Informační měsíčník pro občany města * Číslo 1/2013 * 55. ročník * Zdarma
Život v Rudné
Charitativní bazar
pomohl opuštěným dětem
Stejně jako loňský rok, i ten letošní
se konal mikulášský karneval,
pořádaný Skautským střediskem Balvan Rudná.
Více si přečtete na str. 10
Slovo starosty * Informace z radnice * Informace o změně ve
vedení města * Městská policie Černošice * Hasičský bál v Rudné
* Rudná má mistryni světa * Žlutý květ * Skautské středisko Balvan
Rudná * Knižní novinky * MŠ Rudná – oční vyšetření * Výsledky
33. dětské výtvarné soutěže * ČSSD před volbou prezidenta
Novinky z radnice ZDARMA ve Vaší
emailové schránce! Chcete-li být
informováni o všem důležitém,
co se v Rudné děje, zaregistrujte
se k odběru novinek na adrese
www.mestorudna.cz/abo.
2
Život v Rudné
311 670 872
[email protected]
Cenu Vám spočítáme do 24 hodin
nezávazně a zdarma.
VŠE NAVRHNEME, VYTISKNEME,
ZABALÍME A DOVEZEME.
váš průvodce světem barev
vizitky÷letáky÷prospekty÷knihy÷kalendáře
brožury÷pořadače÷hlavičkové papíry
obálky÷poštovní poukázky
tiskopisy÷obaly
samolepky
kancelářské
desky...
www.gemmapress.cz
0909 Gemmapress Inzerce A6 nová.indd 1
21.9.2009 9:26:32
1/2013
1/2013
Život v Rudné
3
Zápisník starosty
3. 1. 2013 – Jak na nový rok, tak po celý rok… kéž by to platilo… Už jsem si zvykl, že na úřadě nás nikdo moc nechválí, ale
když to přijde, o to víc to potěší. Možná jste si všimli nového
osvětlení hořelického kostela. Je to především zásluha pana faráře Vehovského, i když město také přispělo. A když Vám někdo
až na úřad přijde poděkovat za takovou drobnost… jak jsem psal
- potěší to.
2. 1. 2013 – Všechno nej do nového roku :)
22. 12. 2012 – Zřejmě asi poslední letošní záznam. Přeji Vám
klidné a spokojené svátky a do nového roku hlavně a především
zdraví a štěstí.
21. 12. 2012 – Na dnešek čekalo několik desítek rodin s dětmi. Kolaudovali jsme školku! Vše proběhlo hladce, stavba dokončena a čeká na děti! V lednu vybavíme pavilony nábytkem,
a pokud vše stihneme doúřadovat, první děti by mohly do nové
školky nastoupit v březnu.
20. 12. 2012 – Na závěr roku jsme si nechali ty radostnější chvilky. Už v úterý a také dnes proběhla kolaudace vodovodního přivaděče Zličín Chýně Rudná. Město Rudná se tak stane nezávislé
na dodavatelích vody, bude nakupovat vodu přímo od výrobce.
Z hlediska kvality se nic nemění, výrobce zůstává stejný.
19. 12. 2012 – Jako každý rok i letos proběhlo ve škole Vánoční
posezení s punčem. Během let se z malé nenápadné akce stala
společenská událost zimy :-) Stovky dětí a rodičů se setkávají
ve sváteční atmosféře, ke které kromě punče a vánoček přispěla
i krásná vystoupení žáků školy. A dnes se k tomu přidaly i nejmenší děti ze školky, které přišly na úřad s koledou… Hezké
svátky všem!
18. 12. 2012 – Již dříve jsem informoval o získání dotace téměř
5 mil. Kč na zateplení základní školy. Příprava je u konce, začínáme projektovat. Všechna povolení již máme z dřívější doby
(projekt se připravuje již od roku 2008). Další postup bude teprve stanoven, je ale jasné, že hlavní část prací se bude realizovat
o prázdninách roku 2013.
14. 12. 2012 – Druhý pátek v měsíci již tradičně patří setkání starostů Regionu Jihozápad. Tentokrát na veřejném zasedání
v Loděnicích.
13. 12. 2012 – Máme téměř dokončeno územní rozhodnutí na
stavbu okružní křižovatky u lékárny. Pomalu začínám věřit, že
v roce 2013 uděláme první významný krok ke zklidnění dopravy
v Rudné!
12. 12. 2012 – Jestli na úřadě máme nějaký evergreen, pak jsou
to územní plány. Naše 3. Změna čeká na projednání připomínek,
věřme, že nejpozději v březnu bude vydána. Ulevilo by se jak
stavebníkům, tak stavebnímu úřadu.
10. 12. 2012 – O víkendu proběhl v Rudné první Vánoční charitativní bazar. V Obecním domě se dalo koupit všechno možné
i nemožné. Díky obrovskému nasazení pořadatelek a Vašemu
zájmu se podařilo získat 20 000 Kč, které budou předány Dětskému centru na Kladně. Děkuji všem!
7. 12. 2012 – Vodné a stočné zůstává v Rudné pro rok 2013 ve
stejné výši (v cenách bez DPH). Pokud bude poslanci schválena vyšší sazba DPH, zvedne se cena vodného a stočného o cca
70 haléřů na kubík vody.
5. 12. 2012 – Přístavba pavilonu školky jde do finále. Jako
každou středu i dnes proběhl kontrolní den. Téměř vše je dokončené, dodělávají se obklady a podlahy. Termín kolaudace je
stanoven na 21. 12.
29. 11. 2012 – Připravujeme se na začátek adventu. Včera byl usazen vánoční strom, dnes byl nazdoben a připraven. Zvu všechny
na slavnostní rozsvícení stromu, v sobotu 1. prosince od 17 hodin.
Přijít můžete ale o chvilku dřív, připraveno je teplé občerstvení.
28. 11. 2012 – Máme na Kraji nového pana náměstka přes dopravu: pana Ing. Miloše Peteru. Sešli jsme se a znovu (pokolikáté už?) diskutovali o problému nadměrné dopravy v Rudné.
Seznámit jsem pana náměstka s kroky, které Rudná doposud
podnikla, a požádal o financování námi připravených opatření.
Měli bychom vědět do konce tohoto roku...
27. 11. 2012 – Dnes proběhlo v Rudné velké setkání k autobusové dopravě. Za účasti zástupců ROPID, Středočeského kraje, dopravců a starostů obcí. Hlavním tématem bylo zachování
rozsahu služeb a s tím spojené úhrady. Obce totiž už více než
z poloviny hradí autobusovou dopravu. Podle všeho se v příštím
roce podaří rozsah služeb zachovat.
Informace ze zasedání Rady města Rudná
ze dne 17. 12. 2012
• Rada schválila zvýšení nájemného v bytech v Šamonilově ul.
čp. 30 a Poštovní ul. čp. 127 o míru inflace (1,9 %) a v ul.
Masarykova 878 a Ke školce 922 o 10 %.
• Rada schválila žádost a udělila výjimku z Opatření obecné
povahy č. 1/2009 na stavbu krytého parkovacího stání na
pozemku p. č. 215/257 v k. ú. Hořelice dle předložené dokumentace za podmínky zajištění vsaku dešťových vod na vlastním pozemku.
• Rada schválila žádost a souhlasí se stavbou vodovodních
a kanalizačních přípojek na poz. p. č. 215/236 v k. ú. Hořelice
pro bytový dům na poz. p. č. 1103/1 v k. ú. Nučice.
• Rada schválila žádost a souhlasí s akcí „Úprava haly č. 19 –
Business Park Rudná II – Nučice“ dle předložené dokumentace.
• Rada schválila žádost a udělila výjimku z Opatření obecné
povahy č. 1/2009 na stavbu přístřešku pro auto dle předložené
dokumentace za podmínky zajištění vsaku dešťových vod na
vlastním pozemku.
4
Život v Rudné
• Rada schválila Smlouvu o zřízení sběrného místa pro sběr
nebezpečného odpadu (vyřazené léky a rtuťové teploměry)
v lékárně Rudná a pověřila starostu města jejím podpisem.
• Rada schválila cenovou nabídku Technických služeb Rudná
a.s. ve výši 69 900 Kč bez DPH na provedení řezu dřevin na
hlavu a na zdravotně bezpečnostní řezy dřevin v r. 2013.
• Rada schválila podpis Smlouvy o výpůjčce hřbitova v Hořelici s Římskokatolickou farností Rudná-Hořelice a pověřila
starostu města jejím podpisem.
• Rada schválila Smlouvou o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene s RWE Gesnet, s.r.o. Klíšská 940, Ústí nad
Labem na uložení STL plynovodu a přípojky v pozemcích p.
č. 237/13 a 237/14, vše v k. ú. Hořelice a pověřila starostu
města jejím podpisem.
• Rada schválila Smlouvou o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4,
na pozemcích p. č. 375/1 a 375/13 v k. ú. Dušníky u Rudné na
umístění a provozování zařízení distribuční soustavy a provozování elektrorozvodného zařízení a pověřuje starostu města
jejím podpisem.
1/2013
• Rada schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci
„Chodníky Masarykova (od trati k benzince)“ s firmou Šlehofer s.r.o. na navýšení cena díla za vícepráce
o 131 837,10 Kč bez DPH a pověřila starostu města jeho
podpisem.
• Rada schválila mandátní smlouvou s p. Josefem Tichánkem
na poskytnutí technické a poradenské pomoci při přípravě
a realizaci investičních staveb v Rudné v termínu od 1. 3.
2012 do 31. 12. 2013 a pověřila starostu města jejím podpisem.
• Rada schválila Smlouvou o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby s ČEZ Distribuce
a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, na pozemcích města p. č. 383/65
a 215/234, vše v k. ú. Hořelice na stavbu zařízení distribuční
soustavy kabelového vedení NN 0,4kV a pověřila starostu
města jejich podpisem.
• Rada schválila Smlouvou o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene s firmou RWE Gesnet, s.r.o. Klíšská 940, Ústí
nad Labem na uložení STL plynovodu a přípojky v pozemcích
p. č. 107/3 v k. ú. Dušníky u Rudné a pověřila starostu města
jejím podpisem.
Informace z radnice
Vánoční charitativní bazar byl úspěšný
V září loňského roku přišla paní Iva Špírková s nápadem uspořádat v Rudné charitativní vánoční bazar. Od nápadu nebylo
daleko k realizaci. Během listopadu se v Salonu Iva začaly shromažďovat všelijaké předměty, nástroje, přístroje, knihy, desky, obrazy... V sobotu 8. prosince pak bazar otevřel své brány
v Obecním domě všem zájemcům. Za skutečně symbolické ceny
se podařilo většinu věcí prodat. Výtěžek akce předčil všechna
očekávání – podařilo se získat 20 000 Kč, které byly ještě před
vánocemi předány ředitelce Dětského centra Kladno, paní Haně
Gabrielové. Dětské centrum Kladno se stará o opuštěné děti od narození až do školního věku. Znovu musím poděkovat Ivě
Špírkové a Gabriele Šlapánkové za nápad a realizaci a jejich
jménem všem, kteří se jakkoliv podíleli nebo zúčastnili. Fotky z bazaru si můžete prohlédnout na internetových stránkách
města. P.S. Jeden obraz z bazaru zdobí chodbu v prvním patře
Obecního domu.
Nový pavilon školky zkolaudován
V pátek 21. 12. byla zakončena stavební část realizace nového
pavilonu mateřské školy pro 50 dětí (nově bude mít školka kapacitu 200 míst). Kolaudace proběhla bez problémů, stavba je
připravena. Během ledna budou třídy vybaveny nábytkem. Hotové jsou gastro provozy. Poslední položkou na seznamu budou
zahradnické práce, ty však budou provedeny až v klimaticky
příznivějším období. Pokud stihneme vše legislativně připravit,
mohl by nový pavilon přivítat děti už v březnu.
Zápis do mateřské školy
Pro obsazení nové kapacity školky je vyhlášen řádný zápis, a to
na středu 23. 1. 2013 od 9 do 16 hodin v budově mateřské školy.
Rozhodně není možné přijmout děti na základě předchozích zá-
pisů (neumožňuje to školský zákon). Vzhledem k termínu uzávěrky ŽvR budou všechny informace o zápisu a kritéria přijetí
zveřejněny na internetových stránkách školky, města Rudná a na
úřední desce.
První etapa vodovodního přivaděče
dokončena
V předposledním prosincovém týdnu byla dokončena první
etapa vodovodního přivaděče Zličín – Chýně – Rudná. Stavba
v délce 16 km bude zásobovat pitnou vodou Rudnou, Drahelčice
a Chýni. Další obce jsou v jednání. Druhá etapa stavby – z ulice Nerudova do vodojemu v ulici V Brance – bude realizována
hned po vydání všech povolení; předpoklad je v prvním pololetí
roku 2013. Hlavním cílem projektu bylo zajistit pro naše město
dostatečně kapacitní zdroj kvalitní pitné vody přímo od výrobce
bez závislosti na dalších dodavatelích.
Vodné a stočné 2013
Cena vodného a stočného se v Rudné pro rok 2013 nemění i mění. Beze změny zůstává loňská cena bez DPH, tak, jak bylo naplánováno. Avšak díky zvýšení sazby DPH (ze 14 % na 15 %) se
celková cena zvýší asi o 70 haléřů na 1 m3 vody.
Poplatky za komunální odpad a psy
Upozorňujeme občany, že platby za svoz a likvidaci komunálního odpadu (TKO) a poplatky za psy je již možné uhradit.
Platby poplatků lze provádět stejně jako v předchozích letech
platbou na pokladně městského úřadu nebo převodem na účet.
Výše poplatku za systém likvidace odpadu je stanovena Obecně
závaznou vyhláškou č. 2/2012; pro rok 2013 ve výši 700 Kč na
obyvatele. Více na internetových stránkách města.
1/2013
Život v Rudné
Nové chodníky v Rudné
Zřejmě poslední investiční akcí loňského roku byla oprava
chodníku od rohu Sokolskéhodomu k prodejně Lidl. Původní
nevyhovující chodník byl kompletně opraven. Dále bylo osazeno zábradlí oddělující chodník od komunikace, protože řada
řidičů si chodník pletla s parkovištěm a chodci museli často auta
obcházet vozovkou.
Další akcí byla rekonstrukce vedení vysokého napětí a s tím
spojené opravy a rekonstrukce chodníků na Masarykově ulici
v části od železničního přejezdu až k ulici Máchova. Tuto akci bohužel nerealizuje město, ale smluvní partneři ČEZu. Během rekonstrukce horního vedení se objevily problémy s kabely
z doby před 40 lety, proto některé části nebyly doposud dokončeny. Části chodníků jsou tak jen provizorně upraveny a budou
dodělány v nejbližších týdnech (podle počasí).
V letošním roce by měly být opraveny chodníky na Masarykově
v úseku od ulice Lidická až po ulici Čelakovského – severní
strana a od ulice 5. května k základní škole – jižní strana.
5
Likvidace vánočních stromků
Likvidace vánočních stromků bude probíhat souběžně s likvidací bioodpadu. V lednu se jedná o termíny 16. a 30. 1. Pečlivě
odstrojený stromek nechce u kontejneru na bioodpad, svozová
firma zajistí likvidaci.
Osvětlení kostela v Hořelici
Díky aktivitě nového pana faráře Vehovského a za přispění města Rudná se podařilo realizovat večerní osvětlení hořelického
kostela Stětí sv. Jana Křtitele. Díky osvětlení je tak dominanta
Hořelic dobře viditelná zejména při příjezdu ze západní strany
Rudné.
Plesová sezóna začíná
Jako každý rok i letos je plesová sezóna bohatá.
Termíny plesů:
• 19. 1.
Reprezentační ples města Rudná
• 26. 1.
Sokolský ples
• 9. 2.
Hasičský bá
• 16. 2.
Sportovní karneval (pořádá FK Rudná)
• 9. 3.
Skautský ples
• 23. 3.
Reprezentační ples školy
Jste srdečně zváni.
Termíny jednání zastupitelstva 2013
Odpadový kalendář
V souvislosti s odpady připomínáme existenci Odpadového kalendáře, který najdete na internetových stránkách města v sekci
„Informace pro občany“. V kalendáři kromě běžných svozů najdete i termíny svozů bioodpadu a nebezpečného odpadu.
Schválené termíny jednání městského zastupitelstva pro rok
2013:
• 16. ledna
závěrečné rozpočtové opatření za rok 2012
• 18. února
PONDĚLÍ – rozšířená rada k rozpočtu
(neveřejné)
• 20. března
schválení rozpočtu na r. 2013 – návrh musí být
vyvěšen minimálně 15 dnů před jednáním na
veřejné desce, tzn. nejpozději v pondělí 4. 3. 2013.
• 15. května
schválení závěrečného účtu
• 26. června
1. rozpočtové opatření
• 25. září
2. rozpočtové opatření
• 27. listopadu 3. rozpočtové opatření
Informace o změně ve vedení města
V říjnu 2012 jsem odstoupil z funkce člena Rady města Rudná a Zastupitelstvo města Rudná zvolilo na svém listopadovém zasedání
členem Rady města pana Bc. Roberta Pitráka.
Při nástupu do funkce jsem byl přesvědčen o tom, že se mi podaří realizovat z větší části to, co uvádí náš volební program
a jehož jsem spoluautorem. To bylo mým cílem.
Po zkušenostech z absolvovaných jednání Rady jsem však došel
k přesvědčení, že jako člen Rady nemohu nijak ovlivnit hlavní
dění ve městě a moje účast je z větší části pouze formální, jsem
brán jako účastník rozhodnutí a to i v případech, kdy s nimi nesouhlasím, je mi podsouváno a veřejně prezentováno, že jsem
se jednání zúčastnil a souhlasil. Vše může být schváleno i bez
mé účasti. Diskuse o zásadních úkolech je možná, ale zbytečná.
Jako člen Rady města ve funkci jediného akcionáře Technických služeb Rudná a.s. nechci být v žádném případě spojován s nesmyslným projektem „Vodovodní přivaděč Rudná“,
se kterým zásadně nesouhlasím a jeho výhodnost zpochybnila a realizaci zamítla i Dozorčí rada Technických služeb
a jehož realizaci schválilo pouze představenstvo Technických služeb Rudná. Výstavba přivaděče pokračuje i bez mého souhlasu.
Pokračování své snahy ovlivnit dění v našem městě vidím v činnosti zastupitele, neboť jako zastupitel mám možnost využít
stejných informací jako člen Rady.
Začíná nový rok s letopočtem 2013, a i když obsahuje třináctku,
pevně věřím, že bude dobrý a úspěšný! Při této příležitosti mi
dovolte, abych Vám všem popřál stejně pevnou víru, jako mám
já a určitě se úspěch dostaví.
Pavel Holeček
6
Život v Rudné
1/2013
Městská policie Černošice
detašované pracoviště Rudná, Masarykova 272, 252 19 Rudná, tel.: 724 517 510
Přehled událostí a činnosti Městské policie Černošice, detašované pracoviště Rudná za období
1. 11. 2012–30.1 1. 2012 na území města Rudná a obcí Jinočany, Nučice, Zbuzany, Úhonice, Drahelčice, Tachlovice, Ořech
• Dne 5. 11. 2012 ve večerních hodinách byla hlídka MP požá-
• Dne 16. 11. 2012 bylo hlídce MP telefonicky oznámeno, že se
dána o součinnost Policií ČR s tím, že v k.ú. Nučice na komuni-
v Rudné v ul. V Zahradách pohybuje podezřelý muž a zvoní
kaci směr Loděnice je odstavený autobus. Na místě byl hlídkou
na domy. Hlídkou byl tento muž zjištěn v ul. Hořelická. Muž
MP skutečně zjištěn autobus firmy Veolia, kdy bylo dále zjiš-
byl hlídkou vyzván k prokázání totožnosti což učinil, následně
těno, že autobus má poruchu, následně byl z místa odtažen.
byla provedena lustrace osoby cestou Policie ČR s negativním
výsledkem. Muž uvedl, že zde hledá známého a již odjíždí do
• Dne 7. 11. 2012 bylo hlídce MP oznámeno cestou obecního
Prahy, což následně i učinil.
úřadu Úhonice, že v ul. Lesní dochází k napadení pošťačky
volně pobíhajícími psi. Na místě hlídkou zjištěni dva psi z jed-
• Dne 16. 11. 2012 bylo hlídce MP telefonicky oznámeno, že
noho z domů. Vzhledem k tomu, že majitel psů nebyl doma,
v obci Úhonice má oznamovatelka na zahradě svého domu
psi byli zahnáni na pozemek domu. Celá věc byla vyřešena
cizího psa. Pes byl hlídkou odchycen, následně umístěn do
v odpoledních hodinách s majitelem psů domluvou.
kotce. Dne 17. 11. 2012 se o psa přihlásil majitel, rovněž
z obce Úhonice, tomuto byl pes následně předán.
• Dne 7. 11. 2012 bylo hlídce MP telefonicky oznámeno, že v obci
Zbuzany u prodejny potravin došlo k poražení lampy pouličního
• Dne 21. 11. 2012 bylo hlídce MP telefonicky oznámeno, že
osvětlení a to projíždějícím vozidlem. Hlídka MP o vzniklé situ-
v obci Nučice, ul. Dobříčská došlo k dopravní nehodě. Na
aci informovala starostu obce a na místě prováděla usměrňování
místě zjištěno, že se jedná o dopravní nehodu bez zranění,
dopravy do příjezdu Policie ČR, které byla celá věc předána. Na
kdy dále došlo k požáru havarovaného vozidla v motorovém
místě dále firma Eltodo a SUS Středočeského kraje.
prostoru. Oheň byl uhašen ještě před příjezdem hasičského
záchranného sboru. Celou věc na místě převzala Policie ČR
• Dne 13.11.2012 bylo hlídce telefonicky oznámeno, že v obci
Drahelčice, ul. Maxe Knížete běhá tmavá doga a převrací
k dalšímu šetření, hlídka MP na místě usměrňovala dopravu
až do vyšetření nehody.
popelnice, ze kterých vybírá odpadky. Vzhledem k tomu, že
tento pes je pro četnost svých útěků hlídce MP znám, byl kon-
• Dne 22. 11. 2012 bylo hlídce MP oznámeno starostkou obce
taktován majitel psa, který uvedl, že si psa zajistí. Hlídkou MP
Jinočany, že na odstavné ploše u nájezdu na pražský okruh
byla dále provedena fotodokumentace místa a celá věc byla
někdo vyhodil pneumatiky a dále zde nějací mladíci rozebírají
dále oznámena k projednání MÚ Hostivice.
auto. Na místě mladíci nebyli zastiženi, ani zde nebyl nalezen žádný odpad z rozebíraného vozidla. Na ploše byla zjiš-
• Dne 15.11.2012 bylo hlídce MP oznámeno, že v Rudné, ul.
těna skládka pneumatik a stavebního odpadu. Celá věc byla
Ke Školce stojí před vjezdem na pozemek jednoho z domů
hlídkou zpracována a následně postoupena k projednání OÚ
vozidlo a znemožňuje na něj přístup. Hlídkou MP byl zjiš-
Jinočany.
těn majitel vozidla, kdy bylo následně zjištěno, že tento je na
dovolené a klíče od vozidla má jeho známý z ul. Ke Školce,
• Dne 30. 11. 2012 požádala hlídku MP starostka obce Jinočany
tento byl následně hlídkou kontaktován a vozidlo přeparkoval.
o kontrolu sjezdu z pražského okruhu do obce Jinočany a to
Celá věc byla vyřešena domluvou.
z důvodu znečištění komunikace vozidly odvážejícími hlínu
z deponie u sjezdu. Na místě byly hlídkou zjištěni zaměst-
• Dne 15. 11. 2012 byla hlídka MP požádána starostkou obce
nanci firmy Inos, kdy bylo s těmito na místě hovořeno a tito
Nučice o zvýšenou kontrolu objektu bývalého kina, s tím,
uvedli, že mají objednaný čistící vůz. Hlídka na místě setrvala
že se uvnitř zdržují nějaké osoby. Hlídkou MP byla následně
do vyčištění komunikace.
provedena kontrola objektu, kdy uvnitř nebyl nikdo nalezen
a nebyly zde nalezeny ani žádné stopy nasvědčující tomu, že
by se zde nějaké osoby zdržovaly. Kontrola objektu bývalého
Bronislav Knotek,
kina bude i nadále nepravidelně prováděna hlídkou MP.
Městská policie Černošice, pracoviště Rudná
1/2013
Život v Rudné
7
Knihovna Rudná zakoupila tyto nové tituly:
Kolumbova záhada – Steve Berry
Láska na zavolanou – Sophie Kinsella
Posmrtný přístav – Patricia Cornwellová
Jak neztratit lásku – Meg Cabot
Sněhulák – Jo Nesbo
Vyvolená – Barbara Wood
Mráz přichází z hradu – Michal Viewegh
Panoptikum české – Irena Obermannová
Prasklé zrcadlo – Agatha Christie
Okouzlující únosce – Shannon Drake
Až se tě život zeptá – Cecelia Ahernová
Padesát odstínů šedi – E. L. James
Čechy, země zaslíbená – Petra Hůlová
Kronika katů Mydlářů – Karel Štorkán
Motiv koní – Dick Francis
Nemesis – Jo Nesbø
Sukuba 4: Žár – Richelle Mead
Amatéři – John Grisham
Bezpečný přístav – Nicholas Sparks
Sedmé znamení – Nora Roberts
Herci – Václav Holanec
Narozeniny – Danielle Steel
K majáku – Virginia Woolfová
Upíří deníky: Fantom, Druhá šance – L. J. Smith
Silnější než slova – Sandra Brown
Temné vize: Vášeň – L. J. Smith
Mezi láskou a smrtí – Meg Cabot
Stefanovy deníky: Stopy minulosti – L. J. Smith
Krásní mrtví: Phoenix – Eden Maguire
Jak zabít milionáře – Nancy Martin
Temná akademie: Spoutaní – Gabriella Poole
Lovkyně snů: Osudové rozhodnutí – Lisa McMann
Hněv Bohů – Rick Riordan
Lovec duchů – Derek Meister
Alice a… Dóóóst dobrý kámoši – Karen McCombieová
Výpravy do minulosti: Rudolf II – Veronika Válková
Krvavá romance: Polibek nesmrtelnosti, Věčná touha – Alice Moon
7 dní hříchů – Josef Urban
Napsáno krví – Andrea Kane
Historky z lesa – Claudio Cernuschi
Strašná nádhera – Halina Pawlowská
Cestovní kniha – Petr David
Dallas 63 – Stephen King
Kocourek se vrací – Michaela Hrachovcová
Sekera a skála, meč a žár – Robert M. Wegner
Medové příběhy – Lubica Brezovická Šebeková
Mezi nebem a peklem – Ivanka Devátá
Encyklopedie léčivých potravin – George D. Pamplona-Roger
Fantastické příběhy – Edgar Allan Poe
Zítra začnu nový život – Gilles Legardinier
Lovci monster s.r.o. – Larry Correia
Simpsonovi, Futurama: propletená lapálie – Mat Groening
Lovci hlav – Jo Nesbø
Podváděná – Kateřina Janouchová
Drakie 1+2 – Sophie Jordan
A celý život budem šťastný – Michal Viewegh a další
Milion sluncí – Beth Revis
Vzdušné zámky, Konec snění – Jacqueline Wilsonová
Železná dcera – Julie Kagawa
Tvůj stín – Jeffery Deaver
Červenokabátníci – John Scalzi
Ďáblova kolonie – James Rollins
Za bílého dne – Mary Higgins Clarková
Neodbytný ctitel – Nora Roberts
Čtyři dohody – Don Miguel Ruiz
Příliš velké sousto – Meg Cabot
Pátá dohoda – Don Miguel Ruiz
Vánoční koťátko – James Herriot
Zákon rezonance – Pierre Franckh
Texas. Odvážná Sage – Sandra Brown
Tučné úterý – Sandra Brown
Více informací o knihách najdete na internetových stránkách
Svědkyně ohně – Lars Kepler
www.knihovnarudna.cz – On-line katalog.
Pokrevní pouta 2: Zlatá lilie – Richelle Mead
(On-line katalog už je opravený a funkční.)
8
Život v Rudné
1/2013
Výsledky 33. dětské výtvarné soutěže
Společnost pro ochranu a rozvoj Rudné zorganizovala společně s pedagogy škol v Rudné a okolí již třicátou třetí dětskou výtvarnou
soutěž. Téma prací tentokrát bylo „Naši sportovci na olympiádě“. Soutěže se zúčastnilo přibližně 510 dětí z 26 tříd základních
a mateřských škol z Jinočan, Rudné, Tachlovic a Úhonic. V každé kategorii mohla každá škola zaslat sedm svých nejlepších prací.
Vítězné práce byly vybrány hlasováním zástupců (celkem 8 osob) na schůzce 19. listopadu 2012 a jsou vystaveny v Dětské minigalerii v Rudné ve třech autobusových zastávkách „Na Staré“, „U Kina“ a „Dušníky“ (všechny směrem do Prahy).
Vítězové třicáté třetí dětské výtvarné soutěže
Kategorie: Druhý stupeň
Kategorie: Mateřská škola
1. místo
Karolína Nitschová,
6 let
MŠ Rudná
1. místo
Jan Uchytil,
11 let
ZŠ Rudná
2. místo
Zuzana Pospíšilová,
6 let
MŠ Rudná
2. místo
Martin Freundenfeld,
14 let
ZŠ Rudná
3. místo
Anna Dudková,
6 let
MŠ Rudná
3. místo
Barbora Cypriánová,
14 let
ZŠ Rudná
Kategorie: První stupeň 1.–2. třída
Kategorie: Škola Hořelice
1. místo
Adam Trejbal,
7 let
ZŠ Jinočany
1. místo
Miloslav,
15 let
Škola Hořelice
2. místo
Klára Brandejsová,
7 let
ZŠ Úhonice
2. místo
Filip,
15 let
Škola Hořelice
3. místo
Isabella Gómez,
7 let
ZŠ Úhonice
3. místo
Jakub,
13 let
Škola Hořelice
Ceny do soutěže věnovala rudenská společnost
Kategorie: První stupeň 3.–5. třída
1. místo
Martin Ptáčnik,
10 let
ZŠ Rudná
Robimaus
2. místo
David Žáček,
11 let
ZŠ Rudná
prodejce chovatelských potřeb
a krmiv pro zvířata.
3. místo
Dominika Pragerová,
11 let
ZŠ Tachlovice
Děkujeme všem pedagogům, sponzorům a zvlášť dětem za krásné obrázky. Všem vítězům ještě jednou gratulujeme.
Petr Kozák
1/2013
Život v Rudné
9
ČSSD PŘED VOLBOU PREZIDENTA
Na pravidelné schůzi místní organizace České strany sociálně
demokratické jsme především zvolili delegáty na okresní konferenci. Dále jsme se dohodli, že při prezidentských volbách dáme
hlas delegátu naší strany Jiřímu Dienstbierovi, zná se s naším
předsedou, byl s ním kdysi na školení v Brně. Připomínáme si
heslo „Ten, kdo dobře vybírá, bude volit Dienstbiera“.
Okresní konference se konala 10. prosince. Z funkce předsedkyně odstoupila Miloslava Vlková a pozastavila členství. Noviny psaly o jejím případu a obecně se má zato, že soud nad ní
vynesený je těžko pochopitelný. Novým předsedou okresu byl
zvolen Jiří Hriagyel ze Psár, dostal 38 hlasů, zatímco jinočanský
Ing. František Koníček obdržel pouze 20 hlasů. Naše delegace
byla spíše pro F. Koníčka, ten nám v mnohém vypomáhá při
stranické práci.
V době velkých předvánočních nákupů je dobré dávat si pozor,
abychom nebyli ošizeni. Vykukové mezi prodavači si vybírají
zvláště mezi starými lidmi a snaží se vzít je na hůl. Jsou na to
různé fígle. Jeden náš člen, téměř devadesátiletý, vypráví:
V jednom středně velkém dušnickém obchodě jsem nakoupil
zboží a pokladní si řekla 342 Kč. Zdálo se mi to nějak moc,
účtenku jsem nedostal, byla asi pohozená vedle pokladny mezi jinými, které tam nechali předchozí nakupující. Sebral jsem
lístečky všechny, mezi nimi bude snad ten můj. Nákup byl pro
sousedku, aby mi věřila, že to tolik stálo. Doma jsem mezi
účtenkami našel tu svoji. Na ní byla cena 280 Kč. Tak jsem prodělal 62 Kč.
V témže týdnu jsem v jednom zličínském supermarketu mezi
jinými koupil do zásoby basu limonád. Podle letáku měly stát
20 Kč za kus. Doma jsem pak zjistil, že mi bylo účtováno za kus
37. Musel jsem jet druhý den znovu do Prahy, v reklamacích mi
naštěstí vrátili přes 100 Kč.
Místní organizace ČSSD děkuje za přízeň a za spolupráci v minulém roce a přeje štěstí, zdraví a spokojenost v roce 2013.
Česká strana sociálně demokratická,
místní organizace v Rudné
ZÁPIS
do 1. třídy pro školní rok 2013/2014
se v Základní škole Rudná koná
ve čtvrtek 14. února od 13 do 18 hodin.
Zápis se uskuteční v nové budově
vchod z ulice V Aleji.
Rodiče k zápisu potřebují rodný list dítěte,
kartičku pojištěnce a občanský průkaz
Podrobnější informace o zápise na webu
www.zsrudna.cz.
MŠ Rudná
Ve čtvrtek 22. listopadu se naše mateřská škola zapojila do projektu preventivního vyšetření zraku – „Koukají na nás správně?“. Zjištění vady u těchto dětí při návštěvě očního lékaře je
velmi náročné. Vyšetření provedené speciální videokamerou
PlusoptiX bylo vzhledem k dětem velmi šetrné a nestresující.
Stačilo, aby se děti podívaly směrem na kamerku, vydávající
bzučivý tón, po dobu několika vteřin a externí asistent firmy
Prima Vizus zaznamenal výsledek na monitoru počítače. Díky nenáročnosti je možné vyšetřit děti již od 8. měsíce života.
Na základě písemného souhlasu rodičů bylo vyšetřeno 32 dětí.
V případě zjištěné vady, ji rodiče mohli následně řešit s očním
lékařem a její odstranění jim do budoucna jistě v mnohém pomůže.
Jana Kalhousová
10
Život v Rudné
1/2013
Skautské středisko
Balvan Rudná
Blížil se konec roku, možná i světa, ale nás to neodradilo od činnosti a byli jsme aktivní, možná ještě víc než obvykle. První prosincovou sobotu jsme uspořádali tradiční Mikulášský karneval,
následoval Přechod Brd a poté vánoční besídky všech našich
družin. A některé (například Lišky) dokonce stihly uspořádat
i adventní výpravu.
- dopravit naše výtvory bez újmy domů. Jely jsme autobusem
a stromečky přeci jen byly trochu neskladné. Navíc jsme jentaktak stíhaly autobus, takže když to všechno naše díla přežily,
ukázalo se, že jsou opravdu fortelně udělaná. Šťastně jsme se
vrátily domů s radostí, že jsme na adventy už připraveny.
Hanka
Mikulášský karneval
Adventní výprava Lišek
Tedy ještě nebyl úplně advent, ale dle skautského hesla „Buď
připraven“ se družina Lišek rozhodla být v předstihu a na advent
se připravit již předem. Sobotní výpravu jsme zahájily u školy,
protože se tam zrovna konal malý adventní jarmark a to jsme si
nemohly nechat ujít. Každá z nás si tady nějakou tu drobnost
pořídila ať už pro sebe, pro své maminky nebo jiné spřízněné
duše. Některé z nás si tu i něco malého namalovaly. Poté jsme
se měly přesunout do Berouna a čekání na autobus jsme si zkrátily různými hrami na hřišti u školy. Sluníčko nám zrovna přálo,
i když v autobuse bylo trochu nepříjemné a svítilo nám rovnou
do úsměvu. V Berouně jsme zamířily do domu dětí a mládeže,
kde jsme měly domluvenou výrobu netradičních adventních kalendářů. Trochu jsme zalitovaly, že jsme nenaplánovaly výpravu
někam do přírody, protože bylo opravdu krásně a my jsme celé
odpoledne strávily výtvarnou činností.
Měly jsme na výběr asi ze sedmi druhů adventních kalendářů
tvořených z krabiček od sirek. Holky se rozhodly pro stromeček,
kapříka a ramínko. Popis zněl jednoduše, ale výroba už byla trochu komplikovanější, ne že bychom to nezvládly, ale kalendáře
měly přeci jen větší rozměr. Největší kalendář byl stromeček.
Aby se na něj vešlo 24 krabiček/ozdobiček musel měřit alespoň
metr, přičemž celé jeho obarvení na zeleno, stálo některé z nás
také dost sil. Kapřík se šupinkami byl o něco menší, ale také
vyžadoval šikovnost. Ramínko se sněhulákem a zavěšenými
dárečky nadchlo nejvíce, ale ve finále dalo nejvíce práce. Především olepení 24 krabiček balícím papírem bylo nekonečné.
S pomocí jsme vše zvládly na jedničku a každá z nás měla na
konci pěkný kalendář dokonce i s již připravenými bombóny
a penízky. Ještě nás však čekal jeden, poslední nelehký úkol a to
Je to na rok přesně, co jsme zpovídali Mikuláše a jeho družinu,
jak se jim líbil karneval a už je to tu zase. Stejně jako loňský
ročník, i ten letošní byl vyprodaný během jediného dne, a kdyby
byla sokolovna nafukovací, museli bychom ji přifukovat alespoň třikrát, jaký byl o lístky zájem.
Karneval sice začínal ve dvě odpoledne, ale my na sále pobíhali
už od půl deváté – bylo totiž potřeba nejen připravit stoly, židle
a ozvučení, ale především nafouknout víc jak stovku balonků,
umotat desítky metrů barevných řetězů a třásní a to vše pak spolu s lampiony rozvěsit, tak aby atmosféra na sále byla opravdu
karnevalová. O to jsme měli štěstí, že balíčky pro děti už holky
připravily předem.
Dopoledne uteklo jako voda a chvíli před oficiálním začátkem
do sokolovny začali proudit zástupy princezen, zvířátek, čarodějnic a čertíků. Masková komise se pořádně zapotila, než se
1/2013
Život v Rudné
11
Naštěstí všechny rudenské děti byly i letos hodné, a tak v pytli
neskončil nikdo, naopak za pěknou básničku či písničku si všichni odnášeli balíček plný dobrot. I když někteří museli slavnostně
slíbit, že se podělí s rodiči, kteří občas museli hodně napovídat.
Jako každý rok, ani letos bychom se neobešli bez sponzorů, kterým patří velký dík za ceny do soutěží i technickou podporu.
Jmenovitě to jsou: Čerpací stanice Šafránka Rudná a Praha, Zelenina Pražma, Břišní tanečnice Kamily Vršovské, Petr Levák
a SAN SERVICE s.r.o.
Během celého karnevalu bylo možné přispět do kasičky Pomozte dětem. Kolik jsme letos vybrali, se dozvíme až po jejím odpečetění.
Lenka
jí povedlo si všechny masky prohlédnout a vybrat skupinu těch
nejoriginálnějších, nejkrásnějších a nejzajímavějších.
Odpolední program byl přímo nabytý k prasknutí – od samého začátku se tančilo v rytmu dětské diskotéky, na které
nemohla chybět tradiční mašinka, hlava-kolena-ruce-ramena a především kuřecí tanec. Bez něj a bez Kuřete (maskota
sbírky Pomozte dětem) bychom si karneval už ani nedokázali
představit.
Balvaňácký přechod Brd 2012
Již po patnácté jsme letos vyrazili o předvánočním víkendu na
Brdy. Každý rok si na chvíli odpočineme od shonu a shánění
dárků a jdeme se projít příjemnou cestou z Jinců do Haloun.
Kdo měl potíže s tanečním krokem, toho mohly inspirovat Berušky (letos k nepoznání maskované jako Upírky) nebo malé
břišní tanečnice, které si pod vedením paní Vršovské připravily
exotické předtančení.
Pro ty, kteří dávali přednost soutěžení, si Lvi spolu se Sárou připravili spoustu her, a výtvarně zdatní mohli v dětském koutku
u Lišky Hanky soutěžit v kreslení Mikuláše, krmit Balůa, prolézat tunelem, nebo skládat obří puzzle.
Za okny se začalo stmívat, a to bylo znamení, že je čas vyhlásit
vítěze o nejhezčí masku dřív, než přijde Mikuláš se svojí družinou. Kdyby se nám do zákulisí vešel vagon čokolády, odměnili bychom masky všechny. Sladkostí byl však omezený počet,
a tak cenu dostali: Kosmonaut, Pračlověk, Ferda mravenec,
Loupežník, Dráček, Červenobílý šašek, Tři králové, Slunečnice,
Policista, Šašek.
Na nádraží v Jincích se nás kolem půl osmé ráno sešlo asi dvacet. Někteří z nás se teprve probírali. Zima a mráz nás však donutily dát se hned na pochod, abychom se zahřáli. Hned v úvodu
byl před námi dobře známý asi tří kilometrový stoupák. Námaha však stála za to. Nahoře nás čekaly zasněžené vrcholky Brd
a sluníčko, které nás provázelo celou cestu. Dalších dvacet kilometrů jsme šli příjemným terénem a většinou po rovině. Cestu
nám zpestřovaly i krásné výhledy do kraje.
Krátce po té se v sále setmělo a za zvuků dramatické hudby mezi
děti vběhla skupinka čertů a pokusila se pochytat těch několik
nepozorných, kteří se nestihli včas schovat a měli u nich nějaký
vroubek. Naštěstí Mikuláš s anděli byli čertům v patách, takže
na strkání do pytle nedošlo.
I když někteří z nás pociťovali trochu únavu, celých dvacet pět
kilometrů zvládl každý. V Halounech jsme se již tradičně zahřáli
v restauraci U Zrzavého paviána, kde je vždy příjemně a útulno.
Před cestou domů nás ještě čekala cesta na nádraží do Zadní Třebáně, dlouhá asi čtyři kilometry. Silnější jedinci ji také zvládli
bez problémů, slabší se nechali odvézt autem. I tak se příští rok
na Brdech opět sejdeme.
Maky
Foto: Hanka, Katka K., Maky, Alfi, M, Petr
Více o nás i fotogalerii z našich akcí najdete na
www.balvan.cz
12
Život v Rudné
1/2013
Rudná má mistryni světa
Mistryní světa ve sportovním aerobiku se v říjnu t.r.
stala občanka Rudné, studentka lékařské fakulty Kateřina Brabcová. Stala se jí na mistrovství světa tohoto
sportovního odvětví, uspořádaném letos v Dordrechtu
v Holandsku. Bylo to vítězství opakované. Svého prvního mistrovského titulu dosáhla v roce 2007 v srbském
Bělehradě. Tam šlo o vítězství v kategorii osmičlenných
týmů ve věkové skupině kadetů. Tentokrát spolu se sestrami Cihlářovými v soutěži seniorů.
Sportovní aerobik je sport mladý, nicméně dnes již rozšířený po všech světových kontinentech. V Dordrechtu
u Amsterodamu se letos sešlo k celosvětovým soutěžím více než 1100 závodníků a závodnic ze dvou desítek zemí ve
dnech l5. až 20. října. Český svaz aerobiku vyslal na závod
početnou výpravu v kategoriích kadetů, juniorů a seniorů.
Výsledky potvrdily, že aerobik v České republice patří ke
světové špičce. Čeští reprezentanti si z Dordrechtu přivezli v seniorských kategoriích tři zlaté medaile, tři stříbrné
a dvě bronzové. V kategoriích kadetů a juniorů (11 až 16
let) celkem sedm medailí. Podobně úspěšné, byť s menším
počtem medailí, byly výpravy z Austrálie, Ruska a Finska.
V soutěžích jednotlivců dominovali Australané. V týmových soutěžích dosáhli nejlepších výsledků Češi či přesněji Češky a smíšené dvojice. Sestry Cihlářovy se staly
mistryněmi světa již po čtvrté, Kateřina Brabcová po
druhé. Být držitelkou zlaté medaile z mistrovství světa
je výkon, který si zaslouží, aby se o něm vědělo i v místě bydliště celosvětových vítězů alespoň mezi příznivci
sportu.
Trojice sester Cihlářových a Kateřiny Brabcové se stala mistryněmi světa po svém vítězství v základní skupině,
poté v semifinále a nakonec i ve finále soutěže. Svým finálovým vystoupením nadchla diváky a vyburcovala plnou
halu k projevům nadšení. Děvčata si získala mnoho nových
osobních přátel a České republice přátele mezi stoupenci
aerobiku. Škoda, že svého soutěžení na mezinárodní úrovni chtějí zanechat. Dávají přednost studiu. Soutěžit na současné vrcholové úrovni v aerobiku a úspěšně studovat na
lékařské fakultě je závazek příliš riskantní. Tréninky
by vyžadovaly mnoho času. Talent sám o sobě nestačí.
Na otázku po příčinách svých mimořádných úspěchů
odpovídají, že se jim podařilo vytvořit tým kamarádek,
které jejich sport nesmírně baví, spojuje je k přátelství
i mimo tělocvičnu a k tvrdému dlouhodobému tréninku
v tělocvičně. Milují aerobik také proto, že jde o tanec.
Vysoké tempo aerobiku je vedeno hudbou. Klade nároky na estetickou úroveň projevu i technicky obtížné
prvky sportovního výkonu. Mají aerobik rády, protože spojuje tanec a sportovní gymnastiku, dynamickou
akrobacii s choreografií. Neopustí jej, budou pomáhat
ve výchově svých nástupkyň. Především však chtějí
úspěšně studovat.
Vladimír Brabec – děda
1/2013
Život v Rudné
13
ROBIMAUS – Masarykova 103, 252 19 Rudná u Prahy
● Chovatelské potřeby ● E-shop ● Zvířata
● Krmiva ● Distribuce chovatelské literatury
● Kompletní zařizování a údržba akvárií a terárií
VĚRNOSTNÍ PROGRAM PRO NAŠE STÁLÉ ZÁKAZNÍKY
Při nákupu nad 500 Kč dostanete poukázku na 50 Kč
Při nákupu nad 1000 Kč dostanete poukázku na 100 Kč
Poukázky můžete použít při dalším nákupu.
Nelze kombinovat s dalšími akcemi.
OTEVÍRACÍ DOBA
Po – Pá 8.00 – 19.00 hod., So 8.00 – 16.00 hod., Ne 14.00 – 18.00 hod.
KONTAKT
Tel.: 311 678 189, Fax: 312 312 728, Mobil: 605 370 730
E-mail: [email protected], www.robimaus.cz
.$'(ě1,&79Ë
GiPVNpSiQVNpGČWVNp
-LWND6QRSNRYiWHO607 751 419
5XGQi0DVDU\NRYD5HOD[VSRUWSDWUR
HPDLOVQRSNRYDMLWND#VH]QDPF]
3URYR]QtGRED
3R
ÒW
6W
14.00 - 20.00
14.00 - 20.00
dle objednávek
ýW
Pá
6R
dle objednávek
14.00 - 20.00
dle objednávek
Dle domluvy objednávky i v dopoledních hodinách.
Brazilský keratinNĤUDNWHUiYUDFtYODVĤP]GUDYtKHENRVWOHVNDXKOD]HQRVW9êUD]QČVQLåXMHGREXNRQHþQp
~SUDY\YODVĤ
3RORWUYDOi0LOG7H[WXUHSĜHYUDWQêRQGXODþQtSĜtSUDYHNNWHUê]DUXþXMHGRVDåHQtYêVOHGNĤVSĜLUR]HQêP
Y]KOHGHPDPD[LPiOQtPUHVSHNWHPYĤþLVWUXNWXĜHYODVĤEH]REVDKXþSDYNX
0DViåHKODY\V0RRG&RVPHWLFĜHãtSUREOpP\VYODVRYRXSRNRåNRXOXS\PDVWLYRVWSDGiQtYODVĤ
,QGLFNiPDViåKODY\QDSRPiKiSURWLEROHVWHPKODY\~QDYČRþtY\SDGiYiQtYODVĤQHUYR]LWČDVWUHVX
7 ċ â Ë 0 6 ( 1 $ 9$ â , 1 È 9 â 7 ċ 9 8 14
Život v Rudné
1/2013
Dne 9. února 2013 od 20 hodin pořádají Hasiči Rudná již každoroční
HASIČSKÝ BÁL
Na „sále Sokolského domu“ - K poslechu a tanci hraje JAMBAND
Vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 170 Kč. Více informací na emailu [email protected]
Žlutý květ
Jak jsme Rychlé šípy hledali a lodičky
pouštěli
Poslední výprava v tomto kalendářním roce začala jinak, než bychom si přáli. Autobus na zastávku přijel tak plný, že nenabíral
další cestující, tedy ani nás. Popošli jsme si na jinou zastávku,
abychom ukrátili čas čekáním na další spoj. Letošní účast byla
mnohem bohatší než loňský první ročník, přidali se také někteří
rodiče. Tedy, pouštění lodiček to byl loni první ročník pro nás,
jinak tato soukromá akce, ke které jsme se přidali, běží už spousty let.
Do Prahy k Mánesovu mostu jsme dorazili se zpožděním, takže
spousta lodiček již plula po Vltavě. I naše grupa začala připravovat svá papírová, dřevěná a korková oře k plavbě. Lodičky
musely být ze samo-rozložitelného materiálu. Přilepovat cestou
odlepené komínky a zapalovat svíčky po tmě a v zimě nebylo
tak jednoduché, jak by se zdálo. Všechny lodě nakonec vypluly.
Jak se později ukázalo, některé vydrželi svítit ještě za Mánesovým mostem a jedna byla nalezena svítící ještě asi po kilometru,
Na Františku. Některé děti mimo lodiček velmi zaujalo klouzání
se na všem, co klouzalo. To při sobotních ledovkách nebyl žádný problém.
U Rudolfina přišla na řadu další část výpravy. Rozdělili jsme se
se třemi dospěláky na tři pátrací skupinky. Všichni na mobilu
shlédli „instruktážní fotografie“ jak vypadají Rychlé šípy, které
se někde na Starém městě ukrývají a ukázky, kde byly v minulých letech. Pak každá skupinka dostala mapu, kde je herní území a mohlo se začít s hledáním Rychlých šípů. Pětice knižních
kluků byla vyobrazena v životní velikosti, nejednalo se o živé
postavy. Na hledání jsme si dali hodinu, sraz byl u kostela Svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí.
Procházeli jsme ulicemi Starého města v našem území a Jakub
v naší skupině odškrtával, kde už jsme hledali. Každá skupina si také zaznamenávala, co je při hledání zaujalo. Například
naši skupinku zaujala pamětní deska na domě na Smetanově
nábřeží, kde žil a zemřel významný český sochař Josef Václav
Myslbek. Ostatní zaujala například Klausova synagoga nebo
Anežský klášter. Rychlé šípy nakonec ani jedna skupina nenašla.
Ale z příběhů o Rychlých šípech a Vontech naše pátrací skupiny objevili obrázky ježků v kleci v jedné tajemné uličce, plakát
z června o volbě Velkého Vonta (tak přeci stále žijí) nebo uličku
Ve Stínadlech.
Zažili jsme zajímavý večer a viděli zajímavé uličky, zákoutí a indicie tak, jako bychom byli v příběhu odehrávající se ve
Stínadlech. Po hře si děti na Staroměstském náměstí prohlédly
poníka, ovce a kozy. Nebyl už ani čas si zahrát nějaké „městské“
hry, hodina návratu se blížila. Ve vestibulu dolní stanice metra
Můstek jsme si ještě něco pověděli o kamenných klenbách, které
tam jsou zachované. A v metru jsme si přeci jen jednu hru zahráli – slovní fotbal.
Zbyšek Prágr, www.zlutykvet.cz
• Život v Rudné – měsíčník • č. 1 • Vyd. 11. 1. 2013 • Rudná
• reg. č. MK ČR č 12578 • Vydavatel: Technické služby Rudná a.s.,
Masarykova 105 • IČ: 61673056 • e-mail: [email protected] •
• www.tsrudna.cz • tel.: 311 652 336 • Otištěné názory se nemusejí
shodovat se stanoviskem redakce. • Za věcnou správnost článků
odpovídají autoři článků. • Redakce si vyhrazuje právo upravit
publikované texty. • Uzávěrka příspěvků vždy do 20. v měsíci. •
• Tiskne: Tiskárna Gemmapress, spol. s r. o. • Kubrova 27,
252 16 Nučice • [email protected] • www.gemmapress.cz •
1/2013
Život v Rudné
RELAX – SPORT RUDNÁ spol. s r. o.
Masarykova 223, Rudná
ZVEME VÁS DO NOVĚ OTEVŘENÉHO SPORTOVNÍHO CENTRA V RUDNÉ!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SPORTBAR S VYSÍLÁNÍM SPORTOVNÍCH PŘENOSŮ
2 SQUASHOVÉ KURTY FIBERESIN
SQUASHOVÁ ŠKOLKA PRO DĚTI OD 5 DO 18 LET
INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINKY DOSPĚLÝCH
VYPLÉTÁNÍ RAKET NA SQUASH
STOLNÍ TENIS
TIPSPORT
TURBOSOLÁRIUM
PRODEJ SOLÁRNÍ KOSMETIKY
OTEVÍRACÍ DOBA: PO–NE 8.00–23.00 HODIN
TELEFON: 311 670 376, 603 444 401
www.relaxsportrudna.cz
15
Download

Život v Rudné č. 1/2013