Svatoanenské listy 1/11
MK ČR E 19677
II. chirurgická klinika jako specializované
cévně-chirurgické pracoviště
Kvalita života a prevence
Práce na stavbě ICRC pokračují
Na jarní prázdniny do Beskyd
Elektrofyziologické pracoviště I. IKAK
Svatoanenské listy
www.fnusa.cz
1/2011
Slovo ředitele
Vážení přátelé,
OBSAH
je mi velkou ctí, že vás mohu pozdravit v Novém roce 2011
a současně být u toho, kdy Fakultní nemocnice u sv. Anny
v Brně oslavila 2. ledna své 225. výročí.
Svůj provoz zahájila v roce 1786 jako Císařskokrálovský všeobecný zaopatřovací ústav přestavbou původního kláštera
dominikánek, který zrušil císař Josef II. Tehdy měla celkem 80
lůžek pro porodnici, nalezinec, sirotčinec a pro pomatené. Její
historie je vskutku pestrá a bohatá. V pantheonu Hansenovy budovy při vstupu do nemocnice z ulice Pekařské a také
v jejím areálu jsou vystaveny busty a sochy významných osobností a předních, v České
republice i v zahraničí vysoce ceněných, odborníků dané doby. Velmi si vážíme těchto
i mnohých dalších osobností spjatých s historií i současností sv. Anny.
V současné době zažívá Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně asi největší rozvoj, související s výstavbou Mezinárodního centra klinického výzkumu. Jeho smysl spočívá
ve zkvalitňování a špičkové péči o naše pacienty ve specializovaných oborech, kde věda
a výzkum jdou mílovými kroky kupředu a musí se odrazit v konkrétní praxi, léčebné
a ošetřovatelské péči. Zvyšují se počty onkologicky nemocných, přibývá nemocných
s neurologickými onemocněními, s kardiovaskulárními onemocněními. Přes veškerou
prevenci se zdravotníkům nedaří snižovat počty diabetiků, hemodialyzovaných pacientů nebo např. obézních. Tato onemocnění s sebou nesou řadu velmi závažných komplikací a bohužel se vyskytují ve stále mladších věkových skupinách, což je alarmující.
Chceme se zaměřit na tyto závažné stavy a specializovat se na obory jakými jsou především kardiologie a kardiochirurgie, neurologie a neurochirurgie, onkologická chirurgie,
ortopedie a traumatologie, otorinolaryngologie. Jsme přesvědčeni, že jen ve specializovaných centrech, kde je soustředěna špičková péče s odpovídajícím technickým zázemím se pacientům dostane to nejkvalitnější, co současná medicína může nabídnout,
abychom navrátili nemocnému zdraví či ho aspoň významně zlepšili.
I tento rok nám přináší řadu úkolů a výzev. Naším prvořadým cílem je věnovat se našim
pacientům s veškerou odpovědností, s maximálním nasazením a zajistit jim při poskytování služeb jistotu kvality a bezpečí.
Dovolte mi, abych všem čtenářům Svatoanenských listů popřál hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti v nadcházejícím roce.
Ing. Petr Koška, MBA
ředitel FNUSA
II. chirurgická klinika
4
Klinika tělovýchovného lékařství
a rehabilitace
7
Nejen o vědě a výzkumu
s děkanem lékařské fakulty
9
80 let od otevření budovy
Ústavu soudního lékařství v Brně
11
Metody a náročnost
práce fyzioterapeuta
12
Kvalita života a prevence
13
Zajištění sociální péče v naší nemocnici
14
Rádce a průvodce pro pomoc
nevidomým ve zdravotnickém zařízení
14
Komunikujeme s pacientem anglicky
15
Z historie vzniku nemocnic (4)
17
Ekonomika nemocnice
ve 3. čtvrtletí 2010
18
Rekonstrukce objektu
na ulici Výstavní 17
20
Práce na stavbě Mezinárodního centra
klinického výzkumu pokračují
20
Tajemství úsměvu
21
Jsme nejusměvavější nemocnicí v ČR
21
Pomáhají nám charitativní projekty
22
Radost dětským pacientům
23
Pečujeme o naše zaměstnance v důchodu 23
Mikulášské hrátky
24
Novoroční koncert
ve svatoanenské kapli
24
Na jarní prázdniny do Beskyd
24
Mozaika Dany Teturové oceněna
v Americe 1. místem
25
Redakční rada:
Šéfredaktorka:
Mgr. Šárka Urbánková (aktuality)
tel.: 543 182 003, e-mail: [email protected]
Členové:
Doc. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. (medicína)
e-mail: [email protected]
Bc. Kamila Mašková (ošetřovatelství)
e-mail: [email protected]
Ing. Petra Veselá, DiS. (ekonomika)
e-mail: [email protected]
Vydává:
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
www.fnusa.cz
Evidenční číslo:
MK ČR E 19677
Adresa redakce:
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Pekařská 53, 656 91 Brno
[email protected]
Grafika a tisk:
GRAFEX – AGENCY s. r. o.
Ročník III.
Číslo 1/2011
Vychází zdarma čtvrtletně v nákladu 1 500 kusů.
Za obsah dodaných textů odpovídají autoři.
Fotografie Hana Báborová, Milada Dvořáková – fotostředisko FNUSA.
3
Svatoanenské listy
1/2011
www.fnusa.cz
II. chirurgická klinika
foto autora článku
jako specializované cévně-chirurgické pracoviště
V první části svého příspěvku bych vás rád seznámil s novými trendy a směry, kterými se
cévní chirurgie a péče o cévního pacienta ubírá. Ve druhé části bych chtěl stručně představit
současné programové zaměření a náplň našeho pracoviště. Přikládám také dvě kazuistiky
pacientů léčených na naší klinice.
V rámci racionalizace chirurgické péče ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně se II. chirurgická klinika (II. CHK) stala úzce specializovaným pracovištěm zaměřeným na léčbu
cévních onemocnění. Dělení péče o cévního pacienta na chirurgickou, endovaskulární
a angiologickou je zastaralé. Jednoznačným
trendem na moderních pracovištích ve světě je co nejužší spolupráce a prolínání těchto
tří odborností při léčbě cévních onemocnění.
Modelů spolupráce při tom může být několik. Ideálním se jeví model, se kterým jsem měl
možnost se seznámit při letošní návštěvě Gonda Vascular Center na Mayo Clinic v Rochesteru. Veškerá péče o cévního pacienta je soustředěna do jednoho centra, ve kterém velice úzce
spolupracují cévní chirurgové (edukovaní také
v endovaskulárních metodách) s intervenčními radiology a angiology. Vzájemně si nekonkurují, ale ke spokojenosti všech a především
pacientů, velice úzce spolupracují, a to nejen
v léčebně-preventivní péči, ale také ve vědecko-výzkumných programech. Šéfem centra
je mezinárodně uznávaná cévně-chirurgická
osobnost prof. Peter Gloviczki, který ocenil některé programy našeho pracoviště, jež jsem
měl možnost představit v rámci své Visiting
Professor Lecture. Prof. Gloviczki jako generální sekretář prestižní Society for Vascular Surgery projevil zájem o spolupráci s Českou společností kardiovaskulární chirurgie (ČSKVCH).
Model péče o cévní pacienty na Mayo Clinic
ale není jediný, jak jsem měl možnost poznat
na řadě zahraničních pobytů a stáží, např.
v Dallasu na Southwestern University of Texas
nebo na některých významných evropských
pracovištích. Cévní chirurgie zde pracuje jako
samostatné pracoviště, ovšem v co nejužší
spolupráci s intervenčními radiology a angiology. To je model, který se snažíme realizovat
také v naší fakultní nemocnici, protože nejvíce odpovídá současnému rozdělení léčebných
kompetencí daného odbornými společnostmi
v ČR a také našim lokálním podmínkám. Přesto i v ČR již pozorujeme trend vzájemného
prolínání uvedených odborností, konkrétně
např. zapojení se angiologů, ale také cévních
chirurgů do intervenčně radiologických metod. V rámci cévní chirurgie se tímto trendem
poměrně intenzivně zabývá nejen European
Society for Vascular Surgery, ale také European Board of Vascular Surgery (EUMS – SBVS)
jehož členem za ČR jsem se stal v dubnu to-
hoto roku. Také nový výbor ČSKVCH se této
problematice úzce věnuje a ačkoliv jednání
s Českou společností intervenční radiologie
nadále pokračují, model edukace cévních chirurgů v endovaskulárních metodách již začíná
nabývat konkrétní podobu. V této souvislosti
bych rád zmínil, že např. angiochirurgické pracoviště KTCH IKEM Praha, ale také právě II. CHK
jdou v tomto směru ostatním pracovištím v ČR
příkladem, protože edukaci cévních chirurgů
v intervenčně radiologických metodách již zahájily. Jsem také velice rád, že v naší nemocnici
je trend úzké spolupráce cévních chirurgů, intervenčních radiologů a angiologů podporován nejen vedením příslušných klinik, ale také
vedením nemocnice. Věřím, že některé překážky budou společným úsilím zdolány, a že
se to odrazí v ještě lepší kvalitě péče o cévního
pacienta v naší FN.
Hlavním úkolem po zahájení transformace II. CHK
na cévně-chirurgické pracoviště bylo zaplnit
dostatečným počtem cévních výkonů vakuum, které vzniklo přesunem všeobecně chirurgických programů na I. chirurgickou kliniku
(I. CHK). Vyrovnat se se snížením počtu lůžek
(odd. 3 přešlo pod I. CHK) a dále stabilizovat
personální situaci kliniky, která vznikla odchodem několika lékařů, jež nebyli cévně-chirurgicky zaměřeni. Dnes můžeme konstatovat,
že se to podařilo. Výkon II. CHK se zvýšil, i při
menším počtu lékařů a na menším počtu lůžek vzrostla bodová produkce o 14 % (Graf 1).
V ročním sledování došlo také k významnému navýšení počtu cévních operací – o 33 %
(Tab. 1). 20 % všech operací jsou akutní cévní výkony. Na kliniku nastoupili 2 mladí léka-
6 000 000
5 000 000
4 000 000
2010
2009
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
leden
únor
bĜe]en
duben
NYČWen
þerYen
Graf 1. Srovnání bodové produkce II. chirurgické kliniky v 1. pololetí roku 2010 s referenčním obdobím roku 2009. V období leden – červen 2010
došlo k nárůstu bodové produkce o 14 %.
4
Svatoanenské listy
www.fnusa.cz
ři, jeden do angiochirurgického rezidenčního
programu, druhý do angiochirurgické přípravy,
od ledna 2011 posílí naše řady absolvent LF UK.
Také personální situaci nelékařského zdravotnického personálu se podařilo stabilizovat.
Tab. 1. Roční srovnání počtu cévních operací
na II. chirurgické klinice
Období
počet cévních operací
9/2008–8/2009
848
9/2009–8/2010
1265
V současné době II. chirurgická klinika FN u sv.
Anny v Brně spolu s Oddělením cévní chirurgie Nemocnice Na Homolce patří počtem lékařů s angiochirurgickou specializací (nebo
u nichž specializace probíhá), počtem lůžek,
ale především počtem cévních výkonů mezi
největší angiochirurgická pracoviště v ČR. Kromě celého spektra angiochirurgických výkonů
tato dvě pracoviště, jako jediná v ČR, rozvíjejí program robotické cévní chirurgie. Jedná se
o vysoce prestižní program (náš soubor roboticky operovaných cévních pacientů je druhý největší na světě), a není zdaleka jediným,
v rámci ČR ojedinělým programem, kterým se
na II. CHK zabýváme.
Dalším takovým je program „Náhrada infikované aortální cévní protézy autologní femorální žilou“, který se zaměřuje na řešení jedné
z nejzávažnějších a nejobávanějších komplikací v cévní chirurgii (kazuistika I). Metodu jsme
zavedli jako první ve střední a východní Evropě a naše klinika je v současné době jediným
pracovištěm v ČR, které tyto výkony provádí
programově a školí v této operativě angiochirurgy z jiných pracovišť.
K vysoce specializovaným patří také program
1/2011
„Pedální bypass při záchraně kriticky ischemické končetiny“ (kazuistika II). Máme největší soubor pacientů s pedálním bypassem v ČR
a zásadním způsobem jsme přispěli k rozšíření
této metody v zemi. V rámci léčby syndromu
diabetické nohy používáme moderní metody
léčby chronických defektů a ran – vlhké krytí,
V.A.C. systém, Maggot terapii.
Z dalších programů bych chtěl jmenovat
nově zavedený program „LeMaitre in-situ bypass s peroperační dopplerometrií“ nebo program „Biosyntetická cévní protéza“ u pacientů
s gangrénou a absencí autologní žíly. A v neposlední řadě také nedávno zavedené moderní chirurgické přístupy při léčbě chronické žilní
insuficience, jako je laserová či radiofrekvenční ablace varixů.
Zavádění a rozvíjení moderních chirurgických
přístupů a s tím spojená vědecko-výzkumná
činnost nám otevírá cestu do impaktovaných
Kazuistika I: Náhrada infikované aortální cévní protézy autologními femorálními žílami
Preparace femorální vény na pravé dolní končetině. V levé části obrázku je vidět
odstup vena profunda femoris, jejíž kvalita
byla předem ověřena dopplerometricky,
a která po odběru femorální žíly zajišťuje
drenáž končetiny.
FDG-PET/CT obraz infekce aorto-bifemorální
cévní protézy v celém jejím průběhu.
Explantovaná infikovaná aorto-bifemorální
cévní protéza.
Pacient 2 týdny po explantaci infikované
aorto-bifemorální cévní protézy a její náhradě pomocí štěpů z autologních femorálních žil. Všechny operační rány se zhojily
per primam, nejsou známky otoku dolních
končetin po oboustranném odběru femorálních žil.
Kontrolní CTA aorto-bifemorálního bypassu
vytvořeného z autologních femorálních žil
poté, co infikovaná aorto-bifemorální cévní
protéza byla explantována. Angiografie prokazuje dobrou průchodnost a morfologii nově
vytvořené aorto-bifemorální rekonstrukce.
5
Svatoanenské listy
1/2011
www.fnusa.cz
Kazuistika II: Zhojení diabetické gangrény nohy po revaskularizaci pedálním bypassem
Diabetická gangréna halluxu s flegmónou nártu levé
nohy u pacienta s uzávěrem bércových tepen.
periodik, na mezinárodní kongresy a do prestižních multicentrických studií. Příkladem je nedávno akceptovaný článek z našeho pracoviště
v prestižním Journal of Vascular Surgery nebo
přijetí naší přednášky jako jediného příspěvku
z ČR do programu letošního evropského kongresu cévní chirurgie v Amsterdamu. Podobně
účast v mezinárodní multicentrické randomizované studii ACST II zaměřené na problematiku stenózy krkavic zvyšuje prestiž kliniky a naší
fakultní nemocnice. V impaktovaném periodiku jsme publikovali také výstupy společných
projektů s University of Limerick (Irsko) a Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno. Pokračujeme v již tradiční spolupráci s Výzkumným ústavem pletařským v Brně při vyvíjení
nových typů cévních náhrad, nově jsme navázali spolupráci s Ústavem biomechaniky FSI
VUT v Brně při studiu napětí stěny aneuryzmatu abdominální aorty a s Přírodovědeckou fakultou MU při vývoji fágové terapie.
Věříme, že tyto aktivity a impakt faktor publikací
zlepší naši pozici při ucházení se o granty. Na poslední výzvu IGA MZ ČR jsme reagovali vypracováním dvou žádostí o grantovou podporu.
Nabídka výkonů, které naše klinika poskytuje,
pokrývá kompletní spektrum cévně-chirurgických operací a ve spolupráci s intervenčními
radiology a angiology také spektrum výkonů
endovaskulárních, včetně trombolýzy při řešení akutních tepenných uzávěrů:
• chirurgie končetinových tepen
(bypassy, endarterektomie, plastiky)
• chirurgie extrakraniálních tepen
(stenózy a tortuozity krkavic, subklaviální
steal syndrom)
• chirurgie abdominální aorty a pánevních
tepen (Leriche syndrom)
• řešení výdutí abdominální aorty, pánevních
tepen, periferních a viscerálních tepen
• řešení výdutí břišní aorty stentgraftem (EVAR)
– ve spolupráci s intervenčními radiology
• hybridní výkony (kombinace chirurgického
a endovaskulárního zákroku)
6
Peroperační angiografie pedálního bypassu s distální anastomózou na a. dorsalis pedis
Zhojení 4 týdny po revaskularizaci pedálním bypassem.
• robotická cévní chirurgie
• in-situ bypass
• pedální bypass pro záchranu kriticky ischemické končetiny (syndrom diabetické
nohy)
• kombinace distálního bypassu a volného
svalového laloku ke krytí defektu (ve spolupráci s plastickými chirurgy)
• chirurgické řešení TOS
• řešení infekce cévní protézy (autologní femorální žilou, klasicky)
• akutní cévní chirurgie – náhlé tepenné
uzávěry, ruptura aneuryzmatu břišní aorty,
cévní trauma
• trombolýza u akutních tepenných uzávěrů
(ve spolupráci s angiology a intervenčními
radiology)
• endovaskulární zákroky (poskytujeme
ve spolupráci s intervenčními radiology)
• přístupy pro hemodialýzu (AV zkraty)
• operace varixů (klasicky, pomocí laseru-EVLT, radiofrekvenční ablace-RFA)
• subfasciální endoskopická disekce insuficientních perforátorů (SEPS)
• podvazy cév a tepenné rekonstrukce u ortopedických, urologických nebo otorinolaryngologických onkologických pacientů
• léčba chronických defektů a ran (spolupráce s podology)
Kromě Kliniky zobrazovacích metod a I. interní
kardioangiologické kliniky spolupracujeme při
realizaci některých programů s řadou dalších
pracovišť, jako je např. I. neurologická klinika,
II. interní klinika, Anesteziologicko-resuscitační
klinika, I. chirurgická klinika (Centrum robotické chirurgie), Klinika plastické a estetické chirurgie, I. ortopedická klinika, Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie a další.
Doplňkovým programem naší kliniky je chirurgie štítné žlázy v objemu cca 200 operací/rok.
Úzce přitom spolupracujeme především s endokrinology naší fakultní nemocnice.
Po stránce výuky se II. CHK podílí na pregraduální i postgraduální edukaci. Je akredito-
vaným školícím centrem pro obor cévní chirurgie v rámci postgraduální výuky IPVZ. Je
zapojena do angiochirurgického rezidenčního
programu a postgraduálního doktorandského studia. Realizuje odborné angiochirurgické stáže pro české i zahraniční lékaře a rovněž
specializované tématické stáže. Pořádá semináře pro lékaře FN a pro extramurální lékaře.
V rámci pregraduální edukace se podílí na výuce mediků – ošetřovatelská péče (2. ročník),
chirurgická propedeutika (3. ročník), výuka
studentů zubního lékařství, angiochirurgie
(4. ročník), jeden týden předpromoční praxe
zaměřený angiochirurgicky. Podobně participujeme také na výuce v angličtině. Klinika zajišťuje rovněž výuku nelékařského zdravotnického personálu a pořádá pravidelné sesterské
interklinické semináře. Organizujeme přípravu
cévního čísla Rozhledů v chirurgii a pravidelně, v rámci ČSKVCH, spoluorganizujeme největší domácí kardio-angiochirurgický kongres
s mezinárodní účastí.
Na závěr mi dovolte připomenout, že II. CHK
se stala spolu s dalšími pracovišti naší FN a FN
Brno součástí Komplexního kardiovaskulárního centra a Cerebrovaskulárního centra, která
byla nedávno ustavena MZ ČR. Očekáváme,
že v rámci těchto center dojde nejen ke zlepšení technického vybavení pracovišť, ale také
k dalšímu zúžení mezioborové spolupráce
a ke zkvalitnění péče o cévního pacienta. Uvědomujeme si však, že kvalita péče o nemocného začíná již při prvním kontaktu s pacientem
– klientem. Proto naší velkou snahou je, kromě
kvality chirurgických výkonů s minimem komplikací, také dobrá komunikace s pacientem
a jeho blízkými a maximální ochota a vstřícnost nejen vůči nemocným, ale také vůči
všem, se kterými spolupracujeme.
prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D.
přednosta II. chirurgické kliniky
Svatoanenské listy
www.fnusa.cz
1/2011
Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace
foto autora článku
Charakteristika oboru a propojenost metod
Stále důležitější pozice oboru
Sportovní medicíny
Sportovní medicína nebo-li tělovýchovné lékařství (TVL) není novým oborem, avšak v současnosti patří k jedné z nejrychleji rostoucích
oblastí zdravotnictví. Ne proto, že „modly“
moderní společnosti – profesionální sportovci
– tuto péči potřebují z důvodů vyšší frekvence zranění a přetížení, ale proto, že pro velkou
část současné mladé generace je sport, fitness
a pohyb vůbec jistou formou obsese a denní
potřeby. Díky pokroku v biologii a medicíně,
a v důsledku zlepšeného socio-ekonomického
zázemí se v průběhu jednoho století průměrná délka lidského života téměř zdvojnásobila.
Řadu dříve smrtelných chorob lze dnes vyléčit, avšak v posledních letech se stále intenzivněji projevuje velký zlozvyk současné civilizace, kterým je stále rostoucí vliv technizace
na snižující se úroveň pohybové aktivity většiny populace. V boji proti tomuto negativnímu
fenoménu naší civilizace zaujímá tělesná výchova a sport klíčovou pozici. Velmi důležitou
a ničím nenahraditelnou roli v tomto procesu
může hrát právě sportovní medicína. Je nepochybné, že otázka prevence je celosvětově považována za jeden z pilířů současné sportovní
medicíny. Vznik zranění nebude možné nikdy
úplně odstranit, ale jak prokázaly špičkové
výzkumy týkající se zabezpečení tréninkového procesu u různých typů sportů, toto riziko
může být podstatně sníženo. Fyzická aktivita
jakéhokoliv druhu či intenzity je běžnou součástí každodenního života a její příznivé působení na organismus člověka je nepochybné.
To je také hlavním důvodem, proč je současný
vývojový trend oboru tělovýchovného lékařství intenzívně zaměřen na celospolečenskou
podporu významu fyzické aktivity a na otázky jejího bezpečného provádění. Především
z těchto důvodů se Klinika tělovýchovného
lékařství a rehabilitace (KTLR) v současnosti
mnohem intenzivněji orientuje na problematiku a posilování programu tělovýchovného
lékařství a prevence. Proces současného profilování KTLR se však neobejde bez úzké vazby na paralelní rozvoj léčebné rehabilitace.
Propojení léčebné rehabilitace s metodami
funkční diagnostiky v minulých letech prokázalo jednoznačně svoji prospěšnost, a to jak
z hlediska kvality léčebně-preventivní péče,
tak i z hlediska rozvoje vědecko-výzkumných
aktivit. Respektování současné klinickou praxí prověřené strukturalizace kliniky umožňuje
zachovat a dále prohlubovat vědecké a pedagogické kontakty s českými i zahraničními pracovišti, zvyšovat erudici a profesionální zdatnost pracovníků a dále rozvíjet současnou
velmi dobrou úroveň spolupráce s ostatními
klinikami a pracovišti FNUSA. Vedle problematiky sportovní medicíny a prevence klinika podporuje intenzívně rozvoj oboru léčebné rehabilitace při respektování mezinárodně
uznávané koncepce tzv. ucelené rehabilitace.
Ucelenou rehabilitaci lze charakterizovat jako
obor, zajišťující v souladu s deklarací Council of Europe (Strasbourg, 1993) návrat člověka do aktivního života. Ucelená rehabilitace
je vzájemně provázaný, koordinovaný a cílený proces, jehož základní náplní je co nejvíce
minimalizovat přímé i nepřímé důsledky trvalého nebo dlouhodobého zdravotního postižení jedince. Podle využívaných prostředků
a metod ji můžeme rozdělit do oblastí léčebné rehabilitace, sociální rehabilitace, pedagogické rehabilitace, psychologické a pracovní
rehabilitace. Rehabilitace musí být komplexní, interdisciplinární a integrovaná s ostatními léčebnými postupy; při její aplikaci v praxi musí být přísně respektovány individuální
zvláštnosti diagnóz a pacientů a musí být využity v širším rozsahu i některé speciální metody a prostředky. V současnosti je KTLR akreditována pro pregraduální výuku fyzioterapie
bakalářského a magisterského studia. Velmi
příznivou okolností je skutečnost, že současná KTLR je v rámci ČR špičkovým pracovištěm
s unikátním zdravotnicko-pedagogickým programem v mnoha směrech. To představuje
jedinečnou příležitost společně rozvíjet široké oblasti léčebně-preventivní péče a kvality
studia medicínských věd. Sportovní medicína
je typickým interdisciplinárním oborem s návazností zejména na léčebnou rehabilitaci,
vnitřní i všeobecné lékařství, kardiologii, diabetologii, onkologii, pediatrii a dorostové lékařství, chirurgii, ortopedii, preventivní, pracovní a posudkové lékařství či imunologii.
TVL využívá pracovní náplně těchto oborů
a současně pro ně zabezpečuje řadu konziliárních vyšetření.
Pracoviště kliniky
V současnosti se Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace skládá z oddělení funkční diagnostiky, rehabilitačního ambulantního od-
dělení a rehabilitačního lůžkového oddělení
s 32 lůžky, na kterých je nemocným poskytována časná rehabilitace. Klinika splňuje „Požadavky na akreditované pracoviště oboru Rehabilitační a fyzikální medicína“ a „Požadavky
na akreditované pracoviště oboru tělovýchovné lékařství“. Je akreditovaným pracovištěm 3.
typu, specificky zaměřeným pracovištěm oboru RFM, s publikační aktivitou v odborném tisku, s bohatou přednáškovou aktivitou a s odbornými zkušenostmi s pre i postgraduální
výukou. Důsledkem bezkoncepčních a naprosto neuvážených zásahů byl po roce 1990 obor
TVL prakticky vymazán ze systému lékařské
péče hrazené zdravotními pojišťovnami. Logickým důsledkem pak bylo zrušení řady TVL
oddělení a rušení zařízení pro talentovanou
mládež. Je velmi potěšitelné, že se tato situace
v posledních několika letech podstatně zlepšila, a to zejména díky postavení oboru TVL v zemích EU. Denní náplní ambulantního provozu
oddělení funkční diagnostiky KTLR je kromě jiného také vyšetřování zdravotního stavu mladých sportovců.
Zaměření se na prevenci
Preventivní prohlídky sportovců však nejsou
v současnosti hrazeny z prostředků veřejného pojištění a v důsledku toho je jejich význam
podceňován a opomíjen. Výsledkem pak jsou
tragické situace a rostoucí počet případů náhlého úmrtí mladých lidí při sportu. V této souvislosti je nutno přiznat, že obrovský zájem
veřejnosti o problematiku zdravotního zabezpečení sportovců byl značně ovlivněn rozsáhlou medializací nedávných případů náhlého
úmrtí špičkových fotbalistů a hokejistů. Nápravu současného stavu může přinést pouze
zásadní přehodnocení současné ekonomické
politiky veřejného pojišťovnictví a znovuobnovení finanční úhrady preventivních sportovních prohlídek tělovýchovným lékařem.
Současný vývojový trend je charakterizován
zvýšeným zájmem o TVL v důsledku zvyšování zdravotního uvědomění obyvatelstva
(pohyb a zdraví) a také díky stoupající společenské úloze vrcholového sportu (státní reprezentace). Ignorovat nadále tyto skutečnosti by
bylo fatální chybou. Proto také budoucí rozvoj KTLR počítá s maximální podporou náplně
TVL a za hlavní cíl si klade plnou revitalizaci tohoto tradičního oboru v rámci FNUSA. Těmto
snahám vyjádřili plnou podporu vedoucí představitelé FN, Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a České společnosti tělovýchovného
lékařství. Velmi významným příznivým podnětem bylo také úspěšné jednání s představiteli VZP, jehož výsledkem bylo přiznání několika tělovýchovných výkonů a příslušných kódů.
7
Svatoanenské listy
1/2011
Je jisté, že při budoucích jednáních bude třeba
otevřít otázku dalšího rozšíření spektra výkonů, zejména již výše zmíněných komplexních,
cílených a kontrolních vyšetření (prohlídek)
tělovýchovným lékařem. Pro nejbližší období
však bude nutno počítat s tím, že program preventivních prohlídek tělovýchovným lékařem
bude i nadále přímo placenou službou. Program léčebně-preventivní péče zabezpečovaný KTLR se zejména týká oblastí léčby a sekundární prevence nemocí kardiovaskulárních,
bronchopulmonálních, neurovegetativních,
endokrinních, metabolických a poruch pohybového aparátu. U těchto onemocnění je fyzická aktivita řazena k prostředkům sekundární
prevence i léčby. Základním kamenem tělovýchovného lékařství jsou funkční testy založené na fyzické zátěži. Je potěšitelné, že v současnosti je úroveň zátěžových testů na kliniky
metodologicky na nejvyšší úrovni v Jihomoravském kraji (v tomto směru patří klinika
mezi špičková pracoviště v rámci ČR). V souladu s moderními trendy a postupy budou
všechny metodiky aktualizovány a využívány
k upřesnění funkčního stadia řady nemocí, které může být značně odlišné od stadia patologicko-anatomického či některých klinických
klasifikací. Funkční testy umožňují nejen spolehlivé posouzení závažnosti aktuálního onemocnění, ale navíc při opakovaných hodnoceních také sledování vývoje a účinnosti léčby
medikamentózní, operační a zejména rehabilitační. V záležitostech posuzování schopností
k pohybovým činnostem (sportovní, rekreační,
pracovní či habituální aktivity) má zátěžová diagnostika zřejmě nezastupitelnou roli, neboť
přistupuje ke klinické problematice z hlediska
kvalitativně odlišného od ostatních klinických
oborů, které zátěžové podmínky nezohledňují.
KTLR nyní poskytuje servis pro I. interní kliniku, II. interní kliniku a Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie (a spádově
pro celou FNUSA).
Moderní technické vybavení
Současné přístrojové vybavení kliniky je v mnoha ohledech na špičkové úrovni, srovnatelné s předními světovými pracovišti, jako např.
Mayo Clinic v USA. Klinika vlastní ojedinělý
přístrojový systém Task Force Monitor pro vyšetřování autonomních funkcí, komplex ERGOLINE SYSTEM pro řízený pohybový trénink
v rámci rehabilitace kardiaků a také přístroj Vasera 1500 (Fukuda Denshi, J), využívaný v programu monitorování a prevence aterosklerózy
v české populaci. Lékaři KTLR se účastní programu boje proti sportovnímu dopingu při zabezpečování domácích i zahraničních sportovních akcí (Český olympijský výbor, UEFA,
apod.). KTLR poskytuje specializované kardiologické a zátěžové vyšetření (tzv. „komplexní
ergometrie nebo spiroergometrie“), stanovení individuálního anaerobního prahu (pomocí laktátové křivky a ventilačně-respiračních
hodnot), provádí diagnostiku anaerobních
8
www.fnusa.cz
schopností (Wingate test), komplexní vyšetření plicních funkcí pomocí bodypletysmografické kabiny, dlouhodobé monitorování krevního tlaku (24 h, 48 h nebo 7 dní), vyšetření
autonomního nervového systému (Task Force
Monitor), měření energetického výdeje (nepřímá energometrie) a analýzu tělesného složení se stanovením pohybových programů pro
úpravu tělesné hmotnosti (základní antropometrie a stanovení složení těla).
Rozvojové programy kliniky
Za hlavní (nosné) rozvojové programy KTLR
je třeba považovat program kardiovaskulární rehabilitace, rehabilitaci pacientů s metabolickými poruchami, Rehabilitace pacientů
na hemodialýze, program preventivních sportovních prohlídek a program tzv. manažerských preventivních prohlídek. V současnosti poskytuje KTLR kompletní preventivní péči
hokejistům HC KOMETA Brno všech věkových
kategoriích. Zvláštní pozornost je věnována
extraligovému týmu mužů, na jehož zabezpečení KTLR úzce spolupracuje s vedením klubu
a hlavními trenéry.
Pedagogická činnost
V oblasti pedagogické KTLR zabezpečuje v současnosti blokovou výuku studentů medicíny
4.–5. ročníku (blok interna V.) se zaměřením
na funkční (zátěžovou) diagnostiku a základy rehabilitace ve vnitřním lékařství pro posluchače všeobecného a stomatologického
směru. Tato výuka je prováděna i v anglickém
jazyce pro zahraniční posluchače všeobecného a stomatologického směru – samoplátce.
KTLR úzce spolupracuje s Katedrou fyzioterapie a společně s ní organizuje výuku bakalářského a magisterského pregraduálního studia
fyzioterapie, optometrie, výživa člověka a ošetřovatelství. Pro posluchače bakalářského studia fyzioterapie klinika m. j. zajišťuje výuku patologické fyziologie, fyziologie tělesné zátěže,
klinické fyziologie, úvodu do fyzikální léčby,
úvodu do rehabilitace, kineziologie, LTV a spec.
techniky, dále výuku propedeutiky v rehabilitaci, základy diagnostiky a terapie funkčních
poruch, fyzikální terapie a ergoterapie. V neposlední řadě také klinika zajišťuje výuku posluchačů magisterského studia se zaměřením
na speciální výuku kinezioterapie ve vnitřním
lékařství, v chirurgii, traumatologii, ortopedii,
neurologii. Klinika garantuje a zabezpečuje organizaci a odbornou úroveň vedení magisterských diplomových prací. Magisterský studijní
program je koncipován tak, aby absolventům
studia poskytl co nejvíce praktických i teoretických vědomostí pro následné uplatnění v klinické praxi. Výuka fyzioterapie je jediná v Jihomoravském kraji, Zlínském kraji a Vysočině.
Na výukovém procesu participují prakticky
všichni zaměstnanci kliniky. Pedagogický i vědecko-výzkumný proces na KTLR podporuje
rozvoj diagnostických a terapeutických postupů ve funkční diagnostice a rehabilitaci v souladu se současnými požadavky na zajištění
tzv. evidence based practice – praxi založené
na důkazech.
Lidské zdroje a spolupráce
Není třeba zdůrazňovat, že kvalitní a dostatečné lidské zdroje jsou pro klinické pracoviště zásadním předpokladem plnění úkolů. Současný
tým odborníků kliniky kontinuálně sleduje moderní léčebně-diagnostické postupy a uvádí je
do klinické a ambulantní léčebné praxe. Také
proto věnuje KTLR velkou pozornost oblasti vědecko-výzkumné práce, publikační aktivitě, rozšiřování vzájemné spolupráce s dalšími vysokými školami a využívání partnerských programů
se zahraničními pracovišti (Dijon, Graz, Rochester, Tokio a Sendai). Tradice, řadu let budovaná prestiž, moderní vybavení, vysoká erudice
a odbornost lékařů, fyzioterapeutů a sester staví současné pracoviště na jedno z předních míst
v pomyslném žebříčku TVL center v ČR. To je dostatečnou zárukou očekávaného přínosu kliniky
v rámci prevence, odborné péče a rehabilitace
pacientů i sportovců všech věkových kategorií.
Současné vedení kliniky je přesvědčeným zastáncem týmové práce a bude i nadále pokračovat ve vytváření týmu profesionálů, garantujících špičkovou kvalitu léčebně-preventivní
péče i vysokou úroveň vědecko-pedagogických
aktivit. Vysokoškolští pracovníci a nelékařský
zdravotnický personál kliniky získali v uplynulých letech rozsáhlé odborné zkušenosti, které
denně uplatňují v racionálních léčebných postupech u jednotlivých pacientů. Celý kolektiv
byl vždy veden k hluboké lidskosti a úctě k pacientům, vyznačuje se laskavostí a trpělivostí, která nepomíjí ani ve stresových situacích. Vedení
kliniky se proto snaží – dle možností –vytvářet optimální podmínky všem zaměstnancům
a postgraduálním studentům. K tomu využívá
mechanismy aktivní motivační politiky, systém
interního vzdělávání formou doplňkových kurzů nebo kurzů celoživotního vzdělávání. Proces
zabezpečování kvalitní léčebně-preventivní, vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti KTLR
se neobejde bez trvalého vytváření optimálního pracovního klimatu a kolegiálních vztahů s dalšími pracovišti v rámci FN, se studenty
a s nadřízenými institucemi, především LF MU
a FNUSA. V rámci fakultní nemocnice a lékařské fakulty chce i v budoucnosti Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace vystupovat
jako důstojný reprezentant „public relations“
ve vztahu k odborné i laické veřejnosti. Smyslem výše uvedených návrhů je nejen úspěšný
rozvoj pracoviště, ale rovněž zachování jeho
integrity v návaznosti na vše pozitivní, co bylo
doposud vykonáno.
prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.
přednosta Kliniky tělovýchovného lékařství
a rehabilitace
Svatoanenské listy
www.fnusa.cz
1/2011
Nejen o vědě a výzkumu s děkanem lékařské fakulty
foto děkana
V rámci Ph.D. studentů, jejich studia
a jejich další spolupráce s fakultními
nemocnicemi, tam jsou také nastavena
nějaká nová pravidla?
Prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. je ve funkci děkana
od 1. února 2010, je 39. děkanem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.
Zastává celou řadu významných pozic, ve vztahu k FN Brno je náměstkem ředitele pro onkologii, vedoucím Transplantačního centra kliniky
a od 1. září 2010 také přednostou Interní hematoonkologické kliniky.
Jak byste zhodnotil své dosavadní
působení v náročné funkci?
Já jsem samozřejmě měl určitou představu, co
tato pozice bude obnášet. V minulých letech
jsem byl nablízku jednomu z děkanů a takovou
tu rutinní práci na klinice jsem dělal do jisté míry
místo pana děkana, který byl velmi svými povinnostmi vytížen. Ale vždy je to tak, že když do problematiky proniknete hlouběji, protože musíte, potom je ten pohled trošku jiný. Jako jeden
z velmi důležitých úkolů, který jsme si s kolegy
předsevzali do konce kalendářního roku splnit,
je připravit strategii směřování fakulty v dalších
letech. Museli jsme udělat řadu organizačních
a strukturálních kroků, jako např. ustavit novou
Vědeckou radu. A myslím si, že je velmi dobrá. Šli
jsme cestou zařadit tam spíše mladší, i když relativně velmi vytížené lidi, kteří tu práci opravdu
chtějí dělat. Co považuji za velmi důležité, některé komise doposud působící na fakultě jsme zrušili a některé nové jsme naopak vytvořili, nastartovali jsme vytvoření nových webových stránek
LF, nový organizační a provozní řád, připravujeme nově smlouvy s fakultními nemocnicemi. Vážím si toho, že se podařilo dát dohromady velmi kvalitní aprobační komisi, a že na podkladě
hluboké analýzy jsme zpracovali nová kritéria
pro habilitace a profesury na LF. To vnímám jako
velmi pozitivní, protože se domnívám, že někteří
z těch, kteří habilitací u nás prošli by na západ či
na jih od našich hranic pravděpodobně neuspěli
a jít i nadále tímto směrem nepovažuji za dobrou
cestu. Co ještě považuji za naprosto zásadní je,
že jsme bez vyjímky začali konkurzovat všechny
vedoucí a přednosty ústavů.
To je další z bodů na kterém intenzivně pracujeme a to je analýza úrovně současných Ph. D.
studentů. Pan proděkan Čapov už to má nachystané a tady bychom také jednoznačně
chtěli dát minimální nepodkročitelná pravidla
kvality. Stejně tak se pracuje na analýze reálného vědeckého potenciálu LF a na restrukturalizaci výuky na fakultě. Daří se nám řešit
strategické koncepční záležitosti.
Jak vidíte postavení MU ve vzdělávací
systému v České republice
a v mezinárodním kontextu?
MU má jednoznačně obrovský potenciál. Má
v současné době k dispozici i řadu velmi kvalitní
a moderní infrastruktury. Nový Univerzitní kampus, kde jsou lokalizovány tři fakulty a v blízkosti vyrůstá nová čtvrť s kvalitním zázemím, krásnou budovu na Komenského náměstí a další.
A vypadá to, že za pomocí evropských fondů
se další záležitosti dobudují a dotvoří. Ten hardware je podmínkou nutnou a potenciál lidských
mozků, software, je to, bez čeho se neposuneme dále. Nutné je soustředit se na to, abychom
obstáli i v kontextu se zahraničím. To je výzva,
které musíme čelit a na všech jednáních, která
se zabývají těmito záležitostmi se snažím vystupovat trošku více kritičtěji, abychom nežili v nějakém sebeklamu, že jsme úžasní.
Vnímáte tedy pozitivně spolupráci mezi
FNUSA a americkou Mayo Clinic?
Jednoznačně. Pokud tady budou špičkoví odborníci působit, je to cesta správným směrem.
Například když se sjednotilo Německo, tak
na řadu významných pracovišť v bývalém východním Německu přišli významní profesoři
buďto ze západního Německa nebo i Rakouska. A je to poznat. Třeba v Německu platí, že
někdo, kdo na klinice vyrostl, se na ní nemůže
stát šéfem, musí se jím stát někde jinde. A teď
si představte, že nějaký mladý úžasný profesor
třeba z Heidelbergu, by se stal šéfem na některé naší klinice. Přinesl by sem kontakty, jiný styl
uvažování. Je tedy nutné, aby k nám zahraniční profesoři jezdili, strávili tady signifikantní
čas, byli v bezprostředním vztahu s kolegy,
aby jim ukázali jak dotahovat věci precizně
do konce. Podtrhuji však, že to nelze, pokud je
práce vykonávána jen občas či na nějaký částečný úvazek.
Co je potřeba změnit v systému vzdělávání
budoucích lékařů?
Já svou odpověď hodně zjednoduším, neboť je
to problematika velmi široká. My jsme se rozhodli, že v rámci nového vedení LF půjdeme
cestou, kterou se pokusíme pro všechny předměty nadefinovat minimální množství teoretických znalostí, ale i praktických dovedností,
co by lékaři měli umět a že navzájem tyto věci
provážeme. Uvedu příklad. Otázka farmakologie – pokud nebude provázána teorie s reálnou
klinickou praxí,
p
p
pak p
půjde
j o scholastické memo-
Jak se vám daří zapojovat do výuky
a výzkumných programů zahraniční
studenty a zahraniční odborníky
a výzkumníky?
Zrovna nedávno jsme tuto záležitost velmi podrobně rozebírali na našem výjezdním zasedání, protože si myslím, že internacionalizace
LF je naprostý základ. Já opakovaně naříkám,
že je strašná škoda, že nemohu vypsat nějaké výběrové řízení, do kterého by se přihlásili
profesoři např. ze Salzburku, Berlína, Londýna. Kdyby se tady objevilo 5-10 špičkových
lidí ze zahraničí, tak to pohne celou fakultou.
To je mimo jakoukoli pochybnost. Snažíme se
postupně aspoň o tom mluvit. Na jedno ze zasedání proděkanů byl pozván ředitel agentury
SoMoPro, která realizuje program na podporu příchodu špičkových vědců do ČR. Do výzkumných projektů našeho pracoviště jsou
zapojeni Ph.D. studenti a zahraničtí studenti,
což považuji za naprosto zásadní. Jsou pak
také uvedeni jako spoluautoři výzkumných
projektů. Je nutné, aby se na LF objevovali zahraniční studenti pregraduální, postgraduální,
zahraničtí výzkumníci. Nebude to jednoduchý
úkol, ale je to jednoznačná priorita.
9
Svatoanenské listy
1/2011
www.fnusa.cz
Pokud se tedy bavíme o výzkumu a ne nějakém
hraní si, tak výzkum má skutečně jen několik relevantních parametrů. Na klinice kde působím,
jsme tato kritéria ctili dlouho a někdy jsme byli
i terčem ironických úsměvů, proč se zbytečně
snažíme, když stejný počet bodů do toho tzv.
RIVu lze získat i podstatně jednodušším způsobem. Předvídal jsem, že jednou tato doba nastane a já doufám, že již konečně nastává. Přežijí jen ti nejlepší. Opakovaně říkám, že výsledek
výzkumu který neobstojí nejen v evropském,
ale globálním výzkumu, nemá hodnotu. Muselo by jít výhradně o záležitost naprosto úzce
a specificky se vážící na ČR.
Kam se ubírá české zdravotnictví?
rování bez skutečných znalostí. Stylem výuky by
mělo být řešení problémů.
Významně chceme akcentovat část výuky v teoretických a preklinických i klinických oborech,
a proto považuji za naprosto zásadní novou
smlouvu s fakultními nemocnicemi, kdy chceme zabezpečit, aby řízeným způsobem medici mohli a v podstatě museli chodit na kliniky i mimo stáže. Tím myslím na vizitu s lékaři,
do pohotovostních služeb atd. Aby byli schopni
se analytičtěji postavit k určení diagnozy, ke stanovení léčby atd.
Je běžné, že lékař slouží konziliární službu
po pracovištích fakultních nemocnic a za jednu
noc má 20 a více konzilií. To je teda katastrofa.
Kdyby ten medik tady byl a pobyl s ním pět takovýchto služeb, musel spolurozhodovat, kdy
k tomu ještě přistupuje stres a práce pod tlakem, tak to považuji za tu pravou školu života.
Jak byste zhodnotil současnou spolupráci
LF MU a FNUSA, která je se zrodem MU
spojena?
Domnívám se, že tak jak je nastavena současná legislativa, tak jsme prostě předurčeni
k tomu, aby LF spolupracovala s fakultními nemocnicemi. Žádná jiná cesta není. Ano, voláme po univerzitních nemocnicích, a kdyby se
to dobře nastavilo, mohla by se řada věcí zjednodušit. ICRC a CEITEC by byly projekty univerzity a asi by se podal jeden velký projekt, nikoli dva jak je tomu v současnosti. Na druhou
stranu z filosofických směrů mám rád Hegelovu dialektiku. Je tam pravidlo o jednotě a boji
protikladů, což vede k vývoji. Když si vezmete
řízení FN – ředitel, jeho tým, přeci jen trochu
direktivní styl řízení a na druhé straně univerzita – volení představitelé, vyloženě akademická
obec, která volí senát, senát volí děkana a musí
schválit proděkany. Tyto dva systémy se navzájem mohou obohacovat a mohou fungovat dohromady. Proto jsem rozhodně pro, aby
ředitelé FN byli členové vědecké rady. Vedou-li
se tvrdé, ale korektní diskuse jakou představu
máme o směřování klinik, o složitých koncepčních věcech, najde se optimální cesta. A po-
10
kud obě tyto silné instituce spojí síly, tak je
jisté, že výsledek ke kterému směřujeme musí
dopadnout dobře. Nemusíme spolu vždy souhlasit, ale musíme se spolu domlouvat, jak to
jde nejlépe.
V září 2010 jste navštívil Mayo Clinic.
Jaký na Vás lidé a prostředí udělali dojem?
Mayo Clinic (MC) je instituce, která by pravděpodobně v jiných zemích v této podobě než
ve spojených státech nemohla existovat. Máme
s některými odborníky MC své vlastní projekty
v mém oboru, v oblasti výzkumu leukémií, a to
nezávisle na projektu ICRC. Je to jedna z absolutních špičkových institucí jak v medicíně tak výzkumu. Jejich simulační centrum pro vzdělávání
je opravdu skvělé, kdyby tady něco takového
existovalo a bylo to provozovatelé a financovatelné, tak by to bylo významné nejen pro partikulární organizaci, ale rozhodně i pro celou MU.
Je tam koncentrace špičkových lidí, kteří nepotřebují vedení za ručičku. Co považuji za nejdůležitější je duch firemní kultury, který bych velmi
rád alespoň částečně transferoval na LF. Třeba
aby bylo zřejmé, že budoucí docenti či profesoři
musí splňovat mnohem více než jen minimální požadavky, ty musí několikrát překračovat
a musí za nimi být kus hodnotné práce.
Jaké konkrétní parametry má kvalitní
výzkum splňovat?
Jsem členem komise Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace, v komisi Vědy o živé přírodě
jsem místopředsedou. Zastávám poměrně radikální názor jak se má hodnotit kvalitní výzkum.
A jsem rád, že je více takových lidí. Při našich
jednáních nakonec převážilo velmi racionální
a vyvážené stanovisko komise, které navrhlo
Radě vlády, aby valná většina měkkých až nulových kritérií zahrnovaných pod vědu a výzkum
byla eliminována. Jako reálný výstup výzkumu
v oblasti věd o živé přírodě byly uznány následující kritéria – solidní zahraniční publikace
v impaktovaném časopise, patent, nová odrůda nebo nové plemeno, nový léčebný postup.
Věc je dost komplikovaná, ale bude se muset
velmi precizně definovat, co si Česká republika
dovolit může a na co prostě nemá. Nemyslím si,
že je možné na všechno precizně definovat tzv.
standardy. Je to jako v životě, ten je také mnohdy komplikovanější, než by se na první pohled
mohlo zdát. Ale v řadě aspektů jako jsou např.
postupy lege artis, velmi drahá lečba, to řešitelné
je. Lidem by se mělo říci, že když se někde péče
omezí a soustředí se do špičkových center, že je
to pro jejich dobro. Protože si nedovedu představit, že by se všude dělalo všechno špičkově.
To je mimo jakoukoli diskuzi. A dále se bude
moci podstatně šířeji mluvit o tom, aby lidé byli
zapojeni do preventivních programů, aby se
o sebe mnohem více starali. Musíme si otevřeně říci, zda na velmi drahé technologie, kdy přínos není úplně jednoznačný a nebo za cenu extrémních nákladů jen velmi malý, máme a jsme
schopni vše financovat. Je naprosto nemyslitelné, aby uštvaní lékaři na které je možno si kdykoli stěžovat, pracující mnohdy za minimální peníze a v extrémně špatných podmínkách, že tito
budou úžasní a poskytnou bez vyjímky ve všech
nemocnicích všem pacientům špičkovou péči.
To je prostě blud a pokud se o těchto věcech nezačne naprosto otevřeně mluvit, tak se v českém
zdravotnictví nic nezmění.
Jak zvládáte pozici děkana, šéfa kliniky
a dalších funkcí, které zastáváte?
Zvládám, ale ne zcela lehce. Snažím se mít dobré spolupracovníky a nedržet se úsloví káže
vodu, pije víno. Snažím se, aby bylo vidět že
také sám něco dělám, a snad to kolegové i vidí.
Řekl jsem si, že v současném roce se budu věnovat investici jak do lékařské fakulty tak do kliniky, práci s lidmi, organizačním a koncepčním
věcem. Běží také řada našich výzkumných projektů a snažíme se rozjíždět další. Je to náročné,
na své záliby a koníčky mnoho času opravdu nezbývá, občas si vyjedu na kole či přečtu zajímavou knihu. Ale to je opravdu vše.
Za rozhovor děkuje
Šárka Urbánková
tisková mluvčí FNUSA
Svatoanenské listy
www.fnusa.cz
1/2011
80 let od otevření budovy Ústavu soudního lékařství v Brně
foto autora článku
doc. MUDr. Vladimírem Berkou, CSc., synem zakladatele prof. Berky, který se ze zdravotních důvodů nemohl této akce zúčastnit přímo na místě.
Jeho slova, jimiž vzpomenul počátky ústavu, byla
odměněna bouřlivým potleskem. Po něm se ujal
slova děkan lékařské fakulty MU prof. MUDr. Jiří
Mayer, CSc., který zdůraznil mimo jiné i prospěšnost připomínání si historie pracovišť lékařské fakulty. Následovaly krátké příspěvky současného
ředitele FN u sv. Anny v Brně Ing. Petra Košky,
MBA a ředitele FN Brno MUDr. Romana Krause,
MBA o současné situaci Ústavu soudního lékařství z pohledu vedení obou fakultních nemoc-
Dne 11. října loňského roku jsme si připomněli 80. výročí otevření budovy Ústavu soudního
lékařství (ÚSL) v Brně na ulici Tvrdého. Budova byla slavnostně otevřena v sobotu 11. října 1930 v 11 hod. za účasti zástupců všech
brněnských vysokých škol, zemského úřadu,
zástupců města Brna, policejního ředitelství,
zemského vojenského velitelství, četnictva,
soudů a mnoha posluchačů medicíny a práv
Masarykovy univerzity, jak o této události referovaly i tehdejší Lidové noviny. Rozhodující
zásluhu na vybudování této unikátní budovy
měl první přednosta Ústavu pro soudní lékařství prof. Dr. František Berka.
Un. Prof. Dr. František Berka se narodil roku
1876 ve Strážnici, promoval na lékařské fakultě ve Vídni v roce 1900, po promoci pracoval
na prosekturách v Brně a Olomouci. Po založení Masarykovy univerzity v roce 1919 byl vybrán jako nejpovolanější osoba k vybudování Ústavu soudního lékařství v Brně. Do Brna
na Masarykovu univerzitu přichází dr. Berka
na podzim roku 1920 a v říjnu tohoto roku
je jmenován profesorem soudního lékařství.
Mezi jeho první úkoly náleželo zajistit prostory pro nový ústav a započít ve výuce studentů.
Ze všeho nejdříve však podnikl velkou studijní
cestu po Evropě (Rakousko, Švýcarsko, Francie, Belgie, Německo), kterou si sám financoval
a při níž vždy po určitý čas pobýval na významných soudně lékařských pracovištích. Tam sle-
doval jak architekturu budov samotných, tak
i vnitřní vybavení a způsoby každodenní práce i výuky studentů. Informací z této cesty pak
maximálně využil při plánování nové budovy soudního lékařství společně s architekty,
zejména s arch. Lamlem. Po velkých potížích
zejména byrokratického charakteru započala
stavba budovy v roce 1926, hrubá stavba byla
hotova do jednoho roku, kompletně vnitřně
vybavit ústav však trvalo ještě další 3 roky.
Hotová budova byla úspěšně zkolaudována v květnu 1930 a slavnostně pak otevřena
v říjnu. Zcela bez nadsázky se dá konstatovat,
že v Brně vznikla taková budova soudního lékařství, jaká neměla v tehdejší střední a snad
i v celé Evropě obdoby. O její kvalitě svědčí
i fakt, že svému ryze specifickému účelu slouží
i v dnešní době, kdy např. počet pitev provedených za rok je více než osminásobný oproti
30. létům minulého století.
80. výročí otevření jsme si připomněli mimořádným soudně lékařským dnem 27. 10. 2010, a to
přímo ve velké posluchárně Ústavu soudního
lékařství i v dalších prostorách našeho ústavu
za přítomnosti vzácných hostí z lékařské fakulty,
obou brněnských fakultních nemocnic, Policie
ČR, státního zastupitelství i odjinud. Přítomné
účastníky přivítal prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.,
současný, v pořadí šestý, přednosta ústavu. Poté
jsme se za pomoci moderní techniky telemostem spojili s posledním žijícím účastníkem otevření tohoto ústavu se čtyřiadevadesátiletým
nic. V dalších přednáškách MUDr. Jan Krajsa,
Ph. D. seznámil přítomné ve stručnosti s historií
ústavu od jeho založení až do nedávné minulosti, prim. MUDr. Michal Zelený, Ph. D. nastínil
možnou budoucnost ústavu, zejména co se týká
jeho možné rekonstrukce, MUDr. Tomáš Vojtíšek, Ph. D. informoval o veškeré výuce na ústavu
a Mgr. Andrea Brzobohatá, Ph. D. pak o činnosti
toxikologického oddělení. Po těchto projevech
pak následovala prohlídka jednotlivých prostor
ústavu včetně našeho unikátního muzea.
MUDr. Jan Krajsa, Ph. D.
lékař Ústavu soudního lékařství
11
Svatoanenské listy
1/2011
www.fnusa.cz
foto autora článku
Metody a náročnost práce fyzioterapeuta
Mým původním záměrem ve snaze představit
vám práci fyzioterapeutů a ostatních zaměstnanců Kliniky tělovýchovného lékařství a rehabilitace (KTLR) byl výčet diagnóz, u kterých
se realizuje rehabilitační péče ve větší či menší míře. Jenže takovým výčtem jsem popsala
několik stránek a zároveň jsem si uvědomila,
jak široké je pole naší působnosti a jak dlouhé
a možná i nudné by to bylo čtení.
Pokusím se tedy o maximální stručnost.
S prací fyzioterapeutů se nejspíš setkáte i na vaší
klinice, protože zajišťujeme rehabilitační péči
na obou interních klinikách i ARK, na chirurgických klinikách, Neurochirurgické klinice i na
I. dermatovenerologické klinice, na I. ortopedické klinice a I. neurologické klinice, Klinice
nemocí očních a optometrie, Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku i Oddělení
onkologicko-chirurgickém.
Součástí KTLR (tento název je i pro nás stále ještě nový, do 31. 7. 2010 nesla naše klinika název
Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace) jsou
také detašovaná pracoviště rehabilitace při Klinice plastické a estetické chirugie na Berkové
ulici a DRO v Novém Lískovci.
Na všech lůžkových odděleních i na oddělení
lůžkové rehabilitace 23, které je rovněž součástí KTLR realizují fyzioterapeuti (záměrně
jsem nepoužila ženský rod, protože součástí
našeho týmu jsou i muži) léčebnou tělesnou
výchovu u pacientů částečně i zcela imobilních za účelem reedukace pohybů, zlepšení samostatnosti a soběstačnosti pacienta
12
(jako součást rehabilitačního ošetřovatelství
– ve spolupráci s ostatními nelékařskými zdravotnickými pracovníky (NZP), provádí základní
respirační fyzioterapii, kardiovaskulární fyzioterapii, polohování aj. Využívají k tomu nejrůznějších speciálních technik – za všechny např.
Kabattovu, Bobathovu, Vojtův princip, bazální
stimulaci a další.
…a pokud nepracujete na klinice, kde je fyzioterapie zajišťována, pak jste možná sami
vyhledali některou z našich ambulancí.
Na pracovišti tělovýchovného lékařství jsou
ambulance funkční diagnostiky, ambulance
tělovýchovného lékařství a ambulance interní
a kardiologická, kde jsou prováděna vyšetření kardiovaskulárního systému včetně zátěžových a kde probíhá rehabilitace kardiaků.
Ambulance kardiovaskulární rehabilitace je
součástí KTLR již jedenáctým rokem. Tato ambulance pracuje zejména s klienty spadajícími
do II. a III. fáze kardiovaskulární rehabilitace
(časná posthospitalizační a stabilizační fáze).
Cílem rehabilitace je dosažení optimálního psychického i fyzického stavu pacientů.
V rámci časné posthospitalizační fáze (po propuštění z nemocnice)
jsou klienti zařazováni
do ambulantně řízeného
programu, který navštěvují 3 x týdně po dobu
3 měsíců.
V této ambulanci probíhá také III. fáze rehabilitace kardiaků, která je
fází udržovací a je plně
hrazena klienty.
V poslední z ambulancí – ambulanci rehabilitace – je realizována komplexní fyzioterapie
poúrazových stavů, pooperačních stavů, neurologických diagnóz i vertebrogenních syndromů za použití nesčetného množství různých technik (za všechny: techniky měkkých
tkání a mobilizační techniky, spirální dynamika, Kabattova technika, Vojtův princip, metoda
Ludmily Mojžíšové – nejen k léčbě funkční ženské neplodnosti) a kde je i pracoviště fyzikální
terapie, kde provádíme i placené služby – Laseroterapii v ceně 55 Kč za 1 sezení a aplikaci
obložek s ozonem v ceně 99 Kč za 10 obložek.
Současně se většina fyzioterapeutů podílí na realizaci výuky studentů fyzioterapie a všeobecného lékařství LF MU, participujeme i na výuce
všeobecných sester a sanitářů, jako akreditované pracoviště spolupracujeme na specializačním vzdělávání aplikované fyzioterapie, na praktické výuce certifikovaných kurzů : „Bobath
koncept u dospělých pacientů s CMP“, „Proprioceptivní neuromuskulární facilitace“ (PNF)
a kurzu „Léčení některých druhů ženské sterility
metodou Ludmily Mojžíšové“, které organizuje
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských
zdravotnických oborů v Brně.
Mojí snahou bylo představit vám práci fyzioterapeutů očima jednoho z nich a pevně doufám,
že se mi to alespoň z části podařilo, ač jsem
zdaleka nemohla shrnout veškerou neúnavnou
práci fyzioterpeutů a ostatních nelékařských
zdravotnických pracovníků naší kliniky.
Pavlína Svobodová
vrchní fyzioterapeut Kliniky tělovýchovného
kékařství a rehabilitace
Svatoanenské listy
www.fnusa.cz
1/2011
Kvalita života a prevence
foto autora článku
Prevence – vím, ale nedbám…
Ze všech stran slyšíme, že nejdůležitější pro
to, abychom byli zdraví, zvládali každodenní stres v pracovním i osobním životě, a přežili tuto hektickou dobu bez závažnější újmy
na vlastním fyzickém a psychickém zdraví,
a nakonec se dožili i predikovaného vysokého
věku (s nízkým důchodem), je prevence. Toto
úvodní dlouhé souvětí s podstatným slovem
na konci mělo lehce naznačit, čím dnes všichni procházíme a kam aspoň většina z nás chce
směřovat (ovšem bez toho nízkého důchodu).
Co však to je prevence? Hovoří se o ní v souvislosti s mnoha oblastmi lidské činnosti. V obecné rovině jde o soustavu opatření, která mají
předcházet nějakému nežádoucímu jevu.
A tak se snažíme předcházet výchovou na školách i v rodinách tomu, aby naše děti neužívaly
drogy, alkohol, nekouřily, nepřicházely ke zbytečným úrazům, nechovaly se násilnicky.
V právním systému, aby nedocházelo k trestným činům a předcházelo se recidivám, v politice a ekonomice předcházíme krizím (prý se
to daří, ale co ty důchody?), které by mohly mít
neblahý dopad na celou společnost, v ekologii
se snažíme zabránit katastrofám, které si však
mnohdy nejdříve přivodíme sami svým bezohledným chováním k přírodě, a tak bych mohla pokračovat do nekonečna.
Chtěla bych se ale věnovat tomu, co v životě považujeme a myslím, že bez vyjímky, za naprosto nejpodstatnější. A tím je zdraví. Bez zdraví
nejsme šťastní, nejsou šťatstní ani naši nejbližší.
Zdraví je částí kvality našeho života. Ale to určitě neznamená, že zdravý člověk = šťastný člověk. Nemoc je dle Buchborna „necítění se dobře“ v důsledku subjektivní případně objektivní
tělesně duševní újmy, s nebo bez subjektivní,
medicínské nebo sociální potřebnosti pomoci,
v důsledku poruch v harmonické součinnosti
jednotlivých funkčních součástí a subsystémů
organizmu. Složité vyjádření k ještě složitější
záležitosti – nemoci. Jsme-li nemocní, nejsme
schopni plnit své sociální ani společenské role.
Nemoc zasáhne celého člověka, proto hovoříme o psychosomatických a somatopsychických
chorobách. Tyto pojmy zjednodušeně znamenají, že objeví-li se problém v našem duševním
stavu, odrazí se ve zhoršených funkcích tělesných orgánů a opačně. A přece všichni víme, že
zdraví se nedá koupit v lékárně, i když se nás
o opaku snaží přesvědčit reklamou řada médií.
V této souvislosti si dovolím ocitovat už mnohokrát zveřejněnou (a dle mého soudu utopistickou definici) WHO (World Health Organization – Světová zdravotnická organizace 1948)
a část Otawské charty (Otawská charta podpory zdraví 1986).
„Zdraví je stav úplné fyzické, duševní a sociální pohody, nikoli pouze nepřítomnost nemoci
nebo zdravotního postižení.“
„K dosažení stavu úplné fyzické, duševní a sociální pohody musí být jednotlivec nebo skupina lidí schopni stanovit a realizovat své cíle,
uspokojit své potřeby, změnit své prostředí
nebo se s ním vyrovnat. Zdraví je tedy nahlíženo jako zdroj každodenního života, a nikoli
jako životní cíl. Zdraví je pozitivní pojem zdůrazňující sociální a osobní zdroje právě tak
jako fyzické schopnosti.“
Takže zpět k prevenci. Rozlišujeme několi typů
prevence, dnes bych se v obecné rovině dotkla primární prevence.
Primární prevence je soustředěna na populaci
jako celek nebo na tzv. cílové skupiny. Má za cíl
snížit počet nových onemocnění. Specifická se
zaměřuje proti konkrétním nemocem či rizikům,
která vedou ke vzniku onemocnění. Nespecifická představuje aktivity, které vedou k posilování
a rozvíjení zdraví zdravotní výchovou spojenou
s propagací zdravého životního stylu. Primární
prevence je zacílena na každého z nás. Je v naší
osobní kompetenci, podílí se na ní zdravotníci,
jednotlivé komunity, regiony a stát.
Názorným příkladem nespecifické primární
prevence je snaha o pokles výskytu zhoubných
nádorů. Jde o snižování až eliminaci rizikových
faktorů, které mají prokazatelný vliv na vznik
malignit (varujeme před kouřením, alkoholismem, slunečním zářením, možnou karcinogenitou produktů a životního prostředí atd. a podporujeme již zmiňovaný zdravý životní styl).
K primární specifické prevenci patří např. vakcinace proti hepatitidám, proti papilomavirům,
které jsou mj. příčinou vzniku nevzhledných
bradavic, ale také jsou spojovány s karcinomem děložního čípku. V souvislosti s prevencí
onkologických nemocí se můžeme podrobit
tzv. screeningu. Screening znamená plošné
vyšetřování populace za účelem detekce léčitelného nádorového onemocnění v jeho časných stadiích, kdy pacienti ještě nemají potíže
a příznaky. Cílem screeningu je snížit morbiditu (nemocnost) i mortalitu (úmrtnost) na sledované onemocnění.
Více v dalším čísle Svatoanenských listů. Avšak
už dnes nezapomínejte, že kvalita vašeho života je především na vás, od vás musí vycházet vlastní iniciativa a vy musíte chtít prožít
spokojený život.
Mgr. Šárka Urbánková
asistent Katedry ošetřovatelství LF MU
13
Svatoanenské listy
1/2011
www.fnusa.cz
foto autora článku
Zajištění sociální péče v naší nemocnici
Sociální oddělení vede terapeutické pohovory
s pacienty i jejich rodinnými příslušníky. Zajišťuje poradenskou pomoc při vyřizování žádosti o sociální dávky. Navrhuje a zprostředkovává
umístění pacientů do léčeben, ústavů, rehabilitačních zařízení apod. Poskytuje odbornou
sociálně zdravotní pomoc a podporu. Podílí se
i na plánovaném propuštění nemocných.
Sociální služba je určena všem pacientům či
jejich rodinám, kteří se nachází v nepříznivé
životní situaci a nejsou schopni ji zvládnout
vlastními silami, ani s pomocí svých blízkých.
Ať již v důsledku nemoci, postižení, věku, krizové situace či nevhodných životních návyků.
Naši práci využívají zejména senioři. Lidský
věk se prodlužuje a s tím souvisí skutečnost,
že lidí, kteří potřebují naši zdravotní a sociální
pomoc, stále přibývá.
Co si představit pod pojmem stáří? Odchod
do penze, ztráta povinností, bilancování... Stáří
je přirozenou součástí a etapou života. Je těžké odpovědět na otázku, kdy je člověk starý,
protože každý stárne jinak. Někdo je starý somaticky a psychicky ne, druhý naopak. Změny
ve stáří se odehrávají v rovině tělesné, psychické a sociální. Stáří není choroba, je však spojené se zvýšeným výskytem nemocí a zdravotních potíží. Kromě smrti je hlavní hrozbou
choroba a ztráta soběstačnosti. Mít nějaké
zájmy, je pro staršího člověka zásadní a výběr
vhodných aktivit má nemalý význam pro jeho
psychickou pohodu.
Péče o seniora v domácím prostředí je jedním
z trendů při poskytování sociálních služeb.
Domov znamená pro každého klid, jistotu
a bezpečí. Pokud je senior soběstačný a své
životní potřeby je schopen si zajistit sám, tak
se jeho budoucnost většinou neřeší. Problém
ovšem nastává ve chvíli, kdy se senior, vzhledem ke svému tělesnému či duševnímu onemocnění, stane závislý na péči druhé osoby.
Zatímco krátké akutní onemocnění se obvykle
snadno zvládne, při chronickém onemocnění
se objevují vážné problémy. Rodina se dostává do situace, kdy je zaskočena a není na tento fakt připravena. Rodina nemá představu co
dělat a co obnáší péče o seniora.
K řešení těchto vážných problémů slouží pomoc zdravotně-sociálních pracovníků.
Prvotní povinností zdravotně – sociálních pracovníků naší nemocnice je návštěva klienta
u lůžka. Dle aktuálního stavu klienta provede sociální sestra rozhovor, díky němuž zjistí,
jaké má klient představy o své budoucnosti
po propuštění z nemocnice. Dalším krokem
je kontakt s rodinou, kdy zjišťujeme, jakou má
rodina představu a možnosti další péče. Ne
vždy je rodina plně smířena s aktuální situací
a v první fázi si neumí představit další postup.
V případě, že rodina nemůže zajistit další péči
o svého příbuzného, doporučí sociální sestra příslušné zdravotnické zařízení vhodné
vzhledem ke zdravotnímu stavu a potřebám
klienta. Jsou to např. asistenční služby, pečovatelské služby, denní stacionáře, rehabilitační oddělení. Nabídne i tzv. odlehčovací pobyt
– přechodný pobyt pro klienta, umožňující
pečující osobě odpočinout si. Radí a pomáhá s vyřízením např. příspěvku na péči nebo
jiných dalších dokumentů. Svým empatickým
přístupem je oporou klientovi i rodině.
Sociální oddělení je zde i pro pomoc našim zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům.
Motto: „Sami toho zvládneme tak málo, ale když
se spojíme, zvládneme cokoliv“.
Bc. Ivana Bannertová
sociální pracovnice
Oddělení sociálně-zdravotní a domácí péče
Rádce a průvodce pro pomoc nevidomým
ve zdravotnickém zařízení
Poradenské centrum Okamžik – sdružení pro
podporu nejen nevidomých, které již 10 let
působí v oblasti pomoci lidem se zrakovým
postižením vydalo publikaci s názvem Váš
nevidomý pacient. Vydání této publikace finančně podpořilo Ministerstvo zdravotnictví
ČR a Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky
Světluška.
Cílem tohoto malého průvodce je poskytnout
srozumitelnou formou informace, doporučení
i návody pro praktickou a oboustranně příjemnou pomoc nevidomým a jinak těžce zrakově
postiženým pacientům v nejrůznějších zdravotnických zařízeních.
14
Svatoanenské listy
www.fnusa.cz
1/2011
Komunikujeme s pacientem anglicky
4. lekce angličtiny
NEUROLOGY, NEUROSURGERY
Neurologie
Neurochirurgie
Neurolog
Neurochirurg
Nervová soustava
Centrální nervová soustava
Periferní nervová soustava
Nerv(y)
Nervové vlákno
Neuron
Výběžek neuronu
Nervová uzlina
Mícha
Prodloužená mícha
Mozkomíšní mok
Páteř
Lebka
Bezvědomí, koma
V bezvědomí
Vědomí, při vědomí
Smyslový
Smyslový orgán
Přenášet
Přenos
EEG
Neurologické sledování
neurology/nurolodži/
neurosurgery/nurosrdžery/
neurologist/nurolodžist/
neurosurgeon/nurosrdžeron/
nervous system/nerves sistem/
central nervous system/sentral nerves sistem/
peripheral nervous system/periferl nerves sistem/
nerve(s)/nrv, nrvs/
nerve fibre/nrv faibr/
neuron/njueron/
dendrite/denrait/
ganglion/genglien/
spinal cord/spainl kord/
medulla oblongata/medala oblongeita/
cerebrospinal fluid/seribrospainl fluid/
backbone/bekboun/
scull/skal/
unconsciousness, coma/ankonšesnis, kouma/
unconscious/ankonšes/
conscious/konšes/
sensory/sensori/
sense organ/sens orgen/
transmit/trenzmit/
transmitions/trenzmišn/
electro-encephalogram/ilektro-ensefelogrem/
neuro-observation/nuro observeišn/
THE NEURONS
THE BRAIN
dendrites
corpus callosum
thalamus
cell 's body
hypothalamus
most (pons)
cerebellum
dendrites
brain sten
15
Svatoanenské listy
1/2011
www.fnusa.cz
THE BRAIN
Mozek
Malý mozek, mozeček
Přední mozek
Střední mozek
Zadní mozek
Mezimozek
Talamus, zadní část mezimozku
hypotalamus,bazální část mozku
Mozkový kmen
Polokoule
Pravá polokoule
Levá polokoule
Lalok
Čelní lalok
Týlní lalok
Temenní lalok
Spánkový lalok
Šedá hmota
Most
brain/brein/
cerebellum/seribelem/
forebrain/forbrein/
midbrain/midbrein/
hindbrain/haindbrein/
diencephalon/dajensefelon/
thalamus/selemes/
hypothalamus/haipouselemes/
brain stem/brein stem/
hemisphere/hemisfir/
right hemisphere/rait hemisfír/
left hemisphere/left hemisfír/
lobe/loub/
frontal lobe/frantl loub/
occipital lobe/oksipitl loub/
parietal lobe/peraietl loub/
temporal lobe/temporel loub/
grey matter/grei metr/
pons/ponz/
Bolest hlavy
Migréna
Bolest zad
Kolaps
Epileptický záchvat
Mrtvice
Parkinsonova choroba
Roztroušená skleróza
Ztráta citlivosti
Ztráta vědomí
Svalová slabost
Porucha rovnováhy
Porucha
Třes
Poškození mozku
Poranění hlavy
Poranění páteře
headache/hedeik/
migraine/maigrein/
backache/bekeik/
collapse/kouleps/
epileptic fit/epileptik fit/
stroke/strouk/
Parkinson´s disease/parkinsns dizís/
multiple sclerosis/maltipl sklirousis/
loss of sensation/los of senseišn/
blackout/blekaut/
muscle weakness/masl víknes/
imbalance/imbelens/
disorder/disordr/
shivering/šivering/
brain damane/brein dimidž/
head injury/hed indžury/
backbone injury/bekboun indžury/
FRÁZE
Už jste někdy měl takové potíže?
Jak se cítíte nyní?
Trpíte epileptickými záchvaty?
Jak často?
Pamatujete si po záchvatu, co se stalo?
Trpíte dočasnou ztrátou vědomí?
Trpíte bolestmi hlavy?
Omdlíváte?
Pozoroval jste někdy svalovou slabost?
Prosím, postavte se.
Stůjte s chodidly u sebe.
Nyní popojděte dopředu, otočte se a jděte zpět.
Have you ever had such troubles? / Hev ju evr hed sač trabls?/
How are you feeling now? / Hau ár ju fílin nau?/
Do you suffer from epileptic fits? / Du ju safr from epileptik fits?/
How often? / Hau ofn?/
After a fit can you remember what happened? / Aftr e fit ken ju rimembr vot hapnd?/
Do you suffer from blackouts? / Du ju safr from blekauts?/
Do you suffer from headache? / Du ju safr from hedeik?/
Do you tend to faint? / Du ju tend tu feint?/
Have you ever noticed any muscle weakness? / Hev ju evr notisd eny masl viknes?/
Stand up please. / Stend ap plís./
Please stand with your feet together. / Plís stend vis jór fít togedr./
Now walk forwards, turn around and walk back. / Nau wolk forvard, trn eraund
end wolk bek./
Předpažte.
Now raise your arms forwards. / Nau reiz jór arms forvords./
Move your arms across the front of your body. / Múv jór arms ekros d frant of jór bady./
Pohybujte pažemi vodorovně před tělem.
Zavřete oči a dotkněte se ukazováčkem svého nosu. Close your eyes and touch your nose with your index finger. / Clos jór ajs end tač jór
nous vis jór index fingr./
Otočte hlavou dokola.
Please turn your head round. / Plís trn jór hed raund./
Pokuste se dotknout prstů u nohou.
Please try to touch your toes. / Plíst trai t tač jór tous./
Nyní budu zkoušet vaše reflexy.
Now I shall test your reflexes. / Nau ai šel test jór reflexis./
Hana Řiháčková
Odbor zdravotních pojišťoven
16
Svatoanenské listy
www.fnusa.cz
1/2011
foto autora článku
Z historie vzniku nemocnic (4)
Svatoanenská nemocnice představovala už
další stupeň ve vývoji nemocnic, organicky
vyšla z nemocnice klášterního typu. Její prazáklad vznikl v Královské zahradě se svrateckým
náhonem, v níž roku 1312 založil Jan Lucemburský na přání manželky Elišky Přemyslovny
klášter dominikánek. K němu byl o pět let později přistavěn kostel zasvěcený sv. Anně.
Za obléhání Švédů (1645) byl klášter vykraden a poničen, jen obtížně se vzpamatovával.
V následujícím století přišla další rána, 2. května 1782 vydal císař Josef II. dekret, jímž klášter
zrušil. Po roce nařídil zřídit v něm špitál u sv.
Anny. Tehdy měl dva velké sály, v původním
kostele pro ženy a v jeho prefektáři pro muže.
Nebylo to nic nezvyklého, špitály byly umisťovány v kostelích po celé Evropě. (V Brně už v té
době existovala poměrně dobrá nemocnice
s chudobincem založená Milosrdnými bratřími v roce 1747, ale ta byla pouze pro muže.)
Poměrně brzy bylo rozhodnuto o přestavbě,
a tak už 2. ledna 1786 byl otevřen Císařsko-královský všeobecný zaopatřovací ústav, obdoba Všeobecné nemocnice ve Vídni (ta ovšem
měla 2 000 lůžek, všeobecná nemocnice v Praze na Karlově náměstí byla otevřena později).
Nemocnice měla celkem šest oddělení – interní a chirurgické (80 lůžek), porodnici, nalezinec, sirotčinec (po 20 lůžkách) a ústav pro
pomatené (5 lůžek). Do areálu byl včleněn
chudobinec z Křenové ulice. Byla tak překoná-
na roztříštěnost někdejších
městských špitálů a zaručena vyšší odbornost poskytované léčebné i sociální péče,
což vyhovovalo osvícenské
představě o podobě nemocnice. Do té doby měly brněnské nemocnice pouze úroveň chudobinců a starobinců
typu hospes a spital, jak jsme
o tom psali dříve.
Nemocnice měla už kvalifikované síly, vedl ji moravský
protomedikus Michael Valenzi, měla lékaře (Thomas Pötzel a Josef Polzer), ranlékaře
(Václav Kroczak), lékárníka
(František Petke) a duchovního. Obslužný personál tvořili
2 správci, kontrolor, domácí
lékař, 2 ranhojiči, vrchní sestra, 2 porodní báby, 26 ošetřovatelů a zřízenců, kuchař
a správce. Pozapomnělo se při
tom na infekční choroby, proto byly dodatečně ještě přistavěny v zahradě dva dřevěné
domky, jeden pro černé neštovice, druhý pro vzteklinu.
Platba za léčení byla odstupňována podle
tříd, 4. třída – pro chudobné – byla zdarma.
Nemocnice byla v počátcích bohatě dotována moravskými stavy, zemskými a stavovskými fondy a penězi ze zrušených klášterů. Postupně se rozrůstala, v roce 1814 k ní přibylo
další oddělení – chorobinec pro nevyléčitelné a zvláštní odpor vzbuzující nemocné, třídy
byly už jen dvě a ještě vznikl „vzorový očkovací
ústav“, který vedl Vincenc Kayser.
Nemocniční zařízení sloužila Brňanům (bylo
jich tehdy kolem 14 000 a na 3 000 cizinců)
a Moravě. Finanční situace se časem horšila,
proto po roce 1817 převzal, kromě chirurgie
a interny, všechno stát. Další změny proběhly
v roce 1853 (byly vytvořeny
zemské ústavy) a nemocnice se stala veřejným ústavem
pod vedením Ignáce Mayera. Pod zemskou správu byla
celá a definitivně převedena
1863 a hned poté se začalo
uvažovat o její přestavbě, neboť už nevyhovovala rozvíjející se lékařské péči a dobovým představám o podobě
takového veřejného ústavu.
Evropské lékařství postupně
začalo respektovat jako základ své činnosti patologickoanatomický nález, pokrok
se prosazoval i ve vztahu k duševním chorobám, „blázni“ přestali být vystavováni v klecích na veřejných prostranstvích k pobavení
kolemjdoucích. Přesto ještě stále byli přikováváni ke zdi a leželi na slámě. Novátorstvím byla
také péče o rodičky a jejich anonymitu, nebyly-li vdané.
Velký posun byl i v léčebných metodách, např.
byla zaváděna elektroléčba a léčba srdečních
chorob vyluhovaným náprstníkem. V ústavu
se léčily chronické choroby, pohlavní nemoci, ošetřovaly se zuby, operoval se šedý zákal,
léčily se úrazy, popáleniny, prováděly se amputace. Chirurgové z počátku ještě neotevírali hrudník a břicho, k tomu dosud chyběly
zkušenosti a spolehlivá anestetika. Stále ještě převažoval podíl sociální péče, přetrvávalo
milosrdenství, které stálo na samém počátku
vývoje nemocnic bez ohledu na jejich zeměpisnou polohu. Svědčily o tom latinské nápisy nad jednotlivými vchody na nemocničních
oddělení zemí spravované nemocnice u sv.
Anny. Ale o tom zase příště.
doc. PhDr. Věra Linhartová, CSc.
Kabinet dějin medicíny Ústavu
sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví
LF MU
17
Svatoanenské listy
1/2011
www.fnusa.cz
Ekonomika nemocnice ve 3. čtvrtletí 2010
foto autora článku
V meziročním sledování došlo
k poklesu výnosů o 25,6 mil. Kč
a to vlivem meziročního poklesu úhrad od zdravotních pojišťoven o 23 mil. Kč, snížením
výnosů za prodané zboží v Nemocniční lékárně o 58,5 mil. Kč
a snížením objemu dotačních
prostředků od zřizovatele
a samosprávných celků o 14,8
mil. Kč. Dalším faktorem, který se podílel na snížení výnosů
byl i nárůst osobních nákladů
způsobený legislativními změnami, a to o 64,2 mil. Kč.
I třetí kvartál roku 2010 byl pro naši nemocnici
i s ohledem na aktuální vývoj úspěšný. I přesto, že došlo k nárůstu celkových krátkodobých
závazků z obchodního styku o 16 % a nárůstu
celkových nákladů o 5,5 mil. Kč oproti stejnému
období v roce 2010, jsme dokázali vykázat kladný hospodářský výsledek ve výši 2,728 mil. Kč.
opravy a údråba
energie
2%
ostatní náklady
2%
odpisy
7%
6%
osobní náklady
39%
prodané zboåí NL
13%
léky
11%
graf číslo2 – Procentuální zastoupení jednotlivých druhů nákladů vůči celkovým nákladům
dalších nutných úspor v oblasti nákupu zboží,
služeb, ale také v oblasti poskytování léčebně-preventivní péče. S ohledem na tuto skutečnost je nutné, aby rozpočet na rok 2011 byl
sestaven z racionálních návrhů limitů na jednotlivé položky rozpočtu pracovišť. Věřím, že
společnými silami a racionálním rozhodováním budeme nadále plnit náš cíl, kterým je nejenom ekonomicky zdravá instituce, ale také
špičkové pracoviště v oblasti medicíny, vědy
a výzkumu.
I přes nárůst výše uvedených faktorů se nám
podařilo společnými silami všech zaměstnanců snížit nákladovou cenu bodu o 4%, což
je způsobeno nárůstem vykázaných bodů
o 4,4% a ZUP o 14,9%.
Žádným překvapením není meziroční nárůst
spotřeby léků o 29,4 mil. Kč, což je způsobeno
především zvýšením spotřeby léčiv ve specializovaných centrech. Stejně tak v oblasti SZM,
jehož spotřeba vzrostla o 44 mil. Kč, a to především v oblasti kardiologické, angiologické a neurologické péče. Nárůst léků a SZM je finančně
zajištěn z prostředků individuálně smluvně sjednaných kontraktů se zdravotními pojišťovnami
určenými na specifickou zdravotní péči.
SZM
20%
Nacházíme se v posledním čtvrtletí roku, a tak
jako i v uplynulých letech nás čeká náročné
jednání o rozpočtech pracovišť na následující rok s tím, že v rámci dohodovacího řízení
nedošlo k dohodě mezi poskytovateli a plátci zdravotní péče. V tuto chvíli tedy neznáme přesné znění úhradové vyhlášky pro rok
2011. Již nyní je nám všem bohužel jasné, že
rok 2011 se nadále ponese v duchu hledání
Pohl. z obch. styku
Ing. Zuzana Krátká
Ekonomický náměstek
Závazky z obch. styku
Rozdíl mezi pohledávkami a závazky
3
7
255 994
277 966
277 329
260 153
277 547
281 157
383 538
51
5
55
11
8
5
56
3
87
58
6
60
60
4
2
12
12
8
05
9
59
2
60
395 978
291 005
295 568
301 608
60
1
16
56
6
57
0
48
289 337
6
44
1
23
1
2
21
1
15
1
98
9
46
284 222
400 000
52
6
600 000
73
3
5
1
800 000
tis..þ
200 000
0
-200 000
-185 759
-190 814
-206 465
-224 604
-213 197
-275 662 -275 156
-327 901
-324 574
-343 970
-309 548
-280 597
-259 121
-400 000
9/2009
10/2009
11/2009
12/2009
1/2010
2/2010
graf číslo1 – Vývoj závazků, pohledávek a zadluženosti FNUSA
18
3/2010
4/2010
5/2010
6/2010
7/2010
8/2010
9/2010
www.fnusa.cz
Svatoanenské listy
1/2011
Jihomoravská plynárenská, a.s.
ZEMNÍ PLYN • ELEKTŘINA
19
Svatoanenské listy
1/2011
www.fnusa.cz
Rekonstrukce objektu na ulici Výstavní 17
Příprava investiční akce byla zahájena již v roce
2008 zpracováním projektové dokumentace
stavby. Rekonstrukce byla zahájena dne 25. 11.
2009, jedná se konkrétně o prostory 2. a 3. NP
pro provoz Kliniky pracovního lékařství a Oddělení rodinných a závodních lékařů a nového
provozu Nemocniční lékárny při vstupu v 1. NP.
Tato rekonstrukce zahrnuje kompletní staveb-
ní úpravy, změny dispozic dle potřeb nových
uživatelů prostor, výměnu podlahové krytiny,
rozvodů vody, kanalizace, topení, rozvodů slaboproud a silnoproud, svítidla, výmalby, nová
sociální zařízení.
Nové prostory byly vybaveny novými interiérovými nábytkovými prvky dle sjednocujícího
barevného řešení a dle jednotlivých pater uživatelských či zdravotnických požadavků nových provozů.
Součástí rekonstrukce byla dodávka nového
evakuačního výtahu v daném objektu. Rekonstrukce stavební části byla dokončena dne 31.
5. 2010, vybavení interiéru k 30. 9. 2010 a samotná kolaudace nových prostor proběhla
dne 23. 6. 2010.
Celkové náklady akce:
1) Zpracování projektové dokumentace
1 489 452 Kč vč. DPH
2) Náklady na stavební část stavby byly
21 292 324 Kč vč. DPH
3) Náklady na interiér
2 378 000 Kč vč. DPH
Celková cena díla 25 159 776 Kč. vč. DPH,
dotace MZ ČR 15 400 000 Kč,
vlastní zdroje FNUSA 9 759 776 Kč.
Ing. Antonín Pařízek
náměstek pro investiční rozvoj,
techniku a provoz
foto autora článku
Práce na stavbě ICRC pokračují
V měsíci červenci až říjnu 2010 výrazně pokročily stavební práce ve výstavbě Mezinárodního centra klinického výzkumu (FNUSA-ICRC).
Po dokončení demoličních prací na dnes již
bývalých objektech D a B1 došlo ke zvětšení
rozsahu staveniště, kde následně vrtné soupravy pokračují v pažení zemní jámy stavby
a umožnily zahájit nezbytnou přeložku parovodu DN 500 a DN 200.
20
Práce na pažení zemní jámy byly ukončeny
v listopadu 2010 a na ně navázaly zemní práce
a trysková injektáž. Jsme si vědomi toho, že hluk,
který je bohužel vždy součástí takto velkých staveb, je obtěžující jak pro nemocné, tak pro personál. Děkujeme tímto za vaše pochopení.
V minulých dnech bylo provedeno místní šetření stavebního objektu SO 05 (Průjezd v budově „C“) za účasti zástupce místně příslušného stavebního úřadu.
Na místě nebyly zjištěny žádné závady bránící k užívání části díla a dne 15. 10. 2010 nabylo
stavební povolení právní moci. Od 18. 10. 2010
bylo zahájeno jeho užívání nejprve jako prostý
průchod (nikoli průjezd) a od 8. 11. 2010 jako
jediná příjezdová a přístupová cesta k I. neurologické klinice, tedy k budově „C“.
Ing. Michal Doležal
vedoucí Oddělení strategických investic
Svatoanenské listy
www.fnusa.cz
1/2011
foto autora článku
Tajemství úsměvu
S příchodem podzimu a dlouhých zimních ponurých dnů všichni v okolí vždy mluví o přicházející „depresi“, lépe řečeno špatné náladě
a únavě. Mě zaujal nedávno text písničky, tuším Milušky Voborníkové: „Úsměv je lék co léčí
trable, žal a beznaděj, úsměvu vrásky nevaděj,
tak se pojďte smát. Úsměv nás konejší, když starosti je habaděj s úsměvem život není zlej, tak
se pojďte smát“…
Úsměv je typická grimasa, provázející radostné
vnitřní rozpoložení člověka. Je základem našeho charisma. Bez úsměvu si nás jen těžko někdo oblíbí. Je symbolem přístupnosti, otevřenosti. Nejčastěji bývají úsměvy interpretovány
například jako signály uvítání, poděkování,
pozdravu, vyjádření schválení atd. – ty všechny
jsou nositeli zprávy, že dotyčný jedinec nemá
zlé úmysly, a jsou v rámci interpersonální komunikace univerzální.
Keep smiling, nebo raději hezky česky Usmívej se, je možná trochu otřepané, ale nad jiné
platné heslo. Říká se také, že s úsměvem jde
všechno líp a pro pracovní komunikaci to platí
dvojnásob. Úsměv zvyšuje tvořivost, výkonnost
a snižuje nervozitu. Úsměv pomáhá, a to jak
ve vztahu ke kolegům, tak ve vztahu s našimi
klienty, pacienty. Lidé raději komunikují s příjemným protějškem, který se usmívá a vyjadřuje svůj zájem než s někým, kdo se tváří otráveně
nebo naštvaně. O tom svědčí nespočet pochval
našich pacientů, které přichází a ve kterých
krom perfektní zdravotní péče hodnotí především úsměv sestřičky, úsměv lékaře a jejich milý
přístup. Každý máme svých problémů dost,
tak proč naše vlastní přenášet dál na lidi, kteří k nám přichází s důvěrou, že u nás naleznou
pomoc a uzdravení. Nezapomínejte na to ani
v těchto hektických a náročných dnech.
Upřímný úsměv, odrážející se v očích a zářící
z celého obličeje a řeči těla, povzbudí lidi smát
se také. Cizí člověk se tím uklidní, zdáte se mu
přístupnější a lidé kolem vás se cítí pohodlně.
Nezapomínejme, že úsměv se pozná po hlase
při telefonování, byť nás protějšek nevidí.
V letošním roce byly nemocnice hodnoceny
v rámci charitativního projektu Úsměv pro život také na základě pozitivního přístupu k pacientům, konkrétně dle úsměvu personálu
nemocnice směrem k pacientům. Pacientům
byla kladena jednoduchá otázka: „Jak často
se personál nemocnice při komunikaci s Vámi
usmívá“. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
v kategorii „Fakultní nemocnice“ v této anketě
zvítězila. Děkujeme našemu usměvavému personálu a usmívejte se, prosím, dál !
Častý smích zdolá nervozitu a zaručuje pohodu nejen vám, ale i vašemu okolí. Nebojte se
smát a vykašlete se na to, že budete mít vrásky, na které zřejmě ani ten nejlepší krém nepomůže! Vždyť vrásky smíchu jsou nejkrásnější
a sluší všem.
Ing. Petra Veselá, DiS.
Asistentka ředitele
Jsme nejusměvavější nemocnicí v ČR
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně byla zvolena nejusměvavější
nemocnicí v ČR. Prvního ročníku soutěže se účastnilo 160 nemocnic
a 33 000 pacientů hlasovalo přímo v nemocnicích. Průzkum byl
součástí projektu Úsměv pro život a spadal i do každoročního
hodnocení organizace Health Care Institute. Dosáhli jsme i dalšího
dobrého výsledku, z 11 fakultních nemocnic v ČR jsme sice získali
bramborovou medaili, jsme ve čtvrté nejlepší ekonomické kondici,
ale budeme bojovat o příčky nejvyšší.
21
Svatoanenské listy
1/2011
www.fnusa.cz
Pomáhají nám charitativní projekty
Zahradní setkání a Vracíme do života
Ve středu 8. září 2010 proběhlo v Augustiniánském opatství na Starém Brně již páté „Zahradní setkání“ významných osobností Brna, jehož cílem je získávání prostředků pro podporu charitativních
projektů. Každoročně toto setkání pořádají brněnský primátor Roman Onderka, reklamní společnost SNIP & CO a opat Lukáš Evžen Martinec a jeho Augustiánské opatství na Starém Brně.
Cílem letošního ročníku bylo získat prostředky na charitativní projekt „Vracíme do života“, který je
součástí aktivit týmu HC Kometa Brno. Celkem se podařilo z několika položek shromáždit finanční
výtěžek ve výši 650.000 Kč od sponzorů, z dobrovolného vstupného a také dobročinné aukce uměleckých děl. Získané prostředky budou použity na nákup rehabilitačních pohybově léčebných přístrojů pro Anesteziologicko-resuscitační kliniku Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.
doročně zvyšuje. A proto NEBUĎTE LHOSTEJNÍ, připojte se k nám a pomozte nám vracet
vaše blízké, známé, kamarády či úplně cizí lidi
zpět do života!
DOLÉČOVACÍ A REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ FN u sv.
Anny v Brně poskytuje pacientům pooperační péči.
Důraz je kladen na rehabilitaci pacientů a nácvik
sebeobsluhy s perspektivou jejich brzkého návratu do domácího prostředí.
Nejčastěji zde rehabilitují pacienti po těžkých
úrazech, operacích, neurologických příhodách,
k doléčení interních onemocnění a pacienti
s chronickými ranami.
Vyhodnocení projektu
A právě pro toto rehabilitační centrum se
hokejový klub KOMETA BRNO rozhodl získat
s pomocí svých fanoušků, veřejnosti, svých
obchodních partnerů a vás všech finanční prostředky na nákup tolik potřebných rehabilitačních pomůcek.
Aukce dresů
Celý projekt byl odstartován internetovou aukcí originál hraných dresů HC KOMETA BRNO.
Aukce probíhala přibližně 1 měsíc a dražilo
se celkem 30 dresů, v nichž hráči nastupovali
do přípravných zápasů.
Po celou extraligovou sezónu 2009/2010 probíhaly různé soutěže pro fanoušky či samostatné projekty, jejichž výtěžek byl věnován
na konto FN u sv. Anny v Brně.
Shromáždění finančních prostředků od fanoušků Komety
Na každém domácím utkání HC KOMETA
BRNO v hale Rondo shromažďovali zástupci
Fan klubu finanční prostředky od fanoušků
Komety. Za každý dvacetikorunový příspěvek
získali fanoušci kupón, díky němuž se mohli
zapojit do soutěže „Komeťácký Tetovák“.
Stejně tak, jako hokejisté bojují se soupeřem
na ledě, bojují každý den tisíce lidí s následky
vážných úrazů, jejichž počet se, bohužel, kaž-
Velká vánoční dobročinná akce v Olympii
V sobotu 19. 12. 2009 proběhla v nákupním
centru Olympia v Modřicích velká vánoční
dobročinná akce s Kometou. Součástí akce byl
vedle autogramiády, focení s hráči a dětské
hokejové školičky i prodej limitované edice reklamních suvenýrů s logem projektu Vracíme
do života.
Spinning s hráči HC Kometa Brno
Na podporu projektu si mohli fanoušci zajet
spinning s hráči A týmu a to nejen z důvodu
podobnosti spinnerů s rehabilitačními přístroji, na kterých cvičí pacienti Doléčovacího
a rehabilitačního oddělení, ale rovněž abychom si všichni vážili svého zdraví a možnosti
si zasportovat. Účast fanoušků ve spinningové
skupině byla zpoplatněna formou startovného a výtěžek byl věnován na konto FN u sv.
Anny v Brně. V každé skupině se aktivně zapojili zástupci HC KOMETA BRNO, Fan klubu a FN
u sv. Anny v Brně.
Hokejová školička pro děti
Pro děti jsme připravili hokejovou školičku, kde instruktory byli opět samotní hráči
A týmu. Děti si mohly vyzkoušet různé hokejové disciplíny a pro každého malého účastníka
byl připraven malý dárek. Vstupné do hokejové školičky bylo zcela dobrovolné a bylo věnováno na konto FN u sv. Anny v Brně.
Stánek se suvenýry
Ve vnitřních prostorech nákupního centra byl
od 10. 12. 2009 otevřen prodejní stánek se suvenýry, kde bylo možné zakoupit jak Komeťácké fan zboží, tak i speciální edici suvenýrů s logem projektu VRACÍME DO ŽIVOTA. Prodeje se
zúčastnili i vybraní hráči A týmu HC KOMETA
BRNO a výtěžek z prodeje byl věnován na konto FN u sv. Anny v Brně.
Dortiáda
Pro všechny profesionální i amatérské cukráře
jsme připravili velkou Dortiádu s Kometou, kde
v hlavní roli byly tradiční i netradiční dorty s hokejovou tématikou. V sobotu 27. 2. 2010 pak
proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů za účasti
soutěžících a více jak 200 dětí z dětských domovů, se kterými dlouhodobě spolupracuje-
22
Svatoanenské listy
www.fnusa.cz
me, a kterým byly soutěžní sladkosti po vyhlášení vítězů věnovány. Veškeré sladké příspěvky
hodnotili i tito malí účastníci a přímo na místě
si zvolili v každé kategorii svůj divácky NEJ dort.
Do soutěže se přihlásilo celkem 70 soutěžních
dortů s hokejovou tématikou včetně dortu
z FNUSA. Vítězové v jednotlivých kategoriích
vzešli z celkového hodnocení poroty skládající se ze zástupců klubu,
jeho partnerů, hráčů
A týmu a osobní účasti
primátora města Brna
pana Romana Onderky.
V průběhu odpoledne
byl pro hosty připraven
doprovodný program –
ukázkový trénink A mužstva HC KOMETA BRNO
a bruslení pro děti spojené se soutěžemi o ceny.
Během dne také proběhlo předání tetování,
které dětem zakoupili
partneři Klubu. Zástupci jednotlivých domovů
1/2011
je předali dětem a mohli se s nimi tak zapojit
do soutěže o zajímavé ceny a stát se Komeťáckým Tetovákem.
Celý výtěžek ze startovného jednotlivých soutěžících a za nákup tetování pro děti byl věnován na konto projektu „Vracíme do života“.
ZÍSKANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY V RÁMCI PROJEKTU
„VRACÍME DO ŽIVOTA“:
200 723 Kč
Patronem celého projektu je společnost
KAJOT, s. r. o.
Radost dětským pacientům
Tak nazvala sociálně marketingový program
společnost Bel, jejímž hlavním mottem a nosným produktem sýrů KIRI, je přispívat k rozvoji
a zdraví dětí. V rámci projektu věnovala naší fakultní nemocnici dětský hrací domeček.
Tento věcný dar v hodnotě 10 000 Kč je určen pro
zpestření doby, kterou musí malí pacienti zůstat
v nemocničním prostředí. Od října tak dělá domeček radost našim malým pacientům na Klinice
plastické a estetické chirurgie, která sídlí na detašovaném pracovišti, ulice Berkova 34, Brno.
Pečujeme o naše zaměstnance v důchodu
Každoročně se stovky bývalých zaměstnaců
FNUSA setkávají v místě svého bývalého působiště, kde pracovali na různých zdravotnických
i nezdravotnických pozicích. Jejich setkání organizuje Odborový svaz zdravotnictví a sociální
péče, který také zve řadu hostů včetně zástupců vedení FNUSA. Při těchto milých předvánočních setkáních se hovoří o činnostech, které
proběhly v daném roce a účastnici-důchodci
jsou seznámeni s aktivitami, které pro ně odbo-
rový svaz plánuje v roce následujícím a na které
jsou srdečně zváni. Například zájezdy za krásami Čech i zahraničí, pobyty u moře či návštěvy
vinných sklípků jsou téměř okamžitě obsazeny.
Přejeme všem hodně zdraví a pohody v Novém
roce 2011 a aby tato tradiční setkávání byla naplněna vždy takovou spokojeností a úsměvy,
jakými bylo naplněno to letošní.
23
Svatoanenské listy
1/2011
www.fnusa.cz
Mikulášské hrátky
Soutěže, tanec, hledání pokladů, kouzlení a další zábava, ale hlavně radost a smích zaplnily jídelní prostory svaté Anny na Mikuláše. Velmi chutné
cukroví si pochvalovaly i dámy – babičky, jako doprovod svých vnoučků, na kterých bylo vidět, že těmto věcem opravdu rozumí. Završením pěkného večera pak byla samozřejmě mikulášská nadílka, které se tentokrát ale ujal sám velký Čert, neboť Mikuláš byl mladičký a neměl s tak zodpovědnou činností, jakou je posouzení míry hodnosti či zlobivosti děcka, ještě mnoho zkušeností.
Novoroční koncert ve svatoanenské kapli
Tradicí v naší fakultní nemocnici se stala i přátelská setkání v novém roce při koncertu klasické hudby, kdy v kapli zasvěcené svaté Anně
dýchá sváteční atmosféra vánočních a novoročních svátků.
Tentokrát jsme si poslechli skladby interpretů Martina Hrocha, Zdeňka Svozila a Marka
Hampla, kteří absolvovali Konzervatoř Pavla
Josefa Vejvanovského v Kroměříži a nyní jsou
studenty Janáčkovy akademie múzických umě-
ní v Brně. Program i jeho provedení všechny
posluchače nadchl v duchu Platónových slov
„Hudba a rytmus nacházejí cestu k nejskrytějším místům duše.“
Na jarní prázdniny do Beskyd
Bílá 13.–19. 3. 2011
Jarní prázdniny mají možnost vaše děti strávit
ve známém a kvalitním lyžařském areálu Bílá
v Beskydech.
Areál na Bílé leží v malebném údolí říčky Bílá
v nadmořské výšce 521 m, v centru lyžařského střediska, přímo u nástupních stanic vleků.
V areálu jsou tři sjezdovky – dvě červené, jedna
modrá, vzdálené cca 100 m, snowboard park,
upravené běžecké tratě, večerní lyžování na jed-
24
né z nejdelších osvětlených sjezdovek v republice, čtyřsedačková lanovka, denní strojová úprava sjezdovek, systém záchranných sítí, který
snižuje riziko úrazu (více na www skibila. cz).
Ubytování v domově mládeže ve tří a čtyřlůžkových pokojích. Možnost využití společenské
místnosti s kabelovou TV a videem, automatu
na teplé nápoje. Sportovní využití – stolní tenis, posilovna, malá tělocvična.
Pobyt je určen pro děti od 9 let.
Stravování: ve vlastní jídelně, plná penze
Doprava: autobusem
Cena: 2 500 Kč bez skipasu (cca 950 Kč/5 dní
+ 100 Kč záloha na čipovou kartu) a pojištění,
množnost využití příspěvku z FKSP.
Podrobnější informace u Mgr. Věry Kolouchové, [email protected], telefon –
543 183 400.
www.fnusa.cz
Svatoanenské listy
1/2011
Mozaika Dany Teturové oceněna v Americe 1. místem
Vlastní výpověď Dany Teturové o tom, jaká byla cesta k takovému úspěchu.
„Krásu a nádherné barvy italského mozaikového skla jsem před
léty objevila ve slunné Itálii a začala se intenzivně učit, jak si
s barvami skla hrát a vytvářet mozaiky. Každodenně mě naplňuje vytváření obrazů jako mozaiku. Bylo to, jako kdybych zjistila,
že umím mluvit cizím jazykem už roky, aniž bych to věděla, a teď,
když jsem našla ta správná slova, nemůžu přestat mluvit. Tvorba mozaiky je zároveň velmi tvrdá řemeslná práce ale také velmi
snadná, když vás vede touha. Navíc mi toto médium dává šanci
prozkoumat barvu, tvar a strukturu, experimentovat s různými
materiály.
Jsem mozaikář samouk. A i když jsem inspirována bohatou historii tohoto média, snažila jsem se vybudovat si svoji jedinečnou
a osobní uměleckou formu na bázi klasické mozaiky. Měla jsem
také na své cestě velké štěstí na ty nejlepší učitele v této oblasti
a byla to pro mě obrovská příležitost, jak se setkat s mnoha skvělými osobnostmi světa.
Později jsem přidala také tvorbu obrazů spékáním drceného skla
a využívání prvků spékaného skla pro tvorbu mozaiky. To, o co se
snažím při práci se sklem, je o překlad malé části našeho nádherného světa do skla, především toho světa, kde jsem byla ve společnosti stromů a jak jsem se tam cítila.
Stále více jsem uchvácena krásou tohoto média a jeho možnostmi. Sklo je materiál emocionální, bez hranic, který se může změnit se zdrojem světla nebo pohledu stejně jako naše mysl, stejně
jako naše srdce.
25
Svatoanenské listy
1/2011
www.fnusa.cz
Můj proces tvorby mozaiky je zcela intuitivní –
pouze integrace techniky a námětu či vize. Jsem
vedena touhou pracovat s obrovskou škálou barev a kamenů. Proto tak ráda používám italské
smalti, což jsou kameny sekané z ručně vyráběného skla a je možno objednat téměř v každém
požadovaném odstínu barvy. To je velmi důležité
především při tvorbě portrétů.
Používám klasické metody benátské mozaiky a to
metodu přímou, nepřímou i dvojmo nepřímou.
Většinou vytvářím formu obrazu. Při vlastní tvorbě mozaiky musí každý kámen stát na tom správném místě. Ale také musí určitým způsobem spolupracovat s kameny kolem. Takže zatímco sám
kámen může pracovat v barvě a tvaru, musí se
také správně zpracovat světlo, vytvářet kontrast
textury, pohyb v obraze, a tak dále. A pokládání
nového kamene může změnit vztahy mezi těmi,
které jsou již na svém místě. To dělá práci pomalou, ale psychicky poutavou. A hotová mozaika
ožívá zase svým vlastním životem pomocí dopadu světla a jeho změn v čase.
Paralelní vztah mezi intelektuální stimulací
a hmatovým potěšením z tvarování každého kamene a pak jeho umístění je to, co mě drží ve studiu celé hodiny. Vše je samozřejmě vytvořeno
ručně. Používám speciální mozaikářské kladivo
a kleště. Při tvorbě obrazů pomocí drceného skla
a jeho postupného tavení v peci je ruční tvorba i technologie stejně významná a důležitá.
V obou procesech tvorby jde především o precizní řemeslnou práci.
Práce na mozaice i se sklem je velmi těžká a umění ještě těžší. Ale práce je to strhující a stala se
pro mne posedlostí a tak bych už těžko dělala něco jiného.“
Resumé
2005 Kurs mozaiky, Florencie Itálie, lektor Martin Cheek
2005 Studijní cesta za mozaikou, Ravena, Benátky, lektor Martin Cheek
2006 Kurs mozaiky – spékané sklo a keramické části, Broadstairs Anglie, lektor Martin Cheek
2007 Orsoni Prize účast na mezinárodní soutěži
2007 Mistrovký kurs mozaiky – spékané sklo a keramické části, Bradstairs GB, lektor Martin Cheek
2007 Kurs mozaiky, Brno-Lužánky, lektor Libor Havlíček
2007 Základy tvorby keramiky a spékaného skla LAC
2008 Výstava mozaik, Restaurant Moravské banky vín, Hlinky, Brno
2009 Krajina ve spékaném skle: speciální technika, Mornico Losana Itálie, lektor Miriam di Fiore
2009 Orsoni Prize
2010 Mistrovký kurz Benátská mozaiková technika, Udine Itálie, lektor Maestro Giulio Menossi
2010 1. místo a anketní vítěz v soutěži Asociace moderní mozaiky – Camuflage, USA
Prodejní výstava bude zahájena vernisáží 27. ledna 2011 v 17:00 hod. ve svatoanenské kapli Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Potrvá do 31. března 2011 a přístupna bude široké veřejnosti v pracovní dny od 9:00 hod. do 17:00 hod.
Jste srdečně zváni.
26
www.fnusa.cz
Svatoanenské listy
1/2011
Křížovka o ceny
Znění tajenky zašlete do 11. února 2011 na adresu [email protected]
Uveďte vždy celé jméno, doručovací adresu, e-mail a telefonický kontakt.
Tři vylosovaní výherci z řad zaměstnanců obdrží zdarma půlroční předplatné časopisu Lidé a země, My life, Moje psychologie.
Výherci čísla 4/2010: Hana Křížová, Řícmanice; Martina Misáková, Brno; Jaroslava Náplavová, Brno
27
Download

Svatoanenské listy - Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně