19. prosince 2013
Ročník 22
Číslo 25
Cena 9 Kč
Zaparkovat
Vánoční příloha
Kulatiny TOXu
Tento rok bylo parkování ve městě
jedním z nejdiskutovanějších
témat. Jaké změny se ještě
chystají?
Sváteční anketa šestice známých
Poděbraďáků, radosti probošta
Hronka a seznam vánočních
bohoslužeb.
Dvacet let od svého založení
oslavil s náležitou grácií taneční
orchestr Tox s kapelníkem
Jaroslavem Trnkou.
3
příloha I
6
Sněženky
a Machři
Ostřílené legendy světového
šachu změřily v Hotelu Zámeček síly se
svými talentovanými nástupkyněmi.
8
Editorial
PF 2014
V
ážení čtenáři,
vždy, když přemýšlím
o tom, co bych měl do vánočního
editorialu napsat, obávám se
zabřednutí do pouhých vágních
frází a otřepaných klišé. Snad to
nebude tento případ. Chtěl bych
věřit, že jste si letošní rok ve zdraví
a radosti užili a všechna smůla
a dny, na které byste raději zapomněli, se vám obloukem vyhýbaly.
Poděbradské noviny Vám v tomto
roce nabídly celkem 210 stran,
ve kterých jsme se Vám snažili
předkládat zajímavé a poutavé
čtení z poděbradského dění, ale
i rozhovory s veřejně známými
osobnostmi. Největší odměnou
jsou pro nás Vaše slova poděkování, stejně jako stále narůstající
množství příspěvků, které nám
zasíláte. I nadále uvítáme Vaše
náměty, ohlasy, názory a jakékoliv
jiné příspěvky, které obohatí
především Váš list. Snažíme
se stále pracovat na vylepšení
grafické podoby novin a zároveň
jsme potěšeni, že i v dnešní době
neustálého zdražování nemusíme
měnit cenu vydání, která i příští rok
zůstane totožná, stejně jako jeho
čtrnáctidenní periodicita.
Jménem celé redakce vám přeji
příjemné prožití vánočních svátků
a do nového roku pak především
pevné zdraví a mnoho úspěchů
a spokojenosti. Ta spočívá především v duševní pohodě, která by
měla být jediným měřítkem lidské
prosperity…
Poděbradské noviny přejí svým
čtenářům krásně prožitý nový rok
Aleš Kubelka
vedoucí redakce
Poděbradských novin
Příští číslo Poděbradských
novin vyjde ve čtvrtek
9. ledna 2014.
Foto: Steven Ibinson
ve čtyřech letech na rybníčku
v Poděbradech. O tř i rok y
později mě maminka přihlásila
do školičky bruslení,“ vzpomíná na své začátky s tímto
estetickým sportem studentka
zdejší ho Gy m ná z ia Ji ř í ho
z Poděbrad. K rasobruslení si
Betty (jak jí všichni přezdívají)
vybrala, protože jde o všestranný
sport a nemusí se potit v dusné
tělocvičně.
A udělala moc dobře. Po
několika výborných výsledcích
v juniorské kategorii (mimo jiné
mistryně ČR) si hned ve svém
prvním závodu mezi dospělými
zajistila nominaci na olympijské
hry v Soči. Tímto nevídaným
úspěchem překvapila letos na
podzim na kvalifikačním závodě v německém Oberstdorfu,
kde si účast pod pěti kruhy
v y bojova la pátou př íč kou
Spousta lidí v našem městě možná ani netuší, že
v redukovaném pořadí. „Byla
Poděbrady budou mít na olympijských hrách v Soči
jsem spokojená, že jsem zajela
své želízko v ohni. Bude jím teprve patnáctiletá
celkem dobře, jinak jsme však
krasobruslařka Elizaveta Ukolová (na snímku).
tento výsledek ani moc neslavili,“
možná leckoho překvapí křehká
Text: Aleš Kubelka
dívka, která ráda ve svém volnu
Foto: (Kaczmarek)
plete, čte a relaxuje ve vaně.
Svěřenkyně uznávané trenérky
Rodačka z ruského K irova se jí byly pouhé dva roky. České Vlasty Kopřivové se na svůj velký
do Poděbrad přistěhovala se občanství pak získala v minu- debut ve své rodné zemi připrasvou matkou a sestrami, když lém roce. „Bruslit jsem začala vuje každý den na zimním stadio-
Říkají jí Betty.
Poděbradská
krasobruslařka
míří na
olympiádu
do Soči!
— Redakce PN —
nu Hasa v pražských Vršovicích.
„Nejvíce mě baví, že se každý rok
mění pravidla a my se musíme
stále učit nové věci, a proto je
každá tréninková hodina něčím
výjimečná,“ kvituje s povděkem
tento stále se v y víjející zimní
sport.
Bez jakéhokoliv př ízv uku
a plynulou češtinou hovořící
Betty se na olympiádu moc
těší. To, že se bude konat
v jejím předchozím „domově“,
pro ni však zvýšenou motivaci
neznamená. V Poděbradech má
celou rodinu i kamarády a cítí
se zde už dlouhou dobu doma.
V Soči by chtěla Ukolová, která
je po 16 letech první českou
olympijskou reprezentantkou
v krasobruslení žen, postoupit až
do finálových bojů. To znamená
zvládnutí nelehké kvalifikace
v krátkém programu. „Přednosti
mám rozhodně v piruetách,
a když se mi vydaří i skoky, tak
mi to přinese hodně bodů. Ale
zapracovat ještě musím nad
uměleckým dojmem a být jistější
ve skocích,“ ví poděbradská ledová hvězda Betty a na závěr děkuje
sv ým učitelům na Gymnáziu,
kteří jí vycházejí vstříc, aby se
na svou olympijskou premiéru
mohla co nejlépe připravit.
2
Zpravodajství
www.podebradskenoviny.cz
19. prosince 2013
Investice v Přední Lhotě
v Přední Lhotě a po získání všech
souhlasů zde na jaře proběhnou práce
na vybudování nových záchodů, opraBěhem červencové obchůzky v Přední Lhotě byla
va střechy a výstavba velké spolkové
občany vznesena řada požadavků.
místnosti.
V současné době probíhá – bohuText: Ladislav Langr, starosta města první verze návrhu řešení, jak zprů- žel však zatím neúspěšné – jednání
Foto: Aleš Kubelka
točnit neprůchodnou kanalizaci ve o zklidnění dopravy v ulici Kovanická,
směru na Pískovou Lhotu.
kdy dopravní inspektorát všechny
Mnohé z nich byly již vyřešeny
Konečně jsme také již obdrželi
2
(„zrcadla“ na křižovatce, nátěry kompletní projektovou dokumentaci
veřejného osvětlení, údržba chodníků a zejména vyjádření všech dotčených
a dětského hřiště (foto 1), dopravní orgánů na vybudování slibovaného
značení atd.). V současné době chodníku z ulice Průběžná podél
jsou prohloubeny příkopy (foto 2) bývalého hostince směrem k TESCU.
a budeme pokračovat pročištěním S ohledem na klimatické podmínky
potrubí pod mostky, tam kde potru- bude stavba zahájena na jaře příšbí je. Tam, kde není, budeme muset tího roku. Při této příležitosti také
v rámci průtočnosti potrubí nově provedeme vyspádování chodníku
instalovat. Uvedené opatření by mělo na opačné straně ulice Kovanická
přispět k lepšímu odvodnění této části směrem do ulice.
návrhy projektanta (semafor,
1
zpomalovací pás atd.) zatím odmítl.
Přesto pokračujeme dále v jednání jak
s projektantem, tak s policií. Konečné
řešení je však závislé na vydání souhlasu Policie ČR.
Jakmile to umožní klimatické
podmínky, dojde také ke kompletní
obměně a modernizaci obecního
rozhlasu. Jiná obměna – stromů –
zde již probíhá (foto 3). Celkem bude
v rámci revitalizace ovocného sadu
Poděbrad. Současně máme informaci
Zastupitelstvo dále uvolnilo přes ve finále nově vysázeno na 60 jabloní,
od Povodí Labe, s. p., že se dokončuje 1 milion korun na úpravy bývalé školy švestek, třešní, hrušní a ořešáků.
Výsadbu doplní zhruba 20 kusů
dalších dřevin.
Konečně poslední informace se
týká autobusové zastávky v ulici
Průběžná. Požadavek občanů zněl
odstranit plechovou boudu, která
s ohledem na stáří a vzhled je již
dávno za zenitem. Nová zastávka
měla být umístěna na protější straně.
3
Bohužel se ukázalo, že tento záměr je
neprůchodný, protože v zeleném pásu
po celé délce pravé strany ze směru
od Přední Lhoty je v zemi plynové
středotlakové vedení a v rámci
ochranného pásma nad ním nesmí být
umístěna žádná stavba, tedy ani autobusová zastávka. Jediným řešením je
výměna stávající plechové zastávky za
moderní a vydláždění okolí, abychom
lidem umožnili nastupovat „suchou
nohou“ do autobusu a celý prostor tak
zkulturnili. Práce budou provedeny
ještě do Vánoc.
Městské
TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÍ
ceny 2014
Zajištění bezpečnosti chodců
odstraněním havarijního
stavu v ulici Paroubkova
Text: I ng. Jiří Malina, jednatel
Foto: René Slauka
Text: Redakce PN
Také v příštím roce při příležitosti tradičního březnového
Dne Poděbrad budou oceněni
zasloužilí občané města, kteří
obětavě a nezištně pracují ve
prospěch Poděbrad, případně
v ýznamně přispívají k jeho
dobrému jménu a propagaci.
Zastupitelstvo města bude na
své únorové schůzi projednávat
návrhy na nová ocenění. Návrhy
občanů a institucí lze podávat
do 31. ledna 2014 na Městském
úřadě v Poděbradech do sekretariátu starosty. Důležitým kritériem pro případné ocenění vedle
samotné činnosti navrhované
osoby je buď významné životní
jubileum, nebo mimořádný
aktuální počin.
řádková inzerce
Prodáme pozemek o rozloze 2360 m2
v obci Hradištko u Sadské, okres
Nymburk. Pozemek je zasíťovaný
a budoucímu majiteli nabízí krásné bydlení v klidném prostředí.
Prodejní cena: 790Kč/m2. Pro více
informací volejte 602 208 514,
piště: [email protected]
V sobotu dne 7. 12. 2013 zajistily
Technické služby města Poděbrad,
s. r. o., nezbytné práce na odstranění havarijního stavu části omítky na
plášti budovy č. p. 18/19 ze strany
ulice Paroubkova. Cílem oprav byla
ochrana chodců procházejících
Paroubkovou ulicí před jejich
možným ohrožením samovolně
opadávající omítkou z pláště této
budovy.
Vánoční stromy
Město Poděbrady a Technické služby
města Poděbrad, s. r. o., děkují všem
občanům, kteří nabízeli stromy pro
jejich využití k vánoční výzdobě
Poděbrad. Pro letošní vánoční výzdobu byl na Jiřího náměstí použit strom
(na snímku) z městského pozemku
z ulice Jeronýmovy. Na Žižkově
byl umístěn stříbrný smrk od pana
Helebranta z ulice Dr. Beneše.
Řidiče upoutají „Lázně Poděbrady“
Na dálnici D11 v obou směrech byly nedaleko odboček
do Poděbrad instalovány informační značky s nápisem
Lázně Poděbrady a siluetou zámku s pomníkem krále
Jiřího (na snímku).
Pikantní na této věci je, jak všechno
v naší zemi dlouho trvá,“ uvedl starosText: Aleš Kubelka
ta města Ladislav Langr.
Foto: město Poděbrady
První požadavek na umístění
„Byl to dluh městu, který jsme pova- těchto cedulí byl totiž vznesen už
žovali za dost zásadní, protože kdejaké letos v dubnu a až koncem listopadu
město se na dálnici zviditelňuje, i když byla celá „akce“ dokončena. „Dokonce
se přímo u dálnice ani nenachází. Je to jsme řešili s ministerstvem kultury,
maličkost, která potěší Poděbraďáky jestli na značce může být nápis Lázně,
a možná zaujme mnohé turisty. když oficiálně v názvu našeho města
Rozvodněná Jamborovka
slovo Lázně není. Nakonec jsme však
dostali souhlas s výsledným průnikem, kde je typický pohled na náměstí
s pomníkem a zámkem a přidán nápis
Lázně Poděbrady,“ doplnil Langr.
v Poděbradech a zástupci VaK Nymburk, a.s. Po odstranění nepovolených
úprav již nebyl do Jamborovky žádný přítok; je zaústěna do kanalizace
a byla zatrubněna kvůli budování novostaveb. Jamborovka není vodním
tokem a nikdy jako vodní tok v minulosti vedena nebyla. Nadále probíhá
její sledování pracovníky ODŽP a VaK Nymburk, a.s. V současné době je
na pozemcích města a na pozemku soukromého vlastníka prováděna stavba
dvou vodních nádrží propojených Jamborovkou.
Vzestup hladiny Jamborovky, „potoku“, který pramení v Bažantnici a protéká zahrádkářskou kolonií, nastal po letošních povodních a vytrvalých
červnových deštích. Na Jamborovce byly provedeny nepovolené úpravy
od zahrádkářů, kterými byla voda v toku uměle zadržována. Po tomto
zjištění byly nepovolené úpravy odstraněny. Jamborovka byla pravidelně
monitorována zástupci Odboru dopravy a životního prostředí (ODŽP) Jana Dulová, oddělení majetku města Poděbrady
Zprávy z města
Text a foto: Aleš Kubelka
Pomoc ministerstva
Město Poděbrady připravuje žádost
o dotaci pro projekt „Obnova hmotného majetku města Poděbrady po
povodni v červnu 2013“ v rámci
výzvy Ministerstva pro místní
rozvoj. Podprogram „Obnova
obecního a krajského majetku po
živelních pohromách v roce 2013“
byl vyhlášen ve dvou dotačních
titulech. Město Poděbrady bude
žádat o dotační titul č. 1., kdy byl pro
dané území vyhlášen stav nebezpečí
nebo nouzový stav. Dotace bude
poskytována na realizaci vybraných akcí až do výše 90 % skutečně
vynaložených uznatelných nákladů.
Při povodni v červnu 2013 byly
zatopeny kotelny a plynové kotle
v ZŠ T. G. M, v ZŠ Václava Havla
a část MŠ Studentská. Vzniklé
škody dle fakturace za opravy činily
649 709 Kč.
Doplatek na zateplení
pozemku ve vlastnictví Poděbrad,
v katastru Velké Zboží. Vzhledem
k tomu, že město Nymburk chce
na tuto akci požádat o poskytnutí
dotace ze Státního fondu dopravní
infrastruktury, požádalo město
Poděbrady o uzavření příslušné
smlouvy, která zajistí odpovídající
právní vztah k uvedenému pozemku
ve vlastnictví města Poděbrady
a zároveň v ní budou zakotvena
pravidla poskytovatele příspěvku.
Výjimečné půjčky
Zastupitelstvo města Poděbrady
vyhradilo částku 300 000 Kč pro
občany, kteří se vyskytli v nouzi.
K získání půjčky od města je však
potřeba, aby lidé, kteří procházejí
nenadálou krizovou situací, aktivně
spolupracovali s oddělením sociální
péče a s Úřadem práce ČR a snažili
se tak řešit nastalou situaci. Se
zájemcem bude vždy sepsána
smlouva, ve které bude uvedena
výše splátek respektive splátkový
kalendář. Tento krok města je však
pouze mimořádným opatřením.
Po vyúčtování všech víceprací na
akci zateplení budovy Technických „Obora“ je prodána
Ubytovna v poděbradské Oboře
zná konečně svého nového majitele.
Zastupitelé města rozhodli o převodu objektu v Polabci do vlastnictví
majitelky tamější restaurace za cenu
2 500 000 Kč. Tím by mělo být zaručeno, že v tomto místě nevznikne
ubytovna pro sociálně slabé, o čemž
se v minulosti často spekulovalo.
služeb města Poděbrady (TSMP)
se městu vrací částka 189 000 Kč, Propojení na jaře
která byla stanovena po závěrečné Staveniště pro postupné budokontrole. Na základě vyúčtování vání propojení ulic Družstevní
rozpočtové rezervy se zhotovitel a Jiráskov y bylo předáno
(Prostav s. r. o.) zavázal zaplatit 15. listopadu 2013 vítězné firmě
objednateli tuto sumu. Konečná Tintěra a Chládek. Dodavatele
cena upravená po vyúčtování stavby budou zastupovat stejné
rozpočtové rezervy na zateplení osoby, které řídily rekonstrukci
budovy TSMP činí 4,25 milionu kolonády. V současnosti se řeší
Kč bez DPH.
dopravní opatření, která omezí na
dobu nezbytně nutnou provoz před
Evropské dotace
nádražím. Hlavní práce začnou až
Projekt „Snížení energetické na jaře 2014, aby omezení stavbou
náročnosti areálu ZŠ Václava bylo co nejkratší. Termín dokončeHavla v Poděbradech“ je další akcí ní spojky je stanoven na konec září
v rámci Operačního programu příštího roku. Po skončení stavebŽivotní prostředí, kde bylo vydáno ních prací vzniknou v prostoru
rozhodnutí o poskytnutí dotace, stávajícího autobusového nádraží
které je řešeno z Fondu soudržnosti nové parkovací plochy pro zhruba
Evropské unie (85 % z celkových 60 automobilů.
způsobilých výdajů) a dále je uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory Proměna Boučkovy ulice
ze Státního fondu životního Město Poděbrady předalo vítězné
prostředí pro podíl České repub- firmě staveniště k rekonstrukci
liky (5 % z celkových způsobilých Boučkovy ulice v úseku od ulice
výdajů). Celkové výdaje na projekt Hellichovy po železniční přejezd
zateplení činí 30, 4 milionu Kč.
za „zemědělskou“ školou, kde dojde
ke kompletní obměně povrchu
Sousedská spolupráce
vozovky, chodníků i veřejného
Odbor rozvoje a investic osvětlení. Zároveň bude pod
v Nymburce se obrátil na město povrch položeno nové vedení
Poděbrady se žádostí o poskytnutí plynu, aby po skončení rekonsoučinnosti při opravě Polabské strukce nedošlo k rozkopání nové
cyklostezky, kterou hodlá město vozovky. Obě dodávky řeší různé
Nymburk zařadit do investičního firmy, proto město muselo do akce
plánu na rok 2014. Zamýšlený vstoupit i jako koordinátor prací. Ty
úsek oprav se nachází v blízkosti by měly být v této lokalitě hotové
Sánského kanálu částečně na do konce letních prázdnin 2014.
inzerce
Restaurace
v Pivovaře
Vás zve:
30. 12. na
SILVESTR NANEČISTO
s Vladimírem Hronem
a Zdeňkem Lukeslem
31. 12. na
SILVESTR
NA POHODU
se skupinou
Acoustic Gang
Info:
www.restauracevpivovare.cz
tel.: 773 079 536
Lázně Poděbrady, a.s.
speciální nabídka na leden a únor 2014
• Solná jeskyně – 5 vstupů v hodnotě
700 Kč za 400 Kč
• Uhličitá koupel – 5 koupelí v hodnotě
1 650 Kč za 900 Kč
• Aromaterapeutická masáž –
2 masáže v hodnotě 1 200 Kč za 900 Kč
Vhodné i jako dárek!
Poukazy v prodeji:
Rozpis lázeňských procedur,
Lázeňská 363/II (u kavárny Viola)
Po–Pá: 7.30–15.00
Zpravodajství
www.podebradskenoviny.cz
3
19. prosince 2013
Parkovací „menu“: doladění systému, obezřetná policie a Žižkov v očekávání
pořili a bude se nadále projednávat nění o změnách v parkovacím řádu
začátkem příštího roku.
města,“ vysvětlil šéf poděbradských
strážníků. Ti řeší v současné době
dělali takříkajíc ve vlastní režii, čímž prvotní záměr uspořádat parkování Apatie se nevyplácí
mezi 20–30 přestupky denně. „Avšak
město ušetřilo nemalé finanční podle všech zákonných norem se jistě Řidiči si na zavedení parkovacího s ohledem na rozsáhlost zón to
prostředky. Samozřejmě to přineslo podaří nakonec dosáhnout,“ konsta- systému dle velitele městské policie nepovažuji za přehnaně vysoké číslo.
i dost komplikací a nutnost odstra- toval 1. místostarosta Poděbrad Miloše Dlabala již zvykli. „Problém Spíše řešíme neoprávněné parkování
bez parkovacího lístku než nedovolené stání na rezidentních zónách.
Někomu se také třeba stane, že nemá
lístek umístěný za předním sklem, ale
zapomene ho u sebe; toto řešíme jen
domluvou a upozorněním,“ podotkl
Dlabal. Podle zákona mohou řidiči
porušující parkovací pravidla obdržet
pokutu až do výše 2 000 Kč. Když
nezaplatí na místě nebo se nedostaví
na služebnu policie, tak jejich přestupek i s fotodokumentací putuje ke
správnímu orgánu, kde se postupuje
dle zákona. Částky k zaplacení poku›V
Kuštátské ulici je parkování jen pro silné povahy › Parkoviště před vlakovým nádražím, které je také
ty v případě netečného přístupu pak
součástí městského parkovacího systému
mohou řidičům prudce stoupnout.
Letošní rok byl z pohledu změn v systému parkování v Poděbradech přelomový.
Další změny se nadále připravují.
Text a foto: Aleš Kubelka
Zóny v centru města byly zpoplatněny, což spoustu řidičů určitě
nepotěšilo. Na druhou stranu byl
v chaotickém parkování učiněn řád.
„Naším cílem nebylo a není na parkovacím systému vydělávat, ale snažit
se dosáhnout pravidel, která městu
pomohou vyřešit tento problém.
Postupně se snažíme zohledňovat
maximum připomínek k parkovacímu systému, aby byl pro občany
uživatelsky příjemnější,“ deklaroval
již dříve starosta Poděbrad Ladislav
Langr. Zároveň se vedení města snaží
v dalších částech města najít místa,
kde vybudovat nové neplacené
parkovací plochy, především na auty
přeplněném Žižkově.
„Dětské nemoci“
Zrod placených stání provázelo
zpočátku (a stále ještě provází)
řešení vzniklých nedostatků. „Jak
již bylo několikrát zdůrazněno,
městský parkovací systém jsme
ňování některých chyb vzniklých při
přípravě projektové dokumentace.
Problémy, které se snažíme průběžně řešit s dodavatelem parkovacích
automatů, jsou jistě komplikací, která
vadí nejen nám. Nicméně věříme, že
Ivan Uhlíř. Na prosincovém jednání
zastupitelstva byl řešen návrh možného snížení poplatků v některých
parkovacích automatech a tarif pro
držitele abonentních karet, nicméně
zastupitelé tuto myšlenku nepod-
Složený hold plukovníku Chvalovskému
V druhé polovině listopadu byla v Podmokách na Poděbradsku slavnostně
odhalena pamětní deska na počest generála Josefa Chvalovského.
Text a foto: Aleš Kubelka
S nápadem uctění válečného hrdiny z Podmok přišla jeho rodina.
„Konkrétně syn pana Chvalovského
Lubor. Jeho ideu následně schválilo
zastupitelstvo obce a rozhodli jsme
se na zeď obecního úřadu instalovat
pamětní desku. Jsme hrdí, že se naše
malá obec může chlubit tak významnou osobností,“ řekla starostka
Podmok Věra Bínová.
Na důstojné akci konané pod
záštitou ministra obrany ČR
a Československé obce legionářské se
do malé vísky přijelo a přišlo podívat
několik stovek návštěvníků. Nechyběli
samozřejmě členové rodiny, hold
plukovníkovi Chvalovskému složily
kluby vojenské historie. Po nástupu
čestné stráže v dobových uniformách
pronesla úvodní slovo starostka
Bínová a spletité osudy plukovníka
Chvalovského popsal ve své řeči
historik Vojenského historického
ústavu Jiří Plachý. Po dojemné vzpo-
›P
amětní deska plk. Chvalovského na zdech obecního úřadu
v Podmokách
mínce na otce z úst jeho syna, který dobové fotografie, vyznamenání
byl za komunismu tehdejším režimem a ukázky vojenské výstroje.
těžce perzekuován, odhalil společně
s Bínovou pamětní desku. V prostoFotogalerii z akce naleznete na
rách obecního úřadu byly vystaveny
www.podebradskenoviny.cz
Jubilant Ringer ani
po čtvrtstoletí
v Luxoru nezahálí
Dlouhých pětadvacet let
už žije v poděbradském
Luxoru (Domově pro
seniory) pan Jan Ringer.
Text a foto: Milan Čejka
Stále vitální muž se narodil před
sedmašedesáti lety v městečku Chust
u Užhorodu na Podkarpatské
Ukrajině, ale v Poděbradech již bydlí
58 roků. V důsledku těžké nemoci
se poměrně brzy stal invalidním
důchodcem. Z rozhovoru dále
vyplynulo, že poté pracoval dlouhá
léta v podniku Meta, jehož zřizovatelem byl Český svaz invalidů a jeho
největší celoživotní zálibou se stala
stavba leteckých modelů.
Ovšem ani v Luxoru nezahálí
a soustavně se věnuje vyšívání
barevných obrazů dle předlohy,
celou řadu z nich má vystavenou ve
svém pokoji. „Každoročně si lidé
mohou tyto ruční práce prohlédnout
na expozici Šikovné ruce našich
seniorů v Lysé nad Labem. Další
mojí velkou zálibou bylo cestování
a turistika. Během svého života jsem
navštívil mnoho hradů a zámků.
Moc rád také fotografuji,“ připomíná
jubilant. Důkazem tohoto tvrzení
jsou desítky snímků v jeho nočním
stolku. Ovšem Ringer prokázal
i svoji tělesnou zdatnost. Před
časem se totiž úspěšně zúčastnil
› „Rekordman“ z Luxoru mimo
jiné rád vyšívá barevné obrazy
cyklistického závodu Praha – Brno,
který však probíhal „jen“ fiktivně, na
rotopedu v Luxoru. Tehdy v tomto
klání obsadil třetí místo. Závěrem lze
panu Ringerovi popřát ještě mnoho
klidných let v Domově pro seniory.
řádková inzerce
STĚHOVÁNÍ A V YKLÍZENÍ,
tel.: 777 926 216
jsme registrovali jen v případech,
když ještě probíhaly úpravy
značení některých ulic. Řidiči byli
při nabíhání systému dostatečně
informováni a poučeni. Například
jsme jim za stěrače vkládali upozor-
Kdo byl
plk. Josef
Chvalovský
Český legionář a důstojník
československé armády se narodil v roce 1896
v Podmokách. Za první světové války bojoval na italské
a rumunské frontě. Účastnil se těžkých bojů u Vouziers,
za což byl vyznamenán Čs. válečným křížem. Po
březnové nacistické okupaci se zapojil do odboje
a v roce 1939 odjel jako velitel vojenského transportu
do Francie, kde vedl obranu města Coulomiers.
Za svoje zásluhy během bojů byl vyznamenán
Čs. válečným křížem 1939 a francouzským Válečným
křížem. V Anglii se podílel na reorganizaci čs. jednotek.
V roce 1944 vedl ve francouzském Dunkerque 600
mužů motopraporu a po sedm měsíců velmi dobře
plnil své úkoly, za což byl v květnu 1945 vyznamenán
druhým Čs. válečným křížem a britským Distinguished
Service Order (DSO).
Po skončení války se vrátil do vlasti a nadále pracoval
na několika vysokých velitelských místech. V roce
1949 musel za dramatických okolností uprchnout před
zatčením do americké zóny v Německu. Zpočátku žil
v Londýně, poté v Německu, odkud odešel do USA.
Zemřel 27. 8. 1986 v texaském Houstonu a navzdory
čs. úřadům byl tajně pohřben v rodných Podmokách.
Po listopadu 1989 byl soudně i vojensky plně
rehabilitován a na podzim roku 2012 vyznamenán
Křížem obrany státu in memoriam.
Pravda a otevřenost Poděbradského fóra
nebo politické trafiky i v Poděbradech?
V minulém vydání Poděbradských novin byl
uveřejněn článek zástupců Poděbradského fóra
(Ing. Klíra, Ing. Kutila a Mgr. Zíty), ve kterém se
snaží přesvědčit poděbradské občany, že jedině oni
jsou dobro a pravda, otevřenost a zásadovost, což
prezentují svým postojem k rekonstrukci kanalizace
ve Velkém Zboží a v Kluku a k výběrovému řízení na
ředitele ZŠ T. G. M. Poděbrady.
Překvapila mě tedy informace, která
se od výše uvedených zásad poněkud
liší. Informace týkající se společnosti
Městská realitní Poděbrady, a. s.,
v ykazující znaky účelového
politikaření.
Jako poděbradský občan jsem
vnímal komunální politiky jako
osoby, které na místní úrovni hájí
prospěch města a veřejný zájem
všech občanů Poděbrad. Zarazilo mě,
že někteří členové Poděbradského
fóra, které se jako politické sdružení
prezentuje svou transparentností
a bojem proti korupci, má ve svých
řadách zástupce, jejichž pracovní
pozice ve společnosti Městská realitní
Poděbrady, a. s., (dále jen MR) připomíná politické trafiky, v letošním
roce hojně řešené i na politické scéně
Parlamentu ČR. Jedná se o místní
„politiky” uskupení Poděbradského
fóra Ing. Tomáše Klíra a paní Zuzanu
Kroupovu.
Ing. Klír, jako neuvolněný zastupitel, nesmí být v zaměstnaneckém
poměru s radnicí. A tak je zaměstnán
v MR, kde pro něj bylo údajně vytvořeno nové oddělení investic. Přestože
město své investiční oddělení již má,
které funguje naprosto spolehlivě
a bez problémů. Chápu, že prospěch
a zájem města včetně jeho občanů
se lépe hájí za peníze, ale není to tak
trochu obcházení pravidel?
Pokud bych předpokládal, že
mzda Ing. Klíra a paní Kroupové činí
20 000 Kč (s odvody 30 000 Kč??)
měsíčně a na svých pozicích setrvávají jako koaliční partneři již třetím
rokem, bylo vyplaceno dohromady
za tyto trafiky již několik milionů
Kč. A to z peněz, které jsou určeny
na opravy městského majetku!
Proto se ptám, zda je opravdu
nutné vynakládat peníze města jinde,
vzhledem k tomu v jakém stavu městský majetek je. Stačí se rozhlédnout
například v ulici Dr. Horákové, kde je
dům patřící družstvu Bohemia nově
zateplen, na rozdíl od městských
domů. Myslím si, že občané, kteří
v těchto domech a bytech bydlí, mi
dají za pravdu.
Bohužel i v Poděbradech může být
prospěch některých jedinců stavěn
nad službu občanům. A přestože
nám zástupci Poděbradského fóra,
jak tvrdí, nelžou, netaktizují a ujišťují
nás, že nesbírají volební body, mám
dojem, že právě volební body byly
hlavním důvodem k sepsání jejich
uveřejněného článku.
Michal Brzák, Poděbrady
Žižkovský „P“roblém
Zřejmě nejbolestivější situace s nedostatkem parkovacích míst panuje na
Žižkově. V panelové zástavbě na
samém severním cípu této městské
části žijí stovky lidí, kteří dost často
hledají marně volné místo k umístění
svého vozu. „Ucpané ulice u panelových domů jsou daní za to, že se
v minulosti při jejich výstavbě zřejmě
moc nepočítalo s nárůstem počtu
automobilů. Vytvořit nová místa pro
odstavení vozidel znamená najít pro
ně vhodně pozemky,“ uvedl dále
Uhlíř.
V krátké době by tak mělo být
rozšířeno bezplatné parkoviště
na žižkovské straně u vlakového
nádraží. Podstatnou změnou mělo
podle původních plánů být také zjednosměrnění ulice Jeronýmova (kde
by vzniklo 34 nových parkovacích
míst), která se nachází v blízkosti
auty předimenzovaných krajnic
u Kunštátské ulice nebo další „černé
parkovací a průjezduschopné můry“
ulice V Aleji. „Tato cesta se však
s ohledem na vyjádření dopravního
inspektorátu ukázala jako nereálná,“
sdělil starosta Langr.
Nicméně jedna pozitivní zpráva na
závěr: v jiné části města – v bezprostřední blízkosti ulice Dr. Horákové –
přibude do konce prvního pololetí
příštího roku dalších 50 bezplatných
parkovacích míst.
Přehledně: kolik stromů
letos město vysadilo?
Vedení města muselo letos v Poděbradech odstranit
spoustu stromů. Pokáceny byly z důvodu špatného
zdravotního stavu nebo například kvůli budování
kanalizace (ulice Revoluční). Stovky stromů však
byly v roce 2013 zasazeny. Zde přinášíme jejich
kompletní seznam.
Text: Aleš Kubelka
Lokalita
Počet
rostlin
Název stromu
ul. Nádražní
7
Tilia cordata ,,Roelvo‘‘ - Lípa
ul. Kolínská
17
Carpinus betulus Fastigiata (Habr)
cyklostezka od „Lupiče“ po marínu
3
Tilia cordata (lípa)
ul. Průběžná
10
Slivoně
ul. Čihákova
2
Acer plat. „Drumondii“ - Javor
ul. Kozinova
5
Prunus serulata kanzan - Sakura
ul. Na Chmelnici
4
Prunus serulata kanzan - Sakura
ul. V Aleji
1
Prunus serulata kanzan - Sakura
ul. Šantlova
180
Habr - obnova živého plotu
ul. V Aleji
6
Prunus serulata kanzan - Sakura
ul. V Aleji
4
Tilia cordata (lípa)
ul. Jabloňová
4
Salix alba „Tristis“ - Vrba
ul. Jabloňová
30
Ovocné stromky
ul. U Rybníka
1
Acer plat. „Drumondii“ - Javor
ovocný sad Kluk
30
Ovocné stromky
ul. Průběžná
6
Betula pendula - Bříza
ul. Průběžná
4
Salix alba „Tristis“ - Vrba
ul. Průběžná
60
Ovocné stromky
ul. Skladištní
4
Acer plat. „Emerald Queen“
ul. Skladištní
3
Acet plat. „Drumondii“
ovocný sad Koutecká
40
Ovocné stromky
ovocný sad Skupice
9
Sorbus aucuparia „Edulis“
park u Kouřimky
3
Carpinus betulus „Fastigiata“
park u Swizu a polikliniky
2
Tilia cordata „Greenspire“
ul. Na Chmelnici
5
Sakura serulata „Kanzan“
ul. U Garáží
4
Fraxinus ornus
ul. Školní a Na Valech
3
Sorbus aucuparia „Edulis“
nám. T.G. Masaryka
9
Tilia cordata „Greenspire“
ul. Průběžná
5
Prunus fruticosa „Globosa“
ul. Revoluční
200
ul. Na Valech
1
Tilia cordata (lípa)
Jiřího nam. + ul. Pražská
27
Amelanchier arborea Robin Hill
ul. Husova
3
Robinia pseudoaccacia Pyramidalis
Habr - živý plot
Všeobecnou poděbradskou výstavu
navštívilo v průběhu listopadu v Galerii
Ludvíka Kuby (na snímku) přes
3 500 návštěvníků. Nyní se plánuje, že
na 80 poutavých desek s informacemi
o bohaté činnosti městských spolků,
organizací, sdružení a klubů bude
v budoucnu umístěno v prostorách
vlakového nádraží.
Text: Redakce PN | Foto: Aleš Kubelka
4
Lidé / Názory
www.podebradskenoviny.cz
19. prosince 2013
Vážení čtenáři Poděbradských novin, poděbradské organizace, spolky a kluby,
děkujeme Vám za příspěvky, které nám do redakce posíláte. I nadále chceme být také Vašimi novinami, čtrnáctideníkem, jehož prostřednictvím
budete poděbradskou veřejnost informovat o svých aktivitách a úspěších. Díky Všeobecné poděbradské výstavě víme, jaká síla a různorodost
zájmových organizací, spolků a klubů je v našem městě. Moc bychom si přáli, aby to bylo patrné i ze stránek Poděbradských novin. Těšíme se
v příštím roce na Vaše příspěvky na adrese [email protected]
Redakce PN
Studenti GJP v jedné lavici
s představiteli našeho města
Kdo jiný než právě studenti
Gymnázia Jiřího z Poděbrad
by se měli zúčastnit konference
o panovníkovi evropského formátu, jehož jméno jejich škola nese?
Seminář pořádaný organizačním
výborem oslav 550. výročí mírové
mise Jiřího z Poděbrad se uskutečnil 20. listopadu v Senátu Parlamentu ČR. Akce, konaná v rámci
oslav tohoto výročí, nad kterými
převzal záštitu prezident republiky, předseda vlády, předseda parlamentu a předseda senátu, se věnovala především osobnosti Jiřího
z Poděbrad. Studenti dějepisného
semináře GJP a další návštěvníci
však měli možnost vyslechnout
přednášky věnované také královým potomkům a dalším zajímavým tématům.
Průvodní slovo semináře patřilo starostovi města Poděbrady
PhDr. Ladislavu Langrovi, který
po zahájení konference a uvítání
Mgr. Miroslava Nenutila, jenž
zastoupil nepřítomného předse-
du senátu Mgr. Milana Štěcha,
nastínil program oslav 550. výročí
mírové mise. Uvedl také, že rok
2014 byl Národním památkovým
ústavem vyhlášen Rokem pánů
z Kunštátu. Pak již dostali prostor
přední čeští historici se svými
příspěvky.
Jako první se studentům a veřejnosti představil PhDr. Zdeněk
Beran, Ph.D. s tématem „Politický vzestup Jiřího z Poděbrad před
rokem 1458“, který se věnoval
kariéře a cílevědomému vzestupu českého krále, jenž jako první
v českých dějinách pocházel ze
šlechtického rodu. Přednáška
byla doplněna prezentací s četnými mapami, obrázky, rodokmeny
apod. „Osudové roky Jiřího z Poděbrad“, tak zněl název následujícího příspěvku doc. PhDr. Martina
Šandery, Ph.D. Osudových let by
se v životě krále Jiříka našlo více,
docent Šandera se zaměřil na
průběh roku 1469, který se nesl
v duchu pokračující 2. husitské
války a který nedokázal určit jejího
vítěze. Po těchto dvou referátech
následovala přestávka na oběd, po
níž se slova ujal prof. PhDr. Radek
Fukala, Ph.D., s tématem „Slezská politika krále Jiřího a jeho
synů“. Přítomné publikum zaujatě poslouchalo o Slezsku, oblasti,
jež je neprávem často opomíjena,
a o potomcích Jiřího z Poděbrad,
kteří se podíleli na jejím rozvoji. Na konec si hosté vyslechli
Prof. h.c. Dr. Ing. Václava Lišku
a jeho přednášku „Jiří z Poděbrad
ve výuce“, která byla zaměřena,
jak už z názvu vyplývá, edukativně. Přítomní pedagogové jistě
ocenili rady, jak krále dvojího lidu
přiblížit svým žákům a studentům
ve svých hodinách. Profesor Liška
byl připraven i na studenty v sále,
kterým během svého výkladu zadával otázky týkající se Jiřího z Poděbrad a jeho doby. Na společné zkontrolování však nevybyl čas, a tak si
studenti GJP odvezli menší domácí
úkol, který vyřešili následující den
na dějepisném semináři.
Před závěrečnou diskuzí byl
Projekt Šikovné děti na
ZŠ T. G. Masaryka pokračuje
Máte zajímavé povolání? Ví vaše dítě, co děláte v práci? Proč jste se rozhodli být tím,
čím jste? Co potřebujete k výkonu svého povolání? I na takové otázky teď na Základní
škole T. G. Masaryka odpovídají dětem jejich rodiče. K čemu je to všechno dobré?
Projekt pomůže dětem uvědomit si, jaké výhody i nevýhody mají jednotlivá povolání,
poznat, jak je důležité to správné vzdělání, ale i pochopit, proč jsou vlastně maminka
a tatínek po práci tak unavení.
Text: Mgr. Adriana Kališová, manažerka aktivity Jedna rodina
svou šikovnost rozvíjet mnohem rychleji a kvalitněji na mnoha místech včetPřiblížit dětem, co dělá řemeslník, schopnost však nezahrnuje jen bese- ně nové moderní keramické dílny. Na
úředník nebo vědec, je jednou ze dy o povoláních. Patří k němu další rozvoj šikovnosti se škola zaměřuje
součástí projektu Šikovné děti, který klíčové aktivity, a to Dělené hodiny u všech věkových skupin žáků v rámci
na ZŠ T. G. M. probíhá s úspěchem pracovního vyučování, Dílny zruč- klíčové aktivity Dílny zručnosti. Hned
už od loňského roku. V průběhu nosti, Prožitkový kurz – Čím budu, dva kroužky jsme otevřeli už pro žáky
října a listopadu jsme měli možnost pořádaný pro žáky 9. ročníků, nebo prvního stupně, kteří ochotně sedají
vyslechnout několik přednášek Prázdniny pro šikuly a šikulky.
třeba k hrnčířským kruhům, navíc
rodičů, své povolání přišli předstaPracovní vyučování tak nezname- díky financování projektu zcela zdarvit například maminka ekonomka, ná pro třídu jen stát u ponku v dílně, ma, což je potěšitelné pro rodiče.
manažerka či tatínek lékař, vyjeli jsme chlapci se zabývají pěstitelstvím
Prožitkový kurz se zaměřením na
na exkurzi do tiskárny. Těšíme se, že a dívky zkoušejí ruční práce. Gendro- výběr budoucího povolání pro změnu
se brzy podíváme k poděbradským vá vyváženost ale nezahálí, a tak se absolvovali deváťáci. Zkušené pedahasičům a přijdou další ochotní a milí kluci z osmých tříd postaví ke sporá- gožky byly mile překvapené zodpovědrodiče, třeba i někdo z vás.
kům při hodinách vaření a dívky pro ností a velkou pozorností všech žáků,
Projekt podpořený z Operačního změnu pracují ve školní dílně. Kromě které čeká za rok velký vstup do živofondu Vzdělávání pro konkurence- individuálního přístupu mohou děti ta. Jejich kroky zamíří třeba směrem
Poslední listopadovou středu na naší škole Václava
Havla proběhl další z řady projektových dnů, tentokrát
na téma „Mediální výchova“.
Text: Mgr. Ivana Strejcová | Foto: ZŠ V. Havla
V rámci projektového dne jsme
nabídli našim žákům základní
poznatky a dovednosti týkající
se mediální komunikace a práce
s médii, které představují významný
zdroj zkušeností, prožitků a poznatků. Je důležité, aby žáci uměli zpracovat, vyhodnotit a využít podněty
přicházející z médií, protože mají
vliv na chování jedince a společnosti, na utváření životního stylu a na
kvalitu života vůbec.
Protože se nacházíme v adventním čase a všichni žijeme přípravami na nadcházející vánoční svátky,
byly takto zaměřeny i činnosti dětí,
především těch na 1. stupni. Děti
se věnovaly vánočním zvykům,
obyčejům, ve vánoční poště psaly
vánoční přání, vyráběly pohlednice, zahrály si na televizní hlasatele, komentátory a redaktory ve
vánočním studiu, seznámily se
s tím, jak se slaví Vánoce v Evropě
a nechyběly ani vánoční příběhy,
pohádky, koledy a vyrábění betlému. Ti starší se zabývali televizním
Studenti gymnázia navštívili seminář k 550. výročí mírových návrhů Jiřího z Poděbrad.
Text: Mgr. Barbora Scholzová | Foto: Ewing P. R.
Mediální výchova na
ZŠ Václava Havla
představen projekt Národního
památkového ústavu Památky
nás baví, který prostřednictvím
výchovných a vzdělávacích činností napomáhá k hlubšímu vnímání národní a evropské kulturní
identity a snaží se zkvalitnit péči
o kulturní dědictví ČR.
Seminář k 550. výročí mírových
návrhů Jiřího z Poděbrad byl první
z mnoha akcí, které v rámci oslav
tohoto výročí proběhly. V krásných reprezentativních prostorách
Senátu Parlamentu ČR konference
připomněla několik set let starou
historii, na kterou by měl být český
národ hrdý. Věřím, že následující akce na tento seminář naváží
a budou hodnotným přínosem pro
všechny přítomné.
Vážená poděbradská veřejnosti,
z našeho středu v minulých dnech
odešla dvojice vzácných, výjimečných lidí, paní a pan Filípko„řemeslo,“ které je v posledních letech vi, dětští lékaři. Praxi pediatrů
tolik opomíjené… Díky kurzu totiž svědomitě vykonávali v našem
v SOŠ a SOU řemesel v Jaroměři na městě a v jeho okolí více než padevlastní oči viděli, co obnáší práce kera- sát let. Dne 28. října zemřela paní
mika, truhláře, kováře nebo svářeče MUDr. Jana Filípková a za necelé
a mnohé z nich to při rozhodování, dva týdny, 9. listopadu, zemřel její
kam po základní škole, určitě ovlivnilo. manžel, pan MUDr. Ctibor Filípek.
A závěrem pár vzpomínek na léto:
Nevím, kdo by spočítal desítky,
mladí kutilové se na červencovém stovky, ba tisíce dětských pacientů,
příměstském táboře prakticky vyba- které prošly doslova jejich rukama.
vovali do života. Opravit jízdní kolo, Všem se dostalo náležité, obětavé
přivrtat hmoždinky nebo vyrobit péče. Hloučky lidí před smutečním
pojízdnou podložku pod květináč se oznámením si s pohnutím vybatotiž určitě vyplatí v životě budoucích vovaly vzpomínky, zážitky, chvíle,
inženýrů i dělníků. Nezaháleli ani kdy Filípkovi zasáhli do obtížné
farmáři či švadlenky. Prvně jmeno- situace jejich rodin, aby zas bylo
vaní se vydali na biofarmu v Košíku dobře. Mnohá máma by mohla
a Seletický dvůr, kde si osahali stále vyprávět…
oblíbenější agroturistiku, prováděli
Dovolím si vám sdělit jednu
také analýzu půdy či vody. Švadlenky osobní, úsměvnou vzpomínku.
se naučily, jak si doma zhotovit kalho- Přišla jsem s dětmi do ordinace na
ty nebo nabatikovat tričko a nechyběla profylaktickou prohlídku. Dcery
ani módní přehlídka.
byly pochváleny, napětí před panem
Nejen díky projektu Šikovné děti doktorem povolilo a dětské oči
připravuje ZŠ T. G. M. své žáky do
života, vybavuje je praktickými
znalostmi a dovednostmi a začleňuje
rodiče do dění ve škole.
zpravodajstvím, interpretací textů,
dramatizací příběhů nebo nahlédli
do světa reklamy a vytvářeli vlastní
reklamní slogany a letáky.
Mediální výchova má vybavit
žáka základní úrovní mediální
gramotnosti, což zahrnuje osvojení
si některých poznatků o fungování
a společenské roli současných médií,
schopnost analyzovat nabízená
sdělení, posoudit jejich věrohodnost
a vyhodnotit jejich komunikační
záměr a reklamu z hlediska účelnosti nabízených informací. A to se
nám, jak všichni doufáme, daří.
Děkujeme, paní doktorko,
děkujeme, pane doktore!
šmejdily po
dopis
jeho stole. Nic
nenechaly bez povšimnutí – fonendoskop, špachtličky, lejstra a také
nádhernou drúzu ametystu! Obdiv
dětí byl výrazný a neušel pozornosti: „Holky, to můžete mít taky, je to
snadné. Ať táta vezme batoh a kladívko a v Českém ráji to najdete jako
my!“ Kameny byly středem zájmu
starší dcery a děti obě zatoužily po
fialovém pokladu. Zašla jsem do
knihkupectví pro mapu – ale Český
ráj je pojem široký… Běžela jsem
tedy k Filípkovým, pan doktor určil
trasu, naleziště a my hurá do „ráje“!
Rodinná výprava byla úspěšná a co
víc, o následujících víkendech jsme
s manželem pátrali po malé, nenáročné chaloupce, která by se mohla
stát naší. Podařilo se, do Libuně
jezdíme už přes pětatřicet let.
Jména manželů Filípkových
budou navždy do paměti občanstva
zlatým písmem vedle sebe vtisknuta. Vždyť: „Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.“
Vladimíra Kvíčerová
inzerce
inzerce
Zápisy do prvních
tříd se blíží
Na základních školách
v Poděbradech –
ZŠ T. G. Masaryka (ve Školní
ulici i v budově na Žižkově)
a ZŠ Václava Havla – proběhnou zápisy do prvních tříd
ve dnech 15. a 16. ledna 2014
od 13.00 do 17.00 hodin.
Více informací o obou
školách a samotném zápisu najdete na www.podebradskenoviny.cz v rubrice
„Organizace“ a na webových
stránkách škol.
PODĚBRADSKÉ NOVINY – TERMÍNY VYDÁNÍ
Číslo PN
PN 1
PN 2
PN 3
PN 4
redakční uzávěrka pro přispěvatele
27. 12. 2013
13. 1.
27. 1.
10. 2.
termín vydání
9. 1. 2014
23. 1.
6. 2.
20. 2.
Číslo PN
PN 5
PN 6
PN 7
PN 8
redakční uzávěrka pro přispěvatele
24. 2.
10. 3.
24. 3.
7. 4.
termín vydání
6. 3.
20. 3.
3. 4.
17. 4.
Redakce nezodpovídá za obsahovou a formální kvalitu příspěvků na této
straně, stejně jako za jejich pravdivost. Zveřejněné příspěvky vyjadřují subjektivní názor čtenářů. Redakce si vyhrazuje právo vymazat jakoukoliv část
příspěvku v případě, že je rasistický, navádí ke kriminálním činům nebo jinak
porušuje všeobecné etické normy. Pokud příspěvek přesáhne délku normostrany (1 800 znaků), bude jeho zbylá část otištěna na internetových stránkách
www.podebradskenoviny.cz. Uvítáme Vaše příspěvky, nápady, ohlasy a připomínky na adrese: [email protected]
5
Události / Publicistika
www.podebradskenoviny.cz
19. prosince 2013
Jaké to je studovat „za velkou louží“ Povídka
aneb jak studenty GJP ještě neznáte Víla Perlička
Přinášíme inspirativní příběh studentky Gymnázia Jiřího z Poděbrad Alžběty Procházkové, která strávila minulý
školní rok na střední škole v USA. Tady uspěla ve všech možných oborech a velké konkurenci amerických studentů.
Text: Jaroslava Dunovská | Foto: Archiv Alžběty Procházkové
University of Nebraska Kearney. Byla
jsem vybrána do Honor Choir, kde
zpívali nejlepší středoškolští zpěváci
z celé Nebrasky. Zpívat sólo s dvoustovkou lidí byl jeden z nejkrásnějších
zážitků, který se mi v Americe přihodil.
Se sborem a orchestrem jsme se pak
vydali na čtyřdenní výlet do Chicaga.
Jakých úspěchů si nejvíc
ceníte?
se heslem „Don’t give up!“ (Nevzdávej
se!). Dělat chyby nebo si občas pobrečet
není nic špatného, podstatné je zvednout se a pokračovat, zkoušet to znovu
a znovu.
Jak nyní – s odstupem času –
hodnotíte svůj studijní pobyt?
Po návratu do Čech jsem nevěděla, co
bude dál. Snažila jsem se dohnat své
spolužáky a složit rozdílové zkoušky,
jelikož jsem na rok přerušila studium
na gymnáziu. Před začátkem nového školního roku v září 2012 jsem se
však rozhodla, že navážu tam, kde jsem
před odchodem skončila a šla jsem do
septimy. Tím jsem získala více času
na rozhodování a také nové spolužáky a jako bonus skvělé přátele. Celou
svoji americkou zkušenost hodnotím
velmi pozitivně. Odjet na rok pryč od
rodiny a kamarádů není pro každého,
ale je to jedinečná zkušenost. Poznala
jsem úžasné lidi, naučila se spoustu
věcí, osamostatnila se a otevřelo mi
to dveře dál. Letos maturuji a poté
se chystám pokračovat studiem na
vysoké škole. Pokud to bude možné,
tak bych se jednou do Spojených států
amerických chtěla vrátit.
V roce 1905 vytryskl na nádvoří
poděbradského zámku pramen
léčivé vody.
Pověst vypráví, že v tomto prameni bydlela víla Perlička se svými
sestrami. Každou noc víly tančily
kolem pramene. Jedna víla se jmenovala Ohnivka, druhá
Foukalka, třetí Duhanka, čtvrtá Sluněnka,
pátá Rosněnka a šestá
je naše Perlička. Když
Perlička tančila, rozhazovala kolem sebe
perličky, které vypadaly jako kapičky a ony to
byly kapičky léčivého
pramene.
Vílám se u pramene žilo dobře, ale
jedna věc je trápila.
Na poděbradském
nádvoří je velmi rušili
lidé. Hudebníci hráli
na loutny, ve sklepeních se veselilo
panstvo, rytíři popíjeli, ženy divoce
tancovaly, pořádaly se zde hlučné trhy.
Víly často přemýšlely o tom, že se
přestěhují. Někdy místo tancování
v noci poletovaly po Poděbradech
a hledaly nějaké pěkné místo, kde
by se usadily. Postupně bydlely na
několika místech a vždycky tam po
nich zůstal pramen léčivé vody. Ta
voda byla ale zvláštní. Ohnivka do ní
přidala železo, Foukala ji vytlačila nad
zem, Duhanka a Sluněnka se spojily
a daly vodě léčivou moc, Rosněnka
způsobila, že se lidé po napití osvěží,
a Perlička do ní přihodila bublinky.
Po několika stech letech bydlení
na poděbradské kolonádě si Perlič-
ka vzpomněla na první domov na
zámku. Letěla se tam se svými sestrami podívat. Bylo jim moc smutno,
když viděly, jak je všude beton, nikde
žádné květiny ani stromy. U druhé
brány začaly všechny plakat, jejich
slzy se dostaly do země a pod nádvo-
Stala jsem se studentkou měsíce, na
soutěži s jazzovým orchestrem jsem
byla nominovaná na cenu sólisty
ve hře na saxofon, dále jsem získala
nejvyšší cenu Louis Armstrong Jazz
Award pro nejlepší muzikanty na
středních školách a dostala jsem se do
soutěže pořádané Asociací školních
řím vznikl silný pramen vody. Víly
aktivit Nebrasky a získala výborné
jí daly léčivou moc, Perlička do ní
hodnocení ve hře na saxofon a v sólo„Rodiče mě i mé sourozence velmi matematika (jsou úrovně matematiky vém zpěvu.
naházela milióny perliček, které se
podporují ve studiu a v tom, co nás a počítání je velmi odlišné od našeho),
změnily v bublinky, a Foukalka jí
baví. Tak přišla i myšlenka strávit rok anglický jazyk – literatura a gramatika, Je obdivuhodné, kolik jste
svojí silou nechala vytrysknout nad
zem.
někde v zahraničí. V lednu 2011 jsem sbor (probíhá o hodině „Homeroom“). toho během studia zvládla.
Od té doby lidé na Poděbradse setkala s agentem Student AgenBěhem svého studia ve Stantonu Co byste poradila těm, kteří
cy, který spolupracuje s americkou jsem byla jedinou cizinkou na škole. by vás chtěli následovat?
sku pijí léčivou vodu Poděbradku
a možná ani netuší, že za tuto vodu
organizací AYUSA tady v Čechách Využila jsem i široké nabídky školních Ze začátku jsem se sice cítila jako
vděčí víle Perličce a jejím sestrám.
(organizace pro celosvětovou výmě- aktivit: hrála jsem v dívčím volejbalo- Alenka v říši divů, lidé se chovali jinak,
Karolína Hladká (12 let), 1.V,
nu středoškoláků do USA). Musela vém týmu, běhala dlouhé tratě v atle- než jsem byla zvyklá. Snažila jsem se
jsem složit zkoušku z angličtiny, ale tickém týmu. Tréninky pro padesát naslouchat a učit. Můj rok v Americe
Gymnázium Jiřího z Poděbrad
díky znalostem z gymnázia to nebyl studentů byly každý den po škole dvě nebyl „flákárna“, pracovala jsem na sto
Chcete-li se s Alžbětou setkat a zjistit
Povídku studentky GJP Kateřiny
problém. Poté jsem zvládla i pohovor hodiny, někdy i ráno. S běžeckým deset procent a tomu odpovídaly i mé více o jejím americkém studiu, připraa mohla se vydat na zaoceánské dobro- týmem jsme se scházeli také v sobotu výsledky. Avšak nejdůležitější byly vuje na Gymnáziu Jiřího z Poděbrad
Tefrové s názvem „Modrá paní Kateřina“ – pověst o vesničce Dobřichov
družství do Ameriky,“ řekla na úvod ráno. Zápasy a závody byly o víkendech vztahy, které jsem navázala s tamní prezentaci o svém studijním pobytu.
devatenáctiletá Alžběta.
nebo během týdne po škole. Často jsem rodinou, spolužáky, sousedy, učiteli Podrobnější informace a fotografie na
najdete na www.podebradskenoviny.cz
v rubrice „Publicistika“.
se vracela domů kolem sedmé hodiny a všemi, které jsem potkala. Řídila jsem www.gjp.cz.
Jak dlouho jste „za velkou
večerní, naprosto vyčerpaná.
louží“ studovala?
Dále jsem se účastnila „speech“
Deset měsíců v Nebrasce na škole (něco mezi řečnictvím a divadlem).
Stanton High School. Ta se nachází Soutěžila jsem sama za sebe v oblasti
přibližně padesát kilometrů od farmy, poezie. Přednášela jsem básně, které
na které jsem žila v hudebně založené napsaly děti v Terezíně. Druhou oblasrodině spolu s dalšími čtyřmi dětmi, tí bylo „OID“ (Oral Interpretation of
matkou učitelkou hudby na střední Drama), divadlo interpretované ústně
škole a otcem lékařem v nedaleké v pětičlenné skupině. Smyslem je, že se EKO Gymnázium si nadělilo Fórum nových médií a multimediální tvorby k 20. výročí založení školy.
nemocnici.
herci navzájem nevidí, „hrají“ intonací hlasu a výrazem, který vidí pouze Text: Olga Havránková | Foto: Michal Kyncl (student Multimediální tvorby)
V čem se česká a americká
porota a diváci.
střední škola liší?
Víte, kam mizí tištěná média? vystoupili a přednášeli pedagogové
Sedmdesát procent svého času jsem Hodně času jste se věnovala
V Poděbradech to prozradila novi- z vysokých škol, kde je zastoupeno
trávila ve škole díky aktivitám, které také hudbě. Co nového jste se nářka a moderátorka Bára Procház- studium médií v různých směrech,
ková. Umění a řemeslo, prostup- mezi nimi Ateliér umění a desigjsou v Čechách mimoškolní, ale naučila?
ve Státech jsou plně podporovány Působila jsem ve sboru a orchestru, nost středních a vysokých škol, nu Univerzity Jana Evangelisty
školami. Každý student si na začátku hrála jsem na saxofon. Ve velkých mediální gramotnost, vliv práce Purkyně v Ústí nad Labem, Atesemestru sestaví svůj vlastní rozvrh, amerických školách mají zvlášť s médii v praxi na vzdělávací obsah liér intermediální tvorby Akadeve kterém musí splňovat určité Marching band (pochodující kapela), a naopak. Malý výčet témat napo- mie výtvarných umění v Praze
kredity, aby mohl absolvovat (např. Pep band (kapela hrající na sportovních vídá, o čem se hovořilo na letoš- nebo Fakulta multimediálních
2 semestry tělovýchovy, 1 semestr akcích) a Orchestra (klasický orchestr). ním prvním ročníku Fóra nových komunikací Univerzity Tomáše
španělštiny, 8 semestrů angličtiny). V naší menší škole ve Stantonu jsme médií a multimediální tvorby na Bati ve Zlíně. Fórum podpořila
Otevřou se i předměty pro 2 studen- měli všechno dohromady, získala jsem poděbradském zámku. Základ také Metropolitní univerzita Praha
ty (!). Zapsala jsem si: orchestr, tělo- mnoho zkušeností, se kterými bych se pro setkávání a diskuzi zástupců a České vysoké učení technické,
výchovu – posilování (nesrovnatelné v Čechách nejspíš nikdy nesetkala. škol se zaměřením na nová média s nimiž pořádající škola dlouhodos českou výukou, v hodině jsme byly Současně jsem byla členkou jazzového a multimédia, médií a mediálních bě spolupracuje.
3 studentky, posilovaly jsme, probíraly souboru a se všemi členy rodiny jsme agentur se podařilo vytvořit poděDo mediálního prostředí účastzdravou výživu, dopování, občas psaly hráli ve veřejném dechovém orchestru bradské škole EKO Gymnázium níci fóra naplno zabředli v odpopísemky), divadlo (moje nejoblíbeněj- na Northeast College.
a SOŠ Multimediálních studií. Pro ledním bloku, kde kromě novinářší hodiny), biologie – vysokoškolská
Kromě klasického sboru mě sbor- školu byla akce zároveň vyvrcho- ky Báry Procházkové vystoupil
třída (studenti získávali kredity pro mistr vzal do malého dívčího usku- lením letošních oslav 20. výročí vedoucí grafického pracoviště
pozdější studium na vysoké škole, pení, scházely jsme se jednou týdně založení.
zpravodajství TV Prima a vyučukaždý měsíc jsme psali eseje na nějaké před začátkem školy v sedm hodin
Kde se vůbec vzal nápad, vytvo- jící 3D grafi ku na poděbradské
zajímavé téma), biologie – anatomie ráno. Také jsem se začala učit hrát na řit v Poděbradech platformu pro SOŠ Multimediálních studií Radek
a fyziologie (kromě teorie i laboratorní housle. Dostala jsem se i do dechového diskuzi o médiích? „Cítil jsem Bláha. Adam Carda, dnes marketér
práce jako například pitvání zvířat), orchestru Wayne State College, hrála potřebu dát dohromady lidi, kteří vydavatelství Economia a modeamerická historie (od vzniku kolonií jsem druhý saxofon. Zúčastnila jsem se profesně zabývají multimediál- rátor Hitrádia FM Severní Čechy,
po 2. sv. válku, bráno z pohledu USA), se projektu Music Weekend at the ní tvorbou, ať už z hlediska výuky představil pokus o hyperlokální
nebo mediální praxe. Nejenom médium Naše adresa. Odpoledne
naše škola potřebuje vědět, o jaké vygradovalo s Jiřím Závozdou,
profesně orientované absolventy členem Rady ČT vyučujícím na
je v současné době na trhu práce Metropolitní univerzitě Praha,
Fotograf Pavel Šticha nám do redakce zaslal snímek dvou mladých zájem. A obráceně jsme chtěli s tématem: Žurnalistika v médiích
mužů, který pořídil v šedesátých letech před plovárnou, tedy v místě, vytvořit prostor pro mediální veřejné služby – šance pro talentokde je dnes Bar & Grill U Lupiče. Rád by se dozvěděl, zda se oni organizace a agentury, kde by vané novináře a tvůrce.
Slavnostní večer se nesl také
cyklisté poznají nebo někdo ze čtenářů PN bude vědět, o koho se měly příležitost ovlivnit vzděinzerce
v duchu
multimédií. Netradiční
lávací
obsah
jinak
velmi
náročjedná. Dejte nám o tom, prosím, zprávu na [email protected]
ného studia,“ vysvětluje ředitel výzdobu sálu v Kongresovém centnebo tel.: 325 612 501. Děkujeme.
školy Zbyněk Lukavec a dodává: ru Lázeňská Kolonáda vytvořili
„Fórum bylo nesporným úspě- studenti s pedagogy z jednotlivých
chem a odrazovým můstkem pro projekcí uměleckých prezentací
konání příštích setkání, která a videoprojekce, kterou promítamohou být odbornou debatou li na prostorový objekt z krabic.
nebo konferencí. Uskuteční se ke Prostřednictvím videa pozdrakonkrétním tématům a aktuálním vila přítomné v sále absolventka
požadavkům multimediální tvor- školy, dnes herečka a zpěvačka
Strojní a tlakové čištění
by ve vazbě na dynamický rozvoj Bára Poláková. Poznali ji nejen její
informačních a komunikačních bývalí spolužáci, ale všichni absolucpané kanalizace.
technologií.“
venti za dvacet let existence školy,
Během dopoledního bloku kteří se toho večera potkali. Oslavy
www.instal-hampl.net
před studenty, kolegy i zaintere- v duchu multimédií zakončila laser
tel. 603 206 370
Foto: Pavel Šticha
sovanými posluchači z Poděbrad show.
Zástupci škol a médií se setkali na
prvním mediálním fóru v Poděbradech
Kdo
K
do to
to brázdí
brázdí L
Labe
abe na
na k
kole?
ole?
Instalaterství Hampl
mppl
přeje všem svým zákazníkům
ům
m
klidné a pohodové prožití
vánočních svátků a
PF
4
201
6
Kultura / Akce
www.podebradskenoviny.cz
19. prosince 2013
TOX oslavil 20 let. Dál chceme rozdávat
dobrou náladu, říká k tomu kapelník
Silvestrovský ohňostroj
31. 12. 2013 v 24.00,
Lázeňská kolonáda
Novoroční ohňostroj
1. 1. 2014 v 17.00,
Zámecké nábřeží a most
Vánočně laděným vystoupením oslavil taneční orchestr
TOX dvacáté výročí svého založení.
Můžete
vzpomenout na
začátky TOXu?
Text a foto: Milan Čejka
Slavnostní atmosféru koncertu podpořilo stylově vyzdobené
a nasvícené jeviště Divadla Na
Kovárně. V průběhu večera zazněla
řada slavných vánočních melodií,
které zazpívaly Jana Šafaříková
a Eliška Ochmanová. Největší
Foto: Steven Ibinson
úspěch sklidily songy Bílé Vánoce, Tichá noc nebo Adeste fideles.
Už tradičním hostem koncertu byl
Pěvecký sbor Hrádeček z Domova
Na Hrádku se sídlem v Červeném
Hrádku. Jak připomněla ředitelka domova Jana Pilná, spolupráce
s orchestrem trvá už deset let. Jako
Ve čtvrtek 5. prosince se v Divadle Na Kovárně uskutečnil
speciální host večera pak vystoupila národní umělkyně Ruské fedekoncert osobitého zpěváka Ondřeje Rumla. Ten zazpíval
race, houslistka Maria Safariants.
nejen sám pouze se speciálním nástrojem, tak zvaným
Na závěr moderátor koncertu Jarolooperem, s jehož pomocí tvoří vícehlasné písně, ale také
slav Horáček připomněl úspěchy,
s pěveckým sborem Kvítek při ZŠ Václava Havla a vokální
kterých TOX pod vedením Jaroslava Trnky dosáhl. A právě kapelník,
skupinou Dobrý Večer Quintet.
který obdržel ke kulatému jubileu
velký dort, slíbil, že snahou orchesText: Redakce PN | Foto: Anna Froňková
tru bude rozdávat dobrou náladu
Po skončení koncertu Ondřej že se koncert v Poděbradech tak i v dalších letech.
Ruml poskytl PN krátký rozhovor. povedl a doufám, že jsem tu nezpíPři příležitosti oslav dvacetiletéval naposled.
ho trvání TOXu kapelník orchestru
Vypadáte, že jste s dnešním
Jaroslav Trnka poskytl Poděbradkoncertem spokojený. Je
Letos jste již po několikáté
ským novinám rozhovor.
Ondřej Ruml zpívá
v Poděbradech rád
tomu tak?
Ano, koncert v krásném poděbradském divadle proběhl naprosto
úžasně. I když byla mikulášská
nadílka, přišlo relativně dost
lidí. Mnozí z nich zřejmě dopředu úplně přesně nevěděli, do
čeho jdou. Stojím totiž na jevišti sám jen s takovou mašinkou,
bez kytar a piana, tak byli možná
chvíli překvapeni. Ale myslím
si, že předvánoční atmosféru se
nám s kvintetem i dětmi ze sboru
podařilo vytvořit, až mě potlesk
na konci velmi dojal. Mám radost,
vystoupil s pěveckým sborem
Kvítek. Jsou to dobří „parťáci“?
Všechny děti z Kvítku jsou pro sbor
naprosto zapálené a je vidět, že je
to moc baví. Určitě je to zásluhou
paní Věry Froňkové a dalších lidí,
kteří se o ně starají. Když jsem byl
malý, maminka mě donutila hrát
na kytaru, protože jsem neměl moc
názor na to, co bych chtěl dělat. Ale
tady mi přijde, že děti do sboru
opravdu chtějí chodit. Na konci
mě překvapily a dojaly s nádhernou
mikulášskou nadílkou. Moc jim za
to děkuji.
Naše začátky nebyly
jednoduché. Nikdo
nás pořádně neznal,
tehdy jsem ještě
neměl auto, tak nezbývalo nic
jiného než objíždět zájemce z řad
pořadatelů na kole. Během prvního
roku našeho vystupování se uskutečnilo asi pětadvacet akcí, dnes
jich míváme kolem sto třiceti.
Odkud se vzal název
orchestru?
Na tento název jsme přišli s naší
bývalou zpěvačkou a zakladatelkou
TOXu Pavlou Hodanovou. Záměrem bylo zvolit krátký a stručný
název, nakonec nás napadla tahle
kombinace. Vyhrála nad titulem
STYL a JT BAND.
Jakých úspěchů si nejvíc
ceníte?
Především si považuji toho, že
jsme spolu těch dvacet let vydrželi. Samozřejmě, že se objevovaly
problémy, ale ty už patří k životu.
Potom se nám podařilo proniknout na obrazovky České televize
ART KINO
Zvykněme si pod tímto označením tušit projekci filmu, který
se určitým způsobem postará o naše zážitky i poučení.
Text: Čestmír Církva
Městské kulturní centr um
prostřednictvím programu Zámeckého biografu připravilo promítání
cyklu Příběh fi lmu: Odysea anglického režiséra Marka Cousinse.
Tento patnáctihodinový dokumentární snímek bude promítnut
od ledna do června 2014 v osmi
dvouhodinových projekcích. Začíná v pondělí 13. ledna 2014.
Do českých kin byl nabídnut
v září letošního roku. Příběh fi lmu:
Odysea se stal v Anglii fi lmovou
událostí roku 2011 a od té doby jej
zhlédli diváci pěti kontinentů.
„Existuje-li vůbec estetika filmu,
pak ji objevili již bratři Lumiérové.
Soustřeďuje se do jediného slova –
pohyb.“ — René Clair, slavný francouzský režisér.
Příběh fi lmu: Odysea zachycuje vývoj fi lmu. Popisuje nadšení
z němého filmu. Dokumentuje
revoluci způsobenou zvukovým
filmem i prvními barevnými
snímky. Celý cyklus je pro diváka
vzrušujícím sledováním především
vývoje jazyka fi lmu od prvního
zaznamenaného pohybu postavy na plátně po dnešní digitální
záznam téhož pohybu. Nikdo se
nebude nudit!
Úspěch mladých
poděbradských tanečníků
Text a foto: Emil Koki, TK Linie Poděbrady
V neděli 1. prosince v libickém kulturním domě Taneční klub Linie Poděbrady uspořádal celorepublikovou
taneční soutěž dětí, juniorů a mládeže,
které se zúčastnilo 233 párů.
Tanečníci poděbradského klubu
Tomáš Havránek a Daniela Hrstková získali v kategorii Děti l stříbrnou
medaili (na snímku) a v kategorii
Junior 2C STT pak Patrik Novák
a Žaneta Nováková vybojovali také
stříbrnou medaili.
Můžeme prozradit plány
TOXu do budoucna?
Během prosince si nás lidé mohou
přijít poslechnout při vánočním
koledování například v Kněžičkách, Dobšicích nebo Chotěšicích.
V příštím roce nás například čeká
Vydali jste nějaké hudební
nosiče?
šestadvacet plesů, hrajeme prakticV průběhu dvaceti let přišlo na svět ky po celé republice, ale hlavně na
šest kompaktních disků. Některé Poděbradsku. Určitě se brzy objevíjsou pro zájemce k dispozici na me i v kulturním sále na kolonádě.
Knižní novinka
Po cestách kamenitých
Text a foto: Milan Čejka
Na pultech knihkupectví se v minulých dnech objevila knížka rozhovorů s naším předním arabistou
a afrikanistou profesorem Lubošem
Kropáčkem. Společně s redaktorem Katolického týdeníku Janem
Paulasem ji napsal evangelický
farář z Libice nad Cidlinou Martin
Zikmund (na snímku). Publikace
nese název Po cestách kamenitých
s podtitulem O životě, islámu a křesťanské víře. Autoři nejprve přibližují složitou životní dráhu tohoto
skvělého znalce kultury a myšlení
islámského světa. Lze třeba zmínit,
že Luboš Kropáček patřil mezi členy
legendární studentské Expedice
Lambaréné. Tato výprava si v roce
1968 dala za úkol dovézt velkým
nákladním vozem zdravotnickou
pomoc do nemocnice Alberta
Schweitzera ležící v africké zemi
Gabun. Náš přední islamista pracoval díky svým jazykovým znalostem i jako tlumočník politických
špiček republiky jak za totality, tak
i po revoluci v roce 1989. Autoři se
rovněž dotkli profesorovy vynucené
spolupráce se Státní bezpečností.
V druhé části se rozhovor zejména soustřeďuje na problematické
otázky islámu a křesťanství. Kniha
kromě jiného přibližuje historii
i současnost islámského světa,
vysvětluje běžný život muslimů
včetně práva šaría, nezapomíná na
zklamání lidí, kteří spojili své naděje s tzv. arabským jarem. Publikaci
doplňuje malý výbor z islámské
a perské literatury.
Vánoce, Vánoce přicházejí… O tom se v pondělí 9. prosince
mohly v Divadle Na Kovárně přesvědčit děti z mateřských
a základních škol z Poděbrad a okolí na dvou koncertech
„Hvězdička betlémská“ oblíbené herečky Michaely
Novozámské a Hudebního divadla dětem.
V prosinci jsou žáci Základní umělecké školy
v Poděbradech vždy velmi aktivní co do počtu vystoupení
na koncertních pódiích nebo pro různé organizace.
Podle ohlasů rozdávají radost
a zároveň výbornou kvalitu. Určitě
je to i tím, že mnozí se připravují
na soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT
ČR, jejichž školní a okresní kola
zahájí již koncem ledna. Ročník
2014 je opravdu nabitý a Poděbrady mají několik žhavých želízek
v ohni – kytary, klavír, jazzové
orchestry, výtvarný obor, recitace
a slovesný projev, housle. V těch-
našich koncertech. V létě 2014
uskutečníme turné po Chorvatsku a při něm se bude natáčet naše
první DVD.
Hvězdička betlémská
pobavila i poučila
Vánoční nadílka ZUŠky
Text: Hana Janiššová
a nějaké programy se natáčely i pro
Šlágr TV. Naše kapela se objevila
v televizním programu z Nymburského pivovaru, dále z poděbradské
restaurace V pivovaře a třetí se asi
bude natáčet ve známém Vigvamu
v Němčicích. Za úspěch také považujeme dobrá umístění v hudební
anketě Nymburský Otík. Hrajeme
pro vlastní potěchu i těch ostatních.
to oborech naši žáci před třemi
lety nasbírali několik význačných
ocenění. V poděbradském divadle
proběhne i krajské kolo ve výtvarné soutěžní přehlídce a krajská
soutěž tanečních a jazzových
souborů. Přejeme nejen našim
dětem a pedagogům úspěšný,
radostný a zdravý rok 2014, ale
také všem lidem dobré vůle hodně
štěstí!
Příjemné a láskyplné vánoční
svátky přejí všichni ze ZUŠ.
Text a foto: (miba)
Koncert navodil malým i velkým
divákům krásnou sváteční atmosféru za pomoci vánočních písní
a koled i hezkého, poučného příběhu o narození Ježíška a pouti tří
králů a pastýřů k jesličkám do
Betléma. A samozřejmě, že na
této cestě zněla jedna písnička za
druhou, jak jsou na to děti v pořadech Michaely Novozámské zvyklé. Sympatická herečka si získala
děti od samého začátku. Vyprodaným sálem divadla zněl jejich
smích, potlesk a zpěv (samozřejmě
se k nim přidaly také paní učitelky).
Velká kniha – Bible, která uváděla
jednotlivé dějové linie koncertu,
vévodila scéně a v závěru představení se proměnila na jesličky s malým
Ježíškem. „Chci poděkovat úžasným dětem a jejich učitelům, protože zpívat s nimi vánoční písně byl
skvělý zážitek,“ uvedla po skončení
koncertů spokojená Novozámská
a dodala, že poděkování si zaslouží
i společnosti Hydroproduct Poděbrady a Krolan, které výchovné
a motivační programy Hudebního
divadla dětem podporují.
Kultura / Akce
www.podebradskenoviny.cz
POZVÁNKY
Text: Milan Čejka a Redakce PN | Foto: Centrum pro všechny, o. s.
Nymburk zve na výstavu, co
pomáhá dětem
V nymburské restauraci U Gregorů (Palackého třída 440) se až
do konce prosince koná prodejní
výstava výtvarných prací dětí ze
zájmových kroužků občanského
sdružení Centrum pro všechny.
Obrázky namalovaly a vytvořily
děti se zdravotním postižením i bez, které navštěvují činnosti jako
Artíkovy dny, Výtvarné kroužky, Tvořeníčko aj. Můžete je koupit za
symbolickou cenu 100 korun. Tím uděláte radost nejenom mladým
výtvarníkům, ale i sami sobě a třeba formou dárku i některému ze svých
blízkých. Výtěžek z prodeje bude využit na nákup materiálu a potřeb pro
arteterapeutické a ergoterapeutické aktivity dětí ve zmíněném volnočasovém centru. Více informací na www.centrumprovsechny.cz.
Lázně Poděbrady nabídnou hudbu i mluvené slovo
Příznivci kulturních pořadů jsou v čase vánočním a novoročním zváni
do Kongresového centra Lázeňská Kolonáda.
Nejprve zde v pondělí 23. prosince od 19 hodin skvělý soubor Musica
Dolce Vita ve složení Daniela Demuthová – mezzosoprán, Žofie Vokálková – flétna a Zbyňka Šolcová – harfa nabídne čtyřiadvacet vánočně
laděných skladeb v programu nazvaném Adventní kalendář.
Na druhý svátek vánoční 25. prosince je ve stejné době připraveno
Vánoční rozjímání se sympatickou herečkou Jarmilou Švehlovou a kytaristou Janem Irvingem.
Dále v sobotu 28. prosince opět v 19 hodin se v centru na kolonádě
představí známý herec a komik Luděk Sobota se svojí manželkou Adrienou.
O dobrou náladu a pohodu se před koncem roku – v pondělí 30. prosince od 15 hodin – postará kolínský orchestr Malá dechovka Kmochovka.
Na středu 1. ledna 2014 je v témže čase připraven Novoroční hudební
koktejl. V programu známých melodií účinkují: Petra Froese – soprán,
Žofie Vokálková – flétna, Martin Fila – klavír.
VÁNOČNÍ VÝSTAVA VÝTVARNÉHO OBORU
19. prosince 2013
11. 1. / So / 15.00
KNIHA PRAVĚKU
Kombinace hraného a loutkového představení
Účinkuje: Petrpaslíkovo Divadlo Nymburk
Cena vstupenky: 60 Kč
14. 1. / Út / 19.00
TROJANOVO TRIO
Koncert k 30. výročí úmrtí skladatele Václava Trojana
Pavel Hůla – housle, Petr Paulů – kytara, Ladislav Horák – akordeon
Pořadatel: Společnost Otakara Vondrovice, o. s.
Cena vstupenky: 100 Kč
23. 1. / Čt / 19.30
RECITÁL ZUZANY JANIŠŠOVÉ A KAPELY
SANDONORICO
Cena vstupenky: 80 Kč
26. 1. / Ne / 15.00
S ČERTY NEJSOU ŽERTY
Divadelní adaptace oblíbené fi lmové pohádky s laskavým svolením pánů
Hynka Bočana a Jiřího Justa
Účinkuje: DS Vojan Desná
Cena vstupenky: 60 Kč
28. 1. / Út / 19.30
POSLEDNÍ ROMANCE – Výběrová řada
Americká hra o lásce, na kterou není nikdy pozdě. Úsměvný i bolavý
příběh tří starších lidí. Jeden z největších hitů současné evropské divadelní
scény nabízí tři výjimečné příležitosti třem hereckým osobnostem. Alena
Vránová jako stále atraktivní sedmdesátnice Carol, Petr Kostka jako vitální
osmdesátník Ralph, Carmen Mayerová jako jeho ustaraná sestra Rose.
Divadlo Ungelt
Režie: Petr Slavík
Hrají: Petr Kostka, Carmen Mayerová, Alena Vránová, Jan Bochňák
Cena vstupenky: 390 Kč
VÍCE INFORMACÍ NA WWW.DIVADLOPODEBRADY.CZ
AKCE VE MĚSTĚ
22. 12. / Ne / 8.00–16.00 / Jiřího náměstí
ADVENTNÍ TRHY
22. 12. / Ne / 16.00 / Havířský kostelík
SAXHAREM – VÁNOČNÍ KONCERT
Saxofonový kvartet
Cena vstupenky: 50 Kč
ZÁMECKÝ BIOGRAF
19. 12. / Čt / 19.00
DOBRÝ ŘIDIČ SMETANA
Dokumentární / ČR / přístupný / 77 min. / 80 Kč
Experiment s angažovaným občanem, olomouckým „tykadlovým“ řidičem
autobusu Romanem Smetanou, rozvinutý do podoby akčního dramatu
o statečnosti a (švejkovské) vytrvalosti. Režie: Vít Klusák, Filip Remunda
20.–22. 12. / Pá–Ne / 19.00
VŠE JE ZTRACENO
Dobrodružný / USA / titulky / od 12 let / 106 min. / 110 Kč
Z chování osamělého mořského vlka vycítíte, že v životě zažil už mnoho
krizí. Ani ta, při které se jeho jachta střetne s plovoucím kontejnerem
plným čínských bot, ho nevykolejí. Jenže tahle srážka je jen ochutnávkou
před sérií katastrof, které musí posléze čelit. Režie: J. C. Chandor, hrají:
Robert Redford
21.–22. 12. / So–Ne / 17.00
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ – 3D
Animovaný / USA / dabing / přístupný / 109 min. / 155 Kč
Nebojácná Anna se vydává na velkolepou výpravu v doprovodu drsného
horala a jeho věrného soba, aby nalezla sestru uvězněnou v ledovém
království. Po cestě se setkají s mýtickými trolly a legračním sněhulákem.
Režie: Chris Buck, Jennifer Lee, hrají: Kristen Bell, Alan Tudyk, Josh Gad
TEREZA BENEŠOVÁ 7 LET, EMMA KNOTNEROVÁ 7 LET
2. 12. 2013 - 6. 1. 2014 ZUŠ PODĚBRADY
Pozvání na vánoční koncert
Pěveckého sboru,
Orchestru Gymnázia Jiřího z Poděbrad
a sboru absolventů Collegium 2010
Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční,
který se koná v pondělí 23. prosince 2013 od 19.00 hodin
v kostele Povýšení sv. Kříže v Poděbradech.
DIVADLO NA KOVÁRNĚ
19. 12. / Čt / 19.30
VYHAZOVAČI – Zábavná řada
Představení (nejen) pro mladé.
Neuvěřitelně vtipný a nesmírně
lidský příběh, především pro mladší
publikum, se točí kolem disco klubu
Cinders. 4 vyhazovači, na první pohled
tvrdí a ostřílení chlapíci, kteří se musí
pohotově rozhodnout, náctiletí hoši
Foto: Divadlo Radka Brzobohatého
připravující se na svůj velký večer,
roztomilé nakadeřené slečny užívající si narozeninovou párty, 1 kněz, 2 rapeři
a mnoho dalších postav ztvárněných čtyřmi zpívajícími herci.
Divadlo Radka Brzobohatého
Hrají: Ondřej Brzobohatý / Přemysl Pálek, Ernesto Čekan, Vojtěch
Hájek, Petr Vágner
Cena vstupenky: 320 Kč
7
23. 12. / Po / 19.00
KONZULTANT
Th riller / USA, VB / titulky / od 12 let / 111 min. / 110 Kč
Vysoce postavený advokát přezdívaný Konzultant se prostřednictvím
majitele nočního klubu přimotá k obchodu s drogovým kartelem. Spolu
se pak dostanou do víru událostí, jež pro ně mohou mít fatální následky.
Režie: Ridley Scott , hrají: Michael Fassbender, Brad Pitt , Javier Bardem
25.–26. 12. / St–Čt / 19.00
WALTER MITY A JEHO TAJNÝ ŽIVOT
Dobrodružný / USA / titulky / přístupný / 120 Kč
Nesmělý a věčně snící fotoeditor časopisu Life raději než v realitě žije ve
vysněném světě, kde je romantickým hrdinou a také cílem obdivných
pohledů kolegyně, kterou do svých snových toulek často angažuje. Režie:
Ben Stiller, hrají: Ben Stiller, Kristen Wiig, Adam Scott
27.–28. 12. / Pá–So / 19.00
FRAJEŘI VE VEGAS
Komedie / USA / titulky / od 12 let / 105 min. / 100 Kč
Celoživotní přátelé se na stará kolena rozhodnou nechovat se jakoby měli
stará kolena, ale vzpomenout si na svoje slavné tahy a pořádně to ještě
jednou roztočit. Jeden z nich, zapřisáhlý starý mládenec, se rozhodl oženit
a to je ideální příležitost. Cíl? Las Vegas! Režie: Jon Turteltaub, hrají:
Michael Douglas, Robert De Niro, Morgan Freeman
28.–30. 12. / So–Po / 17.00
PUTOVÁNÍ S DINOSAURY – 3D
Rodinný / VB, USA / dabing / přístupný / 150 Kč
Dinosauři představují jedinečný fenomén, který jako magnet přitahuje
děti i dospělé a to nejen svými gigantickými rozměry a růzností druhů.
Stále si klademe otázky: „Kam zmizeli? Jak žili? Jaké byly jejich vzájemné
vztahy? Žijí mezi námi jejich potomci?“ Režie: Neil Nightingale, hrají:
Charlie Rowe, Angourie Rice
29.–30. 12. / Ne–Po / 19.00
POZDRAVY ZE SPERMABANKY
Komedie / USA / titulky / přístupný / 103 min. / 100 Kč
David je svobodný čtyřicátník, kterému nechybí vlastně nic kromě
zodpovědnosti a jakýchkoliv ambicí. Ale pokud si vzpomeneme na
pořekadlo „Odříkaného chleba největší krajíc“, čeká na něj doslova celá
pekárna. Zjistí totiž, že je biologickým otcem 533 dětí. Režie: Ken Scott ,
hrají: Cobie Smulders, Vince Vaughn, Britt Robertson
2.–3. 1. / Čt–Pá / 19.00
17 DÍVEK
Drama / Francie / titulky / od 12 let / 86 min. / 90 Kč
Když puberťačka Camille náhodně otěhotní, podnítí kamarádky
a spolužačky, aby ji následovaly. Je jen otázkou času, než 17 dívek
najde vhodné „dárce spermatu“ a způsobí tak vlnu pozdvižení v jinak
poklidných vodách přímořského městečka. Režie: Delphine Coulin,
Muriel Coulin, hrají: Roxane Duran, Esther Garrel, Noémie Lvovsky
4.–5. 1. / So–Ne / 19.00
47 RONINŮ – 3D
Drama / USA / titulky / od 12 let / 119 min.
Rónin je samuraj, který ztratil svého pána i čest. Ještě mnohem níž
však stojí lidé smíšené rasy, mezi něž patří i nalezenec Kai. Díky svým
mimořádným schopnostem je vzat na milost skupinou bývalých samurajů
– róninů, jejichž pán se stal obětí spiknutí. Režie: Carl Rinsch, hrají:
Keanu Reeves, Tadanobu Asano, Rinko Kikuči
6. 1. / Po / 19.00
CYRIL A METODĚJ: APOŠTOLOVÉ SLOVANŮ
Dobrodružný / ČR, SR / přístupný / 85 min. / 90 Kč
Příběh z 9. století ve strhujících obrazech líčí počátky šíření křesťanství
na Velké Moravě a v našich zemích. Hlavními postavami fi lmu jsou
věrozvěsti Konstantin (Cyril) a jeho bratr Metoděj, kteří byli prohlášeni
za svaté a jsou označováni jako Apoštolové Slovanů. Režie: Petr Nikolaev,
hrají: Roman Zach, Ondřej Novák, Josef Abrhám
7.–8. 1. / Út–St / 19.00
ZPÁTKY DO RINGU
Sportovní / USA / titulky / od 12 let / 100 Kč
Dvě boxerské legendy se postaví znovu proti sobě – nejsou už ale
nejmladší a jejich „fi nální zúčtování“ má přijít 30 let po oficiálním
ukončení kariéry. Dokážou ze sebe ještě oba borci podat to nejlepší?
A vyhraje „Rocky“ nebo „Zuřící býk“? Režie: Peter Segal, hrají: Sylvester
Stallone, Robert De Niro, Kevin Hart
9. 1. / Čt / 19.00
ŽIVOT ADELE
Drama / Fr., Belgie / titulky / od 12 let / 179 min. / 100 Kč
Film se silným tématem o milostném vztahu mezi dvěma mladými
ženami. Režie: Abdellatif Kechiche, hrají: Adèle Exarchopoulos, Léa
Seydoux, Jeremie Laheurte
10.–12. 1. / Pá–Ne / 19.00
KŘÍDLA VÁNOC
Drama / ČR / přístupný / 110 min. / 130 Kč
Velká část fi lmu se odehrává v nákupním centru v čase Vánoc. Prolnou se
tu příběhy čtyř přátel, kteří zde pracují. Každý z nich má své touhy a sny
a právě Vánoce jsou časem, kdy se mohou plnit. Dejme šanci zázrakům!
Copak se pohádky nemohou žít? Režie: Karin Babinská, hrají: Richard
Krajčo, Vica Kerekes, Jakub Prachař
13. 1. / Po / 19.00
PŘÍBĚH FILMU: ODYSEA
Dokumentární / VB / titulky / přístupný / 80 Kč
Klubový film. 6 let natáčení, 4 kontinenty, 11 desetiletí a tisíce filmů. Výpravný
příběh o vývoji filmu. Adaptace Cousinsovy stejnojmenné knihy je patnáctihodinový dokumentární snímek, který navštěvuje klíčová místa historie filmu; od
Hollywoodu po Bombaj, od Hitchcockova Londýna po vesnici, kde byl natočen
Pather panchali; přináší rozhovory s legendárními filmaři a herci. Režie: Mark
Cousins, hrají: Mark Cousins, Norman Lloyd, Lars von Trier
Více informací o filmu na str. 6.
14.–15. 1. / Út–St / 19.00
PARANORMAL ACTIVITY: PROKLETÍ
Horor / USA / titulky / od 12 let / 84 min. / 110 Kč
Čerstvý středoškolák uslyší z větrací šachty podivný hluk z bytu o patro
níž. S kamarádem „pošlou na průzkum“ zapnutou videokameru, která
zaznamená bizarní rituál. Ten se stane zvláště děsivým, když obyvatelka
onoho bytu náhle zemře a ne přirozenou cestou. Režie: Christopher
Landon, hrají: Hector Luis Bustamante, Molly Ephraim
16. 1. / Čt / 19.00
ŽENA V KLECI
Th riller / Dánsko / od 12 let / 97 min / 80 Kč
Dvojice vyšetřovatelů z Oddělení Q má za úkol protřídit nedořešené a odložené případy. Přes zákaz se vrhnou do řešení případu populární političky, která
před pěti lety záhadně zmizela při plavbě na trajektu. Režie: Mikkel Nørgaard,
hrají: Nikolaj Lie Kaas, Fares Fares, Mikkel Boe Følsgaard
17.–19. 1. / Pá–Ne / 19.00
NĚŽNÉ VLNY
Komedie / ČR / přístupný / 103 min. / 130 Kč
Sympatický Vojta je nesmělý a jeho rodina praštěná. Cholerický tatínek
z něj chce mít závodního plavce a milující maminka vidí v synovi
talentovaného pianistu. Jenže Vojta má docela jiné priority – především
rusovlasou spolužačku Elu. Režie: Jiří Vejdělek, hrají: Lucie Šteflová,
Robert Cejnar, Jan Maršál
18.–19. 1. / So–Ne / 17.00
MRŇOUSOVÉ: ÚDOLÍ ZTRACENÝCH MRAVENCŮ
Animovaný / Francie / dabing / přístupný / 80 min. / 110 Kč
Na malebném paloučku se rozhoří nepřátelství mezi koloniemi černých
a červených mravenců. Najednou se uprostřed znepřátelených stran
objeví odvážná beruška, která se skamarádí s černým mravenečkem
Mandiblem a pomůže mu zachránit mraveniště před invazí červených
bojovníků. Režie: Héléne Giraud, Thomas Szabo
20. 1. / Po / 19.00
VELKÁ NÁDHERA
Drama / It., Fr. / titulky / od 12 let / 141 min. / 100 Kč
Příběh stárnoucího spisovatele a novináře Jepa zasazuje režisér Paolo
Sorrentino do prostředí „třpytivé“ vysoké smetánky podmanivého
Říma a po vzoru fi lmových velikánů F. Felliniho a M. Antonioniho
podává kritiku současné společnosti, žijící v povrchnosti, přetvářce
a zaslepenosti. Hrají: Toni Servillo, Sabrina Ferilli, Carlo Verdone
Připravujeme:
21.–22. 1. / Út–St / 19.00 / ZLODĚJKA KNIH
23.–24. 1. / Čt–Pá / 19.00 / HERKULES: ZROZENÍ LEGENDY – 3D
25.–26. 1. / So / 19.00 / VEJŠKA
27. 1. / Po / 19.00 / MILOVANÍ
30.–31. 1. / Čt 19.00 a Pá 16.00 / HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ
POUŠŤ – 3D
31. 1.–2. 2. / Pá–Ne / 19.00 / KRÁSNO
VÍCE INFORMACÍ NA WWW.KINOPODEBRADY.CZ
8
Sport
www.podebradskenoviny.cz
19. prosince 2013
Legendy světového šachu navštívily Poděbrady „Nejlepší relax od partie?
Letos podruhé hostily Poděbrady špičkový šachový turnaj s názvem Sněženky
a Machři – Vršanská uhelná chess match 2013.
když mohu českému publiku a lidem,
kteří se o šachy zajímají, představit
nějaké nové tváře. Letos zde byla
Souboj světově uznávaných šachistů poprvé Anastasia Zjazjulkinová, což
a šachistek se konal opět ve známém je běloruská šampionka a nejlepší
prostředí Hotelu Zámeček. Pozvání
přijala celá řada expertů na 64 černobílých polí a zvučnými jmény se to
v našem městě jen hemžilo.
Text: Michal Kozák
Foto: Anežka Kružíková
a osmkrát vyhrál mistrovství USA. Po
změně režimu se vrátil domů,“ podotkl
Matocha.
Člověk šachů neznalý by před startem turnaje jen obtížně tipoval, který
se tak nekonalo,“ prozradil vítěze
klání Matocha. Sněženky zvítězily
v poměru 17,5:14,5. Nejlepšího
individuálního výsledku dosáhla
Alina Kašlinskaja.
V prvním prosincovém týdnu
bylo v Hotelu Zámeček opravdu
na co koukat a nezbývá než doufat,
Litevská velmistryně Viktorija Cmilyteová (na snímku)
je dvojnásobnou šachovou šampiónkou své země. Do
Čech se ráda vrací a letošní turnaj Sněženek a Machrů
nebyl jejím prvním. Poděbradským novinám odpověděla
sympatická velmistryně na několik otázek.
Člověk si potřebuje vyčistit hlavu,
na chvíli po zápase vypnout a taková procházka je naprosto ideální.
Text: Michal Kozák
Foto: Anežka Kružíková
Jak se vám na turnaji líbilo? Jak na vás zapůsobily
Moc. Už jsem na tomto turnaji Poděbrady?
„Lázeňští králové a dámy“
Jaká je vlastně myšlenka celé akce?
Legendární velmistři se utkávají
s nastupující generací šachistek.
Klání se vždy koná v lázeňském městě
s šachovou historií. Po Mariánských
Lázních se turnaj přestěhoval do
Poděbrad, kde si v loňském roce odbyl
premiéru. Akce probíhá dvoukolově.
Šachové partie se hrají tempem 90
minut na 40 tahů, plus 30 minut do
konce partie s přídavkem 30 sekund
za každý provedený tah.
Turnaje se zúčastnili šachoví
velmistři Boris Gulko, Borislav Ivkov,
Iossif Dorfman a Wolfgang Uhlmann.
Za tým sněženek nastoupily Alina
Kašlinskaja, Maria Muzyčuková,
Viktorija Cmilyteová a Anastasia
Zjazjulkinová. Partie si vyžadují
odborný komentář, a proto byl na
každý hrací den otevřen komentátorský sál, kde se k jednotlivým zápasům
vyjadřovali odborníci na slovo vzatí.
Byli jimi například Jan Smejkal,
Ján Plachetka nebo David Navara.
V Hotelu Zámeček jste v době turnaje
mohli potkat i další šachovou hvězdu,
kterou bezesporu je maďarsko-americký šachista Pal Benko. „Jsem
opravdu šťastný, že všichni, kteří byli
pozváni, přijeli. Mám vždycky radost,
Procházka a dobrá kniha“
Vaše město je skutečně krásné
a zdejší prostředí je pro šachy
ideální. Často jsem se procházela
parkem. U Hotelu Zámeček je
potřetí. Vždy, když jsem byla
pozvána, tak jsem si toho velmi
vážila. Setkala jsem se zde s velkými legendami šachu, což je pro mne
obrovská zkušenost.
› V Hotelu Zámeček se střetly sličné šachistky
s legendami tohoto sportu
› Do programu byla zařazena i „simultánka“
maďarského šachového velmistra
(na snímku vpravo)
hráčka Evropy. Dále přijel Boris Ivkov,
osmdesátiletý srbský velmistr. Ale těch
zvučných jmen byla v Poděbradech
celá řada,“ uvedl předseda Pražské
šachové společnosti Pavel Matocha.
tým je silnější a zvítězí. Odborníci
však měli jasno. „V šestém ročníku
se potvrdily ratingové předpoklady
většiny šachistů. Odhady, že vyhrají
Sněženky, byly správné. Neměly
žádnou slabší hráčku, zatímco
Legenda mezi legendami
v týmu Machrů byli hráči v pokroPřes účast absolutního výkvětu čilém věku, což může hrát někdy
světového šachu vzbudilo největší roli. Letos šly Sněženky od začátku
zájem návštěvníků jméno Pal Benko. za vítězstvím a žádné překvapení
„Strašně moc si vážím toho, že pan
Týmové výsledky
Benko, kterému je osmdesát pět let,
kolo
I
II
III
pozvání přijal. Je to muž s velmi
Sněženky
3
2
2,5
pohnutým osudem, který v třiapadesátém roce chtěl utéct ze socialistického
Machři
1
2
1,5
Maďarska. Chytili ho na hranicích, na Celkově Sněženky
3
5
7,5
rok a půl ho uvěznili. Poté se mu podaCelkově Machři
1
3
4,5
řilo utéct do Ameriky, kde se usadil
Šachy jsou celkově náročnou hrou
a proti velmistrům to není jiné.
Nálada a atmosféra je zde podstatně uvolněnější než na mistrovství
světa nebo Evropy, ale partie jednoduché nejsou. Přestože jsou naši
soupeři podstatně starší, v naší hře
to nic neznamená. I když se někdy
může zdát, že zápasy jsou zdánlivě
snadné, opak je často pravdou.
že i v roce následujícím zavítají do
našeho lázeňského města velikáni
šachové historie a jejich sličné
následnice. „V Poděbradech se nám
líbilo a letošní turnaj hodnotím
velice pozitivně. Zatím nechci
spekulovat nebo potvrzovat místo
konání příštího turnaje, ale dovedu si Máte nějaký šachový vzor?
představit, že potřetí v řadě zavítáme Určitě bych jmenovala legendárního Bobbyho Fischera. Ze poměrně klid a to mně naprosto
do Poděbrad,“ uzavřel Matocha.
současných šachistů je to norský vyhovuje, když potřebuji relaxovat.
velmistr Magnus Carlsen.
Určitě mám raději tišší místa než
IV
V
VI
VII
VIII
centrum nějakého rušného města.
2,5
2,5
2
1
2
1,5
1,5
2
3
2
10
12,5
14,5
15,5
17,5
6
7,5
9,5
12,5
14,5
Co děláte, když nehrajete,
jak ráda relaxujete?
Dorazíte na turnaj i v příš-
Mám ráda procházky a četbu knih. tím roce?
Celkově bych řekla, že preferuji Pokud budu pozvána, tak velmi
spíš takové klidnější aktivity. ráda přijedu.
Vítězný listopad basketbalistů
Poděbradské
krasobruslařky
tančily na plese
Letošní nováček 2. ligy mužů – Basket Poděbrady – se silných soupeřů v třetí
nejvyšší české soutěži nezalekl.
Nejlepší střelci
Text: Aleš Kubelka
Foto: archiv
Text: Dagmar Mikolandová
Foto: Natália Syrůčková
V sobotu 7. prosince byla slavnostně zahájena plesová sezona v Kolíně originálním Plesem na ledě. Taneční večer ve
společenském oděvu s bruslemi připravilo občanské sdružení
Společenstvo přátel medvědů od Kolína.
Zkřehlé tanečníky rozehřívala kapela Peklo. Naše slečny
přijaly pozvání a úspěšně se zhostily role předtančení. Svoji
volnou jízdu předvedlo 7 krasobruslařek: Anitka, Gabča, obě
Míši, Adélka, Adéla a Anička. Jejich výkony ozdobily ples
a překvapily všechny plesající.
Za náročnou přípravu vystoupení patří dík trenérkám Evě
Březnové, Žanetě Koštířové, Martině Pospíšilové a oddaným
rodičům krasobruslařek.
Byly partie proti velmistrům hodně těžké?
Naopa k, ja k se zdá, hráči
z Ostende nabrali správný kurz
JMÉNO
POČET ZÁPASŮ
PRŮMĚRNÝ POČET BODŮ
Petr Holý
3
19,7
M. Skořepa
8
17,0
R. Vašíček
8
16,9
M. Sýkora
7
12,9
J. Kološ
8
11,3
Tabulka 2. ligy (skupina B)
› L edové princezny z lázní
Poděbradský aerobik: úspěšná letošní derniéra
směr špice tabulky. V listopadu doma rozdrtili TJ Turnov
(91:61) a Sokol Novou Paku
(90:67) a poradili si i s týmem
BK Tábor (70:56). Cenné body si
1.
TJ AŠ Mladá Boleslav
10
10
0
837:667
20
2.
BC Benešov
10
7
3
784:724
17
3.
BK Žďár nad Sázavou
10
6
4
778:701
16
4.
Basket Poděbrady o.s.
10
6
4
747:726
16
5.
TJ Tesla Pardubice
10
5
5
789:759
15
6.
TJ Sokol, BC Darren Chrudim
10
5
5
758:748
15
7.
BK Přelouč
10
3
7
728:765
13
Poslední listopadový den pořádal DDM Jižní město svoji
tradiční soutěž M-Team Cup.
8.
TJ Turnov
9
4
5
687:726
13
9.
Sokol Nová Paka
9
4
5
717:761
13
V této kategorii dominovala naše
úřadující MiniMiss Aerobik Nela
Dobiášová a na čtvrtém místě
skončila Barunka Jirečková. V kategorii 10–12 let vybojovala rovněž
4. příčku Dominika Herzánová
a 6. byla Barbora Hrodková. Ve
skupině třináctiletých a starších
dívek se na 6. pozici umístila Nicola
Skopalíková.
Tato soutěž byla poslední v roce
2013, a tak se na ní sešlo nejvíce závodnic z celé České republiky. Jen náš
oddíl reprezentovalo hned 21 děvčat.
V odpoledních hodinách se konala
soutěž jednotlivců a mini týmů
ve sportovním aerobiku. I zde se
klání ještě dále dělí na začínající
závodnice (tzv. basic) a pokročilé
(tzv. profi). Náš oddíl měl tři želízka
v ohni. V kategorii 11–13 let (basic)
soutěžilo celkem 9 závodnic. Na
nejvyšším stupínku stanula naše
Barbora Hrodková a na 4. místě
skončila Emma Melicharová. V kategorii 11–13 let (profi) předvedla
nejlepší výkon Dominika Herzánová
a porazila tak svoji kamarádku Nelu
Vohradskou z čelákovického Aerobik
Studia V. Barešové. Bronz brala
Denisa Machovcová z BAZ Centra
Hradec Králové.
Bylo to krásné zakončení sezony
10.
Sokol Horní Počernice
9
4
5
621:710
13
11.
Sokol Žižkov
9
3
6
725:740
12
12.
BK Tábor
10
1
9
561:705
11
Text a foto: Monika Sobotková
› Vítězná Barbora Hrodková
medaili za čtvrté místo Julinka
Vrchotová a 6. místo obsadila Broňa
Hrubá. V kategorii 7–9 let startovalo
tentokrát 85 závodnic a o to více nás
těší, že do patnáctičlenného finále
se probojovalo 7 našich závodnic.
Poděbraďáci připsali i na venkovních pa lubovkách. Nejpr ve
přest ř í lel i Teslu Pa rdubice
(80:70) a poté přehráli i košíkáře
Přelouče (84:73). Úctyhodnou
sérii v ýher lázeňských borců
utnul v hale BIOS až silný soupeř
z Benešova (64:81).
Tiráž
Ve skutečnosti jde o dvě soutěže
v jeden den. Dopoledne se konalo
cvičení podle lektora zvané Master
Class. V tomto odvětví patří závodnice našeho oddílu aerobiku T. J. Sokol
Poděbrady ke špičce v republice, což
potvrdily i v Praze.
V kategorii nejmladších (5–6 let)
si tentokrát přivezla „bramborovou“
› Dominika Herzánová při
cvičení
2013 a již nyní se začínáme připravovat na tu novou, která pro nás začíná
11. ledna 2014. Děkujeme Vám za
přízeň.
NOVOROČNÍ ŠLAPANDA
Klub českých turistů Poděbrady pořádá 1. 1. 2014 pochod
a cyklojízdu „NOVOROČNÍ ŠLAPANDA“.
Start akce je v 13.00 –13.30 hodin z nádraží ČD v Poděbradech.
Start je možný i z jiného místa v okolí.
TJ LTC Poděbrady pořádá:
4. – 6. ledna 2014
Celostátní turnaj kategorie C –
mladší žákyně
Cíl v Restauraci Na Soutoku.
V cíli účastníci obdrží diplom a malou pozornost.
Startovné: 20 Kč.
KČT Poděbrady se těší na Vaši účast.
▶ Vydavatel: Městské kulturní centrum
Poděbrady, IČO: 16577434
▶ Redakce: Aleš Kubelka (vedoucí
redakce), Monika Langrová
▶ Grafická úprava: Just B. – just-be.cz
▶ Korektury: Jana Balcarová
▶ Stálí spolupracovníci: Milan Čejka,
Michal Kozák, Karel Liška,
Lucie Procházková, Olga Šolcová,
Denisa Čechová, Steven Ibinson
a René Slauka
▶ Inzerce: [email protected]
▶ Adresa redakce: Poděbradské noviny,
Jiřího náměstí 1/1, 290 01 Poděbrady,
telefon: 325 612 505, 325 612 501
www.ipodebrady.cz,
e-mail: [email protected]
▶ Tisk: TNM Print s.r.o.
▶ Registrační číslo: MK ČR E 10868*
▶ Příští číslo vyjde ve čtvrtek
9. ledna 2013.
PODĚBRADSKÝCH NOVIN
Vánoce 2013
www.podebradskenoviny.cz
I
19. prosince 2013
VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ ANKETA
Text: Aleš Kubelka, Monika Langrová
Foto: archiv
Redaktoři Poděbradských novin oslovili 6 osobností, kterým položili následující otázky:
1. Co na vašem svátečním stole nesmí chybět?
2. Máte v rodině zakořeněný nějaký vánoční zvyk nebo rituál?
Petr
Fiala,
podnikatel,
zastupitel,
předseda HC
Poděbrady
Klára
Doležalová,
mažoretka
a trenérka
mistryně
Evropy
D. Průšové
1. Myslím, že zcela běžné věci jako 1. Myslím si, že na svátečním stole
je vánoční cukroví a k večeři
nesmí chybět dobré jídlo, i když
rybí polévka, smažený kapr
si ho můžeme dopřát po celý
a bramborový salát. Chybět
rok. Určitě je to cukroví, ovoce,
samozřejmě nesmí také výborná
slavnostní večeře a dobré pití.
vinná klobása.
Zároveň si také myslím, že je
důležité, s kým u stolu sedíte.
2. Vánoční zvyky dodržujeme
Pokud je to někdo, koho máme
a přemýšlím, o který bych se
rádi, je pak už tak trochu jedno,
chtěl podělit se čtenáři vašich
jestli je na stole hromada jídla
novin. Možná je to tradiční
nebo skromnější hostina.
předvánoční procházka s dětmi
zakončená nákupem kapra 2.Ani bych neřekla. Klasické
a jeho následným rychlým
zabíjení kapra je logické, bez
puštěním do Skupice. Nejsem si
toho by nebyla večeře (úsměv).
jistý, zda přežije, ale šanci vždy
Ale zvyky jako lití olova a pouš­
tění skořápek se u nás zatím
dostane (úsměv).
moc nechytily. I když to má
3. Nedávám. Všechna předsevzetí
určitě své kouzlo a myslím, že
si plním průběžně bez souvislos­
by dodržování nějaké vánoční
ti s Novým rokem.
tradice nebylo úplně na škodu.
Pomalu tyto zvyky mizí a to
4. Odpověď na tuto otázku je pro
je škoda. Opravdové kouzlo
mě jednoduchá. Jako celoži­
Vánoc se tak trochu s moderní
votní hokejista a v současné
dobou vytrácí.
době předseda Hockey Clubu
Poděbrady se nejvíce těším na 3. Novoroční předsevzetí si nedá­
to, že po třech letech snad již
vám. Pokud něco chci, určitě si
skončí naše dojíždění za ledem
to dokážu předsevzít i v probí­
do Nymburka a podaří se dosta­
hajícím roce. Je to vždy o vůli.
vět a hlavně zprovoznit nový
Magické datum 1. 1. může být
zimní stadion v Poděbradech!
jistou výhodou, ale i nevýho­
dou. Vždy pak vidíme, kolik
dní nám to vydrží…
4. Spíše si přeji, abychom byli
všichni zdraví a šťastní a za
rok jsme se sešli znovu všichni
pohromadě. Zvláštní cíle
a plány nemám.
3. Dáváte si novoroční předsevzetí? Pokud ano, jaké bude to letošní?
4. Na co se těšíte v roce 2014?
Klára
Jirásková,
zastupitelka
Poděbrad,
lektorka
jazyků
1. N a našem štědrovečerním
stole byste našli tradiční
bramborový salát a rybu,
ale nikoliv kapra. Také rybí
polévku byste hledali marně.
Nezapomínáme na slavnostní
prostření na ubrusu po babičce,
včetně svíček a cukroví. Nikdy
nechybí červená jablíčka, která
si každý člen rodiny rozkrojí
tak, aby objevil hvězdičku.
2. K romě už zmíněného rozkro­
jování jablka si děti někdy
odlévají olovo a hádají, co jim
další rok přinese. Také se na
Štědrý den dopoledne vždycky
chodíme projít a obvykle se na
chvíli potkáme s přáteli, třeba
u poděbradského Jezera.
3. N ovoroční předsevzetí si
většinou nedávám, podle mne
je možné se rozhodnout ke
změně ve svém životě kdyko­
liv. V loňském roce jsem si
například výjimečně nějaké
předsevzetí dala, ale bohužel
už si teď nevzpomenu, jaké to
bylo (úsměv). A to je, myslím,
osud většiny novoročních
předsevzetí. Radek
Smejkal,
starosta
TJ Sokol
Poděbrady
1. Nad stolem zelené jmelí, na 1. Nezáleží na tom, co je na stole.
stole voňavá kytička vyrobená
Klasika – kapr, bramborový salát…
z větviček smrčku a z gerbery
Ale více nám záleží na tom, kdo
sedí u stolu. Dokud jsme dva, je to
(kopretinu většinou v prosinci
pohoda. Letos budeme tři. Já, moje
neseženu) a svíčka pro každé­
ho, kdo usedne ke stolu, pod
žena Jitka a její maminka Vlasta. Ta
stolem pak miska pro kocourka.
drží rodinný rekord, je jí totiž 95 let!
2. N aším hlav ním zv ykem
je, že se v některý z vánoč­
ních dní sejde celá naše
rodina na jednom místě.
2. Z azpíváme si, rozkrojíme 2. V posledních letech poděkuje­
me pánu Bohu, že ještě žijeme
každý jablko (věříme, že
všechny hvězdičky věští dobré
a poprosíme ho, aby nám dopřál
zdraví), zvoníme zvonečkem
zdraví a ještě pár let života. A dáme
ke stromečku, vyléváme vosk
si políbení. Má žena Jitka nám
dává do peněženky rybí šupinu,
ze svíček do vody a vesele
aby se nás držely peníze. Ty sice
komentujeme vzniklé tvary.
kazí lidský charakter, ale když je
Zkrátka vánoční pohoda
(úsměv).
jich nedostatek, tak to může bolet.
3. Poslední roky nemám potřebu
žádného předsevzetí. A ta za
mladých let byla spíše přáními.
Takže i letos si asi budu něco
přát. Nejspíš to, aby má rodina
byla dál šťastná a spokojená.
4. Pokud se lékaři nemýlí, tak
čekáme syna a na něj se v roce
2014 těším ze všeho nejvíce
(úsměv).
4.Těším se, co zajímavého
a hezkého celý nový rok přinese
a doufám, že to bude hlavně
pevné zdraví pro celou naši
rodinu a blízké.
Foto: René Slauka
Text a foto: Aleš Kubelka
Vánoční bohoslužby v Poděbradech
Církev bratrská
22.12. Vánoční bohoslužba s dětmi,
o dětech a pro děti — 9.30
Adresa: Vrchlického 109
PŮLNOČNÍ OPEN-AIR
24. 12. — 22.30, Jiřího náměstí
Církev římskokatolická
Stíháte si vánoční svátky
užít, když jde o čas, kdy
máte nejvíce práce?
No, někdy to je nadoraz, to máte
pravdu (úsměv). Ale musíme si
dávat takové úkoly, které jsme
skutečně schopní splnit. Pokud
přichází dny radosti a pokoje, na
které chci upozornit, tak musím
sám svůj pokoj budovat a lidem
jej pak otevřít.
Skončím po půlnoci, jdu se vyspat
a ráno zase začínám bohoslužbou
na Boží hod.
Jaký je to pocit vidět
o půlnoční zaplněný
kostel; a to nejen věřícími,
ale i ateisty, kteří návštěvu
Váš Štědrý den musí být
kostela o Vánocích
dost náročný…
Ráno se připravuji na Mši svatou, nevynechají?
také musím dodělat v ýzdobu
kostela a připravit si promluvy.
Mše máme totiž na Štědrý den
i v 16.00, 22.00 a poté půlnoční.
Víte, já nedělám rozdíly mezi
věřícími a ateisty. Lidé naslouchají
bohoslužbě i hudbě, a to mi dělá
radost…
3. No, předsevzetí se u nás moc 3. Předsevzetí si dávám průběžně
nedávají, spíš přání a to je
celý rok; podle toho, co je aktuál­
poslední roky jednoznačné –
ní. Já se už řadu let snažím omezit
abychom byli zdraví, všichni
bohémský nepořádek v naší
se během roku mohli potkávat
domácí kanceláři, ráno se sprchuji
horkou a studenou vodou až to
a hlavně si přejeme neztrácet
humor!
zebe. Každý den si dopřávám porci
pohybu. S chutí píši rozhovory
4. Obě naše dcery mají pěvecké
se zajímavými lidmi pro různá
a herecké projekty, což je pro
média. Tak udržuji společenské
kontakty a cvičím svoji mysl.
nás vždy radost. Tříletá vnučka
Helenka nás těší čím dál víc.
Doufám, že mi to vydrží ještě
Také v „ZUŠce“ se těším na
pár let. Se ženou nezapomínáme
výkony našich žáků, protože
na charitu, protože stále existují
to, co nyní slyším na vánoč­
lidé, kteří jsou v nouzi a potřebují
pomoc.
ních vystoupeních, je velkým
příslibem pro jarní vyvrcho­
lení umělecké práce pedagogů 4. Těším se, že se dožiji ve zdraví roku
a jejich žáků. No a doufám,
2015. Dále na to, že se tradičně
že nám vyjde o prázdninách
sejdu se svými sourozenci a jejich
cesta k moři zrenovovaným
rodinami na Moravě (kolem
veteránem Chryslerem, což je
stovky lidí, 4 generace) a budeme
práce manžela.
se často vídat se svými dětmi
a vnoučaty.
Zima v Poděbradech
Probošt Římskokatolické farnosti v Poděbradech
Mons. Vladimír Hronek má o Vánocích napilno.
I tak si nejkrásnější svátky v roce dokáže náležitě užít.
Víte, vše pro mne začíná adventní
dobou, kdy se člověk má připravit
na něco opravdu slavnostního.
Jako každý, chci lidem udělat
radost. Je to stejné jako s naroze­
ninovým nebo vánočním dárkem.
Pokud chci udělat někomu radost,
musím skutečně darovat něco
sám ze sebe. A o to se nejen celé
Vánoce snažím.
Josef
Bubeník,
aktivní senior,
spolupracovník
PN
1. Pro mě je symbolem vánočního
jídelního stolu smažený kapr,
jemuž předchází rybí polévka,
kterou doslova miluji. Ale
novinkám se doma nebrání­
me, jen je přidáváme na stůl
jako další chody či chuťovky.
Vánoční radosti i starosti
probošta Hronka
Vánoce jsou pro většinu
představitelů církví
svátkem, na který se celý
rok těší. Jak je vy osobně
prožíváte?
Hana
Janiššová,
ředitelka ZUŠ
Poděbrady
24. 12. — 7.30 a 16.00
25. 12. — 0.00 (půlnoční), 10.00 a 16.00
26. 12. — 10.00
29. 12. — 10.00 a 16.00
1. 1. — 10.00 a 16.00
Ostatní všední dny: 16.30
Adresa: Palackého 72
Českobratrská církev evangelická
22. 12. Vánoční divadlo dětí – „Vánoce s Bednou“ — 9.45
24. 12. Štědrovečerní bohoslužby — 16.00
25. 12. — 9.45
Adresa: Husova 16
Církev československá husitská
25. 12. — 22.00
26. 12. — 9.00
Adresa: Dr. Horákové 561/2
II
PODĚBRADSKÝCH NOVIN
Vánoce 2013
www.podebradskenoviny.cz
19. prosince 2013
Sokolská dynastie Zmeškalových aneb
rodina, kde se dědí (nejen) sportovní geny
Ve výlučném vydání PN přinášíme článek o výjimečné poděbradské rodině. Její členové po generacích dostávají do vínku lásku ke sportu, zvláště pak sportovní gymnastice.
› N
a snímku část dynastie Zmeškalových (zleva): Anička, Zdena, Vlaďka,
Tom, Mirek a Míra
› Sportovní rodina – manželé Katka a Jiří a jejich potomci Tom a Mia
Text: Josef Bubeník | Foto: Archiv rodiny Zmeškalových
Mezi poděbradskými sokoly se
pohybuji pátým rokem, a jak podrob­
něji místní tělovýchovnou jednotu
poznávám, tím více zajímavých lidí
v ní nacházím. Nedávno jsem se
seznámil s rodinou Zmeškalových.
Nejpozoruhodnější na ní je to, že
sokolská organizace, konkrétně
oddíl sportovní gymnastiky, pro ně
znamená životní program.
Rodina má v paměti, že sokolkou
byla už jejich babička, nebo mamka,
podle generací. Zdeňka Jeřábková
(1926) působila v nymburské jednotě.
Její muž se jmenoval Adolf Jeřábek
(1925). Oba byli železničáři. Adolf,
diplomovaný technik, pracoval ve
funkci dozorčího provozu. V ČSD
dlouhá léta organizovali rekrea­
ci zaměstnanců a jejich dětí na
Slovensku pod názvem Karavantur.
Jejich dcera Vlaďka Jeřábková,
provdaná Zmeškalová, se v dětství
závodně věnovala kanoistice a spor­
tovní gymnastice v Nymburce. Dnes
pracuje ve Speciální základní škole
Na Bažantnici v Poděbradech. Když
přivedla do poděbradské sokolovny
do oddílu sportovní gymnastiky
dceru Káťu, začala ji zajímat trenérská
činnost. Udělala si potřebné zkoušky
a věnovala se mladším žákyním, které
vede dodnes. Manžel Miroslav
Zmeškal pracuje v České spořitelně,
v oddělení IT. V dětství závodně
plaval ve Vsetíně.
Kateřina Zmeškalová, nyní
Pokorná (1977), se věnovala
závodní gymnastice patnáct let
pod vedením Jiřího Obra. Kateřina
vystudovala český jazyk a tělocvik na
Pedagogické fakultě v Liberci, anglič­
tinu na Masarykově univerzitě v Brně
a Trenérskou školu na FTVS v Praze.
Nyní je na rodičovské dovolené. Před
„dovolenou“ učila zahraniční studen­
ty „na zámku“ v Poděbradech a ještě
předtím ji možná někteří znají jako
profesorku ČJ, AJ a TV z Gymnázia
Jiřího z Poděbrad. V současné době
pomáhá se založením anglicko-české
mateřské školy Mozaika. Mezi sokol­
skými trenéry v Poděbradech má zřej­
mě nejvyšší tělovýchovné vzdělání.
V sokolovně působí jako trenérka
a rozhodčí sportovní gymnastiky
od svých 18 let. Věnuje se převážně
starším žákyním a juniorkám. Po
vzoru své mamky vodí do tělocvičny
odmala své dvě děti – Miu (2010)
a Toma (2012). Minulý rok založila
oddíl cvičení rodičů s 2–4letými
dětmi „Opičky“. Mia má za sebou již
první závody všestrannosti v kategorii
předškolního věku. Jejich tatínek Jiří
Pokorný (1982) je také bývalý učitel
tělocviku – basketbalista a doufá, že
alespoň Tom půjde v jeho šlépějích.
Mojí zásadní ambicí
není na prvním místě
maximální sportovní
výkon, to říkám
s úsměvem, protože
rád soutěžím, ale
snaha udržet se po celý
život v dobré kondici
a sportovat, jak nejdéle
to půjde.
Miroslav Zmeškal
Miroslav Zmeškal (1987) se
v poděbradské sokolovně pohyboval –
obrazně řečeno – již před narozením.
Jako malý neustálé trpěl zdravotními
potížemi a v mateřské školce často
chyběl. Měl štěstí na lékaře, kteří mu
doporučili hodně sportovat a hrát
na dechový nástroj. V šesti letech ho
maminka přihlásila na karate. U toho
však dlouho nezůstal, protože si jej
všiml trenér sportovní gymnastiky
Radovan Kodeš. Volba se vyplatila.
Míra se postupně vypracoval na
nejlepšího sportovního gymnastu
v Poděbradech. Od letošního roku
dokonce zastupuje pozici místosta­
rosty Sokola. Náročnou sportovní
přípravu dokázal spojit s ještě
náročnějším studiem medicíny
a nyní je již rok lékařem na ortopedii
v kolínské nemocnici. „Vybral jsem
si obor, který se zabývá pohybovým
aparátem. V medicíně začínám, chce
to trpělivost, vytrvalost a také hodně
pokory, podobně jako ve sportu,“ říká
k tomu.
Zde je přehled nejlepších výkonů
Miroslava Zmeškala:
 1. místo na akademickém mistrov­
ství ČR ve SG 2008, 2009, 2012
 1. místo na přeboru ČOS ve SG,
výkonnostní třída muži 2012
 1. místo na mistrovství ČR ve SG,
4. výkonnostní stupeň 2004
 1. místo na přeboru ČOS ve SG,
výkonnostní třída dorost 2002
 6. místo na mistrovství České
republiky ve SG, muži A – mistrovská
třída 2013
SG – sportovní gymnastika,
ČOS – Česká obec sokolská
Třetí ratolestí rodičů Zmeškalových
je Anička (1993), která je podobně
jako její sourozenci v sokolovně jako
doma. Také ona se tam ocitla již před
svým narozením a jako malá začala
cvičit u své maminky. V současné
Cukroví, po kterém se zapráší
Přinášíme několik receptů z naší vánoční soutěže.
Masarykovo
cukroví
180 g vlašských
ořechů, 300 g
hladké mouky,
200 g másla,
100 g cukru
krupice, 1 žloutek
Vyloupané
ořechy namočíme
nejméně na 2 hodiny
do vody, pak je osušíme a nahru­
bo nasekáme. Suroviny smícháme
a vypracujeme těsto. Vytvarujeme
válečky takového průměru,
jak velká chceme mít kolečka,
zabalíme je do fólie a necháme do
rána ztuhnout. Z válečků krájíme
tenká kolečka, do středu každého
dáme lískový oříšek. Pečeme
v troubě vyhřáté na 150 °C
asi 15 minut. Ještě horké
obalíme v cukru s pravou
vanilkou.
Jana Čubíková
Ořechové řezy
Na těsto: 210 g hladké mouky, 140 g
másla (tuku), 70 g cukru, 3 žloutky
Uvedené suroviny smícháme
a ze vzniklého těsta vyválíme plac­
ku, kterou rozprostřeme na plech,
potřeme rybízovou marmeládou
a navrch dáme hmotu, kterou
připravíme smícháním pevně
ušlehaného sněhu z 3 bílků, 190 g
umletých ořechů a 220 g mouč­
kového cukru. Upečeme a ještě
teplé nakrájíme na čtverečky nebo
obdélníčky (co se nám líp povede).
Recept mám od své babičky
a jako malá holčička jsem toto
cukroví měla nejraději.
Eva Havelková
Nepečené jahelné kuličky
s mandlemi
200 g syrových jáhel, 3/4 l jablečného moštu, špetka mořské soli,
100 g rozinek, 100 g oloupaných
spařených mandlí, 150 g strouhaného kokosu, 4 lžíce sušeného ovesného nápoje, asi 10 lžic javorového
sirupu
Jáhly uvaříme se špetkou soli
v jablečném moštu. Po vychladnutí
vmícháme rozinky, mandle, kokos,
sušený nápoj a postupně přidáváme
javorový sirup. Rukama zpracuje­
me těsto, je-li moc řídké, můžeme
přisypat kokos. Z těsta vytvaruje­
me kuličky a obalíme je v kokosu.
Kuličky vydrží v chladnu asi týden
(pokud je dřív nesníme).
Recept jsem si oblíbila, protože
je rychlý, jednoduchý, zdravý
a nepečený, navíc od mé blízké
kamarádky. Vzhledem k ingre­
diencím mohou kuličky mlsat
i malé děti (lze případně vynechat
mandle).
Kateřina Vodičková
Vanilkové rohlíčky nebo
kuličky
300 g hladké mouky, 80 g moučkového cukru, asi 100 g najemno
nastrouhaných lískových ořechů,
polovina sáčku vanilinového cukru,
220 g másla nebo Hery, 2 žloutky,
trochu nastrouhané citronové kůry
na dochucení, moučkový a vanilinový cukr na obalení
Uvedené ingredience smícháme
a dobře vypracujeme těsto, z které­
ho vyválíme delší válečky a nožem
je pokrájíme na kousky dlouhé
5–6 cm. Ty pak vytvarujeme na
malé rohlíčky. Po upečení ještě
teplé cukroví obalíme ve směsi
moučkového a vanilinového cukru.
Rohlíčky lze péct na teflonové fólii
ale i na pečicím papíru. Plech před
pečením trochu potřeme tukem.
Z těsta můžeme vytvarovat také
menší kuličky, které pak na plechu
trochu zmáčkneme na placičky,
uprostřed vytvoříme koncem
vařečky důlek. Po upečení je také
obalíme v cukru a do důlku kápne­
me rozehřátou čokoládu.
Alena Janoušková
› N
ejlepší gymnasta Poděbrad Miroslav Zmeškal na kruzích
době má za sebou úspěšný první rok
studia na Vysoké škole chemicko­
-technologické. Její největší spor­
tovní úspěch je 3. místo na přeboru
ČOS 2009 v sokolské všestrannosti
v kategorii juniorky. Ve svém volném
čase pomáhá s trénováním dětí své
starší sestře a mamince. Anička se
kromě sportovní gymnastiky věnuje
badmintonu, ve kterém vyniká.
neboli v dnešní terminologii spor­
tovní gymnastiku.
Vlaďka: Mám zajímavou poznám­
ku k tradicím. Na poslední velké
tělocvičné akademii k 150. výročí
založení poděbradské sokolovny
Míra předvedl sestavu na prostných,
kterou cvičil legendární olympionik
Alois Hudec, držitel zlaté medaile
z berlínské olympiády roku 1936. Také
k Tyršovi Míru pojí zvláštní okolnost.
Pro Poděbradské noviny jsem I on začínal se cvičením na doporuče­
trojici gymnastů Zmeškalových ní lékařů a moc mu to prospělo.
položil následující otázky.
V tělocvičně mnozí z vás
stráví spoustu času. Dá
se říct, že Sokol je pro vás
způsob života?
Katka: Už to tak bude. Sokol
a konkrétně sportovní gymnastika
velmi ovlivňuje náš život a nám se
tento způsob života asi líbí, jinak si
nedovedu vysvětlit, proč chodíme
do tělocvičny čtyřikrát týdně na dvě
hodiny a to i v neděli. Musím říct, že
náš oddíl žije hodně i mimo tělocvič­
nu, kromě soustředění a závodů jezdí­
me společně v létě na tábor a v zimě na
lyže do Herlíkovic, každým rokem se
také na zahradě našich rodičů koná
softbalové odpoledne, jezdíme na
závody dračích lodí v Nymburce a tak
dále. Jsme taková velká rodina a jsme
spolu rádi.
Co vám říkají tradice s tímto
tělovýchovným hnutím
spojené?
Katka: Já jsem se o nich samozřejmě
učila v historii sportu – Tyrš, Fügner –
otcové Sokola, sokolové jako legionáři
v boji za naši národní samostatnost
v době první světové války a památné
všesokolské slety (1938, 1948, …).
Ale v běžném životě se o tom už moc
nemluví. Vždycky jsem se ráda špič­
kovala s živým nositelem sokolských
tradic a sokolského vlastenectví
bratrem Miroslavem Šárou, jenž je
dědeček mé kamarádky a nejstarší
člen naší jednoty. Pro mě byl Sokol
vždy spojen s gymnastikou, pro něho
měl opravdu hluboký význam. Za jeho
doby se na sokolské tradice a vlaste­
nectví víc dbalo. Dnes je vlastenectví
často zaměňováno s nacionalismem,
a to je bohužel problém.
Míra: Velmi mne zaujal příběh
Miroslava Tyrše. Ten se dostal ke
sportu, protože jeho otec, mj. lázeň­
ský a panský lékař, záhy po synově
narození zemřel na tuberkulózu,
stejně tak i jeho dvě sestry. Mladému
Tyršovi bylo doporučeno sportovat.
Zájem o cvičení a složité českoně­
mecké prostředí v Praze ho časem
přivedly k myšlence založit český
tělocvičný spolek, který pak dostal
název SOKOL. Ten v dalším vývoji
sehrál důležitou roli v šíření vlaste­
neckého ducha v českém národě.
Pokud jde o cvičení, tak se v Sokole
vždy pěstovala všestrannost, společ­
ná pohybová vystoupení a nářaďový
tělocvik. To bývala tradiční náplň
sokolování. My jsme si podle tohoto
rozdělení vybrali nářaďové cvičení,
Jak Sokol ovlivňuje vaši
rodinu?
Vlaďka: Do tělocvičny chodíme
rádi, bez cvičení bychom byli jako
ryba bez vody. Na pátečním tréninku
se nás v tělocvičně sejde rovnou pět
rodinných členů, no není to pěkné?
Myslím, že je velké štěstí, že jsme
u gymnastiky všichni zůstali a mnohé
zdary i nezdary prožíváme spolu. Je
pravda, že se někdy u nedělního
obědu přistihneme, že se bavíme
pouze o tréninku, ale snad nám to
Mirek s Jirkou (manželé) promíjejí.
V první odpovědi se Katka
zmínila o Herlíkovicích. Co
přesně tam podnikáte?
Vlaďka: Je tam stará, ale dobře
udržovaná chalupa, která patří
již dlouhá léta TJ Sokol Kobylisy.
Všichni, děti i dospělí, jsou celý den
v pohybu. Všechno včetně úklidu si
děláme sami. Vymýšlíme programy –
s motivací a prvky skautingu, turisti­
ky a indiánské romantiky, věnujeme
se nejrůznějším hrám a soutěžím.
Večer organizujeme společnou
zábavu ve velké kulturní místnosti
nebo venku u ohně. Děti nemůžeme
ani na chvíli nechat o samotě. Jsou
temperamentní, nabité energií,
roznesly by chalupu. V zimě je to
podobné, věnujeme se lyžování, jízdě
na prkně a v podvečer ještě bobujeme.
Do přípravy a provozu Herlíkovic
se zapojuje celá naše rodina včetně
mého manžela Mirka (Medvěda),
který hraje na kytaru, zpívá a vymýšlí
speciality v kuchyni. Dalo by se tedy
říct, že navazujeme na své předky –
Zdeňku a Adolfa Jeřábkovy. Geny se
holt zapřít nedají!
Můžete nám ještě na závěr
přiblížit, jak budou vypadat
Vánoce u Zmeškalových?
Sejde se spolu celá vaše
rodina?
Katka: Naše Vánoce tento rok začína­
jí 20. prosince již tradičně v sokolovně
gymnastickou besídkou, a pak nám
vlastně již taky tradičně dojde, že
bychom si měli pořídit stromeček
i domů, a k tomu cukroví, nějaké
dárky… jen kapr nám většinou už
touto dobou plave v akváriu s želvou.
Ale jinak jsme normální rodinka,
která se na Vánoce těší a užívá si
společně hořícího stromku a jiných
pohrom.
Celý rozhovor najdete na
www.podebradskenoviny.cz
v rubrice „Sport“.
Download

Říkají jí Betty. Poděbradská krasobruslařka míří na olympiádu do Soči!