Název projektu:
Mediální vzdělávací minipořady ve finanční
gramotnosti a etické výchově pro občany
Registrační číslo projektu:
CZ. 1.07/3.1.00/37.0034
Číslo klíčové aktivity:
01
Název aktivity:
Metodika pro eLearningové kurzy ETV
Autor výstupu aktivity:
Ing. Jitka Macháčková
Oponent výstupu aktivity:
PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.
Tvorba metodik
Výstup klíčové aktivity:
V rámci této aktivity byla vytvořena metodika pro komplexní eLearningový kurz pro
oblast etické výchovy. Celý kurz obsahuje dvě části, a to eLearningový kurz a
závěrečný test nabitých znalostí.
Na základě konzultace s projektovým manažerem MŠMT jsme spojili oponenturu a
výstup této části klíčové aktivity. Důvodem je oponování jako proces v průběhu
tvorby metodik. Výsledkem je tedy průběžně oponovaný materiál metodiky a
odborný oponent podepisuje jeho finální verzi, čímž dává na vědomost jeho
odbornou správnost.
Přílohy
1.
eLearning - presentace PowerPoint
(autor: Ing. Jitka Macháčková)
2.
Závěrečný test
(autor: Ing. Jitka Macháčková)
3.
Předávací protokol
Příloha č.1.
eLearning - presentace PowerPoint
autor: Ing. Jitka Macháčková
oponent: PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.
Kořeny EtV
Etick{ výchova
Teoretický úvod do studia
• Tzv. Zlatým pravidlem etiky je motto:
„Chovej se k druhým tak jak chceš, aby se oni
chovali k tobě“.
Prosoci{lní chov{ní
Znaky prosoci{lního
chov{ní
• Cíl EtV: vychovávat ţáka, člověka ve zralou
osobnost; pozitivně ovlivňovat postoje a
chování; prosociální chování.
• PROSOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ = chování, které je
zaměřeno na pomoc nebo prospěch jiných
osob, skupin nebo společenských cílů bez
aktuálního očekávání odměny.
• Důraz kladen na etický aspekt probíraných
problémů.
Složky etické výchovy
•
•
•
•
• Etická výchova ve formě, v jaké je prezentována v
kurzech EF ČR a vyučována na mnoha školách v
ČR vychází z projektu VÝCHOVA K ROSOCIÁLNOSTI
od Roberto Roche Olivara (profesor Nezávislé
univerzity v Barceloně), upravený na Slovensku
Ladislavem Lenzem.
Výchovný program
Výchovný styl
Osobité metody
Rozvoj
prosociálnosti
TVOŘÍ NEDÍLNÝ CELEK
VP
OM
VS
RP
• Chování ve prospěch druhého, které
nevyplývá ze služební povinnosti.
• Chování bez očekávání protislužby
nebo vnější odměny.
• Chování podporující reciprocitu.
• Chování, které nenaruší identitu
subjektu.
Výchovný program
10. Komplexní prosociálnost
9. Pomoc, přátelství, spolupráce
8. Reálné a zobrazené vzory
7. Asertivita
6. Empatie
5. Vyjádření a komunikace citů
4. Tvořivost a iniciativa
3. Pozitivní hodnocení druhých
2. Důstojnost lidské osoby, úcta k sobě
1. Komunikace
1
Výchovný styl
Aplikační témata výchovného programu
•
•
•
•
•
•
Rodina, ve které ţijeme
Etika a hodnotový systém
Duchovní rozměr člověka
Ochrana přírody a ţivotního prostředí
Ekonomické hodnoty
Výchova k sexuálnímu zdraví a rodinnému ţivotu
Rozvíjení prosoci{lnosti
• „Prostupuje“ třemi předchozími (program,
styl, metody).
• Čtyři fáze vyučovací hodiny (jednotky)
o
o
o
o
Senzibilizace
Hodnotová reflexe
Nácvik
Reálná zkušenost
Motto na z{věr
„Vědec, polární cestovatel, mnich - mohou
nás naučit jednomu: odhodit všechno, co
překáží, a jít za vytčeným cílem.“
Marek Orko Vácha
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vytvořit ze skupiny výchovné společenství.
Přijmout druhého takového, jaký je.
Atribuce prosociálnosti.
Stanovení jasných pravidel hry.
Induktivní disciplína.
Vybízení k prosociálnosti.
Přiměřené uţívání trestů a odměn.
Zapojení rodiny do výchovného procesu.
Vytváření radostné atmosféry.
Osobité metody
• Jedná se o průřez účinných metod.
• Učitel (lektor) je „ten v pozadí“.
• Ţáci (účastníci) se učí z vlastních proţitků.
Jednotliv{ témata
na z{kladě
výchovného
programu EtV
2
Pečlivě si přečtěte n{sledující text:
ZODPOVĚDNOST
„Sbohem...,“ řekl.
„Sbohem,“ řekla liška.
„Tady je to mé tajemství, úplně prostinké: spr{vně vidíme jen
srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“
„Co je důležité, je očím neviditelné,“ opakoval malý princ, aby
si to zapamatoval.
„A pro ten čas, který jsi své růži věnoval, je ta tv{ růže tak
důležit{.“
„A pro ten čas, který jsem své růži věnoval...,“ řekl malý princ,
aby si to zapamatoval. „Lidé zapomněli na tuto pravdu,“ řekla
liška. „Ale ty na ni nesmíš zapomenout. St{v{š se navždy
zodpovědným za to, cos k sobě připoutal. Jsi zodpovědný za
svou růži...“
„Jsem zodpovědný za svou růži...,“ opakoval malý princ, aby si
to zapamatoval.
• Antoine de Saint-Exupéry; Malý princ; 21. kapitola
Téma č. 1
Úkoly a cvičení k motivačnímu textu:
1. Pokuste se vyvodit rozdíly v obsahu a významu slov
ODPOVĚDNOST a ZODPOVĚDNOST
Odpovědnost - povinnost osoby pečovat o jinou
osobu, o věc, případně o stav nebo o vztah tak, aby
jim nevznikala újma. (odpovědnost za děti,
odpovědný vztah k práci, právní odpovědnost…)
Zodpovědnost - princip odpovědnosti nejen za sebe,
ale i za svěřené činnosti a věci, musí moderní člověk
zvnitřňovat a přijímat jako samozřejmý nárok na sebe,
zejména proto, aby se na něj druzí mohli spoléhat.
(brát na sebe zodpovědnost, zodpovědnost za své
jednání, zodpovědnost nadřízeným za podřízené…)
Zodpovědnost je ctnost člověka, který si své
odpovědnosti hledí. Jedná se o morální vlastnost.
O jaký typ zodpovědnosti se jedn{?
(přiřaďte)
1.
2. Na příkladu typické rodiny se dvěma dětmi, které byly
po rozvodovém řízení svěřeny do výchovy matce, doložte
praktický význam a obsah slova zodpovědnost ze strany
obou rodičů. (zapište si poznámky)
Matka: zajistit řádnou výchovu – vštípení morálních hodnot,
dohled nad řádnou školní docházkou, zajištění základních
potřeb dětí (jídlo, oblečení,…), zajistit základní zdravotní
péči, být pozitivním příkladem dětem – budovat pozitivní
vztah k otci, …
Otec: pokud nestanovil soud jinak, podílet se v maximální
moţné míře na výchově dětí, přispívat matce na zajištění
základních potřeb dětí – tj. nutnost zajistit si dostatečný
vlastní příjem, být pozitivním příkladem – budovat pozitivní
vztah k matce, …
„Stáváš se navždy zodpovědným za to, cos k sobě
připoutal.“
6.
F. environment{lní (ekologick{)
2.
.
B. za vzděl{ní
H. za dodržov{ní pravidel
I. za dodržov{ní
předpisů
A. soci{lní
8.
E. celospolečensk{
3.
4.
7.
5.
9.
C. finanční
D. rodičovsk{
G. za vlastní zdraví
3
PRAVDIVOST
Řešení:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A. - 5
B. - 4
C. - 1
D. - 3
E. - 2
F. - 8
G. -6
H. - 9
I. - 7
ZODPOVĚDNOST
Téma č. 2
„Jen ten, kdo rozumí sobě, může
rozumět druhým.“ (prof. Smékal)
sebepozn{ní
Vůči sobě
sebepřijetí
• PRAVDIVOST
hodnocení
druhých
Vůči druhým
vyslovení kritiky
Sebepozn{ní je
• poznávání sama sebe
• poznávání svého já, svých silných a slabých stránek
Sebepoznání je součást hledání podstaty a smyslu
lidského života.
= Souhrn informací, které máme sami o sobě
(sportovec, milovník filmů, fanoušek Sparty, soused
Jardy…) = objektivní informace
• Subjektivní hodnocení těchto informací je pak
součástí sebepřijetí.
• Pravdivost
= vztah k tomu, co je
= předpoklad života
Úkol č.1
1. Na čistý bílý papír si obkreslete poloţenou ruku (prsty).
2. Do kaţdého prstu zapište jednu svoji pozitivní vlastnost (nebo
schopnost; to, co vám jde, co umíte…).
3. Do dlaně vepište jednu vlastnost, kterou máte na sobě
nejméně rádi (nejvíce vám vadí).
Zamyslete se:
Lze vlastnost zapsanou v dlani pomocí toho, co je
zapsáno v prstech změnit? Jak?
Vždycky se mohu změnit, vždy na sobě mohu
zapracovat a zdokonalit se.
Sebepřijetí je
 umění lásky k sobě
 stav, kdy je člověk v pravdě smířen sám se sebou
 vědomí vlastní hodnoty a současně hranice svých
moţností
 základní pilíř pro duševní zdraví a plnohodnotné
mezilidské vztahy
Sebepřijetí je PROCES, nikoliv STAV = pohled na sebe sama
se v průběhu růstu a vývoje mění.
Zahrnuje i pocity, které v nás vyvolává vlastní sebepoznání.
Nepřijetím sama sebe ztrácíme mnoho sil.
Je nutné se alespoň občas pochválit !!!
Nezapomínejte chválit druhé ve svém okolí !!!
4
O kouzelném žebříku
Úkol č.2
1. Představte si na chvíli osobu, která vám není příliš
sympatická, někoho, koho „nemáte zrovna rádi“.
2. Zamyslete se a pokuste se na této osobě najít tři
pozitivní vlastnosti, něco, v čem je dobrý, něco, čím je
prospěšný druhým ve svém okolí.
3. Podařilo se? Je to náročné?
Komunikace s druhým se mění podle toho, jakou
představu máme my o něm, a jakou on o nás.
Možnost vzniku PŘEDSUDKŮ, ANTIPATIE !!
Jednou se stalo, že se převrhl královský kočár a král a jeho sluha
se octli v temné propasti. Král zuřil. Chvilku se vztekal, pak zas
fňukal jako děcko, třásl se strachy nebo klnul osudu. Sluha
klidně seděl, tu a tam řekl konejšivé slovo a zas usměvavě seděl
dál.
Vtom se z nebe spustil bílý žebřík a neviditelný hlas řekl:
„Tento žebřík vede až na zem. Ale vylézt po něm může jen ten,
kdo je z vás dvou mocnější.“
Král na sluhu ani nepohlédl a opřekot se hrnul k žebříku.
Jenomže žebřík frnk!…a zmizel v mracích stejně rychle, jak se
objevil.
Po chvíli se žebřík spustil znovu. Sluha pokojně vstal, vzal krále
do náručí a vynesl ho až na pevnou zem.
„Ale jak to? To je podvod!“ blekotal zmatený král. „Já jsem
přece ten mocný! Ovládl jsem Indii a ovládl jsem Čínu! Vládnu
celé polovině světa!“
„Vidíš, a přece jsem mocnější já,“ usmál se na něj bez
posměchu sluha. „Já jsem totiž ovládl sám sebe, víš?“
Indické pohádky; převyprávěno (archiv autorky)
Představy o druhých si utváříme na základě:
NASLOUCHÁNÍ
 Vnímání = to, jak druhého vnímám v daném okamţiku
 Pozorování = přímým i nepřímým pozorováním chování
a jednání druhého
 Uvažování = přemýšlením a uvaţováním o činech a
projevech chování a jednání druhého
 Fantazie = doplněním si získaných informací a
skutečností o naše představy, promítnutím našich přání
a snů, připsáním vlastností našich vlastních hrdinů
druhému
Všechny tyto informace a zkušenosti skládáme v celek,
přemýšlíme o nich a vytváříme mezi nimi vazby.
„Jdi klidně uprostřed rozruchu a spěchu
a vzpomeň si, jaký mír může být v tichu.
Pokud je to možné bez ztráty tváře, vycházej dobře se
všemi lidmi.
Říkej svou pravdu tiše a jasně a naslouchej ostatním,
třeba i omezeným a nevědomým, také oni mají svůj
příběh.
Vyhýbej se hlučným a svárlivým osobám, otravují
ducha.
Jestliže se budeš srovnávat s jinými,
můžeš se stát domýšlivým či zahořklým,
neboť vždy se najdou lidé větší nebo menší než jsi
ty.“…
Max Ehrmann
Téma č. 3
Typy komunikace
• Verbální (slovní)
• neverbální – pouţívá jiných výrazových prostředků neţ slova
o kinesika – všechny druhy pohybů (gesta, pohyby hlavou, poloha těla...)
o postoje těla (kongruence poloh) – prolínání s gesty
o mimika – výrazy tváře
o pohledy očí
o proxemika – vzdálenost mezi komunikujícími: vertikální + horizontální
rovina = výška očí + sféry (intimní, osobní, sociální, veřejná)
o haptika – tělesný kontakt
o fyzické aspekty vlastního „zjevu“ – zdobnost, líčení, typ oblečení,
parfémy...
o paralingvistika – pomlky, sytost hlasu, intonace, strohost vět (na pomezí
verbální a neverbální)
• činy
• tichem = naslouchání (nerovná se slyšení)
o očima
o ušima
o srdcem
5
Neverb{lní komunikace
Pozdrav
Úkol č.1
Rozhodněte, kdo koho pozdraví první.
A. muţ ţenu
nebo
B. ţena muţe
C. starší mladšího
nebo
D. mladší staršího
E. ţák učitele nebo
F. učitel ţáka
G. mistr dělníka
nebo
H. dělník mistra
I. Příchozí přítomné v čekárně
nebo
J. Čekající příchozího
Úkol č.2 – popište neverb{lní sign{ly, které
vysílají osoby na obr{zcích B.
A.
Domníváte se, že znalost základních pravidel
společenského chování (např. zdravení) přímo souvisí s
tématem?
Slyším<
Slyšet = vnímat zvuk (např. hluk zvenčí, okolní hovor,
zvuky dopravy, zvuky přírody,
hudbu jako kulisu…)
Poslouchat = soustředit se plně na slyšené (např.
poslouchám přednášku, hlášení z
rozhlasu, rozkazy velitele, pokyny k práci,
hudbu…
Naslouchat = zapojit do poslouchání oči, uši i srdce
(např. naslouchám druhému, kdyţ se mi
svěřuje, při vyprávění záţitků, v rozhovoru
s dětmi, …)
Pečlivě si přečtěte motivační text:
Nynější doba, i když je velmi těžká a dramatická, má
veliké plus v tom, že je to doba v podstatě svobodná. A
patří jí za to veliký dík. Každý si může dělat, v podstatě, co
se mu zlíbí. Samozřejmě, v mezích zákona. Ale mnoho lidí
jen nečinně přihlíží, a neví kam se vrtnout, co podniknout a
čekají, že je někdo vysvobodí z toho, co je trápí…
Přešlapují na místě a nadávají na vše kolem sebe, co se jim
nelíbí, než by něco sami podnikli či zkusili změnit. Nadávají
na politiky, na nespravedlnost, nepřízeň osudu, Boha, na
celý svět… Ale věřte, že pokud se takhle budeme každý
stavět k životu, nezmůžeme s tím, co se nám nelíbí, vůbec
nic. Naopak, situace kolem nás se bude stále zhoršovat a
stupňovat, až postoupí opravdu do bodu, kdy nebude
cesty k záchraně, a sami sebe zničíme a požereme svou
chamtivostí, sobeckostí, leností, netečností…
SVOBODA
Téma č. 4
Úkoly a cvičení k motivačnímu textu:
Úkol č.1
Najděte v úvodním textu činnosti, úmysly a vlastnosti,
které mohou „zničit“ existující (soudobou) svobodu.
Úkol č.2
Na základě odpovědi na otázku č.1 se pokuste
vlastními slovy navrhnout definici pojmu svoboda.
Svoboda je možnost, případně také schopnost volit,
rozhodovat a jednat „podle své vůle“ a nést za to
přiměřenou odpovědnost.
6
Obecné typy svobod
K následujícím typům svobod se pokuste uvést vždy
konkrétní příklad na základě vašeho osobního života
a zkušeností:
•
•
•
•
•
•
•
Svoboda slova a projevu
Svoboda osobní
Svoboda pohybu a pobytu
Svoboda shromažďování
Svoboda domovní
Svoboda myšlení, svědomí a vyznání
Svoboda v rozhodování
FAIR PLAY
Přiřaďte spr{vné odpovědi:
• Svoboda shromažďování
1. Rozhodnete se
a koupíte byt v
Brně
3. Namaloval jste
obraz a nyní ho
vystavíte v galerii
• Svoboda pohybu
4. Zúčastníte
demonstrace
proti zvýšení
DPH
• Svoboda
rozhodování
2. Přestěhujete
se z Prahy do
Brna
• Svoboda projevu
6. Stal jste se
vyznavačem
hnutí punk
5. Vstoupil jste
do sekty
satanistů
• Svoboda
pobytu
Pečlivě si přečtěte motivační text:
Znáte mě?
Neuznávám spravedlnost. Nezabíjím, jen mrzačím. Lámu srdce
a ničím životy. Jsem mazaná, zlomyslná a s věkem sílím.
Čím víc mne citují, tím víc mi věří. Daří se mi ve všech vrstvách
společnosti. Mé oběti jsou bezmocné. Nemohou se proti mně
bránit, protože nemám tvář ani jméno. Není možné mne
vystopovat, čím víc se o to kdo snaží, o to víc unikám.
S nikým se nepřátelím. Pokud jednou někomu poskvrním pověst,
nikdy se neočistí. Svrhávám vlády a rozvracím manželství. Bořím
kariéry a přináším bezesné noci, zármutek, trápení. Kvůli mně
nevinní lidé pláčí do polštáře. Tvořím novinové titulky a působím
bolest srdcím.
Říkají mi …… (dolňte !!)
Brian Cavanaugh: Kolik váţí sněhová vločka, 2003
Téma č. 5
Co je fair play??
• Zamyslete se: Co označuje spojení fair play?
• Anglický výraz – doslovně = čestná hra [fer plej]
• Při soutěži vyloučení snahy získat pro sebe neoprávněné
výhody
• Nepoškozovat úmyslně soupeře
• Hra a jednání podle pravidel
• Pomoc druhému
• Uznání vlastní chyby či porážky
• Klidné, profesionální vystupování
• Neplatí pouze ve sportu – platí i v běžném životě!!
• Hrajme a jednejme fair play i sami se sebou!!
• Etičtější než soutěž je SPOLUPRÁCE (! Nejde nahradit
vždy!)
Úkoly a cvičení k motivačnímu textu:
Úkol č.1
Vyjádřete vlastními slovy souvislost mezi POMLUVOU a
jednáním FAIR PLAY.
Úkol č.2
Vyjádřete vlastními slovy a na konkrétním příkladu
doloţte souvislost mezi SPRAVEDLNOSTÍ a jednáním
FAIR PLAY.
Úkol č.3
Vyjádřete vlastními slovy a na konkrétním příkladu
doloţte souvislost mezi SVOBODOU a jednáním FAIR
PLAY.
7
• ,,Naše největší vítězství není v tom, že
nikdy neselžeme, ale v tom, že se
zvedneme pokaždé, když spadneme."
Spravedlnost, moudrost,
statečnost
Konfucius
• Úkol č.4
Zamyslete se, jak souvisí výše citovaný druh „vítězství“
a pojem fair play.
Téma č. 6
Pečlivě si přečtěte motivační text:
Samé dobré rady
Kráčeli městem tři: osel, dědeček a vnuk.
Dědeček se vezl na oslovi, vnouček cupkal pěšky.
Vtom jeden kolemjdoucí pohoršeně vykřikl: „No
tohle! Nestydíš se, dědku? Ty si jedeš a to ubohé
děcko necháš běžet. Nevidíš, jak má malé
nožičky?“
Stařík si vzal jeho slova k srdci. Slezl z osla a nabídl
své místo chlapci. Ale hned za rohem se zhrozil
jiný muž: „Chudák starý pán, no ten se dočkal!
Kluk se veze jako kníže, ale starci neprokáže úctu!
To ti není hanba, harante?“
Spravedlnost
• Spravedlnost znamená dát kaţdému, co mu patří.
• Spravedlivý člověk se pozná podle toho, ţe
pravdivě mluví, jedná a ţije.
• Spravedlnost začíná doma, úsilím o vzájemný ohled
a úctu.
• Bez nadrţování dát kaţdému to, co mu náleţí,
znamená být spravedlivý vůči těm, o kterých
rozhoduji.
• Být spravedlivý vůči nadřízeným znamená dbát
jejich pokynů, které přispívají k dobru všech.
Teď se zase styděl klouček. Dědeček přisedl k němu
a jeli na oslovi oba dva. „Fuj! Skandál!“ vyjekla jakási
žena. „Chcete to ubohé zvíře zničit? To mu chcete
strhat hřbet?“
Stařeček i hošík slezli a už celí spletení kráčeli vedle
osla. Mládenci z hospody vybuchli smíchy: „Podívejte
se na ně!“ křičeli jeden přes druhého. „Mají osla a
jdou pěšky! K čemu ho máte, hlupáci?“
Dědeček a vnouček na sebe bezradně pohlédli. Pak
vzali osla na ramena a nesli ho městem. Lidé vybíhali
z domů, vykláněli se z oken a nemohli uvěřit svým
očím. „To jsou blázni! Jeden větší osel než druhý!“
volali.
Indické pohádky; převyprávěno (archiv autorky)
Moudrost
• Moudrost předvídá budoucí těžkosti a jedná podle toho.
• Moudrost uplatňuje fantazii a učí se od zkušenějších.
• K moudrému jednání nás vede i životní zkušenost, neboť
nám říká, jaké mohou být důsledky.
• Moudrost není nerozhodná, ale není také nerozvážná a
nepozorná.
Zamyslete se:
Jaký je rozdíl mezi spravedlností a moudrostí?
Odpověď:
Spravedlnost říká, co se má dělat; moudrost říká, jak při
tom postupovat.
8
Statečnost
SPOLUPRÁCE
• Statečný je ten, který vytrvá v dobrém, i kdyţ hrozí
nebezpečí.
• Statečnost lze poznat i podle toho, jak vytrvale snáší
trápení.
• Nemít strach neznamená být statečný. Statečný je
ten, kdo navzdory strachu zůstane rozváţný a klidný.
• Statečnost není riskovat svůj ţivot pro obdiv druhých,
ale riskovat jej pouze pro něco velkého.
• Falešná statečnost, která chce uskutečnit nemoţné,
je opováţlivost.
Téma č. 7
Ot{zka k motivačnímu textu:
Byl stařec v pohádce moudrý, spravedlivý či statečný?
svůj názor odůvodni !!!
Pečlivě si přečtěte motivační text:
Odborník na efektivitu práce předává výsledky svého
zkoumání Henrymu Fordovi. „Jak vidíte pane, zpráva
je pro vás velmi příznivá, až na tamtoho muže na
konci místnosti. Kdykoliv jsem procházel kolem, měl
nohy na stole. Ten je vysoce neefektivní.“
„Ten muž měl jednou nápad,“ pravil Ford, „na kterém
jsme vydělali celé jmění. A myslím, že měl tehdy nohy
přesně tam, kde je má dnes.“
Úkoly a cvičení k motivačnímu textu:
Úkol č.1
Pokuste se vlastními slovy vysvětlit, co je to EFEKTIVITA
PRÁCE.
Zamyslete se:
a) Jak souvisí tento pojem s tématem SPOLUPRÁCE ?
b) Je rozdíl ve významu slovního spojení PRACOVAT
SPOLU a významem slova SPOLUPRÁCE ?
Anthony de Mello, SJ; Modlitba ţáby 1; Cesta 1995
Motto: Buď vděčný za své schopnosti a měj ohled na slabší.
• Spolupráce (kooperace) = forma prosociálního
chování
o Prosociální chování = chování prospěšné pro obě strany
o Opakem je konkurence
o Práce se společným cílem
• Spolupráce = 2 a více osob zapojených do řešení
úkolu
o Spolupracují lidé různých vlastností , schopností i znalostí – kaţdý má
nějakou roli
o Členové skupiny si musí důvěřovat
o Jednotlivci se navzájem doplňují a inspirují
o Důleţité je umět navazovat rychle nové vztahy
o Někdo se můţe cítit ve skupině nedoceněný – nutné se s tím vyrovnat
o Je nutné být k druhým ohleduplní, taktní
• Spolupráce = úzce souvisí i se schopností řešit
problémy a konflikty
o
o
o
o
Jsou neoddělitelnou součástí ţivota
Správně zvládnuté budují vztahy
Při práci se snaţme vţdy převést konflikt na problém a ten pak řešit
Při řešení se uplatňuje asertivita
• Asertivita = domoci se svých oprávněných poţadavků slušnou cestou
9
SOLIDARITA A
TOLERANCE
Pečlivě si přečtěte motivační text:
Maličkost
Každý člověk může být úžasný ... protože každý může
něčím sloužit.
Ke službě člověk nepotřebuje univerzitní titul.
Nemusí ani zvládat shodu podmětu s přísudkem.
Jediné, co potřebuje, je laskavé srdce.
Duši zrozenou z lásky.
Martin Luther King Jr.
Téma č. 8
Úkoly a cvičení k motivačnímu textu:
Úkol č.1
Pokuste se vlastními slovy vysvětlit význam slov
TOLERANCE a SOLIDARITA.
Zamyslete se:
a) Co spojuje tyto pojmy se slovem SLOUŢIT ?
b) Co spojuje tyto pojmy se slovy SRDCE a DUŠE ?
Darovat znamená dát někomu to, co bychom si rádi
nechali.
• Tolerance
Tolerance
= schopnost nebo ochota vydrţet, snést či uznat něco, co
organismu, člověku nebo společnosti není příjemné, ale
proti čemu se z různých důvodů nebrání
= snášenlivost k názorům a jednání druhých lidí, odlišným
od názoru a jednání vlastních
o Do jisté míry má toleranci kaţdý ve své „výbavě“
o Do jisté míry jsme tolerantní díky nutnosti společného souţití
o Jistou míru tolerance prokazujeme i díky snaze dodrţovat místně platná
morální pravidla a kulturní zvyklosti
o Potřeba tolerance se zvyšuje s globalizací prostředí (cizinci, cizí etnika
apod. na našem území)
• Tolerance má své meze (hranice), které závisí na
výchově, momentální náladě, společenském postavení
a okolním prostředí
Úkol č.2
Zamyslete se nad pojmy XENOFOBIE a RASISMUS. Jak
souvisí s pojmem tolerance?
Přiřaďte k jednotlivým obr{zkům konkrétní
Solidarita
významový obsah pojmů tolerance a solidarita
Solidarita
= ochota ke vzájemné pomoci
= nést odpovědnost za společnost
•
•
•
•
•
A.
Pocit sounáleţitosti s nějakou skupinou
Pocit spoluúčasti na problémech a úspěších této skupiny
Bratrství
Všichni lidé tvoří jeden celek jako "údy jednoho těla"
Mezigenerační solidarita
B.
C.
F.
E.
D.
10
Podle Platona
Z{kladní ctnosti
Ctnost = etická dovednost
• Uměřenost
(sofrosyné)
udrţuje
ctnost
v rovnováze, mimo krajnosti, činí ji ctností,
s jejím nedostatkem se ctnost mění v její
opak
• Spravedlnost (dikaiosyné) – nejvyšší ctnost,
téţ „praktická láska“ Spravedlnost je mírou
pravdy, schopností dávat kaţdému to, co
jeho jest
• Moudrost (sofia) napomáhá orientaci,
rozlišení dobra , zla , pravdy, lţi, bývá
označována základem, podstatou všech
ctností.
• Statečnost
(andreia)
je
vnitřní
silou,
schopností překonat strach, obavy, nejistotu,
je schopností být vůdcem, nositelem vize.
• Ctnosti jsou spjaty s hodnotami a mravními
normami.
• Úlohou mravních norem je chránit určité
hodnoty.
• Zásady, které jsme si osvojili, tvoří jakýsi
morální kodex, který můžeme nazvat –
zásady prosociálního chování.
Podle Aristotela
• mírnost: znamená správný střed v příjemných
věcech, např. v jídle a pití (kdyby ţil v naší době,
přidal by také sledování televize)
• rozvážnost: usměrňuje rozum, aby uměl správně
hodnotit různé situace, posoudit co je dobro a co je
zlo
• udatnost: to je správný střed mezi přemrštěnou
odvahou a bázlivostí, mezi agresivitou a rezignací,
• spravedlnost:
usměrňuje
chování
člověka
k ostatním – dát a dopřát kaţdému, co mu patří, co
je správné a přiměřené; znamená neuškodit ani
sobě, ani druhým (tj. je to střed mezi dvěma
krajnostmi)
11
Zdroje obr{zků:
•
• Nejdůležitější dovednosti jsou ty, které mají
všeobecný charakter a podmiňují smysluplný život.
• Ctnosti jsou podmínkou vydařeného a šťastného
života; ctnosti znamenají takové chování, které je
v souladu s naší rozumem obdařenou přirozeností.
• Ctnost
je
vždy
uprostřed
mezi
dvěma
protichůdnými krajnostmi.
• Nedosahovat správné míry při nějaké činnosti je
právě tak škodlivé, jako ji překračovat.
•
•
•
•
•
http://www.google.cz/imgres?q=solidarita.jpg&um=1&hl=cs&sa=N&biw=1120&bih=758&tbm=isch&tbnid=9CLvKk
55P3RrBM:&imgrefurl=http://www.vasevec.cz/blogy/socialne-demokraticky-model-byti&docid=NsribhNe8MR3M&imgurl=http://www.vasevec.cz/sites/default/files/imagecache/primary_318x221/images/2302/s
olidarita.jpg&w=318&h=221&ei=Yf2SUOCPC82Z0QW6uICABg&zoom=1&iact=hc&vpx=119&vpy=458&dur=1585&h
ovh=176&hovw=254&tx=147&ty=101&sig=112692238562893994425&page=2&tbnh=125&tbnw=175&start=22&ndsp
=22&ved=1t:429,i:151
http://www.google.cz/imgres?q=solidarita.jpg&start=273&um=1&hl=cs&sa=N&biw=1120&bih=758&tbm=isch&tbni
d=-3z6CWhhyiqiPM:&imgrefurl=http://prazsky.denik.cz/nazory_region/sloupek-solidarita-musi-byt-i-s-mensinouvolicu-20120504.html&docid=yHOn9ncJys_TQM&imgurl=http://g.denik.cz/63/a1/4668899-praha-lazarska-bezbarier-happening-jizda-vozik-3_denik380.jpg&w=380&h=285&ei=Yf2SUOCPC82Z0QW6uICABg&zoom=1&iact=hc&vpx=113&vpy=443&dur=129&hovh=1
94&hovw=259&tx=154&ty=139&sig=112692238562893994425&page=13&tbnh=134&tbnw=168&ndsp=22&ved=1t:4
29,i:274
http://www.google.cz/imgres?q=mal%C3%BD+princ&um=1&hl=cs&biw=1120&bih=758&tbm=isch&tbnid=em0cm
M2mBC6ufM:&imgrefurl=http://www.malyprinc.net/&docid=mYPugP4DuKswqM&imgurl=http://www.malyprinc.ne
t/_images/princ.gif&w=396&h=384&ei=GPSUIenA6q20QXdwICAAw&zoom=1&iact=hc&vpx=457&vpy=170&dur=76&hovh=221&hovw=228&tx=151&ty=128&si
g=112692238562893994425&page=1&tbnh=135&tbnw=148&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,i:115
http://www.google.cz/imgres?q=mal%C3%BD+princ&um=1&hl=cs&biw=1120&bih=758&tbm=isch&tbnid=em0cm
M2mBC6ufM:&imgrefurl=http://www.malyprinc.net/&docid=mYPugP4DuKswqM&imgurl=http://www.malyprinc.ne
t/_images/princ.gif&w=396&h=384&ei=GPSUIenA6q20QXdwICAAw&zoom=1&iact=hc&vpx=457&vpy=170&dur=76&hovh=221&hovw=228&tx=151&ty=128&si
g=112692238562893994425&page=1&tbnh=135&tbnw=148&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,i:115
http://www.google.cz/imgres?q=mal%C3%BD+princ&um=1&hl=cs&biw=1120&bih=758&tbm=isch&tbnid=WReBwlIQSdMjM:&imgrefurl=http://zivotzeny.pise.cz/65080-tentokrate-nikoli-zena-ktera-ovlivnila-mujzivot.html&docid=RCFMXtHx0_oLdM&imgurl=http://zivotzeny.pise.cz/img/74198.jpg&w=388&h=187&ei=GPSUIenA6q20QXdwICAAw&zoom=1&iact=hc&vpx=499&vpy=148&dur=510&hovh=149&hovw=310&tx=186&ty=119&
sig=112692238562893994425&page=1&tbnh=136&tbnw=282&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,i:175
http://www.google.cz/imgres?q=rodice+pr%C4%8Dice&um=1&hl=cs&biw=1120&bih=758&tbm=isch&tbnid=EHcBs
E5XWxMFgM:&imgrefurl=http://www.rodina.cz/clanek6359.htm&docid=OhQ1FUhvOqF8zM&imgurl=http://www.ro
dina.cz/g/autori/marketaslunecko/rodice_prcice.jpg&w=400&h=304&ei=kQCTULfiNajX0QWt0IDwAg&zoom=1&ia
ct=hc&vpx=111&vpy=203&dur=1688&hovh=196&hovw=258&tx=147&ty=102&sig=112692238562893994425&page=
1&tbnh=130&tbnw=163&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,i:68
12
Příloha č.2.
Závěrečný test
Závěrečný test
autor: Ing. Jitka Macháčková
oponent: PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.
Jméno:
Test obsahuje celkem 5 otázek. Doba na vyřešení tohoto testu je maximálně 10 minut
čistého času. Některé z otázek mají více správných odpovědí. Otázky jsou
koncipovány jako nezávislé, tj. znalost odpovědi na jednu otázku nepodmiňuje
odpověď na další otázku. V případě chybné odpovědi nejsou odečítány body. Každá
ze správných odpovědí na otázku je hodnocena 1 bodem. Celkem tedy lze získat
maximálně 13 bodů.
TEST:
1. Označte z nabídky 2 vlastnosti člověka, které lze považovat za pozitivní:
(2b)
-
lakota
pomoc druhým
přiměřené sebevědomí
závist
schopnost rozdělit se
2. Vyberte 3 základní pravidla verbální komunikace: (3b)
-
protiargumenty odrážet zvýšeným hlasem
neskákat druhému do řeči
ujišťovat se o pochopení sděleného
snaha vždy prosadit svůj názor
udržovat přiměřený zrakový kontakt
3. Uveďte alespoň 3 příklady neverbální komunikace:
-
mimika
dotazování
proxemika
zvýšení hlasu
vnější vizáž mluvčího
pomlouvání
haptika
4. Pod pojem EMPATIE lze zahrnout…
-
(3b)
(2b)
poučování druhých o vlastních názorech
schopnost vžít se do druhého, jeho pocitů, starostí i radostí
schopnost, díky níž snáze udržujeme pozitivní vztahy se svým okolím
5. Uveďte alespoň 3 příklady, co pojem NASLOUCHAT například znamená:
(3b)
-
vnímání hudby jako kulisy
doptávání se mluvčího
zaměřenost na sebe
parafrázování sdělení mluvčího
schopnost pojmenovat prožívání jedince
přehrávání přednášky na CD
dávání najevo zájem o sdělení mluvčího za užití verbálních i neverbálních
projevů
Závěrečné hodnocení testu:
0 – 4body: NIŽŠÍ ZNALOST
Řešitel testu prokázal v tomto testu nižší znalost. Nesplnil potřebný počet bodů pro
úspěšné hodnocení testu, tj. test je hodnocen jako „nezískal potřebný počet bodů“.
Pro doplnění informací je doporučeno znovu využít e-learning, kde se řešitel testu
ujistí v jednotlivých tématech etické výchovy a získá základní přehled o tématech
z této oblasti.
4 – 8 bodů: STŘEDNÍ ZNALOST
Řešitel testu prokázal střední znalost v oblasti etické výchovy. Je zřejmé, že se řešitel
v dané problematice částečně orientuje. K úspěšnému zvládnutí testu je ovšem
potřeba získání min. 9 bodů. Řešitelům testu je doporučeno znovu využít e-learning,
pokud chce získat úplný a komplexní přehled. Hodnoceno stupněm „potřeba ještě
doplnit znalosti“
9 – 13 bodů: DOBRÁ ZNALOST
Řešitel testu prokázal dobrou znalost v oblasti etické výchovy. Výsledek znamená, že
řešitel odpověděl minimálně na 70% otázek správně, což vyjadřuje dobrou znalost
dané problematiky. Test může být hodnocen stupněm „prospěl s dobrou znalostí“.
Download

eLearning ETV - Etická výchova