mem plným aktivit a zábavy pro děti. Na akci
je možné zakoupit originální výrobky chrá­
něných dílen a podpořit tak činnost těchto
dobročinných organizací. Nechybí ani malé
občerstvení v podobě tradičního cukroví
a nápojů. Generální ředitel ve sváteční dny
navštěvuje jednotlivá patra karlínské centrá­
ly a osobně děkuje každému ze zaměstnan­
ců za celoroční práci malým dárkem.
2. Příští rok oslaví ČPP kulaté, dvacáté vý­
ročí. Za dobu svého působení na českém
pojistném trhu se ČPP zařadila mezi nejvý­
znamnější hráče. Může se pochlubit skvě­
lými výsledky, ale i oceněními, která za po­
slední léta získala. V soutěži vyhlašované
Hospodářskými novinami získala ČPP stříbr­
nou příčku Nejlepší životní pojišťovny roku
2014. Tradičně ČPP boduje na předních mís­
tech také v anketě Asociace českých pojiš­
ťovacích makléřů. Generální ředitel Ing. Ja­
roslav Besperát je nositelem titulu Manažer
roku v odvětví bankovnictví a pojišťovnic­
tví a titulu Pojišťovák roku. A tak bychom
si samozřejmě přáli, aby se sbírka ocenění
i v dalších letech rozšiřovala.
3. Pro pojišťovnictví je důležitá flexibilita.
Tu považujeme za základ úspěchu a je velmi
důležité si ji udržet i při růstu a současném
tlaku na nákladovou efektivitu. Pojistný trh
je hodně soutěživý a je mimořádně důležité
nepřijít o tu nejcennější devízu – důvěru zá­
kazníka. Náš velký zájem chceme soustředit
tradičně do oblastí, které klienti oceňují, a to
je rychlost a kvalita vyřízení škody.
Mgr. Renata Čapková,
tisková mluvčí
Incheba Praha, spol. s r. o
1. Již několik let pravidelně pořádáme
předvánoční celofiremní setkání. S dobrým
jídlem, pitím a neformální zábavou, případ­
ně i sportovními soutěžemi. Velice to přispí­
vá k podpoře dobré vnitřní atmosféry celé
společnosti. Protože naše firma má opravdu
dobré zaměstnance, je naší povinností po­
děkovat jim i touto formou.
2. Pozitivní vývoj české ekonomiky,
protože veletrhy jsou velice přesným in­
dikátorem okamžité hospodářské situa­
ce. A v návaznosti na to si přejeme, aby
naše zavedené tituly, jako je třeba Holiday
World, Pragodent, Interbeauty Prague
nebo Czechbus, se stále rozvíjely a přiná­
šely výsledky všem, kteří se na jejich kva­
litě podílejí – tedy vystavujícím firmám,
návštěvníkům i Inchebě…
3. Chceme dobře zvládnout přechod
z role správce Výstaviště v Holešovicích
do pozice nájemce, který i nadále zde
bude pořádat všechny své veletrhy. Vytvá­
říme pro to jak organizační, tak i personál­
ní předpoklady. Jde nám o to, abychom
byli i nadále, možná že ještě více, schopni
operativně a smysluplně reagovat na mě­
nící se potřeby trhu a našich klientů. Jed­
ním z těch předsevzetí tudíž určitě je být
stále na špici nejen veletržního průmyslu
u nás.
Ing. Drahomír Medveď,
ředitel Incheby Praha
HKP oslovila anketními otázkami 10 svých
náhodně vybraných členů a zveřejňuje všechny odpovědi, které do redakce dorazily.
Vydání: 4/2014, číslo vyšlo 16. 12. 2014, příští číslo vyjde 24. 3. 2015. Pro HKP vydává: MAFRA, a. s., Karla Engliše 519/11, Praha 5. Šéfredaktorka: Dagmar Langová; grafická úprava: Filip Kolář;
jazyková korektura: Jana Čechová; foto na titulní straně: Milan Mosna, Shutterstock. Registrace MK ČR: E17859. ISSN 1803-6244, Novinová zásilka pov. ČP, a. s., OZ Praha 1, č. j. 6390/98 ze dne
14. 4. 1998. Uzávěrka příštího čísla: 3. 2. 2015. Vychází 4× ročně v nákladu 5 000 kusů. Veškeré dotazy, návrhy, náměty a připomínky uvítáme na e-mailové adrese: [email protected]
www.hkp.cz | 5
rozhovor podnikání
Posláním advokacie
je provést klienta
nedokonalým právním
prostředím
6 | www.hkp.cz
Foto: Milan Mosna
Advokát Petr Michal:
téma legislativa
Nový občanský zákoník a nový zákon o obchodních korporacích má za sebou
zhruba rok od nabytí účinnosti. Co firmám i podnikatelům tento rok přinesl,
popisuje JUDr. Petr Michal, Ph.D., partner významné advokátní kanceláře
CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o.
N
ový občanský zákoník zdaleka
neměl tak tvrdý dopad na české podnikatelské prostředí, jak
předvídaly některé katastrofické vize,
soudí advokát Petr Michal. I když podle
něj budou nutné určité technické úpravy zákoníku, soudí, že by bylo bláhové
myslet si, že jej lze vypilovat k naprosté
dokonalosti. „I v nedokonalém právním
prostředí se dá bez problémů a efektivně
fungovat. V tom spatřuji hlavní smysl advokacie,“ říká.
Jak zpětně hodnotíte průběh přechodu
ze staré právní úpravy na novou?
Při každé změně právní úpravy takto zásadního charakteru je přirozeně třeba se
vypořádat s řadou problémů a adaptovat
se na nová „pravidla hry“. Některým problémům však lze účinně předejít, pokud se
na ně dobře připravíte. Naše klienty jsme
připravovali dlouhodobě a s odstupem již
téměř jednoho roku mohu zhodnotit, že se
nám podařilo je tímto náročným obdobím
provést.
Takže žádné velké katastrofy, které v souvislosti s uvedením zákoníku
do praxe někteří předvídali, se nekonaly.
V naší praxi jsme se při přechodu na nový
systém soukromého práva setkali s oběma
extrémy. Tedy jak se společnostmi, které se
s předstihem připravily a žádný výraznější
dopad nové právní úpravy nepocítily, tak
s podniky, které se v důsledku podcenění
situace potýkají s problémy nové právní
úpravy dodnes. Většina se pak nacházela
někde uprostřed.
Co třeba podnikatele v souvislosti
s novou legislativou opravdu hodně
zaskočilo?
Poměrně diskutovaným problémem
jsou například dosud trvající nejasnosti
ohledně plné moci. Zákon totiž stanoví,
že vyžaduje-li se pro určité právní jednání
notářský zápis, udělí se v téže formě i plná
moc. Tento zákonný požadavek přináší nejvíce komplikací v oblasti obchodních korporací, především ve vztahu ke zmocnitelům ze zahraničí, kteří jsou fakticky nuceni
cestovat do České republiky za účelem vyhotovení notářského zápisu. Že je takové
nebyli nuceni potýkat se s problémy, kvůli
kterým by zásadnějším způsobem museli
měnit svou činnost, či ji dokonce ukončit.
Obchodní praxe většiny z nich zůstala
beze změn.
řešení nepraktické a obtěžující, je zjevné.
Naštěstí si je tohoto problému vědomo
i Ministerstvo spravedlnosti. Doufejme
tedy, že se v dohledné době podaří zjednat nápravu v rámci tzv. technické novely,
jejíž zpracování ministerstvo již avizovalo.
Kvůli čemu se v souvislosti s novým
zákoníkem na vás podnikatelé v uplynulém roce nejčastěji obraceli?
Vedle nutných korporátních změn spíše
technického charakteru, které vyžadoval
zákon, jsme se jednoznačně nejčastěji zabývali otázkou fungování orgánů společností a správným nastavením vnitřních
procesů. Ty bylo třeba přizpůsobit novým
požadavkům kladeným na rozhodování
a jednání společností, zejména v souvislosti s dodržením povinnosti řádného hospodáře. Jde o velice citlivou problematiku,
která má přímý vliv na možnou odpovědnost vůči vlastníkům společností, obchodním partnerům a dalším osobám. Většina
klientů proto právě této oblasti věnovala
zvýšenou pozornost. Pro řadu z nich to přitom bylo impulzem pro provedení zásadních změn v celém svém systému corporate governance.
Jak byste tedy první rok účinnosti
nového zákoníku v podnikatelské sféře
shrnul?
Z našeho pohledu ten rok spočíval především v přizpůsobování se požadavkům
nové právní úpravy a testování možností,
které přinesla. Je samozřejmostí, že při
uvádění nového civilního kodexu do praxe se vyskytne řada problémů, které je
třeba řešit. Myslím si však, že podnikatelé
Občanský zákoník tedy obsahuje některé chyby a nejasnosti. Kolik času bude
podle vás třeba na odstranění těchto
nedostatků?
Byl bych rád, kdybych mohl s přesností
říci, že to bude trvat dva, pět nebo třeba
deset let. Starý občanský zákoník platil
padesát let a stále trpěl řadou nedostatků
a chyb. To je dáno především tím, že zákonodárce není ani při nejlepší vůli schopen
Zákonodárce není ani při
nejlepší vůli schopen v zákoně
obsáhnout všechny situace,
které může život přinést.
www.hkp.cz | 7
téma legislativa
v zákoně obsáhnout všechny situace, které
může život přinést. Společnost a mezilidské vztahy podléhají neustálým změnám
a vývoji a právo se musí vyvíjet odpovídajícím způsobem, má-li být lidem k užitku. Tyto věci změnit nelze. My však našim
klientům radíme, jak mohou i v nedokonalém právním prostředí bez problémů
a efektivně fungovat. V tom spatřuji hlavní
smysl advokacie.
Bude podle vás nutné některé konkrétní oblasti zákona či zákony samé
přepracovat, změnit?
V současné době jsme svědky řady diskusí o tom, zda je, či není potřeba zákoník
urychleně novelizovat, což může mít svůj
důvod ve skutečných nedostatcích zákona,
ale i třeba v tom, že se řada kritiků nového
občanského zákoníku s jeho vyhlášením
dosud zcela nesmířila. K tomu, abychom
mohli odpovědně říci, co je nezbytné přepracovat, potřebujeme v první řadě zjistit,
co činí v praxi problém a proč. Proto je
podle mého názoru možné v takto krátké
Aby podnikatel mohl řádně
plánovat a fungovat efektivně,
potřebuje se pohybovat
v právním prostředí,
které je předvídatelné.
době od nabytí účinnosti zákona upravovat nanejvýš zjevné chyby, nikoliv provádět změny koncepční. Neumím si ani dost
dobře představit, jak bychom našim klientům vysvětlovali, že vlivem dalších koncep­
čních změn v takto krátké době opět musí
v součinnosti s právníky zásadně upravovat dokumenty týkající se jejich podnikání
či upravovat své postupy. Souhlasím ale
s názorem, že je třeba provést tzv. technickou novelu, která odstraní zjevné chyby
a nepřesnosti neodstranitelné výkladem
8 | www.hkp.cz
a která nebude zasahovat do koncepčních
řešení jednotlivých institutů.
Co podle vašich zkušeností dnes podnikatele při jejich činnosti nejvíce trápí?
Ze svých zkušeností mohu říci, že
podnikatele netrápí ani tak nějaké konkrétní ustanovení určitého zákona, ale
trápí je především celková nestabilita českého právního prostředí. Příliš časté změny v právních předpisech nejsou pro podnikatele nijak žádoucí a podstatně ztěžují
jejich činnost. Aby podnikatel mohl řádně
plánovat a fungovat efektivně, potřebuje
se pohybovat v právním prostředí, které
je předvídatelné. Potřebuje mít jistotu, že
pokud se seznámí s právním předpisem,
bude tento předpis rozumnou dobu platit
a může tomu také přizpůsobit svou podnikatelskou činnost.
Bude advokátní kancelář Císař, Češka, Smutný sama o změnu v zákonech
pro podnikatele usilovat, navrhovat či
snažit se ji prosadit?
Nemyslím si, že advokátní kancelář
obecně je vhodným subjektem, který by
měl sám iniciovat změny zákonů upravujících podnikání v České republice. Naše
advokátní kancelář však například v rámci
spolupráce s Hospodářskou komorou ČR
připomínkuje návrhy vybraných zákonů, které jsou komoře předkládány jako
připomínkovému místu. Procesu tvorby
legislativy se účastníme také ve spolupráci s profesními či odvětvovými organizacemi, jejichž členy jsou naši klienti.
Prostřednictvím našeho partnerského
sdružení v Bruselu, díky kterému jsme
v přímém kontaktu s orgány Evropské
unie a vybranými uskupeními participujícími na přípravě sekundární legislativy,
se účastníme nejen tvorby práva českého, ale také evropského. Snaha o změnu
právního prostředí z našeho pohledu ni-
Foto: Milan Mosna
JUDr. Petr Michal, Ph.D.
• V advokátní kanceláři
CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o.
pracuje od roku 2000.
• Specializuje se na občanské,
obchodní a insolvenční právo.
• Absolvoval Právnickou fakultu
Univerzity Karlovy a studoval
na Humboldtově univerzitě v Berlíně.
kdy nesmí být osamoceným bojem, ale je
třeba o ni usilovat společně, koordinovaně a v kontextu dalších témat.
A protože se blíží konec roku, co
byste ostatním členům komory popřál
do toho nového?
Živnostníkům a podnikatelům bych
do nového roku chtěl popřát mnoho
úspěchů a splněných vizí a plánů, aby
mohli tak jako doposud dělat dobré jméno českému byznysu. Dále bych chtěl
vyjádřit přání, aby v nadcházejícím roce
bylo prostředí pro podnikání pokud možno stabilní, a to jak z hlediska hospodářského, tak i právního. ■
(dl)
téma legislativa
nové zákony: co nás
čeká v roce 2015
Ve spolupráci s advokátní kanceláří CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ, s. r. o., přinášíme přehled
nedůležitějších změn v zákonech, které se dotknou jak firem, tak živnostníků.
Foto: Shutterstock
DANĚ
Daňové zákony, které nabývají
účinnosti od 1. ledna 2015:
Daň z příjmu
• Je upřesněna definice příjmu ze samostatné výdělečné činnosti, kam je nově výslovně zařazen příjem z podnikání, ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění.
V praxi to bude znamenat, že bude daněn
i příjem z činnosti, pro kterou je potřebné
podnikatelské oprávnění, ale podnikatel
jím nedisponuje. Stejně tak zákon vlivem
tohoto upřesnění dopadne i na příjmy daňových poradců, auditorů, lékařů apod.
• Omezení výdajových paušálů. U výdajových paušálů se nově zavádí strop
pro výdaje, které půjde daným paušálem uplatnit. Jednotlivé maximální
odpočty výdajů se počítají z mezního
příjmu stanoveného ve výši 2 mil. Kč.
Tyto stropy se upravují následujícím
způsobem:
• 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství
a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného. Nejvýše lze však
uplatnit výdaje do částky 1,6 mil. Kč.
• 60 % z příjmů ze živnostenského
podnikání. Nejvýše lze ale uplatnit
výdaje do částky 1,2 mil. Kč.
• 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky
600 tis. Kč.
• 40 % z jiných příjmů ze samostatné
činnosti, nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800 tis. Kč.
• Zvyšuje se daňové zvýhodnění na druhé dítě a třetí dítě.
• Ruší se vynětí bezúplatných příjmů ze
zápůjček, výpros a výpůjček z předmětu daně z příjmů fyzických osob, jde-li o příjmy ze závislé činnosti – např.
bezúročné zápůjčky poskytnuté zaměstnancům budou nezdaněny jen
u jistiny do 300 tisíc Kč. Výpůjčky (kdy
je přenechána věc k bezplatnému užívání) a výprosy (kdy je přenechána věc
k bezplatnému užívání bez stanovení
doby a účelu užívání) poskytnuté zaměstnancům už daňově zvýhodněny
nebudou.
• Bezúplatné příjmy ze zápůjček, výpros
a výpůjček již nebudou vyjmuty z předmětu daně z příjmů fyzických osob,
resp. právnických osob, ale budou
osvobozeny. Ovšem jen v případě, pokud úhrn těchto bezúplatných příjmů
za zdaňovací období plynoucí od jedné
osoby nepřesáhne 100 tisíc Kč.
• Pro osvobozené příjmy (tedy příjmy,
z nichž se neplatí daň), které přesahují
částku 5 milionů Kč, se nově stanoví povinnost podávat daňové přiznání. Hrozí
sankce až do výše 15 % neoznámeného
příjmu.
Daňový řád
Novela daňového řádu přináší povinnost
daňového subjektu nebo jeho zástupce
spočívající v tom, že pokud má zřízenu
datovou schránku, je povinen činit podání
(přihlášku k registraci, oznámení o změně
registračních údajů, řádné daňové tvrzení
nebo dodatečné daňové tvrzení) pouze
datovou zprávou ve formátu a struktuře
zveřejněné správcem daně. Pokud daňový
subjekt učiní podání jiným způsobem, ačkoliv měl povinnost k elektronickému podání, vzniká mu povinnost uhradit pokutu
ve výši 2 tisíc Kč, o které rozhodne správce
daně platebním výměrem a současně ji zapíše do evidence daní. Novela také zavádí
pokutu do výše 50 tisíc Kč pro případ, že
daňový subjekt nesplněním povinnosti
učinit podání elektronicky závažně ztěžuje
správu daní.
Sociální zabezpečení
Novela zákona o daních z příjmů již nově
nepočítá s povinnou elektronickou komunikací s Českou správou sociálního zabez-
www.hkp.cz | 9
téma legislativa
pečení (ČSSZ). Pro zaměstnavatele a osoby
samostatně výdělečně činné (OSVČ) to
znamená, že i nadále mohou zasílat předepsané tiskopisy úřadu v listinné podobě.
Elektronická komunikace s ČSSZ na bázi
dobrovolnosti je reakcí zejména na výtky
zaměstnavatelů a OSVČ, kterým by původně plánovaná povinnost elektronické komunikace způsobila nemalé obtíže.
Daň z přidané hodnoty
Novela zákona o dani z přidané hodnoty zavádí třetí sníženou sazbu DPH ve výši
10 % například pro léky a knihy.
Poslanecká sněmovna dále projednává další novelu tohoto zákona, kterou se
upravuje výše částky pro povinnou registraci subjektu k DPH. Návrh stanoví,
že plátcem DPH se stane osoba se sídlem
v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1 milion Kč. Pokud se nepodaří tuto novelu
schválit, bude od 1. ledna 2015 tato částka
snížena na 750 tisíc Kč, což s sebou přinese
zvýšenou administrativní zátěž.
Živnostenský zákon
Další změnou, která má nastat již
od 1. ledna 2015, je nabytí účinnosti novely zákona o živnostenském podnikání. Je-
jím cílem je vyjít vstříc podnikatelům a zohlednit alespoň některé výtky veřejnosti
o zatěžování podnikatelů nadbytečnými
administrativními povinnostmi. Jde o následující změny:
• Živnostenský úřad bude sám vytvářet
elektronické kopie některých dokumentů, které podnikatel předloží při
ohlášení živnosti, žádosti o koncesi
nebo při oznámení změny. Prostřednictvím živnostenského rejstříku je budou
moci využívat všechny živnostenské
úřady.
• Tyto dokumenty bude podnikatel opětovně předkládat jen tehdy, pokud došlo ke změnám skutečností, které předložené dokumenty osvědčují, nebo
v případě výpisu z rejstříku trestů, bude-li starší než tři měsíce.
• V živnostenském rejstříku již nebudou
zveřejněny údaje o adrese bydliště
a místě pobytu podnikatele – fyzické
osoby, rodná čísla a údaje o pokutách.
Dále nebudou zveřejňovány všechny údaje osob, jimž zaniklo před více
než čtyřmi lety poslední živnostenské
oprávnění. Neveřejné údaje budou dostupné prostřednictvím výpisu z rejstříku nebo potvrzením zápisu, a to vedle
podnikatele, kterého se týkají, též pro
toho, kdo osvědčí právní zájem.
Foto: Shutterstock
10 | www.hkp.cz
PRACOVNÍ PRÁVO
Úrazové pojištění
zaměstnanců
Novelou zákona
o úrazovém pojištění zaměstnanců
bylo stanoveno, že
opět dojde k posunu data nabytí
jeho účinnosti, a to
na počátek roku
2017. Stále tak setrvává stav, kdy je
odškodňování pracovních úrazů a nemocí
z povolání upraveno zákoníkem práce.
Minimální mzda
Podle nařízení vlády č. 204/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006
Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku
ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním
prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
činí základní sazba minimální mzdy pro
stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin 55 Kč za hodinu nebo 9 200 Kč za měsíc. Stanovují se nejnižší úrovně zaručené
mzdy pro stanovenou týdenní pracovní
dobu 40 hodin, které jsou odstupňovány
podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených
do 8 skupin:
Skupina
prací
Nejnižší úroveň zaručené mzdy
v Kč za hodinu
v Kč za měsíc
1.
55,00
9 200
2.
60,70
10 200
3.
67,00
11 200
4.
74,00
12 400
5.
81,70
13 700
6.
90,20
15 100
7.
99,60
16 700
8.
110,00
18 400
ZÁKON O ELEKTRONICKÝCH
KOMUNIKACÍCH
Novela tohoto zákona modifikuje postavení podnikatelů při ukončení smlouvy o poskytování veřejně dostupné
služby elektronických komunikací nebo
připojení k veřejné komunikační síti
před uplynutím doby jejího trvání tak,
že pro podnikatele na rozdíl od spotřebitele nebude platit limitace výše úhrady (smluvní pokuty) spojené s ukončením této smlouvy. ■ (dl)
V zděl áVání
oteV
ír á
x
1. Vox a.s.
m Ož
n O s
tí
UZAVŘENÍ ÚČETNICTVÍ ZA RoK 2014
26. 1. 2015
PŘEDNÁŠÍ:
KÓD:1500020
TomášLíbal
CENA:2 290 Kč
STAL JSEM SE MANAŽEREM
19. 1. 2015
PRAKTICKÉ UPLATŇoVÁNÍ ZÁKoNA o DPH V RoCE 2015
PŘEDNÁŠÍ:
29. 1. 2015
PŘEDNÁŠÍ:
KÓD:1500150
Ing.IvanaLangerová
CENA:2 490 Kč
KÓD:1520870
AKTIVNĚ PRoTI STRESU
A VYHoŘENÍ ANEB NEJVĚTŠÍ
oMEZENÍ JSoU V NAŠÍ HLAVĚ
ÚČETNÍ A DAŇoVÉ AKTUALITY oČIMA DAŇoVÉ PoRADKYNĚ
17. 2. 2015
PŘEDNÁŠÍ:
KÓD:1500210
Ing.IvanaPilařová
CENA:2 290 Kč
S námi můžete vystoupat výš
DAŇoVÝ PRoFESIoNÁL®
16. 2. – 2. 4. 2015
PetrSládeček,MBA,
Mgr.PetrUherka,Dipl.Mgmt.
CENA:3 290 Kč
2. 2. 2015
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
PŘEDNÁŠÍ:
KÓD:1520190
PavlaSvobodová,
StanislavaVávrová
CENA:3 290 Kč
III. ročník konference
ToP ASISTENTKA
24.3.2014,Praha
Vzdělávací program společnosti 1. VOX a.s. najdete na www.vox.cz.
www.hkp.cz | 11
aktuality z HKP
Primátorka Krnáčová:
nejvíce mi vadí zákon
o veřejných zakázkách, je
to protikorupční džihád
Hospodářská komora hl. m. Prahy zorganizovala 18. září Fórum s lídry vybraných
politických stran. Zúčastnila se ho řada členů – pražských podnikatelů. Vyslechnout si
zde mohli vize a představy jednotlivých kandidátů na primátora hlavního města.
V
ládkyní Prahy se stala Adriana Krná­
čová z ANO. Její vystoupení na fóru,
díky němuž si můžete připome­
nout, co před volbami říkala, a srovnat to
s jejími reálnými kroky ve funkci, vám nyní
přinášíme:
Jaká je vaše vize pro Prahu?
Moje vize pro Prahu je město vitální.
Město, které je dobře spravováno, které
dobře hospodaří, které nemá 11miliardový
deficit. Kde občané vědí, co se děje, a kde
mají podnikatelé rovné příležitosti, aby
mohli podnikat podle určitých etických
norem. Ty v Praze momentálně postrádám.
Stejně tak, jako jsem se stala
jakousi provozní veřejné
správy, tak bych se ráda stala
provozní Prahy.
Když jsem přišla na Ministerstvo vnitra
(Krnáčová je náměstkyní ministra vnitra),
kde mám na starosti celou veřejnou sprá­
vu, všech 6 325 obcí včetně Prahy, našla
jsem zde rozhádané území. Nikdo se ne­
uměl domluvit s nikým. První, co jsem udě­
lala, je, že jsme vytvořili Radu vlády pro ve­
řejnou správu a přizvali jsme všechny, aby
spolurozhodovali o tom, jakým způsobem
se bude co dělat budoucích 5–10 let.
12 | www.hkp.cz
Toto si umím představit, že by moh­
lo fungovat tady v Praze také. Myslím si,
že bychom měli spolupracovat se všemi
městskými částmi, měli bychom vést dis­
kusi s podnikateli nad investičními projek­
ty, které se Prahy týkají. Nelze rozhodovat
jenom svrchu. Nelze rozhodovat tak, že bez
jakékoli diskuse si vymyslím nějaký projekt
– třeba metro do Motola – o kterém si mys­
lím, že je to úplně špatná investice.
Takže: stejně tak, jako jsem se stala jakou­
si provozní veřejné správy, tak bych se ráda
stala provozní Prahy.
Před čtyřmi lety byla experty z Roland
Berger Strategy Consultants Praha vyhlášena druhým nejlepším městem pro
podnikání ve střední Evropě. Jak si myslíte, že by se umístila dnes?
Nevím, jak byl ten výzkum dělán, na zá­
kladě jakých ukazatelů dospěli autoři k to­
muto tvrzení. Nicméně se opět pustím
na tu moji parketu té provozní: myslím si,
že podnikatelé opravdu potřebují snížit
administrativní zátěž. V dobách kdy jsem
podnikala, mě strašně rozčilovalo, když
jsem musela obíhat řadu úřadů, běhat
od Pavla k Šavlovi, abych něco zařídila.
Máme připraveno – a myslím si, že je
to dobrá zpráva pro podnikatele – úplné
elektronické podání pro všechny životní
situace. To znamená, že si budete moci
z domova nebo ze své kanceláře vyřizovat
všechny dokumenty, které potřebujete.
Jako primátorka bych proto ráda nadále
spolupracovala s Ministerstvem vnitra, jež
je schopné rozvíjet technologie, které jsou
potřebné.
Co se týče podnikání jako takového,
soudím, že zákon o veřejných zakázkách
je obludný, obludný, obludný, monstrózní.
Inicio­vala jsem schůzku s kolegy z Minister­
stva pro místní rozvoj, kteří mají v kompe­
tenci věcný záměr pro nový zákon o veřej­
ných zakázkách. Tam by mělo být podstatné
usnadnění a zlogičtění celého procesu.
Do určité míry se cítím vinna za to, jak
zákon vypadá teď, protože v rámci proti­
korupčního džihádu jsme z tohoto nástroje
soutěžení vytvořili nástroj protikorupční.
Ale toto nejde dohromady! Na to jsou jiné
nástroje, jakým způsobem bojovat za trans­
parentnost, ne pomocí zákona o soutěžení.
Budu se snažit, aby se tento zákon zásadně
změnil, aby se zlepšilo pojímání českých,
ale i zahraničních podnikatelů. (Pozn. red.:
v letech 2001–2007 byla Krnáčová výkonnou
ředitelkou Transparency International.)
Krnáčová se rovněž vyjádřila k otázce,
zda má být město podnikatelem, zda má
vlastnit firmy (např. Pražské služby):
aktuality z HKP
žení metra, což se nám zdá jako lepší va­
rianta. (Pozn. red.: Pro prodloužení metra
se vyslovil i koaliční partner ANO, lídr ČSSD
Miloslav Ludvík. Ten je zároveň ředitelem
nemocnice v Motole, kde bude končit prodloužená trasa metra A. „Motol jako konečná stanice metra nemá logiku, lidé přijíždějící do města tu nemají kde parkovat,“ řekl
Miloslav Ludvík.)
Setkání kandidátů na primátora,
které zorganizovala pražská hospodářská komora.
Foto: Jiří Kopulety©
Souhlasím s názorem, že město má ně­
které firmy vlastnit, nelze všechno out­
sourcovat. Město však musí být dobrým
hospodářem. A samozřejmě – vždy velice
záleží na tom, kdo v těch městských fir­
mách sedí (myšleno v představenstvech
a dozorčích radách), jací lidé, jaké mají
schopnosti, jakým způsobem tu firmu
spravují. Vždy je to o lidech.
Na druhou stranu – ptám se – jak je
možné, že Praha prodala vodu?! Jak je
možné, že Praha v roce 2004 uzavřela
s Veolií naprosto nevýhodnou smlouvu,
která byla podle právních analýz dokon­
ce v rozporu se zákonem o veřejných za­
kázkách a zároveň proti komunitárnímu
právu. Smlouvu, kterou se o 15 let pro­
dloužila koncese, bez výběrového řízení.
Teď jenom budeme čekat, zda a o kolik
nám budou zdražovat vodu. Máme tady
tikající bombu. S tím, že nemáme čističku,
protože stará čistička nemá kapacitu, aby
to vyčistila. Ptám se, jak je toto možné?
psat technickou a finanční stránku tohoto projektu?
Ani technickou, ani finanční stránku vám
teď nevysvětlím. Nejsem totiž ani exper­
tem na tunely, ani expertem na dopravní
stavby. Můžu ale říct jednu věc: buď to
bude rychlodráha – a to se nám zdá jako
dražší varianta – nebo to bude prodlou­
Otázku všem lídrům položil i předseda
Sekce stavebnictví a územního rozvoje
HKP Ing. Vilém Tvrdík:
Komora má především za úkol kultivovat podnikatelské prostředí. To diletantství, se kterým jsou v posledních
dvou letech v Praze řízeny a financovány velké stavby, to je „obdivuhodné“
(ironicky). Co byste vzkázali zaměstnancům ve stavebnictví a stavební veřejnosti v Praze?
Naprosté ztransparentnění podnikání,
stejný přístup malých podnikatelů, jaký
mají velcí podnikatelé, k veřejným zakáz­
kám. To znamená změna pravidel a změna
zákona o veřejných zakázkách. ■
(ajk)
Nová primátorka Prahy
Adriana Krnáčová.
Foto: Jiří Kopulety©
V programu ANO je zmiňována potřeba
lepšího propojení centra města Prahy
s Letištěm Václava Havla. Můžete po-
www.hkp.cz | 13
aktuality podnikání
Změny v legislativě
Přehled nejdůležitějších změn v právních předpisech z pohledu podnikatelských
aktivit vám přinášíme ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Mladá Boleslav.
■ Odpady
Zákon Parlamentu ČR č. 184/2014 Sb.,
kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dal­
ších zákonů.
Novela, která nabyla účinnosti 1. 10.
2014, zapracovává předpisy EU o nakládání s elektroodpady. Do zákona byl proto
doplněn nový díl, který zapracovává příslušné předpisy EU a upravuje povinnosti
výrobců, posledních prodejců, distributorů
a konečných uživatelů elektrických a elektronických zařízení, zpracovatelů elektrických a elektronických zařízení, která se stala
odpadem, a pověřených zástupců výrobců.
Tento díl zákona se vztahuje:
a) do 14. srpna 2018 na elektrozařízení
náležející do skupin uvedených v příloze č. 7 části I k tomuto zákonu,
b) od 15. srpna 2018 na všechna elektrozařízení.
Tento díl zákona se nevztahuje na:
a) zařízení nezbytná pro ochranu podstatných bezpečnostních zájmů České
republiky, včetně zbraní, střeliva a vojenského materiálu určených výlučně
k vojenským účelům,
b) zařízení navržená a nainstalovaná jako
část jiného zařízení, které nespadá
do oblasti působnosti tohoto dílu zákona, jestliže mohou plnit svou funkci
pouze jako součást tohoto zařízení,
c) přímo žhavené žárovky.
■ Pohonné hmoty
Nález Ústavního soudu ČR sp. zn. Pl.
ÚS 44/13 ve věci návrhu na zrušení ně­
kterých ustanovení zákona č. 311/2006
14 | www.hkp.cz
Sb., o pohonných hmotách a čerpacích
stanicích pohonných hmot a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon
o pohonných hmotách), ve znění zákona
č. 234/2013 Sb.
Ústavní soud na základě návrhu skupiny senátorů zrušil část ustanovení zákona
o pohonných hmotách, které dosud vyžadovalo složení kauce nebo zřízení bankovní záruky ve výši 20 mil. Kč, a to s účinnosti
ke dni 30. 6. 2015.
■ Zaměstnanci
Nařízení vlády č. 170/2014 Sb., kterým
se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb.,
o způsobu evidence úrazů, hlášení a za­
sílání záznamu o úrazu.
Nařízení obsahuje v příloze nový vzor
záznamu o úrazu a další změny, které jsou
platné od 1. 1. 2015.
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních
věcí č. 208/2014 Sb., o výši všeobecného
vyměřovacího základu za rok 2013, pře­
počítacího koeficientu pro úpravu vše­
obecného vyměřovacího základu za rok
2013, redukčních hranic pro stanove­
ní výpočtového základu pro rok 2015
a základní výměry důchodu stanovené
pro rok 2015 a o zvýšení důchodů v roce
2015 účinná od 1. 1. 2015
Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013 činí 25 903 Kč.
Výše přepočítacího koeficientu pro
úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013 činí 1,0273.
Pro rok 2015 výše
a) první redukční hranice pro stanovení
výpočtového základu činí 11 709 Kč,
b) druhá redukční hranice pro stanovení
výpočtového základu činí 106 444 Kč.
Výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu pro rok 2015 činí 2 400 Kč.
Důchody starobní, invalidní, vdovské,
vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem
2015 se zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2014 tak, že
a) základní výměra důchodu se zvyšuje
o 60 Kč měsíčně,
b) procentní výměra důchodu se zvyšuje o 1,6 % procentní výměry důchodu,
která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje.
■ Kybernetická bezpečnost
Zákon Parlamentu ČR č. 181/2014 Sb.,
o kybernetické bezpečnosti a o změně
souvisejících zákonů (zákon o kyberne­
tické bezpečnosti).
Zákon s účinností od 1. 1. 2015 upravuje práva a povinnosti osob a působnost
a pravomoci orgánů veřejné moci v oblasti
kybernetické bezpečnosti. Nevztahuje se
na informační nebo komunikační systémy,
které nakládají s utajovanými informacemi. Ukládá povinnosti mj. poskytovatelům
služeb elektronických komunikací.
■ Nemovitosti
Vyhláška Ministerstva financí č. 199/2014
Sb., kterou se mění vyhláška č. 441/2013
Sb., k provedení zákona o oceňování ma­
jetku (oceňovací vyhláška).
Vyhláška přináší podstatné změny
v úpravě oceňování nemovitostí s platností od 1. 10. 2014. ■
aktuality z HKP
Zapište si
do diáře
HKP hledá nové
možnosti pro české
podnikání v Arménii
i Maďarsku
V
zájemný roční obchod České republiky a Arménie ve výši 20–30
milionů eur ani zdaleka neodpovídá ekonomickému potenciálu obou zemí.
Shodli se na tom prezident Jerevanské
obchodní a průmyslové komory Andranik
Aleksanyan, který je zároveň výkonným
ředitelem Arménské obchodní a průmyslové komory, a předseda představenstva
HKP Petr Kužel na setkání v Praze.
Projednávány byly mimo jiné možnosti,
které nabízí českým exportérům přechodné období sníženého cla pro SNS. Diskuse
byla vedena také o možnosti výstavby továrny na technické a gastronomické sklo,
které je do regionu doposud dováženo,
ačkoliv je zde vhodné ložisko sklářských
písků. V neposlední řadě se zástupci podnikatelů z obou zemí bavili o možnosti rozšíření vzájemné spolupráce firem z oblasti
průmyslu a inovací.
„Představitelé obou hospodářských
komor se i nadále budou informovat
o možnostech, které se nabízejí členským
podnikům, a společně vyčkáme rovněž
případných investičních pobídek obou
států,“ řekl Petr Kužel.
Značný hospodářský význam, který je
do spolupráce obou zemí vkládán, dokládá účast zástupců velvyslanectví obou
zemí na schůzce, která se 20. října konala
v prostorách Hospodářské komory hl. m.
Prahy. Jednání se zúčastnil chargé d´affaires ambasády ČR v Arménii Petr Mikyska,
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
Arménie v ČR Tigran S. Seiranian. Přítomen
byl i expert na obchod s Arménií pan Alexander Perichanjan.
Nové příležitosti
Pražská komora rovněž posílila vztahy
s maďarskými kolegy – spolupráce v oblasti evropských fondů a cestovního ruchu
byly hlavními tématy jednání představitelů pražské komory a zástupců podnikatelů
z Maďarska.
„Vzhledem k velkému potenciálu v oblasti cestovního ruchu nejen Prahy, ale
i regionu Zala (lázeňství, wellness, agroturistika, cykloturistika atd.) byl projeven
oboustranný zájem o rozvíjení vzájemné
spolupráce především v tomto odvětví.
Konkrétně pak byla diskutována možnost
zavedení slev pro členské firmy ve službách cestovního ruchu,“ řekla po schůzce,
která se konala 6. listopadu, MgA. Petra
Verflová z oddělení zahraničí HKP.
Na jednání byl kromě zástupců hospodářské komory z regionu Zala v Maďarsku
přítomen také prezident Česko-maďarské
obchodní komory Karol Tölgyesi. ■
(ajk)
Energie
22.–24. ledna 2015 – Proběhne
Solar Praha, a tedy v pořadí
už 11. výstava specializovaná
na fotovoltaické systémy.
PVA Expo Praha, Letňany
Cestovní ruch
19.–22. února 2015 – Mezinárodní
veletrh cestovního ruchu Holiday
World, který je nejvýznamnější akcí
svého druhu nejen v Česku, ale
i v regionu střední Evropy.
Výstaviště Praha-Holešovice
Oděvní průmysl
22.–24. února 2015 – Jsou
plánovány mezinárodní veletrhy
módy, obuvi a koženého zboží
STYL a KABO. Jsou tradičně určeny
k setkávání odborníků a obchodníků
v oblasti textilního, oděvního
a kožedělného průmyslu nejen
z regionu střední Evropy.
Brno, Výstaviště
Vzdělání
12.–13. března 2015 – Koná se
Lingua Show, a tedy mezinárodní
jazykový a vzdělávací veletrh,
který zprostředkovává maximum
informací v oblasti jazykového
a celoživotního vzdělávání.
Výstaviště Praha-Holešovice
Řemesla
11.–17. března 2015 – Plánován
64. mezinárodní veletrh řemesel
I.H.M., který je největším veletrhem
svého druhu na světě a je určen
malým a středním podnikatelům.
Mnichov
Kanceláře
19.–22. března 2015 – 5. veletrh
kancelářského nábytku, vybavení
obchodních a společenských prostor
For Office.
PVA Expo Praha, Letňany
Zážitková turistika
Zvláštní jízdy historickou soupravou
metra, které Dopravní podnik Praha,
a. s., organizuje ve spolupráci s HKP
v rámci projektu Zážitková turistika.
17. 1. souprava 81-71
trasa A (depo Hostivař)
21. 2. souprava 81-71
trasa B (depo Zličín)
21. 3. souprava Ečs
trasa C (depo Kačerov)
Objednávejte na
www.prahatechnicka.cz
www.hkp.cz | 15
aktuality z HKP
Vlakem na letiště Václava
Havla už dnes? Ano!
Jedním z velkých témat podzimních komunálních voleb bylo i propojení Letiště
Václava Havla s centrem Prahy pomocí kolejové dopravy. Jednou se toho Pražané
a návštěvníci hlavního města patrně dočkají, zatím se pouze diskutuje...
Ale jaká to bude jízda, si můžete vyzkoušet už dnes.
D
íky projektu Zážitková turistika,
který provozuje Hospodářská komora hl. m. Prahy, se lze již nyní
vlakem na letiště dostat. Ve spolupráci
s Klubem železničních cestovatelů jsme
připravili novou trasu pro motoráčky, které
dosud vozily zájemce po tzv. Velkém okruhu Prahou.
Jedinečný Semmering
Vlakový okruh „Na letiště po kolejích“ začíná i končí svou jízdu na hlavním nádraží.
Z něj se na letiště dostanete přes nádraží
Praha Smíchov, odkud se vyjíždí na tzv.
Pražský Semmering. Tento název je odvozen od známé rakouské trati v Alpách, která prochází horským sedlem Semmering.
Její stavba byla dokončena v roce 1854
a jednalo se o první evropskou horskou
železniční trať. Pojem „Semmering“ se tak
stal synonymem pro všechny odvážně trasované tratě na světě.
Cena:
• Jednotlivá vstupenka:
250 Kč
• Skupina max. 16 osob: 3 500 Kč
• Skupina max. 56 osob: 12 000 Kč
Termíny jízdy zážitkového
motoráčku hledejte na www.hkp.cz
nebo www.prahatechnicka.cz.
16 | www.hkp.cz
Foto: HKP
Pokračuje se přes Žvahov, kde se můžete kochat výhledem na Vyšehrad, Smíchov a skoro celé historické centrum města. Ve Zličíně se cestující od průvodčích
dozvědí zajímavosti o napojení pražské
tramvajové sítě na síť železniční a o výrobě
tramvají v Praze.
Foto: HKP
Nezapomenutelný zážitek
Přímo „o letadlech“ to začne být v Dobrovízi, kde uvidíte Letiště Václava Havla
jako na dlani. Vláček zde ještě víc zpomalí, abyste mohli v klidu pozorovat letecký
provoz. Ve Středoklukách se svezete úvratí
na vlečku letiště Praha asi 300 m před vrata
areálu zásobování PHM. A budete mít také
možnost vejít do kabiny mašinfíry.
V Ruzyni vám následně průvodci ukážou
místo zvažovaného napojení pražského
letiště na drážní síť a popíšou plánovanou
rychlodráhu. Poté vás čeká jízda po jedné
z nejhezčích částí Prahy, do Dejvic. Přejedete slavný Negrelliho viadukt, kde se dozvíte
vše podstatné o historii pražských nádraží
a koněspřežné dráhy. Přes Vysočany, kde
si můžete prohlédnout průmyslovou část
Prahy, se pak vrátíte opět na hlavní nádraží.
■
(ajk)
Příležitost pro firmy!
Při zakoupení hromadné vstupenky
pro 56 osob může být připojen
k motorovému vlaku barový vůz.
Pomocí e-mailového kontaktu
[email protected] lze dohodnout
také individuální objednávku
občerstvení připraveného
v tomto barovém voze (vhodné
např. pro firemní akce, uzavřené
nebo organizované skupiny). Pro
uzavřené skupiny lze pomocí
stejného kontaktu domluvit
individuální trasu a termín odjezdu.
aktuality z HKP
Entrepreneur 2.0 –
setkání v Turecku
Mezinárodní grantový program Leonardo da Vinci a jeho projekt Entrepreneur 2.0
tentokrát zavítaly do Turecka. Zástupci hospodářských komor společně řešili otázky,
jak internet co nejefektivněji využít v podnikání.
Foto: HKP
P
o Aténách, Dublinu, Praze a Santiagu de Compostela byl turecký
Eskisehir již pátým městem, kde
zástupci místní unie hospodářských komor přivítali týmy mezinárodního projektu „Roztáhni křídla nezaměstnaným
napříč Evropou prostřednictvím Webu 2.0
a cloudových nástrojů a služeb“ (Entrepreneur 2.0) z dalších šesti zemí EU.
„Dvoudenní mítink byl tentokrát zaměřen na utřídění a revizi všeho, co jsme doposud udělali,“ vysvětlil Ing. David Janata,
vedoucí odboru vzdělávání HKP. Jednotlivé týmy měly za úkol vybrat na internetu
„webové stránky“, které mohou podnikatelům pomoci lépe dělat jejich byznys,
usnadnit jim práci (např. jednodušší vyřizování administrativy) či lépe prodat produkty a služby. Pro potřeby projektu se
konkrétního nástroje, zda se za jeho použití platí, či nikoli, zda je dostupný i v mobilních aplikacích, zda už ho někde podnikatelé používají, jak jsou s ním spokojeni atp.
Těchto webových nástrojů zatím vybrali
přes stovku.
o těchto „webových stránkách“ mluví jako
o „webových nástrojích“.
Ke každému tomuto nástroji pracovníci projektu udělali jakýsi manuál, návod
na použití, který obsahuje zároveň popis
Jedním z hlavních cílů projektu je naučit podnikatele vytěžit internet pro jejich
podnikání až „do morku kostí“. Seznámit je
se všemi možnostmi a nástroji, které jim
Web 2.0 dává, naučit je těchto možností
Nejlepší nástroje pro byznys
„V Turecku jsme se rozdělili do dvoučlenných skupin tak, aby v každé skupině byly
rozdílné národnosti. Skupiny pak hodnotily a kontrolovaly práci svých kolegů z dalších zemí,“ vysvětlil David Janata. K tomu
pak doplnil: „Až budou všechny webové
nástroje řádně ‚prolustrovány‘ a bude dokončeno sjednocení jejich formátu tak,
aby byly použitelné pro každého podnikatele v každé zemi, budou nabídnuty podnikatelské veřejnosti.“
využívat k rozvoji vlastního byznysu. Každému, kdo bude mít zájem, bude doporučen takový nástroj, který se k jeho oboru
podnikání hodí. „Jak tento nástroj co nejefektivněji využívat, jaké s ním mají zkušenosti ostatní podnikatelé – to vše se od nás
podnikatelé dozvědí. Primárně vybíráme
takové nástroje, které jsou buď zdarma,
nebo jsou za minimální cenu,“ řekl Janata.
Pomyslná štafeta byla v Eskisehiru předána Litvě, která bude hostit příští, v pořadí již šestý projektový mítink v květnu. ■
(ajk)
Setkání v tureckém Eskisehiru.
Foto: HKP
www.hkp.cz | 17
Musíte vědět, co přesně
nabízíte a proč by si to
zákazník měl koupit
Foto: Shutterstock
poradna reklama
„Zákazník je zavalený lavinou obchodních sdělení. Musíte komunikovat tak, abyste ho
nejen zasáhli, ale zasáhli kvalitně,“ říká prezident Asociace českých reklamních agentur
a marketingové komunikace Mgr. Pavel Brabec o současných reklamních příležitostech
pro malé a střední podnikatele.
R
eklama je nedílnou součástí podni­
kání – ať už ve větším, nebo men­
ším měřítku. „Dnes existují řešení
na míru i pro podnikatele, kteří na ni mají
pouze omezené prostředky. Jen musí zvo­
lit to nejsprávnější, protože omyl si ne­
mohou dovolit, to je jasné,“ říká prezident
Asociace reklamních agentur Pavel Brabec.
Jakou nejčastější chybu dělají menší
podnikatelské subjekty na začátku cesty za dobrou reklamou?
Stanovují si příliš vysoké cíle, na které
nemají k dispozici adekvátní prostředky.
To je základní problém – menší zadavatel
si mnohdy stanovuje nereálné cíle, aniž
by vůbec věděl, jak jsou finančně náročné.
Jeden komunikační kanál dnes
nestačí, je nutné zkombinovat
jich hned několik.
A to ještě hovoříme o někom, kdo dokáže
definovat přesný cíl, který by jeho reklama
měla pomoci splnit. Často podnikatelé
sami ani nevědí co je tzv. „insight“ produk­
tu. Prostě neznají dobře svůj produkt a po­
třeby svého klienta. A k tomu prvnímu hle­
disku… Kdo se reklamou běžně nezabývá,
těžko se orientuje v aktuálních trendech
nebo cenách. Výsledek…?
18 | www.hkp.cz
… Nejistý podnikatel, který sice rozumí například řemeslu, ale který na poli
reklamy potřebuje pomoc odborníka,
jinak mu reálně hrozí, že vyhodí své peníze oknem.
Přesně tak! Potřebuje strategii, a pokud
si dotyčný podnikatel není jistý v někte­
rém z ohledů, které jsem zmínil – jako je
například insight reklamní aktivity a ana­
lýza produktu konkurence, ceny reklamy
na trhu, jednotlivé kanály komunikace
a jejich dopady a podobně, měl by kontak­
tovat reklamní agenturu. Ta mu pomůže
eliminovat body, které podstatné nejsou,
a stanovit optimální řešení v rámci finan­
čních možností. Nějaké řešení vždy existu­
je, pokaždé máte šanci vymyslet strategii,
která posune i sebemenší podnikatelskou
aktivitu. Proto zpět k vaší první otázce – re­
klama opravdu není jen pro, lidově řečeno,
bohaté firmy, ale skutečně pro každého.
Podnikatelé by s položkou na ni měli au­
tomaticky počítat, i kdyby to mělo obnášet
„jen“ nápis „Chutnalo vám? Jsem tu pro
vás sedm dní v týdnu“ na sáčcích s peči­
vem, které si zákazník odnáší domů. Rov­
nou škrtněte to slovíčko „jen“, protože prá­
vě takový milý nápad může rozhodnout
o tom, že se zákazník vrátí právě k vám
a nikoliv ke konkurenci o pár ulic vedle!
Komerční komunikace by vždy měla být
součástí ceny produktu, položkou, se kte­
rou podnikatel předem kalkuluje.
Podle jakých vodítek je dobré se orientovat při výběru reklamní agentury? Se
kterou spolupracovat a při jakých signálech vzít jediné peníze, jež mám na reklamu v rozpočtu, a nohy na ramena?
Dnes není reklamních agentur zdaleka
tolik, jako tomu bylo v minulosti. V naší
asociaci se pohybujeme řádově v desít­
kách ověřených profesionálních subjektů
se všemi příslušnými osvědčeními a certi­
fikáty a fakt, jestli je agentura členem ně­
které z asociací, třeba té naší, je při výběru
partnera nesporně dobrým vodítkem. Volil
bych agenturu s dobrým jménem, zkou­
mal bych spokojenost dalších jejích zákaz­
níků na internetu – vždyť nic nebrání spo­
jit se s nimi a požádat o referenci, prohlédl
bych si pečlivě webové stránky, na kterých
jsou obvykle příklady kampaní, přehled
zákazníků apod. Vyhnul bych se zbytečně
drahým agenturám, jejichž služby využíva­
jí velké společnosti. Radím použít přede­
vším zdravý rozum. Mám-li na interneto­
vou bannerovou reklamu zhruba sto tisíc
korun, neoslovím velkou agenturu s logic­
ky velkými náklady, ale budu se orientovat
na agenturu, která je menší. Mnohé pak
vyplyne z osobního jednání. Jestliže stále
poradna reklama
účtují položku za položkou, prodlužují jed­
nání, ze kterých nemáte v ruce žádný pí­
semný výstup, a výsledná strategie nikde,
nebo máte pocit, a to je samozřejmě mož­
né, že si vůbec navzájem nerozumíte, není
proč spolupráci zbytečně prodlužovat.
Jaké pilíře by strategie měla obsahovat?
Především musíte porozumět produk­
tu nebo nabízené službě. Musíte vědět,
co přesně nabízíte a proč by si to zákaz­
ník měl koupit. To platí bez rozdílu pro
všechny stejně – pro pekaře i nadnárodní
společnost podnikající třeba v automobi­
lovém průmyslu. Teprve potom je možné
stanovit, jakou nejefektivnější cestou in­
formaci o produktu k zákazníkovi dostat.
Když přesně víte, kdo je váš zákazník, mů­
žete toho na poli reklamy zvládnout hod­
ně sami. Mám kamaráda, který je řezník
a v rámci jeho podnikání se mu reklama
daří perfektně. Nedokáže to však každý,
často jsou povinnosti spojené s výrobou
nebo agendou tak zahlcující, že je potřeba
další pohled a ten může reklamní agentura
nebo specialista nabídnout. Proměnných
ve hře je strašně moc, ale jedna je pevně
daná. Musíte mít produkt, který někdo
chce. Viděl jsem hodně případů, kdy ma­
jitel zahořel slepou podnikatelskou láskou
k produktu, který si zákazníci ale nezami­
lovali… Podnikatelský projekt ztroskotal.
Moderní svět reklamy vypadá z pohledu
zpovzdáli jako nepřehledná divočina.
K televizi, rozhlasu, letákům a billboardům a tištěným médiím se přidala obrovská síla nových médií – sociálních sítí,
webových stránek. Jak se zorientovat?
Stále se držte svého produktu, to je váš
pevný bod. Pak hledejte klíč k zákazní­
kovi – jestliže je to mladý člověk, který je
na sociálních sítích, neobejdete se bez so­
ciálních sítí, a to jsem dal jen ten nejjedno­
dušší příklad. Pokud jste pekař v Horních
Počernicích, vyplatí se vám billboard blíz­
ko Horních Počernic, kampaň na sociál­
ních sítích cílená na obyvatele z okolí, re­
klama v místním tisku a na webech dalších
místních podnikatelských subjektů atd.
A neměl byste zbytečně vyhazovat napří­
klad za kampaň v rádiích s pokrytím celé­
ho Středočeského kraje. Používejte jen ty
správné reklamní nástroje. Právě analýza
reklamních příležitostí a jejich co nejefek­
tivnější využití v rámci vašich finančních
možností je v popisu práce reklamních
expertů! Dnešní doba je zahlcena komer­
čními informacemi, komunikačních kanálů
jsou desítky a všechny nějakým způsobem
fungují. Gró úspěchu je v jejich správném
roztřídění a využití. Trh s reklamou se zá­
sadním způsobem fragmentoval a v nepo­
slední řadě se změnilo i vnímání reklamy
spotřebitelem, který je zavalený lavinou
obchodních sdělení. Musíte komunikovat
tak, abyste svého zákazníka nejen zasáhli,
ale zasáhli efektivně.
Samozřejmě nedá mi to, abych se nezeptala konkrétně na „starý dobrý“
billboard. Jsme totiž jimi doslova zahlceni. Nezdá se vám?
Billboardy jsou zajímavý fenomén
s obrovskou historií. Zásadní rozmach
zaznamenaly prakticky okamžitě s roz­
vojem automobilového průmyslu, tak­
že je to opravdu dlouhý příběh, který
stále nekončí. Moc možností, jak oslovit
spotřebitele ve veřejném prostoru, totiž
není. Proto budou podle mého názoru
ještě dlouho na scéně. Pokud se vrátíme
k příkladu pekaře z Horních Počernic, pak
si myslím, že vkusný a ještě lépe vtipný
– protože vtip vždy funguje – billboard
někde na R10 těsně před sjezdem s infor­
mací, že peče dobroty a kde ho přesně
zákazník najde, není vůbec od věci. Mo­
mentálně je ale situace kolem venkovní
reklamy poměrně žhavé téma a osobně si
Foto: AČRA MK
Mgr. Pavel Brabec
• Od roku 1992 prezident Asociace
českých reklamních agentur
a marketingové komunikace.
• Jednatel společnosti CommOnline.
• Působil v celé řadě médií, například
v TF1 Paříž, RTV Lublaň, režíroval
televizní pořady pro ČT, Novu,
i Primu.
• Na přelomu devadesátých let začal
podnikat v oblasti médií, v tomto
oboru patří k nejuznávanějším
odborníkům v republice.
• Absolvoval katedru režie na FAMU.
myslím, že na nějaké její rozumné ome­
zení a pevněji stanovená pravidla je nej­
vyšší čas.
Je to dobře, nebo špatně, že jsou nyní
reklamní kanály tak různorodé a je jich
k dispozici tolik?
Platí obojí. Na jednu stranu je to dobré,
skutečně přibyly šance na funkční rekla­
mu i pro subjekty, které nemají příliš pro­
středků nazbyt, teď myslím právě napří­
klad sociální sítě, ty mají obrovskou sílu.
Na druhou stranu se situace od dob, kdy
jakýmsi grálem byla reklama v jediné teh­
dy existující komerční televizi a pak vás
znala bez přehánění celá republika, výraz­
ně zkomplikovala. Dá se však říci, že jeden
komunikační kanál dnes nestačí, je nutné
zkombinovat jich hned několik. Což je prá­
vě ta složitá alchymie, o které celou dobu
mluvíme. ■
Jana Divišová
www.hkp.cz | 19
poradna reklama na internetu
Co dělat, aby byl
internet dobrým sluhou
Být na internetu nebo mít svůj profil na sociálních sítích v dnešní době rozhodně
nestačí. Musíte být vidět, bavit se s vašimi zákazníky, naslouchat jim, řešit jejich
problémy, a to rychle. Ne za týden nebo zítra, ale ještě dnes.
Z
působů, kterými mohou firmy propagovat své produkty nebo služby
na internetu, je celá řada. Z mého
pohledu však neexistuje žádný instantní
způsob nebo postup, který by zaručeně
fungoval pro všechny.
Je třeba si uvědomit, že každá firma je
svým způsobem unikátní. Vyrábí jiné produkty, poskytuje rozdílné služby, má jiné
výrobní postupy nebo procesy, v každém
podniku pracují jiní lidé atd. Všechny tyto
faktory pak ve výsledku ovlivňují komunikaci značky či společnosti, tedy to, kdo je,
co dělá a proč je to tak skvělé, respektive
proč by si lidé měli koupit právě její produkty nebo služby.
Když chcete, aby vás našli
Podle údajů Českého statistického úřadu používá internet k vyhledávání informací o zboží a službách více než 80 % uživatelů v České republice.
V praxi to znamená, že drtivá většina
lidí, kteří hledají informace o produktech
a službách, používá některý z internetových vyhledávačů, jako je například Google nebo Seznam. Abyste však byli k nalezení, potřebujete mít svoji webovou
stránku.
Nyní malý příklad. Dejme tomu, že jsem
instalatér z Prahy a mám již svoji webo-
20 | www.hkp.cz
vou stránku vytvořenou. Pokud bych byl
jediný instalatér v Praze a někdo hledal
na Googlu nebo Seznamu právě instalatéra z Prahy, jistě se mu jako první zobrazí
odkaz na mé webové stránky. Problém
sult Page) může vejít. Jak tedy dosáhnu
toho, aby se tam zobrazil právě ten můj
odkaz? Budu muset provést něco, čemu
se říká SEO optimalizace. Díky ní se můj
web zobrazí vždy na hlavní stránce vyhle-
ale je, že v Praze je instalatérů daleko více,
než kolik se jich na první stránku s výsledky vyhledávání na Googlu nebo Seznamu
(tzv. SERP, z anglického Search Engine Re-
dávače, kde bude všem ihned na očích.
Pokud budete chtít být také na hlavní
stránce, ať už v jakémkoliv oboru podnikání, budete muset rovněž provést SEO
poradna reklama na internetu
Jan Vašík
•D
louhodobě se
zajímá o tvorbu
marketingové
strategie
a komunikaci.
• S vé zkušenosti získával nejprve
jako konzultant on-line marketingu,
později jako majitel agentury Visio
NetMedia.
• Vše, co se za tu dobu naučil, tak nyní
využívá při návrhu marketingové
komunikace a budování značek.
optimalizaci. Vzhledem k tomu, že je proces SEO optimalizace náročný z hlediska času a potřebných vědomostí, bude
vhodnější, pokud se v této souvislosti obrátíte na specializovanou agenturu.
Reklama, která je okamžitě vidět
Podobně jako v předchozím případě je
to i s reklamou ve vyhledávačích (z anglického Search Engine Marketing), kterou
můžete provozovat shodně v Seznamu
i Googlu. Každý vyhledávač totiž nabízí
vlastní reklamní systém, prostřednictvím
kterého je možné reklamy vytvářet a také
spravovat veškerá nastavení, tedy to,
kdy a komu se bude reklama zobrazovat,
a také, kolik vás bude jednotlivé zobrazení reklamy stát. Jedná se totiž o placenou
formu reklamy.
Jak už samotný název napovídá, jde
primárně o reklamu, která se zobrazuje
na stránce s výsledky vyhledávání (SERP),
tedy na stejné stránce jako výsledky vyhledávání z předchozího příkladu s instalatérem. Tato forma reklamy má však oproti SEO
optimalizaci jednu nespornou výhodu – můžete ji zprovoznit během několika desítek
minut, maximálně pak v horizontu hodin.
Reklama ve vyhledávačích, tzv. PPC,
však nabízí i další možnosti a funkce.
Jednou z nich je tzv. remarketing, neboli znovuoslovení návštěvníků (v případě běžného webu) nebo kupujících
(v případě e-shopu). Díky této funkci se
vaše reklama zobrazí všem lidem, kteří již
navštívili vaši webovou stránku nebo e-shop, a to ať se budou pohybovat na jakémkoliv webu v rámci celého internetu.
Ve své podstatě – převedeno do běžného
světa – je to, jako kdybyste někoho, kdo
před 14 dny navštívil vaše květinářství
v Praze a koupil si u vás svatební kytici, chytili za ruku například v Bratislavě,
ukázali mu přesně tu svatební kytici, kterou si u vás vybral, a ještě přidali otázku:
„Takovou jste u nás koupil před 14 dny,
vzpomínáte si, že?“ Je to až neskutečné,
ale opravdu je to tak.
Když potřebujete kontakt se zákazníky
Zatímco dříve platilo, že firmy zakládaly
své profily na sociálních sítích pouze proto,
že je to „in“ nebo že „tam je i jejich konkurence“, dnes je přítomnost firem na sociálních
sítích naprostá nezbytnost. Zejména pak,
pokud chtějí být svým zákazníkům stále
na očích, zajímají se o jejich potřeby a přání, chtějí propagovat své produkty a služby
nebo chtějí kvalitní zákaznickou podporu.
V případě Facebooku je pak nespornou
výhodou perfektní možnost cílení příspěvků, ale i dalšího obsahu, a to nejen podle
demografie, geografie, aktivity uživatele
nebo jeho zájmů, ale také díky celé spoustě dalších vlastností. S cílením lze navíc
pracovat nejen u běžné komunikace (organických příspěvků), ale také u placené
formy komunikace (Facebook Ads), což je
ve své podstatě obdoba reklamních systémů Sklik nebo AdWords, tedy marketingu
ve vyhledávačích. Vaše příspěvky se tak
díky této podpoře mohou dostat nejen
ke všem vašim fanouškům (neboť běžně
by je vidělo pouze 5–10 % z nich), ale také
k uživatelům, které byste za normálních
okolností neměli možnost jakkoliv oslovit.
Tyto možnosti činí z Facebooku, ale i dalších sociálních sítí bezkonkurenčně nejlepší nástroj, jaký lze v dnešní době pro marketingové účely použít.
■
Jan Vašík,
Branding & Strategy
www.fairytailors.cz
Otázky, se kterými
se setkávám nejčastěji
1. Proč nepoužít totéž co
konkurence? Můžete se inspirovat,
ale nikdy nekopírujte a neinvestujte
do stejných reklamních nástrojů jen
proto, že to dělá vaše konkurence.
Stejně tak jako člověk je i každá
firma unikátní.
2. Do jaké formy on-line reklamy
investovat? Komunikační kanály
vybírejte podle toho, kde se
pohybují vaši stávající nebo
potenciální zákazníci. Pokud víte,
že jsou aktivní např. na sociálních
sítích, zajímejte se nejprve o to,
které to jsou, a také co všechno tam
dělají. Pak teprve přemýšlejte, jak
byste je mohli zaujmout či oslovit.
3. Jak nebo kde začít? V první řadě
investujte do takové reklamy, která
se vyplatí. Jinými slovy začněte
s takovými nástroji, které vám
přinesou (relativně) okamžitou
návratnost vložených prostředků.
Typicky to bývá PPC reklama
a sociální sítě.
4. Kdy je vhodné zaměřit se
na sociální sítě? Pokud chcete být
svým zákazníkům stále na očích,
chcete „je bavit“ a/nebo „se s nimi
bavit“, sociální sítě budou rozhodně
ten pravý nástroj pro vás.
5. Kdy je vhodné zaměřit se
na vyhledávače? Víte-li, že k vám
na web, blog nebo e-shop chodí
většina uživatelů z vyhledávačů,
zaměřte se na SEO i PPC
a nezapomínejte ani na sociální sítě.
6. Jak zjistit, zda reklama
funguje? Co neměříte, nemůžete
ani řídit. Neměříte-li např. webovou
návštěvnost, konverzní poměr nebo
vaši aktivitu na sociálních sítích,
rozhodně byste měli začít. Pokud
tomu nerozumíte, nemáte na to čas
nebo se to nechcete učit, bude pro
vás vhodnější najmout si specialistu
nebo agenturu, která vám zajistí
komplexní servis.
www.hkp.cz | 21
nový člen HKP
naším cílem je
zhodnocovat české firmy
V posledním čtvrtletí letošního roku se novým členem pražské hospodářské komory
stala manažersko-poradenská společnost Billanc Partners. „Náš byznys stavíme
na celkové analýze a dlouhodobé spolupráci, nikoli na tom, že do nějakého podniku
doplníme manažera,“ vystihuje zásady firmy její jednatel Ing. Pavel Nauš.
O
d vstupu do pražské hospodářské
komory očekává Billanc Partners
především kontakty a spolupráci
se solidními a seriózními partnery. Ostatně právě podniky, které mají zájem o svůj
rozvoj a úspěšný byznys postavený na pevných základech, chce svými službami oslovit. „Lidé jsou klíčem k úspěchu každé firmy,“ vysvětluje jednatel Pavel Nauš. „Pokud
jsou problémy s exportem, obchodem, výrobou a podobně, je za tím zpravidla lidský
potenciál. Když začneme s někým spolupracovat, v první řadě se zaměříme na lidi
a týmy, jaké v podniku jsou,“ říká. „Důvody,
Foto: Billanc Partners
Jednatel Billanc Partners Pavel Nauš
22 | www.hkp.cz
proč je nějaký problém s výrobkem, většinou spočívají v tom, že někdo včas neodhalil, jak s ním pracovat. Tudíž opět jsme
u personálních otázek,“ dodává.
Podle Pavla Nauše personální služby
ve stylu, že je pro nějakou firmu na zakázku nalezen manažer, patří do minulého
století. „Aby změna měla smysl a vedla
k požadovaným výsledkům, je třeba nabízet služby komplexně. Jak to vypadá?
Uděláme základní analýzu, řekněme personální audit či development centrum,
nebo týmový koučink. Zjistíme, kde jsou
problémy, a na základě toho navrhneme
změny v týmu,“ popisuje Pavel Nauš. Současně s tím už jeho firma nabízí doplnění
týmu o kvalitní odborníky a práci s ostatními zaměstnanci tak, aby byli motivováni
a dosahovali lepšího výkonu.
„Dám příklad: jedna společnost se
na nás obrátila s tím, že má příliš vysokou
zmetkovost ve výrobě. Na základě development center se zjistilo, že firma velmi
rychle expandovala, rostla a nakupovala
nové stroje a kvůli tomu zaměstnance přesouvala na pozice vyšší a náročnější. A ti
lidé, aby svého nadřízeného nezklamali,
na to přistoupili. Až development centrum
ukázalo, že jim ty pozice nesedí,“ poznamenává Pavel Nauš. Když je odhalena příčina, dá se hledat účinné řešení. „Poté, co
lidi byli přesunuti na pozice, které jim více
vyhovují, podařilo se zmetkovost odstranit
během jediného měsíce,“ dodává jednatel.
Spolupráce po celém světě
Nově navíc Billanc Partners rozšiřuje své
aktivity formou konsorcia se společností
AxonWell Europe. Ta se specializuje na poradenství ve vývozu a v auditu exportních
příležitostí na trhy celého světa. Společnými silami hodlají českým společnostem
pomáhat v jejich zhodnocování.
„Chceme českým firmám ukázat, že
možnosti pro vývoz existují,“ říká Ing. Jaroslav Melichar, zakladatel AxonWell Europe. „České podniky se často bojí, že jsou
pro export moc malé, nebo si nejsou jisté
svými produkty,“ dodává a vysvětluje,, že
proto často fungují jen jako dodavatelé
německých společností. „Naším cílem je
umožnit exportérům vymanit se ze závislosti na velkých zahraničních partnerech
a začít vyvážet samostatně,“ zdůrazňuje.
„Výrobci dnes mají klapky na očích.
Dělají pro německého partnera, ale jen
za práci ve mzdě. Jakmile se s německým
partnerem něco stane, tak i oni začnou mít
problém, “ popisuje Jaroslav Melichar problém, k jehož řešení by konsorcium rádo
přispělo. A není jediný, kdo upozorňuje, že
podniky by měly diverzifikovat a zaměřo-
nový člen HKP
vat se na rozdílné trhy. Ukázkou, jak taková
spolupráce jen s jedním partnerem v zahraničí může dopadnout, teď byly společnosti, které cílily pouze na Rusko.
V konsorciu firmy AxonWell Europe
a Billanc Partners chtějí hledat exportní
příležitosti pro své klienty a samotné firmy
zhodnotit. Jsou schopní vytipovat, které
země jsou pro klienta vhodné. Stejně tak
nabízejí i analýzu případného partnera v zahraničí a nalezení zaměstnanců pro pobočku v dané zemi. „U exportních aktivit musíte
mít v zahraničí člověka, kterému opravdu
můžete věřit. On pro vás pracuje, ale vy ho
těžko kontrolujete, protože je 2 000 kilometrů daleko,“ vysvětluje Pavel Nauš.
Obě firmy jsou přesvědčené, že našly
nejefektivnější cestu, jak podpořit český
export. Tedy jak podnikům pomoci za přijatelnou cenu. „Společnosti si samy řeknou, jestli chtějí vlastní obchodní zastoupení, zda budou obchodníka sdílet. Buď
základy pro export jsou, nebo je třeba je
připravit – jako například zařídit certifikace, najít management… Nastavíme firmu
tak, aby byla schopná exportovat, a dodáme člověka, který je schopen vše zajistit.
Následně vybudujeme tým, který ty aktivity převezme,“ vyjmenovává Pavel Nauš.
Společnostem tak AxonWell Europe
a Billanc Partners ušetří náklady, neboť
v první fázi a při rozjezdu nové kanceláře
nemusejí do dané země posílat své lidi. Zástupce Billanc Partners a AxonWell Europe
může pracovat pro více firem a základní
půdu pro ně připravit. „Vše dojednáme.
Dlouhodobě jsme pak schopní na vše dohlížet,“ poznamenává Jaroslav Melichar.
Úspěch už po roce
Náklady na rozvoj exportu a zhodnocení
by se měly vrátit do dvou let. „Pokud jde
o středně velkou společnost, se stovkou
zaměstnanců a s obratem 300 milionů
korun, typický projekt spolupráce trvá rok
až dva, a to by měla být i doba návratnos-
• Manažersko-poradenská
společnost Billanc Partners
poskytuje služby v oblasti lidských
zdrojů od roku 1995.
• V oblasti personalistiky se
zaměřuje na executive search,
koučink, recruitment, outsourcing,
psychodiagnostiku, lidské
zdroje, outplacement a interim
management.
• Své služby nyní rozšiřuje
ve spojení se společností
AxonWell Europe.
www.billancpartners.com
ti investice,“ upřesňuje Jaroslav Melichar.
„Do roka je možné říci, že se otevírají první
nové trhy a je postaven tým, který začíná
fungovat a podávat výkony. Druhý rok
přichází stabilizace prorůstového trendu,
který jsme nastavili v prvním roce. Ve druhém roce také nastává rapidní zhodnocení
původní investice.“ ■ Dagmar Langová
Pražská komora také vítá:
MDL Expo s.r.o.
– Pořádání výstav a veletrhů
– Reklamní činnost
Corinth s.r.o.
– Vývoj aplikací a multimediálního
softwaru pro PC, tablety, chytré
telefony se zaměřením na vzdělávání
a vizualizaci objektů. Vývoj vzdělávací
3D pomůcky Corinth Classroom
– Poradenství v oblasti softwarových
služeb
Sdružení obchodníků s hutními
materiály-SOHM
– Asociace sdružující velkoobchodní
podniky s hutními materiály
METAL PRIME VENTURES s.r.o.
– Velkoobchod s kovy/hliník,
měď a jiné
CZ Biom-České sdružení
pro biomasu
– Podpora rozvoje a propagace využívání
biomasy jako obnovitelné suroviny,
rozvoj fytoenergetiky, kompostárenství
a využití bioplynu a ostatních biopaliv
v České republice
Shobokshi Investment, s.r.o.
– Poskytování služeb českým firmám pro
obchodování na saúdském trhu
PROFI-CZ, spol. s r.o.
– Mimosoudní vymáhání pohledávek
a nakládání s pohledávkami
Tradecentrum Services s.r.o.
– Realizace výběrových řízení
v oblastech režijních nákladů,
a to především ve službách –
telekomunikace, elektrická energie,
zemní plyn, nákup a správa vozového
parku, kancelářské potřeby, úklidové
služby, pojištění atd.
JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M.,
advokát
– Právní činnosti
JUDr. Petr Bříza LL.M., Ph.D., advokát
– Právní činnosti
My Via, s.r.o.
– Vzdělávání (právní problematika)
– Poradenství, konzultace, audit
RECENT COMPANY s.r.o.
– Výroba a zpracování drahých kovů
– Obchodování s drahými kovy
Unie soudních znalců, o.s.
– Vzdělávací a publikační činnost
www.hkp.cz | 23
rozhovor podnikání
Chceme hrdou
českou značku
„Mohli bychom mít levné dodavatele a draze přeprodávat, ale my chceme dát práci
Čechům – a dobře zaplacenou,“ říkají spoluzakladatelé Brašnářství Tlustý a spol.
Ivan Petrův a Roman Tlustý.
V
obchodě to nekoupíš – takové je
heslo Brašnářství Tlustý a spol., které se rozhodlo prorazit na českém
trhu jiným způsobem, než je obvyklé. Tedy
vybudováním známé značky a pouze prodejem přes internet. A důvodů má k tomu
několik. Jedním z nich byly i problémy,
s nimiž se musel zkušený švec a brašnář
Roman Tlustý se svou živností potýkat
od roku 2006.
Když se dnes ohlédnete, kde vidíte důvod toho, proč se vám nedařilo? Za ty
dlouhé roky podnikání jste musel mít
rozsáhlou klientelu.
Roman Tlustý: Jedním z nich byla změna životního stylu mých klientů. Zkrátka,
když je vám dvacet, tak máte jiné priority,
než když je vám třicet anebo čtyřicet. Takže ubyli zákazníci z řad motorkářů a různých šermířských spolků a podobně.
Ivan Petrův: Ale problémem také bylo to,
že česká vláda ukončila filmové pobídky.
Američtí filmaři odešli do levnějších evropských zemí, jako třeba Rumunska, a tisíce
lidí, kteří tady byli na jejich práci navázáni,
začali mít problém. Navíc média děsila společnost zprávami o krizi, takže všichni utráceli ještě míň a kupovali levné čínské boty.
Pak se hrozně divili, že jim nevydrží. A že
někdo chce za opravu tři sta korun i víc.
24 | www.hkp.cz
Roman Tlustý: A nejde jen o film. Celý
ten kožedělný průmysl odešel do Asie.
Z mého pohledu, když se v médiích hovoří
o řemeslech, tak obuvník ani není uveden
ve statistikách.
A běžné zakázky vás neuživily?
Roman Tlustý: Dělal jsem pro zákazníky první poslední. Servis, opravy, umím
vyřešit jakýkoli problém, který mají lidé
s brašnami, taškami, botami, koženými
saky a tak dále. Jsem doslova expert na odhalování chyb a umím opravit vše, na co
si vzpomenete. Ale je to jen na přežívání.
Na opravy teď máme u nás v dílně vyhlášeno embargo.
Proč embargo?
Roman Tlustý: Protože by nás lidi zavalili nekvalitními věcmi, které k nám byly
v posledních dvaceti letech z celého světa
dovezeny.
Ivan Petrův: Každý druhý den k nám
do brašnářství přijde člověk s výrobkem
věhlasné značky – nebudu jmenovat –
a říká: „Mně se to rozbilo, můžete mi to
opravit?“ My na to říkáme, že neopravujeme cizí práci. Máme svoje výrobky.
Chápu tedy dobře, že pro vás opravy
nemají smysl?
Ivan Petrův: Před rokem jsme se rozhodli, že přestaneme paběrkovat a trpět
za to, že někdo něco špatně vyrobil. Odmítáme za nedůstojných podmínek suplovat
práci a povinnosti jiných výrobců. Chceme hrdou českou značku, která bude mít
vlastní kvalitní sortiment. Na naše výrobky
máme doživotní záruku, cokoli se pokazí,
opravíme.
Svým zákazníkům nabízíte velmi dlouhou záruční lhůtu. Není to riziko?
Ivan Petrův: Já mám od Romana opasek
už dvacet let. A pořád ho nosím. Pokud jsou
výrobky kvalitně udělané, dobře navržené
a nejsou v nich náhražky jako papír a nějaké
odlehčené materiály, jako je tomu v sériové
výrobě, aby byl větší zisk, tak vydrží.
Roman Tlustý: Máme firmu, která dělá
věci, pod které se může podepsat. Zkrátka
se pokusíme ukázat nejdříve v Česku a pak
i ve světě, že rukodělná výroba má ve střední Evropě budoucnost. Asi to nebude taková velkovýroba jako kontejnery z Číny, ale
evidentně naše snaha oslovila část veřejnosti, která přemýšlí o tom, proč je všechen
kožedělný průmysl v Česku pryč.
Opravdu všechen?
Ivan Petrův: Skoro ano. Vždyť i kůži dnes
musíme dovážet z Itálie. Je tu jen jeden
rozhovor podnikání
producent, který nemá tak širokou nabídku, jak bychom potřebovali.
A jak vám vaše plány vycházejí?
Ivan Petrův: Dnes nás je v kmenovém
týmu 20 lidí a 30 malých firem, s nimiž spolupracujeme. Jdeme svojí cestou a snažíme se čelit globální nepřízni. Zkrátka
za situace, kdy se všichni bojí, že nelze čelit
velkým nadnárodním společnostem, my
se snažíme dokázat, že to je možné.
které vzájemně koordinujeme a kterým dodáváme práci. Jsou to naši obchodní partneři. Tyto firmy se podílejí na vzniku našich
výrobků. Ať už jde o slévárny, galvanizovny,
šicí dílny, knihaře, kartonářky, webaře, fotografy… Je to společenství, které zaštiťujeme a jehož práci kompletujeme.
Co přesně děláte jinak?
Roman Tlustý: Máme internetovou továrnu.
Bylo třeba je ke spolupráci přemlouvat?
Ivan Petrův: Všichni, kdo s námi spolupracují, měli živnosti. Ty ale nefungovaly,
jak bylo třeba. To, co jsme udělali, bylo
to, že jsme je sjednotili, dali jim strategii
a zakázky. Jejich práci jsme tak přetvořili
na konkrétní výrobky.
Jak to vypadá?
Ivan Petrův: Pomocí internetu komunikujeme s našimi dodavateli a spolupracovníky v celé České republice. Stejně tak i se
všemi zákazníky.
Roman Tlustý: Kolem Brašnářství Tlustý
a spol. je několik desítek malých firmiček,
Není riskantní prodávat výhradně
po internetu?
Roman Tlustý: Je to nutné, protože jinak
by si běžný zákazník nemohl naše výrobky
dovolit.
Ivan Petrův: Řídíme se starým baťovským heslem: Od výroby k zákazníkovi.
Tím pádem se nemusíme dělit s různými
obchodními řetězci. Sice toho možná prodáme méně, ale zase si můžeme dovolit
větší marže. Z těch pak lépe platit spolupracovníky a používat lepší materiály.
Jsou ty marže opravdu tak velké?
Ivan Petrův: Dnes je tlak na maximální ziskovost. Ale my odmítáme přistoupit
na tyhle hry prodejců.
Přece jen, když si někdo jde koupit kabelku nebo pásek. Rád si osahá materiál
a vše ozkouší…
Ivan Petrův: Proto se snažíme přes internet doručit informaci tak, jako by byl člověk
na dílně. Máme náhledy přímo do dílny. To
všechno pro to, aby například člověk z Orlických hor nebo z Japonska nám mohl důvěřovat a poslat nám peníze přes internet.
Ale přece jen, z obrázku se těžko pozná,
jaká kůže je. Jestli tvrdá, měkká…
Roman Tlustý může být na svou dílnu hrdý. Před rokem měli jeden stroj,
jeden stůl a dnes mají desítky strojů a přes 4 000 zakázek.
4x foto: Dagmar Langová
www.hkp.cz | 25
rozhovor podnikání
Ivan Petrův: Není problém poslat zákazníkovi vzorník. Ale přiznávám, je to daň
za to, že nechceme mít distribuci přes obchodní řetezce. S nimi bychom ale za chvíli
byli firmou, která paběrkuje. Všechen zisk
by si obchodníci nechali pro sebe.
Roman Tlustý: Na jedné straně je služba
veřejnosti a na straně druhé zneužívání té
služby. A na to si každý musí dát pozor.
Je mi odporné, abych někomu
dával práci za peníze,
s nimiž se nedá vyžít.
To je podle mě
špatný princip podnikání.
I tak si asi každý nemůže vaše výrobky
dovolit.
Ivan Petrův: Za posledních 20 let se výroba přesunula do Asie a zničila se hodnota věcí. A pak se lidé diví, že se 10 hodin
řemeslné práce projeví do ceny výrobku.
Jsou ale lidé, kteří si umí spočítat, kolik
času a práce kvalitní kabelka stojí.
Roman Tlustý: Náš sortiment začíná
na 690 korunách. Samozřejmě, těžištěm
jsou výrobky od 5 000 do 15 000 korun.
Když půjdete v Praze do nákupního centra,
tak tam uvidíte italskou koženou brašnu
za nějakých 9 000 korun. Úplně obyčejnou.
Ale musí stát 9 000 korun, protože obchodník si vezme půlku a fabrika ji musí vyrobit
za nějakých 3 000 korun. Zhruba za sto eur.
Většinu ceny neplatíte za kvalitu výrobku,
ale za distribuční řetězec a značku.
Ivan Petrův: Když Číňan vyrobí za 50 eur,
tak Evropan nakoupí za 250 eur. A to v našem případě není. Naše ceny nejsou levné,
ale nejsou ani přemrštěné. Jsou důstojné.
Jsou stanoveny tak, aby výrobky byly dostupné pro každého, kdo má standardní
výplatu a chce kvalitu ze špičkového materiálu. Zkrátka rozhodne-li se pro ten výrobek, tak si na něj může ušetřit.
26 | www.hkp.cz
Můžete tedy říct, že se vám během roku
podařilo vybudovat úspěšnou firmu?
Že váš koncept funguje?
Roman Tlustý: V řemesle dvouletá doba
nic neznamená. Vykopali jsme starou železnici, kterou je nutné zprovoznit. Ještě je
hodně práce, kterou musíme udělat, takže
na nějaké hodnocení je moc brzy.
Ivan Petrův: My nevíme, jestli to bude
fungovat, ale před rokem jsme měli jeden
stroj, jeden stůl a dnes máme desítky strojů a přes 4 000 zakázek. Máme i fanouškovskou základnu a zvou nás na konference.
Zkrátka stali jsme se známými. Jsme teprve někde na začátku, ale už můžeme dát
práci ostatním.
Jaké jsou ambice?
Ivan Petrův: Chceme vytvořit silnou firmu, která bude schopna dát práci a oživit
brašnářské řemeslo v Česku. Je tu spousta lidí, kteří to řemeslo umí, ale museli se
rekvalifikovat, protože jim fabriky zbankrotovaly. My jsme se rozhodli, že tomu
řemeslu znovu pomůžeme. Že budeme
po republice zakládat dílny a motivovat
ostatní, aby si ty dílny založili místo toho,
aby chodili na úřad práce.
Požádáte si o nějakou podporu?
Ivan Petrův: Nechceme si na to brát
od Evropské unie nebo z dalších rádoby
podpor, protože jsou ve finále spíše blokační, než by pomáhaly.
Dá se říct, že Česko si muselo projít zkušeností s asijskými výrobky, aby se vrátilo k tradici?
Ivan Petrův: Je to obecný trend. Když se
podíváte na změny ve společnosti, globalizace, rozpad rodin a podobně. Česko a jiní
procházejí obdobím, kdy přicházejí na to,
že jejich tradiční průmysl krachuje. Proč
závody, které tu byly 200 let, nutně musely skončit? Proč je nahradily asijské fabriky
Roman Tlustý
• „Naše práce je tak trochu rokenrol,
ale bez toho rokenrolu by život neměl říz. A u kůže se řeže hodně,“ říká
o své profesi Roman Tlustý.
• Řemeslu se učil od roku 1981 a v roce
1989 byl prvním z těch, kdo se rozhodli začít podnikat. Tehdy byla
ohlašovací povinnost k podnikání
a on byl tenkrát 125. živnostníkem,
který se zaregistroval.
• 3. 1. 2013 stál u zrodu Brašnářství
Tlustý a spol. Založil ho spolu s přáteli poté, co čelil se svou živností dlouhodobému nedostatku zakázek.
a nikdo neochránil ten vnitřní trh? Přitom
třeba Japonsko si velmi intenzivně chrání
svůj trh. Česko, na nás to tak aspoň dělá
dojem, si svůj trh vůbec nebrání.
Roman Tlustý: V našem oboru by se uživilo až deset tisíc lidí. Ale všechno je zničeno. Nazval bych to až vlastizradou. Co
bude, až budu starý a budu potřebovat
pořádné boty, protože mi ty z Asie ani trochu nesedí?
Takže souhlasíte, že jsme si touto zkušeností museli projít…
Ivan Petrův: Myslím, že zejména u lidí,
kteří doslova nepočítají každou korunu, je
znatelná rozmrzelost nad tím, co se tady
děje. Raději podpoří lokálního výrobce,
protože vědí, že není nic horšího než začít bez kapitálu, bez jména, bez výrobků
a o něco se snažit.
Ale proč by to měli dělat?
Ivan Petrův: Budou mít ten dobrý pocit,
že jejich těžce vydělané peníze neodešly
rozhovor podnikání
lupracovat s lidmi, kteří jsou v Klatovech,
Třebíči a jinde blízko mne.
Ivan Petrův
• „Ve 40 jsem začal přemýšlet, co dělat, abych byl společensky přínosný.
Byl jsem sice zabezpečený, ale neměl
jsem pocit, že nějak pomáhám společnosti,“ říká o svém rozhodnutí stát
se jedním z těch, kdo postaví Brašnářství Tlustý a spol. na nohy.
• S Romanem Tlustým se zná už 19 let
a z pozice ředitele vede veškerou
strategii firmy.
• Působí zhruba 15 let ve společnosti
Ad-In-One, specializující se především na software reklamních a marketingových firem.
někam do Asie, ale zůstaly tady, v Česku.
A to je princip, na kterém funguje celé
Německo. Němci kupují od Němců, Američani od Američanů, tak proč Češi kupují
od Asiatů?
A nakupujete vy sami od českých podnikatelů?
Ivan Petrův: Každý týden dostávám
do mailu tři nebo čtyři nabídky z Asie, že
by pro nás levně šili. Z Bangladéše, Indie
a Číny. My říkáme, že budeme šít v Praze,
na Vysočině a v Karlových Varech. Ne že by
to pro nás nebylo výhodné, ale máme svoje zásady a přes ty nejdeme.
Váš důvod?
Ivan Petrův: Je třeba nehrbit záda. Důležité je dnes prodat. Kdo je schopný prodat,
je schopný i vyrobit. Je nutné opustit přísně ekonomické vidění věcí – jako že vyrábím co nejlevněji v Asii. Je třeba do toho
podnikání přimíchat vlastenectví, patriotismus, nebo jak to budeme nazývat, a spo-
Levná Asie ale láká.
Ivan Petrův: Já se také mohu rozhodnout dát zakázku do Číny. Ale neudělám
to, protože žiji v Česku a nechci, aby naše
země byla jen logistickým centrem. Proto
tady chci vyrábět. Já jsem se tak rozhodl.
Stejně jako se Němec rozhodl, že bude nakupovat od Uweho v Mnichově a že nedá
práci do Albánie. Naopak chci, aby naši
práci kupovali v Německu a v Americe.
Stejně jako se Číňan rozhodl, že prodá práci
do Česka. Je velký omyl myslet si, že země
jsou v nějaké spolupráci. Státy si silně konkurují. Kdo umí prodat, je králem a musí se
rozhodnout, zda bude hamižný a dá práci
tam, kde bude co nejlevnější, anebo jestli
si zachová rovnou páteř a dá práci Čechům.
A výhody toho rozhodnutí?
Ivan Petrův: Ve statistikách máme obrat jako americké město Miami. Jsme malá
a bezvýznamná země, ale jsou tady chytří
a šikovní lidé. Můžeme svůj význam mít, pokud budeme prodávat těm velkým a ne pokud budeme překladištěm výrobků z Asie.
Radši se budu snažit prodat do Ameriky,
než abych měl ruce založené a pracoval pro
nadnárodní korporace. Je to těžká cesta, ale
můžu se na sebe podívat do zrcadla.
Roman Tlustý: Bohatněme všichni. Samozřejmě, je v tom idealismus, ale pokud
se budeme všichni chovat ekonomicky,
tak se dostaneme do stavu, v jakém ta
společnost je. Byly tu různé racionalizace,
ekonomizace a další „-ce“ a jsme tam, kde
jsme. Nemůžeme se označit za jeden z nejbohatších národů.
Inspirovali jste se u někoho?
Ivan Petrův: Tomáš Baťa měl v rovnováze zájem zákazníka, dělníka (tedy zaměstnance) a zájmy závodu. Pokud jedna z těch
částí nebyla spokojená, tak z dlouhodobého pohledu podnikání nebylo zdravé. Například šijeme pytlíky u jedné paní v Třebíči, která má malou živnost. Samozřejmě
že bychom je u nějaké ukrajinské švadleny
pořídili levněji, ale nechceme. Ani nebudu
tu paní v Třebíči nutit pracovat za cenu,
za jakou bych to měl na Ukrajině. Protože
považuji za důstojné, aby lidé měli za práci
rozumně zaplaceno. Je mi odporné, abych
někomu dával práci za peníze, s nimiž se
nedá vyžít. To je špatný princip podnikání.
Máte ještě nějaké další baťovské heslo,
kterým se řídíte?
Ivan Petrův: Je jich hodně. Ale třeba: Vydělávejte, nežebrejte!
Roman Tlustý: Tohle heslo jsem trénoval
strašně dlouho. Každodenně.
Němci kupují od Němců,
Američani od Američanů, tak
proč Češi kupují od Asiatů?
Chtělo by se říct, že dobrý řemeslník se
neztratí.
Roman Tlustý: Je to na každém z nich.
Tady v ulici máme pasíře, místo toho, aby
dělal krásné art deco lampy, které umí, tak
dělá základní zámečničinu a ploty – jen
proto, že si to trh žádá. Kdyby si k sobě
vzal někoho, kdo umí prodat, tak by mohl
dělat to, co je výjimečné. Ty ploty umí kdekdo přivézt z Asie, ale krásné lampy ne. Ale
i za sebe můžu říct, a nerad se tím chlubím,
že jsem ve své obuvnické dílně udělal tyče
pro oblíbený tenisový kurt bývalého prezidenta Václava Klause. Osobně jsem je pak
na hřišti betonoval.
A jak to vidíte dál?
Ivan Petrův: Doufám, že uspějeme a že
budeme ostatní inspirovat. Jedním z možných řešení proti globalizaci je vytvářet
různé živnostnické spolky. ■ (dl)
www.hkp.cz | 27
tipy volný čas
Kam za zábavou
Odpočinek, sportovní vyžití, krásná příroda i skvělé ubytování a jídlo na vás čekají v resortu Malevil. Situovaný uprostřed
krásné přírody poblíž Ještědu nabízí nejen
rekreační odpočinek, ale je také ideálním
místem pro firemní akce, rauty či školení –
k dispozici jsou tři zasedací místnosti s veškerým technickým zázemím. Na přání zajistí zajímavé programy s adrenalinovými soutěžemi, exkurzemi do okolí, školení nebo
teambuildingy na míru. Na své si přijdou i příznivci tenisu a golfu, na něž čekají kurty a osmnáctijamkové hřiště.
Ubytování je možné buď přímo v hotelu v areálu Malevilu,
v přilehlých komfortních srubech, ve dvou malevilských
penzionech, nebo ve dvou plně vybavených lužických
chalupách. Vedle kvalitního zázemí je pro návštěvníky připravena v restauracích resortu i vynikající a široká nabídka
– od předkrmů přes steaky, ryby, lužické speciality, pizzy,
těstoviny až po domácí dezerty a vína z Čech, Moravy, Jihoafrické republiky, Chile a Portugalska.
Foto:
Foto: Resort
Resort Malevil
Malevil
Kam za relaxem
Pro zdravý životní styl, relax a krásu se nechte inspirovat na 19. kosmetickém veletrhu World of Beauty
& Spa. Stejně jako minulý rok se bude konat v ha-
Kam za kulturou
Ve dnech od 19. do 27. března 2015 se v Praze uskuteční
v pořadí už 22. ročník mezinárodního filmového festivalu
Febiofest. Po MMF v Karlových Varech jde v Česku o druhou
nejvýznamnější přehlídku hrané tvorby a celovečerních filmů z celého světa. Stejně jako v uplynulých ročnících by se
Febiofest, který v roce 1993 založil významný dokumentarista Fero Fenič a na němž bývá zpravidla uvedena více než
stovka snímků, měl konat v pražském multiplexu Cinestar
Anděl. Tam se také rozhodne, kdo ze soutěžní sekce Nová
Evropa získá cenu Grand Prix a který z nejvýznamnějších
hostů si z festivalu odnese sošku Kristiána za přínos světové kinematografii.
Foto: Febiofest
28 | www.hkp.cz
Foto: ExpoBeauty Prague
lách areálu PVA Expo Praha-Letňany, a to ve dnech
13. a 14. března 2015. V několika saloncích i na hlavním pódiu bude probíhat program věnovaný
zkrášlovacím metodám, péči, aromaterapii, relaxaci,
regeneraci či metodám alternativní péče o zdraví.
Témata i praktické ukázky budou podle organizátorů
prezentovat nejen přední odborníci z kosmetického
oboru, ale též odborníci na masáže a fyzioterapii, podiatrii, akupresuru, aromaterapii, kosmetiku pozitivně ovlivňující duchovní sféru člověka apod. Veletrh
nabídne nejen inspiraci, ale i poradenství a prevenci:
nejlepší odborníci budou připraveni zodpovědět dotazy i poskytnout praktické rady návštěvníkům pro
pěstění půvabu a zdravý životní styl.
tipy time management
Ukousněte si pro sebe
mnohem více času
Také si pokaždé do nového roku slibujete, jak začnete běhat, učit se čínsky, věnovat se
častěji rodině anebo více číst? A také už 2. ledna zjišťujete, že na to nemáte čas? Našli
jsme pro vás pár tipů, jak si z něj pro sebe více ukousnout.
1. Začněte pracovat do pěti minut poté,
co zapnete počítač. Různé otálení, dělání
jiných věcí a odvádění pozornosti od vašich úkolů vám podle průzkumů ukradne
i hodinu a půl denně.
2. Vypínejte si e-mailovou schránku. I třeba jen na půl hodiny, pokud si nemůžete
dovolit delší prodlevu. Neustálé pokukování po nově příchozích zprávách a jejich
čtení odvádí pozornost. Odborníci radí
vyhradit si pevně daný čas, kdy se budete
věnovat jen e-mailům.
3. Média v zahraničí radí vyvarovat se so­
ciálním sítím, a pokud jste na nich kvůli práci, tak na nich buďte jen po nezbytně nutnou dobu. Tu se podíváte na vtipné video,
které vám poslali, tu je odkaz
na vtipného politika, tu zase
vtipné
fotky
přátel z dovolené. Všechno zkouknete a hodina – i víc – je pryč.
4. Naučte se říkat ne a nemyslete si, že jste
nenahraditelní. Je třeba si umět určit priority a to, čemu skutečně chcete čas věnovat a co má pro vás smysl. Je to klišé, ale
den má 24 hodin a všechno nejde zvládnout, i kdybyste chtěli sebevíc.
5. Americký magazín Forbes v jednom ze
svých článků čtenářům letos doporučil
udělat si za uplynulý týden časový audit.
Zkrátka zamyslete se, kde máte rezervy
a kde se vám naopak času nedostává. Nevěnujete se náhodou něčemu, co vás nebaví a co pro vás nemá žádnou hodnotu?
6. Sepište si seznam pěti činností, které
lze charakterizovat slovy: „dobře strávený
čas“. A pak se zamyslete, kdy naposledy jste se jim věnovali. Možná zjistíte, že
tomu, co je pro vás důležité, jste poslední
měsíc nedali ani minutu.
7. Buďte pragmatičtí. Vždy jde něco udělat lépe, s větším nasazením i úsilím. Ale
nebuďte zbyteční puntičkáři. Věnujte
všemu tolik času, kolik je třeba a kolik si
to zaslouží. Potažmo kolik za to dostanete.
Foto: Shutterstock
8. Pracujte s plným nasazením, s chutí
a energií. Stačí si vzpomenout, co všechno
zvládnete, když musíte během 30 minut
dokončit úkol a odejít. Pak si udělejte přestávku, abyste dobili energii.
9. Podle psychologů máme spíše tendence
podceňovat, kolik času nám která činnost
zabere. Ideální je naplánovat si zhruba
60 procent dne a zbylých 40 procent ponechat na dokončení či jiné neplánované
povinnosti. Chybějící rezerva totiž zvyšuje
stres a odvádí vaši pozornost.
10. O víkendech a dovolené opravdu odpočívejte. Stejně tak si stanovte pevnou dobu,
kdy skončíte s prací. Podle psychologů pomáhá i to, když si dáte dva konce pracovní
doby. Jeden řekněme ideální a druhý pro
řešení náročných pracovních úkolů.
11. Magazín Forbes dal letos svým čtenářům i radu, která má něco do sebe. Místo
toho, abyste pořád uvažovali nad tím, že
něco nestíháte, přemýšlejte nad tím, na co
máte hodně času.
12. A protože šetříme váš čas, je třeba,
aby text byl stručný. Proto poslední doporučení, které také pochází z Forbesu, je
výstižné – zní: Spěte! ■(dl)
www.hkp.cz | 29
názor pohled z ciziny
Praha má
u Poláků velké
šance
Polsko je už pětadvacet let pro české podnikatele
jedním z nejzajímavějších míst. Příležitost je dnes
pro české firmy hlavně ve službách.
P
olsko se coby země s naší nejdelší sousedskou hranicí, společnou
historií,
podobným
kulturním dědictvím, vzdělanostní úrovní a nepříliš velkou
jazykovou bariérou, ale hlavně
– s několikanásobně větším
tržním potenciálem stalo pro
expanzi obchodních aktivit
Čechů vyhledávanou destinací. Po začlenění do EU se
„sedmimílovými“ kroky začalo přibližovat
úrovni vyspělých západoevropských zemí
a vytvořilo podmínky pro slibnou obchodní spolupráci s Českou republikou, což
dnes dokazuje 3. místem v žebříčku našich
nejvýznamnějších obchodních partnerů.
Polsko – silný partner
Podobně jako u nás i v Polsku je velmi
silný sektor malého a středního podnikání.
Poláci si své české partnery považují nejen
pro jejich korektnost a přátelskou povahu,
ale i pro stabilitu navázaných obchodních
vztahů. Český trh je pro Poláky „dražší“
a náročnější a dnes si již dobře uvědomují,
že jej nelze dobýt pouze nízkou cenou. Poláci ne náhodou uzavírají poměrně často
a rádi obchod právě s českými partnery:
tvrdí o nich, že mají „kasu“ a nesmlouvají
o ceně tak jako místní.
30 | www.hkp.cz
Při nedávné hospodářské krizi se polský
obchod paradoxně nejen nezastavil, ale
naopak – posouval se ve srovnání s jinými postiženými zeměmi dopředu. Zasloužilo
se o to nejen umění Poláků
efektivně čerpat unijní dotace
a „zlevnění“ polského zlotého,
ale i někdy až záviděníhodná
„operativnost a přizpůsobivost“ tamních obchodníků.
Poláci z Česka dovážejí hlavně výrobky
s vyšším stupněm jejich zpracování: tradičně strojírenské zboží, investiční a technologické celky a průmyslové dodávky pro
infrastrukturu s inovativními prvky, jako například technologie na ekopaliva, elektrárny
využívající alternativní zdroje energie, čističky odpadních vod, interaktivní dopravní
značení, informační technologie a aplikace,
stroje pro zpracovatelský průmysl, obalové
materiály z lepenky, obalové a laboratorní
sklo apod. Oblíbeným dovozním artiklem
je však i tradiční české spotřební zboží jako
bižuterie, některé druhy potravinářských výrobků např. z kategorie bio aj.
Chybí propagace
Vzhledem k tomu, že se Česko v žebříčku obchodních partnerů Polska nachází až
ve druhé pětce, naskýtá se možnost právě
Foto: CZECH-POL TRADE
Foto: Brudra
Ing. Dagmar Ponechalová
• Je marketingovým poradcem
a členem představenstva Česko
-polské obchodní komory.
• Pod obchodní značkou
CZECH-POL TRADE se již 12 let
specializuje na Polsko v oblasti
průzkumů trhu s aktivním
vyhledáváním obchodních partnerů
z nejrůznějších branží (vedle Polska
realizuje zakázky i na Slovensku
a v ruskojazyčných destinacích,
zejm. v pobaltských státech,
Rusku a na Ukrajině).
• Vystudovala Obchodní fakultu
VŠE v Bratislavě.
pro malé a střední podniky tento stav zlepšit: za vzájemnou obchodní výměnou zboží totiž značně pokulhává výměna služeb.
S rozvojem cestovního ruchu a u Poláků rostoucí oblibou českých, zejména
horských příhraničních center nelze opomenout ani Prahu – pro Poláky českou
turistickou Mekku, se pro české podnikatele otevírá prostor mj. k rozšíření nabídky
ubytovacích a gastronomických služeb,
nebankovního, reklamního a tlumočnického servisu, dopravní obsluhy v přepravě
jak zboží, tak i osob. Dále jsou příležitosti
v oblasti prodeje náhradních dílů, sportovního a rekreačního vybavení apod. Šanci
pro uplatnění těchto služeb, včetně zboží
s nimi spojeného, lze umocnit jejich účinnou propagací, kterou čeští podnikatelé
poměrně často zanedbávají. Přitom začít
lze třeba jen drobnou investicí do polské
mutace internetových stránek.
■
Ing. Dagmar Ponechalová
Foto: Shutterstock
portmonka
VĚRNOSTNÍ
KARTY
A SLEVY
V MOBILU
www.mojeportmonka.cz
používejte
UŽITEČNÉ
APLIKACE
Download

4/2014