PREZENTACE K NAVRHOVANÉMU
ŘEŠENÍ INTEGRACE APLIKAČNÍCH
PROGRAMOVÝCH VYBAVENÍ
Z důvodu porovnání a posouzení návrhů účastníků průmyslových dnů APV
(ať již dodavatelů integrovaného řešení, řešení pro integraci stávajících
APV, hybridních řešení, atd.) žádáme účastníky, aby jejich prezentace
obsahovala informace ve struktuře uvedené v tomto dokumentu.
Poznámka: Předpokládaný časový rámec pro prezentaci jednotlivých účastníků individuálních
workshopů je do 45 minut. Časový rámec se může změnit dle počtu přihlášených účastníků
workshopů. O této změně budou jednotliví registrovaní zájemci informováni dne 13.2.2015.
Návrh a popis výsledného řešení
 Popište, prosím, Váš návrh řešení včetně Vaší předpokládané
role popř. role jiných dodavatelů v projektu a využití Vašich
produktů/služeb ve výsledném řešení i v transformační fázi.
 Pokud je to možné, uveďte také případovou studii obdobného již
realizovaného projektu.
 Popište, prosím, Vámi navrhovanou architekturu systému jak z
hlediska technologického, tak z hlediska naplnění požadavků
agend popsaných v kapitolách 5.3 – 5.7 podkladu pro
průmyslové dny APV.
 Další požadavky na obsah prezentace jsou uvedeny v kapitole 6
tohoto podkladu. Při přípravě řešení prosíme již od počátku
zohlednit požadavky rezortu MO z hlediska bezpečnosti
(zpracování dat s vyšším stupněm utajení dle zákona č.
412/2005 Sb.).
Organizační předpoklady
 Popište, prosím, požadavky, které má Váš návrh řešení
na součinnost Ministerstva obrany, popište role, jejichž
naplnění očekáváte od MO, popř. také jakou odbornost
očekáváte u pracovníků MO.
 Určete požadavky na personální zabezpečení v oblasti
řízení a správy navrhovaného řešení.
Finanční ohodnocení
 U navrhovaného řešení specifikujte, prosím, očekávané
finanční náklady. Uveďte odhady finančních nákladů
implementace navrhovaného řešení, náklady na licence
a následného zabezpečení technické podpory a dalších
souvisejících výdajů na období 10 let (TCO).
Časová relace implementace
 Navrhněte, prosím, realistický časový harmonogram
implementace Vašeho řešení včetně rozdělení do
jednotlivých etap implementace.
Další informace
 Pořadatel, v souladu se zadávací dokumentací pro
průmyslové dny, laskavě žádá účastníky workshopu o
poskytnutí odpovědí na otázky uvedené v příloze č.3
zadávací dokumentace.
 Odpovědi na otázky není nutné předkládat v rámci
prezentace společnosti, ale lze je poskytnout písemně /
elektronicky nad rámec prezentace.
Download

Prezentace k navrhovanému řešení integrace aplikačních