In-house HOPI HOLDING magazine
XI/2014
20
BUSINESS SUPERBRANDS 2014
Vážení spolupracovníci
Dear colleagues / Tisztelt kollégák / Drodzy współpracownicy
rok 2014 se pomalu blíží ke svému
závěru a Vám se do rukou dostává jubilejní,
dvacáté číslo časopisu HOPÍK. Toto číslo je
retrospektivně věnováno mnohým událostem
a změnám, které v roce 2014 ovlivnily dění
ve skupině HOPI.
Pro společnost HOPI byl, je a bude zákazník
na prvním místě, a tak mám velikou radost,
že mohu hovořit o zahájení realizace jedinečného logistického konceptu „ONE
ROOF“, kterého je MCC CZ, SK ve spolupráci s HOPI průkopníkem.
Zavedení tohoto konceptu logistického servisu, při kterém jsou zabezpečeny
všechny toky, včetně služeb přidané hodnoty a nastavení procesu tak, že reaguje na nové požadavky zákazníka, umožní zefektivnění a zkvalitnění nabízených
služeb. Tento jedinečný projekt budí velkou pozornost a očekávání.
Rok 2014 se nese v duchu personálních změn. Celý tento personální
program byl nastartován v roce 2013, kdy proběhla významná změna.
V rámci HOPI HOLDINGu vznikla dceřiná společnost HOPI ČR, kdy do pozice
ředitele společnosti nastoupil Ing. Pavel Pravec. HOPI CZ prochází v tomto roce
výraznou restrukturalizací zákaznického portfolia, startem nových projektů
a významnou obměnou managementu. Jsem přesvědčen, že v úzké spolupráci
s panem Pravcem všechny tyto úkoly zdárně zvládneme. Na dalších stránkách
naleznete jeho krátké představení a zamyšlení o jeho cílech a prioritách.
Pro podnikatele je nejcennější dobré jméno, skrývá se za ním hodně úsilí
a poctivé práce. Proto je pro společnost HOPI významnou událostí roku 2014
získání ocenění SUPERBRANDS. Cena je udělována na základě usnesení
odborné komise, která je složena z profesionálů z řad byznysu, komunikace,
marketingu a marketingového výzkumu. Moc mě těší, že jsme obstáli
v takových kritériích jako je známost, budování brandu, akceptace inovace
či prestiž. Zároveň je to pro nás velký závazek. Chovejme se proto všichni tak,
abychom si dobré jméno udrželi.
Proběhla restrukturalizace společnosti na holdingové uspořádání. Byla
vytvořena nová organizační struktura, dceřiné firmy byly rozšířeny o nové
subjekty HOLLANDIA a Farma Otročín. Mám radost, že tyto firmy prosperují.
Jsem hrdý na to, že HOPI je ryze česká společnost s mezinárodní působností,
která patří mezi největší české zaměstnavatele.
Všechny změny, kterými je rok 2014 poznamenán, jsou prováděny s jediným
cílem, a to je zajistit svým servisem spokojenost zákazníka, prosperitu
a dlouhodobý rozvoj společnosti.
Závěrem mi dovolte říct, že je potřeba hodně věcí změnit, stojí před námi
mnoho úkolů a čeká nás hodně práce. Ale pevně věřím, že poctivým
a zodpovědným přístupem vše společně zvládneme.
Do dalšího roku nám všem přeji hodně štěstí.
......................................................................................................................................
2014 is nearly coming to an end and in your hands you are holding a special,
twentieth edition of HOPIK magazine. This is a retrospective issue recalling
events and situations that have influenced HOPI group throughout the 2014.
The customer has always come first for HOPI company, so I am immensely
pleased to mention the launch of a unique logistics concept “ONE ROOF”,
which has been pioneered by MCC CZ and SK in cooperation with HOPI.
The introduction of this logistics service concept which guarantees that all
flows, including value-added services, and set up of the process so that it
responds to new customer requirements enables greater efficiency and
improves the quality of services offered. This unique project has attracted
a lot of attention and expectations.
2014 has carried with it some changes in personnel. This entire personnel
programme began in 2013, when the first major change occurred. As part
of the HOPI HOLDING, a subsidiary company HOPI CZ was formed, where
Ing. Pavel Pravec became the company’s Director. This year, HOPI CZ has
been undergoing substantial restructuring concerning the customer portfolio,
new projects have been launched and there have also been some significant
changes in management. I believe that in close cooperation with Mr. Pravec
2
we will manage all these tasks successfully. In the following pages you will be
able to find out more about him and about his aims and priorities.
For business people, good reputation is invaluable. The word reputation itself
encompasses a lot of hard work and effort. Therefore, an extremely important
event of 2014 for HOPI was the SUPERBRAND award. This award is given on
the basis of a decision made by a committee of experts from business, communication, marketing and marketing research areas. I am very pleased to
see that we excelled in criteria such as reputation, brand building, innovation
acceptance or prestige. At the same time, getting this award also means great
commitments for us. Therefore, let us all make sure we keep up the good
name of the company.
The company has also restructured into a holding. A new organizational
structure has been created, the subsidiaries have included new entities,
HOLLANDIA and Otročín farm and I am delighted to see these companies
prosper. I am also proud to say that HOPI is an all-Czech company with
international operations that belongs among the largest Czech employers.
All changes marked by 2014 have been carried out with the sole objective
to ensure customer satisfaction, prosperity and long-term development by
the services we offer.
In conclusion, let me just say that there are still a lot of things needing to
change, many challenges awaiting us and there is still a lot of work ahead.
However, I firmly believe that together, through honest and responsible
attitude, we will overcome all obstacles.
I wish you all the best for the New Year.
...................................................................................................................................
A 2014. esztendő lassan a vége felé közeledik, és az Önök kezébe a HOPÍK
folyóirat kerek-jubiláns, huszadik kiadása kerül. Ez a kiadás visszatekintő módon
fogja felidézni a 2014. év azon eseményeit, amelyek befolyással voltak a HOPI
csapat aktivitásaira, és elősegítették a benne történt változásokat.
A HOPI társulat számára a kliens mindig az első helyen volt, van és lesz
az elkövetkezőkben is, így örömömre szolgál, hogy szóba hozhatom az egyedi
„ONE ROOF“ logisztikai megoldás beindításának kezdetét, amelynek létrehozásában
az MCC CZ, SK a HOPI-val való együttműködés keretében úttörő munkát végez.
Ennek a logisztikai megoldásnak a bevezetése elősegíti a felajánlott azon szolgáltatásaink még inkább effektív és minőségi teljesítését, melyekkel teljes mértékben
biztosított valamennyi folyamat, a hozzáadott értéket érintő szolgáltatásokat is
beleértve, valamint azoknak oly módon történő beállítását, minek alapján képesek
vagyunk reagálni a kliensek újabb óhajaira. Ez az egyedi projekt nagyfokú érdeklődés tárgyát képezi, és magasak vele szemben az elvárások.
Az 2014. év személyzeti változásokat is hozott. Eme nagyobb kimenetű perszonális
tervezet 2013-ban vette kezdetét, amikoris az első változásra került sor. A HOPI
HOLDING keretében jött létre a HOPI ČR leányvállalatunk, s ekkor a társaság igazgatói székét Pravec Pavel mérnök foglalta el. A kliens portfóliót tekintve, a HOPI CZ
ez évben jelentős átépítésen, továbbá a menedzsment lényeges leváltásán megy
keresztül, mégpedig új projektek beindításával. Meggyőződésem, hogy Pravec úrral
szoros együttműködésben minden ránk váró feladattal sikeresen megbirkózunk.
Alább olvasható személyének rövid bemutatása, valamint elképzelései saját céljait,
prioritásait illetően.
Egy vállalkozó részére a legbecsesebb a jó hírnév, ami mögött rengeteg törekvés és
becsületes munka rejlik. Ezért a 2014. év kiemelkedő tényeként nagyra becsüljük a
HOPI társaság által elért SUPERBRANDS elismerést. Ezt a kitüntetést az üzleti, a kommunikációs, a marketinges és a marketing-kutató ágazat egy-egy profi szakemberéből
összeállított szakbizottság döntése alapján ítélik meg. Örömmel tölt el, hogy helyt
álltunk olyan kritériumok szempontjából, mint ismeretek, márkafelépítés, újítások elfogadása, vagy presztízs. Ez számunkra egyben óriási felvállalást jelent. Ezért mindnyájan
tanúsítsunk olyan magatartást, hogy jó hírnevünket továbbra is megtarthassuk.
Megtörtént társaságunk átszervezése holding alapú struktúrára. Kialakítottunk egy
új szervezési felépítést, leányvállalataink új szubjektumokkal bővültek: HOLLANDIA,
Otročín Farm. Megelégedéssel tölt el, hogy ezek a cégek virágoznak. Büszke vagyok,
hogy a HOPI egy nemzetközi képviseletekkel rendelkező, színtiszta cseh társaság,
és az egyik legnagyobbik ilyen jellegű csehországi munkaadó cég.
Přehled / Review 2014
Valamennyi változás, ami 2014 folyamán történt, egyetlen célt követett:
szolgáltatásainkkal biztosítani egyrészt klienseink megelégedését, másrészt
a társaság prosperitásának és hosszútávon történő fejlődésének előrehaladását.
4
Konference
HOPI HOLDING 2014
Dvoudenní setkání širšího
managementu HOPI HOLDING
Benice u Prahy, 28. května 2014
HOPI HOLDING
Conference 2014
Befejezéséként engedjék meg, hadd említsem, hogy még sok minden változtatásra
vár, rengeteg feladat áll még előttünk, és temérdek munka vár ránk. Viszont szilárd
meggyőződésem, hogy közösen nekigyürkőzve, tisztességes és felelősségteljes
hozzáállásunkkal mindennel meg tudunk küzdeni.
A two-day meeting of wider
management from HOPI HOLDING,
Benice near Prague, 28th May 2014
Az elkövetkező esztendőben kívánok valamennyijüknek sok szerencsét.
..................................................................................................................................
rok 2014 chyli się pomału ku końcowi, a do Waszych rąk trafia jubileuszowy,
dwudziesty numer czasopisma HOPIK. Numer ten poświęcony jest podsumowaniu
wielu wydarzeń i zmian, które w 2014 roku wpłynęły na działania grupy HOPI.
Dla spółki HOPI klient był, jest i zawsze będzie na pierwszym miejscu i dlatego
cieszę się, że mogę już mówić o rozpoczęciu realizacji unikatowej koncepcji logistycznej
"ONE ROOF", której pionierem jest MCC CZ, SK we współpracy z HOPI.
Wprowadzenie tej oto koncepcji usług logistycznych, która zabezpiecza wszystkie strumienie, w tym usługi dodane oraz pozwala na takie planowanie procesu, by reagował
na nowe wymagania klienta, umożliwi poprawę efektywności i jakości oferowanych
usług. Ten wyjątkowy projekt budzi wielkie zainteresowanie i oczekiwania.
Rok 2014 przebiega pod znakiem zmian personalnych. Sam program
personalny rozpoczął się w roku 2013, kiedy to dokonana została istotna zmiana.
Gdy stanowisko dyrektora spółki objął Inż. Pavel Pravec, w ramach HOLDINGu HOPI,
powstała spółka córka HOPI ČR. HOPI CZ przechodzi w tym roku wyraźną restrukturyzację portfolio ofertowego, znaczną wymianę managementu oraz rozpoczyna
nowe projekty. Jestem przekonany, że w ścisłej współpracy z panem Pravcem
z powodzeniem wykonamy wszystkie te zadania. Na kolejnych stronach znajduje
się krótka prezentacja jego osoby oraz refleksje dotyczące celów i priorytetów.
HOPI Ultra FRESH
8
Slavnostní otevření provozu
výroby masa a ryb
Jažlovice, 31. ledna 2014
HOPI Ultra FRESH
Ceremonial opening of meat
and fish production operations
in Jažlovice, 31st January 2014
20
HOPI Madunice 15 LET
Na konci roku oslavíme 15 let
provozu v Madunicích
Madunice
HOPI Madunice 15 LET
Dla przedsiębiorstwa najważniejsze jest dobre imię, za którym skrywa się wiele wysiłku
i uczciwej pracy. Dlatego wielkim wydarzeniem 2014 roku było dla spółki HOPI zdobycie
nagrody SUPERBRANDS. Nagroda ta jest przyznawana uchwałą fachowej komisji,
złożonej z profesjonalistów z dziedziny biznesu, komunikacji, marketingu i badań
marketingowych. Bardzo się cieszę, że spełniliśmy takie kryteria jak rozpoznawalność,
budowanie marki, akceptacja innowacji czy prestiż. Dla nas jest to zarazem
zobowiązanie. Postępujmy zatem wszyscy tak, abyśmy to dobre imię zachowali.
Nastąpiło przekształcenie spółki w strukturę holdingową. Została utworzona
nowa struktura organizacyjna, firmy córki zostały poszerzone o dwa nowe podmioty
HOLLANDIA i Farma Otročín. Cieszę się, że te firmy prosperują. Jestem dumny
z tego, że HOPI jest czysto czeską spółką z wpływem międzynarodowym, która
należy do największych czeskich pracodawców.
Wszystkie zmiany, którymi naznaczony jest rok 2014, mają jeden cel a jest nim
zapewnienie swymi usługami zadowolenia klienta, prosperity i długotrwałego
rozwoju spółki.
Na zakończenie pozwolę sobie zauważyć, że należy wiele rzeczy zmienić, stoi
przed nami wiele zadań i czeka nas dużo pracy. Ale mocno wierzę, że z uczciwym
i odpowiedzialnym podejściem wspólnie wszystkiego dokonamy.
At the end of the year we will
celebrate 15 years of operations
in Madunice
Barbora Špotáková
v Hollandii
Osobní návštěva slavné oštěpařky
v Krásném Údolí
Krásné Údolí, 18. června 2014
35
Barbora Špotáková
at Hollandia
Personal visit of the famous
javelin thrower in Krásné Údolí,
Krásné Údolí 18th June 2014
Na przyszły rok życzę nam wszystkim dużo szczęścia.
S úctou Váš / Yours Sincerely
Tisztelettel / Z wyrazami szacunku
František Piškanin
HOPI 2014
Listopad | November | Noiembrie
P.S. Pro konzultaci s majitelem společnosti prosím kontaktujte jeho asistentku
paní Jitku Kravčišinovou, kontakt: [email protected], Tel.: +420 323 614 346.
www.hopilogistics.eu
23 years in motion
HOPÍK 20
Vydavatel: HOPI s.r.o., Pražská 673, Klášterec nad Ohří
Šéfredaktor: Martin Piškanin
Redakční rada: Jitka Kravčišinová, Renata Pešková, Kateřina Fialová
Redakce: Zděbradská 74, Jažlovice, 251 01 Říčany u Prahy
tel.: +420 323 614 111, e-mail: [email protected], www.hopi.cz
Grafické zpracování: www.sirael.cz
3
HOPI HOLDING konference 2014
HOPI HOLDING Conference 2014
Tak jak se stalo již naší jarní tradicí, proběhla ve dnech 28. a 29. května
2014 v hotelu Park Holiday v Benicích mezinárodní konference HOPI za
účasti širšího vedení z Polska, Maďarska, Slovenska a České republiky.
Tato konference byla vlastně první konferencí v novém organizačním
holdingovém uspořádání HOPI.
As has become our spring tradition, the international HOPI conference took
place on 28th and 29th May 2014, at the Holiday Park Hotel in Benice, where
representatives of management from Poland, Hungary, Slovakia and the Czech
Republic took part. In fact, it was the first conference of the new organizational
arrangement of HOPI, of the Holding.
Cílem konference bylo představit vývoj HOPI ve střední a východní
Evropě z pohledu plnění plánů jednotlivých částí HOPI HOLDINGU,
seznámit se s vývojem obchodních aktivit v jednotlivých zemích,
prodiskutovat navržený „Operating Framework“, jeho strukturu, pravidla
hry, organizaci a rozdělení kompetencí v HOPI HOLDINGU, jasně si
vysvětlit a definovat principy Projektového řízení a na příkladech si ukázat co musíme změnit, abychom byli schopni plnit dohodnuté termíny,
zákaznické parametry a náklady.
The aim of the conference was to introduce HOPI development in Central
and Eastern Europe in terms of performance plans of individual parts of the
HOPI HOLDING and to get acquainted with the development of commercial
activities in each country.Furthermore, the aim was also to discuss the proposed "Operating Framework", its structure, rules, organization and division of
competences within the HOPI HOLDING, as well as clearly define and explain
the principles of Project management and present examples to show what
we have to change to be able to meet the agreed deadlines, customer
requirements and costs.
Konference byla organizačně rozdělena do dvou částí. První část se
soustředila na externí prostředí a jako obvykle se uskutečnila za účasti
hostů, kteří nám pomohli si uvědomit, co od nás naši zákazníci očekávají a jak se vyvíjí podnikatelské prostředí.
The conference was divided into two parts.The first part focused on the external
environment and, as anticipated, several guests were invited to help us realize
what our customers expect of us and how the business environment evolves.
První host byl pan J. Skácel z firmy P&G s příspěvkem na téma „Očekávání přední globální FMCG firmy“ od svého strategického dodavatele logistických služeb. Druhým hostem byl EY podnikatel roku pan J. Hlavatý, majitel
firmy Juta se svojí podnikatelskou zkušeností.
The first guest was Mr. J. Skácel from P&G, who contributed with a paper on
"Expectations of leading global FMCG company" from their strategic supplier of
logistics services.The second guest was the EY Entrepreneur of the year, Mr.
J. Hlavatý, owner of the Juta company, who talked about his business experience.
Obě prezentace a následující diskuze jak s našimi hosty, tak i později
ve workshopech potvrdily, že v poznávání, pochopení a realizaci zákaznických
potřeb musíme jít mnohem dál, než v současné době často děláme.
Zaměření na neustálé zlepšování, produktivitu a servis je povinností.
Both the presentations and the following discussion with our guests as well
as later in workshops confirmed that in learning, understanding and realizing
of customer needs we must go much further than we currently do. It is our duty
to focus on continuous improvement, productivity and service.
Program druhého dne byl věnován novému organizačnímu uspořádání
HOPI HOLDINGU a způsobu práce v těchto nových podmínkách a budování „jednoho“ HOPI.
The programme of the second day was dedicated to the new organizational
structure of HOPI HOLDING and the manner of work under the new conditions,
and the building of "one" HOPI.
Autor / By: Ing. Antonín Jiroušek, CSc.
HR, QA & IMS Manager
První Novoroční Holdingová oslava
se konala ve čtvrtek 23. ledna 2014
v Duplex Clubu na Václavském náměstí.
Na párty vystoupila dívčí smyčcová
skupina Inflagranti.
The Holding’s first New Year celebration
was held on Thursday, January 23, 2014
at the Duplex Club on Wenceslas Square.
The girl electric string trio Inflagranti
performed at the party.
Logistická konference 2014
Logistic Conference 2014
Vážení kolegové,
dne 19. 3. 2014 se v hotelu Saffron v Bratislavě, pod záštitou
HOPI SK jako generálního partnera, konal již 8. ročník konference
z oblasti logistiky - Logistická konference 2014, která přinesla
inspirativní odborné přednášky na aktuální témata.
Svými příspěvky se mimo HOPI SK prezentovalo mnoho dalších společností, například Henkel ČR spol. s r. o., DHL Logistics (Slovakia)
spol. s r.o., TESCO STORES, atd. Součástí konference byly v letošním roce také panelové diskuze, vycházející ze zkušeností jednotlivých společností, se zaměřením na témata: management logistiky
ve výrobních společnostech, management ve vztahu k logistickým
centrům a výstavbě nových logistických center.
Celodenní program přilákal bezmála 170 účastníků, především
z řad logistických manažerů a poskytovatelů logistických služeb.
Pozvánku také přijalo mnoho současných partnerů a zákazníků
HOPI SK, např. V. Bizub ze společnosti Kaufland, R. Procházková ze
společnosti Dr.Oetker, L. Fegyveres ze společnosti Palma a.s., a také
zákazníků budoucích – např. M. Škoda ze společnosti Bongrain.
Naše společnost zde představila své know-how z oblasti logistiky
FMCG. Celou prezentaci naleznete na web adrese:
http://youtu.be/32Cq1N2ySNE
Logistická konference je mimořádnou příležitostí k navazování
a rozvíjení obchodních kontaktů, prezentaci portfolia našich služeb
a sdílení nejnovějších trendů. Proto budeme i nadále aktivně
součástí podobných akcí.
..............................................................................................................
Dear colleagues,
on 19. 3. 2014, at the Saffronhotel in Bratislava and under the
auspices of HOPI SK as the general partner, the 8th annual conference - Logistic Conference 2014 was held. There, inspirational
case studies were heard on hot logistics topics.
Apart from HOPI SK, many other companies
made their contributions, for example
Henkel ČR s. r.o., DHL Logistics
(Slovakia) s.r.o.,
Autor / By: Marek Fořt
Obchodní ředitel HOPI SK
Sales manager HOPI SK
TESCO STORES, etc. This year, a part of the conference was also
organized as a panel discussion, which was based on experience
of individual companies. The focus was on these topics: logistic
management in manufacturing companies, management concerning logistic centres and building of new logistic centres.
The all-day programme attracted nearly 170 participants, primarily
from among the logistics managers and logistics service providers.
An invitation was also accepted by many current partners and
customers of HOPI SK, for example V. Bizub from company
Kaufland, R. Procházková from company Dr.Oetker, L. Fegyveres
from company Palma a.s., as well as by some future customers –
for example M. Škoda from company Bongrain.
Our company introduced its know-how in the field of FMCG logistics. The full presentation can be found at:
http://youtu.be/32Cq1N2ySNE
The logistic conference is a great opportunity for making and developing business contacts, presenting portfolio of our services and
sharing the latest trends. Therefore, we will continue to take an
active part in similar events.
One roof rezonuje ve světě
Autor / By: Lukáš Jandík
Key account manager
MCC CZ, SK
One roof resonates all over the world
Dne 5. 6. 2014 Praha hostila mezinárodní konferenci ředitelů
nákupu z 27 zemí Metro Cash and Carry. V rámci této mimořádné
akce dostala společnost HOPI jedinečný prostor prezentovat portfolio svých logistických služeb. Speciální akcent byl věnován unikátnímu projektu „one roof“ (vše pod jednou střechou) a také novým
platformám Ultra FRESH.
On June 5, Prague hosted an international conference for directors
of purchasing from 27 countries of Metro Cash and Carry. As part of this
remarkable event, HOPI got a brilliant opportunity to present its portfolio
of logistics services. Special emphasis was placed on the unique "one
roof" project (everything under one roof) and also on the new Ultra
FRESH platforms.
Celosvětový team zástupců MCC - v počtu více než padesáti
zástupců - byl v Průhonicích seznámen s profilem společnosti HOPI
a hlavně s jedinečným spojením logistiky a výroby - unikátním ve
skupině Metro.
In Průhonice, a team of MCC representatives from all over the world,
more than fifty representatives, was introduced to the HOPI company
profile and especially to the exceptional combination of logistics and
production - a unique one in the Metro group.
Po krátké prezentaci a přesunu do distribučního centra
v Jažlovicích byla připravena organizovaná prohlídka provozů
Makro. V rámci programu se zástupci MCC seznámili s provozem
v suchém, chlazeném i mraženém skladu.
After a short presentation and a visit to the distribution centre in
Jažlovice, a tour of Makro operations was organized. As part of the
programme, MCC representatives inspected operations in dry, chilled
and frozen warehouses.
Vrcholem programu byla unikátní možnost „osahat“ si nové Ultra
FRESH platformy zevnitř, a to včetně výrobních prostor masa i ryb.
The highlight of the programme was a special opportunity to "touch" the
new Ultra FRESH platforms from inside, including the production areas
for meat and fish.
Jedinečný koncept „one roof“- jehož je MCC ČR ve spolupráci
s HOPI ČR průkopníkem - vzbudil oprávněnou pozornost. Prakticky
prezentované synergie a široké možnosti další spolupráce v regionu
i napříč Evropou byly jedním z mnoha pozitivních výstupů závěrečného hodnocení.
The unique concept of "one roof" which the MCC in cooperation with
HOPI Czech Republic pioneered attracted much attention. The synergies
presented in a practical way and the extensive possibilities of further
cooperation in the region as well as across Europe were one of the
many positive outcomes of the final evaluation.
Well done.
Well done.
Autor / By: Roman Souček
Manažer potravinářské výroby
Food Production Manager
HOPI Ultra FRESH
8
Dne 31. 1. 2014 se slavnostně otevřely prostory výroby masa
a ryb na hale H1 v Jažlovicích. Tomuto dni předcházelo několik
měsíců plánování a schůzek nad projektem a návrhy technologického vybavení těchto prostor, kde se bude zpracovávat
surovina masa a ryb.
On January 31, 2014, the premises for meat and fish production were officially opened in the H1 hall in Jažlovice. This day was preceded by several
months of planning and meetings concerning the project as well as the
discussing proposals for the technological equipment for these premises,
where raw meat and fish will be processed.
Provoz je plánován multifunkčně a v tuto chvíli jsme schopni přijímat surovinu na paletách i ve visu. Kapacita příjmové chladírny je
cca 20 000 kg masa ve visu nebo na paletách. Výrobní prostor je
řešen liniově, což znamená, že na začátku linky je hrubé bourání
masa, následuje jemné bourání a úprava pro kuchyňské zpracování. V současné době máme několik druhů balení.
The plan is for multifunctional operations and at this point we are able to
receive raw materials on pallets as well as hanging up. The capacity of the
incoming cold store is about 20,000 kg of meat hung or placed on pallets.
The production area is linear, which means that at the beginning of the
line there is coarse cutting followed by fine cutting and preparation for
processing. Currently, we have several types of packaging.
1. Ochranná atmosféra – balení o velikosti 0,2 – 5 kg
2. Skin
3. Mirabela
1. Protective atmosphere – 0.2 – 5 kg packages
2. Skin
3. Mirabela
Na tyto typy balení používáme stroje typu Mondiny Evoluzione 350.
Dále pak na stroji VC – 999 balíme do vakua (sáčky). Stroj se sestává z vakuové, smršťovací a sušící komory.
Mondini Evoluzione 350 machines are used for these types of packaging,
the VC – 999 machine is used for vacuum packaging (bags). The machine
consists of a vacuum, shrink and drying chambers.
Následuje etiketování na strojích Bizerba (GLM-I a GS), předání
do chlazeného skladu na H1 a převzetí do systému SAP. Jinak
celá výroba (maso, ryba a od září i ovoce a zelenina) pracuje v
informačním systému NETTO Control, což je systém tvořený pro
výrobní závody.
Then labelling is done on Bizerba (GLM-I and GS) machines, items are
transferred to the H1 chilled warehouse and entered into the SAP system.
Otherwise, the entire production (meat, fish and as of September also
fruit and vegetables) operates in the NETTO Control Information System,
which is a system created for manufacturing plants.
Činností projektu je nákup suroviny a výroba produktů pod
značkou HOPI, které pak prodáváme do sítě a do výroben uzenin
v okolí Jažlovic.
The purpose of the project is to purchase raw materials and manufacture
products under the HOPI brand, which we then sell into the network and to
smoked meats plants around Jažlovice.
Nyní několik slov k provozním kapacitám. Celý prostor je technologicky plánovaný na zpracování objemů cca 10 000 kg denně.
V současnosti jsou kapacity využívány na cca 50%.
Now, let me tell you about the operational capacities. The whole area is
technologically planned to process volumes of around 10,000 kg per day.
The capacities are currently used to about 50%.
15. 5. 2014 se k výrobě masa připojila výroba ryb, kde v současné
době zpracováváme cca 1 000 kg mořských ryb denně. Suroviny
jsou dodávány ze sta procent zákazníkem (MCC). Ke službám patří
např. kuchání, filetování, výroba šupinkového ledu a v neposlední
řadě provozování vivária s živými humry. Kapacita vivária je cca
300 kg živých humrů a je využíváno na cca 70%. Pro tyto živočichy
vytváříme jejich připrozené prostředí.
On May 15, 2014, fish production was added to the meat production,
where we currently process about 1,000 kg of sea fish per day. One
hundred percent of the raw material is supplied by our customer (MCC).
The services include, for example gutting, filleting, scale ice production
and last but not least, operating a vivarium with live lobsters. The capacity
of the vivarium is about 300 kg of live lobsters and it is used to about
70%. For these creatures, we create natural environment.
Jaké úkoly nás čekají v nejbližší době? Je to určitě naplnění kapacit
výroby, úspěšné absolvovaní auditu IFS Food, a v neposlední řadě
zahájení projektu Ovoce&zelenina.
And what challenges await us in the near future? It is definitely fulfilling
the production capacity, successful completion of the IFS FOOD audit,
and finally the launch of the Fruit&Vegetable project.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na projektu podíleli a hlavně
lidem ze svého týmu, kteří zabezpečili start výrobních platforem
Ultra FRESH v HOPI.
I would like to thank everyone who participated in the project, especially
people in my team, who ensured the start of Ultra FRESH production
platforms in HOPI.
Jemné bourání čerstvé vepřové plece
Fine cutting of fresh pork shoulder
Přízemní prostory výroby masa a ryby
Ground floor premises for meat
and fish production
Vakuové balení a etiketování
Vacuum packaging and labelling
Filetování Sumečka afrického
Filleting of African catfish
Vivárium s živými humry
Vivarium with live lobsters
Workshop MCC v Masné Platformě Jažlovice
MCC workshop at Meat Platform in Jažlovice
Dne 10. 10. 2014 posloužila masná platforma v Jažlovicích jako místo pro setkání a workshop
vedoucích oddělení masa Makro/Metro (CZ/SK), nákupčích masa a zástupců kvality.
Pod vedením MVDr. Josefa Kameníka byly prezentovány nové trendy v bourání hovězího masa.
Bourání samotné bylo realizováno přímo řezníky HOPI.
Součástí workshopu byla i krátká prohlídka skladových prostor HOPI a možnost osobně
prodiskutovat aktuální témata spojená s distribucí masné suroviny.
On 10th October 2014, the meat platform in Jažlovice served as a place for a meeting
and workshop of heads of meat departments from Makro/Metro (CZ/SK), buyers of meat
and representatives of quality.
Under the guidance of MVDr. Josef Kameník, new trends in cutting beef were presented.
The cutting itself was carried out by butchers from HOPI. The workshop also included a short
tour of the HOPI warehouse and the opportunity to personally discuss current topics related
to the distribution of raw meat.
9
Dne 17. září 2014, v luxusních prostorách
pražského Kláštera u sv. Anežky České - na
Františku, byla naší společnosti slavnostně
předána celosvětově uznávaná cena.
Superbrands je nejvyšším oceněním značky
HOPI na trhu a řadí nás do elitní skupiny
důsledně vybraných firem.
On September 17, 2014, in the beautiful
setting of St. Agnes of Bohemia Convent,
our company formally received a globally
recognized award. ‘Superbrands’ is the
highest award for the HOPI brand on the
market and ranks us among the elite
group of carefully selected companies.
A MÁME JI!
WE HAVE GOT IT!
Nový web HOPI 2014
New HOPI web 2014
www.hopi.cz
www.dontworrybehopi.cz
www.hopilogistics.eu
www.dontworrybehopi.eu
www.hopilogistics.com
www.hopi.sk
www.hopi.hu
Přísloví / Proverbs:
„Cizí zkušenosti odírají kůži, vlastní řežou do živého masa.“
“The experiences of others wear down the skin, our own cut into living flesh.”
Mongolské přísloví / Mongolian proverb
„Nejedno vysvětlení je horší než samotná chyba.“
“Excuses are worse than the mistake itself.“
Perské přísloví / Persian proverb
„Kdo na nic nezamíří, nic netrefí.“
“If you don’t take aim at anything, you don’t hit anything.“
Polské přísloví / Polish proverb
„Bez osobní zodpovědnosti lidí – a to za zisk i ztrátu – je úspěch nemožný.“
“Without people taking personal responsibility for both profit and loss, success is impossible.“
Tomáš Baťa
11
Pøedstavení manažera / Introducing the manager
Ing. Pavel Pravec
HOPI CZ - CEO
Seznámení s HOPI
Můj první kontakt s naší společností byl v roce
2013 v rámci hledání možnosti uplatnění i mimo
automobilový průmysl. Po prvních pohovorech
a poznání vedení společnosti mne možnost spolupracovat s týmem HOPI velmi zaujala. V průběhu
své profesní kariéry jsem „válčil“ pod anglickou,
německou i francouzskou vlajkou – jsem rád, že
jsem dostal možnost bojovat pod českou. Úspěch
firmy HOPI je skutečně ojedinělý a jsem rád, že
mohu spolupracovat na dalším rozvoji.
Předchozí pracovní zkušenosti
Před nástupem do HOPI jsem pracoval 8 let
v pozici ředitele závodu ve společnosti Faurecia
Interior Systems v Mladé Boleslavi. Firma Faurecia
je jedním z globálních dodavatelů automobilového průmyslu, v oblasti plastových dílů do interiéru
vozů je největší na světě. Závod Mladá Boleslav
zajišťoval přímé dodávky pro automobilky Škoda,
Audi, VW, Ford, GM, PSA, Daimler, BMW.
prioritami v rámci jednotlivých oddělení. Rád
bych využil této příležitosti a zpětně poděkoval
všem kolegům za velmi otevřený a profesionální
přístup v rámci tohoto seznamovacího „kolečka“.
Jsem si vědom toho, že vše probíhalo nad rámec
standardních pracovních činností a že na otázky
„newcomera“ nebylo vždy jednoduché odpovídat.
V rámci porovnání s automobilovým průmyslem je
oblast podnikání v segmentu FMCG, ve kterém se
pohybuje naše společnost, mnohem dynamičtější
a hůře predikovatelná. Díky velkým výkyvům
v objemech zboží je zde vyšší tlak na flexibilitu
a dynamičnost. Plánování provozů a dopravy
a s tím spojené plánování příslušných zdrojů je
velkou výzvou a vyžaduje téměř „on-line“ supervizi. Přiznávám se, že situace kdy „ráno nevíme, co
budeme přesně dělat večer“ je pro mne stále velkou výzvou. Jako svůj úkol tedy vnímám nalezení
způsobu implementace ověřených a funkčních
procesů a metod do prostředí HOPI s cílem dalšího zefektivnění.
Běžný pracovní den
V letech 2000 - 2005 jsem pracoval ve
společnosti Peguform Bohemia, což je také
dodavatel plastových dílů v automotive. Zde jsem
pracoval v pozici výrobního manažera a následně
ředitele závodu.
V rámci poradenské činnosti jsem pracoval jako
konsultant a později jako vedoucí projektů ve
společnostech IPI, Arthur Andersen a PriceWaterhouse. Tato zkušenost zahrnovala spolupráci na
finančních auditech mezinárodních společností,
BPR (Business process re-engineering) projekty
sledující zvyšování efektivity a úspory nákladů
a práci průmyslového inženýra zejména pro
výrobní podniky v České republice.
Pracovní pozice
Ve firmě zastávám nově vzniklou pozici ředitele
HOPI ČR. HOPI ČR je jednou z dceřiných společností HOPI HOLDINGU vytvořeného v loňském roce.
Ideální zahájení je vlastní prohlídka některého
z provozů. Vzhledem ke vzdálenosti jsou kolegové
z Prostějova mírně „chráněni“ od neplánovaných kontrol ředitele. Rutinní prohlídka při použití dvou nejdůležitějších manažerských nástrojů (vlastní oči, vlastní
nohy) pomáhá získat nezávislý pohled na stav provozu.
Následuje pravidelná operativní porada s týmem
vedení ČR. Součástí je kontrola klíčových indikátorů, problematické oblasti. Zaměření porady je
na kvalitu a produktivitu.
Zbytek pracovního dne je rozdělený na pracovní
schůzky k různým záležitostem, v současnosti
zejména na přípravu nových projektů. Na závěr
dne příprava na další den, případně dlouhodobější plán a rozhodnutí o prioritách.
Záliby
Z pozice ředitele tedy zodpovídám vedení a majiteli
firmy za veškeré činnosti v rámci České republiky.
Kromě zajištění dodržování firemních pravidel
a zákonů ČR je hlavní odpovědností splnění plánovaného hospodářského výsledku, příprava nových
projektů a udržení a zlepšení spokojenosti zákazníků.
Ve volném čase se snažím věnovat rodině, mám
2 syny ve věku 15 a 11 let, a tak se snažíme
sportovat, jezdit na kole. Pod vedením manželky
rádi navštěvujeme zajímavá místa v okolí Prahy,
ale za aktivního turistu bych se určitě neprohlásil. Zajímá mne vojenská historie, rád si
přečtu knihy z období II. Světové války.
Začátek spolupráce s HOPI
Největší profesní úspěch
Během prvních týdnů po nástupu do pozice jsem
se postupně seznamoval s organizací a hlavními
V rámci HOPI zatím nemohu hodnotit. Během
působení v automobilovém průmyslu určitě zlep-
šení vztahu s náročným zákazníkem Audi a zvládnutí krize spojené s požárem závodu.
Ideální pracovní den
Ideální den je pro mne takový, kdy na jeho konci
můžu vidět, že jsem svým rozhodnutím, podporou, nápadem něco zlepšil, někomu nebo něčemu pomohl. Když mám pocit posunutí záležitostí,
problémů kus dopředu. Ať už vzhledem k zákazníkům nebo interně ve firmě.
Priority pro příští období, pracovní cíle
Na prvním místě je náš zákazník. Prioritou je
tedy zajištění náběhu nových projektů. V rámci
DC Jažlovice pro zákazníka Makro budujeme
unikátní koncept logistického servisu „one roof“
– komplexní zabezpečení všech toků včetně služeb přidané hodnoty. Při řešení vlastního procesu
jsou navrženy zcela nové způsoby vychystávání
reagující na nové požadavky zákazníka. V DC
Prostějov se připravujeme na start nového
projektu spojeného s výraznou přestavbou
mrazírenského skladu.
Spolupráce na těchto projektech mě osobně
pomáhá získávat detailní informace o požadavcích zákazníků a možnostech řešení, které
HOPI nabízí.
Zároveň je důležité udržovat a dále zvyšovat
kvalitu našich služeb. Neprodáváme výrobky,
náš zákazník nakupuje servis, jehož kvalita je
podmínkou pro udržení a případné rozšíření
spolupráce. Jedním z nástrojů měření našeho
servisu jsou zákaznické audity. V letošním roce
jsme již několik auditů úspěšně absolvovali.
Věřím, že stejně zvládneme ty, co jsou ještě
před námi.
Za velmi důležitý interní projekt považuji zavádění
principů týmové práce v pilotním DC ve Strančicích. Cílem je zavedení principů řízení, plánování
a motivace, které povedou k dalšímu zefektivnění
a zlepšení našich služeb.
HOPI má velmi silný a motivovaný tým. Věřím,
že vzájemnou spoluprací a podporou v rámci
naší firemní filosofie „One HOPI“ jsme schopni
zvládnout úkoly spojené se zvyšujícími se
požadavky partnerů na flexibilitu, rychlost
a přesnost.
Těším se na další spolupráci s vámi.
Ing. Pavel Pravec - CEO - HOPI CZ
Věk:
Znamení:
Vzdělání:
Pracovní zkušenosti:
43
Rak
VUT Brno, Fakulta Strojní
13 let v automobilovém průmyslu (společnosti Faurecia a Peguform – zpracování plastových výrobků)
5 let v oblasti poradenství (společnosti Institut průmyslového inženýrství, Arthur Andersen, PriceWaterhouse)
13
Meeting HOPI
My first contact with our company was back
in 2013 when I was searching for employment
opportunities outside the automotive industry.
After the first few interviews and meeting the
company management, the chance to work
with the HOPI caught my interest. Throughout
my professional career I have “fought” under
the English, German and French flags - I am
glad that I was given a chance to fight under
the Czech flag too. The success of HOPI is really
quite extraordinary and I am proud to be able
to work here and help in further development
of the company.
Previous professional experience
Before starting in HOPI, I worked for 8 years
as a Plant Director in Faurecia Interior Systems
in Mladá Boleslav. The Faurecia Company
belongs among global suppliers for the automotive industry and regarding plastic parts for vehicle interiors, they are the largest supplier in the
world. The plant in Mladá Boleslav provided
direct deliveries for automobile manufacturers
Škoda, Audi, VW, Ford, GM, PSA, Daimler, BMW.
Between years 2000 – 2005 I worked for
Peguform Bohemia, also a supplier of plastic
parts in the automotive industry. Here, I held
the position of Production Manager and later
the Plant Director.
As part of the consultancy activities, I worked
as a consultant and later as a Project Manager
in IPI, Arthur Andersen a PriceWaterhouse.
This experience included working on financial
statement audits in international companies,
BPR (Business process re-engineering) projects
monitoring efficiency improvement and cost
savings and working as an industrial engineer,
primarily for manufacturing companies in the
Czech Republic.
Work position
In the company, I hold the newly created
position of a Director of HOPI ČR. HOPI ČR is
one of the subsidiaries of the HOPI HOLDING
that was formed last year.
department. I would like to take this opportunity
to thank all my colleagues for the very open and
professional attitude during this "getting-to-know
you round". I am aware that everything went beyond the standard work activities and that the
questions of the "Newcomer" were not always
easy to answer.
In comparison with the automotive industry,
the area of business in the FMCG segment
in which our company operates is much more
dynamic and less predictable. Due to large
fluctuations in the volume of goods, there is
higher pressure on flexibility and dynamism.
Planning of operations and transport and
related planning of relevant resources is
a major challenge and requires almost "on-line"
supervision. I must admit that the situation
when "in the morning we do not know exactly
what we will be doing tonight" is a great
challenge for me still. I therefore see my
task finding ways of implementing approved
and effective processes and methods into
the HOPI environment, with a view to further
streamlining within the company.
Ordinary working day
An ideal start to the day is a tour of one
of the plants. Considering the distance, our
colleagues from Prostějov are somewhat
"protected" from unplanned inspections of
the director. A routine inspection using the
two most important management tools (own
eyes, own feet) helps to get an independent
view on the state of the operation.
Then there follows a regular operative meeting
with the management team of the Czech Republic, with a review of key indicators and problematic areas. The focus of the meeting is on quality
and productivity.
The rest of the working day is divided into
meetings dealing with various issues, currently
connected especially to the preparation of new
projects. At the end of the day I prepare for the
following day, or focus on longer-term plan and
decisions regarding priorities.
with a demanding customer Audi and managing
a crisis related to fire at the plant.
Ideal working day
An ideal day for me is one at the end of
which I can see that something was improved
or somebody got helped by my decision,
support or idea. It is also a time when I feel
that some issues or problems have shifted
forward, be it in relation to customers or
the company itself.
Priorities for the following period,
work objectives
Our customer comes first. The priority is
therefore to ensure the launch of new projects.
Within the Jažlovice DC we are creating a unique
"one roof" concept of logistic service for our
customer Makro, a complex provision for all
flows, including added value services. When
solving the process itself, completely new methods of picking are designed, responding to new
requirements of the customer. In Prostějov DC
we are preparing for the launch of a new project
connected to a substantial rebuilding of the
frozen warehouse.
Work on these projects helps me to obtain detailed information about customer requirements
and possible solutions that HOPI can offer.
At the same time, it is important to maintain and
further improve the quality of services we offer.
We do not sell products. Our customer purchases
a service, the quality of which is a prerequisite
for the maintenance and possible expansion
of cooperation. Customer audits are one way of
assessing our services. So far, we have successfully completed several audits this year. I believe
that we will also be successful in the ones that
are still before us.
The internal project of implementing the principles of teamwork in the pilot Strančice DC
I consider very important. The aim is to introduce
principles of management, planning and motivation that will lead to further streamlining
and improvement of our services.
Hobbies
As a director, I am responsible to the company
management and to the owner for all activities
within the Czech Republic. The main responsibility lies in the fulfilment of the planned profit,
preparation of new projects and maintaining
and improving customer satisfaction. In addition,
I also ensure the company rules complied
with and the laws of the Czech Republic
are observed.
In my free time I try to devote some time
to my family, I have two sons aged 15 and 11,
so we try to do some sport or go cycling.
Under the guidance of my wife we like to visit
interesting places around Prague, however,
I would definitely not declare myself an active
hiker. I am interested in military history and
I enjoy reading books concerning the period
of Second World War.
The beginnings in HOPI
Biggest professional success
During the first weeks of starting in my position,
I got gradually acquainted with the organization
and learned about the key priorities in each
I cannot assess the situation with respect to
HOPI just yet. During my work in the automotive
industry, it was the improvement of relationship
HOPI has a strong and highly motivated team.
I believe that by mutual cooperation and support
in terms of our company philosophy “ONE HOPI”,
we are able to meet the challenges associated
with increasing partners’ demands of on flexibility, speed and accuracy.
I look forward to further cooperation
with you.
Ing. Pavel Pravec - CEO - HOPI CZ
Age:
Star sign:
Education:
Work experience:
14
43
Cancer
VUT Brno, Faculty of Mechanical Engineering
13 years in the automotive industry (Faurecia and Peguform – plastic products processing)
5 years in Consultancy (Institute of Industrial Engineering, Arthur Andersen, PriceWaterhouse)
Download

Hopik ke stažení