Pro život kostelů Broumovska
Projekt na záchranu a obnovu broumovské skupiny kostelů
Aktuality projektu
Červen / červenec 2014
Omnium z.s.
www.omniumos.cz
Římskokatolická farnost
www.broumovfarnost.cz
Veřejná sbírka Omnium o.s.
Živá historie Broumovska
Osvědčení ze dne 1. srpna 2013
Veřejná sbírka ŘKF Broumov
Pro život kostelů Broumovska
Osvědčení ze dne 30. listopadu 2012
Bank. účet: 3255836399/0800
Bank. účet: 20036-1180703399/0800
1
Omnium z.s.
Ročník 2014, číslo 4
A KTUALITY
Q UO V ADIS , M ONUMENTA ?
IROP / INVESTIČNÍ PRIORITA 6c prioritní osy 3
Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního
dědictví
Kulturní krajina Broumovska a autentické památky v ní
Obsah
QUO VADIS, MONUMENTA?
2
IROP Aktuality k 15.7.2014
3
Projekty stavební obnovy
5
Drobné sakrální památky
6
Studentský multioborový seminář
5
Konference Lidová architektura 2014
8
Letní škola památkové technologie
9
(Ne)tušené souvislosti
9
Seminář „Památkové varhany“
10
Letní dílna OPD a SHP
10
Připravované aktivity II.pol. 2014
11
Výstava „Má vlast“
12
Výstava „Takoví jsme. Poláci ˇ89-14
12
Výstava „Tempus Fugit“
12
Centrum Omnium Martínkovice
12
Výstava „Tempus Fugit“
13
Brontosaurus na Broumovsku
13
Projekt „Záchrana kleneb…“
14
Projekt „Varhany Broumovska“
14
Závěr --- „Chodsko“
15
Pokračování na straně 3
2
MONUMENTA VIVA
Q UO V ADIS , M ONUMENTA ?
IROP / INVESTIČNÍ PRIORITA 6c prioritní osy 3
Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
Aktuality
Dne 15. července 2014 odpoledne proběhlo na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR jednání
k poslední verzi IROP, která byla schválena vládou.
Nová verze opět obsahuje změny u prioritní osy 3. Tato verze eliminuje snahu o rozšíření okruhu
podporovaných kulturních památek/oprávněných žadatelů o kulturní památky zapsané na
Indikativním seznamu národních kulturních památek (tzn. čekatelů na zápis).
MMR tuto variantu (Indikativní seznam) vyřadilo a naopak začlenilo městské památkové
rezervace.
Poslední varianta IROP – podporovatelné projekty:
Revitalizace vybraných nemovitých Národních kulturních památek
Revitalizace památek zapsaných na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO
Revitalizace památek zapsaných na Seznam kandidátů na zápis na Seznam kulturního a přírodního
dědictví UNESCO.
Revitalizace kulturních památek ve vesnických a městských památkových rezervacích
Dopady:
Kulturní památky v ČR
- více jak 40 000
Památky ČR na seznamu UNESCO
Seznam NKP (k 1. 5. 2014)
Vesnické památkové rezervace
- 12
- 226 památek mimo Prahu
- 59
Z důvodu koncentrace bude podpora směřovat na obnovu a rozvoj národních kulturních památek,
které mají největší potenciál pro sociální a ekonomický rozvoj regionů
Závěr?
Podpora obnovy cca 40 000 kulturních památek není do roku 2020 opodstatněná
Podpora obnovy více jak 40 000 kulturních památek nepřináší nic pro sociální a
ekonomický rozvoj regionů
Z těchto důvodů lze paušálně bez ohledu na kvalitu a konkrétní řešení projektu vyřadit tuto
kategorii kulturních památek jako celek z okruhu oprávněných žadatelů
PRIORITA A CÍLE IROPu NA OBDOBÍ OD ROKU 2014 DO ROKU 2023
dle verze k 9.7.2014
122 REVITALIZOVANÝCH PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ
tzn. cca
39 878 NEREVITALIZOVANÝCH PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ
více na http://omniumos.cz/monumenta-viva.html
3
Připravované aktivity v 2. pol. 2014*
04.-05. 09. 2014
Letní dílna památkové technologie – Broumovsko 2014
Technologická laboratoř NPÚ
11.09.2014
Vernisáž výstavy Tempus Fugit, Středoslovenské muzeum Banská Bystrica
20. 09. 2014
Otevření kostela sv. Markéty v Šonově
Komentované prohlídky kostela v rámci cyklu (Ne)tušené souvislosti NPÚ
27. 09. 2014
Koncert Sboru Arcibiskupského gymnázia Praha v Broumově
Vystoupení studentského sboru pod vedením sbormistra Igora Angelova
27-28.09.2014
In Arce Grafenortum. Pałac w Gorzanowie – historia, kultura, rewitalizacja
Odborná konference, Gorzanów (PL), Fundacja Pałac Gorzanów - palacgorzanow.pl
05.10.2014
Ukončení výstavy Život kostelů Broumovska, NTM Praha
09.-10. 10. 2014
Seminář „Otisky kamenné historie“
Seminář na téma drobných kamenných prvků v krajině, sepulkrální architektury,
křížových cest a dalších témat spojených s „kamennou historií“
16.-17. 10. 2014
Vesnické historické stavby
Současné možnosti a perspektivy jejich regenerace a konverze využití
Odborný seminář k problematice možností trvalého oživení historických
vesnických staveb
20.-24. 10. 2014
Mezinárodní studentská exkurze Broumovsko – Slezsko – Klodsko,
Společný projekt UDU AV ČR a Univerzity Wroclav
Podoby baroka na obou stranách hranic
28.10.2014
Vernisáž výstavy Tempus Fugit v Domě národnostních menšin v Praze
30. 10. 2014
Seminář „Možnosti financování kulturního dědictví“
Seminář připraven ve spolupráci s Krajským úřadem kraje Vysočina
06.11.2014
Odborný seminář „Péče o historické knihovní a archivní fondy“
Ve spolupráci NPÚ ÚOP Josefov a VŠCHT
* nejde o kompletní výčet, více na www.omniumos.cz
4
Pro život kostelů Broumovska
Projekty stavební obnovy
Norské fondy
Projektová žádost u projektu Pro život kostelů
Broumovska byla v rámci tzv. „Norských fondů“ podána
dne 18. června 2014.
Projekt řeší obnovu podstatné části kostela sv. Anny ve
Vižňově, sv. Jakuba Většího v Ruprechticích a kostela
Všech Svatých v Heřmánkovicích.
Aktuálně získaná dotace
Na obnovu kostela sv. Anny ve Vižňově byla získána
z programů Ministerstva kultury ČR částka 1,5 mil. Kč,
konkrétně na kompletní obnovu podstřešní a věžní římsy.
Probíhající stavební a restaurátorské práce
Na kostele sv. Markéty v Šonově začala druhá etapa prací
na obnově střechy kostela. V současné době jsou již
natřeny báně obou věží, instalují se repasované žaluzie na
věžích, pokračuje se v obnově krovu v prostoru mezi
věžemi.
Na farním kostele sv. Petra a sv. Pavla se pokračuje
v odstraňování dožilé břidlice a výměně za měděné
šablony.
Na kostele sv. Barbory v Otovicích se pokračuje pracemi
na obnově konstrukce krovu.
Restaurátorské práce se rozeběhly na fresce s námětem
Posledního soudu na faře v Broumově.
Veřejná sbírka
Pro život kostelů Broumovska
Pro život kostelů Broumovska
Veřejná sbírka ŘKF Broumov
Osvědčení ze dne 30.11.2012
Oprávněná osoba:
ThLic. M. Lanži
Účet pro sbírku:
20036-1180703399/0800
Česká spořitelna
5
Drobné sakrální památky Broumovska
Kalvárie se sochou sv. Františka ve Velké Vsi
Ateliér restaurování kamene Fakulty restaurování pod vedením
MgA. Jakuba Ďoubala již téměř dokončil restaurování hlavních částí
kalvárie.
V současné době se tak již může začít řešit obnova samotného místa
kalvárie ve Velké Vsi tak, aby do konce roku 2014 mohla být
kompletní kalvárie opět na svém místě.
Soubor křížků v Heřmánkovicích
Obec Heřmánkovice připravila projekt obnovy skupiny šesti
drobných sakrálních památek na území Heřmánkovic a
Janoviček v rámci grantového programu Ministerstva pro místní
rozvoj ČR.
Projekt byl MMR vybrán k realizaci v roce 2014, vlastní práce se
již rozeběhly. Jako jeden z prvních byl obnoven křížek na
křižovatce na začátku Heřmánkovic.
Projektové a dotační žádosti – červen 2014
V červnu byly připraveny projektové žádosti a podány na Nadaci
OF pro obnovu těchto křížků:





Saxův kříž se schodištěm v Broumově
Křížek sv. Anny v Křinicích
Boží muka v Šonově
Kříž s Kristem „U Přibylů“ v Heřmánkovicích
Kříž s Kristem, lebkou a lucernou v Heřmánkovicích
Nadace VIA
Nadace VIA se rozhodnutím z června 2014 rozhodla podpořit
projekt obnovy sloupu se sochou Panny Marie ve Velké Vsi u
Broumova.
Veřejná sbírka
pro drobné památky
Příprava projektů
V současné době doběhla řada projektů obnovy
křížků, které Omnium připravilo v roce 2013.
Vzhledem k blížícímu se otevření operačních
programů EU (snad jaro 2015) bylo započato
s přípravou rozsáhlejšího projektu, zaměřeného
zejména na zapsané kulturní památky na
Broumovsku.
Veřejná sbírka na obnovu drobných
krajinných památek Broumovska
Více na www.omniumos.cz - PROJEKTY
Bankovní účet:
3255836399/0800
Drobným památkám mohou
pomoci i drobné dary
6
kostel sv. Anny ve Vižňově
7
Cyklus Omnium 2014 / semináře, konference, workshopy, přednášky atd.
Cyklus OMNIUM 2014 se koná pod záštitou ČNK ICOMOS a s podporou Ministerstva kultury ČR
Odborná konference Lidová architektura – Broumovsko 2014
Počátkem června proběhla na Broumovsku odborná konference Lidová architektura –
Broumovsko 2014. Konference se věnovala jednomu z architektonických fenoménů regionu – tzv.
statkům broumovského typu.
Program třídenní konference byl připraven pod odborným vedením a záštitou prof. Jiřího
Škabrady z Univerzity Pardubice.
Mezi tématy a příspěvky teoretické části konference byly prezentovány např. možnosti poznávání
vývoje lidové architektury na Broumovsku, domy broumovského typu na kresbách Aloise Beera,
výsledky dosavadního výzkumu ve fondech NPÚ ÚOP v Josefově či dosavadní výsledky
dokumentace.
Posluchačům byla představena historická fotodokumentace lidové architektury ve fondech EÚ AV
ČR. A zároveň i možnosti, které při záchraně a dokumentaci vesnických staveb na Broumovsku
představuje nejmodernější technické vybavení. Na teoretickou část konference navázal i program
exkurzí.
Jedním z hlavních důvodů realizace konference
je snaha o iniciování dokumentačních aktivit,
zejména pak u objektů v horším či původním
stavu. Této problematice byla druhý den
konference věnována praktická, dokumentační
část a to na statku v Heřmánkovicích, Božanově
a Rožmitále a to ve spolupráci Ústavu
památkové péče FA ČVUT a Centra pro
dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví
při FF UJEP v Ústí n. Labem.
Výsledky budou V BLÍZKÉ BUDOUCNOSTI
prezentovány i na připravovaných webových
stránkách - broumovskestatky.cz
Třetí den konference byl pro účastníky
připraven program komentovaných prohlídek
statků mj. v Křinicích a Heřmánkovicích a to ve
spolupráci se Společností pro obnovu vesnice a
malých měst.
Na skončenou konferenci naváže na podzim tohoto roku odborný seminář o možnostech konverze
vesnických historických staveb, dále seminář o možnostech využití a financování a v roce 2015 pak
2. ročník konference Lidová architektura – Broumovsko 2015.
8
Letní škola památkové technologie - Broumovsko 2014
V návaznosti na loňský úspěšný pilotní ročník připravila i letos Technologická laboratoř NPÚ pod
vedením Dagmar Michoinové třídenní technologické soustředění zaměřené na prohloubení
znalostí, souvislostí a dovedností využitelných při dozorování záchrany historických omítek.
Tématy letní školy byly hodnoty a funkce historických omítek – technologické souvislosti, vápno
jako tradiční pojivo omítek, význam tradičních postupů práce s vápennými maltami.
Doposud byly uspořádány dva kurzy, první na konci května, druhý pak počátkem června. V rámci
praktické výuky byla v prvním případě „využit“ bývalý mlýn v Martínkovicích. V případě druhého
kurzu frekventanti pod odborným dohledem obnovili omítky v kostele sv. Martina a sv. Jiří
v Martínkovicích.
Na tyto již realizované Letní školy naváže počátkem září Letní dílna památkové technologie,
v rámci které se obnoví další část omítek v kostele v Martínkovicích.
(Ne)tušené souvislosti NPÚ
Počátkem července jsme ve spolupráci s D.
Michoinovou a G. Setunskou z GŘ NPÚ
navázali na dubnové komentované
prohlídky
kostela
Všech
Svatých
v Heřmánkovicích v rámci cyklu (Ne)tušené
souvislosti NPÚ.
Díky komentovaným prohlídkám mohli
návštěvníci poznat stavební historii kostela,
běžně nepřístupné prostory kruchty a
krovu kostela, zároveň i podstatu barokního
stavitelství.
Další „(Ne)tušené souvislosti“ proběhnou na Broumovsku 20. září 2014, kdy se pro
návštěvníky otevře kostel sv. Markéty v Šonově.
9
Mezinárodní odborný seminář
„Památkové varhany v liturgickém prostředí“
Ve spolupráci s PhDr. Petrem Koukalem, hlavním
organologem NPÚ a Pavlem Machem z NPÚ ÚOP v
Josefově byl připraven odborný seminář Památkové
varhany v liturgickém prostředí. Program semináře
seznámil posluchače s historií a vývojem tohoto oboru,
s problematikou restaurování varhan až po problémy, se
kterými se současní organologové potkávají při
projektech obnovy varhan.
Díky příspěvkům ze zahraničí, tj. dr. Prasala z Polska a dr.
Šurina ze Slovenska bylo možné srovnat historii a
současnost organologie i z mezinárodního pohledu.
Druhý den semináře byl věnován projektu restaurování
barokních
varhan
v
kostele
Všech
Svatých
v Heřmánkovicích, který byl připraven ve spolupráci
s restaurátorem Daliborem Michkem.
Seminář byl připraven pod záštitou ředitele Polského
institutu v Praze Piotra Drobniaka, Ph.D.
Program byl zakončen smutnou tečkou, prohlídkou zbytku varhan v kostele sv. Markéty v Šonově
rozkradených a zničených v uplynulých desetiletích.
Letní dílna OPD a SHP Vižňov 2014
Ve spolupráci Sdružení pro SHP, NPÚ ÚOP v Josefově, Centra dokumentace a digitalizace kulturního
dědictví FF a FŽP UJEP v Ústí nad Labem, ŘKF v Broumově a Omnium z.s. je připravena letní dílna
SHP a OPD.
Dílna se bude věnovat dokumentaci barokního kostela a jeho dílčích stavebních částí. Podstatná část
setkání se bude věnovat přípravě obnovy kamenného soklu severní strany lodě kostela s přípravou
zdiva a kamenných desek k jejich osazení (očištění stávajících a kamenická výroba chybějících).
10
Připravované semináře a další akce v rámci cyklu OMNIUM 2014
Letní dílna památkové technologie
Termín: 4.-.5.9.2014
Na letní školu památkové technologie Technologické laboratoře NPÚ naváže počátkem září 2014
více pracovně zaměřená Letní dílna. Vedle teoretického prohloubení znalostí se účastníci budou
věnovat opět omítkám v kostele sv. Martina a sv. Jiří v Martínkovicích.
Mezinárodní studentská exkurze Broumovsko – Slezsko – Klodzko
Termín: 20. – 24.10.2014
Ve spolupráci Ústavu dějin umění Akademie věd ČR, Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu
Wrocławskiego, ŘKF Broumov a Omnium o.s. je připravena studentská exkurze po památkách
Broumovska, Slezska a Klodzka.
Cílem exkurze bude poznání duchovních, kulturních a uměleckých center, jejich vztahu k
venkovským satelitům a uměleckých přesahů mezi Broumovskem, Slezskem a Kladskem
Mezinárodní česko-polská exkurze je určená především studentům dějin umění a architektury.
Odbornou exkurzí bude zahájen projekt česko-polské spolupráce, zaměřené na dokumentaci a
výzkum uměleckých památek na Broumovsku s přesahem do Slezska a Kladska.
Seminář se koná pod záštitou ředitele Polského institutu v Praze Piotra Drobniaka a hejtmana
Královéhradeckého kraje Lubomíra France. Seminář je podpořen Fondem vzdělávání ČSOB.
Odborný seminář „Otisky kamenné historie“
Termín: 9.-10. října 2014
Seminář připravený pod záštitou místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace MVDr. Pavla
Bělobrádka
Vzpomínka na lidské osudy je mnohdy zachována již jen v materiálu, který může přetrvat i snahy
lidí o vymazání paměti – kameni.
Seminář připravený ve spolupráci s organizací Heimatpflegerin der Sudetendeutschen s podporou
Česko-německého fondu budoucnosti se bude věnovat tématům spojeným s promítnutím lidských
osudů a jejich vtisknutí do podoby kamene – historické hřbitovy, drobné krajinné prvky, křížové
cesty apod. Prezentovány budou projekty obnovy mnohdy výrazných architektonických celků, i
když dnes poněkud opomíjených.
Odborný seminář „Konverze historických vesnických staveb“
Termín: 16.-17. října 2014
Seminář svým tématem navazuje na dosavadní aktivity v oblasti vesnických staveb, lidové
architektury, hledání možností konverze využití a regenerace větších vesnických celků.
Broumovsko může stejně jako v oblasti oživení sakrálních staveb, či drobných krajinných prvků
sloužit jako modelový příklad i v případě řešení složité situace vesnických staveb, využívaných i
nevyužívaných.
11
Odborný seminář
„Péče o historické knihovní a archivní fondy“
Termín: 6. listopadu 2014
Ve spolupráci s NPÚ ÚOP v Josefově a Ústavem
chemické technologie restaurování památek VŠCHT
je připravován odborný seminář s tématy jako je
materiálová skladba knih a archiválií, příčiny
rozpadu, preventivní péči (uložení, manipulace,
vystavování atd.), restaurování knihovních a
archivních fondů, evidence, katalogizace, síťování
přes knihovnické portály a aplikace, rozpoznávání
kulturně historické hodnoty knih a dalších tiskovin.
Výstava „Má vlast cestami proměn“ v Broumově
Počátkem srpna doputuje do Broumova z Lázní Kyselka putovní výstava Má vlast cestami proměn, která
představuje projekty záchrany památek a proměny chátrajících staveb v důstojné objekty s užitečnou
náplní. V letošním, 6. ročníku je v rámci výstavy zastoupeno i Broumovsko a to freskou Posledního soudu
na broumovské faře, obnovou historických náhrobků na broumovském hřbitově, obnovou sousoší 14
svatých pomocníků v Otovicích a projektem obnovy bývalé Walzelovy továrny v Meziměstí.
Omnium z.s. je partnerem projektu Má vlast od počátku roku 2014.
Prezentace projektu Pro život kostelů Broumovska
Nominace na cenu Národního památkového ústavu „Patrimonium pro futuro“
Projekt Pro život kostelů Broumovska je v kategorii Prezentace hodnot nominován na Cenu Národního
památkového ústavu „Patrimonium pro Futuro“ (Dědictví pro budoucnost).
Více: http://www.npu.cz/news/14518-cena-npu-patrimonium-pro-futuro-oceni-pozitivni-prikladypece-o-pamatky/
Výstava „Takoví jsme. Poláci 1989-2014“
Díky spolupráci Polského Institutu v Praze a Krajského
úřadu Královéhradeckého kraje bude v srpnu 2014
probíhat v budově KÚ výstava „Takoví jsme. Poláci
1989-2014“. Výstava plakátů umožnuje pohlédnout na
tematiku výročí 25 let od konce komunistického
režimu očima mladých polských grafiků.
Centrum Omnium v Martínkovicích
Sdružení Omnium uzavřelo s obcí Martínkovice dohodu
o možnosti využívat prostory objektu bývalé školy
v centru obce. Prostory budou využity pro seminární a
vzdělávací aktivity a aktivity spojené s obnovou
památek Broumovska.
12
Výstava Tempus Fugit
Výstava Tempus Fugit v Augsburgu a Mnichově v Německu
Výstava Tempus Fugit pokračuje ve svém putování. Počátkem
června si ji mohli prohlédnout návštěvníci Sudetoněmeckého dne
v německém Augsburgu.
Na pozvání Dr. Zuzany Finger z organizace Heimatpflegerin der
Sudetendeutschen proběhla výstava v Mnichově, v sídle
organizace. Vernisáže se účastnili i zástupci Heimatkreis
Braunau.
Výstava Tempus Fugit v Středoslovenském muzeu v Banské
Bystrici na Slovensku
V září se výstava přesune do Středoslovenského muzea v Banské
Bystrici do prestižních prostor Zelené místnosti Thurzova domu.
Výstava bude součástí oficiálního programu Radvanského
jarmarku, jako součást oslav zápisu této události na seznam
Světového dědictví UNESCO.
Výstava bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 11. září 2014,
ukončena bude 12. října 2014.
Výstava Tempus Fugit v Domě národnostních menšin v Praze
V druhé polovině října 2014 doputuje výstava do Domu
národnostních menšin v Praze.
Slavnostní vernisáž bude spojena se státním svátkem vzniku
samostatného československého státu 28. září.
Brontosaurus na Broumovsku
V polovině července proběhla na Broumovsku akce
Hnutí Brontosaurus nazvaná Křížem krážem
Broumovskem, která byla organizována za účelem
pomoci obnově kulturního dědictví Broumovska.
Účastníci týdenní akce pomohli v obci Martínkovice
s obnovou hřbitovní zdi, vyčištěním cest a schodiště u
kostela sv. Martina a sv. Jiří v Martínkovicích.
Vedle pracovních aktivit měli účastníci připravený
doprovodný program zaměřený na hlubší poznání
Broumovska, historie i přírodního bohatství.
Akce byla zorganizována ve spolupráci organizace
Hnutí Brontosaurus – ZČ Fénix z Brna, Omnium z.s. obce
Martínkovice.
Velký díky za pomoc s organizací patří Sabině
Rosenbergové z Brna, která se účastní akcí Omnia
již poněkolikáté a starostovi obce Mgr. Jirkovi.
13
Projekt
„Záchrana dřevěných kleneb a nástropních maleb v broumovské skupině kostelů“
Tento projekt řeší prozatím neřešený problém spojený se specifikem broumovské skupiny
kostelů, tj. s dřevěnými klenbami místo klasických zděných. Jejich stav je mnohdy velmi špatný,
zejména z důvodu historického zatékání a uhnívání dřevěné konstrukce, ale i neodbornými
stavebními zásahy nebo „vylepšeními“.
Řešení záchrany kleneb, a potažmo nástropních maleb bylo doposud ve světle havarijních situací
u řady kostelů odkládáno na příznivější čas. Nicméně v současné době se již dává dohromady
projektový tým, který by měl definovat metodiku a postup celého projektu a vzhledem k rozsahu
celého problému i nutné dílčí kroky.
Projekt „Varhany Broumovska“
V červnu byla na Ministerstvo kultury
podána dotační žádost na financování
části restaurování mimořádně cenných
barokních varhan v kostele Všech
Svatých v Heřmánkovicích rámci
programu
Restaurování
movitých
kulturních památek.
Projekt restaurování byl připraven
restaurátorem Daliborem Michkem.
Veřejná sbírka
pro financování projektu
Ohlášení sbírky ke dni 1. 8. 2013
Bankovní účet:
3255836399/0800
Děkujeme
i za drobné dary
14
Veřejná sbírka
Pomoc památkám
Má smysl hledat cestu mnohem intenzivnější spolupráce
státních, obecních, nestátních institucí, majitelů
památek, nebo neziskových organizací věnujících se
záchraně a péči o památky?
Současná složitá situace u financování obnovy památek tuto
cestu ke koordinovanému postupu jednoznačně vyžaduje.
Veřejná sbírka Omnium z.s.
Účet pro sbírku:
3255836399/0800
Kontakt
Ing. Jakub Děd
Omnium z.s.
Tel.. +420 739 385 928
E-mail: [email protected]
Česká spořitelna a.s.
I drobné dary
mohou pomoci
složitým projektům
obnovy památek
15
A na závěr - Chodsko (zapsané Kulturní památky bez významného potenciálu pro rozvoj regionu a cest. ruchu …
16
17
Download

Aktuality projektu Červen / červenec 2014 Pro život