Otázky k zápočtovému testu z předmětu Teorie konstrukcí (bakalářské
studium)
1) Co je to kritérium podepření, jak ho stanovíme? Kdy je konstrukce staticky určitá?
2) Jaký je rozdíl mezi působením desky a stěny?
3) Jak je definováno poměrné protažení prutu, jestliže znáte skutečné protažení l a
původní délku
4) Co znamená homogenní a co izotropní materiál?
5) Co vyjadřuje Hookův zákon? Napište Hookův zákon.
6) Co vyjadřuje Poissonova konstanta? Co je Poissonovo číslo?
7) Co vyjadřuje rozšířený Hookův zákon? Napište vztah pro  x .
8) Napište vztah mezi relativním zkosením a tangenciálním napětím.
9) Napište výraz pro poměrnou deformaci vyvolanou normálovou silou.
10) Co je to neutrální osa?
11) Napište vzorec pro výpočet normálového napětí po výšce průřezu od ohybového
momentu.
12) Jak určíte štíhlostní poměr u tlačených štíhlých prutů?
13) Napište výraz pro Eulerovo kritické břemeno u tlačených štíhlých prutů. Co tato veličina
znamená?
14) Definujte virtuální posun či pootočení.
15) Co vyjadřuje Bettiho věta?
16) Formulujte princip virtuálních prací.
17) Určete stupeň statické a přetvárné neurčitosti soustavy dle obrázku:
F
c
b
d
e
a
18) V čem spočívá princip silové metody?
19) Co je to základní soustava v silové metodě?
20) Co jsou to přetvárné podmínky v silové metodě?
21) Čím je dán stupeň deformační neurčitosti? Jak ho určíme?
22) Jaké jsou předpoklady řešení zjednodušenou deformační metodou?
23) Co vyjadřují styčníkové a patrové či sloupové rovnice?
24) Nakreslete znaménkovou konvenci vnitřních sil v deformační metodě.
25) Co je to základní deformačně určitá a deformačně neurčitá soustava v deformační
metodě?
26) Charakterizujte nosník na pružném Winklerovském podloží.
27) Nakreslete síly působící na element nosníku na Winklerově podkladu.
28) Jaké jsou okrajové podmínky pro řešení průhybu nosníku na pružném podkladu, je-li
nekonečný nosník zatížen jednou silou?
29) Jaké jsou okrajové podmínky pro řešení průhybu nosníku na pružném podkladu, je-li
nosník jednostranně neomezený a je zatížen jednou silou na konci nosníku?
30) Jaké jsou klady a zápory řešení nosníku na Winklerově pružném podkladu?
31) Jaké jsou složky posunutí a složky poměrné deformace v rovině?
32) Co jsou to geometrické rovnice v matematické teorii pružnosti? Napište je pro rovinnou
napjatost.
33) Napište tenzor malých deformací v rovině.
34) Co vyjadřuje rovnice kompatibility? Napište rovnici kompatibility pro rovinnou úlohu.
35) Napište tenzor deformace pro rovinnou úlohu. Co vyjadřuje?
36) Napište Cauchyho statické rovnice rovnováhy pro rovinnou úlohu.
37) Co vyjadřují fyzikální rovnice? Napište je pro rovinnou úlohu.
38) Popište rozdíl mezi rovinnou deformací a rovinnou napjatostí.
39) K čemu slouží Airyho funkce napětí? Vyjádřete napětí ve stěně pomocí Airyho funkce
napětí.
40) K čemu se používá l´Hermiteova analogie?
41) Uveďte předpoklady řešení tenkých desek.
42) Nakreslete vnitřní síly, které působí na stranách elementu desky, resp. průběhy napětí po
tloušťce desky.
43) Napište deskovou rovnici.
44) Napište vztah pro deskovou tuhost.
45) Uveďte příklady okrajových podmínek na stranách desky.
46) Nakreslete vnitřní síly na elementu skořepiny.
47) Jaký je rozdíl mezi membránovým a momentovým stavem napjatosti skořepiny.
48) Nakreslete příklady rotačních skořepin. Kdy vzniká rotačně symetrická napjatost?
49) Co rozumíme pod pojmem ztráta stability skořepiny?
50) Kdy používáme tzv. kotlový vzorec?
51) Co je to nekruhovitost u potrubí a jaký má vliv na napjatost ve stěně trouby?
52) Jaký vliv na napjatost ve stěně trouby mají korozní důlky a svary?
53) Co jsou to hlavní napětí a v jakých rovinách působí?
54) V jakých rovinách působí hlavní smyková napětí v souřadnicovém systému daném směry
hlavních napětí?
55) Jak je definována poměrná změna objemu?
56) Co způsobuje s objemem elementu tzv. deviátor napětí?
57) K čemu slouží teorie porušení?
58) Co jsou to tzv. základní hypotézy porušení?
59) Na čem je závislé porušení podle energetické hypotézy?
60) K čemu přihlíží Coulombova teorie porušení?
61) Co je to tzv. srovnávací (redukované) napětí?
62) Kdy dojde k porušení podle hypotézy největších napětí?
63) Kam řadíme hypotézu HMH?
64) Jak se stanoví zrnitost zeminy? K čemu slouží znalost zrnitosti zeminy?
65) V jaké formě je voda v zemině?
66) Co je to promrzání zeminy? Může promrzání ohrozit konstrukci?
67) Do jakých základních tříd se rozdělují zeminy?
68) K čemu slouží edometrická zkouška? K čemu slouží krabicová zkouška?
69) Kdy nastane : a) tlak zeminy v klidu na konstrukci
b) aktivní zemní tlak na konstrukci
c) pasivní zemní tlak na konstrukci
70) Nakreslete průběh tlaku zeminy na rub po výšce svislé opěrné stěny.
71) Nakreslete síly a zatížení od zeminy působící na úhlovou zeď.
72) Jaké mezní stavy posuzujeme při výpočtu základů?
73) Jaké jsou nejčastější příčiny sedání podloží konstrukce?
74) Do jakých dvou skupin dělíme kritické stavy konstrukce z hlediska její životnosti?
75) Podle jaké metody zpravidla posuzujeme v současnosti únosnost konstrukcí? Kdy je
návrh z hlediska bezpečnosti vyhovující?
76) V čem spočívá podstata železobetonu?
77) K čemu slouží tahová výztuž a k čemu tlaková výztuž v železobetonových prvcích?
78) K čemu slouží třmínky v železobetonových nosných prvcích?
79) Kolika stadii prochází železobetonový prvek při namáhání na ohyb? Vyjmenujte je.
80) Jaký je rozdíl v porušení jednostranně vyztuženého železobetonového prvku slabě nebo
silně vyztuženého?
81) Jaké jsou základní předpoklady výpočtu mezní únosnosti železobetonového prvku
namáhaného ohybem?
82) Naznačte postup pro odhad plochy nosné výztuže jednostranně vyztuženého prvku
namáhaného ohybovým momentem (obecně).
Download

to get the file