OTEVŘENÝ DOPIS RODIČŮM ČLENŮ 1. ODDÍLU SKAUTŮ
INFORMACE O ŽIVOTĚ ODDÍLU, VEDENÍ A PLÁNY NA ZBYTEK ŠKOLNÍHO ROKU
Vážení rodiče,
konec roku je tradiční příležitost k hodnocení uplynulého a plánování do budoucna. Věnujte,
prosím, pár minut tomuto textu. Cílem tohoto dopisu je seznámit Vás ve třech kapitolách s
některými skutečnostmi ohledně 1. oddílu skautů ve středisku Junáka - Jiřího Šimáně, Česká
Skalice, jehož je Váš syn členem.
Na začátku tohoto školního roku jsme obmněnili vedení programové stránky oddílu. Důvodem pro
tuto změnu byla generační výměna činovníků.
Oficiálním vůdcem všech chlapeckých oddílů je stále Milan Fischer, zastupuje ho David Rýdl (oba
vedou programy s nejmenšími - Vlčaty, nyní velmi početná skupina). Dohled nad programovou
částí 1. oddílu skautů jsem převzal po Jakubovi Haluškovi, kterému zde chci poděkovat za
nelehkou a slušně odvedenou několikaletou práci.
ODDÍL: KÝM JE PROGRAM ŘÍZEN?
Oddíl se díky dlouholeté práci všech činovníků střediska nachází v nejlepší kondici za posledních
10 let a díky tomu můžeme uplatňovat plnohodnotný družinový systém. Jde o princip vedení, na
kterém byl skauting založen a jenž skauting posouvá o řád výše než jsou standardní zájmové
kroužky.
(Podstatou družinového systému jsou malé týmy v počtu 5 - 8 mladých kluků, v jejichž středu je zvolena přirozená
autorita „rádce“, která tým řídí. Taková družina si připravuje sama pro sebe smysluplný program. Úkol vůdce
oddílu je na tento program dohlížet, konzultovat, hodnotit, přinášet nové podněty. Jen minimálně však zasahovat
do vnitřního fungování družiny.)
Harmonogram schůzek dělíme na družinové a oddílové schůzky a víkendové akce. Dle druhu akce
má program své vedení.
Bez ohledu na druh akce za členy plně zodpovídáme s Milanem Fischerem.
Oddílová schůzka se konná vždy první úterý v měsíci. Je vedena přímo mnou, schází se na ní
všichni skauti dohromady a trvá pouze hodinu. Na schůzce se především hodnotí uplynulý měsíc a
hrají hry. Po oddílové schůzce probíhá oddílová rada. Členy rady jsou pouze rádcové družin.
(Na oddílové radě s rádci probíráme témata jako příprava misí, program, výchovné problémy a úspěchy v
družině, postup plnění zadaných úkolů, dlouhodobé akce)
Družinová schůzka je základním prvkem, jedná se o veškeré schůzky mimo první schůzky v
měsíci. Členové jsou při programu rozděleni do stálých týmů (družiny Medvědi a Jestřábi), program
připravují pro tým rádci. V malém týmu je velká možnost každého člena, i nováčka, přispět do
programu pro ostatní a na chvíli se tak ujmout vedení. Družina zpracovává program dle úkolů
brožury Skautská stezka. Družiny také dostávají jednoměsíční úkoly (mise), které se využijí na
předem dané víkendové akci. Na tyto mise se družina samostatně připravuje právě na svých
družinových schůzkách. Mise mají prověřit zručnost, schopnost spolupracovat i znalosti potřebné
pro život. Z proběhlých zmiňme například drakiádu či zdravovědný víkend.
Víkendové akce jsou plánovány především oddílovou radou (vedoucí + rádci družin). Na
víkendovou akci dohlížím většinou já osobně popřípadě s dalšími dospělými, tak, aby byla zajištěna
bezpečnost a vhodná náplň akce. Na víkendech se podílí i další činovníci. I v řadách dospělých
fungujeme jako kamarádský tým.
Kdo je rádce, jak je kvalifikován pro svůj úkol, co z toho má?
Rádci jsou kluci z oddílu, ne mladší čtrnácti-patnácti let. Rádci nedostanou svůj tým, družinu, jen
proto, že jsou z družiny nejstarší. Když už je jim tým (družina) svěřen, je to práce navíc s přípravou
programu, ale i slušný benefit v podobě kurzů a zkušeností.
V průběhu let se každý v oddíle může naučit týmové spolupráci, mluvení ke skupině lidí, vedení
drobných činností (např. her). Záleží na každém nakolik je aktivní. U těchto maličkostí pozná vůdce
i skaut sám na sobě zda mu tato role vyhovuje, či zda je pro něho vhodnější jiný úkol v rámci
oddílu. Pro funkci rádce vyžadujeme splnění části úkolů Skautské stezky. Následně takovému
člověku umožníme vyjet na tzv. rádcovský kurz, který mu bude za splněných podmínek proplacený.
(Rádcovský kurz je organizován pod záštitou Krajské rady Junáka, je pro skauty ze širokého okolí a sestává se z
několika víkendů. Kurz jsou hry, zábava, kontakty se skauty a skautkami z jiných měst a spousta informací, jenž
jako rádci pro vedení družiny budou potřebovat.)
Druhým benefitem jsou pak zkušenosti při vedení družiny. Pod metodickým vedením vůdce oddílu
si tak mohou třeba již v patnácti letech vyzkoušet práci skutečného manažera týmu. Práce s
přípravou a vedením družinových schůzek není úkol lehký, nicméně rádci jsou plně podporováni
staršími činovníky, nejsou na program sami a zkušenosti získané zábavnou formou jsou to
nejcennější co jim může oddíl nabídnout. Speciálně pro rádce pak máme některé bonusové akce,
které jim dovolují odpočinout si od vedení družiny.
V oddíle ale nechceme udržovat pyramidovou hierarchii, nýbrž kamarádskou a přátelskou
atmosféru. I z toho důvodu si všichni skauti (malí i velcí) všude na světě tykají, nejinak je tomu i u
nás. Snažíme se cíleně budovat především společnou partu, se kterou lze zažít skvělá dobrodružství.
Na tomto místě bych chtěl rádce družin pochválit a poděkovat jim za dosavadní dobrou práci, daří
se jim připravovat kvalitní program. Pochvala patří i zbývajícím členům oddílu za to, že se aktivně
účastní schůzek, i účast na víkendových akcích je slušná. Dodává nám to chuť do další práce.
PLÁNY DO BUDOUCNA
Směřování programu oddílu
Současnou hlavní ideou je zachovat atraktivní program i kamarádské, týmové a férové prostředí.
Chceme každému členu, (až bude mít věk, zájem a zkušenosti) umožnit absolvování rádcovského
kurzu, popřípadě další vzdělávání.
Výchovu v oddíle nyní cílíme i na stmelení týmů družin - i z toho důvodu, jak jste si možná všimli,
přibylo letos na podzim víkendových akcí s přespáním. Tyto delší akce se snažíme směřovat na
pátek a sobotu tak, aby přespříliš nezatěžovaly víkendy jak skautů i vedoucích.
Zároveň jsme s rádci stanovili cíl zlepšit pozornost a soustředění členů a jejich schopnost práce s
informacemi. To je důvod, proč některé podrobnosti o akcích nejsou na internetových stránkách již
zobrazovány a skauti se je dozví jen na schůzkách popřípadě po kontaktování jiného člena družiny
nebo vedoucího. Skaut si informaci zaznamená a zpracuje sám, nese si za ní odpovědnost.
Domníváme se, že do života je to velmi potřebná zkušenost.
Tábor
Jak jste si mohli na webových stránkách v akcích všimnout, tábor v létě 2014 bude mít náš oddíl
samostatně. Důvodem je především velký počet členů střediska. Na naše stávající tábořiště na
Pohodlí bychom se již neposkládali. Oddíl skautů byl tedy zvolen jako schopný uspořádat si svůj
menší tábor samostatně a na jiném místě, zatímco skautky a mladší členové (Vlčata a Světlušky)
budou na standardním ověřeném místě blízko domova na Pohodlí.
Personální obsazení dospělými bude zajištěno v dostatečné míře na obou táborech. Od skautů z 1.
oddílu se však bude očekávat trochu jiné zapojení do programu. Týká se to především rádců, kteří
se budou aktivně podílet na vedení programové části tábora. Od mladších členů budeme vyžadovat
také drobnější zapojení do příprav programu a celý oddíl se bude muset podílet na vaření a dalších
pracech potřebných pro chod tábora a život na louce. To je ale podstatou skutečného skautského
tábora.
LIDÉ VE VEDENÍ ODDÍLU
Zde mi dovolte telegrafické informace o lidech z vedení oddílu, kteří se setkávají s Vašimi dětmi.
Milan Fischer - 32 let, tel: +420 605 949 533
skautské působení: vstup do organizace r. 1991, vůdcovská zkouška, kurz zdravotníka, kurz
instuktora nízké lanové lávky, na středisku zastává funkci hospodáře, správce, technické zajištění
akcí, vedení oddílu vlčat a skautů, nyní aktivně program starších vlčat
profesní působení: vyučen s maturitou (truhlář), dříve zaměstnán, od 2013 truhlář OSVČ
Oldřich Rejl - 26 let, tel:: +420 723 938 555
skautské působení: vstup do organizace r. 1997, čekatelská zkouška, kurz zdravotníka, kurz
instruktora lezení na stěnách, na středisku funkce zástupce vedoucí střediska od roku 2013, tiskový
zpravodaj, knihovník, podílení se na vedení oddílu vlčat a skautů, nyní aktivně program skautů
profesní působení: VŠ (titul Ing. arch.), v současnosti architekt, ilustrátor a stavební projektant
OSVČ
Děkuji za přečtení tohoto dopisu. Věřím, že pomohl vysvětlit situaci ve vedení oddílu popřípadě
další otázky. V případě potřeby jakéhokoli vyjádření mne prosím kontaktujte na výše uvedeném
telefonním čísle. Budu rád, pokud mi sdělíte své případné názory a dotazy i osobně. Tento dopis je
prvním krokem za uzší komunikací s Vámi, rodiči.
S přáním klidných svátků a úspěšného vstupu do nového roku
Oldřich Rejl
Download

otevřený dopis rodičům členů 1. oddílu skautů oddíl: kým je program