EKOLOGICKY ODPOVĚDNÉ
PAPÍRY
PRO
EKOLOGICKY ODPOVĚDNÉ
SPOLEČNOSTI
„POUŽITÍ PAPÍRU
MŮŽE BÝT
EKOLOGICKY ŠETRNÉ,
ALE LIDÉ
O TOM NEVĚDÍ.“
Hervé Poncin
Antalis Chief Operating Officer
Jako přední mezinárodní distributor
materiálů pro podporu komunikace se
společnost Antalis domnívá, že její
rozvoj musí brát v úvahu hospodářské,
sociální i environmentální aspekty.
Vychází ze 4 pilířů: vedení, lidské
zdroje, přírodní zdroje a produktová
nabídka. Všechny iniciativ y jsou
plně v souladu s globální strategií
mateřské společnosti Sequana.
3
ANTALIS
GREEN
CONNECTION
PRO DOSA ŽENÍ
EKOLOGICKÉ
DOKONALOSTI
Společnost Antalis úzce spolupracuje se svými
dodavateli, zákazníky a dalšími zúčastněnými
stranami při ochraně životního prostředí.
Ekologické iniciativy realizované na úrovni
4
skupiny i jednotliv ých poboček u silují
o dosažení 3 klíčových cílů:
➊ Z ajistit dokonalost v oblasti ochrany
životního prostředí při své každodenní
obchodní činnosti.
➋ Podporovat zákazníky společnosti
odpovědnosti použita „zelená známka“, snadno
Antalis v jejich odhodlání používat
rozpoznatelné logo, které odliší naši společnost
ekologicky odpovědný papír.
od konkurence.
➌ Zajistit odpovědný nákup výrobků, které
společnost Antalis prodává.
A proč nová známka?
Abychom zajistili, že všechna tato opatření spojuje
jednotné poslání, a stanovili jsme důslednou
strukturovanou strategii ekologické odpovědnosti
na úrovni skupiny, uvádí Antalis zastřešující
firemní zelenou identitu nazvanou „Antalis Green
Následuje řada iniciativ, které nyní nesou zelenou
známku Antalis a podporují cíl skupiny, kterým
je jít všem příkladem v odpovědnosti za ochranu
životního prostředí.
➊
Z AJISTIT DOKONALOST PŘI OCHRANĚ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ BĚHEM
KAŽDODENNÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI
■Multi-site FSC® a PEFC™ certifikace
Connection“. V praxi to do budoucna znamená,
Antalis je prvním prodejcem papíru na trhu,
že při všech činnostech souvisejících s ekologicky
který zavedl multi-site certifikace FSC ®
odpovědnými projekty či iniciativami bude
a PEFC™, aby zajistil plnou sledovatelnost
v rámci specializované komunikace ekologické
a transparentnost v celém dodavatelském
■ Nabídka ekologicky odpovědných výrobků
Antalis vytvořil jednu z největších současných
nabídek ekologicky šetrných výrobků na
trhu, která splňuje velmi přísné požadavky
na ochranu životního prostředí. Abychom
pomohli svým zákazníkům při hledání
ekologicky odpovědného papíru, vytvořil
Antalis tzv. Green Star System, podle kterého
jsou jednotlivé druhy papíru ohodnoceny
příslušným počtem hvězdiček. Pokud papír
obdrží alespoň 3 hvězdičky, lze jej považovat
za ekologicky odpovědný.
➌
řetězci. Probíhají audity logistických i informačních systémů a marketingových a
Z AJISTIT ODPOVĚDNÝ NÁKUP
VÝROBKŮ OD DODAVATELŮ
■Etický kodex dodavatelů
obchodních procesů. Dnes je do programu
Společnost Antalis zavedla přísný etický kodex
zapojeno celkem 35 poboček společnosti
dodavatelů, který kromě strategické vhodnosti
po celém světě.
a schopnosti poskytovat potřebné služby a
■Ekoanalýza
Svým zákazníkům nabízíme zhotovení ekoanalýzy jejich společnosti. Dokážeme spočítat,
kolik použitím recyklovaného papíru na tisk
jejich materiálů ušetřili dřeva, energie nebo
vody a snížili tak dopad na životní prostředí.
➋
PODPOROVAT ZÁKAZNÍKY SPOLEČNOSTI
ANTALIS V JEJICH ODHODLÁNÍ
■Služby a nástroje pro podporu udržitelného rozvoje
Antalis nabízí řadu služeb (poradenství,
školení, workshopy...) a nástrojů (ekologická
kalkulačka, brožury, vzorníky, vzorky...),
které pomáhají záka zníkům pochopit
různé certifikace a předpisy v oblasti
životního prostředí a potenciální dopady
kvalitu výrobků hodnotí i přístup potenciálních
dodavatelů z hlediska společenské a ekologické
odpovědnosti. Kodex se rovněž zabývá
základními otázkami, jako například nucenou
a dětskou prací, diskriminací, pracovní dobou
a mzdou, respektem a důstojností, etickým
chováním, bezpečností a ochranou zdraví.
■Dlouhodobě udržitelná politika nákupu surovin a papíru
Antalis se zavazuje používat dřevo z legálních,
dlouhodobě udržitelných a řádně vedených
zdrojů a podporovat iniciativy a plány pro
řízení lesního hospodářství, které tento
přístup podporují. Antalis dává přednost dřevu
s mezinárodně uznávanou certifikací podle
standardů, jako je například FSC® nebo PEFC™.
■Proces sledovatelnosti výrobků
jejich výběru papíru na životní prostředí.
Pro lepší správu vlastního nákupu zavedla
Mohou se také dozvědět více informací
společnost Antalis novou on-line platformu,
o technických možnostech i možnostech
která centralizuje všechny dodavatelské
použití jednotlivých typů papíru.
informace o sledovatelnosti jejich produktů.
5
GREEN STAR SYSTEM
SPOLEČNOSTI
ANTALIS
UŽIVATELSKY
PŘÍVĚTIVÝ SYSTÉM
HODNOCENÍ
6
JEDNODUCHÝ A SNADNO
■ Původ vlákniny
SROZUMITELNÝ SYSTÉM
Aby mohl být výrobek ekologicky odpovědný,
Green Star System je založený na všeobecně
musí být dřevní vlákna buď certifikována podle
uznávané referenční stupnici pro hodnocení
FSC®/PEFC™, nebo musí být alespoň z 50 %
služeb a výrobků.
recyklována ze sběrového papíru a zbývající
část musí být certifikována podle FSC® nebo
SYSTÉM HODNOCENÍ ÚROVNĚ
PEFC™.
EKOLOGICKÉ ODPOVĚDNOSTI
■ Výrobní proces
JEDNOTLIVÝCH PAPÍRŮ
Aby mohl být výrobek označen za ekologicky
Obsahuje důležité informace o původu vlákniny
odpovědný, musejí být papírny, ve kterých
a výrobním procesu, což jsou dva hlavní
je vyroben, certifikovány podle normy ISO
vlivy papíru na životní prostředí v rámci jeho
14001 (podle rámce pro rozvoj systému
životního cyklu. Každému produktu z papíru
environmentálního managementu - EMS -
přiřazuje hodnocení od žádné do pěti hvězdiček
a doprovodného programu auditů), nebo
podle dopadu na životní prostředí.
musí papír nést značku EU Ecolabel (přístup
vycházející z životního cyklu).
Původ surovin
7
100% recyklované
nebo alespoň
z 50 % recyklované*
ze sběrového papíru**
EKOLOGICKY ODPOVĚDNÉ VÝROBKY
Certifikované* (standardy
FSC® nebo PEFC)
Necertifikované*
Výrobní
proces
Necertifikovaný
výrobní proces
ISO 14001
* podle kritérií FSC® nebo PEFC.
** přičemž zbývající podíl musí být certifikován podle FSC® nebo PEFC.
EU Ecolabel
JAK DOSÁHNOUT
PRODUKTU S 5
ZELENÝMI
HVĚZDIČKAMI
Produkt s 5 hvězdičkami
=
EU Ecolabel
8
+
minimálně 50 %
recyklované vlákniny
ze stromů. Recyklace má tedy tu výhodu, že
na výrobu celulózy využívá již použitý papír,
Společnost Antalis je přesvědčena, že papír
dosáhne ekologické dokonalosti, pokud je
minimálně z 50 % vyroben z recyklované
čímž se sníží poptávka po zdrojích dřeva
o 24 stromů na tunu papíru.
■ Ušetřit energii a vodu
vlákniny a zbytek odpovídá standardům
Zpracování recyklovaného papíru vyžaduje
FSC nebo PEFC™ a nese certifikaci EU
méně energie, méně vody a obecně bezpečnější
Ecolabel. Proč vybrat recyklovaný papír? Co
chemikálie, především pro výrobu buničiny.
environmentální značka EU Ecolabel garantuje?
Podle odhadů dosahují obvyklé úspory
Obě zásady společně vytvářejí působivý efekt,
z výroby recyklovaného papíru oproti
který je popsán níže.
surovému papíru v průměru 33 %1 u energie
®
a 49 %1 u vody.
VÝHODY RECYKLOVANÉHO PAPÍRU
■ Snížit tlak na zdroje dřeva
Recyklovaná vláknina pochází
ze sběrového odpadu, zatímco
s u r ov á v l á k n i n a j e p ř í m o
z přírodních zdrojů, tj. ze dřeva
1
2
■ Snížit emise CO2
2
R ’s
TH E 3
CE
REDU SE
R E - U LE
R E C YC
Recyklace vdechuje papíru nový
život, což je významná výhoda
re c y klova né h o pa pír u, k te r ý
lze takto zpracovat 4 až 7krát
předtím, než se vlákna příliš zkrátí
droj: “Paperwork: Comparing Recycled to Virgin Paper” pro RePaperProject prezentovaný skupinou odborníků v oblasti ekologických papírů.
Z
Tři „R“: Snižovat - Znovu používat - Recyklovat
a budou pro recyklaci nevhodná. Oproti
EKOZNAČK A EU ECOLABEL ZARUČUJE
výrobě papíru z panenských vláken se při
› nejnižší emise do ovzduší (SO2, NOX)
výrobě recyklovaného papíru, z důvodu nižší
› nejnižší emise skleníkových plynů
spotřeby energie, sníží emise skleníkových
› nejvyšší standardy čištění procesní vody
plynů zhruba o 37 %1.
(COD)
Kromě toho, poslední fáze života papíru
› nižší spotřeba elektrické a fosilní energie
(zejména skládkování a spalování) významně
› minimální dopad na životní prostředí (výběr
při spívají ke globá lnímu ote plová ní
surovin, certifikované nebo recyklované)
(v průměru 1/3 za celý jeho životní cyklus).
› využití odpadu
Při použití recyklovaného papíru se vyhnete
› předcházení rizikům pro lidské zdraví spojeným
těmto fázím a s nimi souvisejícím emisím.
RECYKLACE PAPÍRU
UŠETŘÍ
33
energie
37%
emisí skleníkových
plynů
49%
s používáním nebezpečných látek
1 TUNA RECYKLOVANÉHO
PAPÍRU UŠETŘÍ
24
stromů
emisí
CO2
až
408
eur
vody
55%
211
3m
3 skládkového
prostoru
9
DOSAHUJE VAŠE SPOLEČNOST 5 HVĚZDIČEK?
Pro každou s p ole č no s t , k te rá my s lí
ekologickou odpovědnost vážně a chce
všem zainteresovaným subjektům dokázat,
10
že si za ochranu životního prostředí zaslouží
5 hvězdiček, je ideálním řešením volba
recyklovaného papíru s ekoznačkou EU
Ecolabel. Navíc výběr recyklovaného papíru
již není kompromisem mezi kvalitou, funkcí,
vzhledem či bělostí, protože při jeho výrobě
bylo dosaženo mimořádného pokroku.
V ÝBĚR PAPÍRŮ
ANTALIS
S 5 ZELENÝMI
HVĚZDIČK AMI
11
V této části je uvedena většina produktových
(od přirozených po vysoce bílé), které lze
řad Antalis s 5 zelenými hvězdičkami, tj.
použít k mnoha účelům, od obchodních brožur
vyrobených minimálně z 50 % z recyklované
po výroční zprávy, vizitky, štítky, kancelářský
spotřební vlákniny, přičemž zbytek použitého
tisk na formátu A3/A4, obálky... Zároveň
materiálu odpovídá standardům FSC ® nebo
umožňují použití všech běžných tiskových
PEFC™ a nese certifikaci EU Ecolabel. Všechny
technologií: ofsetový, digitální, laserový, inkjet
tyto papíry nabízíme v širokém spektru odstínů
tisk.
Inovativní řada 100% recyklovaných papírů,
Nabídka lesklých i matných natíraných papírů,
extra bílých (minimální bělost CIE 124), certifikace
certifikace FSC® Mix, se 60 % recyklované vlákniny.
FSC ® Recycled. Cocoon Offset a Preprint jsou
Tato kombinace vláken nabízí vysokou bělost (CIE
nenatírané papíry, zatímco Gloss, Silk a Ecolight
124) a vynikající výsledky tisku u čtyřbarevných
jsou oboustranně natírané papíry pro tiskové úlohy
tiskových úloh.
s většími nároky na barevnost. Cocoon Office je
vhodný pro kancelářské aplikace a Cocoon Jet pro
digitální inkoustový tisk v transpromo aplikacích.
Tato řada natíraných papírů byla navržena speciálně
12
Řada 100% recyklovaného papíru, certifikace
pro nejnovější digitální technologie, které umožňují
FSC® Recycled, se stylovým přírodním odstínem
tisk na vyžádání a personalizované výrobky pro
a výjimečným pocitem na dotek. Je k dispozici
každého zákazníka. Papír nese tříhvězdičkovou
jako nenatíraný i natíraný papír, takže uspokojíte
certifikaci HP Indigo a je kompatibilní se všemi
všechny své tiskové potřeby. Dodat jej můžeme
tiskovými stroji na suché tonery. Je z 50 %
i ve formě obálek.
recyklovaný a nese certifikaci FSC® Mix.
Tato nabídka 60% recyklovaného natíraného
Sortiment 100% recyklovaného papíru ve formátu
papíru má výbornou opacitu a vysokou hustotu,
A4 a A3, k dispozici v 5 odstínech, které splní
což je vynikající pro aplikace vyžadující dobré
všechny požadavky zákazníků v kancelářích:
výsledky tisku i přes nízkou gramáž papíru (od
k dispozici jsou odstíny přírodní bílá, klasická bílá,
70 g/m²).
vysoce bílá a zářivě bílá.
Papíry
13
„PLANETA ZEMĚ NÁM
PŘINÁŠÍ MNOHO POKLADŮ
A ZÁZRAKŮ.
JEDNÍM Z NICH JSOU I LESY.
DOHLÉDNĚME NA TO,
ABY SI JE MOHLY UŽÍVAT
I BUDOUCÍ GENERACE.
ROZUMNÝM POUŽÍVÁNÍM
EKOLOGICKY ODPOVĚDNÉHO
PAPÍRU* ZAJISTÍTE ŠETRNÉ
ZACHÁZENÍ S TÍMTO
ZÁSADNÍM A DRAHOCENNÝM
* Podle našich standardů
PŘÍRODNÍM ZDROJEM.“
Xavier Jouvet
Group Marketing & Purchasing Director
Cocoon
Cocoon Silk
200 g/m2
Tato brožura je vytištěna na recyklovaném papíru Cocoon Offset 300 g/m2 (obálka)
a 160 g/m2 (vnitřní listy), vyrobeném společností Arjowiggins Graphic. Oproti
nerecyklovanému papíru byl dopad na životní prostředí snížen o:
4455
kg odpadu
659
kg CO a sklení-
6587
km jízdy v průměrném
92646
litrů vody
8537
kWh energie
7238
kg dřeva
2
kových plynů
evropském vozu
2014 - Vytištěno na papíru Cocoon Offset 300 g/m2 (obálka) a 160 g/m2 (vnitřní listy), vyrobeném společností Arjowiggins Graphic.
Zdroje: Údaje o uhlíkové stopě vyhodnotila společnost Labelia Conseil v souladu s metodikou Bilan Carbone®. Výpočty
jsou založeny na srovnání recyklovaného papíru a papíru z nerecyklované vlákniny podle nejnovějších dostupných
evropských dat z referenčního dokumentu BREF.
ANTALIS s.r.o.
Office Park Nové Butovice
Bucharova 1423/6
158 00 Praha 5
tel. +420 233 113 211
fax + 420 233 113 223
[email protected]
Le Papier - centrum speciálních
grafických papírů
Chodská 11
120 00 Praha 2
tel. +420 222 513 686
[email protected]
Zajímá vás, jak konkrétně můžete přispět
k ochraně životního prostředí?
Kontaktujte nás na [email protected]
www.antalis.cz
Značka odpovědného
lesnictví
Podpora trvale
udržitelného lesního
hospodářství
pefc.org
Prodáváme certifikované výrobky.
Download

PAPÍRY - Antalis