Vladislav Kruta
Tvrdého 13
Brno 602 00
mob.: 775 688 644
e-mail: [email protected]
Zastupitelstvo městské části Brno-Střed
Brno
V Brně, 27.11.2014
Věc: Odevzdání petice pro zachování přechodu přes ulici Údolní v Brně
Příloha: 86 listů petičních archů
Vážení zastupitelé,
v rámci rekonstrukce ulice Úvoz v létě 2014 byl zrušen jeden z přechodů na světelné křižovatce
Úvoz - Údolní. Jedná se o hustě obydlenou lokalitu s nájemními domy a s areálem VUT. Na třech
ramenech dotčené křižovatky jsou zastávky MHD. V rameni, kde byl zrušen přechod, je navíc
bariérový průchod obytným domem.
Vytvořil jsem petici pro zachování přechodu a její petiční archy přikládám.
Vím, že Radnice městské části Brna - středu není přímo zodpovědná za zrušení přechodu. Přesto
se mi jeví vhodné obracet se v této věci právě na vás, neboť jste první instance státní správy
daného místa. Očekávám, že byste to měli být právě vy, kdo vyhodnotí význam podnětu, který
přikládám, a kdo bude případně jako zástupce občanů v této věci dále vyjednávat s ostatními
kompetentními orgány. Odevzdání petice dávám na vědomí i Odboru dopravy MMB a Radě
města Brna.
Rád bych připomněl, že v současném zastupitestvu vaší radnice je výrazně zastoupeno hnutí Žít
Brno, které bylo iniciátorem blokády křižovatky 1.9.2014 na protest proti zrušení přechodu.
Petiční archy jsem prošel a zjevně neplatné řádky jsem proškrtal červenou fixou. Identitu petentů
jsem neověřoval. Počet vyplněných řádků po proškrtání jsem vyčíslil na 738.
Veškeré související dokumenty zveřejňuji na stránkách zachranmeprechod.cz.
S úctou
Vladislav Kruta
Autor petice
Vladislav Kruta
Tvrdého 13
Brno 602 00
mob.: 775 688 644
e-mail: [email protected]
Rada města Brna
Dominikánské nám.1
Brno 601 67
V Brně, 27.11.2014
Věc: Odevzdání petice pro zachování přechodu přes ulici Údolní v Brně
Příloha 1: Vyjádření Odboru dopravy MMB (1 list)
Příloha 2: Vyjádření Policie České republiky (1 list)
Příloha 3: 86 listů kopie petičních archů
Vážená Rado,
dovoluji si vám dát na vědomí, že jsem 27.11.2014 odevzdal Zastupitelstvu městské části
Brno - Střed petici pro zachování přechodu přes ulici Údolní.
Jedná se o přechod, který byl zrušen v létě 2014 v rámci rekonstrukce ulice Úvoz na světelné
křižovatce Úvoz - Údolní. Nalézá se v hustě obydlené lokalitě s nájemními domy a s areálem
VUT. Na třech ramenech dotčené křižovatky jsou zastávky MHD. V rameni, kde byl zrušen
přechod, je navíc bariérový průchod obytným domem.
O zrušení přechodu rozhodl Odbor dopravy MMB.
Za obyvatele přilehlých ulic vás žádám o navrácení přechodu na původní místo.
Policie České republiky, která byla podle vyjádření vedoucího OD MMB zastoupena v
odborné skupině rozhodující o podobě křižovatky, nevydala podle vyjádření jejího tiskového
mluvčího Pavla Švába pro zrušení přechodu souhlasné stanovisko. Proto by se mi jevilo
poctivé seznámit veřejnost s konkrétním složením skupiny, která ve věci rozhodovala.
Veškeré související dokumenty zveřejňuji na stránkách zachranmeprechod.cz.
Odevzdání petice dávám na vědomí i vedoucímu OD MMB.
Uctivě zdraví
Vladislav Kruta
Autor petice
Vladislav Kruta
Tvrdého 13
Brno 602 00
mob.: 775 688 644
e-mail: [email protected]
Ing. Vladimír Bielko
Odbor dopravy MMB
Kounicova 67
Brno 601 67
V Brně, 27.11.2014
Věc: Odevzdání petice pro zachování přechodu přes ulici Údolní v Brně
Příloha 1: Vyjádření Odboru dopravy MMB (1 list)
Příloha 2: Vyjádření Policie České republiky (1 list)
Příloha 3: 86 listů kopie petičních archů
Vážený pane inženýre,
dovoluji si Vám dát na vědomí, že jsem 27.11.2014 odevzdal Zastupitelstvu městské části
Brno - Střed petici pro zachování přechodu přes ulici Údolní.
Jedná se o přechod, který byl zrušen v létě 2014 v rámci rekonstrukce ulice Úvoz na světelné
křižovatce Úvoz - Údolní. Nalézá se v hustě obydlené lokalitě s nájemními domy a s areálem
VUT. Na třech ramenech dotčené křižovatky jsou zastávky MHD. V rameni, kde byl zrušen
přechod, je navíc bariérový průchod obytným domem.
O zrušení přechodu rozhodl Odbor dopravy MMB.
Za obyvatele přilehlých ulic Vás žádám o navrácení přechodu na původní místo.
Policie České republiky, která byla podle Vašeho vyjádření zastoupena v odborné skupině
rozhodující o podobě křižovatky, nevydala podle vyjádření jejího tiskového mluvčího Pavla
Švába pro zrušení přechodu souhlasné stanovisko. Proto by se mi jevilo poctivé seznámit
veřejnost s konkrétním složením skupiny, která ve věci rozhodovala.
Veškeré související dokumenty zveřejňuji na stránkách zachranmeprechod.cz.
Odevzdání petice dávám na vědomí i Radě města Brna.
S pozdravem
Vladislav Kruta
Autor petice
Příloha 1: Vyjádření Odboru dopravy MMB
Přechod pro chodce přes ulici Údolní v křižovatce Úvoz – Údolní byl zrušen v rámci obnovy
vodorovného právního značení po souvislé údržbě vozovky.
Při této obnově vodorovného dopravního značení byly na požadavek MMB – OD realizovány
změny organizace dopravy, a to změny řazení v jízdních pruzích, úpravy šířek jízdních pruhů,
vyznačení cyklopiktogramového koridoru, vyznačení vyhrazených jízdních pruhů a zrušení
přechodu pro chodce přes ulici Údolní.
Po ulici Úvoz se pohybuje podle současných dat (Kartogram intenzit dopravy z roku 2013) 23
tisíc vozidle za 24 hodin, což má za následek, že stávající světelně řízení křižovatky jsou na
hraně kapacity. Přes křižovatku Úvoz – Údolní je v současné době vedeno velký počet linek
MHD.
Po ulici Údolní se jedná o tramvajovou linku č. 4. Po ulici Úvoz jsou v přímém směru vedeny
dvě trolejbusové linky 25 a 26 v obou směrech a dále trolejbusové linky 38 a 39, které
pokračují na ul. Údolní směr zastávka Obilní trh, taktéž v obou směrech.
Zrušený přechod pro chodce byl přes tramvajové nezvýšené těleso, nedělený a měl délku 17
m (v kratší straně).
Vzhledem k této délce přechodu znamenalo přecházení chodců značné ovlivnění odbočujících
vozidel z ul. Úvoz vlevo a zejména vpravo odbočujících vozidel (linky MHD 38 a 39).
Přechod pro chodce byl tedy zrušen v návaznosti na výše popsané skutečnosti, v souvislosti s
vyznačením cyklopiktogramového koridoru pro cyklisty a změnou řazení do jízdních pruhů
na ul. Úvoz. Přecházení chodců na takto vytížených čtyřramenných křižovatkách tzv.
způsobem „U“ - přechody pro chodce přes tři ramena křižovatky - je nutné.
Návrh celkového řešení je výsledkem jednání odborné skupiny, v níž byli zastoupeni OD
MMB, PČR a projektanti.
Ing. Vladimír Bielko
vedoucí odboru dopravy
Magistrát města Brna
Kounicova 67, 601 67 Brno
telefon: 542174200
e-mail: [email protected]
web: www.brno.cz
Příloha 2: Vyjádření Policie České republiky
Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM - BO jako orgán veřejné správy
vykonávající činnost ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních
komunikacích dle ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb., nevydalo k předloženému
návrhu souhlasné vyjádření v kontextu § 77 zák. č. 361/2000 Sb.
Hlavní důvody
1. Nejsilnější dopravní zátěž byla a je od Mendlova náměstí přes křižovatku rovně a
doprava (na Údolní). Nově sloučeno do jednoho jízdního pruhu.
2. „Cyklopiktogramový“ koridor není vhodný z hlediska intenzity dopravy (jde o
sběrnou komunikaci) – nelze-li jinak, pruh pro cyklisty by měl být na takto
frekventované komunikaci stavebně oddělen
3. Zrušení přechodu – nebyla vyhodnocena intenzita pohybu chodců přes ramena
křižovatky. Mimo to jsme upozorňovali na riziko přebíhání v původním místě. Dle
posledních informací eliminováno zábradlím.
por. Mgr. Pavel Šváb
Oddělení tisku a prevence
Krajské ředitelství Policie JmK
Download

Věc: Odevzdání petice pro zachování přechodu přes ulici Údolní v