Dobřejovický
zpravodaj
SRPEN – ZÁŘÍ 2014
705 let (pokračování)
Své soukromé dobřejovické panství odkázal M. Gustav v 19. století do majetku arcibiskupské stolice. Ve druhé polovině 19. století byla ves správně připojena k Dolním
Břežanům.
Tvrz byla koncem 17. století přestavěna
na zámek, jenž svou nynější podobu získal
v 18. století. Barokní jednopatrový zámek se
nachází ve výšce 340 m n. m., je čtyřkřídlý,
s malým dvorem uprostřed. Ve východním
křídle je vestavěna zámecká kaple nejsv.
Trojice, nad ní hranolová věžička s křížkem.
Při této kapli byla i fara, ve které bydlel farář
ve výslužbě. Vnitřní prostory jsou většinou
volně klenuté, v prvním patře plochostropé.
V minulosti zámek obklopoval hustě zarostlý
příkop, překlenutý dvěma mosty. Ty se bohužel nedochovaly, stejně jako cenné okolní
hospodářské budovy stržené v roce 1986.
Zámek je prostým, avšak půvabným stavením v centru obce. Za kardinála Schönborna byl zbaven vnitřní výzdoby, jejíž zbytky
byly převezeny do Břežan, včetně tří unikátních památek z 1. poloviny 18. století – obrazu nejsvětější Trojice od neznámého mistra,
vyřezávané kazatelny a sošky Jana Nepomuckého. V blízkosti zámku byl i pivovar, který asi do roku 1886 měl ve své režii arcibiskup
pražský František Schönborn.
Později jej pronajal panu V. Novotnému,
který v něm do té doby sládkoval. Byla zde
i vinopalna. Po jejím zrušení se v této provozovně usadil žid Nathan Eisler, který si zařídil
krámek a obchod s obilím. Objekt zvaný „židovna“ zde stál po několik generací, než byl
zbořen v r. 1948. Pod zámkem býval velký
rybník, pod jehož hrází stál mlýn, který měl
v 16. a 17. století stoupu na dělání krup. Posledním mlynářem byl Václav Janoušek. Rybník byl v roce 1864 přeměněn na louku a tím
zanikl i mlýn.
Za zmínku zde stojí, že 7. 10. 1848 zakopali obyvatelé na kopci k Modleticím zemědělské nářadí, se kterým museli v době
nevolnictví zdarma pracovat na polích
šlechty.
Po zbavení zámku výzdoby r. 1886 pronajal arcibiskup pražský František Schönborn celý dvůr panu Gustavu Pístlovi,
statkáři z Kuří, k hospodářskému využití.
Roku 1904 si pronajal Dobřejovice Josef
Jiras a jeho rodina na statku hospodařila
do r. 1922. Dalším nájemcem byla v letech
1922 – 1936 První česká cukrovarnická společnost v Modřanech, jejíž správci bydleli
v prvním patře zámku.
Koncem třicátých let 20. století byl
zřejmě posledním farářem na zdejší faře
Vojtěch Řeřicha. Bydlel v tzv. Kaplovce
www.dobrejovice.eu, najdete nás i na www.facebook.com
Dobřejovický
zpravodaj
čp. 42. Štěstím pro tuto faru byla skutečnost, že tehdejší majitel zachránil tuto historickou stavbu před radlicí buldozeru.
Roku 1941 bylo vlastnické právo dáno
znovu Arcibiskupství pražskému po předchozím zabrání státem r. 1920. V letech 1936
– 1942 byl dalším nájemcem Daner z Petrovic, který rovněž obýval celé 1. patro zámku.
Roku 1942 zrušili nacisté nájemní smlouvu
s Danerem a přidělili zámek do nájmu Němci Frydrichu Gärtnerovi, který byl v květnu
1945 zatčen. V té době byly v části zámku
uskladněny látky německé firmy Hübel.
V roce 1945 byla nad hospodářstvím dvora
okresním národním výborem v Říčanech jmenována národní správa, správcem byl bývalý
šafář u Gärtnera Josef Měkota. Zemědělské
práce ve dvoře dělalo několik deputátních rodin. Národní správa na dvoře v Dobřejovicích
trvala až do 1. dubna 1946, kdy se dalším hospodářem stalo nově ustavené „Zemědělské
výrobní družstvo pro společné obhospodařování půdy“ zapsané jako společenstvo s ručením omezeným v Dobřejovicích. Na utvoření
družstva a pronájmu od Pražského arcibiskupství se 5. 2. 1946 dohodlo 8 rodin. Po zapsání
v rejstříku se uskutečnilo v Arcibiskupském paláci jednání o nájmu. Po složení kauce a zapsání
věcného břemene na majetek členů družstva
byla smlouva uzavřena a od 1. 4. 1946 hospodařilo družstvo na pronajatém dvoře a na 86
hektarech půdy, včetně svých připojených
pozemků a dobytka. V zámku bylo vybudováno 6 bytových jednotek pro členy družstva.
Ti pracovali na pronajatém majetku nejprve
zdarma, potom za úplatu a zásobování svých
rodin ze společných zásob moukou, chlebem,
mlékem, vejci, vepřovým masem a sádlem.
Členové družstva měli v soukromém vlastnictví pouze králíky, které krmili ze společných
zásob. V roce 1946 adaptovali bývalý pivovar
na 1. velkovýrobnu prasat ve Středních Čechách. Bylo zde v té době ustájeno 16 prasat.
Dokonce zde (jako údajně první v říčanském
okrese) vybudovali tzv. družstevní prádelnu.
Byla v ní prý velká pračka, ždímačka, vana,
škopky, zavařovací kuchyně s kotlem, zavíracím strojkem na plechovky, krouhačkou a lisem na ovoce.
V roce 1947 postihlo zemi velké sucho.
V roce 1953 se naopak protrhla hráz rybníka
Skalník a ten tak zůstal až do r. 1960, kdy byl
odbahněn a napuštěn. V roce 1961 se hráz
rybníka opět protrhla.
V zámku byla od r. 1950 sňatková síň.
V tomtéž roce byly postaveny nové kurníky
pro plemenné kachny, v r. 1951 byl pořízen
pásový traktor a založena zelinářská zahrada. V roce 1956 se přemístil tehdejší MNV
do bývalého hostince v čp. 13 v ul. U Kapličky, kde byly zřízeny kanceláře MNV, knihovna a promítací sál 16 mm.
Na konci roku 1949 bylo v obci založeno
JZD I. stupně. To se postupně rozrůstalo o další
pozemky a obyvatele okolních obcí, jako byl
např. v r. 1952 Herink.
V roce 1956 byla snesena a nově zhotovena zámecká věž, která byla ve zchátralém
stavu vlivem prohnilých stropů a úklonem
zdi věže. V roce 1957 byla zámecká kaple odsvěcena.
V roce 1958 byla v Dobřejovicích na tehdejším MNV zřízena pošta pro okolní obce –
Čestlice, Nupaky, Herink, Modletice, Doubravice, Popovičky, Chomutovice a Nebřenice.
V tomtéž roce vybudovali obyvatelé Dobřejovic brigádně kanalizaci od pomníku padlých v 1. světové válce k potoku a čp. 62 a Skalici a položili asfaltový povrch.
1. 9. 1959 byla zřízena Zemědělská učňovská škola pro 35 dívek a chlapců. K tomu účelu
byl v 1. patře zámku internát. Tato škola byla
po dvou letech přemístěna do Zdib.
V r. 1960 byla postavena mateřská škola,
kde např. v r. 1962 bylo zapsáno 33 dětí, v r.
1975 až 45 dětí.
V r. 1962 byla dokončena prodejna samoobsluhy na návsi a tím zanikl obchod se smíšeným zbožím čp. 11.
www.dobrejovice.eu
pokračování příště
SRPEN – ZÁŘÍ 2014
Kdo také žije v Dobřejovicích – Bc. Lukáš Jandus
Student FSV UK (22 let), právě dokončil bakalářské studium. Je
hráčem místního fotbalového klubu FK Dobřejovice.
Proč jste se rozhodl pro Dobřejovice?
Rodiče se rozhodli se sem přestěhovat, když mi bylo 11. Moc jsem
do toho tedy mluvit nemohl. Upřímně se mi zpočátku ani nikam
stěhovat nechtělo, ale nakonec jsem rád, že to tak dopadlo. Dříve
jsme bydleli v paneláku, a s tím se to zkrátka nedá srovnávat.
Jak se Vám v Dobřejovicích líbí?
Dobřejovice jsou hezká obec s příjemným okolím a vším potřebným v bezprostřední blízkosti. Nejvíc mi vyhovuje právě poloha Dobřejovic, která je od Prahy na jednu stranu dostatečně
blízko, aby člověk mohl bez obtíží vyřídit, co potřebuje, nebo jet za zábavou, zároveň však
přiměřeně daleko, tak, že se člověk nemusí cítit jako v králíkárně.
Co byste zlepšil a co Vám vadí?
Jsem zde spokojen, ale jedna z mála věcí, co mi vadí, je občas nepříjemný hluk dálnice, což však
chápu, je problém, který se nevyřeší ze dne na den. Dále bych uvítal zvýšení frekvence autobusových linek, zejména ve večerních hodinách a o víkendech, kdy k nám nejezdí skoro nic.
Děkuji za rozhovor. Martin Čmolík
Informace
Na základě jednání zastupitelstva dne 2. 7. 2014 se uskutečnila 16. 7. další schůzka se
zástupci Průhonického parku. Schůzky se za Průhonický park zúčastnili zástupci Botanického ústavu AV, v.v.i., správy Průhonického parku a MK ČR, oddělení ochrany kulturních
památek. Tématem bylo projednání uzavření komunikace III/00032, která prochází přes
Průhonický park, respektive podání upřesňujících informací. Zastupitelstvu obce byl předložen MANAGEMENT PLAN pro Průhonický park – I. ETAPA, který vyřazení této komunikace
navrhuje. MANAGEMENT PLAN je k nahlédnutí na OU Dobřejovice.
Kandidátky sdružení nezávislých kandidátů v Dobřejovicích
Nezávislí za Dobřejovice
Moderní Dobřejovice
Dobřejovice občanům
1. Ing. Anna Marcinková, 40 let
2. Mgr. Martin Čmolík, 46 let
3. Bc. Jaroslav Hájek, 42 let
4. Luboš Sejk, 42 let
5. Mgr. Štěpán Hodač, 27 let
6. Bc. Václav Prokop, 33 let
7. Ing. Libor Stárek, 36 let
8. Jitka Vejnosková, 39 let
9. PhDr. Věra Martinková, CSc., 66 let
1. Martin Sklenář, 36 let
2. Čeněk Rejšek, 38 let
3. Ladislav Bezouška, 38 let
4. Pavla Mikušková, 50 let
5. Jiří Brabec, 33 let
6. Stanislav Bezouška, 31 let
7. Tomáš Kubíček, 31 let
8. Martin Joza, 37 let
9. Arne Charvát, 55 let
1. Ing. Jiří Kappel, 67 let
2. Ing. Marie Žiliková, 66 let
3. Jan Krejčí, 40 let
4. Milan Šindelář, 40 let
5. JUDr. Zuzana Koubová, 61 let
6. Zbyněk Kudláček, 34 let
7. Kamila Hrdinová, 42 let
8. Ing. Pavel Brotánek, 39 let
9. JUDr. Petr Těšík, 68 let
www.dobrejovice.eu
Slovo ředitelky MŠ Korálek – školní rok 2014-15
V září začínáme již dvanáctý školní rok v naší dobřejovické mateřské škole. Na začátek mám
dobrou zprávu. Přes abnormální množství přihlášek nových zájemců o nástup do naší MŠ
jsem mohla vyhovět všem žádostem občanů s trvalým pobytem v obci. Obě třídy bude navštěvovat opět 52 dětí. Dochází k jedné personální změně, do mladšího oddělení nastupuje
kvalifikovaná učitelka Jana Horká.
Do nového školního roku se nám podařilo společně se zřizovatelem obnovit vybavení školní
kuchyně, za což chci poděkovat. Při práci s dětmi budou pokračovat všechny kroužky (kromě
tance), které si děti oblíbily. Přibude kroužek cvičení s Janou Řehkovou. I tento rok se děti
mohou těšit na tradiční akce, jako jsou Den úsměvů, Drakiáda, Lampiónový průvod, Vánoční
besídka, Karneval, Nocování ve škole a tradiční Rozloučení s předškoláky. Děkuji všem, kteří
přispěli na zajištění akcí. Poděkování též patří zastupitelstvu obce za podporu a rovněž děkuji
všem spolupracovníkům, neboť dobré výsledky jsou dílem celého kolektivu.
Lenka Macháčková, ředitelka MŠ Korálek
Drakiáda
Obec Dobřejovice zve všechny (malé i velké) na již tradiční Drakiádu,
která se letos koná v sobotu 27. září 2014 ve 13:30 až 15:30 hodin jako
vždy na poli v ulici U Křížku, hned vedle pěkných, všemi barvami ladících kaštanů. Zhodnotíme a vyhlásíme vítěze, i když vítěz vlastně bude
každý, kdo se akce zúčastní. Přejme si, aby bylo slušné počasí a hlavně
aby foukalo. Čeká na vás malá sladká odměna.
FK Dobřejovice zve na své domácí zápasy podzimní části sezóny 2014-15.
Áčko hraje III. třídu
a mužstvo Béčka je
ve IV. třídě. Přijďte
povzbudit hráče
a tím podpořit FK
Dobřejovice.
Dobřejovice A – Sokol Pacov
neděle 31. 8. 2014 v 17 hodin
Dobřejovice B – Sokol Hrusice B
sobota 30. 8. 2014 v 17 hodin
Dobřejovice A – Sokol Senohraby Dobřejovice B – Senohraby B
neděle 14. 9. 2014 v 17 hodin
sobota 13. 9. 2014 v 17 hodin
Dobřejovice A – Sokol Strančice
neděle 28. 9. 2014 v 16:30 hodin
Dobřejovická pranostika
Dobřejovice B – Sokol Strančice B
sobota 27. 9. 2014 v 16:30 hodin
Srpen – konec léta užívat si budem.
Září – dráčky pouštět budem.
Důležitá čísla
Hodí se
840 111 322 – porucha vody a kanalizace
840 850 860 – porucha elektřiny
800 101 109 – Eltodo – porucha osvětlení
272 767 300 – porucha plynu
112 – SOS
150 – hasiči
155 – záchranná služba
158 – policie
722 566 488 – hlídkový vůz policie Čestlice
Obecní úřad Dobřejovice,
Na Návsi 26, 251 01 Říčany
Telefon: 323 637 112
Mobil: 725 021 828
E-mail: [email protected]
www.dobrejovice.eu
Úřední hodiny:
pondělí a středa 14.00 – 18.00 hodin
Vydává obec Dobřejovice, Na Návsi 26, 251 01, číslo registrace: MK ČR E 19932.
Odpovědný redaktor: Mgr. Martin Čmolík, jazyková korektura: PhDr. Věra Martinková, CSc. Náklad 330 ks.
Download

Dobřejovický - Obec Dobřejovice