Jívovský
zpravodaj
2011
PROSINEC
ZŠ Jívová
Nové i tradiční akce u nás v ZŠ Jívová
Od začátku školního roku uplynulo jen několik měsíců a my už
jsme toho prožili hodně moc.
V září jsme šli na společnou vycházku, na které jsme hledali zbytky hradu TEPENEC. 4. a 5. ročník se podíval do Prahy i do okresního města Olomouce. Připomněli jsem si svátek sv. Václava.
V říjnu jsme prožili bramborový týden a zjistili jsme, jak jsme
na tom v házené, při turnaji ve Velké Bystřici. Skvělý byl projektový den o zvířatech. Začal prezentací výrobků nádherných zvířátek, které vyrobily děti spolu s rodiči. Hodně informací nám dala
beseda „Poznej svého psa“ a pak jsme si ještě zahráli hry o našich
domácích mazlíčcích. Koncem měsíce jsme si připomněli vznik
naší republiky v roce 1918.
Listopad jsme zahájili setkáním na Halloweenu. Děti si prošly
stezku plnou strašidel a pak si v kulturním domě vyzkoušely několik strašidelných disciplín. Na ekologické konferenci na Sluňákově v Horce nad Moravou 14. a 15. 11. reprezentovaly výrobky
zvířátek dětí a rodičů naši školu. Zvířátka se hodně líbila a mnozí
obdivovali kreativitu a vynalézavost rodičů u nás.
21. 11. se zúčastnili žáci 4. ročníku, již tradičního, kurzu dopravní výchovy v DDM ve Šternberku.
Koncem listopadu jsme se také sešli na dni otevřených dveří u nás
ve škole. Dopoledne se přišli podívat rodiče, babičky i kmotřenky
na žáky prvního ročníku, kteří ten den dostávali svůj Slabikář.
Odpoledne přišlo mnoho rodičů i přátel
školy na odpolední dílny. Někdo si vyrobil
anděla z korálků s paní Kalhousovou, někdo
si anděla vymodeloval z keramické hlíny s paní učitelkou Tomáškovou. Někteří si udělali adventní věnec.
Vánoční atmosféra byla po celé škole.
Poslední listopadovou sobotu jsme přivítali nové občánky Jívové
milými básničkami, písničkou o vodě a hrou na zobcovou flétnu.
Svou radost rozdávat radost projevily děti naší školy při zpěvu
koled v kostele sv. Bartoloměje před rozsvícením vánočního stromu začátkem prosince.
V lednu se těšíme na zápis, abychom poznali naše nové prvňáčky.
Co krásného nám přinese nový rok 2012?
Děkujeme všem rodičům, kteří věří, že to co děláme, je to nejlepší pro jejich zlaté děti.
Protože se blíží Vánoční svátky, přejí pedagogičtí a provozní
pracovníci všem lidem v Jívové klid, pohodu a příjemné prožití
Vánoc i ten nejlepší krok do roku 2012.
Mgr. Pavla Krátká,
ředitelka ZŠ Jívová
Co napsali o škole?
„Naše“ škola Jívová
Možná jste stejně jako já přemýšleli, kam bude Vaše dítě chodit
do školy. Protože nejde jen o to naučit se všechny potřebné vědomosti, ale ve škole bude dítě i vyrůstat a dospívat. A dřív nebo později se projeví, zda se v počátcích setkalo s podporou a přijetím.
I přes to, že bydlíme ve vesnici, kde základní škola je, rozhodli
jsme se (po návštěvě i jiných škol), že náš syn nastoupí na základní školu v Jívové. Na první pohled nás zaujalo přátelské prostředí, které ve škole panuje mezi dětmi a učiteli, otevřenost školy
k rodičům, touha po spolupráci, což pomáhá dětem školu vnímat
jako součást života, a ne jako nutné zlo. Velmi oceňuji schopnost
pedagogického sboru jednat individuálně s každým dítětem, jejich
ochotu a vůli vést děti tak, aby zvládly požadované učivo a do
školy chodily rády. Slyšela jsem, a mé pozorování to může potvrdit, že děti ze školy v Jívové jsou velmi dobře připravené, každé
dle svých schopností a talentu, a učitelé na druhém stupni si chválí
jejich samostatnost a schopnost spolupracovat.
Na všech mimoškolních aktivitách, kroužcích a vystoupeních se
pokaždé přesvědčím o tom, že škola žije a děti jsou v ní spokojené.
Děkuji tímto celému osazenstvu školy za vše, co pro naše děti dělají.
Cítím, že pro naše dítě i pro mne je škola Jívová ta správná volba.
maminka žáka 2. ročníku ZŠ Jívová - Kateřina Paráková
S názory paní Parákové se ztotožňuji a ráda bych ji doplnila
o poznatky rodiče, který má možnost srovnání. Můj starší syn
navštěvoval první třídu ve Šternberku. Co se týče objemu učiva
v rámci domácích úkolů, v první třídě je to v podstatě stejné. I mně někdy připadá, že teď, ve druhé třídě v Jívové, někdy nad
úkoly sedíme trošku déle, i více než déle, ale není to tak vždycky.
Kdybychom my rodiče před našimi dětmi nereptali, že je toho
zase nějak hodně, věřte mi, že děti by o tom ani nevěděly, nemají
s čím srovnávat. Pro děti je to velká výhoda, budou později lépe
samostatně zvládat větší objemy učiva, které přijdou na druhém
stupni – a my rodiče si to holt „odpracujeme“ teď.
Stejně jako tady v Jívové, i děti ve Šternberku nacvičovaly
nějaká vystoupení, nicméně tady je mimoškolních aktivit více, a to vidím opět jako výhodu, taktéž větší zainteresování rodičů
do dění školy. Vždyť co je lepšího, než komplexní přístup k dítěti, kdy se učitel s dětmi realizuje i v jiných oblastech, než pouze
povinné základní vzdělání. Velkou výhodu vidím i v počtu dětí
ve třídách, dítě se dostane podstatně častěji ke slovu než tam,
kde je v kolektivu přes 20 dětí. A to, že učitelé na malé vesnici mnohdy znají i rodinné poměry dítěte, jim rovněž pomáhá v utváření citlivého individuálního přístupu, který z jejich strany
rozhodně pociťuji.
Co napsali o škole?
Na závěr – sama za sebe jsou velice šťastná, že na tak malé
vesnici vůbec škola je, vždyť si představte, že malé děti posíláte autobusem ve větru dešti někam mimo svou obec. A bonusem
Pokračování z předchozí strany
existence školy je její kvalita, která je nesporná. Děkuji všem, kdo
na ní mají svůj podíl.
maminka žáků 1.a 2. ročníku ZŠ Jívová - Jana Bernátová
Návštěva Prahy
Již několik let jsme měli myšlenku, umožnit žákům 4 a 5. ročníku návštěvu Prahy. V září letošního roku jsme to zvládli.
Ve čtvrtek 15. září 2011 jsme se s našimi čtvrťáky a páťáky
vydali do Prahy s cílem navštívit nejznámější památky našeho
hlavního města a také doprovodit naši žákyni a spolužačku
Ellen Dolákovou na vyhlášení soutěže „Svět očima dětí“.
Sešli jsme se v 6.00 hod. ráno na Olomouckém hlavním nádraží,
nasedli do rychlíku a ujížděli směr Praha. Cesta uběhla rychle.
V Praze na nádraží nás čekala, již domluvená, paní průvodkyně.
S ní jsme se přesunuli metrem a tramvají na Hradčany, kde jsme
strávili asi dvě hodiny. Prošli jsme si všechna nádvoří Pražského
hradu, obdivovali krásu katedrály sv. Víta, navštívili Vladislavský
sál, Zlatou uličku, baziliku sv. Jiří a dozvěděli jsme se spoustu
zajímavostí. Paní průvodkyně nás opustila ve dvanáct hodin na
Hradčanském náměstí. My jsme se vydali Nerudovou ulicí přes
Malostranské náměstí ke Karlovu mostu. Všude byla spousta lidí,
turistů, kaváren, zajímavých krámků, zkrátka neustále bylo co sledovat. Na Staroměstském náměstí jsme se rozdělili. Paní ředitelka
s Ellenkou pospíchali na ministerstvo vnitra celé nedočkavé zjistit, kolikáté místo Ellenka v soutěži „Svět očima dětí“ se svým
příběhem „Povodeň“ obsadila. My ostatní jsme zůstali na Staroměstském náměstí. Stihli jsme si odpočinout a naše děti nakoupily, co jim do cesty přišlo. Potom jsme se přes Uhelný trh přesunuli
na Václavské náměstí, kde jsme u sochy sv. Václava čekali na paní
ředitelku a Ellenku. Ty přišly s úsměvem na rtech, taškou plnou
krásných cen a řekly nám, že Ellenka byla na 1. místě. Měli jsme
z toho všichni velikou radost.
A protože se čas našeho výletu chýlil ke konci, vydali jsme se na
hlavní nádraží a příjemně utahaní usedli do vlaku.
V Praze bylo blaze, ale také draze. Prostě výlet jak má být.
Mgr. Magdaléna Martinková,
učitelka 4. a 5. ročníku ZŠ Jívová
Vánoční dílny v ZŠ Jívová
Ve středu 30.11.2011 se opět v naší ZŠ Jívová uskutečnily „
Vánoční dílny s rodiči“. Tato akce, na kterou nás pozvali pedagogové a děti ZŠ Jívová byla určena pro děti, rodiče i prarodiče a všechny další zájemce, kteří si chtěli zpestřit adventní čas a přijít
si vyrobit něco pěkného.
Program byl bohatý. Všichni jsme si mohli vyzkoušet svou
zručnost, dovednost a trpělivost ve třech dílnách. Vedoucí dílen
byli pedagogové ZŠ Jívová a paní L. Kalhousová, kteří dohlíželi a radili při výrobě našich vánočních výrobků. Vyrobit jsme si moh-
li například andílky z keramiky, andílky z korálků nebo adventní
věnce a vazby z chvojí.
Příjemná atmosféra byla doplněná teplým čajem a občerstvením.
Vánoční dílny byly sice jen kratičkým, ale za to tvořivým a pohodovým setkáním rodičů i prarodičů s dětmi a jejich učiteli
v každodenním předvánočním shonu.
Všem pedagogům a dětem ZŠ Jívová děkujeme.
za rodiče H. Doláková
MŠ Jívová
Prosinec – čas vánočních svátků a příprav. Jak ten čas letí ….
Už tomu bude rok, co jsem se s paní učitelkou poprvé setkaly plny
očekávání s rodiči a jejich ratolestmi. Pro mnohé to byl začátek
změn a nových zvyklostí.
Naším posláním je vést děti k samostatnosti a cílevědomosti, aby měly vlastní názor, byly schopné reflektovat na to, co se
kolem nich děje, tvořivě myslet a jednat. I nadále se budeme snažit
vytvářet optimální podmínky pro plnění tohoto poslání, zvyšovat
estetičnost a podnětnost prostředí především pro děti.
Díky finanční dotaci od obce došlo v letošním roce k rekonstrukci šatny a doplnění sociálního zařízení. Navýšila se tak kapacita školky, kterou může navštěvovat až 28 dětí.
Jménem zaměstnanců MŠ Jívová si vás dovoluji pozvat na tyto
plánované akce:
- 9.12. od 15.00 hodin – Tvořivá dílna (vstupné dobrovolné; zájemci si mohou vytvořit drobné předměty s vánoční tematikou; občerstvení zajištěno)
- 16.12. od 17.00 hodin – vánoční besídka ve spolupráci se Seniorklubem Jívová (viz. letáčky)
Do roku 2012 přejeme Všem štěstí, zdraví a úspěch v soukromém i pracovním životě.
Ivana Kroutilová,
ředitelka MŠ
Senior klub Jívová
Vážení spoluobčané,
už to bude skoro rok, který uplynul od chvíle, kdy se zrodila myšlenka založit v obci aktivní klub seniorů. Sehnat partu nadšenců z řad
seniorů zapálených pro správnou věc, nebyl žádný problém. A tak 3. 2. 2011zasedl zakládající pětičlenný výbor a Seniorklub byl na světě.
Díky vstřícnosti místních zastupitelů se mohl klub úspěšně rozvíjet.
Vklad 20 000, – Seniorklubu na činnost z obecního rozpočtu
byla velká motivace a zároveň obrovská zodpovědnost, jak ten-
to dar zúročit ve prospěch Seniorklubu napříč všemi generacemi.
Podařilo se, senioři dokázali, že se chtějí a umí aktivně zapojit
do kulturního dění v obci, která na tento spolek může být právem
hrdá.
K dnešnímu dni Seniorklub registruje 44 členů. O tom, že program klubu je velmi pestrý a zábavný, svědčí, že se scházíme pravidelně každou středu poměrně v hojném počtu v kulturním domě
a nebo někde na výletě. O činnosti klubu informuje vývěsní skříňka
uprostřed obce a Seniorklubu vyhrazená část internetových stránek http://
jivova.g6.cz, o kterou se nám vzorně
a zdarma stará pan Martin Dvořák,
kterému touto cestou děkujeme.
Hlavní náplní našich středečních
klubových sezení se staly ruční práce všeho druhu. V našich řadách
jsou velmi šikovné členky, které
rády a s ochotou naučily ostatní
všemu, co samy bravurně zvládají,
třeba plést z pediku nebo háčkovat. A tak šikovné ruce Seniorklubu vyzdobily třeba alegorický vůz
Sokolům na kácení máje nebo vyrobily nádherné vánoční ozdoby,
které budou zdobit vánoční stromky v našem kostele.
To, že Seniorklub nemyslí jen na sebe, dokázal již několikrát.
Poděkování sdružení Omega v Kyjově, které je sběrným místem
ručně pletených obvazů pro leprosária v Indii, je toho jedním z důkazů. K dnešnímu dni se do této dobročinné a záslužné akce
zapojilo 10 členek Seniorklubu. Tato akce platí stále – kdo má
zájem a chuť se připojit, je vítán.
Z vlastních zdrojů jsme zakoupili vánoční dar sociálně slabým
dětem na Ukrajinu, který jsme odvezli charitě do Šternberka. Za
všechny příspěvky děkujeme.
V obci jsme zasadili strom života – Magnólii, živoucí dědictví pro další generaci, která příjde po nás, živý
důkaz na památku na skvělou partu seniorů, která se rozhodla roku 2011 trávit společně kousek
podzimu života.
Aktivní účast Seniorklubu na letošních Bartolomějských hodech – Seniorcukrárna, kterou jsme
provozovali po celý víkend, nám dala dosti zabrat,
ale výsledek stál zato. Obří stan, krásně ozdoben
rozkvetlými břízkami, posezení u dobrého piva a muziky manželů
Hesových, skvělé domácí zákusky a poháry, vytvořené našimi šikovnými členkami – za to vše jim patří obdiv, uznání a dodatečné poděkování.
Náš Seniorklub spolupracuje i s jinými registrovanými kluby v kraji.
Tak dochází k vzájemné komunikaci, výměně programových nápadů,
přátelským setkáním. Letos jsme přijali pozvání příkazského senior-
klubu na 9. setkání harmonikářů, kde
našim želízkem v ohni byla jívovská
rodačka paní Líba Slimaříková. V
příštím roce bychom chtěli hájit vlastní barvy, máme ve svých řadách také
skvělé harmonikáře a zpěváky.
V létě Seniorklub pořádal velkou prázdninovou akci pro děti,
putování za pokladem. Děti prožily odpoledne plné her, soutěží a sladkých odměn.V září se nám podařilo otevřít I. ročník Květinového bálu.
Účast sice nebyla taková, jakou bychom si přáli, nicméně o to s větším
nadšením chystáme už teď II. ročník s přáním do budoucna, aby se tato
krásná akce stala klubovou tradicí.
Za odměnu jsme jeli na zájezd do Olešnice na Moravě a do Kunštátu
na hrnčířský jarmark. V ročním plánu jsme stihly divadlo, výstavy jarní
a podzimní Flórii Věžky a Olomoucké baroko, lovili jsme pstruhy v
Týlově. Závěr roku oslaví Seniorklub s dětmi z mateřské školky. Ve
svých řadách máme dvě členky, které oslavily společně se Seniorklubem své krásné kulatiny – paní Šlížková Štefánka a babča Mařenka
Hamplová. Seniorklub přeje oběma všechno nejlepší, hodně štěstí,
pevné zdraví a spoustu krásných chvil, prožitých v klubu kamarádů.
Také jsme udělili jedno čestné klubové členství paní Emě Dosoudilové, jako poděkování za všechno, co kdy pro své spoluobčany
udělala. Seniorklub přeje brzké uzdravení.
Co říci závěrem? Bylo toho opravdu hodně , co
všechno Seniorklub stihl za rok své působnosti, ale
ještě více je stále před námi. Našim přáním pod
stromečkem je klubovna, na kterou se moc těšíme.
Tímto zveme do svých řad nové zájemce o členství, startujeme hned první středu v novém roce,
kdy budeme tvořit plán na rok 2012.
Všem členům Seniorklubu a výboru děkuji za aktivní činnost v letošním rozjezdovém roce, přeji šťastné a veselé prožití nejkrásnějších svátků v roce a do nového roku hlavně pevné zdraví, veselou mysl, osobní pohodu, štěstí, inspirativní a kreativní
nápady.
předsedkyně Seniorklubu Jívová
Milena Hesová
Hlídací služba Kytlica
Nastal čas vánoční. Všichni příbuzní a známí si posílají přáníčka a přeji si vše nejlepší, přejí si lásku, zdraví, štěstí.
Děti jsou od rána nedočkavé a těší se, co jim ten Ježíšek letos
přinese. Dospělí trochu zmatkují a snaží se ještě vše dohnat. Kapr
je ve vaně, dárky zabalené, rodina pohromadě.
Všichni hledí k nebi a doufají, že alespoň ty letošní Vánoce
budou opravdu bílé. Domov je provoněný vanilkou a skořicí, vše
je nazdobené a přichystané na ten nejkrásnější svátek v roce.
Všude je najednou spousta lásky, radosti, citů a štědrosti. Kéž
by se tak lidé k sobě chovali celý rok, a ne jen o Vánocích.
Nastává večer, rodina se schází u štědrovečerního stolu a všich-
ni jsou spokojení. Mají za sebou vánoční shon, nákupy a úklid, a
teď už se jen těší na tu pohodu.
Každý sleduje oči těch nejmenších a srdce jim buší štěstím.
Štěstím, protože dětská radost je to nejkrásnější.
Přitom si nikdo neuvědomuje, že ten největší dar mají skoro
všichni doma. Mají zdraví a lásku. Každý z nás, který má tyto dva
dárky, má nejvíc na světě.
Krásné prožití svátků vánočních a šťastný nový rok 2012 přeje
Hlídací služba Kytlica, Lovecké potřeby Olomouc a Team připravující pro Vás pálení čarodějnic a dětský den
Charita Šternberk
Charita Šternberk prosí občany, kteří mohou darovat zachovalé dětské kočárky, postýlky a povlečení
na postele pro dospělé. Pokud máte zájem darovat
tyto věci, učiňte tak prostřednictvím obecního úřadu
ve vaší obci. Všem předem děkujeme.
Děkujeme všem občanům, kteří poskytli dárek k Vánocům
dětem ze sociálně slabých rodin a dětských domovů na Ukrajině.
Oznamujeme občanům, že v obci Jívová proběhne v roce 2012
Tříkrálová sbírka, za poskytnutý finanční příspěvek předem děkujeme.
Za Charitu Šternberk Bc. Zuzana Knopfová
MK Jívová
Výroþní zpráva týmu MK JÍVOVÁ
MK Jívová
Výroční zpráva týmu MK Jívová
Tým malé kopané byl založen na
jaře roku 2010, zařadil se do 4.ligy
skupiny ,,F“
Historicky první sezónu obsadil
tým na 7.místě tabulky se ziskem 22 bodů a skórem 73:76.
mu tažení v soutěži, viz tabulka níže.
Hned v úvodu sezóny odstartovala skvělá šňůra sedmi neprohraných
utkání v řadě, kterou jsme si zařídili 1.místo v tabulce. Bohužel pak
následoval smolný dvojzápas a propad na třetí příčku tabulky. Ovšem
důležité zápasy, v závěru podzimní
části, jsme zvládli bravurně. Nyní
si zimní přestávku vyplníme účastí v zimní lize.
Do letošní sezóny se k týmu připojily nové posily Jan Klec, Jan Blažek,
Jiří Richter a David Hemala. Tyto
posily se skvěle zapracovaly do týmu
a dopomohly ke skvělému podzimní-
kopané „F“
byl založen na jaĜe roku 2010, zaĜadil se do 4.ligy skupiny ,,F“ Odehraná utkání
Tabulka 4.Tým
ligamalé
skupina
Historicky první sezónu obsadil tým na 7.místČ tabulky se ziskem 22 bodĤ a skórem 73:76.
pořadí
tým
1.
El. Otáhal
2.
Do letošní
sezóny seskóre
k týmu pĜipojily
JiĜí Richter a
zápasy
bodynové posily Jan Klec, Jan
MkBlažek,
Jívová
Kenny
David Hemala. Tyto posily se skvČle zapracovaly do týmu a dopomohly ke skvČlému
12 tažení 57:25
22 níže.
podzimnímu
v soutČži, viz tabulka
Arsenal Fc
MK JÍVOVÁ Hned v 12
úvodu
3.
Juniors
Mk Jívová
67:26
sezóny
odstartovala20skvČlá šĖĤra sedmi neprohraných utkání v ĜadČ, kterou
Mk Jívová
jsme si zaĜídili
1.místo
v
pak následoval smolný
dvojzápas a propad na tĜetíFc Hattrick
12
47:32tabulce. Bohužel
17
pĜíþku tabulky. Ovšem dĤležité zápasy, v závČru podzimní þásti, jsme zvládli bravurnČ. Nyní
Fc Štok
Mk Jívová
si zimní 12
pĜestávku vyplníme
v zimní lize.
53:37 úþastí16
Hugo Boss
4.
Fc Peklo NV
5.
Fc Tigers
12
48:33
16
6.
Arsenal FC
12
43:39
13
7.
Hej. Berani
12
52:41
12
8.
Black Stuff
12
39:41
12
9.
Kenny. Juniors
12
32:35
10.
Fc Štok
12
11.
Fc Čenda
12.
4:2
2:4
8:2
2:8
Mk Jívová
Ac Čenda
10:2
Hvězda Litovel
Mk Jívová
0:2
Mk Jívová
Elektro Otáhal B
3:3
9
Black Stuff
Mk Jívová
5:4
37:51
8
Mk Jívová
Fc Peklo NV
6:2
12
40:54
7
Fc Hattrick
12
34:62
6
Mk Jívová
Hej. Berani
8:2
13.
M. hv. Litovel
12
19:45
5
Hugo Boss
Mk Jívová
1:7
14.
Fc Alcatraz
12
19:66
5
Mk Jívová
Fc Tigers
3:3
obdržené
góly
26
vstřelené
góly
1
Soupiska týmu:
Hráč
pozice
zápasy
góly
Josef Dočkal
útok
2:4
8
Jiří Richter
útok
8:2
16
Jan Blažek
útok
2:8
16
Patrik Balog
útok
10:2
3
David Hemala
útok
0:2
0
Vlastimil Mazač
univerzál
3:3
21
Lukáš Filinský
obrana
5:4
2
Martin Gužiak
obrana
6:2
0
Martin Bugner
obrana
8:2
0
Pavel Schmid
obrana
1:7
0
Veškeré informace, fotky a videa ze zápasu naleznete na stránkách www.mkjivova.estranky.cz
Přejeme Vám i všem Vašim blízkým, příjemné prožití vánočních
svátků a v novém roce pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.
Brankář
zápasy
Jan Klec
12
Nehrající hráči:
Miroslav Pauer
Pavel Schmidt ml.
Michal Šesták
Závěrem bychom chtěli poděkovat sponzorům za podporu.
Sponzoři:Olomoucká dopravní a INTOP
Mk Jívová
Taneční kurz Jívová
V letošním roce se v Jívové uskutečnil, v historii první, taneční
kurz pod vedením taneční lektorky p. Luňákové. Z počátku bylo
nadšení a zájem obrovský, ale již na první hodinu se dostavily pouze čtyři taneční páry, které zdárně dokončily celý kurz. V sobotu
10. prosince si v doprovodu svých rodin a přátel náramně užili
závěrečnou taneční kolonu.
Po získaných zkušenostech, doporučujeme všem zájemcům
zúčastnit se příštím roce
2. ročníku tohoto tanečního kurzu. Něco se naučíte a ještě se
dobře pobavíte v partě skvělých lidí.
Závěrem bychom chtěli popřát všem spoluobčanům všechno
nejlepší do nového roku 2012, hodně štěstí, zdraví a lásky.
Účastníci 1. tanečního kurzu Jívová
Jívovský pěvecký sbor
Rok 2011 s Jívovským pěveckým sborem
V roce 2011 Jívovský pěvecký sbor pod vedením sbormistryně Mgr. Ester Pelcové svým zpěvem doprovodil řadu církevních
slavností v chrámu sv. Bartoloměje v Jívové, ale i v Dolanech,
Pohořanech, Domašově nad Bystřicí, Dalově. V Jívové jsme
vystoupili mj. během Adventního koncertu spolu s dětmi a učiteli
ZUŠ Moravský Beroun a Šternberk, ale i při oslavě zlaté svatby
jívovských občanů nebo návštěvě německých rodáků. Velmi si
ceníme pozvání spřízněného Pěveckého sboru Šternberk z jehož
iniciativy proběhl ve dnech 3. a 4. června 2011 festival pěveckých
sborů s mezinárodní účastí (Chorale Césarion z Rosheimu). Stejně významné bylo i společné vystoupení se Smíšeným pěveckým
sborem Salve v chrámu P. Marie Sněžné v Olomouci či vystoupení s Ženským pěveckým sborem OÚ Bělá pod Pradědem ve
Vápenné a Bělé pod Pradědem. V říjnu 2011 sbor přispěl svým
vystoupením při oslavě 100. výročí založení školy ve Štěpánově.
8. listopadu 2011 proběhl samostatný koncert sboru v chrámu P.
M. Sněžné v Olomouci, v prosinci pak tradiční adventní koncert
v Jívové, za účasti žáků a učitelů ZUŠ Moravský Beroun a Šternberk. Pozvání k předvánočnímu vystoupení obdržel sbor také
z Dolan a Šternberku.
Jen málokdo z těch osmi zakládajících členů sboru v r. 2004
by si dokázal představit dnešní podobu, náročný repertoár (jedná
se např. o uvedení skladeb místních autorů) i stoupající prestiž
Jívovského pěveckého sboru. Přes všechny zvraty, kterými sbor
prošel, dosud nezastupitelně reprezentuje Jívovou a je důkazem,
že i v malé obci mohou vznikat velké věci. Dovolujeme si popřát
všem občanům Jívové požehnané Vánoce a pozvat je k poslechu
Vánoční mše, která se uskuteční 24. prosince 2011 ve 22 hodin.
Kateřina Lamačová
Pf 2012
Vánoce jsou tady přec, už je zima „ šup za pec“.
Za pecí to pěkně hřeje, stromeček vánoční se na nás směje.
Radost, chtěl by dát, všem lidem které má rád.
Pak přijde sám „Nový rok“,
k jaru už jen skok, no a květen lásky čas, léto podzim zkrášlí nás.
Zima dělá ťuky, ťuk a opět vánoce jsou coby dup.
Krásné prožití vánočních svátků
přejí manželé Stružkovi „Masňák“
Z nebe padá hvězda, něco se jí nezdá.
Co to je? Okna plná záře, radosti a úsměvů.
Hvězdo, hvězdičko, počkej chvíli maličko,
vždyť to jsou po roce krásné české vánoce.
Ať jsou krásné pro všechny co se na ně těší.
Mnoho úspěchů v novém roce přeje
Sokol Jívová.
Zima ukazuje svoje kouzla, mráz předvádí nám svoji moc
a cesty vedou nás do tepla domovů, než nad krajinou snese se noc.
Je čas Vánoc a kostelní zvony ohlašují do celého světa,
že nadešel čas radosti, pohody a pokoje.
To všechno i do nového roku přejí
spoluobčanům a svým zákazníkům
manželé Malínkovi.
Ať stromeček krásně voní,
ať tisíce zvonečků na Štědrý den zvoní,
ať pocit štěstí a radosti hřeje,
ty nejkrásnější Vánoce Vám přeje
Milada Malíková
Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce 2012,
hodně zdraví, štěstí a osobní pohody přeje všem
Eva Šestáková
Až svíce na stromečku Vám zazáří a zvonky začnou tiše hrát,
my ač neviděni, Vám hodně lásky a štěstí
k Vánocům a do nového roku budeme přát.
Zastupitelé obce Jívová
Všem svým zákazníkům a lidem dobré vůle přejeme krásné
prožití svátků vánočních, osobní pohodu, vzájemné porozumění a do nového roku jen to nejlepší, pevné zdraví a štěstí.
Milena a Ivan Hesovi
Žádný požár, žádnou mimořádnou událost, hodně zdraví, štěstí, duševní pohody, to vše přejí všem spoluobčanům do roku
2012.
Jívovští hasiči
Milí čtenáři,
Tak jako v letech minulých i v příštím roce bychom Vám rádi
nabídli co nejzajímavější knihy, které zaujmou všechny knihomoly i literární gurmány, protože v naší knihovně máme jak světové
bestsellery tak domácí produkci.
Doufáme, že i v předvánočním čase si najdete čas na svou nejlepší kamarádku – knihu.
Šťastné a veselé Vánoce, plné pohody, klidu a radostných chvil
s dobrou knihou, hodně příjemných čtenářských zážitků v novém
roce 2012 Vám přeje
Anna Nodžáková
Všem občanům Jívové a jejich blízkým klidné Vánoce, ale
zejména pevné zdraví a štěstí v novém roce 2012.
Přeje rodina Jurdičova
Krásné prožití svátků Vánočních, mnoho zdraví, štětí a hodně
úspěchů v novém roce 2012
Vám přejí
členové Mysliveckého Sdružení Jívová
ODPADY V ROCE 2011
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN
6. 1. 2012
20. 1 2012
3. 2. 2012
17. 2. 2012
2. 3. 2012
16. 3. 2012
30. 3. 2012
13. 4. 2012
27. 4. 2012
18. 5. 2012
8. 6. 2012
29. 6. 2012
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC
20. 7. 2012
10. 8. 2012
31. 8. 2012
14. 9. 2012
27. 9. 2012
12. 10. 2012
26. 10.2012
9. 11. 2012
23. 11. 2012.
7. 12. 2012
21. 12. 2012
NEBEZPEČNÝ A VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
KVĚTEN
19. 5. 2012
ŘÍJEN
22. 10. 2012
Od 15. 12. 2011 bude probíhat v obci, každý sudý týden, ve čtvrtek rozvoz Propan-Butanu. Sortiment lahví a způsob distribuce bude
shodný jako doposud. Prosíme občany o viditelné označení místa odběru před svými domy.
Radek Zdráhal
Pokračování překladu knihy p. Wanzla
Bouda na sviním vrchu
Ve vesnici stál také dům pro chudé. Kdo tam v mé době bydlel
nevím. Jak u nás byl chudý kraj o to více bylo dřeva. V okolí
se vyskytovaly bohaté lesy, dřevo se těžilo tak,že se ruční pilou
řezalo až u země. Fascinovala mě práce lesních dělníků. Padlý strom se pomocí dvou nožů velmi rychle odkornil. Většin
lesů patřila hraběti Lichtensteinovi, měli v Sudetech více zámků, v celé ČR to bylo určitě 50. Hrabě byl v okolí důležitým
zaměstnavatelem, kdo u něho dobře pracoval a nedostal se do
dluhů, měl celoživotní zaměstnání. Můj svobodný strýc Johann,
třicetiletý byl nemocný na ledviny, dokud mohl něco dělat,
pomáhal mé babičce v hospodářství, vázal pro chudé lidi otýpky suchého dříví a svazoval provazem. V zimě jel každý týden
s koňským potahem do Olomouce otýpky prodat. Na zpáteční cestě se vždy zastavil na Horní boudě, aby se posilnil. Byl
při návratu vždy opilý, usnul na vozu, ale kůň ho dovezl až do
babiččina dvora. U boudy se muselo zastavit, protože koně po
příkrém výstupu nahoru si museli odpočinout, nažrát a napít,
proto vozkové neseděli na voze, ale šli vedle vozu. Provozovatelé Horní boudy byli velmi chudí lidé, žili ze svých zákazníků, ale těch bylo málo. V zimě byla cesta se železnými koly na
zmrzlé cestě velmi nebezpečná i přesto, že vůz měl brzdu, kola
se zablokovala a vůz jel dál. Z Horní boudy se dalo jít k „Filipovu kameni“ na kterém dříve stál hrad, podle pověsti hrad vyhořel a kůň majitele, aby unikl plamenům skočil z hradeb, tam prý
zůstala podkova. V dětství mě tato pověst fascinovala. Zůsta-
ly trosky a neskutečně hluboká studánka, která byla odhalená a dráždila mou fantazii. My děti z Jívové, jsme ke studánce
šli přes hodinu pěšky. Z mých vzpomínek se dá říci, že jsme
měli krásný, idylický venkovský život. Jaro přicházelo pomalu, na velikonoce často ležel sníh. Jako ministranti jsme běhali po vesnici s klapačkami. Velikonoce v Jívové byly vždy
krásné, chlapci před svátky vyhotovili pomlázky, aby později mohli děvčata vymrskat, ale jen symbolicky. Šli jsme dům
od domu. Vybírali jsme si hlavně domy, kde žila děvčata.
Obdrželi jsme pouze maličkosti, ale to nám stačilo. Proč se
chodilo mrskat nevím. Jinou tradicí bylo rajtování sedla, selští chlapci s s ozdobenými koňmi doprovázeli faráře okolo
polí. Celá vesnice byla na nohou. Na okružní cestě se sedláci
modlili za dobré počasí , dobrou úrodu, proti blesku, kroupám a nepřízni počasí. Myslím, že v době Masopustu se konala poutní cesta na Svatý Kopeček. Neúčastnil jsem se toho, ale vzpomínám si, že se při návratu poutníků proti nim vydalo z Jívové
procesí asi 100 lidí, já si vzpomínám na společný výlet s rodiči tamtéž. V neděli bylo zvykem, že se muži po mši zastavili
v hospodě, my mládež trávili dopolední čas na hřišti a těšili se
na oběd. To bylo vždy něco lepšího k jídlu. I když tady nebyli
bohatí lidé, každý se snažil v neděli uvařit něco zvláštního a
neobvyklého. Během týdne se žilo jednoduše, bez masa. Já to
někdy zpestřil donesenými pstruhy. Ale později se častěji objevovaly moučníky.
Ve vesnici byli pouze katolíci, my děti nevěděly ani, že je
ještě něco jiného. Náš farář při mém ministrování se jmenoval
Rotter. Byl to dobrý člověk, znalý i světských problémů, ale po
stránce zručnosti byl nula. Vlastnil auto, které koupil od mého
otce, každou chvíli se objevil v naší dílně, proto jsem ho velmi
dobře znal. Velmi zajímavá na něm byla jeho hezká kuchařka.
Jako kluci jsme si říkali, že se budeme dívat oknem na faru,
jestli tam něco zajímavého nespatříme, když je někdo s takovou
hezkou kuchařkou a zakoukali jsme se sami do ní. Rodičům to
taky neušlo, je to i teď podobné, že farář nebere celibát tak vážně, zda spolu měli děti nevím.
V Jívové se prováděly všechny polní práce s pomocí koní a krav, ve vesnici nebyl žádný traktor, chudí rolníci měli kravské spřežení, větší sedláci koně. Stroje tahal také dobytek. U
nás se krávy nevyháněly na pastvu, na dvoře byla stáj a za ní
malý výběh. Okolní louky spásaly kozy. Cesty do vesnice a po
okolí byly velmi špatné. Všude velké díry plné vody, někdy se
dokonce přetížený vůz převrátil. Jeden sedlák se tak rozčílil, že
se zakousl koni do krku, my děti jsme se smály . Když v létě
cesty oschly ležel nad nimi stále mrak prachu , ženy si stěžovaly na problémy s praním, když prádlo věšely na šňůry. Kromě
naší dílny byl ve vesnici kovář, často jsem tam přihlížel, když
se kuli koně, bylo mi jich líto, asi je to muselo bolet , nepochopil jsem jak je možné , že při chůzi koni z kopyta zatlučené
hřebíky nevypadnou.
Řezníci ve vesnici se jmenovali KOELBL. Na tuto dobu vedli
velmi moderní obchod se zabíjačkovou místností, od toho jsem
se vždy držel daleko. Zabíjení mne odpuzovalo, nemohl bych
dělat ani chirurga. Krev mi nevadila, ale vidět to každý den,
nebylo pro mne dobré. V obci se také nacházel malý obchod
s potravinami s pekárnou, který patřil vdově Prokisch. Provozovala obchod kde se stále něco dělo se svou pomocnicí. Byla to
také matka hezké Friedy Prokisch, která si později vzala mého
strýce Adolfa. V obchodě se nepekl žádný chléb, protože lidé si
do obchodu nosili těsto ve svých ošatkách k pečení. Po upečení
se vyklopil chléb a potřel ještě jednou se vsunul do pece, aby
získal křupavou kůrku. My děti jsme chodily k paní Prokisch
rádi. Jako malé nás vždy podarovala bonbónem, které ležely
ve velké skleněné nádobě na pultě. Styděl jsem se a měl špatné
svědomí, že na nás byla vždy tak hodná. Podařilo se mi jednou
vzít jí tajně bonbón a svědomí mě pronásledovalo ještě dlouho potom. Někdy stál v obchodě nový výrobek „RUSY“ kyselá
ryba, spojená a smotaná dřevěnou třískou, ryba vypadala jako
šproty, byly to solené ryby. Odkud pocházely nevím. Dodavatel
pocházel z daleka. Pobřeží bylo přece od nás daleko. Jinak se
tady nedala koupit žádná ryba. Naběračkou se nabíralo ze sudu
kyselé zelí a to se dávalo k rybě zadarmo, zatočilo se to do
papíru a tak si to každý odnášel domů. Obal se hodil na smetiště
a rozpadl se. Tenkrát ještě nebyly takové problémy s odpady.
Mouka , cukr, rýže, hrách se nedávaly do sáčků, ale do pytlů.
Zbožím bylo vždy volně ložené. Kupovaly se pouze suché suroviny, lidé nakupovali do zásoby. Každý měl zahrádku a v létě
se žilo jen z ní.
Pan Josef Hansmann byl čistě pánský holič. Ve vesnici byl
ještě jeden holič, ke kterému chodily hlavně ženy, jméno si
nepamatuji. Josef provozoval své holičství v malém domě na
náměstí, naproti pomníku z války. Mimo neděle měl vždy otevřeno. Jiné chlapce a děvčata stříhali rodiče. Přinášelo to do
našich řad radost, když někdo vypadal stříhaný jako podle
hrnce. Já tam chodil rád, vonělo tom tam příjemně parfémy,
drahá vůně to nebyla, potkal jsem tam kamarády, ale i dospělé, kteří byli namydlení a čekali až si holič o pásek nabrousí
břitvu. Muži si u toho vyprávěli různé historie a vtipy, často
se jednalo o ženy, což nás dospívající kluky nesmírně zajímalo. Dále vyprávěli volně o životě, o svých dobrodružstvích a
my nastavovali uši. Postupovalo se tam po řadě, kdo kdy přišel, dospělý měl před námi vždy přednost. Někdy nás dospělí posílali do trafiky pro cigarety. Daly se tam koupit pouze
noviny, cigarety a doutníky. Prodavač prodával bez připomínek i cigarety nám dětem, bylo mu jasné, že jsme od holiče a že sami
nemáme peníze. Moje vlasy byly vždy řádně upravené, nepatřím
k lidem, kteří se bojí vody. Vypadal jsem vždy čistě, doma stála
plechová kropicí vana a ta byla stále v provozu. Maminka nás
umývala mýdlem, byla to čtyřhranná kostka, někdy se objevilo i voňavé mýdlo, pouze na umývání hlavy. Existovala ještě
vlasová voda, tu jsem od dětství kupoval u holiče. Jednou se
mi podařilo experimentovat, ale moje vlasová voda nestála za
nic, vlasy se mi slepily a to byla práce pro maminku. Zpočátku
byly mé vlasy světlé, ale později zhnědly. Kdy to bylo nevím,
asi když se mi začala líbit děvčata. Barvení vlasů kvůli děvčatům proběhlo ořechovým extraktem, vlasy zhnědly, ale ne na
dlouho , zato pěkně lepily. To však nevydrželo dlouho. Když
se dnes někdo zeptá na moje plány, cíle a sny v dětství, už tenkrát jsem mluvil o samostatnosti. Co mě ovlivnilo? Otec měl
známého z Hannoveru, nebyl to náš příbuzný, shodou náhod se
také jmenoval Wanzel a ten pracoval pro jednu německou firmu
vyrábějící pumpy pro Jugoslávii a oblast Balkánu. Budoval ve
městech a vesnicích pumpy pro čerpání pitné vody, Vyrábělo se
v Německu. Objevil se u nás, když mi bylo 10 let a vyprávěl o
svých projektech. A já si už tehdy říkal, to by mě dráždilo a zajímalo. Moje představa byla, že bych měl továrnu s 200 zaměstnanci a už tenkrát jsem plánoval, aby náš výrobek bylo možno
vybudovat vlastními silami, aby byl dobře mechanický a dobře
prodejný. Základy byly položeny v mém otcovském podniku.
Zajímalo mě, co otec dělá, ale nebylo to u nás jako u selských
dětí, které se s rodiči podíleli na hospodářství. Nemusel jsem
denně být po ruce. Městečko Beroun /leží asi 10km od Jívové/.
U nás se říkalo, že Beroun je krásné městečko, opravdu bylo
krásné.Měšťanská škola byla na způsob střední školy pro chlapce a dívky. Byla pouze německými žáky navštěvovaná. Byly tam i hodiny českého jazyka, moc se nám nechtělo. Psal se rok
1936/37 a mezi Čechy a Hitlerovým Německem docházelo
k napětí zřetelně viditelnému. Nacionalistické myšlenky se
objevovaly na obou stranách. Učitel češtiny se jmenoval Vodacek, mluvil oběma jazyky, byl to dobrý učitel, snažil se zlomit
naši nechuť k češtině, ale bez úspěchu.
V Berouně jsem přes týden bydlel u Ungerů, v sobotu se jelo
domů. Byli to známí mého otce, starali se o katolický spolkový
dům. Jejich syn Walter měl u otce místo zámečnického učně.
Výměnou bydlel týden u nás. Ležel jsem v jeho posteli a on
v mé. Byl asi o 5 let starší, nepotkávali jsme se. Starší syn
Ungerů se jmenoval Fritz. Učil se hodinářem. V bytě pracoval,
sestavoval hodiny, hodiny jsem ho pozoroval. K mému údivu hodinky po zhotovení šly. Nevím, co vedlo Fritze k tomuto
řemeslu, přiučil jsem se. Hodiny byly ½ metru vysoké, měly
dokonce vteřinovou ručičku. Když si dnes prohlížím staré
hodiny, říkám si: to jsou zázračná díla, která hodináři sestrojili.
On to dokázal i docela primitivně u něho to stálo zato rostly
před mýma očima. Restauroval jsem dokonce jednou nějaké
hodiny, nebyl však čas. Nutily mne k tomu peníze. Při návštěvě Anglie se mi jedny líbily, musely být moje, stojí ještě dnes
u mne v obývacím pokoji. Nejdou. Moje žena si to nepřeje,
protože bijí. Pak se mi podařilo ještě další dvoje hodiny koupit. Strávil jsem určitě 2 roky u rodiny Ungerových. Bylo tam
veselo. Jako člen jejich rodiny, pryč z domu, pocit svobody mě
zaplavoval. Při každém odchodu spát jsem se hlásil, Ungerovi
mě však nekontrolovali.. Z domu se dalo zmizet. Někdy se stalo, že jsem s kamarády táhl městem. Místo setkání bylo vždy
u holiče na náměstí, měl tam pár laviček. Byl to pěkný čas
v Berouně, stejné stáří spolužáků, pokukování po děvčatech.
Ta co se nám líbila, byla pro nás starší, myslím si, že je to tak
všude na světě. Dívky jsou dříve zralé než chlapci a zajímají se o starší. S děvčaty se kterými jsme vyrůstali, byly naše šance
malé. Chtěly už více zažít. Starší chlapci už věděli jak na to.
Žádnou z děvčat v Berouně se mi nepodařilo pozvat do pokoje.
V prvních letech pobytu v Berouně se mi děvčata moc nelíbila,
stala se však jiná napínavá věc. Bylo mi 14. když došlo k připojení Sudet k Německu. Od té doby bylo vše, co se pořádalo
s německým sportovním spolkem nabízeno „Hitlerovou mlá-
deží“. Výlety, táborové pobyty, sportovní soutěže. Byli jsme
členy spolku. Šternberský spolek nabízel plachtění, strávil
jsem ve Šternberku celý týden, měli pronajatý pozemek kde
letadlo za sebou táhlo povětroně. Chyběl mi však průkaz A,
byl jsem pouze vystřelován gumovým lanem. Při zkoušce B
jsem již musel absolvovat několik hodin v povětroni a pro
vydání průkazu se už muselo krátce letět a na určitém místě
přistát. Pak následovalo poslední posouzení naší způsobilosti,
zkouška C. Mohlo se letět s „děťátkem“. Letělo se s letadlem,
které mělo tažné lano dlouhé asi 8 metrů, každý tam seděl
sám. Jedna osoba mohla to letadélko sama nést. Kabina byla
velmi úzká, tlustý člověk by se tam vůbec nedostal. Plachtař
neměl žádné čelní sklo, pouze ochranný štít. Hlava byla venku, každý cítil proudění vzduchu. Když jsme se více seznámili
s větry a termikou, prodloužil se nám pobyt v povětří na půl
hodiny. Za každou absolvovanou zkoušku byla udělena známka. Z dob mého plachtění neexistuje žádná fotografie, nebyl
na to prostě čas. Chyběla mi pravidelnost létání, bylo mě třeba
v podniku. Mám dokonce registrační průkaz z dob, kdy se hrál
v Leipheimu fotbal. V 18 letech, kdy se měli věci s ženami
dát do pohybu, musel jsem do wehrmachtu. Později jsem měl
pocit, že jsem to zameškal. Předtím to bylo pouze dětinské.
Moje přítelkyně byly hezké. Když se mi podařilo otci ukrást
auto, byla u toho tři děvčata. Jedna se mi moc líbila. Po poruše, když nás otec odchytl na zpáteční cestě, byl zase konec.
Otec tehdy měl úplně novou škodovku. Jednou mi můj starší
kamarád Karel, který byl u otce v učení řekl :“budeš asi chtít to
auto vyzkoušet“. Když otec otevře garáž, stačí zvednout háček
a bez klíče můžeme otevřít vrata. Tak se také stalo. Venku
nastoupila děvčata a my se pustili na cestu směr Olomouc. Můj
otec byl jako každou sobotu také tento večer s ostatními muži u svého bratra Oswalda na kuželkách, měl zastřešenou dráhu.
Uprostřed kuželek zaslechl otec zvuk svého auta, někdo mu
ukradl auto, bez rozmýšlení vyběhl ven na silnici. Už jsme se
nacházeli v místě, kde vede silnice do kopce a myslili si, že
jsme neviditelní a cesta na Olomouc pokračovala. Po několika
kilometrech jsme na mokré silnici dostali smyk, vjeli jsme do
díry z které nešlo ven. Karel 16ti letý samozřejmě neměl zkušenosti s jízdou a nevěděl co se má v takové situaci dělat, šlapal stále na plynový pedál. Motor stále víc naříkal. Při každém
pokusu stříkalo bláto na auto. Bláto nás pokrývalo
A blížilo se stmívání, stále zřetelněji slyšel otec vytí motoru a byl stále zlostnější. Nějak se nám podařilo dostat se na silnici a vrátit se do Jívové. V temnotě stál na silnici otec s rozpřaženýma rukama. Bledí sedíme s kamarádem vpředu a vzadu 3 děvčata. 100 metrů od otce zastavil Karel auto.
Bolestivé a nesmyslné, následující pondělí jsem nastoupil
cestu do šternberského lazaretu. A to už dopoledne dorazil
do otcovy dílny obecní sluha a ptal se otce „ je tvůj syn ještě
doma,, musí tady být načerno“ ke starostovi přišlo udání. Rudi
se má okamžitě hlásit na obci. Nemůžeme pochopit, že v obci
pořád pokračuje špiclování. Z toho udání přece nemohl mít
nikdo užitek. Neumím si představit, co někoho k tomuto kroku
vede a také se mi nikdy nepodařilo zjistit, kdo ta byl. V obci,
kde se toto stane, není něco v pořádku. Musel jsem jít starostovi ukázat lístek od vojenské policie, na kterém mohl vidět,
že jsem se zdržoval v obci podle povolení. V úterý mně můj
strýc Oswald zavezl koňským povozem do Šternberka. Pěšky
bych to ještě nebyl zvládl. Po rozloučení a cestě do Šternberka,
jsem nevěděl, jestli ještě někdy své rodiče uvidím. Rozloučení
bylo pro všechny velmi těžké a bolestivé, nevím jak se nám to
podařilo. Cítil jsem zřetelně ,že domov jako takový už neuvidím . Moji rodiče i přes mou radu zůstali v obci. Několik týdnů později dorazili Rusové do vesnice. Otec to přežil, ale jak.
Později se zlobil sám na sebe, že neposlechl mou radu. Příští
den po příjezdu do Šternberského lazaretu, byl tento rozpuštěn.
Pokračovalo se dále na západ. Nejelo se na Drážďany, které
už přes den hořely. Cesta vedla přes Prahu do Erfurtu. Tam
byl konečně lazaret, kde se vojáci různých jednotek doléčovali a tam se znovu zformovali, aby mohli být posláni znovu na
frontu. Odpočinek trval čtrnáct dní. Nebyl jsem nasazen opět
na východ, ale na západ. Proč, nevím. Asi další koncept vojenských operací se rozpadl. Na východ se už ani nedalo dostat.
Drážďany byly zničeny, nejezdily žádné vlaky. Moje místo
nasazení bylo městečko Scilda. Dostal jsem se do skupiny
hitlerovy mládeže, kde nebyl nikdo starší 16ti nebo 17ti let.
S těmi se nám mělo podařit zastavit americké tanky. Ukrytý za
stodolou jsem vyhlížel Američany. Najednou je vidím. Ulice
byla plná tanků. Cítíme naprostou materiální převahu protivníka ještě zřetelněji než u Rusů, kde převaha byla v lidech, ale
ne v materiálu. Připadali jsme si bezmocní. Na tancích skoro
neseděli žádní vojáci, u Rusů byly tanky ověšené vojáky. Když
se začalo střílet, bylo vždy mnoho mrtvých. V tomto směru
chránili Američané svoje vojáky. V následujících dnech v blízkosti Schildy jsem poznal nesmyslnost války. Před touto přesilou se dalo pouze kapitulovat. Kousek od nás stálo stabilní
zděné stavení. V jednom okamžiku se pokusil pár mých mladých vojáků k tomuto stavení zaběhnout. V běhu zůstal jeden
postřelený ležet, ležel asi patnáct metrů ode mě. Museli jsme
ho odnést, aby nebyl znovu postřelen. S bílou hadrou v ruce
jsem běžel skrčený pro něho, abych ho dostal ze střeleckého
pole pryč. Snaha zastavit krvácení byla úspěšná, a protože jsme
nevlastnili žádný povoz požádali jsme sedláka, aby ho odvezl
do týlu, ale on měl strach. A tak mi nezbylo, než ho pistolí
přinutit, aby zraněného chlapce odvezena obvaziště. V mých
posledních válečných dnech ve Schildě se mi podařilo na několik hodin skrýt v domě. Na cestě před domem jezdily, kam jsem
jen dohlédl. Americké tanky. A tu jeden zastavil přímo před
domem. Chtěl vystřelit do domu. Bože, má to cenu? To tedy
musím dvorem přes zahradu zmizet. Položil jsem panzerfaust
za dveře a přes zahradu se mi podařilo z domu zmizet. Poslední dny války mě zastihly v malém lesíku v Harzu. Po spatření amerických džípů na silnici jsme byli tak poblázněni, že
jsme začali postřelovat. Američané hned zmizeli. Obklíčili nás.
Nevěděli jak budeme reagovat . Existovali takoví, kteří bojovali do poslední kapky krve. To nás učili u wehrmachtu. Máme se
bránit do poslední kulky. V Rusku jsem se také nevzdal, tady
mi hrozilo zastřelení. U Američanů to musí být lepší. Američané byli nervózní, když pronikli do lesíka, když se k nám z více
stran přibližovali. Reagovali jsme dvojím způsobem. Někteří
se schovali za stromy, druzí mávali kapesníky. Všichni měli
ruce nad hlavou. I přesto stříleli Američané okolo sebe, vlevo i
vpravo, lítalo listí ze stromů. Jedna kulka mne zasáhla. Kulka
z pistole mě zasáhla do měkké části nohy, ani to moc nebolelo. Kosti zůstaly neporušeny, ale nemohl jsem utíkat. Přestali
střílet. Černoch, který střílel, stál deset metrů ode mne. Pomalu
se blížil. Když zůstal stát přede mnou, válka pro mne skončila. Byl ještě jeden zraněný. Velitel americké skupiny hovořil
dobře německy. Nakázal mým kamarádům donést z ruksaku
stanové dílce, aby mě mohli odnést k džípům na silnici. Teď
jsme byli zajatci. Američané nás dopravili do Nordhausenu u
Kasselu a pak do Francie. Skončili jsme v leteckém lazaretu
v blízkosti Paříže.
Skončilo to. Přesný den zatčení si nepamatuji. Moji vojenskou knížku, kde bylo všechno zapsané mi vzali Američané. Co
zbylo z mé jednotky na východě, nevím nic. O tom mohu jen
spekulovat. Kdybych znal číslo mé jednotky na východě, snad
bych se jako na poště dozvěděl, co se stalo s mými kamarády,
kam se dostali do zajetí. Snad se jim podařilo dostat se zpět,
tvrdí se to.
Moje dvě postřelení, střepina v zádech a průstřel nohy byly pro
mne záchranou života. První zranění mne dostalo z dosahu Rusů,
druhé poranění mne dostalo do zajateckého tábora ve Francii.
Měl jsem v této vražedné válce obrovské štěstí, že jsem přežil.
Přesto jsem si přivezl otřesné vzpomínky s sebou, někdy sedím
ve vzpomínkách opět v tanku se svým přítelem Augustem, který
leží přede mnou těžce zraněný, nebo slyším zraněné ve vlaku tiše
naříkat, nebo vidím mladé chlapce z Hitlerjugend ležet s rozstříleným kolenem. Těsně po válce jsem na tyto věci nemyslel. Teprve dnes mě tyto scény napadají. Někdy se mi dokonce o tom zdá. A připadá mi stále častěji, že to byl zázrak, že jsem tady. Když
nás hnali na frontu, uměl málokdo střílet, wehrmacht poslal
mnoho nevycvičených vojáků na frontu. Nemohli na protivníka vyvinou žádný velký tlak. Na konci války se pro některé
z nás zbořil svět. Vše na co jsme jako mladí vojáci věřili, už
najednou neplatilo. Hitlerova éra skončila, národní myšlení je
mrtvé. Nebylo to jednoduché, neboť mezi 16 a 20 rokem života
jsme mysleli na něco jiného. Hraběte Stauffenberga po atentátu
na Hitlera většina požadovala za zrádce. Vědělo se už dlouho
před koncem války, že se nepodaří Rusy zastavit, oni sami by
však bez pomoci Američanů přes Severní moře a neskutečného
množství zbraní a munice vykrváceli. A taky už se vědělo, že
nás Američané a Angličané sevřou v kleštích. A tak bylo vlastně
každému jasné, že to pro nás bude znamenat zlý konec. Jaký
bude náš konec si zatím nikdo nedovedl představit a také se nám
nechtělo to prožít. Trvalo to dlouhou chvíli než jsem si mohl říci
„chci přežít“ a tak nás ani moc nevzrušilo, když potom v zajateckém táboře někteří spáchali sebevraždu. Nerozuměl jsem
jim, už přece všechno skončilo, chtělo se přece žít, teď teprve
správně. Myslel jsem si, když přece nespáchal žádné ničemnosti
není k tomu žádný důvod. Asi to bylo hnutí mysli, velmi náhlé
a rychlé.
Nespočetkrát osud rozhodoval o tom, zda kulka nebo střepina
poletí pár centimetrů vlevo, nebo vpravo, každého z nás to mohlo každou hodinu trefit. Každý doufal, že to nebude on a proto
bylo úplně zbytečné svůj život odhodit kvůli sebevraždě. Když
si vzpomenu co jsem v těch dvou letech 1943-1945 všechno
prožil. Každý z nás viděl v Rusku hrůzu, zraněné kamarády,
lidi kteří umírali. V lazaretu jsme viděli zraněné kteří měli pryč
nohu, ruku, části obličeje. Po válce se vzpomínalo. To znamenalo : ty nesmíš zabíjet, já jsem však ve válce zabíjel. A to znamená, že se člověk nemůže schovat za rozkaz. Může se pouze tento
stav vysvětlit. Byl to samozřejmě boj o přežití, jiným faktorem
bylo kamarádství a to nás spojovalo. A když se pak objevovaly
ztráty kamarádů sílilo zoufalství a dělaly se věci, které samy o
sobě přišly. Když jsme padli do zajetí cítili jsme se jednoduše
velmi unaveně. Dominujícím pocitem však byl pocit ulehčení
nad tím, že to máme šťastně za sebou.
Slíbil jsem, že budu pravidelně chodit do kostela, poděkovat za
to, že jsem přežil. A pořád se mi honilo hlavou. Teď už nemusíš o svůj život tak bojovat. Odpovědnost za zdraví kamarádů a
ochrana vlasti byla najednou pryč. Věděli jsme, že budeme
muset v zajetí pracovat.
Zajatý a jako host.
Mi zranění jsme byli z letiště v otevřených nákladních
vagónech dopraveni do leteckého lazaretu v blízkosti Paříže.
Při cestě docházelo k útokům na vlak. Z mostů na nás házeli kamení , lili špinavou vodu. Lidé museli vědět kdy pojede
vlak se zajatci. Tu jsme cítili, že jsme válku prohráli a nevidí
nás rádi. Připravili by nás nejraději o život. Každý zajatý musel
po příjezdu odevzdat všechny osobní věci, bylo lepší když se
člověk nebránil. Jednomu zajatci ustřelili prst, aby se dostali
k jeho prstýnku. Já v tomto směru byl bez problému. Když mi
prohledávali uniformu nalezl černoch moje vyznamenání, dva
železné kříže a jiné věci které byly schovány v rukávu. Ten muž
nemohl pochopit, že měl takové štěstí a toto našel. Vyznamenání od německých vojáků byla významná trofej. Vzal si je.
Našel malé plastické postavičky na jehle, bylo to označení pro
zimní pomoc wehrmachtu. Potom co v roce 1942/43 v Rusku mnoho vojáků zmrzlo, protože neměli odpovídající zimní oblečení, probudila tato skutečnost lidi doma, aby darovali
vojákům teplé oblečení. Apelovalo se na matky a starší muže,
kteří ještě nebyli ve válce. Němci se zbavovali svých oděvů,
aby ulehčili vojákům v mrazech v Rusku a jako dík obdrželi
za svou podporu jehlici s poděkováním. Moje matka jich měla
plnou krabici. Když jsem byl v únoru 1945 doma, tak jsem
na ně narazil a ty co si mi nejvíce líbily, skončily v mé kapse.
Američan v zajateckém táboře, který mluvil dobře německy se
zeptal: Co je to? Řekl jsem mu, že to byl jakoby odznak. Díval
se skepticky a chtěl vědět, jak se mi jako vojákovi podařilo
k těmto odznakům přijít. Nevěřil mému vypravování. Myslel,
že jsou to politické odznaky, které jsem měl obdržet. Byl to
důkaz, že jsem snad nacista, ale jeho názor nebyl tak důležitý.
Můj převoz do lazaretu měl být spojen s operací. Úplně nahý,
než mi dal americký doktor dal narkózu řekl : kdybych ti toho
dal trošku víc, tak se neprobudíš. Já mu řekl : to vše záleží
na Vás. To už musíte pro brat se svým svědomím. Mám 21
let, od 18 let jsem byl v Rusku, tím mne moc nerozčílíte a
věřím, že to ani neuděláte. Operace proběhla bez problémů.
Dostal jsem zpět i svou uniformu. V lazaretu mi bylo řečeno,
že válka skončila. My jsme slavili s Američany. Bylo o mne
dobře postaráno. Po třech týdnech nás přesunuli do zajateckého tábora v Cherborgu. Štěstí se mne drželo i v zajetí. Byly
totiž ve Francii zajatecké tábory, kde se zajatcům dařilo velmi
zle. Doneslo se nám, že v jednom táboře začali zajatci zpívat a alžírští vojáci do nich začali střílet. Legionáři si mysleli, že
je to táborová revolta. Náš tábor se skládal z několika parcel,
které byly odděleny vysokým plotem, aby se zabránilo vzájemné komunikaci zajatců a zabránění povstání. Na parcelách
stály stany, každý pro 50 osob, spalo se na slámě a každý z nás
dostal jednoduchou deku. Každá skupina měla i latrínu. Volně
byla přístupná tekoucí voda. To bylo v pořádku, neboť z pobytu v Rusku jsem nebyl zhýčkaný. Poznal jsem tam Ronalda
Melzera, naše lože ležely přímo naproti. Pocházel jako já ze
Sudet. Hned první den mi vyprávěl o touze po manželce, chtěl
co nejdříve domů. Rozhodli jsme se zůstat spolu a u táborové
zprávy jsme udali, že jsme nevlastní bratři. Roland Melzer a
Rudolf Wanzl. Zda to souhlasilo nešlo z našich dokladů zjistit. V případě, že by se Francouzi dotazovali, sdělili jsme si
data narození a místo. Brzy došlo k vyvolávání lidí, kteří byli
propuštěni domů. Dlouho jsme věřili, že budeme taky vyzváni opustit tábor. A my kteří jsme uvedli jako domov Česko,
jsme neměli žádnou vlast, protože Francouzi nevěděli kam nás
poslat. A nám bylo jasné, že tam nechceme. V táboře byla možnost přihlásit se do práce a my toho využili. První místo se
nám podařilo získat v Cherbourgu v přístavu. Mimo tábor jsme
spadali pod Američany. Dovezli nás náklaďákem do přístavu,
moc se nepracovalo, hlavně se překládalo zásobovací zboží ,
potraviny na americké náklaďáky. Američané ve válce s Němci
ztratili mnoho mužů. Necítili k nám žádnou nenávist, nevedlo se nám v přístavu špatně. Brzy se nám podařilo zjistit, jak
přijdeme k jídlu. Sem tam nám spadla bedna nebo krabice a
z toho se nám podařilo něco vzít. Při návratu z práce nás Francouzi prohlíželi a některé věci nám sebrali, to bylo různé, podle
toho kdo měl službu. Jednoho dne jsem potkal náhodně Johanna Hansmanna z Jívové, který pracoval ve vedlejším skladě.
Domluvili jsme se k plotu, donesl jsem mu několik krabiček
oříšků a strčil mu to pod plot. Nakonec jsme se ztratili. Později
žil v Hagenu, kde se mi ho podařilo po v álce navštívit. Ptal
jsem se ho, zda by nechtěl do naší firmy, líbilo se mu to a odstěhoval se do Leipheimu a pracoval mnoho let pro nás. Vždy
opakoval, že oříšky tenkrát ve Francii mu zachránily život. Bez
by umřel hlady.
Zlomený kruh.
Po 14 dnech se objevil v táboře náš patron. Byl na cestách,
hledal dva mechaniky, můžeme se prý hlásit. Cítil jsem se oslovený, ale Ronald se stavěl stranou, jsi přece stolař, to umíš také,
hlas se říkám mu. Byla to pro nás šance dostat se z tábora ven a
za druhé získat další kontakty. V hlavě se honila i myšlenka na
útěk. A tak se hlásíme oba. Francouz vyplnil formulář, musel se
zaručit, že se o nás bude starat a ten den nás vzal sebou. Z tábora do nového zaměstnání to bylo 50km. Náš patron se jmenoval
p.Dalgou. Bydlel ve vysídleném dvoře v blízkosti malé obce
Gacé v Normandii. Odsud je to 60km k Atlantiku.
Informace pro občany z OÚ
Žádáme všechny občany s trvalým bydlištěm v obci Jívová, kteří jsou majitelem psa/ psů, aby se dostavili na OÚ a vyplnili zde
„Kartu majitele psa“. Tato povinost vyplývá ze zákona.
Oznamujeme tímto občanům, že ve dnech od 22. 12 - 30. 12.
2011 včetně bude uzavřen OÚ z důvovu čerpání dovolené.
usnesení
z 3. veřejného zasedání obecního zastupitelstava
z 3. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Jívová,konaného dne 20.12.2010, v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Jívové
Zastupitelstvo obce Jívová schvaluje :
1/3k projednání doplnění bodu č.10 „Kanalizace-schválení nabídky Regionální poradenské agentury“
2/3„Rozpočtové provizórium na rok 2011 do výše 1/3 roku 2010
3/3rozpočtové změny č.3
4/3platy členům zastupitelstva obce Jívová dle novely Nařízení vlády č.37/2003 Sb.,o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev účinné od 1.1.2011
5/3Obecně závaznou vyhlášku č.1/2011 o místním poplatku ze psů
Obecně závaznou vyhlášku č.2 /2011o místním poplatku za komunální odpad
Obecně závaznou vyhlášku č.3 /2011o místním poplatku za hrací automaty
Obecně závaznou vyhlášku č.4/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
6/3Směrnice č.1/2011 k finanční kontrole
Směrnice č.2/2011 evidence účtování a odepisování majetku
Směrnice č.3/2011 pro poskytování a účtování cestovních náhrad
Směrnice č.4/2011 upravující oběh účetních dokladů
Směrnice č.5/2011 evidence,účtování a oceňování zásob
Směrnice č.6/2011 k systému zpracování účetnictví
Směrnice č.7/2011 harmonogram účetní uzávěrky
Směrnice č.8/2011 inventarizace majetku a závazků
Směrnice č.9/2011 k tvorbě vnitřních předpisů obce
Směrnice č.10/2011 k řídící kontrole
7/3uspořádání „Čtvrtého obecního plesu“ a „Dětského maškarního plesu“
8/3poplatky za pronájem Kulturního domu
9/3finanční dar ve výši 2.000,-Kč pro Jívovský pěvecký sbor
10/3 souhlasí s provedenými inventurami a vyřazením majetku dle přiloženého seznamu
Zastupitelstvo obce Jívová neschvaluje :
9/2nabídku Regionální poradenské agentury s.r.o. za účelem získání dotací z evropského fondu včetně administrace a podání žádosti
Zastupitelstvo obce Jívová bere na vědomí :
-
-
-
-
-
-
uzavření obecního úřadu od 23.12.2010 do 3.1.2011
vydání zpravodaje
pořádání Silvestra v Kulturním domě místní mládeží
o použití výtěžku z prodeje při rozsvícení vánočního stromu
o účtování ZŠ a MŠ / zjednodušeným způsobem/
Tříkrálová sbírka se bude konat v sobotu 8.1.2011
Malíková Milada
starostka
Vyvěšeno dne: 28. 12. 2010
Sejmuto dne: 12. 1. 2011
usnesení
z 4. veřejného zasedání obecního zastupitelstava
ze 4. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Jívová, konaného dne 7.2.2011, v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Jívové
Zastupitelstvo obce Jívová schvaluje a souhlasí:
1/ Souhlasí s projednáním doplněného bodu č. 13 – „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jívová za rok 2010“.
Souhlasí s projednáním doplněného bodu č.14 - „Smlouva o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene“.
2/ Schvaluje přijetí daru formou darovací smlouvy od Olomouckého kraje, týkající se vybavení knihovny výpočetní technikou.
3 Schvaluje zveřejnění záměru na odprodej pozemku p.č. 2411/3 a 176/6.
4/ Schvaluje zveřejnění záměru na odkup pozemku p.č. 176/2.
5/ Schvaluje provozní dotaci pro MŠ Jívová ve výši 305.000,-Kč a provozní dotaci pro ZŠ Jívová ve výši 700.000,-Kč.
6/ Schvaluje a souhlasí s navrhovaným Plánem kulturních akcí na rok 2011.
7/ Schvaluje a souhlasí s návrhem stanov Svazku obcí Mikroregionu Moravskoberounsko po páté úpravě.
8/ Schvaluje v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu („stavební zákon“) ve znění pozdějších předpisů, určeného zastupitele při pořizování územního plánu Jívová, a to p. Malíkovou.
9/ Schvaluje „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jívová za rok 2010“ s výrokem: „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky“ .
10/Schvaluje „Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene“ pro společnost ČEZ Distribuce a.s.
Zastupitelstvo obce Jívová nesouhlasí:
11/ s odprodejem části pozemku p.č. 1102/7.
12/s prodejem pozemku p.č. 2084/1 p. F. K. Bělkovice-Lašťany.
13/se směrnicí č.11/2011.
Zastupitelstvo obce Jívová bere na vědomí:
-
-
-
-
-
-
Informaci o podmínkách pro vytváření pracovních příležitostí VPP
Přípravy na 5. obecní ples 19.2.2011
Dětský maškarní ples 27.2.2011
Setkání zástupců Mikroregionu Olomouckého kraje 22.3.2011
Informaci o registraci Seniorklubu, o.s.
Informaci o vytvoření a využití veřejných služeb a informaci o možnosti zřízení nového společensky účelového místa
Malíková Milada
starostka
Vyvěšeno dne: 14. 2. 2011
Sejmuto dne: 1. 3. 2011
usnesení
z 5. veřejného zasedání obecního zastupitelstava
z 5. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Jívová, konaného dne 7.3.2011, v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního
úřadu v Jívové
Zastupitelstvo obce Jívová schvaluje a souhlasí:
1/ Souhlasí s projednáním doplněného bodu č. 9 – „ Záměr prodej části pozemku p.č. 1102/7 “.
2/ Schvaluje prodej části pozemku p.č. 2411/2 o výměře 30 m2za 15,- Kč za m2manželům O.P. a M.P.
3/ Schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, ve výši 1.000,- Kč.
4/ Schvaluje prodej části pozemku p.č. 2411/64 o výměře 149 m2 15,- Kč za m2 manželům M.M. a B.M.
5/ Schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Charitě Šternberk na činnost charitní ošetřovatelské služby pro rok 2011 ve výši 10.000,- Kč .
6/ Souhlasí s tím, aby byl vzat do majetku obce kamenný kříž na místním hřbitově dle cenového odhadu.
7/ Souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej části pozemku p.č. 1102/7.
Zastupitelstvo obce Jívová bere na vědomí:
-
-
-
-
-
-
-
Informaci o zaměstnávání lidí na VPP přes Úřad práce v Olomouci.
Žádost pana M.J. k provedení místního šetření týkajícího se plynového vytápění Kavárny Jívová.
Seznámení s protokolem o výsledku zkoušek č. 2265/2011 ze dne 2.3.2011 o kvalitě pitné vody.
Pracovní setkání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje, které se uskuteční dne 22.3. 2011
Výtěžek z obecního plesu a z prodeje punče v konečné výši 30.590,- Kč, který bude rovným dílem rozdělen mezi ZŠ a MŠ.
Provést MŠ na fotbalovém hřišti 19.3.2011 v 13.00 hod.
Provést MŠ na Olomoucké ulici – termín bude upřesněn později
Malíková Milada
starostka
Vyvěšeno dne: 29. 3. 2011
Sejmuto dne: 13. 4. 2011
usnesení
z 6. veřejného zasedání obecního zastupitelstava
z 6. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Jívová, konaného dne 28.3.2011, v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Jívové
Zastupitelstvo obce Jívová schvaluje a souhlasí:
1/ Schvaluje celoroční hospodaření obce Jívová a závěrečný účet obce za rok 2010
2/ Schvaluje rozpočet obce na rok 2011 jako schodkový
3/ Schvaluje finanční příspěvek na nákup knih do místní knihovny prostřednictvím Knihovny města Olomouce v částce 2.000,-Kč
4/ Schvaluje finanční příspěvek v částce 1.000,-Kč pro Diakonii Broumov
5/ Schvaluje rozpočtovou změnu na opravu fasády Základní školy
Zastupitelstvo obce Jívová neschvaluje :
-
-
nákup omalovánek v souvislosti s výchovným projektem „Školáci nejen na prázdninách“
rekonstrukci koupelny v obecním bytě
Zastupitelstvo obce Jívová bere na vědomí:
-
Informaci o provedeném MŠ na fotbalovém hřišti
Malíková Milada
starostka
Vyvěšeno dne: 17. 3. 2011
Sejmuto dne: 1. 4. 2011
usnesení
z 7. veřejného zasedání obecního zastupitelstava
z 7. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Jívová, konaného dne 16.5.2011, v 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Jívové
Zastupitelstvo obce Jívová schvaluje a souhlasí:
1/ Schvaluje přijetí příspěvku od KÚ Olomouc ve výši 7.000,- Kč a spolufinancování ve výši 7.000,- Kč na vybavení SDH Jívová.
2/ Schvaluje mimořádný příspěvek mikroregionu Moravskoberounsko ve výši 11.000,- Kč na nákup společného stanu.
Schvaluje mimořádný příspěvek mikroregionu Moravskoberounsko ve výši 27.060,- Kč na nákup rotační sekačky.
3/ Schvaluje záměr na odprodání části pozemku 2411/22 v k.ú. Jívová.
4/ Schvaluje opravu hřiště u Kavárny Jívová. Schvaluje opravu budovy na fotbalovém hřišti.
5/ Schvaluje příspěvek ve výši 5.000,- Kč na úhradu hudební produkce na kácení máje.
6/ Souhlasí s úpravami veřejného prostranství u sousoší Kalvárie.
7/ Schvaluje podání žádosti o dotaci z fondů EU z programu rozvoje venkova 2007/2013 – Investice do lesů.
8/ Souhlasí s vybudováním bioplynové stanice na Farmě Jívová.
9/ Souhlasí s odvoláním místostarostky z funkce.
Zastupitelstvo obce Jívová neschvaluje :
- prominutí místního poplatku za výherní automat umístěný v Kavárně Jívová
- nesouhlasí s příspěvkem na sečení trávy na fotbalovém hřišti
- opravu márnice na hřbitově
Zastupitelstvo obce Jívová bere na vědomí:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
informaci o kontrole VZP
vyvěšení návrhu závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu Moravskoberounsko
MŠ Jívová zastávka – komunikace
předání lesního hospodářského plánu
oprava cesty „Hrubovodská“
uzavření komunikace na Domašov nad Bystřicí
uzavření Mateřské školy Jívová
zájezd důchodci 1.10.2011 Hustopeče
provedení kontroly finanční komise ve školní jídelně
Malíková Milada
starostka
Vyvěšeno dne: 30. 5. 2011
Sejmuto dne: 13. 6. 2011
usnesení
z 8. veřejného zasedání obecního zastupitelstava
z 8. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Jívová, konaného dne 27.6.2011, v 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Jívové
Zastupitelstvo obce Jívová schvaluje a souhlasí:
1/ Schvaluje do funkce místostarosty pana Lubomíra Malínka
2/ Schvaluje zapisovatele členských schůzí pana Svatopluka Přikryla
3/ Schvaluje měsíční odměnu 5.000,-Kč pro místostarostu s účinností od 1.7.2011
4/ Schvaluje rozpočtové změny č.1.
5/ Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí fi:Ventureal s výhradami..
6/ Schvaluje klempířské práce na obecní bytovce č.218.
7/ Schvaluje rozšíření sociálního zařízení v MŠ
8/ Schvaluje smlouvu o zřízení úplatného věcného břemene pro ČEZ Distribuce .
9/ Schvaluje mimořádný příspěvek 31.000,- pro Mikroregion Moravskoberounsko.
10 Schvaluje doplnění kontrolní komise.
11/ Schvaluje úpravy komunikace na fotbalové hřiště a s tím související práce .
12/Schvaluje Obecně závazné vyhlášky:
Obecně závazná vyhláška č.1/2011 o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška č.2/2011 o místním poplatku za komunální odpad
Obecně závazná vyhláška č.3/2011 o místním poplatku za výherní hrací přístroj
Obecně závazná vyhláška č.4/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zastupitelstvo obce Jívová neschvaluje :
-
vzájemnou směnu pozemků s LČR
Zastupitelstvo obce Jívová bere na vědomí:
-
-
-
-
-
-
-
informaci Lesního závodu Šternberk o stavu lesní cesty p.č. 2391
informaci o převodu sdílených daní
informaci o výpočtu ceny za vodné
informaci o uzavření obecního úřadu dne 4.7.2011
informaci o recyklačním středisku Šternberk-ceník odpadů
informaci o dětském dnu – 2.7.2011 na střelnici
informaci o prodloužení pracovních smuv pracovníků na VPP
Malíková Milada
starostka
Vyvěšeno dne: 1.7.2011
Sejmuto dne: 18.7.2011
Malíková Milada
starostka
Vyvěšeno dne: 1. 7. 2011
Sejmuto dne: 18. 7. 2011
usnesení
z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstava
z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Jívová, konaného dne 15.8.2011, v 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Jívové
Zastupitelstvo obce Jívová po projednání
1/ Schvaluje
Program 9.zasedání obecního zastupitelstva Jívová ze dne 15.8.2011
Pro : 7
Proti : 0
Zdržel se : 0
2/ Bere na vědomí
Určení ověřovatele zápisu p.Viléma Kytlicu, p. Milenu Hesovou a zapisovatele p.Svatopluka Přikryla
3/ Bere na vědomí
Kontrolu plnění usnesení z 8 zasedání Zastupitelstva obce Jívová
Schvaluje
Zrušení bodu č.2 zápisu a bodu č.1 a bodu č.3 usnesení
Pro : 7
Proti : 0
Zdržel se : 0
4/ Schvaluje
Projednanou námitku proti zápisu 7.zasedání zastupitelstva obce jako neodůvodněnou
Pro : 5
Proti : 0
Zdržel se : 2
5/ Schvaluje
Zrušení bodu č.2 zápisu a bodu č.1 a bodu č.3 usnesení z 27.6.2011
Pro : 7
Proti : 0
Zdržel se : 0
6/ Schvaluje
Do funkce neuvolněného místostarosty pana Lubomíra Malínka
Pro : 5
Proti : 2
Zdržel se : 0
7/ Schvaluje
Měsíční odměnu pro neuvolněného místostarostu ve výši 5.000,-Kč s účinností od 1.9.2011
Pro : 7
Proti : 0
Zdržel se : 0
8/ Schvaluje
2
2
Prodej pozemku p.č.2411/90 o výměře 209m za cenu 15,-Kč za m panu I.K
Pro : 7
Proti : 0
Zdržel se : 0
9/ Bere na vědomí
Rozpočtové změny č.2
10/Neschvaluje
Pronájem části obecního pozemku o výměře cca 32,88m2paní D.U.C.
Pro : 0
Proti : 7
Zdržel se : 0
11/ Schvaluje
Příspěvek Senior klubu na zapůjčení stanu ve výši 1.500,-Kč
Pro : 6
Proti : 0
Zdržel se : 1
Malíková Milada
starostka
Vyvěšeno dne: 23. 8. 2011
Sejmuto dne: 7. 9. 2011
usnesení
z 10. veřejného zasedání obecního zastupitelstava
z 10. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Jívová, konaného dne 10.10.2011, v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Jívové
Zastupitelstvo obce Jívová po projednání
1 Schvaluje
Program 10.zasedání obecního zastupitelstva Jívová ze dne 10.10.2011
Pro : 6
Proti : 0
Zdržel se : 0
2/ Bere na vědomí
Určení ověřovatele zápisu Ing.Lucii Šestákovou,Petra Chudárka a zapisovatele p.Svatopluka Přikryla
3/ Bere na vědomí
Kontrolu plnění usnesení z 9 zasedání zastupitelstva obce Jívová
4/ Schvaluje
Revokaci bodu č.10 zápisu z 15.8.2011
Pro : 6
Proti : 0
Zdržel se : 0
5/ Schvaluje
Doplnění bodu č.18/1 žádost o finanční příspěvek ZUŠ Moravský Beroun
Pro : 6
Proti : 0
Zdržel se : 0
6/ Schvaluje
Bezúplatný převod pozemku p.č.2460/2 o výměře 1.062m2v k.ú.Jívová od Ministerstva obrany
Pro : 6
Proti : 0
Zdržel se : 0
7/ Schvaluje
Panu V.K. úpravu plochy před RD č.p.76
Pro : 6
Proti : 0
Zdržel se : 0
8/ Schvaluje
Žadatelům pronájem KD za účelem pořádání Silvestra po složení kauce
Pro : 5
Proti : 1
Zdržel se : 0
9/ Schvaluje
2
2
Prodej pozemku p.č.2411/91 o výměře 46m za cenu 50,-Kč za m manželům W.a H.D.
Pro : 6
Proti : 0
Zdržel se : 0
10/Bere na vědomí
Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce
11/ Bere na vědomí
Zprávy z provedených kontrol finanční a kontrolní komise
12/Schvaluje
A svěřuje starostce obce pravomoc provádět rozpočtová opatření v rozsahu položek u výdajů a rozpočtová opatření v oblasti příjmů Pro : 6
Proti : 0
Zdržel se : 0
13/Bere na vědomí
Zprávu o rozpočtových změnách č.3
14/ Zastupitelstvo obce Jívová bere na vědomípředložený návrh na pořízení změny územního plánu obce Jívová od navrhovatele Ing.M.K. a Ing.P.K.
Schvaluje v souladu s § 44 ods.d.) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořízení změny č.5 územního plánu obce Jívová a
podmiňuje pořízení změny č.5 územního plánu obce Jívová úplnou úhradou od navrhovatele a ukládá starostce obce Jívová Miladě Malíkové předat podklady pro pořízení změny č.5 územního plánu obce Jívová pořizovateli-stavebnímu odboru Městského úřadu Šternberk
Pověřuje zastupitele obce paní Miladu Malíkovou k činnostem spojeným s pořízením změny č.5 územního plánu obce.
Výsledek hlasování : Pro : 6
Proti : 0
Zdržel se : 0
15/Schvaluje
Navýšení rozpočtu pro Mateřskou školu ve výši 66.375,-Kč
Pro : 6
Proti : 0
Zdržel se : 0
16/ Schvaluje
Vyhlášení poptávkového řízení na cenovou nabídku Dětského hřiště
Pro : 6
Proti : 0
Zdržel se : 0
17/Schvaluje
Pro : 6
Proti : 0
Zdržel se : 0
18/ Schvaluje
Finanční příspěvek ZUŠ Moravský Beroun ve výši 3.000,-Kč
Pro : 6
Proti : 0
Zdržel se : 0
Malíková Milada
starostka
Vyvěšeno dne: 13. 10. 2011
Sejmuto dne: 31. 10. 2011
usnesení
z 10. veřejného zasedání obecního zastupitelstava
z 11. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Jívová, konaného dne 28.11.2011, v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Jívové
Zastupitelstvo obce Jívová po projednání
1/ Schvaluje
Program 11.zasedání obecního zastupitelstva Jívová ze dne 28.11.2011
Pro : 7
Proti : 0
Zdržel se : 0
2/ Bere na vědomí
Určení ověřovatele zápisu Lubomíra Malínka, Viléma Kytlicu a zapisovatele p.Svatopluka Přikryla
3/ Bere na vědomí
Kontrolu plnění usnesení z 10 zasedání zastupitelstva obce Jívová
4/ Schvaluje
Revokaci bodu č.14 zápisu bodu č.14 usnesení z 10.10.2011
Pro : 7
Proti : 0
Zdržel se : 0
5/ Schvaluje
Doplnění bodu č.15/1 žádost Seniorklubu Jívová-bezplatný pronájem KD
Pro : 7
Proti : 0
Zdržel se : 0
6/ Schvaluje
Doplnění bodu č.15/2 žádost o odstranění závad z prověrky BOZP a PO v prostorách pošty Jívová
Pro : 7
Proti : 0
Zdržel se : 0
7/ Schvaluje
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na p.č. 1937/5 s firmou Ventureal s.r.o.
Pro : 7
Proti : 0
Zdržel se : 0
8/ Schvaluje
Poskytnutí finančního příspěvku Pěveckému sboru Jívová
Pro : 7
Proti : 0
Zdržel se : 0
9/ Schvaluje
Poskytnutí finančního příspěvku Hospici na Svatém Kopečku
Pro : 7
Proti : 0
Zdržel se : 0
10/Schvaluje
Vyvěšení záměru o odprodeji pozemku p.č.2083/1
Pro : 7
Proti : 0
Zdržel se : 0
11/ Schvaluje
Pro realizaci dětského hřiště firmu Hřiště, s.r.o. Brno
Pro : 7
Proti : 0
Zdržel se : 0
12/Schvaluje
Rozpočtové změny č.4
Pro : 7
Proti : 0
Zdržel se : 0
13/Schvaluje
Zadání aktualizace energetického auditu a energetického štítku.a podepsání smlouvy s firmou EUROPOINT dodávky staveb s.r.o. Pardubice, prostřednictvím které bude požádáno o dotaci na zateplení ZŠ Jívová
Pro : 7
Proti : 0
Zdržel se : 0
14/Bere na vědomí
Informaci o vydání Zpravodaje obce
15/Bere na vědomí
Informaci o jmenování inventurní komise
16/Schvaluje
Obec Jívová se zúčastní zadávacího řízení na nového dodavatele telekomunikačních služeb
Pro : 7
Proti : 0
Zdržel se : 0
17/Schvaluje
Přijetí majetku – vodovodu do majetku obce v celkové hodnotě 15,569.050,-Kč a současně schvaluje zveřejnění záměru pronajmout tento majetek s výzvou k předložení nabídek.
Pro : 7
Proti : 0
Zdržel se : 0
18/Schvaluje
Seniorklub Jívová bude na základě žádosti osvobozen od poplatku za užívání KD
Pro : 7
Proti : 0
Zdržel se : 0
19/Schvaluje
Výměnu elektrických akumulačních kamen v prostorách pošty
Pro : 7
Proti : 0
Zdržel se : 0
Malíková Milada
starostka
Vyvěšeno dne: 5. 12. 2011
Sejmuto dne: 20. 12. 2011
životní jubilea v roce 2011
50
Sadílková Slavěna
55
Křivánek Jiří
Lenděl Vladimír
Martínková Irena
Šestáková Eva
Šlížek Jiří
Střaslička Miroslav
Kytlicová Ludmila
Jenderka Milan
Sýkorová Marie
60
Krůželová Ludmila
Malíková Milada
Mazáčová Libuše
Pudová Jaroslava
Rozsypalová Zdena
Tkáčík Pavel
Machala Jaroslav
Klčo Ivan
Maleček Lubomír
Křečková Marie
Šnirychová Ludmila
Vašičková Jana
Vrbová Olga
Macura Petr
Macurová Anna
Hanulík Josef
Šlezar Zdeněk
Malečková Vladimíra
65
Doležal Václav
Hes Ivan
Krůžela Jan
Křeček Jan
Linhartová Ludmila
70
Pospíšil František
Rozsypal Josef
Růžičková Leontina
Růžička Josef
75
Hausnerová Oldřiška
Lukačovič Štefan
Malínek Vojtěch
Kubš Stanislav
Koutná Marie
80
Hamplová Marie
85
Pavlicová Vlastimila
89
Janík Zdeněk
Letos narození
Frycová Darina
Malíková Lucie
Neplechová Anna
Podivínský Ondřej
Škrabalová Laura
Šťásek Jan
Vítání občánků v roce 2011
odešli z našich řad
Stopen Josef
Malečková Vlasta
Pilátová Marie
Vydala: Obec Jívová
Tisk: Tiskárna.Budík.Grafika s.r.o., Nádražní 5, Šternberk
Download

Jívovský zpravodaj