Hardwarové připojení
Obsah balení
Poznámka:
Tato příručka společná pro opakovače signálu jako příklad uvádí model
TL-WA830RE.
Chytrý telefon
Pad
elektrická zásuvka
Příručka pro rychlou instalaci
Bezdrátový opakovač signálu Wireless N
Notebook
TL-WA830RE
TL-WA830RE
Napájecí adaptér
POWER
WPS
RESET
USB
INTERNET
1
2
LAN
4
3
Bezdrátový směrovač
Příručka pro rychlou instalaci
Bezdrátový opakovač signálu Wireless N
3
2
Kabel Ethernet
Zdrojový CD disk
Kabel
PRI
(pouze uživatelská příručka) (Příručka pro rychlou instalaci)
Krok 1: Umístěte opakovač signálu TL-WA830RE vedle bezdrátového směrovače nebo přístupového bodu. Jako příklad uvádíme bezdrátový
směrovač.
Krok 2: Připojte napájecí adaptér do konektoru napájení opakovače signálu TL-WA830RE a druhý konec do standardní elektrické zásuvky.
Podporované systémy
Krok 3: Připojte opakovač signálu TL-WA830RE k vašemu počítači bezdrátově nebo pomocí ethernetového kabelu.
· Windows 8
· Windows 7
· Windows Vista
· Mac OS
· UNIX
· Linux
· Windows XP
Způsob 1 »»» Nastavení pomocí tlačítka
1 Stiskněte tlačítko WPS nebo QSS na bezdrátovém směrovači.
R
POWER
WPS
WPS
RESET
R
USB
INTERNET
1
2
LAN
3
3
Způsob 2 »»» Nastavení pomocí stránky webové správy
Po úspěšném připojení umístěte opakovač signálu TL-WA830RE
na ideální místo s cílem optimalizovat jeho výkon.
(Informace o ideálním umístění najdete v Dodatku 1 .)
Poznámka:
K opakovači signálu TL-WA830RE se můžete také bezdrátově připojit
a nakonfigurovat jej pomocí chytrého telefonu, padu a jiných zařízení.
2
Otevřete webových prohlížeč a do adresního řádku
napište tplinkextender.net. Jako uživatelské jméno a
heslo pro přihlášení zadejte admin.
dole na vaší pracovní ploše.
2)Klikněte na tlačítko Aktualizovat
a vyberte výchozí
identifikátor SSID opakovače signálu TL-WA830RE
(TP-LINK_Extender_XXXXXX). Klikněte na Connect (Připojit).
Home Router or AP
TL-WA830RE
Home Router or AP
Poznámka:
Jestliže budete, po úspěšném připojení, přesunovat opakovač
signálu TL-WA830RE z místa na místo (v dosahu bezdrátového
směrovače), automaticky se znovu připojí síti.
7106504134
Před přihlášením připojte opakovač signálu TL-WA830RE k vašemu
počítači bezdrátově nebo pomocí ethernetového kabelu.
1)Klikněte na ikonu
Bezdrátový směrovač
(OPAKOVAČ SIGNÁLU) na zadním panelu opakovače
signálu TL-WA830RE, dokud LED kontrolka RANGE
EXTENDER (Opakovač signálu) (
) nezačne blikat.
Přibližně po 2 minutách jakmile kontrolka přestane
blikat a začne svítit, opakovač signálu TL-WA830RE se
úspěšně připojil k požadovanému směrovači.
1
Jako příklad uvádíme bezdrátové připojení v systému Windows 7.
4
2 Stiskněte a podržte tlačítko RANGE EXTENDER
Poznámka:
Jestliže váš bezdrátový směrovač má tlačítko WPS nebo QSS, postupujte podle kroků1 a 2 způsobu 1. Jestliže váš bezdrátový směrovač nemá
tlačítko WPS nebo QSS, postupujte podle kroků1 - 3 způsobu 2.
(Bude pokračovat...)
3)Jakmile se objeví za identifikátorem SSID opakovače signálu
TL-WA830RE zpráva Connected (Připojeno), připojení bylo
úspěšně navázáno. Přihlásit se k opakovači signálu TL-WA830RE
lze pouze po úspěšném připojení.
Způsob 2 »»» Nastavení pomocí stránky webové správy
3
Po přihlášení se zobrazí stránka Quick Setup Start
(Spuštění rychlého nastavení). Kliknutím na tlačítko Next
(Další) se spustí rychlé nastavení.
4
Vyberte požadovaný Operation Mode (Provozní režim) a
Region (Oblast) (jako příklad je zde uveden režim Range
Extender (Opakovač signálu) a země Velká Británie). Poté
klikněte na tlačítko Next (Další).
6
Zaškrtněte políčko před identifikátorem SSID vaší požadované
bezdrátové sítě (např. Network1 (Síť1)) a klikněte na tlačítko
Next (Další).
Za účelem optimalizace výkonu opakovače signálu TL-WA830RE,
postupujte podle pokynů níže, abyste nalezli ideální umístění:
Uprostřed mezi
Obecně platí, že opakovač signálu TL-WA830RE je nejlépe umístit
uprostřed mezi bezdrátový směrovač a bezdrátového klienta.
Pokud signál bezdrátové sítě není dostatečný, můžete opakovač
signálu TL-WA830RE umístit blíže k bezdrátovému směrovači.
Vyšší poloha
Opakovač signálu TL-WA830RE umístěte na vyšší místo, např. na stůl.
Žádné překážky a dostatek místa
Odstraňte překážky v cestě mezi opakovačem signálu
TL-WA830RE a bezdrátovým směrovačem. Je vhodnější jej
umístit do prostorné místnosti, např. do haly.
Žádné rušení
Opakovač signálu TL-WA830RE umístěte daleko od bezdrátového rušení, které může pocházet z elektrických spotřebičů,
které pracují ve stejném frekvenčním pásmu jako opakovač
signálu TL-WA830RE, např. Bluetooth zařízení, bezdrátové
telefony, mikrovlnné trouby, atd.
Určitý úhel
Pro lepší výkon opakovače signálu TL-WA830RE, je doporučeno
nastavit jeho antény v určitém úhlu, nejlépe 60°.
60°
Překontrolujte vaše nastavení bezdrátové sítě a nastavení sítě.
Změny se projeví po restartu zařízení kliknutím na tlačítko Finish
(Dokončit).
9
Po úspěšném připojení umístěte opakovač signálu TL-WA830RE
na ideální místo s cílem optimalizovat jeho výkon.
(Informace o ideálním umístění najdete v Dodatku 1 .)
Bezdrátový směrovač
Poznámka:
Pokud se vaše bezdrátová síť (SSID) nenachází v seznamu
dostupných sítí, klikněte na tlačítko Rescan (Znovu vyhledat)
nebo zaškrtněte políčko před položkou „Set SSID and MAC
Manually (Nastavit SSID a MAC manuálně)„ a ručně nastavte
bezdrátovou síť.
EZadejte Wireless Password (heslo) vaší bezdrátové sítě.
Poté klikněte na tlačítko Next (Další).
Počkejte několik sekund, dokud opakovač signálu
TL-WA830RE nenalezne přítomné bezdrátové sítě.
Dodatek 1: Ideální umístění
opakovače signálu TL-WA830RE
8
Home Router or AP
7
5
(pokračování)
TL-WA830RE
Poznámka:
Doporučujeme Export Settings (Exportovat nastavení) do
souboru txt pro budoucí použití.
Připojení po restartu může trvat přibližně 2 minuty. Buďte
prosím trpělivý.
Poznámka:
Jestliže budete, po nakonfigurování a připojení, přesunovat
opakovač signálu TL-WA830RE z místa na místo (v dosahu
bezdrátového směrovače), automaticky se znovu připojí
síti.
Dodatek 2: Řešení problémů
T1. Jak obnovím konfiguraci směrovače TL-WA830RE na jeho výchozí T4. Jak mám postupovat, když se nemohu přihlásit na stránku webové
správy poté, co jsem již připojil opakovač signálu TL-WA830RE?
tovární nastavení?
Při zapnutém opakovači signálu TL-WA830RE pomocí špendlíku
Musíte počítač nastavit tak, aby „získal IP adresu automaticky“
stiskněte a podržte tlačítko RESET na zadním panelu přibližně 8
a „získal adresu serveru DNS automaticky“.
sekund a potom jej uvolněte.
Počítač takto nastavíte podle následujících pokynů:
* Jakmile resetuje opakovač signálu TL-WA830RE, všechna současná
Operační systém Mac OS X:
nastavení budou ztracena a budete muset opakovač signálu nakonKlikněte na ikonu Apple (Jablko) v horním levém rohu obrazovky.
figurovat znovu.
Přejděte na „Systémové předvolby -> Síť“.
Chcete-li konfigurovat bezdrátovou síť, klikněte v nabídce levého
panelu na Airport a poté klikněte na Pokročilé nebo vyberte
Ethernet pro nastavení drátové sítě.
V poli Konfigurace IPv4 pod položkou TCP/IP vyberte Použití DHCP.
Uložte nastavení pomocí tlačítka Použít.
T2. Jak poznám, že signál mé bezdrátové sítě byl opakován a zesílen
Operační systém Windows XP:
opakovačem signálu TL-WA830RE?
Klikněte na „Start -> Ovládací panely -> Připojení k síti a Internetu
Jednoduchý způsob porovnání síly signálu vaší bezdrátové sítě
-> Síťová připojení“.
(označené identifikátorem SSID) se zapnutým a vypnutým
Klikněte pravým tlačítkem na Bezdrátové připojení k síti (nebo
opakovačem signálu TL-WA830RE.
Připojení k místní síti) a poté klikněte na Vlastnosti.
* Před porovnáním se raději ujistěte, že váš počítač může získat adresu IP
Vyberte Protokol sítě Internet (TCP/IP) a poté klikněte na Vlastnosti.
z vaší bezdrátové sítě a mít tak přístup k internetu, a to buď
Zaškrtněte možnost Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky a
prostřednictvím opakovače signálu TL-WA830RE nebo bez něj.
Získat adresu serveru DNS automaticky. Poté klikněte na tlačítko OK.
T3. Proč rychlost přenosu bezdrátové sítě klesá a signál bezdrátové
Operační systém Windows 7:
sítě je silnější po opakování opakovačem signálu TL-WA830RE?
Klikněte na „Start -> Ovládací panely -> Síť a Internet ->Zobrazit úlohy
V souladu s protokolem pro bezdrátový přenos, všechny opakovače
a stav sítě -> Změnit nastavení adaptéru“.
signálu jsou nastaveny pro práci v poloduplexním režimu a ne v plně
Klikněte pravým tlačítkem na Bezdrátové připojení k síti (nebo Připojení k
duplexním režimu. Jinak řečeno, opakovač signálu musí zpracovat
místní síti) a poté klikněte na Vlastnosti.
jednosměrnou komunikaci mezi kořenovým bezdrátovým směrovačem
Vyberte položku Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4) a klikněte na tlačítko Vlastnosti.
(nebo přístupovým bodem) a koncovými klienty, takže doba přenosu
Vyberte možnost Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky a
bude dvojnásobně zvýšena, zatímco rychlost bude poloviční.
Získat adresu serveru DNS automaticky. Poté klikněte na tlačítko OK.
Společnost TP-LINK doporučuje připojit se k opakovači signálu, jestliže
Poznámka:
je připojení vaší domácí sítě špatné, nebo když chcete větší bezdrátové
Máte-li jakékoli další dotazy nebo problémy, prosím neváhejte kontaktopokrytí pro odstranění „mrtvých zón“.
vat naši technickou podporu.
Technická podpora
Pomoc s řešením problémů najdete na webové stránce:
www.tp-link.com/en/support/faq
Nejnovější firmware, ovladač, utilitu a uživatelskou příručku si
můžete stáhnout na webové stránce:
www.tp-link.com/en/support/download
S požadavky na veškerou ostatní technickou podporu se
obracejte na:
Celosvětově
Tel: +86 755 26504400
E-mail: [email protected]
Pracovní doba: nonstop
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.
www.tp-link.com
Download

TL-WA830RE_7106504134_CZ QIG - TP-Link