březen 3/2014
MAGAZÍN
MVK
Masarykovaveřejná
knihovnaVsetín
Dolnínáměstí1356
75501Vsetín
tel.:575755141
email:[email protected]
http://www.mvk.cz
http://www.facebook.
com/mvk.vsetin
Turistickéinformační
centrumVsetín
Dolnínáměstí1356
75501Vsetín
tel.:575755111
[email protected]
http://vsetin.mic.cz
http://www.facebook.
com/ic.vsetin
knihovnaDolnínáměstí
aturistickéinformačnícentrum
pondělí-pátek 10:00-18:00
středa
08:00-18:00
sobota
09:00-12:00
turistickéinformačnícentrum
+půjčovna2.patro
městsképobočky
Luh,Rokytnice
pondělí,středa 10:00-12:00
13:00-17:00
úterý,pátek
10:00-12:00
13:00-16:00
čtvrtek,sobota zavřeno
kpřečtení.Čtenínás
vbřeznubudeprovázetna
každémkroku.Kroměčtení
dětemvknihovněnásčeká
čtenítakévnemocnici
avCharitě.Proseniory(ale
nejenproně)jepřipravena
takéochutnávkatrénování
paměti,pokračujekurzMá
knihaživota,pokračuje
angličtinaiVU3V.
ÚVODNÍK
Poletošnízimě,(kteráanimoczimounebyla),
seužvšichnitěšímenajaro,nasluníčkoavíce
světla,napobytvenku.Prochvíle,kdynám
ještěbřeznovépočasínedovolíbýtvenkucelé
dny,tumámebohatounabídkuknihovny.
Březenjetradičněvnímánjako
měsícspojenýsknihou,se
"BřEZEN MěSíC KNIHY
čtenářstvím,sknihovnami.Proto
JE DNES MěSíCEM čTENÁřů
inašebřeznovánabídkaje
To
je tradice, které se držíme"
opravdubohatáavěřím,žesizní
vyberoujakděti,takdospělí
Těšitsemůžeteinaškolení
včetněseniorů.Prodětijepřipravenoplno
prácestablety.
zábavyzejménaojarníchprázdninách–atona
Vícesedozvíteuvnitř
všechdětskýchpůjčovnáchivKklubu:Dětisi
zpravodaje.Těšímesenavás
mohouhrát,poslouchatčtenéslovoitvořit.
jakvpůjčovnách,taktakéna
Rodičeaprarodiče,pokudnemátenajarní
akcích,kteréprovás
prázdninyžádnýplán,přijďtesdětmido
připravujeme.
knihovny,pobavíteseivy!Samozřejmostíje
nabídkačtvrtečníchbesed–tématajsoupestrá
Krásnýbřezen
azajímavá:Covarchivunenajdete–střípkyz
anezapomeňte,žečtenísluší
vsetínskéhistorie,Asistovanáreprodukce,
každému...
advěliterárníbesedy–sevsetínskourodačkou
MichaelouVeteškovouaPavlemRankovem,
HelenaGajdušková
jehožromán„Matky“vřeledoporučuji
PŘEČTĚTE SI, CO NÁS ZAUJALO
Pravidelně VÁm doporučujeme knihy, které jsme
četli, a které nÁs zaujaly. Nechte se zlÁkat
některými z našich tipů. Dnes doporučuje Lidka
holbíkovÁ a věrka pelcovÁ. VíCE RECENZí NAJDETE
NA WEBOVýCH STRÁNKÁCH KNIHOVNY v rubrice
"čteme a doporučujeme".
Róziny dcery Útěk z tÁbora 14
Zdenka Becker Blaine Harden
PříběhoslovenskérodiněBukovských,
jejížčlenyosudodváldorůznýchkoutů
světa.Nazačátkupříběhusesetkáváme
sesestramiBukovskými-Josefou
aRózouapotomjeknihavěnována
rodiněRózy.Rózamátřidcery-Iris,
JasmínuanejmladšíKamilu,amyslísi,
žejetotrest,žemítsynybybylodaleko
jednodušší.DodomácnostiBukovských
sedostaneještěEva,nejlepšíkamarádka
Jasmíny.Matkaoddcervyžadujepříliš,
nikdyjenepochválí,neobejme,ažna
nejmladšíKamilu.Pozdějizatahuje
všechnydcerydosvýchintrikamezi
sestramivznikávelkápropast.Hodně
věcívrodiněovlivníisocialismus
arodinasepomalurozpadá.Knihanení
zrovnaveselýmčtenímanekončí
happyendem,aleipřestostojízatosiji
přečíst.
Pracovnítáborypropolitickévězně
existujívSeverníKorejidvakrátdélenež
ruskégulagy,podleodhadůvnichžije
přesdvěstětisíclidí.Auprchnoutje
nemožné.Nebotéměřnemožné,jak
dokazujeSinůvpříběh.Sinsevtáboře
narodil...-taktojeknihauvedenana
obálceavysedotohotostrhujícího
příběhuzačtetejakodonapínavé
detektivky.Sinůvživotvtáboře,jeho
útěk,následnáadaptacenanormální
život,kterássebounesepsychické
problémy-tovšejeprokládáno
výklademoreáliíchzeživotaobyvatel
KLDR,opolitickésituacizeměiojejích
vztazíchsesousednímizeměmi.Neníto
rozhodnělehkéčtení,alejezajímavé,
strhující,děsivé.Těžcebudetechápat,že
sepodobnéhrůzynasvětědějíažese
jednáopravduoskutečnostaneofikci.
DOPORUČUJE ludmila holbíkovÁ DOPORUČUJE Věra pelcovÁ
NOVÉ KNIHY
Pokudneníknihadostupnávpůjčovně,můžetesijisnadnozarezervovat.
stanislava peckovÁ Felix Baumgartner
aristokratky Vesmírný skokan
Prookolíjsoutostudentky,
manažerky,matky.Jenstím
rozdílem,žemajíhezkyznějící
rodnépříjmení,kteréje
ostatnímpovědomézdějepisu.
Kinský,Dobrzenský,
Schwarzenberg,Czernin…
Ještěpředčtvrtstoletímbyse
příslušniceposlednígenerace
českýchšlechtickýchrodůke
svémupůvodunemohlyhlásit.
Stejnějakojejichrodičenebo
prarodičebyječekalabuď
komunistickáperzekuce,nebo
odchodzvlasti.Aťužžijí
vPrazeneboVídni,osud
českýchzemíjimnení
lhostejný.Podobněsilnýpocit
odpovědnostisiuchovávají
iaristokratky,kteréžijí
vČechách.
Světmánovéhohrdinu.Dne14.října2012vyrazil
RakušanFelixBaumgartnersvýmseskokemze
stratosférydechcelémusvětu.Mužrychlejšínež
zvukvesvéknizepoprvélíčíto,conemohlyukázat
televiznízáběry:obavyzeselhání,kdyměldojem,
ženeobstojítvářívtvářvýzvám,bojonávratdo
týmu,svoudobrodružnoucestuvzhůrualekce,
kterýchsemuběhemnídostalo.
miloš macourek, kÁja saudek
muriel a andělé
AlbumMurielaanděléjebezpochyby
nejdůležitějšímkomiksemčeskéhistorie.Nikdy
předtímanipotomzdenevzniklodílo,kteréby
bylosvouprogresivitouavýtvarnoukvalitouzcela
srovnatelnéstímnejzajímavějším,coseprávě
dělovkomiksověvyspělýchzemích.Kdybyalbum
vyšlonakonci60.let,kdybylodokončeno,vývoj
domácíhokomiksubysejistěvyvíjeljinoucestou.
čtení sluší každému
březen měsíc čtenÁřů
Březenjejižtradičně(poměsíciknihyčiměsíciinternetu)měsícemčtenářů.Chtěli
bychomsezaměřithodněnačtenívevšechpodobách,aletaképoděkovatnašim
návštěvníkůmačtenářůmzajejichpřízeňatynejvěrnějšíodměnit.Protobudou
oceněnytři"čtenářskérodiny",kterésivroce2013vypůjčilynejvíceknih,aletaké
nejčastějivyužívajíslužebknihovny.
LetošníBřezenměsícčtenářůmámotto"Hrabalovskýrokvknihovnách",protože
letossipřipomínáme100.výročíodnarozeníspisovateleBohumilaHrabala.Inaše
knihovnavěnujeBohumiluHrabalovijedenbřeznovýden(28.3.),kdysi
připomenemejehotvorbuvknižníifilmovépodobě.Vašeznalostisibudetemoci
ověřitvpřichystanémkvízunebonámpomůžetepřistavběkomínuzknížek.
SoučástíHrabalovskéhodnevknihovněbudeivyhodnocenínejlepšíčtenářské
rodiny.
Nadětinezapomínámeaniběhemjarníchprázdnin.Vdětskýchpůjčovnáchjepro
ně
připravenprogram.DětskáknihovnanaDolnímnáměstípřipravujena5.března
oslavusvéhoprvníhorokuvnovýchprostorách.Můžetesezapojitdosoutěže
onázevalogodětskéknihovny.
Do března také patří Týden čtení od 10. do 14. března. Nebudeme číst pouze
studentůmvknihovně,aletakévevsetínskénemocnicinadětskémodděleníaLDN
nebovCharitě.Čteníslušíkaždému!Můžetesetěšitna20minuthlasitéhočtení
s dětskou knihou. Dětem ze škol zpestří den Kapřík Metlík s Janem Opatřilem
(24.3.).
Uvítáme,kdyžnámdátevědět,comůžemezměnit–prostředí,fondy,služby,sebe...
Líbísenám,kdyžspolečněsvámiidalšímiorganizacemipodpořímečetbu
ačtenářství.
AkcevcelérepubliceprobíhajízapodporySKIP.
zajímavé tipy V KNIHOVNĚ
FESTIVALLITERÁRNÍJAROVEVSETÍNĚ,
kterýknihovnaspolupořádásMasarykovým
gymnáziemVsetín,začnevbřeznu.Těštese
nazvýšenoujarnídávkuliterárníchakcí(více
vbřeznovýchakcích).
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍAUTOŘIJURÁŠA
Iletosbylivyhodnoceninejúspěšnějšíautoři
dětskéliterárnísoutěžeOpokladstrýca
Juráša„Nejmoudřejšíječíslo"vkategorii
próza,poeziečikomiks.
Naprvníchmístechseumístili:Jaroslav
Kotrla,ElaPazdírková,JanČablík,Lukáš
Koňařík,OndřejPolách,MichalGerža,
MarkétaHurtová,TerezaPhamová,Alžběta
Fialová,JakubKrhovják,PatrikMachala.
Kompletníseznamoceněnýchnajdetena
webuknihovny(www.mvk.cz).
LOVCIPEREL
HOLKY,KLUCI,ULOVTESIPERLU!
Celorepubliková,celoročníhra
onejaktivnějšíhodětskéhočtenáře.
Čtenářsivybíráknížkusoznačením„Totoje
perlorodka“.Dostanekekaždéknížcehrací
kartuamožnostzískatbodyvpodobě
„skutečných“perel.Jednuperluzískáčtenář
zasprávnévyplněníkartyadalšímůžezískat
zasplněnínepovinnýchúkolů.
OSOBNOST MĚSÍCE
otakar švec
OtakarŠvecjižoddětstvírádnavštěvoval
plzeňskéloutkovédivadlo,kdemj.působil
iJosefSkupa(autorSpejblaaHurvínka).
PozdějivystudovalVyššíprůmyslovou
školuelektrotechnickouaInstitut
technologiestavbyelektrickýchstrojů.
Povojněpracovaljakoprojektantve
ŠkoděPlzeňajižzdesezačalloutkovým
divadlemvícezabývat.
Kdyžseroku1961sepřestěhovalzaprací
doVsetína(aždodůchodupůsobilvMEZu
Vsetín),zapojilseihneddoloutkovéscény
Divadla"Z".
Pozrušenídivadlazaložilismanželkou
LibušívlastníloutkářskýkroužekpřiZK
MEZVsetín–Kohútek.Roku1978vznikla
naVsetíněnováloutkováscéna.Otakar
Švecsestaljejímvedoucímabyljímaždo
roku1985,roku1986odešeldodůchodu.
DivadelnísouborKohútekvedlOtakar
Švecodjehozaloženívroce1971aždo
roku2004.
Kroměprincipálskýchpovinnostíse
věnovalhlavněrežiiascénografii.
ProKohúteknapsalřaduherauskutečnil
rovněžtřiveřejnévýstavysvýchloutek.
BylčlenempředsednictvaSvazu
amatérskýchloutkářů.Spolusmanželkou,
kterásetakénačinnostiloutkového
divadlapodílela,získaliCenuměsta
Vsetínazarok2006zavícenež
čtyřicetiletouobětavouprácivoboru
loutkovéhodivadla.
Zdroj:
Databázečeskéhoamatérskéhodivadla[online].
2005[cit.2014-02-18].Dostupnéz:http://
www.amaterskedivadlo.cz/main.php?
data=osobnost&id=5387
loutkÁŘ
* 25. březen 1924 Plzeň
čtvrtky v knihovně
COVARCHÍVUNENAJDETEV.
čtvrtek6.března,17:00hodin,
společenskýsálknihovny
Poturistickýchiodbojovýchstezkách
spotomkymagistraKarlaPuszkailera,
BohuslavaKořenskéhoaMUDr.AdolfaBártka.
VečeremprovedeJanaRokytová
JAKSEZROZHLASOVÉREPORTÉRKYSTALA
„POHÁDKÁŘKA"
čtvrtek13.března,17:00hodin,
společenskýsálknihovny
SetkánísredaktorkouČeskéhorozhlasu
aautorkoupohádekMichaelouVeteškovou,
rodačkouzeVsetína.
ProbíhávrámcifestivaluLiterárníjaro2014
ASISTOVANÁREPRODUKCEVČERA,
DNESAZÍTRA
čtvrtek20.března,17:00hodin,
společenskýsálknihovny
PřednáškaproběhnevespoluprácisKlinikou
reprodukčnímedicínyZlín-IVFCzechRepublic.
Partner:NFprorozvojvsetínsképorodnice
PřednášíMUDr.MilanKovalčik
PAVOLRANKOV
čtvrtek27.března,17:00hodin,
společenskýsálknihovny
PavolRankovpatříknejúspěšnějším
slovenskýmspisovatelům.JehorományStalose
prvníhozáříaMatkyznajídobřeičeštíčtenáři.
Večeremsautorskýmčtenímprovází
PavelKotrla
ProbíhávrámcifestivaluLiterárníjaro2014
Březen V KNIHOVNě
CESTOPISNÁBESEDASALOISEMŠTRBÍKEM
úterý4.března,15.00hodin,
společenskýsál-"zvukováknihovna"
setkánívezvukovéknihovně,tentokrátnatéma
Vídeň
TÝDENČTENÍANEBČTENÍSLUŠÍKAŽDÉMU
ČTEMEPRORADOST
Kklub
pondělí10.března,10:00hodin,
Současnáčeskáliteratura
středa12.března,10:00hodin,
Cosečtenazákladníškole-sevsetínskými
osobnostmi
pátek14.března,10:00hodin,
Čtemevanglickémjazycesrodiloumluvčí
ČTEMEVNEMOCNICIACHARITĚ
úterý11.března,středa12.ačtvrtek13.března
PRÁZDNINOVÁKNIHOVNA
ROKYTNICE-5.březnaod10do12hodin
puzzle,kvízy,hlavolamy,deskovéhry
DOLNÍNÁMĚSTÍ-SLAVTESNÁMI
1.výročínověotevřenédětsképůjčovny
5.březnaod10do18hodin
Kološtěstí,soutěžonázevalogodětské
knihovny,minigolf,...
LUH-4.březnaod10do12hodin
Tvořivádílna-zvířátkazchlupatéhodrátku
promenšíděti;kreslení3Drukyprostaršíděti
MOZKOCVIČNA-DÁSEPAMĚŤTRÉNOVAT?
úterý11.března,16:00hodin,
společenskýsálknihovny
novétrendyvtrénovánípaměti
informacetakénawww.trenovanipameti.cz
lektorkaPhDr.HelenaGajdušková
BřEZEN v knihovně
20MINUTSDĚTSKOUKNIHOU
hlasitéčtenídětem
úterý11.března,15:00hodin
dětskápůjčovnaDolnínáměstí
úterý25.března,15:00,
dětskáknihovnaRokytnice
Zvemeveřejnost.
TVOŘIVÁDÍLNAUMOUCHYCC
čtvrtek13.března,16:00hodin,Kklub
DětizeZákladníuměleckéškolyVsetíntvořípro
dětinadětskémoddělenívsetínskénemocnice
JSINATAHU!Postřehovéamotorickéhry
středa19.března,14:30hodin,Kklub
HostJardaČesnek
HRABALOVSKÝDENVKNIHOVNĚAOCENĚNÍ
NEJLEPŠÍČTENÁŘSKÉRODINY
pátek28.března,10:00-18:00hodin
VODAFONEAKADEMIE
ZAČÍNÁMESTABLETEM
čtvrtek20.března10:00-16:00,
počítačováučebna
„SENSEN-SENZAČNÍSENIOR"
cojetotablet,jakéjsoutypy,výukapráce
sdotykovýmdisplejem,email-konfiguracea
používání
Tabletkvýucebudezapůjčen
Kontaktníosoba-podrobnéinformace
Mgr.KateřinaJanošková,tel.:575755136,
e-mail:[email protected]
VU3V-KURZŽIVOTADÍLO
MICHELANGELABUONARROTI(5.3.,19.3.)
KURZ"MÁKNIHAŽIVOTA(12.3.,26.3.)
Připravujemenaduben
-Kabelkovýjarmark
-ValašskéVelikonoce
Použitéobrázky:Sayane,MěstoVsetín,3bdrvv,Roudeeed2fdirm,michellis13,ArchivMVK
© MASARYKOVA VEŘEJNÁ KNIHOVNA VSETÍN
březen 2014
Download

Stáhnout v PDF - Masarykova veřejná knihovna Vsetín