BUL410.SPL
13. 7. 2010
18:21
StrÆnka 42
JINÉ OBORY
Víte, co s nemocnými s tìžkou
(familiární) hypercholesterolemií?
Michal Vrablík
Prevalence zvýšení hladin celkového
a LDL-cholesterolu v Èeské republice
je vysoká – rùznými formami dyslipidemií trpí nejménì polovina dospìlé
populace. Je proto jednoznaènì
správné se identifikaci tìchto nemocných vìnovat a správnì je léèit. Pod
záštitou Èeské spoleènosti pro
aterosklerózu je již více než deset let
v naší republice organizován projekt
MedPed (z anglického Make early
diagnosis to Prevent early deaths in
Medical Pedigrees – volnì pøeloženo
Èasnou diagnózou k zabránìní
pøedèasného úmrtí v postižených rodinách), v rámci nìhož pracuje síþ specializovaných ambulantních center
zabývajících se diagnostikou a léèbou
nemocných s nejtìžšími formami
hereditárních poruch metabolizmu
plazmatických lipidù.
Hlavním cílem mezinárodního projektu MedPed je dramatické snížení
poètu pøedèasných úmrtí u lidí
s geneticky determinovanými, avšak
léèitelnými poruchami metabolizmu
lipidù. Cestou k dosažení tohoto cíle je
vèasná diagnostika a léèba co
nejvìtšího poètu ohrožených jedincù.
Poèáteèní aktivity se zamìøily na
osoby s familiární hypercholesterolémií (FH), která je nejlépe definována klinicky, biochemicky i na
molekulární úrovni a nese nejvìtší
riziko pøedèasného úmrtí. Velký dùraz
je v projektu MedPed kladen na
vyhledávání nemocných s FH mezi
pøíbuznými již diagnostikovaných
42
Bulletin Sdružení praktických lékaøù ÈR
pacientù a také na využití DNA diagnostiky.
Familiární hypercholesterolemie je
choroba s autosomálnì dominantním
typem dìdiènosti a frekvencí heterozygotù 1:500. Nastává v dùsledku
mutace v genu kódujícím LDL receptor, který hraje zásadní úlohu
v udržení homeostázy cholesterolu.
Charakteristickými rysy FH jsou
zvýšené koncentrace celkového a LDL
cholesterolu a pøedèasná klinická
manifestace ischemické choroby
srdeèní (ICHS). K manifestaci ICHS
dochází vìtšinou ve ètvrté nebo páté
dekádì života mužù a o deset let
pozdìji u žen. U èásti nemocných se
vyvíjejí šlachové xantomy, xantelasma
víèek a arcus lipoides cornae. Diagnózu je možné urèit na základì klinických projevù nebo spolehlivì
prùkazem mutace v LDL receptorovém genu. Klinicky velmi podobným, i když vìtšinou ménì závažným
onemocnìním je familiární defekt
apolipoproteinu B-100 (FDB), za který
je zodpovìdná mutace v genu pro
apolipoprotein (apo) B. LDL-cholesterol se hromadí v obìhu, protože
defektní apo B-100 neumožní jeho
správné navázání na LDL receptor.
Pøesvìdèivé rozlišení od FH je možné
jedinì analýzou DNA. V rodinách, kde
je již známa mutace zodpovìdná za
vznik FH/FDB, umožòuje DNA diagnostika velmi rychlou a spolehlivou
identifikaci všech postižených osob.
•
BUL410.SPL
13. 7. 2010
18:21
StrÆnka 43
víte, co s nemocnými s tìžkou (familiární) hypercholesterolemií?
Praktická realizace projektu MedPed
v ÈR – organizaèní zajištìní
Vytváøení sítì regionálních center
a navazující sítì specializovaných pracovišþ pro dìti i dospìlé a dalších
spolupracujících lékaøù probíhá pod
záštitou Èeské spoleènosti pro aterosklerózu. Lékaøi se zapojují do projektu MedPed na bázi dobrovolnosti
a profesionálního zájmu. V souèasné
dobì je síþ tvoøena dvìma páry národních center, 16 regionálními centry
pro dospìlé a 11 pro dìti, 24 specializovanými pracovišti pro dospìlé a 7 pro
dìti a osmi spolupracovníky. Celkem
se tedy na chodu projektu nyní podílí
70 aktivních pracovišþ (obr. 1).
Základní biochemická vyšetøení
vèetnì stanovení lipidových parametrù a následná léèba pacientù s FH
jsou hrazeny plnì nebo z velké èásti
z veøejného zdravotního pojištìní.
Stejnì tak opakovaná biochemická
vyšetøení i biochemická vyšetøení
rodinných pøíslušníkù pacientù s familiární hypercholesterolémií jsou
hrazena z prostøedkù veøejného zdravotního pojištìní.
Pøímá diagnostika FH a FDB prùkazem mutace v genu pro LDL receptor a apo B je dostupná v Centru molekulární biologie a genové terapie FN
Brno a v Genetické laboratoøi Centra
kardiovaskulární a transplantaèní
chirurgie v Brnì. Diagnostika FDB je
provádìna v øadì dalších laboratoøí
v ÈR.
Diagnostika a léèba pacientù s FH/FDB
A. Identifikace probanda
Lékaøi regionálních lipidových poraden, internisté, kardiologové, dìtští
kardiologové, praktiètí lékaøi, praktiètí lékaøi pro dìti a dorost, genetici
i další zainteresovaní lékaøi zasílají do
národního nebo pøíslušného regionálního centra vyplnìný formuláø s údaji
Obr. 1 Mapa center MedPed v Èeské republice
N – národní centrum
R – regionální centrum pro dospìlé
Rd – regionální centrum pro dìti
S – specializované pracovištì
pro dospìlé
Sd – specializované
pracovištì pro dìti
+ – spolupracovník
4/10
•
èervenec 2010
43
BUL410.SPL
13. 7. 2010
18:21
StrÆnka 44
JINÉ OBORY
o pacientech, u kterých budou mít na
základì klinických, biochemických
a genealogických údajù podezøení na
FH, pøípadnì zadávají pøíslušné údaje
pøímo do online databáze pøístupné
pøes internet. Podmínkou tohoto
kroku je písemný informovaný souhlas pacienta, jehož nedílnou souèástí
je podrobná informace pro pacienta.
V pøípadì zájmu zasílají lékaøi materiál k molekulárnì genetickému vyšetøení (souhlas s genetickým vyšetøováním je souèástí informovaného
souhlasu), a to i u rodinných pøíslušníkù (viz bod B).
Jak rozpoznat pacienta s FH?
1. Primární izolovaná hypercholesterolémie
– hodnoty cholesterolu a LDL-cholesterolu svìdèící pro FH jsou
rozdílné v závislosti na vìku
a stupni pøíbuznosti k probandovi
s FH (viz tab. 1);
2. šlachové xantomy jsou pro FH patognomické, pøedèasná manifestace
ischemické choroby srdeèní, pøedèasný výskyt xantelasmat víèek
a arcus lipoides cornae – tyto projevy nemusí být pøítomny a jsou
v závislosti na vìku;
3. pøedèasná manifestace ICHS nebo
primární izolovaná hypercholesterolémie (rozhodující hodnoty
celkového a LDL-cholesterolu viz
tab. 1) u jednoho z rodièù nebo prarodièù, pøípadnì u 50 % sourozencù
nebo potomkù;
4. definitivní diagnóza: Prokázaná
mutace v genu pro apo B nebo LDL
receptoru.
B. Identifikace postižených rodinných pøíslušníkù
Po registraci probanda jsou kontaktováni všichni dostupní rodinní pøíslušníci, aþ už prostøednictvím probanda nebo písemnì èi telefonicky
(pokud k tomu dá proband souhlas), je
jim vysvìtlena podstata FH a nabídnuto vyšetøení. V pøípadì, že podepíší
informovaný souhlas, jsou vyšetøeni
a zaøazeni do projektu, popøípadì jim
je odebrána krev na molekulárnì
genetické vyšetøení, a to vèetnì dìtí.
Pokud jde u probanda již známa
mutace zodpovìdná za FH/FDB, je
u rodinných pøíslušníkù na základì
analýzy DNA stanovena rychle
a spolehlivì definitivní diagnóza.
V opaèném pøípadì je urèena klinická
diagnóza podle koncentrací lipidù
Tab. 1 Koncentrace celkového a LDL-cholesterolu (v závorkách) v mmol/l rozhodné
pro stanovení diagnózy FH – MedPed kritéria
Stupeò pøíbuznosti k probandovi s FH
Vìk
první
druhý
tøetí
Obecná „100%“
populace
pravdìp.
< 20
5,7 (4,0)
5,9 (4,3)
6,2 (4,4)
7,0 (5,2)
(6,2)
20–29
6,2 (4,4)
6,5 (4,7)
6,7 (4,8)
7,5 (5,7)
(6,7)
30–39
7,0 (4,9)
7,2 (5,2)
7,5 (5,4)
8,8 (6,2)
(7,2)
> 39
7,5 (5,3)
7,8 (5,6)
8,0 (5,8)
9,3 (6,7)
(7,8)
Pøedpokladem jsou normální koncentrace triacylglycerolù a vylouèení sekundární hypercholesterolemie.
44
Bulletin Sdružení praktických lékaøù ÈR
•
BUL410.SPL
13. 7. 2010
18:21
StrÆnka 45
víte, co s nemocnými s tìžkou (familiární) hypercholesterolemií?
v séru s využitím cut-off hodnot podle
stupnì pøíbuznosti (viz tab. 1).
C. Management pacientù s FH/FDB
U všech identifikovaných pacientù
s FH/FDB je stanoveno celkové riziko
aterosklerózy. Jejich sledování a léèba
probíhá podle platných doporuèení ve
spolupráci odborných lékaøù s praktickými lékaøi s možností konzultací
v regionálních centrech. Základním
kamenem léèby jsou režimová a dietní
opatøení, u pacientù s FH je vìtšinou
nutné pøistoupit k celoživotní farmakologické léèbì statiny. Opatrnosti
je potøeba u žen ve fertilním vìku.
U dìtí je farmakologická léèba indikována ménì èasto a pøísnì individuálnì
u jedincù ve velmi vysokém riziku a je
vyhrazena vysoce specializovaným
pracovištím.
Aktuální stav
K 30. prosinci 2009 bylo celkem evidováno 4 327 pacientù z 3 249 rodin
s dg. FH/FDB, což èiní 21,6 % z oèekávaného poètu 20 000 pacientù v ÈR.
DNA je k dispozici od 3 316 pacientù
s FH/FDB z 2 482 rodin, pøièemž
mutace v genu pro apoB nebo LDL
receptor byla detekována u 1 335
pacientù ze 737 rodin. Poèet evidovaných pacientù s FH/FDB na jednu
rodinu je 1,33, u pacientù s detekovanou mutací je tento pomìr vyšší
(1,85 oproti 1,19 u pacientù bez mutace). Hlavním cílem pro další období
je zvýšení poètu vyšetøených pøíbuzných v jednotlivých postižených
rodinách.
Co mùže praktický lékaø udìlat
v pøípadì podezøení na FH?
V pøípadì, že je zjištìna hodnota
celkového èi LDL-cholesterolu, která
naznaèuje možnost familiární hypercholesterolemie v rámci preventivní
prohlídky, závodní preventivní péèe
nebo pøi jiné pøíležitosti, je vhodné
informovat nemocného o závažnosti
metabolické poruchy a riziku pøedèasných kardiovaskulárních komplikací.
Ty se u neléèených nemocných s FH
objevují již od tøetí dekády a prakticky
všichni postižení bez adekvátní léèby
prodìlají kardiovaskulární pøíhodu
(fatální nebo nefatální) do padesáti
let. Pacienti musí být vyšetøeni
a intenzivnì léèeni. Nedílnou souèástí
léèby je dodržování diety a vhodného
pohybového režimu. Režimová opatøení však u nemocných s FH prakticky
nikdy k dostateènému snížení rizika
komplikací aterosklerózy nestaèí
a farmakoterapie je nezbytností. Dùležitým faktem je dominantní dìdiènost
metabolické poruchy, a proto je nezbytné nabídnout vyšetøení i prvostupòovým pokrevním pøíbuzným
nemocného k vylouèení postižení.
Léèba nemocných vyžaduje vìtšinou vyšší dávky statinù pøípadnì
kombinaci s dalšími hypolipidemiky
a proto by mìla být vedena specialistou. Nemocného je možné odeslat
ke konzultaci nebo pøevzetí do péèe
do nìkterého z center projektu MedPed
uvedených v pøíloze. S ohledem na
familiární výskyt je èasto zapotøebí
zajistit vyšetøení (v pøípadì potvrzení
diagnózy i léèbu) dìtí. I v takovém pøípadì se lze obrátit na pediatrická pracovištì pracující v rámci sítì pracovišþ
MedPed.
4/10
•
èervenec 2010
45
BUL410.SPL
13. 7. 2010
18:21
StrÆnka 46
JINÉ OBORY
Shrnutí
Vrozené poruchy tukového metabolizmu, zejména familiární hypercholesterolémie, jsou závážná genetická
onemocnìní, která vedou k pøedèasné
manifestaci ischemické choroby srdeèní, invaliditì a úmrtí, pokud nejsou
adekvátnì léèena. Kardiovaskulární
mortalita je stále na pøedních místech
v pøíèinách úmrtí ve vìtšinì civilizovaných zemí. Je prokázáno, že léèba
hypercholesterolemie inhibitory hydroxy-methyl-glutaryl-CoA reduktázy
(statiny) vede k významnému poklesu
kardiovaskulární i celkové mortality.
Pøesto øada pacientù s familiární
hypercholesterolémií zùstává nediagnostikována anebo neléèena èi léèena
neadekvátnì. Spolupráce lékaøù primární péèe s centry projektu MedPed
v Èeské republice mùže tuto nepøíznivou skuteènost zmìnit. MedPed centra mohou zajistit kompletní diagnostiku postižených vèetnì jejich
rodinných pøíslušníkù a vést (èasto
nákladnou) hypolipidemickou léèbu.
Lze je využít i ke konzultaci nálezù
a stanovení dalšího postupu. Vìøme,
že taková spolupráce umožní identifikaci a správnou léèbu dalších (a v budoucnosti snad všech) nemocných se
závažnými, ale léèitelnými familiárními dyslipidemiemi.
MUDr. Michal Vrablík, Ph. D.
Centrum preventivní kardiologie, 3. Interní
klinika 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Tomáš Freiberger, Ph. D.
Centrum kardiovaskulární a transplantaèní chirurgie, Genetická laboratoø, Brno
Centra projektu MedPed v Èeské republice
NÁRODNÍ CENTRA
VFN, III. interní klinika 1. LF UK, Centrum preventivní kardiologie • Karlovo nám. 321,
128 08 Praha 2 • tel. 224 962 946,
[email protected] • Prof. MUDr. Richard
Èeška, CSc., MUDr. Michal Vrablík, PhD.
VFN, Klinika dìtí a dorostu 1. LF UK – kardiologická ambulance • Ke Karlovu 2, 121 00
Praha 2 • tel. 224 967 809
doc. MUDr. Zuzana Urbanová, CSc.
FN u Sv. Anny, OKB, Ambulance pro poruchy
metabolizmu lipidù • Pekaøská 53, 656 91
Brno, tel. 543 183 177–8
doc. MUDr. Vladimír Soška, CSc.
REGIONÁLNÍ CENTRA PRO DOSPÌLÉ
VFN, IV. interní klinika 1. LF UK • U nemocnice
2, 128 08 Praha 2 • tel. 224 962 506,
224 962 480 • prof. MUDr. Aleš Žák, CSc.,
MUDr. Magdaléna Dušejovská
46
Bulletin Sdružení praktických lékaøù ÈR
IKEM, Odd. preventivní kardiologie
Vídeòská 1958/9, 140 21 Praha 4
tel. 261 365 225 • prof. MUDr. Renata Cífková,
CSc., MUDr. Jana Franková
FN Plzeò, II. interní klinika – Centrum preventivní medicíny • Edvarda Beneše 13,
305 99 Plzeò • tel. 377 402 384, 2737
prof. MUDr. Hana Rosolová CSc.,
MUDr. Barbora Nussbaumerová
Interní ambulance se spec. pro DM
a metabol. poruchy • Nám. M. Horákové 8,
360 01 Karlovy Vary • tel. 353 232 059 (kl. 278)
MUDr. Zdenka Krejsová
Privátní endokrinologická ambulance
V Jichaøích 62/2, 400 01 Ústí nad Labem
tel. 475 201 028 • MUDr. Milena Budíková
Krajská nemocnice Liberec, OKB, poradna
pro hyperlipoproteinemie • Husova 10,
460 63 Liberec • tel. 485 312 107
MUDr. Lubomír Dlouhý
•
BUL410.SPL
13. 7. 2010
18:21
StrÆnka 47
centra projektu MedPed v Èeské republice
FN a LF UK v Hradci Králové, Klinika
gerontologická a metabolická, poradna
metabolická • Sokolská 581, 500 05 Hradec
Králové • tel. 495 832 271 (sekretariát)
prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc.
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., ord. poruch
met. • Gorkého 77, 541 21 Trutnov
tel. 499 866 425 (Po–St 7–15 hod)
MUDr. Josef Mraèek
Nemocnice Tøebíè, OKB, poradna pro poruchy
tukového metabolizmu • Purkyòovo nám. 2,
674 01 Tøebíè • tel. 568 809 479
(Po 11.00–14.00; St 7.30–11.30)
prim. MUDr. Dagmar Povalaèová
Nemocnice Vyškov, OKB – metabolická
poradna • Purkyòova 36, 682 01 Vyškov
tel. 517 315 444, 443
prim. MUDr. Hana Halámková
Uherskohradišþská a.s., I. interní oddìlení,
lipidová poradna • Purkyòova 365, 686 01
Uherské Hradištì • tel. 572 529 472
prim. MUDr. Stanislav Zemek
Baþova nemocnice, Interní klinika IPVZ
Havlíèkovo nábøeží 600, 760 01 Zlín
tel. 577 552 445 • MUDr. Josef Macháèek
Mìstská nemocnice Ostrava – Fifejdy, Interní
oddìlení – lipidová poradna • Nemocnièní 20,
728 80 Ostrava • tel. 596 193 104, 596 193 106
MUDr. Jan Buryška, MUDr. Šárka Malá
FN Olomouc, III. interní klinika • I. P. Pavlova 6,
775 20 Olomouc • tel. 585 853 359
prof. MUDr. Helena Vaverková, CSc.,
MUDr. Dagmar Jackuliaková
NsP Havlíèkùv Brod, Interní oddìlení
Husova 2624, 580 22 Havlíèkùv Brod
tel. 569 472 352 • prim. MUDr. Karel Peterka,
MUDr. Helena Šturzová
REGIONÁLNÍ CENTRA PRO DÌTI
Nemocnice na Homolce, OKBHI – Metabolická ambulance • Roentgenova 2, 150 30 Praha 5
tel. 257 273 229 • prof. MUDr. Josef Hyánek, DrSc.
FN Plzeò, Dìtská klinika – ordinace preventivní kardiologie • alej Svobody 8, 304 60
Plzeò • tel. 377 104 677 • prof. MUDr.
František Stožický, DrSc. (s. Foldová)
Ambulance dìtské kardiologie • Masarykova
699/9, 460 01 Liberec • tel. 485 223 385,
739 472 488 • MUDr. Vladimíra Žïánská
FN a LF UK v Hradci Králové, Pediatrická
klinika • Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
MUDr. Kristýna Burešová
tel. 495 833 474 (Út, Pá 10.00–13.00 hod)
NsP Havlíèkùv Brod, Dìtské oddìlení,
odborná ambulance • Husova 2624, 580 22
Havlíèkùv Brod • tel. 569 472 214, 419 (Po–Pá
8.00–11.00 hod), [email protected] • prim.
MUDr. Michal Pipek, MUDr. Václav Miláèek
FN Brno Pediatrická klinika, dìtská nemocnice, lipidová amb. • Jihlavská 20, 625 00 Brno
tel. 532 234 990, 989
MUDr. Lenka Dostálová-Kopeèná, PhD.
Poliklinika Tøebíè, Dìtské oddìlení
Purkyòovo nám. 2, 674 35 Tøebíè
tel. 568 809 460 • MUDr. Jan Kozák
Uherskohradišþská a.s., Dìtské oddìlení, gastroenterologická ambulance • Purkyòova 365,
686 01 Uherské Hradistì • tel. 572 529 596
(Po 12.30–15.00, Èt 8.00–12.00 hod)
MUDr. Eva Šipková
Baþova nemocnice, Dìtské oddìlení, gastroenterologická ambulance • Havlíèkovo
nábøeží 600, 686 01 Zlín • tel. 577 552 840
MUDr. Lenka T¡ oukálková
Mìstská nemocnice Ostrava – Fifejdy, Dìtské
oddìlení • Nemocnièní 20, 728 80 Ostrava
tel. 596 192 658 • MUDr. Ivana Bartková
FN Olomouc, Ústav lékaøské genetiky a fetální medicíny • I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
tel. 588 442 866 • prim. MUDr. Jiøí Hyjánek
SPECIALIZOVANÁ PRACOVIŠTÌ PRO DOSPÌLÉ
FN Královské Vinohrady, II. interní klinika 3. LF
Šrobárova 50, 100 34 Praha 10
tel. 267 163 683 • doc. MUDr. Pavel Kraml, PhD.
4/10
•
èervenec 2010
47
BUL410.SPL
13. 7. 2010
18:21
StrÆnka 48
JINÉ OBORY
FN Motol, Ústav klinické biochemie
a patobiochemie – lipidová ambulance
V úvalu 84, 150 06 Praha 5 • tel. 224 435 331
prim. MUDr. Jana Èepová
FN na Bulovce, I. interní odd. • Budínova 2,
180 81 Praha 8 • tel. 266 082 066
MUDr. Jana Jiroušková
Nemocnice na Homolce, OKBHI – Metabolická
ambulance • Roentgenova 2, 150 30 Praha 5
tel. 257 272 437 • MUDr. Jana Dvoøáková
FN Plzeò, ÚKBH – ordinace pro poruchy
metabolizmu • alej Svobody 80, 304 60 Plzeò
tel. 377 104 642 (Út, Èt 8.00–15.00 hod)
MUDr. Hana Rusòáková
Poliklinika, Interní amb. • U nemocnice 380,
377 01 Jindøichùv Hradec • tel. 384 376 262
MUDr. Stanislava Louèková
Nemocnice Prachatice, OKB-H, lipidová
ambulance • Nebahovská 1015,
383 20 Prachatice • tel. 388 600 407
prim. MUDr. Jaroslava Ambrožová
Nemocnice Písek, OKB, metabolická poradna
Karla Èapka 589, 397 23 Písek
tel. 382 772 124 • prim. MUDr. Pavel Malina
Nemocnice Jablonec nad Nisou p.o., OKBH,
metabolická poradna • Nemocnièní 15, 466 01
Jablonec nad Nisou • tel. 483 345 834
MUDr. Alena Lubasová
Krajská nemocnice Pardubice, Lipidologická
poradna kardiologického odd. • Kyjevská 44,
532 03 Pardubice • tel. 466 014 100
MUDr. Hana Èervášková
Oblastní nemocnice Jièín a.s., OKB – metabolická ambulance • Bolzanova 512,
506 43 Jièín • tel. 493 582 275, 267
MUDr. Helena Podzimková
Praktický lékaø, Obezitologická poradna
Vratislavovo námìstí 12, 592 31 Nové Mìsto
na Mor. • tel. 566 616 903 • MUDr. Pavel Pávek
Nemocnice Havíøov, OKB, interní ambulance
– lipidová poradna • Dìlnická 24, 736 01
Havíøov • tel. 596 491 149 (Pá 7.00–11.00 hod)
MUDr. Miroslava Gabzdylová
48
Bulletin Sdružení praktických lékaøù ÈR
Lékaøské centrum SAGENA, lipidová ambulance • Jiráskova 457, 738 18 Frýdek-Místek
tel. 558 441 000 • MUDr. Marie Goluchová
Nemocnice Podlesí, OKB – lipidová poradna
Podlesí èp. 453, 739 61 Tøinec • tel. 558 304 617
(St. 9.00–14.00 hod) • prim. MUDr. Pavel Klus
Slezská nemocnice, Diabetologická poradna
Olomoucká 86, 746 79 Opava
tel. 553 766 215 • MUDr. Jana Paleèková
Nemocnice Valašské Meziøíèí, Interní ambulance • U nemocnice 980, 757 42 Valašské Meziøíèí • tel. 571 758 251 • MUDr. Helena Kosová
Nemocnice Šternberk, OLM, Diabetologická
a metabolická ambulance • Jívavská 20,
785 01 Šternberk • tel. 585 087 308
MUDr. Radka Ochmanová
SZZ Krnov, endokrinologická ambulance
I. P. Pavlova 9, 794 01 Krnov
tel. 554 690 328 • MUDr. Lukáš Burda
Nemocnice Prostìjov, OLM, Metabolická
ambulance • Mathonova I, 796 01 Prostìjov
tel. 582 315 612 • Doc. MUDr. David Stejskal,
PhD., MUDr. Radka Ochmanová
SPECIALIZOVANÁ PRACOVIŠTÌ PRO DÌTI
FN Motol, Pediatrická klinika 2. LF UK
V úvalu 84, 150 06 Praha 5 • tel. 224 433 815
prim. MUDr. Petr Tláskal
Nemocnice Svitavy, Dìtské odd. • Kollárova 7,
368 25 Svitavy • tel. 461 569 270
(Pá 9.00–11.00 hod) • prim. MUDr. Jan Malý
Nemocnice Tøinec, Dìtské odd. • Kaštanová
268, 739 61 Tøinec • tel. 558 309 204
prim. MUDr. Štepán Rucki, CSc.
FN Ostrava, Klinika dìtského lékaøství
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
tel. 597 373 525 • MUDr. Astrid Šuláková
Oblastní nemocnice Rychnov nad Knìžnou,
Dìtské a novorozenecké odd., kardiologická
ambulance • Jiráskova 506, 516 23 Rychnov
nad Knìžnou • tel. 494 502 351, 342 (St 8.00–
–15.00 hod) • prim. MUDr. Jan Ondruš
•
BUL410.SPL
13. 7. 2010
18:21
StrÆnka 49
centra projektu MedPed v Èeské republice
Nemocnice Nové Mìsto na Moravì, Dìtská
kardiologická ambulance • Žïárská 610,
592 321 Nové Mìsto na Moravì
tel. 566 683 364 • MUDr. Martin Chalupský
Nemocnice Prostìjov, dìtské oddìlení – lipidová poradna • Mathonova I, 796 01 Prostìjov • tel. 582 315 427 • MUDr. Jana Hanáková
SPOLUPRACOVNÍCI
Diabetologická a metabolická ordinace
Moskevská 508, 434 01 Most
tel. 476 100 801 • MUDr. Helena Lùžková
Dìtská kardiologická ambulance
Poliklinika Galén, Smetanova 1390, 562 01
Ústí nad Orlicí • tel. 465 324 153
MUDr. Vlastimil Kodítek
FN Brno, OKBH, lipidová poradna
Jihlavská 20, 625 00 Brno • tel. 532 233 949
MUDr. Zdeòka Èermáková
Nemocnice s poliklinikou – dìtská endokrinologická poradna • Vydmuchov 399, 734 12 Karviná • tel. 596 383 144 • MUDr. Kristína Poloèková
Nemocnice Atlas a.s., Interní odd. – diabetologická ambulance • Tø. T. Bati 5135, 760 01
Zlín • tel. 571 857 242 • MUDr. Eva Talašová
Interní odborná ambulance • Spojencù
1054/10, 190 12 Praha 9 • tel. 281 924 825
MUDr. Eva Astlová
Interní a gastroenterologická ambulance,
s.r.o. • K nemocnici 2814, 272 01 Kladno
tel. 312 615 141 • MUDr. Petr Raška
JINÉ OBORY
Presbyopie
Diagnóza, která trápí každého, již není neléèitelná
Lucie Valešová
Dioptrické vady jako krátkozrakost,
dalekozrakost nebo zrakovì významný astigmatizmus postihují asi tøetinu
populace. Po ètyøicátém roce vìku
však pøichází na každého a bez
výjimky nová zraková pohroma. Jde
o typické „prodlužování rukou“ neboli
potøebu brýlí na ètení. Oèní lékaø
vysloví diagnózu presbyopie (vetchozrakost) a nám nezbývá, než si poøídit
brýle na ètení.
Opravdu málokdo se z brýlí na
ètení raduje. Je to neklamný pøíznak
a viditelný symbol toho, že naše mládí
pomalu konèí a stáøí se neodvratnì
pøibližuje. Léèba presbyopie je proto
výzvou pro lékaøe a vìdce. V Èeské
republice je asi pìt milionù lidí, kteøí
potøebují brýle na ètení, a proto není
divu, že takový trh budí i pozornost
obchodních firem. Presbyopie a brýle
na ètení jsou celospoleèenským problémem.
Podstatou vzniku presbyopie
(správnì èesky nazývané vetchozrakosti) je postupný úbytek pružnosti
lidské èoèky. Po 40. roce klesá elasticita èoèky natolik, že i pøi extrémním
stahu zaostøovacích svalù nedokážeme zaostøit na bìžnou ètecí vzdálenost. Ke kompenzaci této vady je
zapotøebí optická pomùcka ve tvaru
plusového spojného skla – ètecích
brýlí. Mnoho lidí je ale s tímto øešením
nespokojeno a neustálé hledání
a èištìní brýlí jim zpùsobuje frustraci
a nepohodlí.
Urèitou výhodu mají lidí s minusovými dioptriemi, které trápí presbyopie ménì, protože krátkozraké oko
4/10
•
èervenec 2010
49
Download

Víte, co s nemocnými s těžkou (familiární) hypercholesterolemií?