Čtvrtletník společností skupiny COLAS v České a Slovenské republice
Štvrťročník spoločností skupiny COLAS v Slovenskej a Českej republike
číslo 4  ročník 61  prosinec  december  2012
Noviny Stavby Colasu sú nasledovníkom Mostov východu Inžinierskych stavieb, a. s. a Spravodaja CESTY NITRA, a.s.
Radosť sa prejsť
2 ..... Na nové cestě
Ivo Šimek a jeho osobní zpověď
4..... Rok 2013 bude zlomový
Slovenský COLAS prechádza reorganizáciou
6 ..... Sila v regiónoch
CESTY NITRA zaknihujú pozitívnejší rok 2012
7 ..... Liberecká výzva
Rozhovor s manažerem regionu Janem Šilhánem
11 .... Vitáme železniční COLAS
COLAS RAIL má ambice časem prorazit
14.... Zelený skelet v Košiciach
Projekt EcoPoint už získal strieborný certifikát
15.... Byznys očima kolegů
Silná sestava COLASu na Silniční konferenci
Vo východoslovenskom
Svidníku sú Inžinierske
stavby, člen skupiny
COLAS, ako doma. Za
spoluprácu na nedávnej
sérii projektov ocenil
primátor Ján Holodňák
(celkom vľavo)
ďakovným listom aj
štyroch COLAS-ákov.
Vedľa primátora zľava
predseda predstavenstva
Inžinierskych stavieb
Pavol Kováčik, technický
námestník závodu Cestné
staviteľstvo Marek
Kozlay, stavbyvedúci
Stanislav Onofrej,
ekonomický námestník
závodu Milan Balážik.
Celkom vpravo zástupca
stavebného dozoru.
Čítajte na strane 10.
2
k novým cílům
k novým cílům
Předseda představenstva osobní zpovědí motivuje svůj tým
COLAS v České republice je na cestě
k novým cílům. Předseda představenstva
COLASu CZ Ivo ŠIMEK popisuje tuto cestu
z osobního pohledu.
pro novou
anagementu v Paříži zelenou
-m
top
o
šeh
na
od
li
sta
do
e
Na konci roku 2011 jsm
my v minulých letech, tedy
fir
ky
led
výs
é
rn
ýbo
o v
rá
opí
R. Ta se
nosti.
cestu společnosti COLAS v Č
i všech pracovníků naší společ
ost
šen
ku
a z
sti
alo
razem
zn
ci,
rá
jinými slovy o p
ch firemních úrovních. Je od
vše
na
sí
ku
dis
ch
ný
vře
ote
din
odhodlání,
Zároveň vychází z mnoha ho
druhou stranu reflektuje naše
na
,
tví
nic
veb
ta
a s
sti
no
leč
spo
současné situace v české
ění.
sebedůvěru a víru v její napln
e, má jediný cíl:
ěšnějších
Cesta, na kterou se vydávám
ezi první pětkou nejúsp
m
y
ik
bl
pu
re
é
sk
Če
i
aj
„Být v každém kr
regionálních firem“.
To znamená:
- Být regionálním lídrem
- Stavět po celé ČR
ekologické stavby, vodovody
a é
řsk
dá
spo
ho
do
vo
y,
ost
,m
- Budovat silnice, železnice
ě
ě
a kanalizace, inženýrské sít
italizacích, opravách a údržb
rev
h,
cíc
uk
str
on
rek
h,
ác
vb
- Podílet se na novosta
kty
technologie, služby a produ
í
ern
od
m
ě
eln
úč
t
íva
už
Po
- Stavět se ziskem 3%
í umožnit
Co k tomu potřebujeme?
pší výkon. Každý z nás mus
jle
ne
j
svů
t
da
evz
od
tít
ch
í
- Každý z nás mus
at ten nejlepší výkon.
každému ve svém okolí pod
Jak toho dosáhnout?
ncipech.
- Vedením založeným na pri
Jaké jsou?
ás, a to osobní i odborná
- Důvěryhodnost každého z n
e do ostatních
- Důvěra, kterou vkládám
ch vztazích
- Férovost a laskavost ve vše
všech úrovních
šlapala
- Posilování pravomocí na
mi taková, aby celá firma
ná
ezi
m
ce
rá
lup
spo
,
m
áje
- Pomáhání si navz
jako hodinky
Co jsem pro to již udělal já?
, jsem poctivý a férový.
- Jdu příkladem ostatním
sobnostně.
- Vzdělávám se odborně i o
í kolegy do řídících pozic.
ějš
an
ov
nd
jfu
ne
ě
rn
bo
od
a odnější
- Vybral jsem ty nejdůvěryh
íkům a kolegům.
- Věřím svým spolupracovn
aždým na každé úrovni.
- Otevřeně komunikuji s k
k individuální i týmový.
- Jsem odpovědný za výslede
Co musím ještě udělat?
ve svém oboru a činnosti.
i
m
pší
jle
ne
t
bý
ou
uh
to
lí
sti vedení založeným na
no
- Nakazit všechny v oko
ut
o n
íky
vn
co
ra
lup
spo
a mi kolegy
- Mluvit s dalšími a další
principech.
a.
spolupráci a týmového duch
- Odměňovat synergickou
ikaci mezi mnou a kolegy.
- Posilovat efektivní komun
.
zor a zájem o společnou věc
ná
ý
žd
ka
at
ov
eň
oc
a si
žit
- Vá
Co musíme udělat všichni?
spokojeni.
pokud nejsme sami se sebou
u,
tk
čá
za
od
a u
ov
zn
e
ěm
- Začn
začít znovu.
a názorů, vše jde změnit a ků
vy
ná
h
rýc
sta
se
e
m
av
- Zb
ělme se o něj s ostatními.
pod
,
hu
pěc
ús
ho
né
leč
spo
a álního
- Mějme radost z individu
me své nápady a myšlenky
lej
sdí
,
m
ní
at
ost
í
án
ov
až
uv
- Otevřeme své myšlení a tí.
s ostatními.
i svůj názor, vždy se to vypla
říc
se
e
jm
bo
ne
a e
jm
i.
iku
un
- Diskutujme, kom
t jejich ani naše pravomoc
va
ilo
pos
e
em
ůž
m
ne
o
toh
, bez
platí se to
- Důvěřujme svým kolegům
a na každém vydělat, nevy
m
vše
na
u
cen
ou
žd
ka
za
e
- Nechtějm
v budoucnosti.
psat
rtami v ruce. Máme šanci na
ka
i
m
ový
s n
ovu
zn
čít
za
i
nc
ša
nové cestě,
Každý z nás ve firmě dostává
jďme všichni společně po této
Po
R.
v Č
S
LA
CO
sti
no
leč
t neopakují.
novou kapitolu v historii spo
nce se v lidském životě častokrá
ša
ové
ak
T
it.
av
ost
i p
t
ova
ekt
kterou si můžeme vyproj
my COLAS.
chu svému a ku prospěchu fir
spě
pro
ku
žít
vyu
o
toh
e
jďm
Po
te!
u COLAS udělali a co udělá
Díky za vše, co jste pro firm
3
4
bilancia a prognóza
bilancia a prognóza
Potvrdiť kvality a sústrediť sa na bezpečnosť
uvažujeme o šetrení napríklad na režijných nákladoch budov v Košiciach či Prešove.
„„ Mali by aj ľudia vstupovať do nového roka so strachom o robotu?
Pozrite, vzhľadom na výrazný trhový prepad je
dnes na Slovensku prebytok stavebných kapacít.
Časť z nich v relatívne blízkej budúcnosti nutne
musí zaniknúť. Musíme urobiť všetko, aby sme
to neboli my. To sa týka každého zamestnanca. Trh od nás požaduje ešte vyššiu efektívnosť,
lepšie technické návrhy od prípravárov, technikov, kvalitnejšiu prácu od robotníkov. Bez udržania stavebných zákaziek nemôžeme udržať zamestnanosť - na druhej strane, nejde to ani bez
pochopenia zo strany zamestnancov. Rokovali
sme o novej kolektívnej zmluve, tá stará vznikala v čase obrovskej stavebnej aktivity. Dnes nemôžeme dať kolegom také benefity ako kedysi.
Chceme prežiť, udržať základné istoty. Keď bude
lepšie, dáme viac.
„„ Čo pre to robíte už dnes?
Aj na rok 2013 sú v pláne hlavne orientácia
na menšie zákazky, čo je dlhoročná doména
­COLASu na celom svete. Ako dobrý krok sa napríklad javí, že sme vytvorili regionálne hospodárske strediská na závode Cestné staviteľstvo.
Chceme sa zamerať na regióny, každodenný biznis, potvrdzovanie nášho dobrého mena. Radi by
sme prenikli do oblastí, kde nás nebolo veľmi vidieť, napríklad na cestách stredného Slovenska,
v pozemnom a priemyselnom staviteľstve na
západnom Slovensku.
Rozhodujúce bude udržať sa na technologickej špičke - v cestných technológiách, stavbe mostov. Ale aj k tomu patrí príprava ponúk,
cien, cez organizáciu práce až po aplikáciu v pra-
P
redseda predstavenstva Inžinierskych stavieb (ISK) hovorí otvorene: pred nami je ďalší
kľúčový rok. Bude zlomový pre
celé slovenské stavebníctvo. Časť stavebných kapacít jednoducho zo slovenského
trhu zmizne. „Urobme všetko, aby sme
to neboli my,“ dodáva Pavol Kováčik.
„„ Končí sa rok 2012. Aký bol?
Zamerali sme sa na stabilizáciu našich aktivít na trhu po prepadoch v rokoch 2010 a 2011.
Neľahké obdobie stále trvá. Celý slovenský stavebný sektor klesol oproti vlaňajšku asi o 15 %,
v našom inžinierskom staviteľstve je pokles vyše
20 %-ný. Vrátiť sa na bývalé úrovne bude mimoriadne ťažké. Ak máme dosiahnuť úspech, je to
naozaj spoločná úloha nás všetkých.
„„ V zložitom období prechádza slovenský COLAS aj organizačnými zmenami. Ako
postupujú?
Aj v stavebníctve pokračuje stieranie hraníc. Smerujeme k prirodzenej integrácii aktivít
Rok 2013 bude
rokom pravdy
­ OLASu na Slovensku. Do budúcnosti by nemaC
lo platiť medzi ISK, CESTAMI NITRA alebo IS-Lomom niečo ako „My“ a „Oni“ - všetci sme „My.“
Máme spoločné ciele. S tým súvisí aj čerstvá manažérska štruktúra pre COLAS Slovensko. V dohľadnom čase však nezaniknú ani značky ISK
a CESTY NITRA, ktoré si získali dlhoročné meno
a tradíciu.
Naďalej sa musíme chovať profesionálne, na
trhu beží ostrý konkurenčný boj a ponukové ceny sú extrémne nízke, často pod úrovňou udržateľnosti. Popri ekonomickej stabilite budeme pokračovať v hľadaní rezerv, kde sa dá. Preto
xi. Môžeme sa pochváliť, že v súčasnosti staviame v Košiciach pre súkromného investora prvú
ekologicky čistú „zelenú“ budovu na Slovensku
s použitím špičkových a unikátnych technológií..
„„ V tomto roku sme počtom zamestnancov rástli prevažne na dostavbe jadrovej
elektrárne Mochovce. Ako sa ISK darilo v samotnom projekte?
Náš medzinárodný tím v Mochovciach pracuje
úspešne a profesionálne, ide o príkladnú spoluprácu. Je to zároveň projekt mimoriadne náročný,
čo spočíva predovšetkým v adaptovaní pôvodnej
5
20-ročnej technológie na moderné podmienky.
Jednoduchšie by azda bolo stavať úplne novú
elektráreň. Stretávame sa tu s ohromným rozsahom zmien. Niektoré si vynútili udalosti v elektrárni Fukušima, ďalšie požadujú nové smernice
EÚ či nášho Úradu pre jadrovú bezpečnosť.
„„ Na čo ešte sa budeme zameriavať v roku 2013?
Chcem zdôrazniť bezpečnosť práce. Opatrnosti totiž nikdy nie je dosť, o čom nás presvedčili aj
nedávne tragické udalosti. Nie je akceptovateľné, ak zamestnanci nedodržiavajú minimálne
minimum bezpečnosti a vedome porušujú zásady napriek niekoľkonásobnému preškoleniu - či
ide o nedostatky v používaní osobných ochranných a pracovných pomôcok alebo nedodržiavanie pracovného postupu pri práci vo výškach,
hĺbkach a podobne. Už od prípravy projektov budeme ešte viac dbať aj na túto stránku. Na bezpečnosti šetriť nebudeme.
„„ A na záver: splnili Inžinierske stavby ekonomické ciele stanovené na začiatku roka?
Tržby sú celkovo o niečo nižšie, než sme čakali, a
to nie len z dôvodu poklesu trhu. Celkový hospodársky výsledok bude niekde okolo nuly, avšak len
vďaka mimoriadnym výnosom. V stavebnej výrobe sme ešte stále „vyrobili“ stratu, i keď menšiu,
ako po minulé roky. Nemožno to tedaplne nazvať
úspechom, keďže je to minimum na prežitie. Niet
rezerv, niet si čo nechať na horšie časy. Celoslovensky budeme v roku 2013 zrejme svedkami odchodu
viacerých firiem z trhu. Platobná disciplína padá,
firmy vyčerpali svoje rezervy. To sú dôkazy vnútornej krízy v sektore. Na budúci rok mámehlavný cieľ
dosiahnuť zisk zo stavebnej a priemyselnej výroby.
Keďže v budúcom roku čakáme ďalší prepad stavebníctva, je to nesmierne ťažká úloha.
Na záver ďakujem všetkým
spolupracovníkom nielen
z Inžinierskych stavieb, ale
aj Ciest Nitra a IS Lom za
spoluprácu a dosiahnuté výsledky
v roku 2012, príjemné prežitie
vianočných sviatkov a veľa zdravia
a úspechov v spoločnej práci
v roku 2013.
Za rozhovor ďakuje Anton Oberhauser,
foto archív ISK
Crucial year ahead of us
ISK agency board chairman Pavol
Kováčik says 2013 will be crucial for
a number of Slovak construction
capacities. The company will focus
on smaller projects, just as is the
case with COLAS worldwide. We will
do our best to keep ISK healthy on
the market, says Mr. Kováčik. It is
a matter of every single employee.
Meanwhile, a good job is done on
the site of nuclear power plant in
Mochovce.
Regiónom, kde sú ISK vidieť, je i Zamagurie - po Osturni (na snímke) sa v týchto dňoch otvárajú
opravené cesty v okolí Pienin.
Z organizačnej štruktúry COLASu SK
Personálne obsadenie
Rámcová organizácia COLAS SK v súčasnosti prechádza dynamickými zmenami.
Prinášame vám aktuálny zoznam manažérskych pozícií v novej organizačnej štruktúre
slovenského COLASu.
Poverený generálny riaditeľ COLAS SK
Regionálny riaditeľ pre oblasť CZ-SK
Eric Biguet
Riaditeľ pre rozvoj a obchodné vzťahy
Pavol Kováčik
Riaditeľ pre zmluvné vzťahy a hlavné súťaže
Christophe Narcisse
Finančný a administratívny riaditeľ
Nicolas Didier
Riaditeľka pre ľudské zdroje
Kvetoslava Sarvašová
Riaditeľka pre právne vzťahy
Andrea Jezerská
Prevádzkový riaditeľ
Philippe Corbel
Technický riaditeľ
Jean-Pierre Dupuy
Riaditeľ pre cestné staviteľstvo
Juraj Serva
Riaditeľ závodu Cestné staviteľstvo – východ
Gabriel Varga
Riaditeľ závodu Mosty a betónové konštrukcie
Pascal Magon
Riaditeľ závodu Pozemné stavby a špeciálne projekty
Erik Ontko
Riaditeľ pre Cost Control (kontrolu nákladov)
Jacques van Roy
Riaditeľ lomov
Bertrand Duguet
6
Cesty Nitra v roku 2012
organizace a lidé
J
ako stavbyvedoucí COLASu CZ má za
sebou celou řadu menších i větších
projektů. Spolu se snahou této stavební firmy výrazně posílit své zastoupení v regionech, přišla nová výzva i pro Ing. Jana Šilhána – od ledna se
stane manažerem COLASu CZ pro region
Liberec. „Bude to pro mne velká změna,
protože se budu více zabývat i obchodem
a manažerskou činností,“ říká.
Tržby narastú medziročne asi o 5 miliónov eur
Z
ápadoslovenskí COLAS-áci končia rok 2012 optimisticky, čo je
vzhľadom na trhové podmienky výborná správa. Výkonný riaditeľ Juraj Serva vyzdvihuje silnejšiu prítomnosť Trenčanov v Žilinskom regióne
a nitrianskeho s trnavským strediskom
na domácej pôde.
„„ Ako sa CESTÁM NITRA podarilo naplniť
plánované objemy zákaziek?
Musím povedať, že nad očakávanie, za čo patrí
vďaka všetkým zamestnancom. V porovnaní
s minulým rokom sme zaznamenali nárast obratu o cca 5 miliónov eur, čo hodnotím vzhľadom
na trhovú situáciu veľmi pozitívne.
„„ Podarilo sa vám rozšíriť regionálnu pôsobnosť, resp. potvrdiť nástup v Žilinskom
a Banskobystrickom kraji?
Dá sa povedať, že áno. Na obaľovačke v Žiline
sme zopakovali výkon z roku 2011 a celková výroba presiahne 30 000 t asfaltom obaľovaných
zmesí. Tiež sme zrealizovali niekoľko desiatok stredných či menších zákaziek v Žilinskom
kraji. Darilo sa nám aj v Banskobystrickom kraji - pracovali sme vo Zvolene, Banskej Bystrici, pri
Brezne a dokonca v Rimavskej Sobote.
„„ Aké trendy vnímate u konkurencie, objavili sa ďalší silní hráči?
Hlavným trendom dnes je, že každý sa snaží zoptimalizovať náklady a zefektívniť činnosť.
Tomu zodpovedá cenová politika stavebných firiem, ceny sú dlhodobo veľmi nízko. Práce na trhu je stále málo, robiť potrebuje každý. Nových
silných hráčov z pozície riaditeľa firmy nevnímam. CESTY NITRA sú tradičná značka s regionálnym pôsobením, veľkým portfóliom zákazníkov a silným asfaltérskym zazemím, takže
pre nových hráčov je veľmi ťažké preniknúť na
trh. Ale treba pripomenúť, že vo verejných súťažiach sa objavuje veľký počet menej známych
Skrášlené centrum Kysuckého Nového Mesta (stredisko Trenčín).
firiem - dokonca často v čisto asfaltérskych
tendroch. A to napriek tomu, že nedisponujú danými technológiami, čo veľmi deformuje vzťahy
na trhu.
„„ Čo pokladáte za najväčšie úspechy
roka a ktorých ľudí a tímy by ste chceli
vyzdvihnúť?
Ťažko hovoriť o najväčších úspechoch. Úspešných udalostí bolo viac a všetky pokladám za
rovnako dôležité. Okrem už spomenutých vecí
je veľkým úspechom to, že sme udržali zamestnanosť, trnavskému stredisku sa po dvoch menej úspešných rokoch podarilo vrátiť k číslam, na
Juraj Serva: S rokom 2012 môžu byť CESTY NITRA
spokojné.
Nových hráčov
nevnímam
Jan Šilhán, nový manažer pro liberecký region.
„„ Jak se Vás osobně dotkla realizace nové
strategie COLASu CZ zahájená na počátku
letošního roku?
Změny ve firmě se zatím nijak výrazně nedotkly práce stavbyvedoucího, kterou zde do
konce tohoto roku zastávám. Avšak právě díky
těmto změnám mi byla nabídnuta pozice manažera regionu Liberec. V libereckém kraji do-
Nový manažer regionu Liberec
Jan Šilhán:
Novou pozici beru jako
velkou výzvu
posud ­COLAS CZ neměl výrazné zastoupení na
trhu. Naším úkolem je zde vybudovat novou provozovnu a tuto situaci změnit. Beru to jako velkou výzvu a možnost prosadit COLAS CZ v tomto regionu.
byly 17 milionů korun bez DPH. Tato rekonstrukce se týkala komunikace a jejího odvodnění,
chodníků, veřejného osvětlení a zeleně. Kromě
veřejného osvětlení a vegetačních úprav jsme
zakázku realizovali vlastními kapacitami.
„„ Jak dlouho vůbec pracujete pro COLAS?
Již osmým rokem působím na pozici stavbyvedoucího v COLASu CZ. Díky této firmě jsem získal mnoho cenných zkušeností v oboru a naučil
se řadu věcí.
„„ Co bylo při realizaci tohoto projektu
nejobtížnější?
Vzhledem k tomu, že se obě ulice nachází v zastavěné lokalitě, měli jsme ztížené podmínky se
zásobováním a uskladňováním stavebního materiálu. Jelikož je Mozartova ulice součástí památkové zóny, bylo nutné dodržovat podmínky památkářů, životního prostředí a místního
sdružení občanů prosazujícího vlastní zájmy,
které mnohdy nebyly součástí daného projektu. Nedostatečné výškové krytí inženýrských sítí
nám komplikovalo provádění zemních prací. Jako stavbyvedoucí jsem si již musel zvyknout na
nekvalitně provedené projekty a bohužel ani tato
akce nebyla výjimkou.
„„ Co je dosud vaším úkolem a na jakém
největším projektu jste pracoval?
Jako stavbyvedoucí jsem zodpovědný za to, že
se projekt vytištěný na papíru stane reálným. Než
se tak stane, přibude mi pár vrásek a šedin, ale nestěžuji si. Jsem rád, když tyto projekty pomáhají
a slouží. Pokaždé, když projíždím kolem svých staveb, jsem hrdý na to, že jsem vedl jejich realizaci
ke zdárnému konci. Největší stavbou, kterou jsem
prováděl, byla přeložka silnice I/14 Liberec - Kunratická 3. etapa. Příjemným bonusem za naši dvouletou práci byl i fakt, že tato stavba vyhrála 1. místo
v soutěži Dopravní stavba roku 2008.
„„ Jaký projekt jste realizoval naposledy?
Posledním projektem v letošním roce, na kterém jsem se podílel jako stavbyvedoucí, byla
oprava místní komunikace přímo v Liberci, konkrétně v lokalitě Lesní ulice. V rámci první etapy
jsme zde prováděli kompletní rekonstrukci dvou
ulic - Mozartovy a Javorové. Rozpočtové náklady
Z rekonštrukcie chodníkov v Holíči (stredisko Trnava).
Pokládka obrusné asfaltové vrstvy v Mozartově ulici, na snímku strojník finišeru J. Doleček (vlevo) a parťák čety M. Jonáš.
aké sme boli zvyknutí. Veľká vďaka patrí celému
kolektívu pod vedením Juraja Marka. Trenčanov
a strediskára Martina Papalu treba pochváliť za
najčastejší prienik mimo domovský kraj, kde už
druhý rok cítiť úbytok zákaziek. Nitrania s Marianom Jamrichom tradične potvrdili silnú pozíciu v regióne a veľmi dobre si počínali aj na najväčšej zákazke Eliminácie bezpečnostných rizík
na cestách I. triedy.
Obaľovačky Tomáša Lúčanského dosiahnu
produkciu okolo 280 000 ton asfaltových zmesí,
čo je o 100 000 ton viac ako minulý rok. Taktiež
kolektív dopravy a mechanizácie Jozefa Timka
dokázal spoľahlivo zabezpečiť potreby všetkých
našich stavieb. Vyzdvihnúť chcem ale všetkých
zamestnancov, bez ktorých by sme úspechy
v tomto roku nedosiahli. Myslím, že veci fungovali správne a všetci sme vytvorili skvelý tím.
Na záver úprimne ďakujem všetkým svojim kolegom za vynaložené úsilie a energiu v roku 2012.
A vzhľadom na blížiaci sa koniec roka im želám
pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu
svojich blízkych a všetko dobré v roku 2013.
Pýtal sa Anton Oberhauser, foto cn
Not many new players
CESTY NITRA will report some
5 million euros higher turnover in
2012 than in 2011, highlights the
executive director Juraj Serva. Nitra
agency went strong in the home
region, while Trnava agency got back
to stronger results of three years ago.
Trencin agency confirms a general
drop in home region, but grows in
the neighbouring Žilina.
7
„„ Jaké další projekty jste se svými spolupracovníky realizoval v minulých měsících?
Kromě již zmíněného projektu jsme nedávno
dokončili velké parkoviště pro osobní a nákladní
vozy v areálu Škoda Auto. V současné době provádíme asfaltování ploch u nově budovaných logistických objektů na průmyslové zóně v Mladé
Boleslavi. Dále realizujeme několik polních cest
pro pozemkové úřady a spoustu dalších akcí.
„„ Co děláte ve volném čase?
Mým největším, celoživotním koníčkem je
hud­ba. Aktivně se jí věnuji od dětství, nyní hraji
ve své kapele na klávesy a skládám hudbu. Také
rád jezdím na snowboardu a hraji tenis. Ale nyní
se o převážnou část mého volného času starají
mé dvě malé dcery.
Tomáš Johánek, foto COLAS CZ
Big challenge for Liberec
Jan Šilhán, regional manager for
Liberec (as of January 2013), has
been with COLAS CZ for eight years.
He coordinated works on the local
road Kunratická stage 3, which was
awarded Transport Construction
Prize for 2008. Recently, he led
reconstructions in historical area
of Liberec and the construction of
new large parking area at Skoda
automaker.
východné Slovensko
8
obchvat Kolína
Projekty mostného závodu v Prešove
Zmeny na
každom kroku
N
ečakané zdržanie cezhraničnej stavby, no i zmena projektu opravy mosta nad
diaľnicou - z našej iniciatívy. Závod Mosty a betónové konštrukcie (MBK) má
za sebou zložitý rok, počas ktorého dokazoval životaschopnosť. Najvýznamnejšie momenty priblížil vedúci strediska stavby mostov Miroslav Timko.
Na opravený most (aj na foto vpravo hore) môžu byť Olcnavčania právom hrdí.
Po eufórii na otvorení stavby cezhraničného
mosta s Poľskom a priľahlých ciest pri Mníšku
nad Popradom (pozri SC 2/2012) sa veci skomplikovali. Poľská strana napriek prísľubu zatiaľ
nemá vyčlenené financie na susedné projekty na
svojom území. Nastal časový sklz. „Zatiaľ je dielo hotové na 10 percent. Spodnú stavbu mosta na našej strane máme, v zimných mesiacoch
pokračujeme s prípravou podpornej konštrukcie - klasické pižmo,“ hovorí M. Timko.
Stavbyvedúcim pri Mníšku n. Popradom je Vladimír Paľo, ktorý sa v tomto roku so svojím tímom
venoval aj oprave mosta pri Ivachnovej na Liptove.
Ten už od 80. rokov vedie ponad diaľnicu D1.
ISK sa tu pričinili o zmenu projektu. „Zistili sme, že mostné rímsy sú relatívne vo veľmi
dobrom stave: Stačilo vyčistiť miesta vysokým
tlakom vody a natiahnuť sanačné omietky. Naopak, v spodnej časti bol mostný záver zavretý a hore otvorený, preto tiekla voda so soľou
Střídání stráží na závěr
z posypov a poškodzovala oporu. Tiež podložiskové bločky boli rozdrvené a naklonené,“ konkretizuje M. Timko veci, na opravu ktorých pôvodný projekt nepamätal. Schvaľovanie natiahlo
dobu opravy na dva roky, cena diela zostala tesne pod 450 tisíc eurami bez DPH.
Pre Košický samosprávny kraj nedávno opravil závod MBK dva mosty na Spiši - jeden v Olcnave pod vedením Stanislava Kaletu za necelých 460 000 eur, druhý v Spišských Vlachoch za
takmer 239 000 eur bez DPH, stavbu viedol Róbert Uličný.
Pri viacerých stavbách využíva závod MBK štetovnicové steny, známe aj ako larseny.
„Táto technológia nám uľahčuje a zlacňuje opravy mostov, keď musíme pracovať v toku rieky pod
mostnými objektami. Tiež vďaka používaniu dvoch
raziacich (vibračných) súprav môžeme pracovať na
dvoch zákazkach súčasne, alebo, ako je to na rýchlostnej ceste R4 neďaleko Košíc, zdvojnásobiť rýchlosť vykonávania zákazky,” uzatvára M. Timko.
red, foto mbk
Change on change
Presov-based bridge-building agency
of ISK had a year full of changes.
A project of bridge linking Slovakia
and Poland is late, due to lack of funds
on the part of Poles. Meanwhile, the
bridge over D1 highway in central
Slovakia has been repaired differently
than planned - at the impuls of the
Presov agency. Two new bridges are
ready in the Kosice region as well.
COLAS CZ
zanechává stopu
K
Hotovo mělo být už
v roce 2010
Osmikilometrový obchvat, jehož výstavba vy­
šla na dvě miliardy korun (81,5 milionů eur), podstatně zrychlí dopravu. Nahradí nynější trasu
silnice I/38 procházející téměř středem města.
Starosta Vít Rakušan očekává, že v centru města zmizí zácpy, v nichž řidiči v ranní špičce dosud
trávili až půl hodiny.
Tranzitní dopravou zatížené město čeká na obchvat více jak 40 let. ŘSD trvalo téměř čtyři roky,
než skoupilo veškeré potřebné pozemky pro výstavbu. Tendr vyhrálo Sdružení Kolín, jehož členy
byly STRABAG, METROSTAV a PSVS (COLAS CZ
COLAS CZ u Kolína postavil mimo jiné celkem
osm silničních objektů, tři mosty, pět protihlukových stěn, kanalizace od DN 200 až po DN
1200, nespočet přeložek VN, STL a VTL plynovodů, produktovodů a přeložku železniční trati Kolín - Ledečko. „Původní plán počítal s dokončením stavby v roce 2010, avšak nastaly
problémy s vydáváním stavebních povolení
a s kvalitou zemin, které se zde nachází a nebylo možné je bez úprav do stavby použít. Došlo k prodloužení výstavby o další dva roky,“
popisuje Jan Strnad, který je nyní zodpovědný za dokončení stavby za COLAS CZ. Za tuto
dobu se zde vystřídala spousta firem a zaměstnanců, kteří každý svojí měrou přispěli ke zdárnému dokončení této stavby. „Jmenovitě například naše dceřiné společnosti ­SANGREEN,
olony aut v téměř každou denní
dobu. To byl dosavadní obrázek
centra středočeského Kolína,
přes které vede veškerá tranzitní doprava. Dnes už je ale všechno jinak.
S notnou pomocí COLASu CZ se po více
než čtyřech letech dokončila výstavba
obchvatu města. Za průtahy ale rozhodně nemohou stavaři.
spolupracoval s první jmenovanou firmou). Stavba se oficiálně zahájila na podzim 2008.
9
­ OMARO a další subdodavatelé RAISA, KOS
SOGAS, TRUBMONT, EUROVIA, ALGON,“
pokračuje.
Provádí se
dokončovací práce
Působení COLASu CZ u Kolína je spojeno především se jménem bývalého stavbyvedoucího Daniela Veverky, který u projektu stál prakticky od
jeho začátku. Letos v srpnu se rozhodl ­COLAS CZ
opustit a jeho úkoly převzal Jan Strnad, do té doby
přípravář a rozpočtář stavby. ­COLAS CZ letos prováděl a dokončoval výstavbu pěti polních cest, čtyř
protihlukových stěn, jednoho mostního objektu,
rekultivaci stávajících komunikací a realizaci definitivního dopravního značení obchvatu města
Kolína. „Nyní finišují stavební práce na polních
cestách a probíhá úklid stavby před uvedením
do provozu. Chtěl bych touto cestou poděkovat
svému předchůdci za to, jak stavbu vedl a v jakém stavu mi ji předal,“ doplnil J. Strnad.
Končí etapa života
Pro každého stavaře je dokončení stavby na jednu stranu satisfakcí za nelehkou práci za každého
počasí, na druhou stranu se pak vzpomíná jen na
to dobré. „Až se stavba uvede do provozu a my
opustíme Kolín, za některými z nás se uzavře další část života. Nechali jsme tu za sebou velký kus
práce a kromě dalších nově nabytých zkušeností
je tu mnoho příjemných i společně zvládnutých
perných okamžiků, na které si s kolegy rádi zavzpomínáme,“ dodal Jan Strnad. Slavnostní otevření obchvatu proběhlo na počátku prosince.
Tomáš Johánek, foto COLAS CZ
Přeložka Polepské ulice – silnice II/125 a protihluková stěna.
Komfort vodičom
Po lepších cestách
Oranžové stroje Inžinierskych stavieb vidieť
na území ich domovského mesta viac než po
uplynulé roky. Nie je to náhoda. Spoločnosť
uzavrela koncom jari 2012 s Košicami dvojročnú rámcovú zmluvu na opravu komunikácií v správe mesta. Kolegov zo závodu Cestné
staviteľstvo ste tak mohli stretnúť na rôznych
miestach metropoly. „Ide o logisticky náročnú prácu, vzhľadom na fakt, že opravované
Juraj Štovka pracuje pre ISK už takmer 35 rokov.
úseky sú často v hustej zástavbe historického
centra a tiež aj na niektorých frekventovaných
úsekoch,“ komentuje stavbyvedúci Miroslav
Kajňák. So spolupracovníkmi vykonali v tomto
roku práce približne za 900 000 eur.
tob
Frézovanie na úzkej ceste v Parku Angelinum zaujalo
aj okolie.
Better roads
Some 900 000 euros has been
invested in reconstruction of
roads in Kosice city in 2012 – the
framework contract has been landed
by the local COLAS agency, Road
Construction (CS).
Pohled na hlavní trasu obchvatu před dokončením
vodorovného dopravního
značení, dále na přeložku
Polepské ulice - silnice II/125
a most na přeložce II/125.
V popředí most trati Kolín - Ledečko, most na
III/125 přes I/38, vlevo polní cesta u trati ČD.
Kolín bypass ready
Kolín city in central Czech Republic
is now, after four years of works,
bypassed by 8-kilometers long road.
COLAS participated in the project,
finishing in 2012 five field roads,
four anti-noise walls, a bridge,
recultivation of existing roads and
definitive traffic signs.
10
z titulnej strany
železnice
Ľadová fontána sa napokon nekonala
Svidník:
radosť sa prejsť
V
äčšia a krajšia pešia zóna s novou fontánou, obnovený most,
zrekonštruované miestne komunikácie. Kto sa dnes po rokoch vráti do Svidníka, zostane príjemne
prekvapený premenami okresného mesta neďaleko poľskej hranice.
Závod Cestné staviteľstvo Inžinierskych stavieb (ISK) prostredníctvom svojho regionálneho hospodárskeho strediska v Prešove pracoval v centre mesta na zákazke v hodnote
950 000 eur bez DPH. Podstatná časť financií
prišla z Európskej únie, realizovalo sa niekoľko
čiastkových stavieb.
„Na pešej zóne centrálneho mestského
priestoru s veľkosťou 4 280 m2 sme začali pracovať ešte v roku 2010, dokončenie sme plánovali na január 2012, ale podarilo sa už v októbri 2011,“ rekapituluje stavbyvedúci Stanislav
Onofrej. Ťažiskovým objektom námestia pred
obvodným úradom je fontána, no došlo i na
dlažby, inžinierske siete, verejné osvetlenie, sadovnícke úpravy a drobnú architektúru.
Fontánu dopĺňajú farebné svetlá. Pri jej vypúšťaní sa rátalo s gravitačným spádom, došlo však
k zmene. „Kanál a šachta sa k sebe výškovo nehodili, riešením bol výtlak a ponorné čerpadlo,“
upresňuje S. Onofrej.
Stavebnú časť fontány dodávala miestna firma JUMI-STAV. Svoju pružnosť musela dokázať
vo chvíli, keď bolo nutné už priamo na námestí
dodatočne opracovať kamene obloženia. Iný nečakaný moment nastal počas inšpekcie. Úradník z mesta chcel na vlastné oči vidieť strieka-
júcu fontánu. „Bola ale tuhá zima a veľmi sme
ho museli presviedčať, že je nerozumné v mraze napúšťať vodu. Preto sme skúšku zopakovali
na jar,“ spomína stavbyvedúci.
Široký most pre
chodcov
Pešia zóna pokračuje na Centrálnej ulici, kde
sa zrekonštruovalo ďalších takmer 3 000 „štvorákov.“ Ulica vyúsťuje na most cez rieku Ladomírku. Hoci je masívny, slúži už len pre chodcov,
ako dôležitá spojnica pešej zóny s autobusovou
stanicou. Sanácia mosta spočívala v odstránení skorodovaných častí betónu, následnej reprofilácii a aplikácii ochranného náteru. „Zrekonštruovali sme i mostný zvršok - odvodnenie,
dilatáciu, bezpečnostné zariadenia a ložiská,“
11
Začínáme stavět na kolejích
Joy to walk
Earlier this year, ISK‘s Road
Construction agency completed
a reconstruction of downtown
area in Svidnik town in northeast Slovakia, worth almost one
million euros. Other projects are still
continuing here. Meanwhile, at the
ceremony opening the downtown
zone, the mayor awarded four ISK
colleagues with thank-you letters.
pripomenul v príhovore predseda predstavenstva ISK Pavol Kováčik. Aj v okolí mosta zahŕňala robota prekládky vedení. Do balíka prác
patrila i rekonštrukcia hygienických zariadení
a dvoch miestnych ulíc - Poštovej a Goldbergerovej. Spolu na nich položili 310 m2 asfaltového
koberca a 2 730 m2 chodníkovej dlažby. Prebehla
i rekonštrukcia verejného osvetlenia.
Na slávnosti 13. septembra si päť hlavných
„tvárí“ stavby - z toho štyria COLAS-áci - prevzali
z rúk primátora Jána Holodňáka ďakovné listy.
Výraz spokojnosti otcov mesta, ktoré pod našimi rukami v posledných rokoch stále viac rastie
do krásy. Lebo nielen prejazd cez Svidník a okolo
mesta je dnes pohodlnejší, ale i prechádzka centrom je krajšia než kedykoľvek predtým.
Tono Oberhauser, foto autor
S
polečnost COLAS RAIL, která stejně jako COLAS CZ patří
do francouzské skupiny COLAS,
úspěšně realizuje železniční
i tramvajové projekty například ve Velké
Británii, Francii, Belgii nebo Rumunsku.
Novým zaměstnancem COLAS RAIL Ltd.
v České republice je od září 2012 David Michalička, který je současně začleněn i do organizační struktury firmy COLAS CZ jako ředitel oblasti
Železniční stavitelství.
Oboustranně
prospěšné partnerství
COLAS RAIL a COLAS CZ jsou tedy dva nezávislé subjekty, které se v naší zemi domluvily na
strategickém partnerství a ve výběrových řízeních chtějí vystupovat jako sdružení. „Dohoda
počítá se spoluprací na českém, později i slovenském trhu, veškeré náklady i zisky se budou
dělit rovnoměrně,“ upozorňuje dále David Michalička. „Úzká spolupráce obou firem má hned
několik důvodů. Jednak uspoříme část nákladů,
ale zejména dokážeme efektivně využít přednosti obou partnerů. COLAS CZ poskytne vlastVlak pro obnovu štěrkového lože při práci během
noční výluky.
Centrálna ulica dýcha modernou úpravou.
COLAS CZ
a COLAS RAIL
míří společně na trh
železničního stavitelství
ní kapacity lidí i materiálu, navíc zná dokonale české prostředí. COLAS RAIL zase disponuje
železničním know-how, referencemi v oblasti
železničních projektů a potřebnými speciálními drážními stroji. Nespornou výhodou je i velká ekonomická síla skupiny,“ vysvětluje D. Michalička. Cílem společného projektu je vytvoření
týmu odborníků pro přípravu nabídek do soutěží
a následnou realizaci významných zakázek v oblasti kolejové dopravy.
Cíle pro příští měsíce:
mapování trhu
Podle Davida Michaličky je nyní základním úkolem zajistit potřebné kvalifikační předpoklady
pro účast ve výběrových řízeních (licence, odborné zkoušky, školení, reference, autorizace atd.).
Dále musíme vytvořit tým pro přípravu nabídek
do vypisovaných tendrů. „Nejprve se chceme podílet na menších projektech, kde jsme schopni
využít kapacit COLASu CZ. Později bychom se
rádi dostali i k větším zakázkám,“ informuje D. Michalička. Jeho úkolem je nyní zmapovat
český trh a hledat vhodné partnery pro větší projekty. Dodal, že už jsou vytipované projekty, do
kterých by COLAS RAIL spolu s COLASem chtěly
Součástí stáže D. Michaličky v Anglii byla i návštěva divize Track Renewals ve Willesdenu. Na snímku speciální
pracovní vlak v depu COLAS RAIL.
Masívny most patrí len chodcom.
Svidníčania už majú svoju fontánu.
Ako doma
Niekoľko týždňov pred slávnosťou skončila rekonštrukcia ďalších dvoch miestnych komunikácií - Ulice 8. mája a Kpt. Pavlíka - pôvodne tiež vo veľmi zlom technickom stave.
Nový asfaltový kryt má plochu 7 000 m2.
V čase, keď čítate tieto riadky, sú ISK vo Svidníku opäť. Začala rekonštrukcia parkoviska,
ďalšieho z objektov v správe mesta.
jít. Jedná se zejména o rekonstrukce železničních
tratí, případně výstavbu nových tramvajových
tratí v některých městech.
Tomáš Johánek, foto COLAS RAIL
Ing. David Michalička vystudoval Fakultu
stavební ČVUT (2005), absolvoval stáž ve Velké Británii a několik let pracoval v různých firmách jako projektant a projektový manažer.
Od roku 2009 řídil stavební firmu SVP solar.
V září 2012 nastoupil do nově založené pobočky COLAS RAIL, aby rozjel podnikání C
­ OLASu
na železnici a obecně v infrastruktuře pro kolejovou dopravu. „Nástup do COLASu RAIL
byl osobní výzvou, láká mě hlavně možnost
účastnit se velkých projektů,“ říká. Mezi jeho
koníčky patří na prvním místě sport, aktivně
se věnuje orientačnímu běhu a horskému kolu, dále tenisu či lyžování, rád cestuje a věnuje
se také tvorbě webových stránek.
COLAS enters railways
COLAS RAIL, the rail division of
COLAS, starts business in the
Czech Republic. According to local
manager David Michalička, the
company plans to develop into an
important player in railway projects
in both Czech and Slovak markets.
Reconstruction of existing railway
sections and building new tram
lines are among the company’s chief
business goals.
12
obecné projekty
ČERMÁK A HRACHOVEC
Strediská si vypomáhali strojmi
A
ko si budeme pamätať túto
stavbu? „Určite kvôli dobrej
koordinácii dopravy a mechanizácie medzi strediskami,“
zhodnú sa stavbyvedúci a referent DaM.
Reč je o príprave infraštruktúry priemyselného parku pri Palárikove, na úrodnej
Podunajskej nížine.
Dielo realizovali CESTY NITRA od polovice mája 2012, podstatnú časť mali hotovú v polovici
augusta. Kľúčové pre dodržanie termínu dokon-
Neděle ve znamení havárií
Parkom
posúvame
Palárikovo vpred
Vyskytnou-li se problémy, tak většinou v sérii.
Ani v předmětnou neděli tomu nebylo jinak. Dopoledne došlo v těsné blízkosti křižovatky ulice
Evropská s Pražským okruhem směrem na Letiště Václava Havla k havárii litinového vodovodního řadu DN1200 mm. Velký únik vody způsobil
propady zeminy a její odplavení, vytvořil koryto
potoka z polní cesty do Divoké Šárky, kde splavená zemina částečně zaplnila bazény rekreačního
areálu a polomy v přilehlém lese. Pravděpodobnou příčinou poruchy byly pohyby půdy v místě
vedení vodovodního řadu, které vytvořily tlak na
potrubí a způsobily podélné trhliny s následným
plošným defektem potrubí.
Obtížný přístup
Společnost Čermák a Hrachovec v souladu
s rámcovým kontraktem na odstraňování havarijních poruch na vodovodní síti zahájila neprodleně v koordinaci s PVK práce na odstraňování
této závažné poruchy. „Práci ztěžoval problémový přístup k místu havárie devastovaným
terénem, který musel být zprůchodněn pomocí provizorní panelové komunikace,“ informuje
obchodní manažer firmy Tomáš Farka. Odstranění závady trvalo celých 30 hodin a podílelo se
na něm osm pracovníků s potřebnou mechanizací. „Tato, v tomto roce doposud největší havárie vodovodního řadu v Praze se za detailního
dohledu několika televizních štábů a rozhlasových stanic podařila zvládnout v minimalizovaném časovém úseku, což zmírnilo dopad na zasažené obyvatele,“ zdůraznil T. Farka.
Grejder z Nitry v záverečnej fáze úprav terénu.
Stavbyvedúci Peter Varga (vpravo) a referent pre dopravu a mechanizáciu Branislav Kúdela. Koordinácia
v Palárikove fungovala.
čenia bolo dobré naplánovanie a pružné načasovanie prác s využitím motorizovanej techniky.
„Napríklad valec a JCB chodili z Trenčína,
z Nitry sme tu mali UNC a grejder na záverečné
úpravy terénu,“ konkretizuje Branislav Kúdela,
referent pre dopravu a mechanizáciu.
Pre nitrianskeho stavbyvedúceho Petra Vargu sa práce v Palárikove inak príliš nevymykali z bežného štandardu podobných akcií. „Urobili sme komunikácie vrátane príjazdovej cesty
a ciest vnútri parku, chodníky, okolo komunikácií vsakovací rigol.“
Obec získala podstatnú časť prostriedkov na
projekt z fondov Európskej únie.
pre nás robila aj v minulosti a sme veľmi spokojní. Park v týchto dňoch kolaudujeme, prvým
investorom bude holandský výrobca výťahov
pre telesne postihnutých Otolift. So štátnou
agentúrou rokujeme aj o príchode ďalších „obyvateľov“ do priemyselného parku. Istotu by sme
mali mať v januári.“
Priemyselný park teda aj vďaka našej práci
posúva Palárikovo medzi ešte vyhľadávanejšie
miesta na investovanie na západnom Slovensku.
A naša dobrá koordinácia tímov dopravy a mechanizácie sa určite zíde aj v budúcnosti, keď bude slovenský COLAS musieť pružne prispôsobovať svoje kapacity v rôznych regiónoch krajiny.
Anton Oberhauser, foto autor
Tri vrstvy asfaltu
COLAS-áci prestavali 781 000 eur bez DPH, teda
asi štvrtinu celkového rozpočtu. Hlavným dodávateľom bola iná francúzska spoločnosť Eiffage.
„Najviac sme urobili v júni,“ pokračuje P. Varga.
„Kládli sme tri päťcentimetrové vrstvy asfaltových zmesí, celkove sme ich položili 6 000 štvorákov, čo predstavuje asi 1 800 ton,“ sumarizuje.
Spoluprácu s CESTAMI NITRA si pochvaľuje aj
starosta Palárikova Bernard Roštecký. „Firma
„Kruh“ na okraji areálu priemyselného parku.
13
Park helps Palarikovo
Palarikovo, a large village in west
Slovakia, has prepared premises for
an industrial park in summer 2012.
CESTY NITRA did the job of building
communications, pavements and
sewerage system for the site. The
work in a subcontract amounted
to 781 000 euros (excluding VAT).
The park already has its first
company, producer of lifts for the
handicapped.
Destrukce kanalizace a propad vozovky
Aby toho nebylo málo, o pár hodin později došlo na opačném konci Prahy k další rozsáhlé havárii - na křižovatce ulic Prosecká a Na Labuťce v Praze 8 se propadla vozovka a vznikl kráter
o velikosti až pět krát pět metrů. Na vině byla
tentokrát destrukce dna a boků zdejší kanalizační stoky. Splašková voda proudící stokou odnášela okolní zeminu, vytvářela se kaverna pod asfaltem, která vyústila v propad komunikace.
Po výzvě od PVK zahájili Čermák a Hrachovec
již ve večerních hodinách sanační práce. Probíha-
August accidents
Two major accidents happened on one
August Sunday in Prague, prompting
Čermák a Hrachovec to swift action.
A damaged water-pipe in Prague 6
district was followed in a few hours by
a broken sewerage pipe in Prague 8.
The water-pipe repair activity took a
mere 30 hours, the broken sewer had
to be fixed with a near-lying gas-pipe,
yet the works were finished on time,
before the start of academic year.
Víkendové
poruchy:
maximální nasazení
P
oklidnou srpnovou neděli přerušil správci vodohospodářské infrastruktury
v Praze hned dvojnásobný poplach. Dopoledne připravila porucha na páteřním
vodovodu v Evropské ulici na Praze 6 o pitnou vodu přibližně 15 tisíc lidí, odpoledne postihuje havárie kanalizační stoku v Prosecké ulici na Praze 8. Dispečink
Pražských vodovodů a kanalizací a.s. má na pilno, do terénu vyrážejí zaměstnanci společnosti Čermák a Hrachovec řešit krizové situace.
ly velmi opatrně, neboť v kaverně bylo obnaženo
středotlaké plynovodní potrubí, které bylo potřeba rovněž opravit. „Teprve po odhalení havarované stoky bylo možné společně s projektanty
určit základní rozsah prací na obnově kanalizační stoky,“ popisuje postup prací Tomáš Farka.
Nejprve bylo provedeno přepojení stoky do
vedlejšího sběrače tak, aby místem propadu protékalo minimum odpadních vod. Práce na sanaci havarovaného místa pokračovaly a už po pěti
dnech mohla být obousměrně zprovozněna doprava ve dvou pruzích v Prosecké ulici. S ohledem
na fakt že v dotčené ulici je velmi frekventovaný provoz MHD, vyvíjel Magistrát hlavního města
velký tlak na zprovoznění této ulice do zahájení
školního roku, což se zvýšeným nasazením a kooperací zúčastněných složek nakonec podařilo.
„Společnost Čermák a Hrachovec má pro
vzniklé havarijní případy připraveny dostateč-
né a odborně erudované kapacity, a proto byla schopna tyto dvě současně probíhající, rozsahem velmi významné a Pražany omezující
havárie zvládnout,“ dodal Tomáš Farka.
tj, foto čerhra
Pracovníci Čermáka a Hrachovce v akci na Evropské.
Takhle hrozivě vypadala havárie v Prosecké.
14
riešenia budúcnosti
odborné fórum
ISK pri zrode prvej zelenej budovy v Košiciach
Veľký krok pre
Východ
Silniční konference očima kolegů
Big Step for East Slovakia
The ISK‘s Building Construction
agency is participating in the project
of first „Green Building“ in eastern
Slovakia. The EcoPoint office in
Košice building will be heated by
geothermal energy. The concrete
framework will include kilometers
of pipes for heating and cooling. The
so-far contracted work amounts to
almost two million euros.
B
ude to neobyčajná budova.
Z hĺbky 130 metrov ju vyhreje
teplo zeme. Do stropov počas
betonáže uložíme kilometre rúr
veľkoplošného vykurovania a chladenia. Sme na stavbe EcoPoint, dnes najmä
v réžii Inžinierskych stavieb (ISK).
Pozitívnym trendom dneška sú zelené budovy,
s minimálnym negatívnym dosahom na zdravie
a životné prostredie. S príjemným dizajnom ide
ruka v ruke zladenie ekonomických a ekologických faktorov. To je i filozofia projektu EcoPoint.
Prvá z troch administratívnych budov vyrastá na
Magnezitárskej ulici v Košiciach od júla 2012. Závod Pozemné stavby a špeciálne projekty pracuje v poddodávke pre spoločnosť Semos.
Vrty i pilóty
Aby sme parafrázovali astronauta Neila Armstronga - malý krok pre ISK znamená veľký pre
východné Slovensko - ide o vôbec prvú zelenú budovu v tomto regióne. Tromfom Košíc je geotermálna energia. Investorská spoločnosť Bischoff
et Compagnons na základe prieskumného vrtu
z roku 2008 odhadla, že EcoPoint ušetrí až 70 %
energie na kúrenie a chladenie práve aktiváciou
betónového jadra v stropoch s využitím tepelných čerpadiel.
Kľúčovou fázou zemných prác sa teda stalo
vŕtanie. „Dodávateľská firma v priebehu jeden
a pol mesiaca vyhĺbila 30 vrtov, každý s hĺbkou
130 metrov. V tom čase sme kládli aj 100 železobetónových pilót, tým nám tu kľučkovali dve
súpravy,“ komentuje náročnú logistiku stavbyvedúci za ISK Tomáš Kuchár. On a prípravár Marek Popovič koordinujú ďalších 13 kolegov zo
N
a konci října se uskutečnil již 20. ročník tradiční Silniční konference a její závěry
nejsou zrovna povzbudivé. Účastníci v Plzni poukázali na omezené možnosti
financování výstavby silniční infrastruktury, prodlevu v zahajování přípravy
nových staveb či negativní dopad ekonomické situace na rozvoj dopravní infrastruktury. Podívejme se do zákulisí akce očima třech zaměstnanců COLASu CZ.
Reprezentativní
účast v Plzni
Vlastimila
Bažanowská
přípravářka oblasti Východ (a hosteska
na konferenci)
Jedna z vizualizácií EcoPointu.
všetkých troch závodov ISK, ako i zamestnancov
dodávateľských firiem.
Aktuálne je schválená zmluva o tom, že ISK vybudujú aj celý skelet budovy. Z celkových nákladov okolo 6 miliónov eur tak COLAS vykoná práce za necelé dva milióny.
Pripravení na plány B
Výsledky prieskumného vrtu naznačili, že geo­
termálne ložisko má kapacitu 250 kilowattov.
Preto sa treba pripraviť na rôzne možnosti. Hlavným nájomcom prvej budovy má byť spoločnosť
poskytujúca zdravotnícke služby - a má špecifické požiadavky na elektrické zariadenia, požaduje tiež častejšiu výmenu vzduchu, dokonca bolo
potrebné vykopať ďalšiu priehlbeň pre špeciálny výťah na dopravu vzoriek biologického materiálu. „Menila sa aj statika, separátnych zmien
projektu je veľa,“ hovorí Marek Popovič. Ak by sa
Pre budúceho nálezcu
základného kameňa vložil
na slávnosti 30. októbra
generálny manažér EcoPointu dovnútra fľašu
20-ročnej slivovice.
Tomáš Kuchár (vľavo)
a Marek Popovič.
15
ukázalo, že je potrebný ďalší energetický zdroj,
zrejme voľba padne na plyn.
EcoPoint už medzitým získal strieborný certifikát podľa prísnej nemeckej metodiky DGMB.
Cieľom je, aby napokon body za ekologické riešenia vyniesli certifikát zlatý. „Budova má mať
kvalitný obvodový plášť, nadštandardné tepelné izolácie, minimalizované tepelné mosty,
presklené časti s trojsklami s nadštandardnými šetriacimi vlastnosťami,“ odhaľuje ešte stále
málo známu tému generálny riaditeľ EcoPointu
Rastislav Badalík.
Ak ľudstvo s trvalou udržateľnosťou stále otáľa, ISK si otáľanie nemôžu dovoliť. Určite nie na
budove EcoPoint. Termíny to nedovolia. V každom prípade sa dielo po svojom ukončení zaradí
medzi „top“ referencie a môžu potvrdiť povesť
COLAS-u na Slovensku ako špičkovej spoločnosti aj v oblasti pozemného staviteľstva.
red, foto ch a ecopoint
Zúčastnila jsem se již asi čtyř Silničních konferencí v různých městech. Úroveň té letošní byla
podle mého názoru průměrná. Myslím tím z hlediska organizace provozovatele či úrovně hlavního stanu s prezentacemi stavebních firem. Také
zúčastněných vystavovatelů bylo mnohem míň
než v uplynulých ročnících.
Velký nedostatek v mých očích z pozice hostesky byl ten, že naprosto vůbec nebyla vyřešena místnost s tekoucí teplou vodou k umytí špinavého použitého nádobí. Pro někoho může být
tento „malý“ nedostatek možná směšný, ale nikoliv pro hostesky, které mají plně obsazený stánek a mají co dělat, aby obsloužily všechny k plné
spokojenosti, natož běhat někam hodně daleko
mimo stan, kde jsou k dispozici pouze dvě umyvadla se studenou vodou. Často jsme musely stát ve frontě a čekat, až na nás přijde řada.
Snad jen díky tomu, že jsme byly na stánku dvě
a v krátkém čase jsme se docela sehrály, fungovalo veškeré občerstvení a servis plynule ke spokojenosti všech zúčastněných.
Pokud jde o samotný stánek COLASu CZ, jeho
letošní úroveň byla ve srovnání s uplynulými ročníky naopak nadprůměrná. Na jeho realizaci se
podílela velmi pečlivě vybraná firma, prezentace byla promyšlena do nejmenších detailů. Reprezentovat firmu v takovém stánku mi dělalo opravdu radost, vždyť i první dojem je velmi
důležitý.
Colleagues at Conference
20th Road Conference in Plzeň
discussed the difficult situation
in the sector. Shortage of money
for funding projects, delayed
openings and even a reputation of
construction sector among state
and private investors compound the
critical picture. There is no light at
the end of tunnel yet.
Náš stánek navštívila spousta lidí. Ať už to byli návštěvníci, kteří se teprve začínají orientovat
v oboru dopravních staveb, či již ostřílení profesionálové. Posedět si k nám pak přišli především
lidé z branže. Myslím, že pro všechny bylo velmi
příjemné a osvěžující, že mohli na chvilku vyskočit ze stereotypu a shonu každodenních starostí
a setkat se - nikoli přes telefon, ale osobně - se
známými či novými zástupci silničních staveb
a v klidu probrat, co je tíží, či prohloubit spolupráci, řešit pracovní záležitosti nebo si jen tak
popovídat. Celkové dojmy z letošní konference
mám proto velmi dobré. I přes některé nedostatky organizátorů proběhla ve velmi přátelském
a vstřícném duchu.
Vít Weselý
manažer regionu Vysočina, oblast Jih
Protože jsem byl letos na konferenci poprvé,
jako nováček jsem spíše pozoroval, jak celá tato akce probíhá. Navštívil jsem jak přednášky
Pavel Zíka, ředitel společnosti SOMARO CZ.
během dne, tak jsem část konference strávil
diskusí na stánku se zástupci našich obchodních partnerů. Mé dojmy jsou pozitivní, co se týče organizace a náplně akce, nicméně informace
z přednášek nejsou příliš povzbuzující. Často se
hovořilo o tom, že hlavním problémem je získat
zakázky, popřípadě je umět realizovat za mnoh­
dy velmi nízké ceny. Největším problémem při
realizaci jsou pak často nedostatečně podrobně vypracované projektové dokumentace, někdy
i nedostatečné či chybějící průzkumy místa stavpokračování na násl. straně
V přátelském rozhovoru zleva: Vít Weselý, Michal Kořínek, Michal Altrichter a Robert Zavadil - všichni z COLASu CZ, oblast Jih.
lidé a život
16
dokončení z před. strany
by před jejím zahájením. Obecně lze tedy říci: nedokonalá příprava stavby ze strany zadavatelů,
která potom při realizaci průběh stavby zdržuje
a tím pádem i prodražuje.
Při vzájemných setkáních partnery zajímalo
nové organizační a geografické uspořádání firmy a také snaha COLASu proniknout výrazněji
i do jiných částí inženýrského stavitelství (mosty,
železnice). Změny v organizační struktuře, které
v naší firmě letos proběhly, vnímají jako logicky
nutné vzhledem k současné celkové situaci na
trhu dopravních staveb.
Miloslav Tauchman
specialista obchodu, oblast Sever
Z přednesených informací nezazněla (nebo mi
unikla) žádná optimistická vize, co se týče staveb financovaných státem. Stále optimisticky
čekám (z hlediska stavu silničního hospodářství)
na obrat k lepšímu. Propad stále trvá, neexistuje
žádná koncepce silničního hospodářství a světlo na konci tunelu není vidět. Stávající situace není vůbec růžová. Tak jak zaznělo v jednom
z příspěvků, je na stavbaře pohlíženo ne zrovna
příznivě (nekvalita, vícepráce, korupce, předražování). Bohužel toto není jen výsada státu. Začíná
se to objevovat i u soukromých investorů, ať již
mají důvod jakýkoli.
V řadách stavebních společností vzniká silná obava a nervozita. V soutěžích se začínají objevovat cenové nabídky jdoucí pod výrobní
náklady. Celá skutečnost může být i důvodem
odchodu řady společností z trhu. Toto vše bylo stěžejním tématem při jednání na stáncích.
Samozřejmě ale ne jediným, jelikož volné chvíle
mezi jednotlivými bloky byly využity k řešení během roku vzniklých pracovních situací a v neposlední řadě i k přátelským setkáním.
Tomáš Johánek, foto COLAS CZ
Krásné Vánoce
a úspěšný nový rok
2013 přejí svým
zaměstnancům
společnosti
skupiny COLAS v České
a Slovenské republice
Povídání s Kateřinou Vojáčkovou
Kolektiv COLASu CZ se
stmeloval na bowlingu
N
ejen prací živ je člověk. Toto přísloví platí vždy a všude a proto vedení COLASu CZ
myslí i na mimopracovní aktivity svých zaměstnanců. Jednou z posledních byl bowlingový turnaj, kterého
se zúčastnila i Kateřina Vojáčková z firemní účtárny. Zeptali jsme se jí na její
dojmy - nejen z turnaje.
„„ Jak dlouho pracujete v COLASu CZ a co se
vám tu nejvíc líbí?
Letos na podzim to je už pět let a jsem tady
velmi spokojená, nemám svému zaměstnavateli co vytknout. Vyzdvihla bych především výborný kolektiv, který zde na centrále firmy pracuje,
cítím se tady velice dobře.
„„ Co všechno dělá COLAS CZ pro své zaměstnance, pokud jde o mimopracovní aktivity?
Pravidelně se konají především vánoční večírky,
které vedení firmy pořádá každý rok někde jinde a vždy ve velmi příjemném prostředí. Občas se
scházíme i při příležitosti oslav narozenin a podobných událostí, tradici již má sportovní setkání COLAS Cup, který každoročně pořádá oblast Sever. Toho jsem se účastnila již třikrát. Nyní
vedení firmy velmi kladně reagovalo na náš po-
žadavek uspořádat bowlingový turnaj, který se
odehrál v centru Prahy.
„„ Co vás vedlo k této žádosti a kdo se turnaje zúčastnil?
V poslední době přišlo do COLASu CZ pár nových zaměstnanců a chtěli jsme se s nimi poznat nejen při řešení pracovních problémů. Proto
­jsme požádali vedení firmy o uspořádání turnaje
a podařilo se ho zorganizovat velice rychle. Turnaj
byl určen pro zaměstnance centrály COLASu CZ
a dalších poboček firmy, které sídlí v Praze. Účast
sice nebyla stoprocentní, nicméně velmi slušná.
Je moc příjemné, že jsou zaměstnanci ochotni se
setkat i ve svém volném čase, což je další důkaz
výborného kolektivu.
„„ Co si z těchto mimopracovních akcí odnášíte?
Jejich význam je především v tom, že se
stmeluje kolektiv, poznáme se lépe navzájem
a máme možnost si povídat o věcech, které
nás zajímají.
„„ Jaké další benefity vám poskytuje C­ OLAS CZ
a dotkla se jich nějak současná krize?
Jednak to jsou stravenky a pak zejména systém odměňování. Nemám pocit, že by se něco
v poslední době změnilo.
Tomáš Johánek, foto COLAS CZ
„S kolektivem v COLASu jsem velice spokojená,“ říká Kateřina Vojáčková, finanční účetní na správě společnosti.
Collective bowling
A bowling tournament in downtown
Prague is a new addition to freetime activities organised for COLAS
employees. Accountant Kateřina
Vojáčková considers it a welcome
opportunity to get to know new
colleagues and she likes the informal
atmosphere.
Vydávajú: akciové spoločnosti Inžinierske stavby, CESTY NITRA a COLAS CZ. Noviny Stavby Colasu sú nasledovníkom Mostov východu Inžinierskych stavieb, a. s.
a Spravodaja CESTY NITRA, a. s. Redakcia: Communication House, s.r.o. Adresa: Štefánikova 6, 040 01, Košice. Telefón: +421 55 623 00 70, +421 911 291 255. e-mail: office@
communicationhouse.sk. web: communicationhouse.sk. Vedúci redaktor: Anton Oberhauser. Redakčná podpora: Tomáš Johánek, Katarína Eva Čániová. Web: www.iske.sk,
www.cestynitra.sk, www.colas.cz, www.cerhra.cz. Grafická príprava: FOGRA studio Košice, Tlač: VIENALA s.r.o. Košice,.
Download

2012-04 - COLAS CZ, a.s.