VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013
let škol AHOL
Autor:
Mgr. Pavla Sztulová
ředitelka školy
1
Výroční zpráva o činnosti AHOL - Střední školy, gastronomie, turismu a
lázeňství za školní rok 2012/2013 byla projednána a schválena:
Radou školské právnické osoby dne 11. 10. 2013
JUDr. Josef Holík
předseda
Školskou radou dne 10. 10. 2013
Mgr. Jana Horáková
předsedkyně
2
OBSAH:
1. Úvod ............................................................................................................................ 4
2. Základní údaje o škole ................................................................................................. 5
3. Přehled oborů rejstříku vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve
školském .................................................................................................................... 7
4. Počty ţáků ve školním roce 2012/2013 - k 30. 9. 2012............................................... 8
5. Přehled pracovníků školy .......................................................................................... 10
6. Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2013/2014 ................................................ 15
7. Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími
programy a podle poskytovaného stupně vzdělání .................................................. 17
8. Hospitační činnost a její závěry ................................................................................. 27
9. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ............................................ 29
10. Hlavní cíle a úkoly školy ve školním roce 2012/13 .................................................. 31
11. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti .................................................. 34
12. Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech a dotacích ....................... 48
13. Aktivity školy v Gastronomickém studiu AHOL ...................................................... 55
14. Činnost předmětových komisí, preventisty a výchovné poradkyně .......................... 58
15. Závěrečná zpráva o učební praxi ve školním roce 2012/2013 .................................. 67
16. Závěrečná zpráva o odborné praxi ţáků školy .......................................................... 68
17. Údaje o inspekční činnosti provedené ČŠI ................................................................ 70
18. Závěr .......................................................................................................................... 71
3
1.
Úvod
Výroční zpráva je zpracována v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., školským zákonem ve
znění novely č 472/2011 Sb., vyhláškou č. 225/2009 Sb., kterou se stanoví náleţitosti
dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy a zákonem 563/2004 Sb.
o pedagogických pracovnících.
Při vytváření image školy vycházíme z Dlouhodobého záměru rozvoje Moravskoslezského
kraje z roku 2008 a máme snahu naplnit jeho jednotlivé cíle. V rámci podpory kurikulární
reformy pracujeme se školními vzdělávacími programy a průběţně je inovujeme, snaţíme se
o zvyšování profesionality pedagogických pracovníků v rámci moţností dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků.
Našim cílem je vychovávat co nejlepší odborníky, modernizovat školu, zavádět nové metody
práce s ohledem na rámcové vzdělávací programy a jejich začleňování do školských
vzdělávacích programů, efektivně vyuţívat inovativní výukové metody.
Máme tu nejlepší snahu prezentovat školu na veřejnosti tak, aby si upevňovala své dobré
jméno v rámci AHOL - škol a všech středních škol nejen v Moravskoslezském kraji, ale i
v rámci celé republiky.
AHOL - Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství vznikla 1. září 2007 tím, ţe se
z původní AHOL - Střední odborné školy vyčlenily obory gastronomické, a to obor vzdělání
65-42-M/004 Hotelnictví a turismus, denní forma vzdělávání a obor vzdělání 65-41-L/504
Společné stravování, denní a dálková forma vzdělávání.
4
2.
Základní údaje o škole
Název školy:
AHOL - Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství
Adresa školy:
Dušní 1106/8, Ostrava-Vítkovice, 703 00
IČ:
71340815
IZO:
651035759
Bankovní spojení:
KB, pobočka Ostrava-Hrabůvka,
č. ú. 35-8769400237/100
Telefon:
597578858
E-mail:
[email protected]
Adresa internetové stránky:
www.ahol.cz
Právní forma:
školská právnická osoba
Den zápisu do rejstříku škol:
16. 1. 2007, č. j. 29630/06-21
Název zřizovatele:
AHOL - SOŠ, s. r. o, Náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26
Ostrava - Vítkovice, 703 00
Orgány školské právnické
osoby:
ředitel
rada
Předseda rady
školské právnické osoby:
JUDr. Josef Holík
Členové:
Ing. Pavel Fojtík, Ing. Jaroslav Černík
Statutární zástupce:
ředitel školské právnické osoby
Ředitelka:
Mgr. Pavla Sztulová
5
Školská rada:
zvolena 1. 8. 2010
Předseda:
Ing. Pavel Sokol
Členové jmenováni ředitelkou:
Mgr. Miriam Lacinová
Členové zvoleni ze zástupců
rodičů:
Ing. Ivana Ďurďová, Mgr. Jana Horáková, Ing. Jana
Kramná, Ing. Michal Čejka, pí Jiřina Hudečková
Členové zvoleni ze zástupců
žáků:
Petr Horák, Kateřina Hudečková, Jakub Čejka
Jsme AHOL !!!
6
3.
Přehled oborů rejstříku vzdělání, které škola vyučuje v souladu se
zápisem ve školském
Obory vzdělání
Dobíhající obory vzdělání:
1. 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus
denní forma vzdělávání, délka 4 roky
2. 65-42-M/011 Služby cestovního ruchu
denní forma vzdělávání, délka 4 roky
3. 65-41-L/504 Společné stravování (nástavba)
denní forma vzdělávání, délka 2 roky
4. 65-41-L/504 Společné stravování (nástavba)
dálková forma vzdělávání, délka 3 roky
Obory vzdělání vyučované dle ŠVP:
5. 65-42-M/01 Hotelnictví
ŠVP: Moderní hotelové služby
denní forma vzdělávání, délka 4 roky
6. 65-42-M/02 Cestovní ruch
ŠVP: Provoz cestovní kanceláře
denní forma vzdělávání, délka 4 roky
7. 65-51-H/01 Kuchař - číšník
ŠVP: Kuchař - číšník
denní forma vzdělávání, délka 3 roky
8. 65-41-L/51 Gastronomie
ŠVP: Moderní hotelové služby
denní forma vzdělávání, délka 2 roky
7
Počty žáků ve školním roce 2012/2013 - k 30. 9. 2012
4.
Obor
vzdělání
Délka
Forma
vzdělávání
Kód
oboru
1.
Hotelnictví
4 roky
Denní
2.
Cestovní
ruch
4 roky
3.
Gastronomie
4.
Kuchař číšník
P. č.
Ročník
1.
2.
3.
4.
Celkem
žáků
65-42M/01
13
4
10
23
50
Denní
65-42M/02
13
9
---
7
29
2 roky
Denní
65-41L/51
6
7
---
---
13
3 roky
Denní
65-51H/01
36
19
23
---
78
68
39
33
30
170
AHOL - SŠ
GTL
celkem
Adaptační kurz 1. ročníků
8
Přehled počtu žáků podle oborů od roku vzniku školy
Školní rok
Obory vzdělání
Forma vzdělávání
Hotelnictví a turismus
Denní
Sluţby cestovního ruchu Denní
Společné stravování
Nástavba - denní
Společné stravování
Nástavba - dálková
Hotelnictví
Denní
Cestovní ruch
Denní
Kuchař - číšník
Denní
Gastronomie
Nástavba - denní
Celkem žáků
2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
14
10
25
17
--------66
128
17
35
43
--------223
94
13
20
37
21
8
----193
49
12
15
21
29
6
36
--168
23
6
7
5
35
16
50
10
152
Stavy k 30. 9.
140
120
Hotelnictví a turismus
100
Služby cestovního ruchu
Společné stravování
80
Společné stravování
Hotelnictví
60
Cestovní ruch
Kuchař - číšník
40
Gastronomie
20
0
2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
9
--------50
29
78
13
170
Přehled pracovníků školy
5.
Úvazky učitelů ve školním roce 2012/2013
A: Interní učitelé:
Příjmení a jméno
Celkem týdenní úvazek
Celkem
hodin/
týden
1.
Boháčová Karin, Bc.
20 AJ, 3 BEK, 1 AJ, 8 AJ
32
2.
Elbelová Jarmila, Mgr.
15 EKO, 2 EKMG, 2TEA, 4 OBK,
23
3.
Grygarová Alena, Mgr.
8 ZCR, 2 LRT, 3 TEV, 2CR
15
4.
Kučerová Dagmar
5,75 OPXA
5.
Kowalská Dana, Mgr.
9 TOS, 4 PAV, 3 MGA, 2 UPX, 2 PRA, 4 HRP
24
6.
Lacinová Miriam, Mgr.
4 DEJ, 2 DEK, 3 NJ, 7 CJL
16
7.
Mócik Martin
8 TPP
8
8.
Netík Eduard
15 ODV
15
9.
Ondrušová Ingrid
18 ODV, 4 TPP, 1 TOS
23
10. Oprštěná Jana, Mgr.
12 MAT, 2 ZPV, 2 CHEM, 2 FYZ,
18
11. Radičová Libuše, Mgr.
22 CJL, 2 DEJ, 2 DEK
26
12. Skupienová Lenka, Mgr.
13 NJ, 2 KOM, 4 UPX
20
13. Sztulová Pavla, Mgr.
2 MAMG, 2 SPP, 2 UPX
6
14. Urbánková Helena, Mgr.
10 NJ, 9 ZSV, 2 SZSV, 3 PRA
24
10
5,75
B: Externí učitelé:
Příjmení a jméno
Celkem týdenní úvazek
Celkem
hodin/
týden
1.
Guzdek Jiří, Ing,
3 MGA
3
2.
Hofman Michal, Mgr.
9 TEV
9
3.
Hornsteiner Pavel, Mgr.
14 IT, 1 IT -
15
4.
Kolková Anna, Ing.
10 UCE
10
5.
Matýsková Pavla, Mgr.
4 MAT 1 MAT
5
6.
Pospěchová Yvona, M. A.
8 AJ od 15. 4. 2013
8
7.
Špirková Stanislava, Mgr
2 RTS, 3 CR, 4 PRU
9
Třídní učitelé v jednotlivých třídách
Jméno vyučujícího
denní
Mgr. L. Radičová
1 KČA, 1 KČB
36
1 H, 1 CR
26
2 KČ
19
Mgr. H. Urbánková
1 G, 2 G
6,7
Mgr. A. Grygarová
2 H, 2 CR
14
3 KČA, 3 KČB
23
Mgr. D. Kowalská
3H
10
Mgr. K. Boháčová
4 H, 4 CR
30
Mgr. J. Oprštěná
Pí I. Ondrušová
Mgr. L. Skupienová
dálkové
11
Počet
žáků
Předmětové komise pro školní rok 2012/2013
Jméno vyučujícího
Název komise
Mgr. H. Urbánková
Metodická komise
Mgr. A. Grygarová
VPK PV, TV, Environmentální výchova
Mgr. K. Boháčová
Výchovná poradkyně, školní metodik PSPJ
Mgr. L. Radičová
VPK JČ, SV
Mgr. D. Kowalská
VPK GASTRO
Mgr. M. Lacinová
VPK CZJ
Mgr. J. Elbelová
VPK EKO
Gratulujeme úspěšným ţákům
12
Interní a externí zaměstnanci
Ředitelka školy
Zástupkyně ředitelky školy
Pedagogičtí pracovníci:
Sekretářka:
Fyzický stav interních zaměstnanců celkem:
Fyzický stav externích zaměstnanců celkem
1
1
12
1
14
7
Učitelé podle
předmětů
Počet celkem
Z toho ženy
Z toho muži
Interní
14
12
2
pro všeobecně
vzdělávací předměty
11
11
0
pro odborné předměty
3
1
2
Externí
7
4
4
pro všeobecně
vzdělávací předměty
6
5
1
pro odborné předměty
1
0
1
Pedagogičtí pracovníci školy jsou vedeni ke splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon
pedagogické činnosti v souladu se zákonem č.563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a
změně některých zákonů a vyhláškou č.412/2006Sb. o dalším vzdělávání pedagogických
pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.
Pedagogové si rozšiřují svou kvalifikaci dalším akreditovaným vzděláváním
 jazyková vzdělávání
 ICT kompetence
 sledování nových trendů v oblasti pedagogiky a metodiky středoškolského vzdělávání
 vzdělávání v daném oboru
 vzdělávání k nové maturitní zkoušce na pozici komisaře, zadavatele nebo hodnotitele.
13
Třídní učitelé v jednotlivých třídách
Jméno vyučujícího
Denní forma
Mgr. Libuše Radičová
1KČ
Mgr. Jana Oprštěná
1H + 1CR
Mgr. H. Urbánková
1G + 2G
Ingrid Ondrušová
Mgr. A. Grygarová
Mgr. L. Skupienová
2KČ
2H + 2CR
3KČA + 3KČB
Mgr. D. Kowalská
Bc. K. Boháčová
3H
4H + 4CR
Předmětové komise pro školní rok 2012/2013
Jméno vyučujícího
Název komise
Mgr. A. Grygarová
VPK PV, TV, Environmentální výchova
Mgr. K. Boháčová
Výchovná poradkyně, školní metodik PSPJ
Mgr. L. Radičová
VPK JČ, SV
Mgr. D. Kowalská
VPK Gastro
Mgr. M. Lacinová
VPK CZJ
Mgr. H. Urbánková
Metodická komise
Mgr. J. Elbelová
VPK EKO
14
Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2013/2014
6.
Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014 pro denní formu vzdělávání probíhalo v AHOLStřední škole gastronomie, turismu a lázeňství 22. dubna 2013 v souladu s vyhláškou
394/2008 Sb.
Další termíny byly vyhlašovány průběţně a kdykoliv na základě zájmu ze strany uchazečů.
Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014 pro formu nástavbovou probíhalo 23. dubna 2013.
Uchazeči o vzdělávání byli přijímání na základě řádně došlých přihlášek na formulářích
SEVT.
Na webových stránkách školy a informační nástěnce ve škole byli uchazeči seznámeni
s termíny a kritérii přijímacího řízení.
Přijímací řízení organizovala a řídila zástupkyně ředitelky školy a probíhalo podle
stanoveného programu.
Při zahájení rodiče s jejich dětmi přivítala ředitelka školy, která je seznámila se strategií a cíli
školy a s nadstandardy, které jim poskytuje vzdělávání na soukromé škole.
Po vyplnění dotazníku byl s uchazeči uskutečněn motivační pohovor.
Na základě splnění kritérií přijímacího řízení bylo předáno ţákům rozhodnutí o přijetí ke
vzdělávání. Zároveň ţáci obdrţeli tyto informace v písemné podobě:
-
Etický kodex ţáka AHOL - SŠ gastronomie, turismu a lázeňství.
Seznam učebnic pro teoretické vyučování.
Informace k praktickému vyučování - šití oblečení na obsluhu a vaření.
Pozvánka k zahájení školního roku.
Informace k adaptačnímu pobytu ţáků 1. ročníku.
Kritéria pro přijetí uchazeče ke vzdělávání v oborech poskytujících střední vzdělání
s maturitní zkouškou:
a) ukončena školní docházka,
b) údaje získané vykonáním přijímacího motivačního pohovoru.
Kritéria pro přijetí uchazeče ke vzdělávání v oborech poskytujících střední vzdělání
s výučním listem:
a) ukončena školní docházka.
b) údaje získané vykonáním přijímacího motivačního pohovoru.
c) dobrý zdravotní stav a vyjádření lékaře ke zvolenému oboru.
15
Podkladem pro přijetí uchazeče ke vzdělávání v oboru Gastronomie, nástavbová forma
byly tyto skutečnosti:
a) předloţení výučního listu.
b) předloţení vysvědčení za 3. ročník ukončeného oboru s výučním listem v oborech:
kuchař, číšník, cukrář.
Pro školní rok 2013/2014 byl přijat podle oborů níţe uvedený počet ţáků se stavem
k 30. 9. 2013:
Obor vzdělání
Hotelnictví
Cestovní ruch
Kuchař - číšník
Gastronomie - denní nástavba
Celkem
Dívky
6
11
20
10
47
Chlapci
2
4
9
9
24
Celkem
8
15
29
19
71
80
70
60
50
Dívky
40
Chlapci
30
Celkem
20
10
0
Hotelnictví
Cestovní ruch
Kuchař - číšník
Gastronomie denní nástavba
Celkem
Informace o přijímacím řízení: termín konání, přijímací motivační pohovor, předpokládané
počty přijímaných ţáků byly uvedeny na www.ahol.cz, v informační broţuře vydané Úřadem
práce v Ostravě, v příručce Kam po základní škole, na stránkách KÚ Moravskoslezského
kraje.
16
7.
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními
vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání
Počet tříd ve školním roce 2012/2013
Třída
Třídní učitel/ka
Počet žáků
ve třídě
Kmenová
učebna
1.
1KČ
Mgr. Radičová
36
106
2.
1H
Mgr. Oprštěná
13
307
3.
1CR
Mgr. Oprštěná
13
307
4.
1G
Mgr. Urbánková
6
308
5.
2KČ
p. Ondrušová
19
106
6.
2H
Mgr. Grygarová
4
302
7.
2CR
Mgr. Grygarová
9
302
8.
3H
Mgr. Kowalská
10
303
9.
3KČ
Mgr. Skupienová
23
101
11. 4H
Bc. Boháčová
23
305
12. 4CR
Bc. Boháčová
7
305
Celkem žáků - k 30. 9. 2012
170
Zpracovala: Ing. Barbora Krupová
17
Celkový prospěch tříd ve školním roce 2012/2013
Počet žáků
Třída
1KČ
1H
1CR
k 30.
9.
2012
36
13
13
k
31.
8.
2013
33
17
11
Prospělo s
Prospělo Neprospělo Nehodnoceno
vyznamenáním
Odešlo Přistoupilo
během
během
roku
roku
2. pol.
2. pol.
2. pol.
2. pol.
0
1
3
28
16
7
5
0
1
0
0
0
0
0
0
Průměr třídy
2. pololetí
1. r.
2. r.
3. r.
4. r.
0
0
1
2,44
2,39
2,25
-------
-------
-------
1G
6
5
0
2
3
0
0
0
2,46
---
---
---
2KČ
19
16
1
13
2
0
0
3
2,47
2,25
---
---
2H
4
4
0
4
0
0
0
0
2,35
2,08
---
---
2CR
9
10
1
8
1
0
0
1
1,77
2,17
---
---
2G
7
7
1
6
0
0
0
0
2,22
2,31
---
---
3H
10
11
1
9
1
0
1
1
2,35
2,04
2,37
---
3KČ
23
23
0
10
1
0
8
0
2,82
2,79
2,63
---
4H
23
23
0
19
4
0
0
0
2,72
2,18
2,42
2,57
4CR
Celkem
7
7
2
5
0
0
0
0
2,13
2,03
1,75
2,02
170
167
10
127
18
0
9
6
2,36
2,23
2,29
2,29
Údaje o prospěchu jsou vztaţeny ke dni pedagogických porad k 4. čtvrtletí.
Zpracovala: Ing. Barbora Krupová
Šerpování maturantů a učňů 2013
18
7.1
Hodnocení maturitních zkoušek na AHOL - SŠ GTL
7.1.1 Hodnocení maturitních zkoušek na AHOL - SŠ GTL – jarní termín 2013
Konalo
celkem
žáků
Uspělo
ústní
Neuspělo Uspělo Neuspělo Uspělo
ústní
písemné písemné celkem
Neuspělo
celkem
žáků
Český jazyk a
literatura
34
34
0
33
1
33/97%
1
Anglický jazyk
22
21
1
21
1
21/95%
1
Německý jazyk
3
2
1
2
1
2/66%
1
Matematika
13
---
---
3
10
3/23%
10
1. odborný předmět
- ekonomické
34
předměty
34
0
---
---
34/100% 0
2. odborný předmět
34
- gastro
34
0
---
---
34/100% 0
Maturitní práce
27
0
---
---
27/100% 0
7
---
---
---
7/100%
Předmět
27
Praktická maturitní
7
zkouška
Konalo celkem žáků
Prospělo celkem
34
22
65%
Neprospělo celkem
Neprospělo z 1 předmětu
12
11
35%
32%
Neúspěšnost dle tříd:
4H
4CR
2G
2NSS
4HTB
4 ţáci
0 ţáků
5 ţáků
1 ţák
2 ţáci
19
0
Z toho jarní termín
2013 – opravný pro
neúspěšné maturanty
ze školního roku
2010/2011 a školního
roku 2011/2012
Předmět
Konalo
celkem
žáků
Uspělo
ústní
Neuspělo Uspělo Neuspělo Uspělo
ústní
písemné písemné celkem
Neuspělo
celkem
žáků
Matematika
3
---
---
2
1
Konalo celkem žáků
Prospělo celkem
3
1
33%
Neprospělo celkem
2
66%
Neúspěšnost dle tříd:
4HTB
2
1/66%
2 ţáci
V řádném i opravném jarním termínu 2013 konalo maturitní zkoušku celkem 34 ţáků, z toho
22 ţáků (tj. 65%) sloţilo maturitní zkoušku úspěšně, 12 ţáků (35%) neprospělo z jednoho
předmětu. Nejméně úspěšným předmětem byla matematika, kterou úspěšně sloţilo 23%
maturantů.
Zpracovala: Mgr. Miriam Lacinová
20
7.1.2 Hodnocení maturitních zkoušek na AHOL - SŠ GTL – podzimní termín 2013
Uspělo
celkem
Neuspělo
celkem
žáků
0
2/100%
0
2
0
2/100%
0
0
0
1
0/0%
1
---
---
5
3
5/62%
3
1
1
0
---
---
1/100%
0
2. odborný předmět gastro
1
1
0
---
---
1/100%
0
Maturitní práce
1
1
0
---
---
1/100%
0
Konalo
celkem
žáků
Uspělo
ústní
Český jazyk a
literatura
2
1
0
2
Anglický jazyk
2
2
0
Německý jazyk
1
1
Matematika
8
1. odborný předmět ekonomické předměty
Předmět
Neuspělo Uspělo Neuspělo
ústní
písemné písemné
Konalo celkem žáků
Prospělo celkem
11
7
63%
Neprospělo celkem
Neprospělo z 1 předmětu
4
4
37%
37%
Neúspěšnost dle tříd:
2 ţáci
2 ţáci
4H
2G
V řádném i opravném podzimním termínu 2013 konalo maturitní zkoušku celkem 11 ţáků,
z toho 7 ţáků (tj. 63%) sloţilo maturitní zkoušku úspěšně, 4 ţáci (37%) neprospěli z jednoho
předmětu.
Zpracovala: Mgr. Miriam Lacinová
21
7.1.3 Hodnocení maturitních zkoušek na AHOL - SŠ GTL – podzimní termín 2013
Předmět
Konalo
celkem
žáků
Uspělo Neuspělo Uspělo Neuspělo
ústní
ústní
písemné písemné
Uspělo
celkem
Neuspělo
celkem
žáků
Český jazyk a
literatura
35
35
0
35
0
35/100%
0
Anglický jazyk
23
23
0
23
0
23/100%
0
Německý jazyk
3
3
0
2
1
2/66%
1
Matematika
13
---
---
10
3
10/77%
3
1. odborný předmět ekonomické předměty
35
35
0
---
---
35/100%
0
2. odborný předmět gastro
35
35
0
---
---
35/100%
0
Maturitní práce
27
27
0
---
---
27/100%
0
Praktická maturitní
zkouška
7
7
0
---
---
7/100%
0
Konalo celkem žáků
Prospělo celkem
35
31
89%
Neprospělo celkem
Neprospělo z 1 předmětu
4
4
11%
11%
Neúspěšnost dle tříd:
4H
4G
2 ţáci
2 ţáci
Ve školním roce 2012/2013 se k maturitní zkoušce v jarním i podzimním termínu přihlásilo celkem 35
ţáků. Maturitní zkoušku vykonalo úspěšně 31 ţáků tj.89% všech přihlášených, 3 ţáci prospěli
s vyznamenáním. Z celkového počtu ţáků 3 neuspěli v didaktickém testu z matematiky a jeden ţák u
písemné práce z německého jazyka.
Zpracovala: Mgr. Miriam Lacinová
22
7.2
Hodnocení praktických závěrečných zkoušek 2. ročníku oboru Hotelnictví
Ţáci připravili slavnostní tabuli a čtyřchodové menu pro 8 - 9 osob na téma ,,Italská
gastronomie“.
Odborná komise: Mgr. Dana Kowalská, Bc. Svatoslava Barošová, pí Ingrid Ondrušová,
rodiče a prarodiče ţáků, představitelé veřejného ţivota města.
Datum: 15. 6. 2013
Nástup žáků: 7.00 hod.
Příchod hostů: 11.30 hod.
Obsluha:
Známky:
Marcela Danyiová
výborně
Nikol Gregorová
výborně
Kuchaři:
Petra Cicáková
chvalitebně
Barbora Študentová
výborně
Zpracovala: Ing. Barbora Krupová
23
7.3
Hodnocení Závěrečných učňovských zkoušek absolventů oboru Kuchař – číšník a
národní soustavy kvalifikací podle Jednotného zadání závěrečných zkoušek
Předsedkyně komise: Mgr. Irena Víchová
Místopředsedkyně komise: Mgr. Helena Urbánková
Odborná komise: Mgr. Karin Boháčová, Bc. Svatoslava Barošová, pí Bohumila Bajgarová,
Mgr. Dana Kowalská, Mgr. Miriam Lacinová, pí. Ingrid Ondrušová, p. Eduard Netík
Ve školním roce 2012/2013 se ve dnech 3. – 13. 6. 2013 konaly závěrečné zkoušky ţáků
oboru Kuchař – číšník podle Jednotného zadání závěrečných zkoušek pro daný školní rok.
Těchto zkoušek se celkem zúčastnilo 18 ţáků, přičemţ všichni ţáci vykonali závěrečnou
zkoušku úspěšně a získali výuční list ve svém oboru. 6 ţáků sloţilo závěrečnou zkoušku
s vyznamenáním.
Třída
3KČA
3KČB
Počet žáků
přihlášených k JZZ
8
10
Počet úspěšně
vykonaných JZZ
8
10
Počet žáků s
vyznamenáním
2
V náhradním termínu ve dnech 16. - 26. 9. 2013 konalo závěrečnou zkoušku celkem 5
uchazečů, včetně jedné absolventky Národní soustavy kvalifikací. I v tomto termínu vykonali
všichni ţáci závěrečnou zkoušku úspěšně a získali výuční list.
Třída
3KČA
3KČB
NSK
Počet žáků
přihlášených k JZZ
2
2
1
Počet úspěšně
vykonaných JZZ
2
2
1
Celkově prospělo 23 uchazečů.
Zpracovala: Mgr. Miriam Lacinová
24
Počet žáků s
vyznamenáním
0
0
0
7.4
Hodnocení splnění kritérií odborného výcviku v učebním oboru Kuchař - číšník
k postupu do 2. Ročníku
V rámci školního vzdělávacího programu Kuchař - číšník vykonávají ţáci postupovou
zkoušku z oboru kuchař a číšník. Cílem je zjistit odbornou připravenost ţáků v praktickém
vyučování a jeho zařazení na odborný výcvik smluvních partnerů.
Příjmení a jméno
1
Bartůňková Petra
2
Blaţek Patrik
3
Drlíková Veronika
4
Giemza Jiří
5
Hlávka Tomáš
6
Hošková Nikola
7
Hruza Lukáš
8
Jochim Filip
9
Karna Mandy Legin
10
Kropáček Lukáš
11
Kuběna Lukáš
12
Kuchařová Dagmar
13
Lacúchová Klára
14
Liberdová Dominika
15
Macková Jiřina
16
Malíková Petronela
Číšník
Kuchař
1
2
1
2
3
3
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
3
3
3
3
1
1
2
3
25
Číšník
Jméno a příjmení
Mizera Tomáš
17
Moravová Aneţka
18
Nález Ludvík
19
Olšanský Patrik
20
Plonka Aleš
21
Rusinková Nela
22
Slíva Petr
23
Sobotková Jana
24
Straka Jakub
25
Šlachtová Lada
26
Špilová Radka
27
Vlková Adéla
28
Vlková Adéla
Kuchař
2
3
1
2
2
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
26
8.
Hospitační činnost a její závěry
Interní hospitační činnost
Cíle hospitační činnosti
Ve školním roce 2012/13 byla hospitační činnost zaměřena na tyto oblasti vzdělávání:
- připravenost maturitních ročníků ke státní maturitní zkoušce,
- připravenost a realizace praktického vyučování,
- realizace učební a odborné praxe,
- soulad výuky se školními vzdělávacími programy,
- koordinace a úpravy ŠVP.
Hospitující
Hospitační činnost byla realizována:
- ředitelkou školy - ekonomické předměty, praktické vyučování, učební a odborná
praxe,
- zástupkyni ředitelky školy - humanitní předměty, jazykové vzdělávání, kontrola
maturitní připravenosti ţáků,
- vedoucí předmětových komisí - uplatňování aktivizačních metod, soulad výuky se
školními vzdělávacími programy,
- vedoucí metodické komise - koordinace a úpravy ŠVP.
27
Přehled uskutečněných hospitací
Jméno hospitovaného
Mgr. L. Radičová
předmět
CJL
Pí I. Ondrušová
ODV
Pí. D. Kučerová
OPXA
Mgr. L. Skupienová
UPXA
Mgr. D. Kowalská
TOS
Mgr. L. Skupienová
UPXA
Mgr. P. Matýsková
MAT
Bc. K. Boháčová
AJ
Mgr. H. Urbánková
NJ
Mgr. L. Skupienová
NJ
PhDr. B. Chovancová
AJ
Mgr. P. Hornsteiner
ICR
hospitující
Mgr. P.
Sztulová
Mgr. P.
Sztulová
Mgr. P.
Sztulová
Mgr. P.
Sztulová
Mgr. M.
Lacinová
Mgr. M.
Lacinová
Mgr. M.
Lacinová
Mgr. M.
Lacinová
Mgr. M.
Lacinová
Mgr. M.
Lacinová
Mgr. M.
Lacinová
Mgr. J.
Elbelová
funkce
ŘŠ
ŘŠ
ŘŠ
ŘŠ
ZŘŠ
ZŘŠ
ZŘŠ
ZŘŠ
ZŘŠ
ZŘŠ
ZŘŠ
VPK
Závěry hospitačních zjištění
Z hospitačních zjištění jsme vyvodili tato konkrétní opatření:
-
-
maturitní okruhy profilové MZ (odborné předměty gastronomické a ekonomické)
upravit k potřebám praxe,
aktivity v rámci učební praxe - projektové dny, soutěţe, přednášky a besedy realizovat
podle plánu práce školy s důrazem na systematickou, odbornou a aktivizující přípravu
ţáků a průběh jednotlivých aktivit učební a odborné praxe,
v odborném výcviku kuchařů - číšníků být náročný, důsledný, výchovně oceňovat
aktivního ţáka,
aktivizovat ţáky k účasti ve školních olympiádách a odborných soutěţích
gastronomického zaměření,
pro jazykovou výuku metodou CLIL pokračovat v přípravě pracovních listů s důrazem
na připravenost ţáků k ústní maturitní zkoušce a zkvalitnění učební praxe.
28
9.
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Další vzdělávání pedagogických pracovníků se uskutečňuje průběţně a je plně v souladu
s Dlouhodobým záměrem rozvoje Moravskoslezského kraje a jeho cíli prioritně zaměřeno na
zvyšování profesionality pedagogických pracovníků, na podporu, zkvalitnění a modernizaci
výuky cizích jazyků, informačních a komunikačních technologií, proškolení pedagogů
k realizaci státní maturitní zkoušky
V průběhu roku se vyučující účastnili seminářů a školení ke státní maturitní zkoušce
pro funkci:
I.
Hodnotitel pro ZU a VU, PUP
II.
Zadavatel
III.
Komisař
Preventistka sociálně patologických jevů se účastnila seminářů:
IV.
Školních metodiků prevence
Vyučující odborných předmětů:
V. Odborné profesní kurzy - carving, sommeliér
VI.
Odborná stáţ v GH PUPP
VII.
Podnikatelská akademie AHR
Ředitelka školy a zástupkyně ředitelky školy:
VIII.
Odborné konference v gastronomii a cestovním ruchu
IX.
Tvorba ŠVP s novými poznatky
X. Semináře ke SMZ
XI.
Seminář a exkurze Moderní dějiny pro učitele
XII.
Účast na jednáních a VH Sdruţení pro rozvoj MSK, Unihostu, AHR, HK
XIII.
Jazykové kurzy
29
Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Interní pedagogové
1.
Boháčová Karin, Bc.
2.
Elbelová Jarmila, Mgr.
3.
Grygarová Alena, Mgr.
4.
Kowalská Dana, Mgr.
5.
Kučerová Dagmar
6.
IX.
IV.
XIII.
Netík Eduard
8.
Ondrušová Ingrid
9.
Oprštěná Jana, Mgr.
10.
Radičová Libuše, Mgr.
11.
Skupienová Lenka, Mgr.
12.
Střádala Daniel
Sztulová Pavla, Mgr.
XII.
I.
IV.
II.
III.
XIII.
IV.
V.
IV.
XII.
VI.
XIII.
XII.
XII-
XII.
Lacinová Miriam, Mgr. Bc.
7.
14.
XI.
III.
XIII.
13.
X.
XIII.
XIII.
XIII.
I.
XIII
I.
XIII.
XII.
XIII.
XI.
XIII.
I.
XI.
V.
V.
XIII.
XII.
XIII.
XIII.
V.
V.
VI.
VII
VIII.
XII.
XII.
VII.
XII.
XII.
VIII.
Urbánková Helena, Mgr.
30
XII.
XII.
XII.
XII.
I.
I.
I.
VIII.
10.
Hlavní cíle a úkoly školy ve školním roce 2012/13
Podpora jazykového vzdělávání
Realizace:
Uskutečňujeme jazykové vzdělávání metodou CLIL - AJ a NJ v předmětech Biologie
člověka, Dějiny kultury, Základy společenských věd, Aplikovaná psychologie, Učební praxe.
Další zefektivnění výuky bylo řešeno novými pracovními listy s vyuţitím ITC technologiemi.
V jazykové olympiádě AJ se ţák M. Řeha umístil v okresním kole na čtvrtém místě.
Rozšířili jsme ve spolupráci s FIDES nabídku jazykového vzdělávání ve volnočasových
aktivitách ţáků o ruský jazyk, španělský a francouzský jazyk. Účast ţáků na divadelních
představeních v AJ.
Týdenní poznávací zájezd do Anglie v rámci výuky AJ. K zajištění jazykové vybavenosti
ţáků na odborné zahraniční praxi jsme připravili soustředění s výukou německého a
anglického jazyka.
Rozšíření spolupráce se sociálními partnery školy, významnými subjekty v oblasti
hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu
Realizace:
K zajištění odborného vzdělávání ţáků v oblasti gastronomie a cestovního ruchu jsme rozšířili
spolupráci se subjekty v regionu Ostravsko - MIURA a PROSPER na Čeladné, ParkInn
Ostrava, Mercury Ostrava, Orchard Ostrava, Ostravské muzeum, Slezskoostravský hrad,
Dolní oblast Vítkovice.
Projekty mezinárodní spolupráce
Realizace:
Od září 2011 do června 2013 naši ţáci vykonávali učební praxi v hotelových zařízeních
v Německu, lázeňském městě Bad Neustadt. Celkem se do projektu zapojilo 20 ţáků oboru
vzdělání Hotelnictví a Cestovní ruch, 5 pedagogů. Ţáci před výjezdem absolvovali jazykovou
a gastronomickou přípravu. V rámci programu Leonardo bylo 10 ţáků oboru Hotelnictví a
Cestovní ruch na odborné stáţi v Anglii – Londýně.
Přidanou hodnotou, kterou ţáci získali:
31



Jazyková vybavenost.
Pracovní zkušenosti na zahraničním trhu práce.
Rozvíjení morálně volních vlastností.
Zajistit vhodnou marketingovou strategii školy, zaměřenou na vytváření goodwillu
školy
Realizace:
Zabezpečovali jsme propagaci výsledků činnosti AHOL - SŠ GTL v masmédiích a na
webových stránkách školy. Články o škole a jejich aktivitách byly otištěny v těchto
celostátních médiích - Zpravodaj AHR, COT Business, Sommeliér, Učitelské noviny, Právo,
Moravskoslezský deník, Mladá fronta Dnes, regionální zpravodaje - obvodu Vítkovic, Jiţní
listy a Zpravodaj Unihostu.
Přenášení aktuálních trendů a nových poznatků do výuky
Realizace:
V rámci výuky odborných předmětů a projektových dnů jsme připravili a realizovali odborné
přednášky pod vedením lektorů - odborníků z praxe. Zaměřili jsme se na regionální potraviny,
zvyky a tradice, nové trendy v gastronomii a řízení hotelu.
Ţáci se zúčastnili:








odborných přednášek o finanční gramotnosti,
zúčastnili se konferencí o podnikání, regionálním rozvoji, ţivotním prostředí,
rezervačním systému pro obor Cestovní ruch,
zúčastnili se Dnů českého pohostinství,
festivalu Kolem světa,
TUR festivalu k ţivotnímu prostředí
Odborných gastronomických seminářů AHR
Gastronomických kurzů pořádaných školou pro ţáky v Gastronomickém studiu
AHOL – kurz výroby sýrů, nové trendy v gastronomii, úprava tradičních jídel,
Vaření s Allianz Frances – Inspirace francouzskou gastronomií
Technická podpora odborného vzdělávání a kvalitního vybavení školy
Realizace:
Ve spolupráci se sociálními partnery, profesními sdruţeními, dodavateli, rodiči se nám
podařilo vybudovat Gastronomické studio AHOL, v jehoţ prostorách jsou nejmodernější
technologie pro gastronomii a moderní ITC - kamerový systém, televizní přenos přípravy
pokrmů. Studio bude vyuţíváno pro odborné vzdělávání ţáků i veřejnosti k pořádání kurzů
vzdělávacích a dílčích kvalifikací.
Dále jsme vybavili 2 odborné učebny - pro výuku metodou CLIL technologiemi ITC.
32
Zvyšování kvality pedagogického sboru
Realizace:
V průběhu školního roku si pedagogové zvyšovali pedagogickou a odbornou způsobilost
v rámci DVPP, individuálním studiem cizích jazyků, doplňovali si nutnou kvalifikaci
k připravenosti školy ke státní maturitě, k výuce metodou CLIL. Absolvovali školení
k projektu OP VK Peníze do škol.
Maturitní zkoušky a závěrečná učňovská zkouška
Realizace:
Zabezpečili jsme obsahovou a materiální přípravu maturitních zkoušek v náhradním a
opravném termínu ve školním roce 2012/2013 podle novelizované vyhlášky. Podrobnější
hodnocení v samostatné kapitole.
Pro absolventy kurzů 6 dílčích kvalifikací v Národní soustavě kvalifikací jsme připravili po
obsahové a metodické stránce závěrečnou učňovskou zkoušku.
Ve šk. roce 12/13 jsme realizovali první úspěšné závěrečné zkoušky pro obor Kuchař – číšník.
Praxe žáků
Realizace:
Po ověřování fungování odborného výcviku a prvních pozitivních a negativních zkušenostech
byl svolán poradního sbor školy pro obor Kuchař číšník sloţených z odborníků z praxe. Na
základě poznatků byla upravena směrnice pro učební a odbornou praxi s cílem stanovit přesná
kritéria pro omlouvání ţáků a stanoven min. počet odpracovaných hodin odborného výcviku.
Pedagogové odborné a učební praxe kladli důraz na kontrolu a dodrţování směrnice, řešili
vzniklé situace s cílem budovat dobré jméno školy.
Náborové aktivity a propagace školy
Realizace:
Bylo zpracováno samostatné TOO k náborovým aktivitám školy, které jsme postupně
realizovali. Ve spolupráci s AHOL - SOŠ jsme uskutečnili 5 Dnů otevřených dveří, kdy jsme
autobusy svezli celkem z 36 škol Ostravy a okolí 1512 ţáků, 24 výchovných poradců a 26
pedagogů.
Dále jsme prezentovali školu na Veletrhu vzdělávání na Černé louce, prezentačních akcích
Úřadu práce v Havířově, Opavě, Frýdku Místku a Karviné.
V prostorách školy jsme uskutečnili 3 Dny otevřených dveří s celkovou účastí 54 zájemců
s rodiči.
V průběhu školního roku v tisku vyšlo celkem 12 zpráv o činnosti školy - viz kopie v příloze.
O škole byly natočeny dvě reportáţe AHOL CUP 2012 a 2013 a Vyřazení absolventů na
radnici.
Do propagace školy byli zapojení interní vyučující - návštěva základních škol s předáním
výukové nabídky a letáku k DOD.
Školu reprezentují ke vztahu s veřejností i web stránky – www. ahol.cz, kde jsou informace o
dění ve škole, aktivitách školy, povinná dokumentace, fotogalerie, aktuální informace pro
ţáky, taktéţ mají ţáci svůj facebook, který spravují a předávají si informace.
33
11.
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Nejvýznamnější aktivitou školy je organizování gastronomické soutěže s mezinárodní porotou a
účastí
AHOL CUP 2013
pořádané
XV. ročník
AHOL CUP 2013

 soutěží pětičlenná družstva v gastronomických dovednostech a znalostech
soutěží tříčlenná družstva v gastronomických dovednostech a znalostech - junior

barmani junior classic
 mistr kávy junior
 mistr kávy profi
1. Hodnotící zpráva o uskutečnění gastronomické soutěže s mezinárodní porotou a účastí
AHOL CUP 2013 pořádané AHOL – Střední školou gastronomie, turismu a lázeňství.
Letošní 15. ročník gastronomické soutěţe s mezinárodní porotou a účastí AHOL CUP 2013 byl
uskutečněn v Park Inn Hotelu za účasti představitelů veřejného a společenského ţivota v Ostravě, pod
34
odbornou záštitou Asociace hotelů a restaurací ČR, České barmanské asociace, Asociace
kuchařů a cukrářů ČR, odborné veřejnosti a zahraničních delegací z Francie, Polska a
Slovenska.
Na tuto gastronomickou soutěţ byla Moravskoslezským krajem poskytnuta účelová dotace,
která byla vyuţita k přípravě, průběhu a zajištění gastronomické soutěţe s mezinárodní
porotou a účastí AHOL CUP 2013.
Moravskoslezský kraj byl prezentován logem kraje na čelním místě, informační tabulí o
záštitě náměstkyně Moravskoslezského kraje Mgr. Věry Palkové, dále bylo logo pouţito na
propagačních materiálech, které obdrţeli účastníci soutěţe. V průběhu AHOL CUPu byly
v PowerPointové prezentaci reprezentovány aktivity Moravskoslezského kraje v oblasti
cestovního ruchu a gastronomie (vyhlídková věţ, Slezskoostravský hrad, náměstí T. G.
Masaryka, hotely v centru Ostravy, kavárny a další aktivity kraje - Záţitkové balíčky).
Mediálními partnery konference byli: Fabex, Česká televize, Moravskoslezský deník, Právo,
Všudybyl, Zpravodaj AHR, Vítkovický zpravodaj.
AHOL CUP 2013 svou účastí podpořila náměstkyně MSK Mgr. Věra Palková, která
k účastníkům promluvila o významu odborného gastronomického školství a popřála
účastníkům mnoho zdaru v soutěţním klání. Soutěţ taktéţ podpořil náměstek primátora města
Ostravy Ing. Petr Štěpánek, Ph. D., který vyjádřil ve svém příspěvku podporu aktivitám, které
přispívají k rozvoji kongresového cestovního ruchu a rozvoji vzdělávání v gastronomii a
rozvoji cestovního ruchu ve městě Ostravě.
Za Úřad městského obvodu Ostrava - Vítkovice přišel pozdravit a popřát úspěšný průběh
starosta obvodu p. Petr Dlabal.
Mezi významné přítomné hosty patřili:










náměstkyně MSK Mgr. Věra Palková,
náměstek primátora Ostravy Ing. M. Štěpánek, Ph. D.,
PhDr. Magda Habrmanová, CSc., ředitelka Krajské hospodářské komory
Moravskoslezského kraje,
prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Ing. V. Stárek,
prezident České barmanské asociace Bc. A. Svojanovský,
prezident Asociace kuchařů a cukrářů ČR Bc. M. Kubec,
zástupce Unihostu Ostrava p. Z. Blinka a p. M. Paloncy,
ředitelka COFET, a. s. Ing. Dominika Prchlíková,
za Park Inn Hotel Ostrava Bc. M. Zátopek,
ředitelka Makro Cash & Carry D. Lukáčová
AHOL – Střední škola gastronomie a lázeňství pořádala jiţ 15. ročník. Můţeme konstatovat, ţe
informace, výměna zkušeností, přehlídka dovedností a znalostí ţáků byla odbornou veřejností, ţáky a
pedagogy škol hodnocena jako přínosná a inspirující.
V kategorii pětičlenných druţstev v gastronomických dovednostech a znalostech došlo
k zařazení týmového kuchařského úkolu, který přispěl k většímu profesnímu zapojení všech
soutěţících, důraz byl kladen na týmovou spolupráci.
V uplynulém školním roce jsme pro ţáky základních škol zorganizovali AHOL CUP JUNIOR
v kategorii tříčlenných druţstev v gastronomických dovednostech a znalostech – rozeznávání
35
ovoce a zeleniny a jejich tepelné zpracování, určování druhů sklenic k nápojům, dovednost v loupání
brambor a cizojazyčná konverzace.
V kategorii barman ţáci připravovali After diner cocktail a Sparkling cocktail z ingrediencí
sponzorských firem Brown Forman, Coca Cola, Monin a Bohemia.
Nově jsme ve spolupráci s CBA vyhlásili i soutěţ v přípravě espressa a cappuccina ve dvou
kategoriích – mistr kávy junior a profi.
Základním cílem bylo:
-
aktivizovat ţáky hotelových škol, odborných škol s obory vzdělání Hotelnictví, Kuchař,
Kuchař - číšník k přípravě na soutěţ podle nejnovějších metod a forem výuky v odborných
předmětech,
-
zapojit co největší počet soutěţících do 2 regionálních kol (v Plzni a v Ostravě) a ústřední kolo
zajistit s mezinárodní účastí a porotou,
-
naučit ţáky při soutěţi pouţívat nejmodernější přístroje a gastronomická zařízení, se kterými
se setkávají po absolvování střední školy u zaměstnavatelů.
Přínos projektu spatřujeme v:
-
předávání odborných poznatků a informací odborníků z dané oblasti všem
cílovým skupinám,
-
objasnění zejména mladým posluchačům, co musí udělat pro to, aby uspěli na
mezinárodním trhu práce,
prezentaci úspěšných barmanů, kuchařů- tím se mnohým divákům (ţákům)
dostane inspirace pro další podobné aktivity,
přínosu akce zvýšením povědomí mladých lidí o nových moţnostech uplatnění ve
specifických formách hotelnictví, ale také o významu tolerance a přizpůsobování
se ţivotu ve společné Evropě, znalosti norem a podmínek vedoucích ke zvýšení
mobility pracovní síly v rámci Evropy.
-
Cílová skupina, která se zúčastnila AHOL CUPu:
-
ţáci z regionu MSK,
ţáci hotelových škol z celé republiky,
zahraniční soutěţící - Polsko, Slovensko,
zahraniční komisaři - Slovensko, Francie,
odborná veřejnost z řad podnikatelů, zástupci hotelů a restaurací,
odborní vyučující gastronomických předmětů,
zástupci pedagogů a studentů našich spolupracujících škol,
Stredná odborná škola obchodu a sluţieb v Topoľčanoch, Slovensko,
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Piešťany, Slovensko,
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Wisła, Polsko
36
AHOL CUPu se zúčastnilo:
-
v regionálním kole 65 soutěžících,
ústřední kolo:
-
pětičlenná druţstva v gastronomických dovednostech a znalostech - 40 soutěžících
tříčlenná druţstva v gastronomických dovednostech a znalostech - AHOL CUP JUNIOR - 21
soutěžících,
barmani junior classic - 35 soutěžících,
mistr kávy junior - 9 soutěžících,
mistr kávy profi - 3 soutěžící,
161 diváků
celkem 108 soutěžících
-
Pořadatelé konstatují, ţe odborná příprava a přehlídka gastronomických dovedností a znalostí ţáků
škol - mladých odborníků oslovil a uspokojil všechny, jimţ další rozvoj cestovního ruchu a hotelnictví
v Moravskoslezském kraji není lhostejný. AHOL CUP se stal významnou akcí, zúčastnili se jí zástupci
zastupitelských orgánů kraje, města Ostravy, mezinárodních organizací a zahraničních institucí,
středních, vysokých a odborných škol, profesních sdruţení a podnikatelé z oblasti cestovního ruchu,
hotelnictví a gastronomie.
Výsledky a pořadí soutěžících
Gastronomické dovednosti a znalosti:
1. místo Hotelová škola Plzeň
2. místo Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická Český Těšín
3. místo Střední škola společného stravování Ostrava-Hrabůvka
Gastronomické dovednosti a znalosti kategorie junior:
1. druţstvo ZŠ Stará Bělá
2. druţstvo ZŠ Chrjukinova
3. druţstvo ZŠ Stará Bělá
Barmani - celkový vítěz:
1. Robin Kapusta ze Střední hotelové školy Zlín
2. Nikol Burelová z Integrované střední školy - Centra odborné přípravy a Jazykové školy
s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí
3. Zuzana Řezáčová, ţákyně Střední školy hotelové, polygrafické a obchodní, Český Těšín
Mistr kávy junior
1. Klára Kanyzová ze Střední školy společného stravování Ostrava-Hrabůvka
2. Oldřich Holiš ml. ze základní školy Pata
3. Iva Oliveriusová z Hotelové školy Vincenze Priessnitze Jeseník
Mistr kávy profi
1. Lukáš Podbehlý ze SOŠ Hotelových sluţeb Nové Zámky
2. Roman Pospíchal - soutěţící za Tonino Lamborghini
3. Josef Košta - restaurace Nad jezerem, Staré Splavy.
37
Poděkování a ohlasy:
Dobrý den paní ředitelko,
chtěla jsem Vám velmi poděkovat za moţnost zúčastnit se Vaší akce AHOL CUP Junior 2013, akce se
Vám velmi vydařila, výborná organizace, úroveň, zvolené prostředí a také kompetentní a milá porota.
Našim ţákyním i doprovodu se akce velmi líbila, odnesly si z ní hezké záţitky a nadšení. Setkaly se
zde také se staršími našimi bývalými ţákyněmi, jsem ráda, ţe se na Vaší škole rozvíjejí dále, jsou moc
spokojené a hodně toho umí.
Ještě jednou díky, přeji Vám a Všem, kteří se na akci podíleli hodně dalších úspěchů
Jana Poledníková
ředitelka školy
ZŠ Ostrava-Stará Bělá
Dobrý den,
i já děkuji celému organizačnímu týmu AHOL SŠ GTL Ostrava - Vítkovice v čele s váţenou paní
ředitelkou Pavlou Sztulovou, za perfektní spolupráci při organizaci soutěţí barmanů a baristů AHOL
CUP 2013, pod odbornou garancí České barmanské asociace, o.s.
Jsme připraveni jednat a podílet se na dalším ročníku této tradiční soutěţe tak, aby byla ještě lepší neţ
ta, kterou jsme s úspěchem před dvěma dny uzavřeli.
Máme několik zajímavých postřehů a nápadů, které jistě společně dovedeme k realizaci.
S přátelským pozdravem
Bc. Aleš Svojanovský
prezident
CZECH BARTENDERS ASSOCIATION
Váš článek i s fotografiemi je uveřejněn na www.cbanet.cz.
Děkuji,
bylo mě potěšením s Vámi spolupracovat.
S pozdravem
Tomáš Zahradil
38
garant kategorie mistr kávy
Váţená paní ředitelko,
my děkujeme Vám!
Vaše soutěţe jsou pro nás zajímavé, atraktivní, milé.
Těšíme se vţdy na Vaše pozvání.
Rádi k Vám jezdíme.
Obdivujeme organizaci a průběh soutěţe.
Jste pro nás inspirativní.
Váţíme se spolupráce s Vámi.
Zdraví a hodně zdaru přeje
Ing. Vanda Palowská
Středníškola
hotelová, obchodní a polygrafická,
Český Těšín, příspěvková organizace
Váţená paní ředitelko,
já osobně beru jako svou povinnost účastnit se Ahol Cupu. Děkuji Vám za pohostinnost a
profesionální přístup Vašich pedagogů k přípravě takovéto soutěţe a samotnému průběhu. To, ţe jste
pořádali soutěţ v jiném hotelu, a to Park Inn, tak určitě přispělo k dalším poznatkům a novým
zkušenostem, jak pro mne, tak pro Vaše ţáky a další účastníky soutěţe.
S pozdravem
Karel Mayer
komisař CBA
39
pořádá
XV. ročník
AHOL CUP 2013
gastronomické soutěže
s mezinárodní porotou a účastí
pětičlenných druţstev v gastronomických dovednostech a znalostech,
tříčlenných druţstev v gastronomických dovednostech a znalostech - junior,
barman - junior classic, mistr kávy junior, mistr kávy profi
40
spolupořadatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Park Inn OSTRAVA
19. února 2013
ústřední kolo
Záštitu převzali
Mgr. Věra Palková
náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje
41
Ing. Martin Štěpánek, Ph. D.
náměstek primátora Statutárního města Ostravy
Petr Dlabal
starosta Ostrava-Vítkovice
PhDr. Magda Habrmanová
ředitelka KHK Ostrava
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
42
Odborní garanti
Česká barmanská asociace
Asociace kuchařů a cukrářů České republiky
43
Pořadatelé gastronomické soutěže
s mezinárodní účastí a porotou
Za finanční podpory
Generální partner
44
Hlavní partner
45
Hlavní sponzor
46
AHOL CUP 2013
47
12.
Údaje o předložených a školou realizovaných projektech a dotacích
Projekty
Projekt:
Vytváření vzdělávacích programů v souladu s Národní soustavou
kvalifikací a jejich pilotní ověřování
Realizátor:
AHOL - Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství
Realizace:
1. 3. 2010 - 28. 2. 2013
Projekt nabízí nové moţnosti v oblasti dalšího vzdělávání. Poskytuje účastníkům příleţitost k
získávání a uznávání kvalifikací pouţitelných na trhu práce a ke zdokonalování klíčových
kompetencí potřebných pro uplatnění v pracovním ţivotě. Bude vytvořeno 5 vzdělávacích
programů z oblasti gastronomie a sluţeb cestovního ruchu v souladu s Národní soustavou
kvalifikací (NSK):
1.
2.
3.
4.
5.
Stravovací a ubytovací sluţby
Kuchař - číšník
Průvodce cestovního ruchu
Barman
Sommeliér
Po jejich pilotním ověření absolvují účastníci zkoušky dle hodnotících standardů NSK.
Celkem bude proškoleno 180 účastníků.
Odborná i laická veřejnost bude na dvou seminářích informovaná o obsahu a významu
projektu
48
Projekt ,,Zefektivnění výuky žáků“
Realizace: 7/2012 - 6/2014
Projekt je zaměřen na tyto oblasti:
I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
II/1 Individualizace výuky cizích jazyků
II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách
II/5 Jazykový kurz pro učitele cizího jazyka v zahraničí
III/1 Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti ţáků SŠ
IV/3 Vzdělávání ped. pracovníků ve formách a metodách výuky finanční gramotnosti
V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí ţáků
V rámci projektu probíhá tvorba Vzdělávacích materiálů pro výuku cizích jazyků, odborných
předmětů – cestovního ruchu a gastronomie, čtenářské a literární gramotnosti. Vytváří se
digitální učební materiály pro výuku informačních technologií. Individualizuje se výuka
49
matematiky, informačních technologií a cizích jazyků. Proškolením ve finanční gramotnosti
zajišťujeme tematickou výuku v ekonomických předmětech, matematice.
Veselé vaření pro žáky základních škol
Kurz přípravy kávy – budu jednou baristou?
50
Dotace
Dotace:
Dotační program na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky
ve školách se sídlem na území statutárního města Ostrava pro rok
2012
Realizátor:
AHOL - Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství
Cíl dotačního programu
Cílem dotačního programu je prostřednictvím rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky metodou
CLIL - Content and Language Integrated Learning, tj. obsahově a jazykově integrované učení,
zvýšit komunikativní dovednosti a jazykové kompetence ţáků AHOL - Střední školy
gastronomie, turismu a lázeňství.
Dotace:
Dotační program na podporu rozvoje volnočasových aktivit
ve školách se sídlem na území statutárního města Ostrava pro rok
2012
Realizátor:
AHOL - Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství
Název aktivity:
Čtvero ročních období
Cílem:
Přiblíţit ţákům základních škol zvyky, tradice, činnosti v daném
ročním období a sezónní pokrmy v regionu Ostravsko. Hravou,
zábavnou a poučnou formou zvyšovat u ţáků poznatky o svém rodišti,
nabízet jim další aktivity v regionu s cílem rozvíjení a upevňování
sounáleţitosti s regionem Ostravsko.
Cílová skupina:
Ţáci základních škol, klienti dětských domovů a Domů dětí a mládeţe
51
Leonardo da Vinci - Projekty mobility, Výzva 2011 - 2012
Grantová smlouva č. 2011-1-CZ1-LEO01-07098
Název projektu: Praxe v Evropě, Evropa v praxi
IČ: CZ/11/LLP-LdV/IVT/134001
Příjemce grantu: AHOL - Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství
AHOL - Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství připravuje ţáky programů vzdělávání
Hotelnictví, Cestovní ruch a Gastronomie pro samostatnou práci na různých úsecích
hotelového provozu, stravovacích zařízení, cestovních kanceláří, informačních center a
dalších subjektů a poskytovatelů sluţeb v oblasti cestovního ruchu. Nezbytnou součástí tohoto
vzdělávacího procesu je moţnost aplikovat nabyté teoretické znalosti v praxi. Tuto moţnost
mají ţáci v průběhu odborné praxe zajišťované školou v hotelích, gastronomických
zařízeních, v cestovních kancelářích a agenturách a v dalších vybraných subjektech na území
České republiky. V rámci programu Leonardo da Vinci Projekty mobility v projektu Praxe v
Evropě, Evropa v praxi mohou ţáci své dovednosti a kompetence získávat a prohlubovat
přímo v cizojazyčném prostředí, konkrétně v Německu.
Cílem projektu bylo a je, aby se zapojení účastníci jednotlivých běhů seznámili s oblastí
gastronomie v Německu, aby poznali německou i regionální bavorskou kuchyni, moderní
trendy v německé gastronomii, provoz středně velikých hotelů ve městě Bad Neustadt an der
Saale, dále aby se seznámili s fungováním Městského informačního centra v Bad Neustadtu,
marketingovými strategiemi tohoto města na poli cestovního ruchu a také s městskými
lázněmi v Bad Neustadtu.
Vzhledem k poměrně širokému spektru cílů pomáhá s jejich naplňováním na německé straně
více partnerských organizací. Město Bad Neustadt an der Saale, které odbornou praxi našim
ţákům garantuje, zastupuje v této věci paní Christine Lux. Paní Christine Lux je referentkou
Městského úřadu Bad Neustadt pro spolupráci s partnerskými městy, pro praxi zahraničních
studentů a také se podílí na marketingových aktivitách tohoto města. Paní Lux koordinuje a
organizačně zastřešuje všechny aktivity účastníků stáţí v Bad Neustadtu: zprostředkovává
ubytování, organizuje úvodní i závěrečné přijetí stáţistů u starosty města, exkurzi do
Městských lázní Bad Neustadt, exkurzi do Městského informačního centra Bad Neustadtu,
turistického centra daného mikroregionu a také návštěvu marketingového oddělení Městského
úřadu Bad Neustadt. Po dohodě s hoteliérem panem Manfredem Grieblem a doprovodnou
osobou připravuje i volnočasové aktivity stáţistů zaměřené na poznávání turisticky
atraktivních míst ve městě Bad Neustadt a jeho okolí a pomáhá organizovat i závěrečnou
slavnostní večeři, na které účastníci stáţe připravují a prezentují jedno z jídel zařazených mezi
Czech Specials.
Další klíčovou osobou při realizaci stáţí je hoteliér pan Manfred Griebel. Pan Manfred
Griebel je v současné době majitelem pěti hotelů a gastronomických zařízení ve městě Bad
Neustadt an der Saale a jeho okolí, přičemţ naši ţáci konkrétně pracují v hotelu
52
Schwan&Post a v hotelu Residenz. Administrativním sídlem pana Griebela je hotel
Schwan&Post, který ţákům také vydává osvědčení o absolvované praxi, a to i v případě, ţe
pracovali v hotelu Residenz (kromě tohoto osvědčení všichni ţáci získávají i Europass
Mobility). V těchto hotelích ţáci pracují v hotelové kuchyni, cateringovém týmu, na recepci a
v obsluze. O dané pozice se ucházejí jiţ během výběrového řízení ve škole.
Ke dni podání Průběţné zprávy Projektu mobility 2011 byly realizovány dva běhy odborné
stáţe, a to v termínech 24. 9. - 8. 10. 2011 a 16. 6. - 30. 6. 2012. Kaţdého běhu se zúčastnili 4
ţáci a jeden pedagog jako doprovodná osoba.
Před samotným výjezdem na stáţ se účastníci zapojili do přípravných kurzů. V kulturní a
jazykové přípravě se zaměřili na seznámení s reáliemi Německa, spolkové země Bavorsko a
městem Bad Neustadt an der Saale, dále s německou kuchyní i bavorskými specialitami a také
si rozšiřovali odbornou slovní zásobu v oblasti gastronomie. V praktickém přípravném kurzu
pak sestavovali menu ze seznamu Czech Specials, normovali ho a opakovaně vařili. Toto
menu pak připravovali na závěrečné večeři v Bad Neustadtu.
K dopravě do Bad Neustadtu bylo pouţito autobusového a vlakového spojení. Ţáci vyjíţděli
z Ostravy v sobotu odpoledne se společností Student Agency, v nedělních ranních hodinách
dorazili s autobusem Student Agency do Würzburgu, odkud pokračovali vlakem DB aţ do
Bad Neustadtu. Po ubytování v Bad Neustadtu a prvním společném obědě s paní Lux se ţáci
zúčastnili komentované prohlídky Bad Neustadtu s průvodcem a byli seznámeni s průběhem
přijetí na radnici. To se uskutečnilo v pondělí dopoledne na Městském úřadě Bad Neustadtu
za účasti pana starosty Altrichtra či jeho zástupce, paní Lux, paní Fuchs (pomáhala
s organizací volnočasových aktivit pro stáţisty), pana Griebla, stáţistů a jejich doprovodné
osoby a případně za účasti zástupců místního tisku. Potom jiţ následoval nástup na jednotlivá
pracoviště dle rozpisu směn. Na jednotlivých pracovištích byla stanovena osoba, která měla
ţáka na starosti v průběhu celé praxe. Ţáci pracovali 8 hodin denně nejméně 5 dnů v týdnu
(viz rozpis směn) podle pokynů svých garantů, průběţně pak byli kontrolováni panem
Grieblem, paní Lux a doprovodnou osobou.
Volnočasové aktivity ţáků byly organizovány po dohodě s paní Lux, doprovodnou osobou a
stáţisty samotnými. Tematicky byly vţdy zaměřeny na poznávání turisticky atraktivních míst
v Bad Neustadtu a jeho okolí (návštěva hradu Salzburg, místní kliniky, poutního místa
Kreuzberg, Národopisného muzea, lázní Triamare, Městských lázní Bad Neustadt a návštěva
města Schweinfurt). Průběh dvoutýdenní stáţe potom ţáci hodnotili poslední den při
závěrečné prezentaci opět na radnici města Bad Neustadt. Následoval odjezd do Ostravy,
doprava byla opět realizována vlakem DB z Bad Neustadtu do Würzburgu a z Würzburgu
dálkovým autobusem společnosti Student Agency aţ do Ostravy.
V současné době byly realizovány dva běhy stáţe, třetí se bude realizovat v termínu 29. 9. 13. 10. 2012 a poslední běh pak v březnu 2013. Třetího i čtvrtého běhu stáţe se opět zúčastní
4 ţáci a jedna doprovodná osoba. Obsah, náplň, průběh i realizace stáţe zůstávají stejné,
modifikují se jen volnočasové aktivity.
53
-
jazyková a kulturní příprava účastníků stáţe v rámci programu Leonardo da Vinci –
Projekty mobility (M. Třečáková, T. Frolová, D. Vébr, F. Melecký)
-
realizace 3. běhu odborné praxe ţáků v Bad Neustadtu v rámci projektu Evropa
v praxi, praxe v Evropě v programu Leonardo da Vinci – Projekty mobility (29. 9. –
13. 10. 2012, doprovod Mgr. Skupienová)
-
výběrové řízení pro účast na praxi v Londýně v rámci projektu „Za zkušenostmi do
Evropy“ v rámci programu Leonardo da Vinci – Projekty mobility
-
jazyková a kulturní příprava účastníků stáţe v rámci programu Leonardo da Vinci –
Projekty mobility (M. Jarošová, M. Kramný, F. Příborský, K. Skotnicová, D. Vince,
V. Matoušková, M. Řeha, H. Sokolová, T. Šišková, K. Závodná)
-
realizace odborné praxe ţáků v Londýně v rámci projektu „Za zkušenostmi do
Evropy“ v programu Leonardo da Vinci – Projekty mobility (3. – 16. 2. 2013,
doprovod Bc. Boháčová)
Při realizaci prvního a druhého běhu stáţe nebyly zaznamenány ţádné problémy.
Monitorovací zpráva byla zpracována a odeslána.
Dary škole za školní rok 2012/2013 byly následující:
18.10.2012
Nadační fond KIMEX
finanční dar 100.000,- Kč
20.12.2012
Nadační fond KIMEX
finanční dar 60.000,- Kč
18.12.2012
p. Gajdoš František
31.12.2012
Nadační fond KIMEX
finanční dar
50.000,- Kč
finanční dar 200.000,- Kč
Tyto finanční částky byly pouţity podle znění smlouvy, která je k dispozici na ekonomickém
úseku školy.
54
13. Aktivity školy v Gastronomickém studiu AHOL
Ve školním roce jsme připravili pro žáky školy, veřejnost odbornou i laickou gastronomické
kurzy zaměřené na rozvoj dovedností a informovanosti o gastronomii.
Září
Výuka předmětů Technologie přípravy pokrmů, odborný výcvik pro 1. ročník Kuchař
- číšník
Říjen
Výuka předmětů Technologie přípravy pokrmů, odborný výcvik pro 1. ročník Kuchař
- číšník
9. 10.
Gastronomické studio AHOL - Škola vaření pro ČEZ
,,Kachna a husa v moderní gastronomii“
Listopad
Výuka předmětů Technologie přípravy pokrmů, odborný výcvik pro 1. ročník Kuchař
- číšník
13. 11.
Gastronomické studio AHOL - Škola vaření
,,Nedělní snídaně s vlastnoručně vyrobeným sýrem“
19. - 23. 11.
Otevřené dveře pro ţáky 9. ročníků - ukázka vaření
30. 11.
Den otevřených dveří
30. 11.
Gastronomické studio AHOL - Škola vaření s ředitelem Alian francez
Prosinec
Výuka předmětů Technologie přípravy pokrmů, odborný výcvik pro 1. ročník Kuchař
- číšník
11. 12.
Gastronomické studio AHOL - Škola vaření pro ČEZ
55
,,Vánoční inspirace“
13. 12.
Gastronomické studio AHOL - Škola vaření pro Dámský klub
,, Silvestrovské mňamky“
14. 12.
Den otevřených dveří - ukázka vaření
Leden
Výuka předmětů Technologie přípravy pokrmů, odborný výcvik pro 1. ročník
Kuchař - číšník
18. 1.
Den otevřených dveří - ukázka míchání nápojů
Únor
Výuka předmětů Technologie přípravy pokrmů, odborný výcvik pro 1. ročník Kuchař
- číšník
15. 2.
Den otevřených dveří - ukázka vaření
25. - 28. 2.
Barmanský kurz
Březen
Výuka předmětů Technologie přípravy pokrmů, odborný výcvik pro 1. ročník Kuchař
- číšník
12. 3.
Gastronomické studio AHOL - Škola vaření pro odbornou veřejnost
,,Jarní inspirace“
Duben
Výuka předmětů Technologie přípravy pokrmů, odborný výcvik pro 1. ročník Kuchař
- číšník
Květen
Výuka předmětů Technologie přípravy pokrmů, odborný výcvik pro 1. ročník Kuchař
- číšník
14. 5.
Gastronomické studio AHOL - Škola vaření pro FABEX
,,Pivní drinky a pečené koleno“
Červen
4. 6.
Závěrečné ročníkové praktické zkoušky 2. ročníku oboru Hotelnictví
10. - 14. 6.
Závěrečné zkoušky pro 1. ročník oboru Kuchař - číšník
10. 6.
Garden Party
56
25. 6.
Gastronomické studio AHOL - Škola vaření pro přátelé škol AHOL
,,Steak je kus masa“
AHOL CUP 2013 – gastronomické znalosti a dovednosti
57
Činnost předmětových komisí, preventisty a výchovné poradkyně
14.
Hodnocení činnosti předmětové komise cizích jazyků
Členové komise: Bc. Karin Boháčová, PhDr. Boţena Chovancová, Mgr. Yvonne
Pospěchová, Mgr. Lenka Skupienová, Mgr. Helena Urbánková
Předsedkyně PK: Mgr. Miriam Lacinová
Ve školním roce 2012/2013 se členové komise podíleli na následujících aktivitách:
-
vypracování, předloţení a kontrola tematických plánů
-
spoluzajišťování opravných a komisionálních zkoušek
-
zvyšování kvalifikace – Bc. Boháčová zahájila rozšiřující studium aprobačního
předmětu anglický jazyk
-
spolupráce na projektu „Peníze středním školám“ – tvorba digitálních učebních
materiálů
-
jazyková a kulturní příprava účastníků stáţe v rámci programu Leonardo da Vinci –
Projekty mobility (M. Třečáková, T. Frolová, D. Vébr, F. Melecký)
-
realizace 3. běhu odborné praxe ţáků v Bad Neustadtu v rámci projektu Evropa
v praxi, praxe v Evropě v programu Leonardo da Vinci – Projekty mobility (29. 9. –
13. 10. 2012, doprovod Mgr. Skupienová)
-
účast na seminářích k certifikaci hodnotitelů ÚZ MZ (anglický jazyk – PhDr.
Chovancová)
-
příprava a realizace školního kola olympiády v anglickém a německém jazyce
-
výběrové řízení pro účast na praxi v Londýně v rámci projektu „Za zkušenostmi do
Evropy“ v rámci programu Leonardo da Vinci – Projekty mobility
58
-
jazyková a kulturní příprava účastníků stáţe v rámci programu Leonardo da Vinci –
Projekty mobility (M. Jarošová, M. Kramný, F. Příborský, K. Skotnicová, D. Vince,
V. Matoušková, M. Řeha, H. Sokolová, T. Šišková, K. Závodná)
-
realizace odborné praxe ţáků v Londýně v rámci projektu „Za zkušenostmi do
Evropy“ v programu Leonardo da Vinci – Projekty mobility (3. – 16. 2. 2013,
doprovod Bc. Boháčová)
-
návštěva divadelního představení „Jack the Ripper“ v anglickém jazyce
-
plnění úkolů při zajištění AHOL CUPu 2013 dle pokynů ŘŠ
-
vypracování 3. částí pracovních listů k maturitní zkoušce z AJ, NJ pro maturanty
všech oborů
-
vypracování a podání projektu „Za zkušenostmi do Londýna“ v rámci Výzvy 2013
(odborná praxe ţáků oborů Hotelnictví a Cestovní ruch v Londýně)
-
výběrové řízení pro 4. běh odborné praxe v Bad Neustadtu
-
jazyková a kulturní příprava účastníků druhého běhu stáţe v rámci programu
Leonardo da Vinci – Projekty mobility (F. Cavalcante, J. Podolák, J. Růţička, V.
Štecová)
-
realizace 4. běhu odborné praxe ţáků v Bad Neustadtu v rámci projektu „Evropa
v praxi, praxe v Evropě“ v programu Leonardo da Vinci – Projekty mobility (9. 3. –
23. 3. 2013, doprovod Mgr. Lacinová)
-
zpracování Závěrečné zprávy dvouletého projektu „Evropa v praxi, praxe v Evropě“
v rámci programu Leonardo da Vinci – Projekty mobility (praxe v Bad Neustadtu)
-
zajištění krouţku ruského jazyka
-
zpracování Závěrečné zprávy projektu „Za zkušenostmi do Evropy“ v rámci programu
Leonardo da Vinci – Projekty mobility (praxe v Londýně)
-
rozvoj spolupráce se zahraničními partnery Městský úřad Bad Neustadt an der Saale,
hoteliér Manfred Griebel, Bad Neustadt an der Saale a Univerzita Birmingham
-
spolupráce při zajišťování odborné praxe v zahraničí (Bad Neustadt, Londýn) v době
hlavních prázdnin
-
vypracování posudků a doporučení pro ţáky ucházející se o studium v zahraničí
Zpracovala: Mgr. Miriam Lacinová
59
7.5
Hodnocení činnosti předmětové komise gastronomických předmětů
Členové: Mgr. Dana Kowalská, pí Ingrid Ondrušová, Ing. Jiří Guzdek, p. Eduard Netík, p.
Martin Mocík, Bc. Svatoslava Barošová
Vedoucí PK: Mgr. Dana Kowalská
Ve školním roce 2012/2013 se členové komise podíleli na následujících aktivitách:
- příprava ţáků na závěrečný banket v Bad Neustadtu - Leonardo - Mobility
- exkurse do pivovaru pro 2. ročník Hotelnictví a 2. ročník Gastronomie
- GASTRO JUNIOR BIDVEST CUP - kuchařská soutěţ - Anush Thunyan - 8. Místo
a postup do celonárodního kola
- CineStar - prezentační akce v rámci dámských klubů - příprava pohoštění a vánočního
punče, ukázka slavnostních tabulí, míchání nápojů
- kurzy NSK - skripta pro obor Sommelier
- exkurze do hotelu Zámek pro 3. ročník Hotelnictví a 1. ročník Gastronomie
- soutěţ o barmana roku CBA 2012 - Junior classic - Šárka Liberdová - 2. místo
- účast Šárky Liberdové na barmanských soutěţích (Brněnský vánoční pohár - 9. místo, Lázeňský
pohár HOT CUP - 11. místo, Finlandia Cup - 14. místo, Steel Cup - 18. místo,
Ţatecký pivo CUP - 4. místo, Amundsen vodka bartenders cup Praha - 8. místo,
Amundsen cup Prostějov - 10. místo)
- zpracování učebních materiálů – pro oblast Gastronomie
- GASTRO FESTIVAL OSTRAVA 2012 - slavnostních tabule k 20. výročí škol
AHOL -Marcela Danyiová a Barbora Študentová, ţákyně 2. ročníku - 4. místo
- CZECH CARVING CUP 2012 - Vyřezávání ovoce a zeleniny - Michaella Vallová
- bronzové pásmo
- soutěţ v čepování piva Memoriál Zdeňka Kopky - Filip Melecký - 23. místo a
Nikola Štefanová - 16. místo
- exkurze "Cesta za poznáním" v rámci projektu TIME - vzdělávání pedagogických
pracovníků - Mgr. Dana Kowalská
60
- workshop pro pedagogické pracovníky škol s gastronomickým zaměřením v Brně v hotelu
Santon - pí Ingrid Ondrušová a Mgr. Dana Kowalská
- soustředěná učební praxe tříd 2H, 3H, 4H
- zajištění Výstavy „Učeň, středoškolák, vysokoškolák“ - příprava dětského punče a
vánoční tabule
- ,,Čtyři roční období“ - zima a podzim v regionu pro ţáky základních škol
- vánoční večírek pro pedagogy a zaměstnance škol AHOL
- ,,Dámský klub“ pro maminky ţáků a spolupracující firmy
- regionální kolo AHOL CUP 2013 pro Moravu a Slezsko
- regionální kolo AHOL CUP 2013 pro Čechy
- ročníkové praktické zkoušky pro 1. ročník oboru Kuchař – číšník
- GASTRO JUNIOR BIDVEST CUP - kuchařská celonárodní soutěţ v Brně - Anush Tunyan
- bronzové pásmo
- výjezd ţáků na učební praxi do Bad Neustadtu - Leonardo - Mobility
- Dny Francie
- AHOL CUP 2013 Barmanská soutěţ J. Růţička - 4. místo a 2. místo v After dinner drinku,
Marcela Danyiová - 13. místo
- AHOL CUP 2013 Baristická soutěţ junior - Sabina Levická - 8. místo
- AHOL CUP 2013 Pětičlenná druţstva - ţáci a ţákyně oboru Kuchař - číšník a Hotelnictví
- 5. a 6. místo
- školní ples v multifunkční hale GONG v Dolní oblasti Vítkovic
- Baristický kurz s Tomášem Zahradilem
- Kurz Latte art
- školní soutěţ o nejhezčí velikonoční tabuli pro 1. ročník oboru Hotelnictví
- Karneval chutí - Gastronomické dovednosti pro veřejnost, obsluha a konferování
kuchařských přehlídek
- závěrečné ročníkové praktické zkoušky 2. ročníku oboru Hotelnictví - Dny italské kuchyně
61
- Jednotná závěrečná učňovská zkouška
- celonárodní soutěţ samostatných odborných prací - Kristýna Rauchová - 1. místo
- Garden Party
- ročníkové praktické zkoušky pro 1. ročník oboru Kuchař – číšník
- praxe ţáků v hotelu Pupp v Karlových Varech
Hodnocení činnosti předmětové komise humanitních předmětů
7.6
Členové komise: Mgr. L. Radičová, Mgr. M. Lacinová, Mgr. H. Urbánková, Mgr. L.
Skupienová
Předsedkyně PK: Mgr. Libuše Radičová
Ve školním roce 2012/2013 se členové komise podíleli na následujících aktivitách:
-
expozice Ostravského muzeum – „Cesta ke zlaté bule sicilské.“
-
literární exkurze Praha – 4. Ročník – kulturně – historické památky Prahy
-
tematický zájezd do Vídně s návštěvou sídla OSN – seznámení s mezinárodní
světovou organizací a historií Vídně
-
školní kolo Olympiády z českého jazyka
-
literární soutěţ z českého jazyka pro ţáky 4. Ročníku
-
Okresní kolo Olympiády z českého jazyka
-
beseda s pamětníkem II. světové války Luďkem Eliášem – historie holocaustu
-
Projektové dny – „Dny v Evropě“
62
-
maturita nanečisto – cvičná maturita 4. Ročník
-
pracovní listy k maturitní zkoušce z českého jazyka
Zpracovala: Mgr. Libuše Radičová
Hodnocení činnosti předmětové komise ekonomických předmětů
7.7
Členové komise: Mgr. P. Sztulová, Mgr. J. Elbelová, Ing. A. Lachová
Předsedkyně PK: Mgr. J. Elbelová
Ve školním roce 2012/2013 se členové komise podíleli na následujících aktivitách:
-
1denní tematický zájezd do Vídně spojeným s návštěvou sídla OSN
-
mezinárodní ekonomické soutěţe v Havířově "Labyrintem ekonomie", kde
prezentovali své práce na téma zaloţení firmy. Získali 2. a 3. místo
-
školní kolo ekonomické soutěţe ,,Den D“
ţáci všech ročníků se zúčastnili elektronické soutěţe vyhlášené Ministerstvem školství
na téma finanční gramotnosti a Sapere
-
ţáci se zúčastnili elektronické soutěţe na téma bankovnictví vyhlášené Českou
národní bankou
-
účast na výstavě k 20 letům zaloţení ČNB
Zpracovala: Mgr. Jarmila Elbelová
63
Hodnocení koordinátora pro environmentální výchovu
7.8
Koordinátorka: Mgr. Alena Grygarová
-
pokračování v programu třídění plastů
-
realizace odpadkových košů na papír v prostorách školy
-
realizace specializovaného kontejneru na odvoz separovaného papíru
-
environmentální nástěnka na vybrané téma
-
zeměpisně-ekologická vycházka na haldu Ema
-
environmentální nástěnka na vybrané téma
Zpracovala: Mgr. Alena Grygarová
Hodnocení činnosti preventisty sociálně-patologických jevů
7.9
Preventistka: Bc. Karin Boháčová
Preventivní program školy na školní rok 2012/2013 vychází z:
-
dlouhodobých a střednědobých cílů a filozofie školy
-
finančních a materiálních moţností
-
odborné literatury
-
kompetencí
Realizovali jsme tyto aktivity:
-
rozpracování a vyhodnocení preventivní aktivity s pedagogy, kteří konají preventivní
aktivity v rámci výuky průřezovými předměty
-
písemné vypracování, která témata, v kterém ročníku a v kterém předmětu
-
informování pro pedagogické pracovníky, správní zaměstnance v problematice
rizikového chování ţáků - diagnostika, řešení a prevence:
 drogy (alkohol, cigarety)
64






-
šikana, vztahy v kolektivu
extremismus, rasismus, sekty
trestná činnost
netolismus, kyberšikana, patologické hráčství,
záškoláctví,
rizikové chování v dopravě
proběhlo proškolení rodičů v problematice rizikového chování ţáků - aktuální
situace, diagnostika, řešení a prevence
-
v průběhu školního roku probíhaly, ve spolupráci s třídními učiteli a ředitelkou
školy, konzultace, které jsem poskytovala ţákům a jejich rodičům v problémech
rizikového chování ţáků
-
individuálně bylo realizováno poradenství ţákům na základě úředních hodin, které
platily po celý školní rok
-
aktivity zaměřené na spolupráci s rodiči s cílem zlepšení vzájemné komunikace
Školní ples, Garden party, Dny otevřených dveří, Třídní schůzky s rodiči
Aktivity pro ţáky - specifická a nespecifická prevence
Zpracovala: Bc. Karin Boháčová
7.10 Hodnocení činnosti výchovného poradce
Výchovná poradkyně: Bc. Karin Boháčová
Cíle činnosti výchovného poradce:
-
minimalizace sociálně patologických jevů ve spolupráci se školní metodičkou
prevence
-
poradenství ţákům při řešení individuálních problémů
-
informovali jsme ţáky o moţnostech dalšího vzdělávání
-
zamezování projevů neţádoucí absence především prevencí
Metody:
-
spolupracovali jsme s Pedagogicko - psychologickou poradnou v Ostravě-Porubě a
ostatními orgány řešícími negativní projevy dětí a mládeţe
65
-
-
podchycovali jsme a vedli problémové ţáky v kartotéce a ve spolupráci s třídními
učiteli, vedením školy a rodiči sledovali jejich další vývoj. Ţáci posledního ročníku se
zúčastnili podrobného vyšetření, na jehoţ základě byli přiřazeni do kategorie PUP u
státních maturitních zkoušek
trvale jsme řešili neţádoucí absence ţáků, probíhala jednání s rodiči s cílem řešení této
absence. Pravidelně jsme svolávali výchovnou komisi a řešili kázeňské problémy ţáků
s rodiči a s vedením školy
-
ţákům, kteří potřebovali péči či pomoc psychologů nebo jiných odborníků, byly
doporučeny vhodné poradny a s ţáky pohovory k řešení jejich problémové situace
-
uskutečnili jsme poradenství pro ţáky vyšších ročníků při výběru povolání s cílem
naučit je orientovat se v moţnostech dalšího studia na vyšších odborných a vysokých
školách
-
individuálně a citlivě jsme řešili problémy všech ţáků, kteří přišli s ţádostí o pomoc či
radu za výchovnou poradkyní
-
aktualizování evidence ţáků se specifickými poruchami učení
Pravidelně jednou měsíčně výchovná poradkyně navštěvovala semináře pro výchovné
poradce, které se konaly v Ostravě - Porubě na SŠ 17. listopadu. Postupně byly předávány
nově nabyté informace kolegům na škole - informace, které se týkaly nové maturity a ţáků se
specifickými poruchami učení.
Zpracovala: Bc. Karin Boháčová, výchovný poradce
Vídeň – návštěva sídla OSN
66
15.
Závěrečná zpráva o učební praxi ve školním roce 2012/2013
Ţáci vykonávali učební praxi podle oboru vzdělání a ročníku takto:
Učební praxe byla realizována v cestovních kancelářích.
V průběhu učební praxe byla prováděna kontrola pracovišť a případné připomínky ze strany
ţáků nebo organizace byly řešeny operativně.
Na učební praxi se ţáci seznámili s činností společnosti.
Ţáci měli moţnost vyjádřit se k průběhu praxe, k náplni, k přínosu praxe pro budoucí
povolání, k vyuţití svých dosavadních teoretických znalostí ze školy, popř. sdělit své náměty
a připomínky.
Ze strany společnosti byl kaţdý ţák hodnocen písemně za docházku, aktivitu a vykonanou
práci.
Ve školním roce jsme pokračovali ve spolupráci s těmito hotely a CK:
MIURA Čeladná
IKEA Ostrava
Restaurace Slunečnice
Prosper Čeladná
Hotel Jan Maria
EUREST
CK Čedok
CK Rekrea
CK Favorit
Slezskoostravský hrad
Dolní oblast Vítkovice
Zpracovala: Mgr. Lenka Skupienová
67
16.
Závěrečná zpráva o odborné praxi žáků školy
V období 20. 5. – 7. 6. 2013 vykonávali odbornou praxi ţáci 2H, 3H a 2CR,
v období 27. 5. – 7. 6. 2013 ţáci 1. ročníku oboru vzdělávání Gastronomie.
Odborná praxe jednotlivých oborů vzdělávání byla zajištěna jak ze strany školy, tak i
individuálně ţáky. Kaţdý ţák obdrţel Smlouvu o odborné praxi, dále formuláře Hodnotící
kritéria a Docházkový list.
Odborná praxe probíhala u následujících organizací:
ČEDOK a.s.
Slezskoostravský hrad
Cestovní kancelář A-Z TOUT s.r.o.
Horský hotel Sepetná
DCK REKREA OSTRAVA s.r.o.
Dolní oblast Vítkovice
VÍTKOVICE TOURS s.r.o.
Ristorante la strada, s.r.o.
Muzeum Těšínska, příspěvková organizace
Slezské Zemské Muzeum
Restaurant Pandora
FITE a.s.
AmRest s.r.o.
MARSE group s.r.o.
Pizzerie Fontana
Pekárna Hruška
68
Zahraniční prázdninová praxe
Liberdová
Hudečková
Štěpánek
Podolák
Růţička
Šárka
Kateřina
Matěj
Jakub
Jan
Ahol
Ahol
Ahol
AHOL
AHOL
25.5.
25.5.
7. 5.
6. 7.
6. 7.
6. 7.
6. 7.
25.9.
25.9.
15.10.
27. 8.
27. 8.
27. 8.
27. 8.
Rhodos
Rhodos
Francie
Německo
Německo
Německo
Německo
service
service
service
service
service
service
service
Odborný výcvik žáků oboru vzdělání Kuchař – číšník
V průběhu celého školního roku ţáci 2. - 3. ročníku učebního oboru Kuchař-číšník vykonávali
odborný výcvik u následujících organizací:
Park Inn Ostrava
IKEA Česká republika s.r.o.
Restaurant Korunní
Hotel Rudolf
Slunečnice´s
Zámek Zábřeh, s.r.o.
AmRest s.r.o.
a také v kuchyni a prostorách školy.
Odborný výcvik probíhal na základě uzavřených smluv o odborném výcviku.
Tabulka – stručné vyhodnocení odpracovaných a zameškaných hodin ţáků 2. a 3. ročníku:
Počet ţáků
Odpracované hodiny - skutečnost
Zameškané hodiny
Odpracované hodiny na akcích školy
Průměr odpr. hodin na 1 ţáka
Průměr odpr. hodin vč. akcí na 1 ţáka
Průměr zam. hodin na 1 ţáka
2. ročník
15
5 589,5
2 478
898,5
373
432
165
3. ročník
20
8 334,5
2 409,5
681
417
457
120
Celkem
35
13 924
4 887,5
1 579
395
445
143
Ţáci si v rámci letních prázdnin nahrazují chybějící hodiny v odborném výcviku, aby mohli
postoupit do dalšího školního roku, popř. jít k jednotným závěrečným zkouškám.
Zpracovala: pí Dagmar Kučerová
69
17. Údaje o inspekční činnosti provedené ČŠI
Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát
Datum:
29. 11. 2012
Vedoucí inspekční komise: Mgr. Irena Křiváková
Sdělení České školní inspekce
Váţená paní ředitelko,
Česká školní inspekce provedla hodnocení Vašeho školního vzdělávacího programu pro obor
vzdělání 65-41-L/51 Gastronomie.
Srovnávací analýzou uvedeného dokumentu s platným zněním Rámcového vzdělávacího
programu pro střední odborné vzdělávání bylo zjištěno, ţe uvedený dokument je v souladu.
Děkuji Vám za spolupráci.
Mgr. Irena Křiváková
Vedoucí inspekční skupiny
Maturitní zkouška 2013
70
18. Závěr
Výroční zpráva dokumentuje, ţe škola splnila základní cíle a programové záměry za školní
rok 2012/2013.
Současně lze konstatovat, ţe má vytvořeny podmínky pro rozvoj a úspěšné plnění
vzdělávacích cílů na další období.
Slavnostní ukončení školního roku 2012/ 2013
71
Download

výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013