č. 101, říjen 2012
Výsledky první poloviny roku 2012
Pět let bez úrazu zaměstnance
Prodloužení kalcinačního kanálu
ČC Kontakt č. 101, říjen 2012
úvodní slovo
Redakční rada: Ing. Pavel Bartejs, Petr Čermák,
Mgr. Milena Hucanová, Ervín Pošvic, Bc. Denisa
Šimáčková, Luboš Trestr, Ing. Pavel Vidlař
Vydavatel: Lafarge Cement, a. s.
411 12 Čížkovice čp. 27
Slovo generálního ředitele
IČ: 14867494
tel.: 416 577 111, fax: 416 577 600
www.lafarge.cz
Vážení spolupracovníci,
Evidenční číslo: MK ČR E 16531
Datum vydání: 22. 10. 2012
ze všech stran se na nás každý den valí nějaké
Použité fotografie: autoři článků a archiv podniku.
negativní zprávy. Lidé, kteří si dají obyčejného „pa-
Časopis je neprodejný, distribuci zajišťuje vydavatel.
náka“, umírají, protože někdo nezodpovědný z čisté
Sazba a tisk: www.dum–tisku.cz
ziskuchtivosti vyrobil alkohol, který zabíjí. A někdo
rovněž nezodpovědný to připustil. A další a další.
Stavebnictví již několik let po sobě klesá, stavební
obsah
3
firmy i výrobci stavebnin omezují výrobu, propouštějí zaměstnance a bijí na poplach a zdá se, že to
nikoho ze zodpovědných nezajímá.
Výsledky
poloviny
roku 2012
Místo přemýšlení o tom, jak toto odvětví podpořit,
přicházejí další a další škrty v bláhové naději, že to
přinese zlepšení. A další zvyšování daní, které dále
snižuje poptávku.
Spotřeba cementu v České republice od roku 2008,
s nepatrným zvýšením v roce 2010, stále klesá
(z 5,1 mil. tun na letošních zhruba 3,5 mil. tun). Svaz
výrobců cementu v minulých dnech vydal prognózu,
azu zam
úr
5
nan
ěst ce
et bez
5l
5
Pět let bez
úrazu
zaměstnance
podle které dosáhne spotřeba cementu příští rok
úrovně 3,3 mil. tun.
To znamená, že v průběhu 5–6 let poklesne spotřeba cementu zhruba o 35 %. Obávám se, že toto číslo,
a ne poněkud abstraktní statistiky o vývoji stavební výroby, ukazují pravý stav významného segmentu
stavebnictví. Otázka je, co bude dál.
10.
10. 2 012
Pokud si od těchto čísel odečteme dovozy v objemu zhruba 900 až 700 tis. tun, dostaneme objem, o který
se musejí „poprat“ tuzemské cementárny. Skutečně nic moc ve srovnání s výrobními kapacitami.
Nám přináší blízkost hranic s Německem nevýhody i výhody zároveň. Na jedné straně jsme vystaveni
7
INVESTICE:
Prodloužení
kalcinačního
kanálu
tlaku dovozů, na druhé straně můžeme významnou část naší výroby vyvézt.
Jak všichni víte, v tomto roce jsme se stali plnohodnotnou součástí společného podniku, který se jmenuje
Lafarge Central Europe holding.
Tím jsme se i ve všech ohledech zapojili do hospodaření tohoto podniku a naše výsledky se staly součástí
jeho výsledků. Řada z nás nově je a nadále bude hodnocena podle toho, jak přispějeme k výsledkům
holdingu. Na to je navázána i část našich ročních bonusů.
I z toho důvodu velmi napjatě sledujeme, jak se daří ostatním cementárnám v Rakousku, Maďarsku a ve
Slovinsku.
8
Víte, že?
Bohužel všechny tyto státy jsou součástí geografického celku, kde – snad až doposud s výjimkou Rakouska – krize zasáhla plnou silou. Maďarský i slovinský trh významně poklesl, do Slovinska navíc začaly
přicházet dovozy z Itálie a Turecka. To vedlo k tomu, že výroba slínku v cementárně v Trbovlje byla výrazně
omezena a slínek se dováží jak z blízké cementárny v Retznei, tak z Maďarska.
Nová super cementárna v Maďarsku trpí nedostatkem odbytu a vysokou domácí konkurencí, která má
velmi nepříznivý vliv na prodejní ceny.
V Rakousku začíná v poslední době trh také klesat, především v regionu Mannersdorfu.
A tak i v případě holdingu platí stejné imperativy jako v naší cementárně: komunikace a úzká spolupráce
12
Sponzoring:
Mozaika
proběhlých
akcí
se zákazníky, optimalizace portfolia výrobků, stabilní vysoká kvalita a především úspory všech nákladů.
V následujícím období se budeme velmi podrobně věnovat především fixním nákladům a spolehlivosti
zařízení. Každá neplánovaná odstávka nás stojí zcela zbytečné peníze. A pokud po ní následuje „zalepení“
strana
2 | ČC KONTAKT Č. 100
systému, pak je ztráta několikanásobná.
Když se tak dívám na to, co jsem zatím napsal, tak to nezní příliš optimisticky. Ale přesto – stále vyrábíme,
prodáváme, na vývoz dokonce více než vloni. Velmi se snažíme o to, aby dopad současného nelehkého
období na naše zaměstnance byl co nejmenší. Zachováváme plnou zaměstnanost, propouštíme jen výjimečně a to v případech, kdy si to optimalizace daných činností vyžádá, nesnižujeme mzdy, zachováváme
všechny benefity.
13
Tým
cementárny
na
fotbalovém
turnaji
v Retznei
A to je myslím v současné době to podstatné.
Snažíme se rovněž dále rozvíjet a zlepšovat výrobní zařízení i technologii. V běhu je příprava další
velké investice do úpravy kalcinačního kanálu. Naši pracovníci usilují mimo jiné i o získání dotace
z evropských fondů.
Vím a jsem přesvědčen, že i zbytek tohoto roku ustojíme. Jen to bude vyžadovat ještě o něco větší
nasazení každého z nás.
Ivan Mareš
Lafarge
Výsledky poloviny roku 2012
OTÁZKY NA BRUNO LAFONTA
Jak byste popsal výsledky za druhé čtvrtletí
roku 2012?
Druhé čtvrtletí tohoto roku bylo pozitivní ve dvou
aspektech: především proto, že naše výsledky
se zlepšují a potvrzují kladný trend posledních
měsíců a dále proto, že dodržujeme cíle, které
jsme si stanovili s ohledem na zlepšení naší
finanční struktury.
Z velké části jsou dobré výsledky odrazem vašeho nasazení a neustálé snahy o zlepšení v průběhu posledních měsíců. Každému z vás patří
moje blahopřání a dík.
Přesto je nutné konstatovat, že dosažené výsledky nesplňují naše interní cíle, které jsme si
stanovili v našem nejambicióznějším scénáři,
především pro druhé čtvrtletí. Příliš mnoho zemí
nedosahuje cíle jak ve druhé čtvrtině, tak za
celé pololetí.
V některých případech se zhoršila ekonomická
situace a my jsme nebyli schopni zareagovat
dostatečně rychle. V ostatních případech jsme
nesplnili naše výrobní cíle. V každém případě
musíme mít tyto cíle stále jako referenci pro
naši další činnost. Jedině jejich splněním budeme chráněni před nejistým a nestabilním
prostředím.
Co se týká našich výsledků, prodeje za čtvrtletí
se zvýšily o 5 % na 4,261 mld. €, náš aktuální
provozní hospodářský výsledek (COI) se zvýšil
o 11 % za čtvrtletí a o 15 % za pololetí a hospodářský výsledek před úroky, zdaněním a odpisy
(EBITDA) se zvýšil o 8 % za čtvrtletí i pololetí.
Čistý zisk Skupiny tyto změny neodráží, protože
je silně ovlivněn jednorázovými výdaji:
• Jednorázový výdaj 200 milionů € související
s aktivy v Řecku, který nemá žádný dopad
na hotovost Skupiny.
• Výdaje související s restrukturalizací ve výši
148 milionů €, ačkoliv tento jednorázový výdaj v budoucnu zajistí opakované šetření.
Pokud tyto jednorázové výdaje nebudeme uvažovat, bude čistý příjem Skupiny o 15 % vyšší
než v prvním pololetí roku 2011.
Jak vysvětlujete tento pozitivní trend?
Je to výsledek rozsáhlých prací, které jsme zahájili s cílem zvýšit ceny a snížit náklady. Zvýšením
cen jsme byli schopni částečně eliminovat vliv
inflace a realizovali jsme jej úspěšně na všech našich výrobních linkách téměř ve všech oblastech,
ve kterých působíme; především v USA, střední
a východní Evropě, Africe, na středním Východě,
v Latinské Americe a v Asii. Co se týká snižování
nákladů, dosáhli jsme úspory ve výši 170 milionů
€ za první pololetí, při úspoře 100 milionů € za
druhé čtvrtletí, a jsme na dobré cestě dosáhnout
celkových úspor 400 milionů € za rok.
Všechny tyto činnosti měly za následek zvýšení
našeho zisku. Dalším faktorem, který pomohl
navýšit zisk, je zavedení našeho programu Extra Mile, který začíná nést ovoce díky zavedení
prodejů výrobků s velkou přidanou hodnotou
a dalších inovovaných řešení a služeb.
Těchto výsledků jsme dosáhli ve vysoce polarizovaném ekonomickém prostředí.
• Rozvíjející se země zaznamenaly prudký
růst ve druhém čtvrtletí, s růstem hospodářského výsledku před úroky, zdaněním
a odpisy (EBITDA) ve všech regionech s výjimkou střední a východní Evropy. K růstu hospodářského výsledku před úroky,
zdaněním a odpisy (EBITDA) za poslední
čtvrtletí přispěly především Afrika/Střední
východ (+10 %), Asie (+33 %) a Latinská
Amerika (13 %).
• V rozvinutých zemích je situace odlišná.
»»V severní Americe se situace dále zlepšuje ve Spojených Státech i s velmi
dobrou situací v Kanadě. Celkově jsou
objemy výroby stabilní, ceny se zvyšují
a výrazné snižování nákladů vedlo ke zvýšení hospodářského výsledku před úroky, zdaněním a odpisy (EBITDA) o 24 %
v tomto regionu za druhé čtvrtletí.
»»Na druhou stranu v západní Evropě,
především v Řecku a Španělsku, došlo
vzhledem k velmi špatné ekonomické
situaci ke snížení hospodářského výsledku před úroky, zdaněním a odpisy (EBITDA) o 5 % ve druhém čtvrtletí
a o 19 % za první polovinu 2012.
Došlo ke zlepšení naší finanční situace?
Plníme plán s ohledem na cíle zvýšit tok peněz
a posílit naši finanční strukturu:
• Bez ohledu na náklady na restrukturalizaci
se náš tok peněz zvýšil jako důsledek našich aktivit týkajících se nákladů a cen.
• S ohledem na zlepšování naší finanční
struktury a omezování čistého dluhu jsme
byli schopni omezit výdaje na méně než
300 milionů € za první pololetí. Musíme
striktně dodržet náš závazek k omezení
výdajů na 800 milionů € v roce 2012. To je
klíčem k naší konkurenceschopnosti.
• Průběžně pracujeme na dodržení našeho
cíle divestic nejméně 1 miliardy € našich
aktiv tento rok.
Pokud dojde k omezení investičních výdajů,
nehrozí nebezpečí zhoršení stavu našich výrobních závodů?
Investiční výdaje 800 milionů € jsou rozděleny
na 400 milionů € pro servisní investiční výdaje a 400 milionů € na rozvoj a zlepšení produktivity.
Co se týká našich servisních investičních výdajů,
je náš cíl velmi ambiciózní, ale jsem přesvědčen,
že toto velmi striktní finanční vedení neohrozí
naši efektivitu. Existuje pro to několik důvodů:
•
Stále máme velmi
silný potenciál pro
zlepšení provozu
závodů z hlediska
parametrů spolehlivosti a kapacity využití. Pokrok v této
oblasti nám výhledově umožní pracovat
se závody, které vyrobí více při menších
nákladech. Našim cílem je vyrobit navíc
13–15 milionů tun v roce 2015.
• Naučili jsme se pracovat odlišně stanovením
cílů a vyšší kreativitou a lepším výběrem
našich projektů. Většina našich závodů je moderní, což redukuje nutnost investic a jsme
stále efektivnější při zajišťování zdrojů pro
naše zařízení.
Takto striktní finanční řízení samozřejmě vyžaduje maximální pozornost každého z nás.
Pokud jde o naše investiční výdaje na rozvoj,
naší prioritou je dokončit stávající projekty a v co
nejvyšší míře využít stávající zdroje.
Co jsou naše priority?
Pokračovat v nastoupené cestě a dokončit rok
2012, aniž bychom polevili v tlaku. Výsledky za
první polovinu roku nejsou dostatečné k tomu,
aby nám zajistily dobrý rok.
Naším cílem je přeplnit rozpočtové parametry
a zaměřit se na naše priority: bezpečnost, snížení nákladů a program Extra Mile.
Jak víte, stanovili jsme si ambiciózní cíl dosáhnout
úspor v hodnotě 1,3 miliard € prostřednictvím
zlepšeného výkonu a vytvoření navíc 1 miliardy €
hospodářského výsledku před úroky, zdaněním
a odpisy (EBITDA) - interně stanovený cíl – prostřednictvím zavedení programu Extra Mile.
Uspějeme, pokud zůstaneme stále soustředěni
na tento cíl. Záleží to na nás, na naší schopnosti zavádět do praxe naše plány nezávisle
na prostředí.
Chtěl bych také říct několik slov o situaci v oblasti
ochrany zdraví a zajištění bezpečnosti, která zůstává naší absolutní prioritou. Ke dnešnímu dni došlo
od začátku roku k 19 smrtelným nehodám, a to
včetně osmi, ke kterým došlo od počátku června,
kdy paradoxně většina výrobních jednotek slavila
BOZP mnoha iniciativami, které ukazovaly na zapojení a snahu vynaloženou v této oblasti.
Přesto se nesmíme nechat odradit, musíme se
spojit a demonstrovat naše nasazení a nadále
zajišťovat, aby byla správně provedena analýza
rizik nikoliv jenom jako formální cvičení, ale jako
přístup k budování bezpečnosti každého jednotlivého úkonu, a tím zajistit zamezení ohrožení
pracovníků a životů. Jednoznačně věřím, že jediná cesta k zamezení nehod je zlepšení našeho
procesu stanovování rizik.
Bruno Lafont
ČC KONTAKT Č. 101
| strana 3
BEZPEČNOST PRÁCE
Rizikové činnosti a místa – víme o nich?
Řešíme je? Už tři roky…
Chtěl bych vás touto cestou informovat, co se za posledního půl roku událo
s vašimi podněty a nápady na zlepšení bezpečnosti, ochrany zdraví a na
usnadnění práce. Ještě než se spolu podíváme na přehled, dovolte mi zmínit,
že tato iniciativa slaví v září 2012 třetí narozeniny! :)
Na všechny své podněty se můžete kdykoliv podívat z kteréhokoliv síťového
počítače v cementárně. Stačí kliknout na zelenou ikonu s bílou šipkou a najít
heslo „Rizikové činnosti a místa“.
Nejvyšší prioritou (č. 6) byly před prázdninami označeny vašimi vedoucími
místa a činnosti, které si žádají přednostní řešení. Tyto vybrané podněty
a nápravná opatření k eliminaci nebo ke snížení daného rizika jsou uvedeny v tabulce níže. Odhad nákladů na realizaci těchto opatření je zhruba
250 tisíc korun. V současné době je veliká vůle na straně vedení společnosti
nalézt finanční prostředky pro jejich realizaci.
Riziko
Opatření
Zajištění jiného zařízení než toho,
na kterém se bude pracovat.
Přeznačení ICV, ventilů… štítky
s popisem; běží v rámci EI projektu.
Deskové dopravníky suroviny nad
váhou a deskové dopravníky náhradní
cesty do CM1 nemají ICV pro zajištění.
Instalace silových vypínačů. Priorita:
váha suroviny do RP, náhradní cesta
slínku CM1, slín + podavač SM.
Nebezpečné čištění čelního okna
kabiny na rypadle R 974 – riziko pádu.
Instalace ochozu a řetězu místo
zábradlí nebo sklopné zábradlí.
Cementová mlýnice - žebřík
na separátor. Hrozí riziko pádu, když
se vynáší věci na vrch separátoru.
Najdeme nějaké starší schody (např.
ze staré Bimity?) a nainstalují se tam
namísto žebříku.
Riziko pádu při pohybu u nádrže R 984.
Instalace zábradlí na rypadlo R 984.
Lanopasy v lomu - není možné ověřit
vypnutí.
Umísťování odolné informace
o zajištění v rozvodně.
Lom, drtič - není možné zajistit
vypínač.
Úprava rozvodu 6kV v rozvodně.
Nebezpečné čištění zadního okna
kabin 2 buldozerů CAT.
Plošiny (asi bez zábradlí).
Absence informace strojníkovi,
že na mobilním drtiči
je někdo nový.
Instalovat zařízení (tlačítko s mikrofonem) na obě vstupní schodiště pro ohlášení vstupu strojníkovi
drtiče (zastaví podavač).
Riziko přejetí – chodci se neočekávaně dostávají na plochu, kde
jezdí VZV a jejich řidiči chodce
z tohoto prostoru oprávněně
nečekají.
Zvednout a uzpůsobit zábradlí
na expedici u východu z podchodu tak, aby se nedalo překročit.
Riziko zachycení kvůli schodu
a sníženému a zúženému profilu.
Z boku zakrýt pásy v zúženém
a sníženém prostoru u pásu
od baličky MTB. Navrhujeme
demontovatelné trubkové zábradlí.
Riziko pádu chodce a jeho
následného zachycení
do dopravníku kvůli málo
schůdnému šikmému chodníku.
Z boku zakrýt pásy vedoucí
(ze sklepa) od vibraček pod kolejí
č. 1 nahoru („ze sklepa“ směrem
k hale). Ale kryt musí umožňovat
nakládku lopatou na pás.
Nebezpečné manipulace
na redleru, manipulace s velkou
trubkou, dále práce ve výškách
při uvolňování řetězů a gurt
skříplých pod víkem drtiče v lomu.
‚Něco‘ na bezpečné uvolnění
skříplých řetězů a gurt na víku
drtiče v lomu (např. minivrátek
nebo hydraulika na přizvednutí
víka).
Kromě výše uvedených ‘menších’ akcí existují dále požadavky, jejichž
realizace si žádá částky v řádech stovek tisíc až milionů korun. Tyto velké
akce jsou zařazeny do tzv. PIPu, jehož prostřednictvím žádáme Skupinu
o investiční prostředky. Jsou to:
Padající beton z cementových sil.
Silo č. 1 hotovo, ostatní čekají.
Riziko popálení uvnitř technologie
surovinové mlýnice při
nedovření/netěsnosti klapek
na střeše mlýnice.
Dvě klapky/uzávěry do potrubí
do a ze surovinové mlýnice.
Děkuji všem, kteří přispěli „svou troškou do mlýna (nebo i do pece)“. :) Váš
názor je důležitý, stejně jako informace, které jste poskytli. Díky jim se můžeme systematicky zaměřit na místa, která to opravdu potřebují. Neváhejte
kdykoliv s jakýmkoliv podnětem přijít za svým vedoucím nebo (kdyby vedoucí
náhodou nereagoval) za svým ředitelem, či výjimečně za mnou.
Pavel Bartejs
PĚT SNADNÝCH KROKŮ
PĚT SNADNÝCH KROKŮ
Rád bych se s Vámi na tomto místě ohlédl za
dosavadním průběhem zavádění přístupu PĚT
SNADNÝCH KROKŮ a podíval se i do budoucna.
Téměř všichni zaměstnanci prošli během posledních měsíců miniškolením jak provádět
předpracovní analýzu rizik s výše uvedeným
názvem. Dokonce i návštěvníci Dne otevřených
dveří v červnu si ji vyzkoušeli před vstupem na
horolezeckou stěnu.
NÁŠ ŽIVOT A ZDRAVÍ
MÁM VE SVÝCH RUKÁCH
strana 4 | ČC KONTAKT Č. 101
Do konce září budeme knížku PĚT SNADNÝCH
KROKŮ (dříve STOP knížku) testovat a po vyhodnocení se rozhodne co dál. O dosavadní
zkušenosti se rozdělíme s BOZP kolegy v LCE
(v tzv. clusteru Lafarge Central Europe, který
zahrnuje země: ČR, Maďarsko, Slovinsko a Rakousko) a vzhled knížek sjednotíme. Taková
je alespoň vize.
Dovolte mi zde připomenout, že je naší povinností provést předpracovní analýzu rizik
pomocí zmiňované knížky vždy, kdy si nejsme
jisti, že máme rizika pod kontrolou. Tedy zejména, když je něco nového, neznámého nebo
pozměněného. Ať už je to práce, pracovníci
nebo pracoviště.
Pavel Bartejs
BEZPEČNOST PRÁCE
Doporučení
pro chůzi po schodech
Vážení kolegové a dodavatelé,
vedení společnosti se na vás obrací s doporučením držet se při chůzi po schodech zábradlí.
Možná si kladete otázky: „Co to zase je?“, „Copak neumím chodit po schodech?“,
„Do čeho mi zaměstnavatel bude mluvit příště?“
Vězte, že k tomuto doporučení máme dobré
důvody.
Tím hlavním důvodem
je přesvědčení, že je
to bezpečnější. Většina z nás má kolem
sebe případy pádů na
schodech s různými
následky. Já osobně
jsem slyšel o dvou případech, kdy spadnuvší
ze schodů na následky zranění zemřel. Pravděpodobnost, že někdo spadne na schodech, je
velice malá. Zohledníme-li však četnost použití
schodů spolu s možnými následky, vyjde nám
nepřijatelné riziko.
Druhým důvodem je, že jsme jednou z posledních
cementáren Lafarge (vč. technických center), kde
držení se zábradlí při chůzi po schodech není povinností. Proč to tedy také neprohlásíme za povinnost? Víme všichni, jak se typická česká povaha
staví k novým pravidlům, se kterými se (zpočátku)
neztotožňuje – odmítavě, že? Vycházeli jsme ze
zkušenosti, že doporučení diskutabilní zásady spíš
vede k přemýšlení a přijetí než její nařízení.
Víte, ono by bylo jen otázkou času, než by se
někdo pádem na schodech zranil. Dříve nebo
později, ale stalo by se to. A pak už by se nikdo
neptal, zda máme povinnost držet se zábradlí
zavést či ne. To bychom byli velice nepříjemně
dotazováni a „hnáni k odpovědnosti“, proč už to
jako povinnost nebylo (dávno) zavedeno.
Struska v oku – úraz
dodavatele bez pracovní neschopnosti
Napadá vás jistě, že jsou situace, kdy bychom se
třeba chtěli držet zábradlí, ale neumíme to vyřešit
(např. když se někdy míjíme na schodech). Prosím
vás, používejme zdravý selský rozum.
Ano, ani při držení se zábradlí nemáme stoprocentní jistotu, že na schodech nespadneme a nezraníme se, nicméně většina z nás
musí uznat, že ta pravděpodobnost je daleko
menší.
Možná také máte dilema mezi bezpečností a hygienou. „Kdo ví, kdo se přede mnou toho zábradlí
držel?“, „To si mám po každé chůzi po schodech
mýt ruce?“ Ne, že by to nešlo, ale to asi nechceme. Já osobně to řeším tím, že ruku mám těsně
nad zábradlím. Už párkrát se mi to osvědčilo.
Nejen v administrativní budově, ale i v provoze,
když jsem si zapomněl rukavice.
Některé akce mohou vypadat jako infantilní,
jako například to, že jsem pracovníkům vedení
společnosti rozdal rukavice, aby(chom) mohli jít
v provoze příkladem. Jak říká Vlastimil Brodský
coby Karel IV. v Noci na Karlštejně: „Největší
úctu před zákonem má mít zákonodárce sám.“
Tuším, jaké můžete mít
teď pocity. Zkusme se
teď trochu povznést
v čase: vždycky je někdo s něčím první a jen
historie ukáže, zda to
mělo smysl či ne. Nepodaří se nám dokázat,
kolika pádům na schodech jsme předešli, ale podobně jako poutání se
v autě nebo cyklistická přilba jsou (pro většinu
z nás) už něčím automatickým, zvykem, reflexem, tak za pár let už o „ruce na zábradlí“ u nás
v cementárně nebudeme diskutovat.
V úterý 4. září, přibližně ve 4 hodiny ráno,
se dostal struskový prach pracovníkovi dodavatele do oka. Stalo se to při uvolňování
materiálu z otevřeného svodu ze sila strusky.
Větší ztvrdlý kus dopadl na hranu plechu,
odražený kousek strusky se dostal mezerou
mezi běžnými ochrannými brýlemi a obličejem
do oka (pravděpodobně dalším odrazem).
Pracovník zanechal práce a šel si oko vypláchnout do šatny. Vypadalo to, že vypláchnutí
pomohlo, nicméně nějaká nečistota byla stále
v oku cítit, tak si pracovník oko mnul. Ve středu
pak zašel k lékaři, který oko dočistil a pracovník pak nastoupil normálně do práce.
Při vyšetřování se zjistilo, že pracovníci byli
instruováni, aby se nevyskytovali v blízkosti
svodu, když se materiál sype. Toto respektovali. Vyvstává samozřejmě otázka, zda
byla dobře provedena předpracovní analýza
rizik a správně zvoleny OOPP. Samozřejmě
nás napadnou prachotěsné brýle, ale kdo
by v nich vydržel celou směnu? Ptali jsme
se zraněného pracovníka, zda by šel použít
systém Versaflo (od Lafarge jej mají zapůjčený) – helma se samostatným přívodem
filtrovaného vzduchu a se štítem (s úspěchem
je používají naši zaměstnanci při čištění výměníku za studena). Odpověď byla zdánlivě
úsměvná: „Ne, protože by se ten štít helmy
mohl letícím ztvrdlým kusem strusky rozbít.“
Zraněný měl (a nebyl sám) obavu o poškození
ochranného prostředku a o svůj zrak se nebál!
S pracovníkem jsme si vyjasnili, že zdraví je
přednější a následně i majitel firmy toto se
svými zaměstnanci probral.
Jak takové události v budoucnu předejít? Obtížně, nicméně cesta vede přes důslednou
analýzu rizik.
Pavel Bartejs
Pavel Bartejs
Aktuality z cementárny
365 dní bez úrazu
Vážené kolegyně, vážení
kolegové,
v neděli 16. září světelný panel ve vstupní hale
administrativní budovy
10.
ukazoval číslo 365, což
10. 2 012
znamená ukončený rok
bez úrazu s pracovní neschopností. Připomínám, že právě před rokem celkem nešťastně
přerušil rekordně dlouhé období bez úrazu
s pracovní neschopností úraz dodavatele, pracovníka ARGUS, který při pochůzce sklouzl po
5
nan
ěst ce
et bez
5l
azu zam
úr
slínku a zlomil si ruku. Tehdy jsme, jak se říká,
„nulovali počítadlo“ na 1 251 dnech.
Nástup do dalšího období je zvláště po více
než třech letech velmi obtížný. Jsem rád, že
jsme dosáhli této první mety.
Velmi bych si přál, abychom tuto fázi ideálně už nikdy
anebo přinejmenším hodně dlouho nepřerušili.
Zhruba po měsíci přišlo další velmi významné
výročí. 10. října 2012 uplynulo 5 let od posled-
ního zaměstnaneckého úrazu. Chtěl bych vám
poděkovat, že jste k tomuto úspěchu svou
prací a vnímáním bezpečnosti přispěli.
Jako poděkování za vaše úsilí se v sobotu
13. 10. 2012 odpoledne konala OSLAVA dosažení tohoto úspěchu. Připravena pro vás byla
zábava, překvapení a dárek.
Děkuji a přeji nám všem mnoho dalších bezpečných let.
Ivan Mareš
ČC KONTAKT Č. 101
| strana 5
personalistika
Můžete sami předejít vzniku rakoviny kůže ?
Během letošních letních měsíců jsme v rámci péče o zaměstnance v oblasti zdravotní prevence zajistili pro naše
zaměstnance možnost absolvovat preventivní dermatologické vyšetření. S využitím zázemí našeho zdravotního
závodního střediska jsme pozvali MUDr. Petru Petrovskou, pražskou odbornici na problematiku nádorových onemocnění kůže, která ve třech nasmlouvaných termínech provedla vyšetření u celkem 59 zájemců z řad našich
zaměstnanců. V návaznosti na tuto preventivní akci uveřejňujeme odborný článek s danou tématikou, který nám
laskavě poskytla MUDr. Petrovská.
digitálního dermatoskopu umožňujícího diagnostikovat více jak 90 % všech maligních melanomů
na začátku tohoto velmi nebezpečného onemocnění, a tím snížit úmrtnost. Stejně tak umožní
podchytit všechna „podezřelá znaménka“, která
by se postupem času mohla v maligní melanom
zvrhnout.
V posledních letech neobyčejně stoupá počet nádorových onemocnění kůže. Nejzhoubnější z nich
je maligní melanom. Onemocnění tímto nádorem
může být smrtelné. Představuje 3 % všech nově
diagnostikovaných nádorů – číslo srovnatelné
např. s výskytem rakoviny žaludku. Jeho výskyt
v ČR stoupl za posledních 20 let o více než
40 %, v posledních 5 letech dokonce o 70 %.
Stále častější je jeho výskyt v mladších věkových
kategoriích. Souvislost jeho vzniku s pobytem na
slunci a sluněním je nepopiratelná. Nebezpečné
je jak opakované spálení pokožky, tak opakované
opalování na slunci nebo v soláriích.
slunci (především mezi 11–15 hod.), používáním dostatečně silných a kvalitních slunečních
ochranných filtrů a nepodceňováním dostatečné
vrstvy krému na pokožce, nošením ochranného
oděvu a slunečních brýlí s UV–A a UV–B filtry.
Významné je sledovat vznik nových pigmentových znamének nebo jakékoliv změny stávajících
znamének a včas vyhledat specialistu na problematiku kožních znamének.
Při včasné diagnóze je rakovina kůže mnohdy
zcela vyléčitelná – včasným chirurgickým odstraněním.
Proto vám doporučujeme v zájmu vašeho zdraví
1x ročně, ideálněji 1x za půl roku, si nechat
vyšetřit všechna mateřská znaménka pomocí
tohotov přístroje. Jedná se o rychlé, jednoduché,
přesné a nebolestivé vyšetření.
Jak je možné předejít zbytečnému riziku?
Zcela určitě uvědomělou ochranou proti škodlivým účinkům UV záření – snížením pobytu na
Proto je velmi důležité preventivní vyšetřování pigmentových névů odborným lékařem. Záchytnost
výrazně zvyšuje vyšetření pomocí optického či
MUDr. Petra Petrovská, odborný dermatolog
Spálená 12, Praha 1, 4. patro vpravo
Tel.: 224 9484 63, 724 057 644.
Ocenění
Ocenění v soutěži Nejlepší výrobce stavebnin
Soutěž, jejímž cílem je představit odborné i laické
veřejnosti nejmodernější výrobní provozy a závody průmyslu stavebních hmot v České republice
a ukázat, že i výroba stavebních hmot a materiálů může být i z pohledů ochrany životního
prostředí ohleduplná, šetrná a přitom moderní
a úsporná, proběhla letos již popáté. Slavnostní
vyhlášení se uskutečnilo ve společenském sále
Chvalského zámku v Horních Počernicích dne
5. září 2012. Hodnotil se rok 2011. V kategorii nad 150 zaměstnanců byl Lafarge Cement,
a. s. vybrán odbornou porotou do užší devítičlenné nominace a nakonec si odnesl jednu z cen
vypisovatelů soutěže – Cenu svazu podnikatelů
ve stavebnictví v ČR. Všechna dosavadní ocenění
získaná v této soutěži jsou nyní vystavena ve
3. patře administrativní budovy.
Milena Hucanová
investice
Projekt „Modifikace spalovací komory DSL na zemní plyn“
V průběhu listopadu přepneme na provoze DSL
z mazutu na plyn. K této změně nás vede několik příčin. Jako základní spouštěcí mechanismus zafungovala dramaticky se zvedající cena
mazutu. V letošním roce realizujeme nákupy
mazutu 2x dráže než v roce 2011.
Rozhodovali jsme se mezi dvěma alternativami.
Buď drahý mazut nahradit výrazně levnějším
dehtem nebo plynem. Varianta s dehtem se velmi rychle ukázala jako neprůchozí z technického
hlediska, protože jsme chtěli využít jednu z nádrží
pro uchovávání mazutu, ale dehet má jinou třídu
strana 6 | ČC KONTAKT Č. 101
hořlavosti. Zbudovat nové skladové hospodářství
na dehet vyžaduje náklady v úrovni desítek milionů korun, takže tudy cesta nevede.
Varianta s plynem se ukázala jako správné řešení. Investice v řádu jednotek milionů se vrátí
v průběhu několika měsíců. Oproti spalování mazutu výrazně snížíme i emise oxidů síry. Kolegové vymysleli takové řešení hořáku plynu, že bude
možné v případě radikálního snížení cen mazutu
či problémů se zásobováním plynem vrátit technologii spalování do současného stavu.
Pavel Škoda
Spalovací komora
investice
Prodloužení kalcinačního kanálu
„Kanál - jak dál?“ Zeptáte-li se mne na břehu
veslařského kanálu v nedalekých Račicích, kde
se tento víkend (21.–22. 9. pozn. autora) koná
MČR v dračích lodích, odpovím bez váhání stejně
jako parta kolegů ‚spolupádelníků a bubenice‘ –
„Přece do cíle! A co nejrychleji!“
Směřuje-li však otázka
na kanál cementárně
daleko bližší, a to na
kalcinační kanál výměníku tepla pecního
systému, odpověď tak
jednoduchá a jednoznačná již není.
Co tedy projekt prodloužení kalcinačního kanálu obsahuje, proč ho
chceme zrealizovat, jak
se vyvíjel a jak se nejpravděpodobněji bude
vyvíjet dál?
Coby ‘občan-netechnik‘
si se základním popisem pomohu slovy kolegy Jana Munčinského
– technického ředitele
cementárny:
„Modifikací současného kalcinátoru se zvýší
doba zdržení spalin
v kalcinátoru o 3 vteřiny, zdokonalí se spalovací proces, a tím se zvýší
tepelná účinnost celého systému. Protože se výška kalcinátoru zvětší o 33,7 metru, dráha, kterou
musí v kalcinátoru spaliny „urazit“, se zvýší dvojnásobně na 67 m a to právě přinese prodloužení
zdržení spalovaného materiálu v plamenu na celkových 6,4 sekundy. To nám samozřejmě umožní
vyšší dávkování alternativních paliv, neboli úsporu
paliv fosilních. V současné době disponuje projekt
veškerou nezbytnou dokumentací včetně stavebního povolení. Čeká se jen na uvolnění finančních
prostředků…“ Tady se na mě, coby strážce pokladny, Honza trochu mračí a dodává:
„Plánovaná realizace je rozdělena do dvou fází.
Část úprav je možno realizovat za plného chodu cementárny. Jedná se o dodávky železa na
vyztužení a zpevnění ocelové konstrukce, budování části vzestupného a sestupného potrubí a přípravu vírové hlavy. Vyzdívání nové části,
propojení stávajícího systému s novými částmi
a dokončení celé modifikace je potom možno
provést pouze v čase plného odstavení pecní
linky, tedy během zimních oprav.“
řeními uchází o přidělení dotace v rámci
III. výzvy Operačního Programu Průmysl
a Inovace (OPPI) v podprogramu Eko-energie. Hlavními cíli tohoto programu je snižování energetické náročnosti výroby, spotřeby primárních energetických zdrojů a vyšší
využití obnovitelných a druhotných zdrojů.
2.
O přidělení dotací rozhoduje Ministersvo
průmyslu a obchodu (MPO), administrátorem je externí agentura Czechinvest a komunikačním kanálem pro účastníky dotačního řízení internetová aplikace eAccount.
3.
Zmíněná realizovaná opatření v roce 2011
- Chloridový By-pass a nové těsnění pece
- jsou součástí tzv. Technických opatření
(1. etapa), zatímco Kalcinační kanál je
samostatnou 2. etapou žádosti o dotace.
Rámcový harmonogram dotačního řízení
viz přiložená tabulka (snímek plné registrační žádosti z aplikace eAccount).
4.
Na jaře roku 2012 došlo ke změnovému
řízení a ze souboru opatření v původní žádosti bylo vyloučeno opatření za účelem
„Rekuperace odpadního tepla a výroby
elektrické energie“. Toto změnové řízení
nebylo k datu závěrky ukončeno, neboť
MPO od počátku roku 2012 hledá externího dodavatele pro přepočet bodového
ohodnocení jednotlivých žádostí a jejich
změn.
5.
6.
Nyní je řada na mě doplnit finančně administrativní životopis projektu a pokusit se odhadnout
i jeho další vývoj.
1.
Od poloviny roku 2010 se projekt společně se dvěma dnes již zrealizovanými opat-
V průběhu roku 2012 Lafarge coby správný
a vcelku právem opatrný investor podmínil
realizaci 2. etapy (tj. Projektu prodloužení
kalcinačního kanálu) faktem proplacení dotace vztahující se ke způsobilým výdajům
v rámci 1. etapy. To samozřejmě neznamená, že Lafarge peněžními prostředky nedisponuje. Chce disponovat jistotou o přidělení
dotace.
Bohužel sepsání smlouvy s MPO o přidělení dotace, revize dokumentace vztahující
se k 1. etapě, povolení žádosti o proplacení a převod peněz na účet žadatele, to
vše jsou prvky časové posloupnosti, které
jednoduše nelze uskutečnit bez kroku popsaného v bodě 4.
Náročné, že? Co tedy je a co bude dál?
Od poloviny roku jsme absolutně připraveni
k realizaci projektu – viz zmiňovaná povolení.
Byla uzavřena smlouva s výhradním dodavatelem technologie a vítězem výběrového řízení
(PSP Engineering, a. s.). Rovněž máme zkompletovanou dokumentaci až k samotné žádosti
o platbu v rámci dotačního řízení. Díky zdržení
na straně MPO jsme však byli nuceni přípravné
kroky přerušit – tj. uvést dodavatele do, řekněme, vyčkávacího módu a rovněž pozměnit časový harmonogram realizace projektu. Troufám
si doufat, že během několika málo dnů MPO
s konečnou platností určí realizátora přepočtu
bodového hodnocení a pro nás úspěšně uzavře
změnové řízení. Danou firmu má již vybranou
a čeká na vypršení odvolací lhůty pro ostatní účastníky výběrového řízení. Jinými slovy
(a snad to nebude znít hrubě) státní úředník
nezačne pracovat, dokud nemá absolutní jistotu, že nebude pracovat zbytečně. Jo, ten se
má! :)
Dále bychom měli ve velice krátké době uskutečnit
kroky popsané v bodě 6., obdržet dotaci a obnovit
jednání s dodavatelem o faktické realizaci projektu. Myslím, že horizont konce roku pro obdržení
dotace není nereálným termínem. Podporuje to
i fakt, že hodnotící kritérium pro výkonnost státní
správy v rámci čerpání dotací z EU je právě jejich
objem vyčerpaný v daném účetním období.
Bohužel zde popsané zdržení se odrazí i v konečném termínu realizace projektu. V současné době
budeme moci realizovat přípravné práce v průběhu
roku 2013 a finální napojení rozšířeného kanálu provést až v době zimních oprav na počátku roku 2014,
což opozdí i kýžený efekt pro provoz cementárny.
A víte, co čeká v roce 2013 mě? Protože všechna opatření dotovaná z III. výzvy OPPI mají být
ukončena k 30. 6. 2013, vrhnu se do nového samostatného řízení o prodloužení doby realizace
projektu a pokusím se vysvětlit důvody zdržení
zástupcům MPO…
Nebudete tomu věřit, ale neztrácím optimismus
a víru, že se to podaří, stejně jako celý projekt.
Klidné babí léto všem.
Jan Mencl
ČC KONTAKT Č. 101
| strana 7
Víte, že?
Ze zahraničí
ABB mění odpadní plyny
cementárny v čistou energii
Firma ABB, EKZ Getec (obdoba
ČEZu ve Švýcarsku) a cementářská
společnost Jura cement uzavřely
spolu smlouvu na přeměnu odpadního tepla cementárny na elektrickou energii. Celý systém je postaven na využití nové technologie ORC
(Organic Rankine Cycle). Tato technologie
využívá pro přenos a výměnu energií organickou kapalinu ve výměníkovém systému,
a tím vytváří potřebnou páru za nižších
teplot, s vyšší účinností, než je využíváno
u vody. Výsledkem bude, že cementárna Wildegg (AG) sníží spotřebu elektrické energie
o 20 %! Celé zařízení bude financováno EKZ
Getec a navíc i samotná vláda švýcarského
kantonu Zuruech převezme nad tímto projektem záštitu. ABB využije svou technologii
a know how a plně jí vintegruje do výrobního zařízení cementárny Wildegg.
Kontrakt zahrnuje konstrukci, inženýring a realizaci celého projektu, dodávky
a instalaci včetně uvedení do provozu systémem „na klíč“. Celý systém vytvoří sám ročně 14 400 Megawatthodin elektřiny, což představuje spotřebu
3 600 domácností. Zařízení bude uvedeno do provozu na konci roku 2013.
Na snímcích vidíte cementárnu Jura Wildegg, schéma systému
ORC a 3D obrázek jeho
začlenění do procesu
výroby v cementárně.
ABB podklady
Ervín Pošvic
Odprášení dopravních pásů – Dust Boss
Firma Dust Control Technology přichází s novinkou,
která si umí poradit s prašností na konci dopravníkových pásů. DB- RTM-Ring je vytvořen speciálně
na vytváření kruhové clony na konci šikmých dopravníkových pásů, kde dochází k pádu částic a dopravovaného materiálu z výšky. Sestává z nerezového
kruhu, na kterém je díky instalovaným tryskám vytvářeno ohromné množství jemných kapiček (o průměru
50 až 200 mikrometrů). Ty obklopí horizontálně padající materiál ze všech stran. Původně bylo toto
zařízení vyvinuto pro dopravu uhelného prachu, později bylo ale nasazeno na
jiné materiály jako písek, štěrk, vápenec, Biomassu. Samotný kruh je dodáván
ve velikostech s průměrem od 43,2 cm do 254 cm.
ZKG 9/2012
Ervín Pošvic
strana 8 | ČC KONTAKT Č. 101
CEMTEC® ANALYZÁTOR PRO TĚŽKÉ PODMÍNKY
Firma Enotec vyvinula tento extraktivní analyzátorový systém speciálně pro těžké podmínky cementáren, jaké se nacházejí například ve
vstupní komoře rotační pece. Použitý systém sondy je schopen pracovat
okolo 1 000 °C v koncentraci prachu
okolo 2 000 g/m3 za vlivu mechanického otěru a trvalého působení
chemických reakcí.
Hlavní data systému
• Má připraveno automatické samočištění během procesu
• Otáčení sondy v procesu měření v radiálním směru
– nedovolí usazování nálepků
• Mechanické čištění odběrového otvoru
– zabezpečí trvalý proces
• Automatický výjezd sondy při ztrátě napájení,
vzduchu a chladicí vody
• Trvalý monitoring všech hodnot sondy
• Jako opce je možné vbudovat In situ systém
pro O2 a CO měření – tzn. čidla přímo na
čelní části sondy uvnitř procesu
• Možné dovybavit výměníkem systému
vzduch či voda
• Špičkové provedení všech částí
Výhody systému
• Trvalý proces okolo 95% spolehlivosti
• Minimální potřeba údržby, díky tomu nízké provozní a údržbové náklady
• Okamžitá reakce v případě použití In situ systému
Podklady Enotec
Ervín Pošvic
Loesche – Největší cementový
mlýn Evropy jde do provozu
Pro koho je určen? Pro nový
závod Karasu Nuryol Cimento
Sanayi Ticaret A. S. v Turecku.
Tato cementárna leží 150 km
východně od Istanbulu a pecní
linka má kapacitu 4 000 t/den.
Firma vypsala tender na dodávku cementového vertikálního mlýna,
který vyhrála firma Loesche. Ta zde v historii dodávala i jiné mlýny,
na uhlí a původní cementový mlýn. U nového projektu se firma rozhodla pro nasazení vertikálního mlýna Typ LM 63.3+3. s výkonem
240 t/hod při jemnosti 3 800 cm2/g Blaine. Mlecí talíř má průměr 6,3 m a je poháněn jedním motorem s výkonem 7 200 kW.
Bylo rozhodnuto pro otevřenou koncepci a všechny zúčastněné
firmy zde představují nové technologie. Jde například o nový LDC
třídič s uzavíracím trychtýřem Vortex Rectifier, který umožňuje
přímé napojení na filtr, což je garance velice nízké tlakové ztráty
a díky ní i velice nízké spotřeby energie.
ZKG 8/2012
Ervín Pošvic
historie
Historie výroby
cementu v Čechách
XVI. část
Kniha pánů Láníka a Cikrta nás dnes zavede do
okolí naší cementárny.
V roce 1870 založilo šest podnikatelů Litoměřickou akciovou společnost pro pálení vápna a cihel, jejíž název se později změnil na Litoměřické
továrny na vápno a cihly, a. s. Původní kapitál činil 146 900 zlatých a při svém založení vlastnila
jednu 14ti komorovou kruhovou pec pocházející
z roku 1868. Další dvě pece s 14 a 16 komorami
byly postaveny o čtyři roky později. V roce 1881
byl zvýšen akciový kapitál na 300 tisíc zlatých,
další kruhovky sloužily především k výpalu cihel. Zvýšený odbyt výrobků umožnilo dostavění
transversální dráhy Teplice – Litoměřice – Česká
Lípa – Liberec. Od počátku 20. století firma, jako
doplňkový sortiment, vyráběla cementové zboží,
zejména roury a tašky.
Další vývoj firmy byl do značné míry závislý na
cenách uhlí a možnostech exportu do Německa,
který byl často ochromen nízkým stavem vody
na Labi. Stejně jako další firmy, byla produkce
během první světové války omezena. Z arondačních důvodů byla získána vápenka a cihelna firmy
Emil Habel se sídlem v Litoměřicích.
Vápenec byl získáván hlubinnou těžbou. V roce
1921 byla dostavěna úzkokolejná dráha spojující
důl s vápenicí a o sedm let později i moderní
mlýn systému Pfeiffer. Investice umožnilo navýšení akciového kapitálu z 600 tisíc na 800 tisíc
korun. V této době se slibně rozvíjel prodej vápna
na Děčínsko, Liberecko a Karlovarsko, zatímco
dříve významný export do Saska byl v důsledku
vysokých celních sazeb u cihlového zboží zcela
zastaven a udržel se jen menší vývoz vápna.
Na počátku druhé světové války byla zastavena
výroba nejprve v cihelně a později stejný osud
postihl i jednu z pecí na výpal vápna, druhá ji
následovala o rok později. V letech 1942–43
byl zabrán hlubinný důl Richard, ten byl rozšířen a byla v něm zřízena podzemní továrna pro
německý průmysl. Výstavbu dvojkolejné svážné
dráhy, vlečky a jeřábové dráhy prováděli vězni
z Terezína a koncentračního tábora Richard.
Nedaleko od Teplic, v Bohosudově, byla postavena vůbec první cementárna v českých
zemích. Společnost byla založena v roce 1860.
Ve 20. letech se však potýkala s velkými problémy – výroba nebyla rentabilní. V polovině
30. let 20. století byla zrušena.
V dalším pokračování se dostaneme do období
1945 až 1989.
Ervín Pošvic
ČC KONTAKT Č. 101
| strana 9
cementářem snadno a rychle
Jak se vyrábí cement
Část V.
Chladič slínku
V našem obrázkovém minikurzu jsme již nabyli spoustu znalostí: připravili jsme si základní
surovinu, předehřáli jsme si ji protiproudně ve
výměníku a dopravili ji postupným propadem
přes cyklony až do rotační pece, se kterou jsme
se seznámili posledně. Vzhledem k tomu, že se
stále blížíme ke zdroji tepla – k hlavnímu hořáku
pece, zahřívá se nám i surovina. Dochází v ní postupně k fázi tavení a přetváří se nám do kuliček
slínku – základní složky pro výrobu cementu. Tak,
jak ale nacházíme slínek na konci pece, ho použít
nemůžeme. Na konci rotační pece má již slínek
teplotou okolo 1 450 °C! Takto horký vypadává
VÝSLEDKY ROVIN TESTU
do další důležité části výrobního procesu a tou
Naše laboratoř dosáhla v letošním roce 96,08% úspěšnosti LAI (zkratka pro
Laboratory
accuracy index). Tento index vypovídá o přesnosti měření v každé
je: chladič.
laboratoři v celé skupině Lafarge. Sledují se chemické a fyzikální parametry.
Výsledek vyšší než 85 % je považován za vynikající. Zkouška se provádí tak, že
technická centra rozešlou všem laboratořím vzorky připravené z jednoho
homogenizovaného vzorku daného materiálu, který se pak v laboratořích analyzuje.
Z obdrženého vzorku musí každá laboratoř udělat povinné testy, které se následně
statisticky vyhodnotí.
Letošní výsledek je o 1 % vyšší, než v loňském roce. I v letošním roce se, už
podruhé, nezapočítával pouze cement, ale i surovinová moučka, vápenec a palivo.
Všechny vzorky jsme zanalyzovali se 100% úspěšností, pouze u paliva jsme měli 2
rozdíly činící 0,1-0,2 %.
Z přiloženého grafu můžete vidět, že naše laboratoř dosahuje dlouhodobě
vynikajících výsledků a v letošním roce jsme se umístili na 21. místě z celkového
počtu 156 laboratoří. Toho bychom nebyli schopni bez přesné a mravenčí práce
všech zaměstnanců naší laboratoře. Za to patří všem velký dík.
98,00
94,00
90,00
86,00
82,00
78,00
74,00
70,00
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Petr Čermák
Naše laboratoř dosáhla v letošním roce 96,08%
úspěšnosti LAI (zkratka pro Laboratory accuracy
index). Tento index vypovídá o přesnosti měření
strana 10 | ČC KONTAKT Č. 101
dopravě či dalším zpracování. Množství chladicího vzduchu, rychlost pohybu roštu, sledování
optimální teploty v jednotlivých místech atd., to
jsou všechno parametry, které jsou automaticky
řízeny a sledovány z procesu centrálním řídicím
systémem – operátorem.
Za odměnu, že nám ta výroba tak hezky jde, máte
dnes u této části obrázky dva. Jeden znázorňuje,
jak takový chladič vypadá v řezu, druhý obrázek
je ideální pomůckou, která prozradí jaké, kde
a v kterém místě se nacházejí teploty a potřebné
tlaky vzduchu, jak jsou nastaveny jednotlivé chladicí ventilátory, jaké je množství vzduchu atd.
Příště, v další části, se již dostaneme k výrobě
vlastního cementu.
Ervín Pošvic
kvalita
v každé laboratoři v celé skupině Lafarge. Sledují se chemické a fyzikální parametry. Výsledek
vyšší než 85 % je považován za vynikající. Zkouška se provádí tak, že technická centra rozešlou
všem laboratořím vzorky připravené z jednoho
homogenizovaného vzorku daného materiálu,
který se pak v laboratořích analyzuje.
LAI
102,00
%
Ten má za úkol slínek prudce ochladit a tímto
procesem v něm zachovat právě ty vlastnosti, které jsme tak složitým procesem získali.
Chladič je uzavřená komora – na její spodní
části se nacházejí rošty. Ty sestávají z roštnic – kovové moduly, na které dopadá rozžhavený slínek. Roštnice mají otvory umožňující
chladicímu vzduchu z chladicích ventilátorů se
dostávat dospod slínkové vrstvy. Dochází tak
k postupnému ochlazení slínku až na teplotu
pod 100 °C. Vzhledem k tomu, že ne vždy nám
do chladiče padají ideální kuličky slínku (dojde
k jejich spečení), je chladič vybaven na konci
i rotačním kladivovým drtičem, který případné
větší kusy roztříští a zamezí tak problémům při
Z obdrženého vzorku musí každá laboratoř udělat povinné testy, které se následně statisticky vyhodnotí.
Letošní výsledek je o 1 % vyšší než v loňském
roce. I v letošním roce se, už podruhé, nezapočítával pouze cement, ale i surovinová moučka,
vápenec a palivo. Všechny vzorky jsme zanalyzovali se 100% úspěšností, pouze u paliva
jsme měli 2 rozdíly činící 0,1–0,2 %.
Z přiloženého grafu můžete vidět, že naše laboratoř dosahuje dlouhodobě vynikajících výsledků a v letošním roce jsme se umístili na
21. místě z celkového počtu 156 laboratoří. Toho
bychom nebyli schopni bez přesné a mravenčí
práce všech zaměstnanců naší laboratoře. Za to
patří všem velký dík.
Petr Čermák
Referenční stavba
Dálniční estakáda Prackovice
Bezmála půlkilometrová estakáda Prackovice A 210, do níž byly použity
cementy z Lafarge Cement, a. s., vyrostla před tunelem Prackovice ve
směru od Prahy na dálnici D8 v úseku Lovosice – Řehlovice označené jako
stavba 0805. Po dokončení této poslední chybějící části dojde k propojení
již provozovaných úseků dálnice D8, které navazují na německou autostrádu A 17, čímž vznikne plynulý dálniční tah z Prahy do Saska. Délka úseku
0805 Lovosice – Řehlovice je 16,4 km a jeho celá výstavba bude stát
14,8 miliardy Kč. Prackovická estakáda bude součástí velmi složitého úseku celé dálnice D8, kde se staví celkem pět mostů, dva tunely (Prackovice
o délce 270 m a Radejčín o délce 620 m) a tři mimoúrovňové křižovatky
(Lovosice, Bílinka a Řehlovice).
Dálniční estakádu Prackovice tvoří dva paralelní mosty složené z jednokomorových předpjatých spojitých nosníků s vyloženými konzolami. Na
stavbě byla použita segmentová technologie, která spočívá v prefabrikaci
betonových prvků komorového průřezu (segmentů) z betonu vysoké kvality
a jejich letmé montáži na stavbě. Používá se pro dlouhé mosty s rozpětím
polí do 60 m a šířky nosné konstrukce do 15,5 m. Segmentová technologie zvítězila nad technologií výsuvných skruží hlavně kvůli manipulaci se
stavebními dílci na místě stavby a dále kvůli dosaženému stupni zvládnutí
segmentové technologie realizační firmou SMP CZ.
Výroba segmentů pro stavbu prackovické estakády ve Výrobně mostních segmentů v Brandýse nad Labem proběhla tzv. kontaktním způsobem ve výrobních
formách umožňujících přesné geometrické nastavení podle výsledného tvaru
mostu. Každý hotový segment se geodeticky výškově a směrově nastavil do
bednící polohy vůči následujícímu, který byl vyráběn, pomocí hydrauliky a po
vybetonování vznikl jeho otisk. Beton z automatické betonárky má řízenou
kvalitu předepsané třídy podle projektu 35/45 XF2. Celkem bylo použito
9 250 m3 betonu. Počet vyrobených segmentů pro stavbu dosáhl počtu 472 ks,
na jejich realizaci bylo použito 3 095 tun našeho cementu CEM I 52,5 R.
Údaje o stavbě:
Název stavby: A 210 – Estakáda Prackovice
Umístění: Dálnice D8, stavba 0805 Lovosice-Řehlovice
Investor: ŘSD
Projektant: Pragoprojekt, a. s., Ing. Jiří Mikula
Zhotovitel: Sdružení D8 0805, SSŽ – MTS firem: SSŽ, a. s.,
METROSTAV, a. s., SMP CZ, a. s. a firmy BERGER BOHEMIA, a. s.
Levý most:
Délka nosné konstrukce: 458 m
Deset polí: 36 m + 8 x 48 m + 36 m
Počet segmentů:
2 opěrové + 9 pilířových + 198 běžných = 209 celkem
Zahájení montáže nosné konstrukce: 11/2009
Ukončení montáže nosné konstrukce: 6/2010
Pravý most:
Délka nosné konstrukce: 554 m
Dvanáct polí: 36 m + 10 x 48 m + 36 m
Počet segmentů:
2 opěrové + 11 pilířových + 240 běžných = 253 celkem
Zahájení montáže nosné konstrukce: 10/2011
Ukončení montáže nosné konstrukce: 6/2012
Použitý beton: 35/45 XF2
Použitý cement: CEM I 52,5 R z Lafarge Cement, a. s.
Spotřeba cementu: 3 095 t
Milena Hucanová
ČC KONTAKT Č. 101
| strana 11
Sponzoring
Mozaika proběhlých akcí
Během posledních čtyř měsíců proběhlo několik akcí, které pořádali naši partneři a na kterých jsme se sponzorsky podíleli. Možná jste o nich ani nevěděli anebo jste si všimli informace o jejich konání, ale nevěděli jste, že se
uskutečnily i právě díky naší pomoci. Krátkým připomenutím se podíváme alespoň na některé z nich.
1.
2.
Obecně prospěšná společnost Milešovka uspořádala
na vrcholu nejvyšší hory Českého středohoří 23. června
Lakomý den. Byla to oslava
letního slunovratu a název
vznikl jako opak k zimnímu
slunovratu, svátku hojnosti,
štědrosti. Kromě odhalení pamětní desky básníkovi Petru
Kabešovi, jenž na Milešovce
několik let pracovně pobýval,
byl pan Ivan Mareš pasován
na Zlatého rytíře královny
Českého středohoří.
Pokud byste se úplnou náhodou dostali do litoměřické nemocnice,
v nemocniční minigalerii právě probíhá výstava fotografií Českého
středohoří. Pořádá ji litoměřická Správa CHKO České středohoří
a finance od nás byly použity na realizaci fotografií. Výstava potrvá
do konce října.
3.
Mozaika, občanské sdružení, které úspěšně provozuje rodinné centrum v Lovosicích, uspořádala v srpnu v Třebenicích česko-německý
tábor pro děti od 7 do 12 let. Tento letní tábor byl jednou z akcí
z projektu Rodiny na cestě – bez hranic z Programu Cíl 3. Pro získání
dotace musely představitelky Mozaiky zajistit předfinancování tohoto projektu a s tím jim pomohla právě cementárna – bezúročnou
třistatisícovou půjčkou.
4.
Se sérií netradičních koncertů v ústeckém Muzeu přišel pianista Michal Mašek. Projekt celkem pěti koncertů, na kterých vystoupí vždy
kromě renomovaných umělců i mladé nadějné talenty z ústeckých
uměleckých škol, odstartoval 18. 9. Galakoncertem italských houslí Jaroslava Svěceného. Následovat bude vystoupení Štěpána Raka
1. 11., Michal Mašek potom zahraje na vánočním koncertě 4. 12.
Koncerty budou pokračovat i po Novém roce, v lednu a březnu 2013.
Celé této akci, která moderní formou popularizuje vážnou hudbu
a má velký ohlas, jsme hrdým hlavním partnerem.
Michal Mašek & hosté
www.koncerty-usti.cz
netradiční koncerty v muzeu
18. 9. 2012 19:00
Jaroslav Svěcený
1. 11. 2012
Štěpán Rak
Galakoncert
italských houslí
Vstupné 250 Kč zahrnuje pozvání na setkání s umělci
a pohoštění
Generální
partner:
Hlavní
partner:
4. 12. 2012
Michal Mašek
Partneři:
Milena Hucanová
strana 12 | ČC KONTAKT Č. 101
sport
Fotbalový turnaj v malé kopané
Skupina A:
Skupina B:
Výsledky turnaje:
Retznei I
Retznei II
1. Wössingen
Mannersdorf I
Hauptverwaltung
2. Hauptverwaltung
Čížkovice
Pecs
3. Karsdorf
Karsdorf
Wössingen
4. Pecs
Mannersdorf II
5. Čížkovice
Koncem srpna se konal fotbalový turnaj v malé kopané v rakouské cementárně Retznei.
Pravidelným účastníkem takovýchto akcí se stalo naše fotbalové družstvo Lafarge Cement, a. s.
Turnaje se zúčastnilo celkem 9 družstev, a sice dvě družstva z cementárny Mannersdorf, dvě z cementárny Retznei, dále po jednom z cementárny
Karsdorf, Wössingen, Čížkovice, Pecs a družstvo z centrály ve Vídni tzv. „Hauptverwaltung“.
Hrálo se systémem dvou skupin, s hrací dobou 1 x 15 minut a naši „reprezentanti“ v rozhodujícím boji po penaltovém rozstřelu porazili
Mannersdorf II 2:1, čímž obsadili celkové páté místo v turnaji.
V příštím roce se bude podobný turnaj v malé kopané pořádat v maďarské Pecsi a tak doufám, že naši „reprezentanti“ nepodcení přípravu na tuto
akci a umístí se na lepším místě než v tomto roce.
Luboš Trestr
Velká cena horských kol LAFARGE CEMENT, a. s. 2012
Je sice již po prázdninách
a tato informace je svým
způsobem zastaralá, ale
vzhledem k počtu vydávaných časopisů nelze jinak.
A tak mi dovolte, abych
se několika větami vrátil
ke 14. ročníku závodu
horských kol, který se
konal, jak je již dlouholetým pravidlem, krátce
před prázdninami.
Pro zvýšení úrovně našeho závodu jsme v letošním roce přizvali k zajištění
administrativních záležitostí spojených s registrací, vyhodnocením a dojezdy
závodníků do cíle specializovanou firmu Apachi. Tato firma poskytuje kompletní
servis služeb spojených s pořádáním sportovních akcí. Pro sledování závodníků
je použito moderní čipové technologie a ve spojení s příslušným softwarem je
možné prakticky okamžitě mít k dispozici veškeré potřebné výsledky. Pracovníci
této firmy se zhostili s profesionalitou sobě vlastní svého ne zrovna jednoduchého
úkolu a tak nakonec vše dopadlo bez sebemenších problémů. V tomto roce se za
krásného slunného počasí v sobotu 16. 6. 2012 na start všech kategorií dostavilo
celkem 167 závodníků, což svědčí o velké oblíbenosti našeho závodu.
Mnoho zajímavých předmětů do tomboly nám dodalo několik sponzorů, a sice
internetový portál Vše pro firmu, EP line-hračky a MOTORLAND Bělá. Ceny ve
všech kategoriích nám potom pomáhal předávat personální ředitel, pan Pavel
Vidlař, a předseda odborové organizace, pan Josef Červený.
Organizaci závodu nám pomohlo stejně tak jako v loňském roce zajistit množství
dobrovolníků, včetně čížkovických a podnikových dobrovolných hasičů, bez kterých
bychom jen těžko mohli vše zajistit.
Závěrem bychom chtěli poděkovat managementu Lafarge Cement, a. s., Čížkovice
a odborové organizaci za přízeň a finanční podporu, kterou nám věnují. Hlavně
jejich zásluhou můžeme pořádat tuto krásnou sportovní akci, kde se sejdou
vyznavači cykloturistiky a cyklistiky všech věkových kategorií.
kategorie
Elite
Ženy elite
Muži B
Ženy B
Mládež
Děti
pořadí
účastník
bydliště / klub
1.
Ivo Netík
Alpine Pro-Author team
2.
Matěj Zahálka
CK Atény 2004
3.
Aleš Doucha
Roudnice n/L
1.
Jana Svobodová
JUKU team Roudnice n/L
2.
Gabriela Pecharová
Bike point Roudnice n/L
3.
Kateřina Pecharová
Bike point Roudnice n/L
1.
Tomáš Sytař
Alltraining.cz
2.
Lukáš Lichý
KL Sport Most
3.
Petr Brouk
Litoměřice
1.
Michaela Fialová
CK Slavoj Terezín
2.
Alena Horsicová
Koleč
3.
Martina Benešová
SK Jenčice
1.
Zdeněk Čapek
Cyklo City Lovosice
2.
Jan Kašpar
CK Slavoj Terezín
3.
David Beneš
SK Jenčice
1.
Ondřej Došek
Praha
2.
Vendula Benešová
SK Jenčice
3.
Vojtěch Lukeš
ČÍŽKOVICE
BIKE KLUB – LAFARGE CEMENT, a. s. ČÍŽKOVICE
Luboš Trestr
ČC KONTAKT Č. 101
| strana 13
fotosoutěž
Fotosoutěž
Do letošní letní fotosoutěže se přihlásilo 7 fotografů se 13 příspěvky z domova i dalekých krajin. Bodový systém zůstal nezměněn, tudíž měl každý
člen redakční rady k dispozici 15 bodů, které mohl přidělit preferovaným
fotografiím dle vlastního uvážení. Avšak fotografie mohla získat maximálně
5 bodů od jednoho hodnotitele.
Tentokrát byla poprvé první tři místa odměněna cenami. Za první místo
bylo možné vyhrát 32 GB flash disk, za druhé 16 GB flash disk a za třetí
místo 8 GB flash disk.
Autoři vítězných fotografií byli pozváni na jednání redakční rady, které se
konalo ve středu 17. 9. 2012 a během kterého jim byly ceny předány.
Gratulujeme!
1. místo: Jiří Šrámek – Everest Base Camp
2. místo: Josef Červený - České středohoří
strana 14 | ČC KONTAKT Č. 101
3. místo: Martin Bitter – Ostrov Pescado v bolivijské solné pláni Uyuni
zdraví
Masáže
Připomínáme našim zaměstnancům možnost využít služby regeneračních, rehabilitačních a sportovních masáží, které provozuje pan Zdeněk Rott
(www.zdenekrott.cz) v prostorách závodního
zdravotního střediska Lafarge Cement, a. s.
Informace o zvýhodněných cenách služeb pro
naše zaměstnance je k dispozici na obvyklých
informačních místech v cementárně a přímo na
zdravotním středisku. Konkrétní termíny masáží lze dohodnout dle vašeho zájmu a objednat
prostřednictvím zdravotní sestry Květy Chládkové na telefonní lince 287.
© Picture-Factory - Fotolia.com
Petra Chmátalová
Patricie Winterová Martinovská
představení nového zaměstnance
Vážení kolegové, čtenáři,
tento prostor využívám pro krátké představení. Jmenuji se Lucie Brožková a v současné době bydlím v Ústí nad Labem. Dne 17.
9. 2012 jsem vstoupila s velkým očekáváním poprvé do soukromého sektoru na pozici personalista specialista junior. Lafarge
Cement, a. s. jsem dosud neznala, avšak po prvních dnech seznámení se s filozofií společnosti a lidmi v ní, jsem ráda, že jsem své
další profesní kroky spojila právě s tímto podnikem.
V minulosti jsem pracovala v neziskovém a hlavně státním sektoru. Zabývala jsem se řízením projektů řešících nezaměstnanost,
které byly realizovány z fondů EU, a to na pozici projektového manažera v Ústeckém kraji.
Bakalářské studium, obor Sociální politika, sociální práce, jsem vystudovala na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně a dále jsem
navázala magisterským studiem oboru Sociální pedagogika na Univerzitě Karlově v Praze.
Volný čas trávím převážně aktivně, například plaváním, nordic walkingem v rámci našeho rozmanitého kraje a také s oblibou navštěvuji různé kulturní
akce, památky či galerie. Vřele bych doporučila pro příznivce umění „Slovanskou epopej“ v Národní galerii hlavního města Prahy.
Děkuji všem za milé přijetí do kolektivu a věřím, že si k sobě najdeme cestu…
Pěkné podzimní dny a budu se těšit na spolupráci.
Lucie Brožková
Gratulujeme
jubilea
20 LET V LC
Mareš Ivan (13. 7. 1992)
Žalud Tomáš (15. 7. 1992)
Špringlová Jaroslava (22. 7. 1992)
35 LET V LC
Špringl Miloš (1. 7. 1977)
Wunsch Zdeněk (1. 8. 1977)
Suchomel Zdeněk (1. 9. 1977)
25 LET V LC
Holý Jiří (1. 7. 1987)
Veselá Lenka (13. 8. 1987)
Munčinská Dana (1. 9. 1987)
40 LET V LC
Munčinský Jan
30 LET V LC
Chobotský Petr (1. 7. 1982)
Kratochvíl Pavel (1. 7. 1982)
Křivan Miroslav (1. 7. 1982)
(2. 8. 1972)
ODCHOD DO DŮCHODU
Nergl Stanislav (13. 7. 2012)
Štosková Dana (31. 8. 2012)
ČC KONTAKT Č. 101
| strana 15
© lunamarina - Fotolia.com
ČC Kontakt
Lafarge Cement, a. s.
411 12 Čížkovice čp. 27
tel.: 416 577 111
fax: 416 577 600
www.lafarge.cz
Download

Výsledky první poloviny roku 2012 Pět let bez úrazu zaměstnance